ČOHO sa týka vaša otázka?

Ako sa majú správne zapisovať a účtovať zálohové faktúry?

Používanie záloh a zálohových faktúr je bežnou praxou v obchodnom styku už od nepamäti. Jednoduché používanie mechanizmu záloh (preddavkov) nám však komplikuje povinnosť vystaviť faktúru k plate prijatej vopred, ktorú nám ukladá zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. v §72 písm. f) a g).
V tejto situácií je teda potrebné aj terminologicky si upresniť, čo to je záloha a ako s ňou v jej jednotlivých štádiách pracovať.
Doporučujeme používať takéto označenia:
  • Zálohová faktúra je doklad, ktorým dodávateľ žiada odberateľa o poskytnutie finančnej zálohy (platby vopred) spravidla s označením obsahu aj množstva budúcej dodávky, ceny, ... . Spravidla je to informačný doklad, o ktorom sa neúčtuje. Môže a nemusí obsahovať kalkulovanú budúcu hodnotu DPH (do výkazov DPH tento doklad určite nevstupuje).

  • Faktúra k prijatej platbe vopred je doklad, ktorý musíme vystaviť, ak sme prijali platbu pred dodaním tovaru alebo služby. Zákon ustanovuje prípady, kedy túto povinnosť nemáme. Predmetom fakturácie je prijatá platba, pričom prijatá suma sa považuje za sumu vrátane DPH. Sadzbu DPH musíme stanoviť rovnako, ako sa stanoví pri budúcej dodávke, ktorej sa platba vopred týka. Vystavená faktúra je už dôležitý dokument, lebo vstupuje do výkazov DPH a je potrebné o nej účtovať.

  • Vyúčtovacia faktúra je doklad, ktorý dodávateľ vystaví po dodaní tovaru alebo služby. Na ňom uvedie celkovú hodnotu dodaného tovaru alebo služby a od nej odpočíta zálohu. Avšak tu je komplikácia: DPH z prijatej platby už bola vysporiadaná vo Faktúre k prijatej platbe, a teda vo vyúčtovacej faktúre odpočítame od hodnoty dodávky iba časť zálohy BEZ DPH. Tento rozdiel bude predmetom dane na Vyúčtovacej faktúre.

Celá problematika je tak dosť komplikovaná z pohľadu správneho vystavenia faktúr, správneho zaúčtovania a správneho odvedenia DPH. Preto sú na detailnejšie ozrejmenie postupov pripravené samostatné prezentácie pre
Zálohy v došlých faktúrach
Zálohy vo vyšlých faktúrach


Aktualizované© 22.03.2020 21:22:23