ČOHO sa týka vaša otázka?

Ako sa má správne určiť zostatková hodnota pri predaji a likvidácii majetku?

Tejto problematike sa aktuálne venuje usmernenie FSSR.

Tu je jeho úplné znenie:

Zostatková cena pri predaji a likvidácii majetku

Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom je daňovým výdavkom v plnej výške [§ 19 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona o dani z príjmov]. Výnimkou je zostatková cena pri predaji osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov (KP) 29.10.2, motorových vozidiel na jazdu na snehu a podobných vozidiel s motorom zatriedených do kódu KP 29.10.52, rekreačných a športových člnov zatriedených do kódu KP 30.12, lodí a plavidiel zatriedených do kódu KP 30.11, lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení zatriedených do kódu KP 30.3, motocyklov a ich modifikácií zatriedených do kódu KP 30.91, bicyklov a iných kolesových vozidiel bez motora zatriedených do kódu KP 30.92.1 a budov a stavieb zaradených do odpisovej skupiny 6 okrem technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na budove a stavbe zaradenej v tejto odpisovej skupine, ktorá sa zahrnuje do daňových výdavkov do výšky príjmov (výnosov) z predaja zahrnutých do základu dane.

Zostatková cena pri vyradení hmotného majetku a nehmotného majetku likvidáciou je daňovým výdavkom v plnej výške [ § 19 ods.3 písm. b) bod 2]. Rovnako je posudzovaná aj pomerná časť zostatkovej ceny, ktorá sa vzťahuje na predanú alebo likvidovanú časť majetku. Výnimkou je zostatková cena likvidovaného stavebného objektu alebo jeho časti v súvislosti s výstavbou nového stavebného objektu alebo technickým zhodnotením stavby, ktorá sa zahrnie do obstarávacej ceny novej investície.

Otázka č.1 - Zostatková cena pri predaji hmotného majetku
Spoločnosť v auguste 2017 predala obrábací stroj, ktorý kúpila v januári 2016 za 3 360 €. Príjem z predaja je vo výške 2 000 €. Stroj daňovo odpisovala rovnomernou metódou odpisovania v 1. odpisovej skupine. Daňová zostatková cena pri predaji stroja je vo výške 2 520 €, účtovná zostatková cena je vo výške 1 960 €. V akej výške sa zahrnie daňová zostatková cena do daňových výdavkov?
Odpoveď
V roku vyradenia obrábacieho stroja spoločnosť neuplatní do daňových výdavkov daňový odpis, pretože o tomto majetku nebude účtovať k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia (§ 22 ods. 11 zákona o dani z príjmov). Daňová zostatková cena obrábacieho stroja pri jeho vyradení je teda vo výške podľa stavu k 1.1.2017.

Do daňových výdavkov sa pri predaji stroja zahrnie jeho daňová zostatková cena v plnej výške, a to v súlade s § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona o dani z príjmov. Keďže súčasťou základu dane pri predaji obrábacieho stroja je daňová zostatková cena v sume 2 520 €, pričom do výsledku hospodárenia (účet 541) je zahrnutá účtovná zostatková cena iba v sume 1 960 €, rozdiel medzi daňovou a účtovnou zostatkovou cenou vo výške 560 € je odpočítateľnou položkou od výsledku hospodárenia (riadok 290 daňového priznania).

Otázka č.2 - Zostatková cena pri predaji automobilu
Spoločnosť v septembri 2017 predala osobný automobil , ktorý kúpila v januári 2016 za 45 000 €. Príjem z predaja je vo výške 25 000 €. Automobil daňovo odpisovala rovnomernou metódou odpisovania v 1. odpisovej skupine. Daňová zostatková cena a účtovná zostatková cena pri predaji automobilu je vo výške 26 250 €. V akej výške sa zahrnie daňová zostatková cena do daňových výdavkov?
Odpoveď
V roku vyradenia automobilu spoločnosť uplatní do daňových výdavkov daňový odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval, a to v súlade s § 22 ods.12 zákona o dani z príjmov, pretože ide o hmotný majetok, u ktorého pri vyradení predajom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmu z predaja. Daňová zostatková cena osobného automobilu pri jeho vyradení je teda vo výške podľa stavu k 31.8.2017.

Keďže ide o predaj osobného automobilu zatriedeného do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2, do daňových výdavkov sa pri jeho predaji zahrnie daňová zostatková cena (26 250 €) len do výšky príjmov z predaja (25 000 €), a to v súlade s § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona o dani z príjmov. Rozdiel v sume 1 250 € bude pripočítateľnou položkou k výsledku hospodárenia.

Otázka č.3 - Predaj automobilu so VC nad 48 000 €
Spoločnosť v auguste 2016 predala osobný automobil, ktorý kúpila v januári 2014 za 60 000 €. Príjem z predaja je vo výške 20 000 €. Osobný automobil daňovo odpisovala rovnomernou metódou odpisovania v 1. odpisovej skupine. Spoločnosť vykázala v roku 2015 daňovú stratu, preto v tomto roku uplatnila v základe dane odpis z limitovanej vstupnej ceny 48 000 €. V akej výške bude daňová zostatková cena pri predaji osobného automobilu uznaným daňovým výdavkom?
Odpoveď
Pri výpočte daňovej zostatkovej ceny v zdaňovacom období, v ktorom sa uplatňuje postup podľa § 17 ods.34 zákona o dani z príjmov, sa za výšku odpisu zahrnutého do daňových výdavkov považuje ročný odpis podľa § 27.

Výpočet zostatkovej ceny je nasledovný:

___________________________________________________________________________________
Zdaňovacie      Ročný odpis v €      Úprava základu   Zostatková               
Obdobie                                 cena v €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------
2014     [(60 000 : 4) : 12] x 12 = 15 000     -         45 000
2015            60 000 : 4 = 15 000    3 000        30 000
2016     [(60 000 : 4) : 12] x 7 =  8 750              21 250  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------

V roku 2015 z dôvodu vykázanej daňovej straty spoločnosť uplatňuje § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého je povinná pri osobnom automobile so vstupnou cenou 48 000 € a viac v zdaňovacom období, v ktorom vykáže nižší základ dane ako je odpis tohto automobilu z limitovanej vstupnej ceny (12 000 €), zvýšiť základ dane o rozdiel medzi odpismi zo vstupnej ceny (15 000 €) a odpismi z limitovanej vstupnej ceny (12 000 €). V súlade s § 25 ods.3 zákona o dani z príjmov sa však na účely výpočtu zostatkovej ceny aj v tomto prípade za výšku odpisu zahrnutého do daňových výdavkov považuje ročný odpis podľa § 27 zákona o dani z prímov (15 000 €). Zostatková cena k 31.12.2015 je teda vo výške 30 000 € (60 000 – 15 000 – 15 000). V roku vyradenia automobilu spoločnosť uplatní do daňových výdavkov daňový odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval ( 8 750 €), a to v súlade s § 22 ods.12 zákona o dani z príjmov , pretože ide o hmotný majetok, u ktorého pri vyradení predajom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmu z predaja. Daňová zostatková cena osobného automobilu pri jeho vyradení je teda vo výške podľa stavu k 31.7.2016, t. j. vo výške 21 250 €.

Keďže teda ide o predaj osobného automobilu zatriedeného do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2, v súlade s § 19 ods.3 písm. b) zákona o dani z príjmov sa do daňových výdavkov zahrnie zostatková cena (21 250 €) len do výšky príjmu z predaja (20 000 €). Rozdiel v sume 1 250 € bude pripočítateľnou položkou k výsledku hospodárenia.

Otázka č.4 – Predaj majetku využívaného aj na súkromné účely
Spoločnosť má od januára 2015 v majetku zahrnutú kosačku so vstupnou cenou 1 760 €. V roku 2017 bola predaná za 500 €. Kosačka sa odpisovala rovnomernou metódou odpisovania v 1. odpisovej skupine. Kosačku využívali zamestnanci spoločnosti aj na súkromné účely, preto v súlade s § 19 ods.2 písm. t) zákona o dani z príjmov sa v roku 2015 aj v roku 2016 uplatnil do daňových výdavkov ročný odpis len vo výške 80 %. V akej výške bude zostatková cena kosačky pri jej predaji uznaným daňovým výdavkom?
Odpoveď
Pri výpočte daňovej zostatkovej ceny v zdaňovacom období, v ktorom sa uplatňuje postup podľa § 19 ods.2 písm. t) zákona o dani z príjmov, sa za výšku odpisu zahrnutého do daňových výdavkov považuje ročný odpis podľa § 27.

Výpočet zostatkovej ceny je nasledovný:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zdaňovacie   Ročný odpis          Odpis uplatnený    Zostatková
Obdobie        v €           do DV vo výške 80 %   cena v €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2015      [(1 760/ 4)/ 12] x 12 = 440     352         1 320
2016            1 760/ 4 = 440     352          880
2017           odpis sa neuplatní      -           880
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V roku 2015 aj v roku 2016 spoločnosť z dôvodu používania kosačky aj na súkromné účely uplatňuje § 19 ods.2 písm. t) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie takéhoto majetku sú uznaným daňovým výdavkom len vo výške 80 %. Preto do daňových výdavkov uplatní odpis len vo výške 80 % z ročného odpisu, t.j. 352 € (80 % zo 440 €). V súlade s § 25 ods.3 zákona o dani z príjmov sa však na účely výpočtu zostatkovej ceny aj v tomto prípade za výšku odpisu zahrnutého do daňových výdavkov považuje ročný odpis podľa § 27 zákona o dani z prímov (440 €). Zostatková cena k 1.1.2016 je teda vo výške 880 € ( 1 760 – 440 – 440).

Pri predaji kosačky v roku 2017 sa do daňových výdavkov zahrnie daňová zostatková cena v plnej výške, a to v súlade s § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona o dani z príjmov. Rozdiel medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou je podľa charakteru pripočítateľnou alebo odpočítateľnou položkou od výsledku hospodárenia.

Otázka č. 5 – Predaj nehnuteľnosti zaradenej do 5. odpisovej skupiny
Spoločnosť v roku 2017 predala nepotrebnú budovu skladu za cenu 35 000 €. Daňová zostatková cena skladu pri jeho predaji bola vo výške 40 000 €, jeho účtovná zostatková cena bola vo výške 36 000 €. Je zostatková cena skladu pri jeho vyradení predajom daňovým výdavkom v plnej výške?
Odpoveď
Podľa § 19 ods.3 písm. b) bod 1 zákona o dani z príjmov daňová zostatková cena hmotného majetku pri jeho vyradení predajom je daňovým výdavkom v plnej výške okrem zostatkovej ceny majetku taxatívne vymedzeného v tomto ustanovení, kedy je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmu z predaja zahrnutého do základu dane.

Budova skladu je od 1.1.2015 zaradená do odpisovej skupiny 5, nepatrí teda medzi taxatívne vymedzený majetok. Daňová zostatková cena skladu (40 000 €) je preto uznaným daňovým výdavkom v plnej výške, napriek tomu že jej predaj bol stratový.

Keďže súčasťou základu dane pri predaji skladu je daňová zostatková cena v sume 40 000 €, pričom do výsledku hospodárenia (účet 541) je zahrnutá účtovná zostatková cena iba v sume 36 000 €, rozdiel medzi daňovou a účtovnou zostatkovou cenou vo výške 4 000 € je odpočítateľnou položkou od výsledku hospodárenia.

Otázka č. 6 – Predaj nehnuteľnosti zaradenej do 6. odpisovej skupiny
Spoločnosť v roku 2017 predala administratívnu budovu za cenu 300 000 €. Daňová zostatková cena budovy pri jej predaji bola vo výške 350 000 €, jej účtovná zostatková cena bola vo výške 380 000 €. V akej výške je zostatková cena administratívnej budovy daňovým výdavkom pri jej vyradení predajom?
Odpoveď
Podľa § 19 ods.3 písm. b) bod 1 zákona o dani z príjmov daňová zostatková cena hmotného majetku taxatívne vymedzeného v tomto ustanovení je daňovým výdavkom len do výšky príjmu z predaja zahrnutého do základu dane. Pri taxatívne vymedzenom majetku ide o daňovú zostatkovú cenu upravenú o pomernú časť odpisu v roku vyradenia majetku, t. j. o odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých sa majetok účtoval, v súlade s § 22 ods.12 zákona o dani z príjmov.

Administratívna budova je od 1.1.2015 zaradená do odpisovej skupiny 6, patrí teda medzi taxatívne vymedzený majetok. Daňová zostatková cena administratívnej budovy (350 000 €) je preto uznaným daňovým výdavkom len do výšky príjmu z predaja (300 000 €). Rozdiel v sume 50 000 € je pri zistení základu dane pripočítateľnou položkou k výsledku hospodárenia. Keďže na účely zistenia základu dane je posudzovaná daňová zostatková cena, pričom do výsledku hospodárenia (účet 551) je zahrnutá účtovná zostatková cena, rozdiel medzi účtovnou zostatkovou cenou (380 000 €) a daňovou zostatkovou cenou ( 350 000 €) vo výške 30 000 € je pri zistení základu dane pripočítateľnou položkou k výsledku hospodárenia.

Otázka č.7 – Predaj nehnuteľnosti ako tovaru
Spoločnosť sa zaoberá kúpou a predajom nehnuteľností, obchoduje s nimi ako s tovarom. Konkrétne ide o byty alebo nebytové domy, ktoré sú pri odpisovaní zaradené do 6. odpisovej skupiny. Ak sa takáto nehnuteľnosť účtovaná ako tovar predáva za cenu nižšiu ako bola cena obstarania, je tento rozdiel daňovo uznaný alebo je potrebné uplatniť novelizované znenie § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov, t. j. pri predaji budov a stavieb, ktoré by v prípade odpisovania boli zaradené do 6. odpisovej skupiny, sa daňová zostatková cena zahrnuje do základu dane len do výšky príjmov z predaja?
Odpoveď
V prípade predaja nehnuteľností, ktorými sú byty alebo nebytové domy, je pri uplatnení daňových výdavkov (nákladov) rozhodujúci spôsob ich účtovania. Ak tieto nehnuteľnosti boli účtované ako tovar (účet 133), v prípade ich predaja za cenu nižšiu ako bola cena ich obstarania sa ustanovenie § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov neuplatní, to znamená že rozdiel medzi zostatkovou cenou a príjmom (výnosom) z predaja je daňovo uznaný.

Otázka č. 8 – Predaj technického zhodnotenia prenajatej budovy zaradenej do 6. odpisovej skupiny po skončení nájmu
Podľa § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom je zostatková cena alebo pomerná časť zostatkovej ceny budov a stavieb zaradených do odpisovej skupiny 6 do výšky príjmov (výnosov) z predaja zahrnutých do základu dane. Vzťahuje sa uvedené ustanovenie aj na technické zhodnotenie prenajatých priestorov stavieb, ktoré spadajú do 6. odpisovej skupiny, pri predaji prenajímateľovi pri skončení nájmu?
Odpoveď
Technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako 1 700 eur vykonané a odpisované nájomcom je podľa § 22 ods. 6 písm. d) zákona o dani z príjmov iným majetkom. Ak pri skončení nájmu prenajímateľ odkúpi od nájomcu technické zhodnotenie vykonané na stavbe zaradenej v odpisovej skupine 6, nájomca podľa ustanovenia § 19 ods.3 písm. b) bod 1 zákona o dani z príjmov zahrnie zostatkovú cenu technického zhodnotenia do daňových výdavkov v plnej výške, a to bez ohľadu na príjem z predaja zahrnutý do základu dane.

Príklad č.9 - Likvidácia hmotného majetku
Spoločnosť evidovala v majetku kopírovací stroj v účtovnej zostatkovej cene 1 680 €, daňová zostatková cena k 1.1.2017 bola vo výške 1 600 €. V máji 2017 vyradila kopírovací stroj z používania, pretože bol natoľko opotrebovaný, že jeho oprava by bola nerentabilná. Kopírovací stroj sa rozobral, pričom časť sa predala zberným surovinám a časť sa odviezla na určenú skládku. Je zostatková cena likvidovaného kopírovacieho stroja daňovým výdavkom?
Odpoveď
V roku vyradenia kopírovacieho stroja likvidáciou sa do daňových výdavkov neuplatní daňový odpis, pretože spoločnosť o tomto majetku nebude účtovať k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia (§ 22 ods. 11 zákona o dani z príjmov). Daňová zostatková cena kopírovacieho stroja pri jeho vyradení je teda vo výške podľa stavu k 1.1.2017.

Do daňových výdavkov sa pri vyradení kopírovacieho stroja likvidáciou zahrnie v plnej výške jeho daňová zostatková cena, a to v súlade s § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov. Keďže súčasťou základu dane pri vyradení kopírovacieho stroja je daňová zostatková cena v sume 1 600 €, pričom do výsledku hospodárenia (účet 551) je zahrnutá účtovná zostatková cena v sume 1 680 €, rozdiel medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou vo výške 80 € je pripočítateľnou položkou k výsledku hospodárenia.

Otázka č. 10 – Zostatková cena zlikvidovanej stavby z dôvodu novej výstavby
Spoločnosť zbúrala staršiu výrobnú halu a na jej mieste postavila nový sklad. Daňová zostatková cena zlikvidovanej výrobnej haly je vo výške 15 000 €, jej účtovná zostatková cena je vo výške 12 000 €. Je zostatková cena zlikvidovanej stavby daňovým výdavkom alebo súčasťou novej stavby?
Odpoveď
Podľa § 19 ods.3 písm. b) bod 2 zákona o dani z príjmov daňová zostatková cena zlikvidovanej výrobnej haly (15 000 €) nie je daňovým výdavkom , ale zvyšuje obstarávaciu (vstupnú) cenu nového skladu, z ktorej spoločnosť bude uplatňovať daňové odpisy. Účtovná zostatková cena zlikvidovanej výrobnej haly (12 000 €) sa zahrnie do obstarávacej ceny nového skladu účtovným zápisom na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a v prospech účtu 081 – Oprávky k stavbám. Z takto stanovenej obstarávacej ceny sa budú uplatňovať účtovné odpisy. O rozdiel medzi daňovou a účtovnou zostatkovou cenou sa v tomto prípade základ dane neupravuje.

Otázka č. 11 – Zostatková cena likvidovaného stavebného objektu ako súčasť vstupnej ceny nového stavebného objektu
Spoločnosť sa rozhodla zlikvidovať starší stavebný objekt v súvislosti s výstavbou nového stavebného objektu. Keďže starší stavebný objekt nebol doodpisovaný, zostatková cena likvidované starého objektu sa podľa § 19 ods.3, písm. b) bod 2 zákona o dani z príjmov zahrnie do obstarávacej ceny nového stavebného objektu. Ak je medzi daňovou zostatkovou cenou a účtovnou zostatkovou cenou rozdiel, do vstupnej ceny nového stavebného objektu , ktorou je obstarávacia cena, sa zahrnie daňová zostatková cena alebo účtovná zostatková cena? Započítanie účtovnej zostatkovej ceny do vstupnej ceny môže znamenať dvojité započítanie časti odpisov majetku do základu dane alebo naopak, a to podľa toho, či je daňová zostatková cena majetku vyššia ako účtovná, alebo opačne.
Odpoveď
V súlade s § 17 ods.1 písm. b) zákona o dani z príjmov pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva vychádza z výsledku hospodárenia.

Podľa § 36 ods. 2 postupov účtovania sa zostatková cena stavebného objektu alebo jeho časti likvidovaného v dôsledku novej stavby, vrátane nákladov na likvidáciu zahrnie do nákladov novej stavby.

Podľa § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom je aj zostatková cena (§ 25 ods.3 zákona o dani z príjmov) hmotného a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom alebo likvidáciou alebo pomerná časť zostatkovej ceny vzťahujúca sa na predanú alebo likvidovanú časť majetku. Podľa bodu 2 tohto ustanovenia zostatková cena likvidovaného stavebného objektu alebo jeho časti v súvislosti s výstavbou nového stavebného objektu sa zahrnie do obstarávacej ceny podľa zákona o účtovníctve.

Ak teda dochádza k likvidácii stavebného objektu z dôvodu výstavby nového stavebného objektu, súčasťou obstarávacej (vstupnej) ceny nového majetku je daňová zostatková cena likvidovaného majetku, t.j. môže nastať situácia, pri ktorej sa na daňové účely bude pri odpisovaní nového stavebného objektu vychádzať aj z inej vstupnej ceny ako v účtovníctve. Znamená to, že v roku, v ktorom v súvislosti s výstavbou nového objektu dôjde k vyradeniu časti likvidovaného majetku, daňová zostatková cena likvidovaného majetku nie je zahrnutá do daňových výdavkov, ale vstupuje do obstarávacej (vstupnej) ceny nového objektu.

Aktualizované 6.3.2019 23:12:45