ČOHO sa týka vaša otázka?

Technické informácie k prechodu na SEPA / IBAN k 1.2.2016

V tomto materiáli nájdete technické informácie o tom, čo pre používateľov systému FENIX znamená prechod na verzie programov s plnou podporou SEPA / IBAN. Množstvo technických informáci je rozdelené do týchto tém:


Všeobecné princípy prechodu

Prechod na SEPA / IBAN bol umožnený už od 1.2.2014, avšak od 1.2.2016 sa stáva povinným pre všetkých účastníkov platobného styku. Na túto skutočnosť upozorňujú banky už od leta 2015 a vyzývajú svojich klientov k tomu, aby aktualizovali svoj účtovný program tak, aby mali aj zo strany účtovných programov plnú podporu a kompatibilitu s platobným systémom SEPA.
Dôležitým prvkom úplného prechodu na SEPA / IBAN je ukončenie možnosti používať bankové účty v klasickej forme. Preto aj najdôležitejšou súčasťou všetkých úprav v programoch FENIX pre podporu SEPA / IBAN je zmena v základnej identifikácii obchodných partnerov, ktorá bola doteraz postavená na používaní skutočných alebo fiktívnych bankových účtov v klasickej forme. Nový číselník obchodných partnerov už na identifikáciu obchodného partnera nebude používať číslo bankového účtu, ale nový jedinečný identifikátor, ktorý sa podľa zadania užívateľa vytvorí pri prvej inštalácii verzie podporujúcej SEPA / IBAN. Tento nový identifikátor bude automaticky doplnený do všetkých existujúcich dát. Vo všetkých vstupných formulároch, kde sa doteraz zadávalo číslo bankového účtu na identifikáciu obchodného partnera, sa po reinštalácii bude zadávať ktorýkoľvek údaj, ktorý identifikuje obchodného partnera a program si do dát uloží nový jedinečný identifikátor. Ďalšou dôležitou skutočnosťou je, že veľká väčšina prevodných príkazov dodávaných bankám by mala byť vo formáte SEPA (elektronickom - XML súbor aj v papierovej forme) a výpisy budú iba vo forme SEPA podľa špecifikácie camt.053. Iné štruktúry elektronických výpisov banky budú postupne zo svojich IB a HB systémov odstraňovať.

Na začiatok tejto stránky: zoznam tém


Prechod COD -> COP: vytvorenie nového číselníka obchodných partnerov

Zmena z používania COD - číselník odberateľov a dodávateľov na COP - čísleník obchodných partnerov je aj terminologická, ale hlavne obsahová. Nový čísleník COP vznikne automaticky pri prvej inštalácii ľubovoľného podsystému vo verzii po 14.12.2015.
Inštalačný program vytvorí kompletnú sadu súborov pre nový číselník COP a v dialógu s tým, kto vykonáva inštaláciu (inštalátor), vytvorí záznamy do nového číselníka COP z údajov COD s tým, že inštalátor určí, z akého údaja z číselníka COD sa vytvorí nový jedinenčný identifikátor každej organizácie.

Pravidlá pre určenie nového identifikátora sa stanovia počas inštalácie v nasledujúcom formulári:

Určenie nového identifikátora

Spôsob vytvorenia ID partnera

Spôsob vytvorenia ID partnera je potrebné zvoliť individuálne v závislosti na metodickom obsahu existujúceho číselníka odberateľov a dodávateľov (COD). Samotný proces vytvorenia ID partnera v novom číselníku (COP) je riadený zadaným poradím vymenovaných možností. Program sa pokúša vytvoriť nový identifikátor od najvyššie uvedenej možnosti. Ak nie je možné vytvoriť ID partnera podľa niektorej možnsoti, postupuje sa o jeden stupeň na nižšie zvolenú možnosť. Poradie možnsotí je možné meniť pomocou myši chytením a potiahnutím.

1. Poradové číslo postupne prideľované počnúc iniciálnou hodnotu zadanou nižšie
V prvom kroku je potrebné zadať iniciálnu hodnotu pre prideľovanie poradových čísel - nových identifikátorov OP. Preddefinovaná hodnota je 100000. Počnúc touto iniciálnou hodnotou budú postupne prideľované nové ID partnera.

2. Odbytové číslo obchodného partnera
Nové ID partnera sa vytvorí z údaja „Interné označenie” z existujúceho číselníka obchodných partnerov (COD). Údaj predstavuje interné (odbytové) číslo organizácie. Pri vytváraní nového ID partnera je údaj prenášaný bez ľavostranných medzier.

3. Odbytové číslo + inkrement
V prvom kroku sa nové ID partnera sa vytvorí z údaja „Interné označenie” z existujúceho číselníka obchodných partnerov (COD). Údaj predstavuje interné (odbytové) číslo organizácie. Pri vytváraní nového ID partnera je údaj prenášaný bez ľavostranných medzier. V druhom kroku je nový údaj doplnený o abecedný inkrement, ktorý hodnotovo začína písnemom A a abecedne pokračuje. V prípade, že v existujúcom číselníku obchodných partnerov (COD) je interné označenie jednoznačné, priradí sa inkrement A. V prípade viacnásobného výskytu interného označenia sa inkrementy pridávajú postupne v abecednom poradí (A,B,C, D...X,Y,Z).

4. Odbytové číslo + inkrement pre duplicitné
V prvom kroku sa nové ID partnera sa vytvorí z údaja „Interné označenie” z existujúceho číselníka obchodných partnerov (COD). Údaj predstavuje interné (odbytové) číslo organizácie. Pri vytváraní nového ID partnera je údaj prenášaný bez ľavostranných medzier. V druhom kroku je nový údaj doplnený o abecedný inkrement, ktorý hodnotovo začína písnemom A a abecedne pokračuje. V prípade, že v existujúcom číselníku obchodných partnerov (COD) je interné označenie jednoznačné, priradí sa inkrement A. V prípade viacnásobného výskytu interného označenia sa inkrementy pridávajú postupne v abecednom poradí (A,B,C, D...X,Y,Z). V treťom kroku sa zrušia všetky inkrementy A v ID partnera, ktoré vznikli z jednoznačného interného označenia v existujúcom číselníku obchodných partnerov (COD).

5. IČO organizácie
Nové ID partnera sa vytvorí z údaja „Identifikačné číslo organizácie” z existujúceho číselníka obchodných partnerov (COD).

6. Číslo bankového účtu v klasickom formáte - ID sa vytvorí ako SKB+ČBÚ
Nové ID partnera sa vytvorí z údaja „Číslo bankového účtu” z existujúceho číselníka obchodných partnerov (COD) v poradí Numerický (smerový) kód banky + Základné číslo bankového účtu.

7. Číslo bankového účtu v klasickom formáte - ID sa vytvorí ako ČBÚ+SKB
Nové ID partnera sa vytvorí z údaja „Číslo bankového účtu” z existujúceho číselníka obchodných partnerov (COD) v poradí Základné číslo bankového účtu + Numerický (smerový) kód banky.

8. Technické poradové číslo záznamu partnera v novom číselníku obchodných partnerov
Nové ID partnera sa vytvorí z technického poradového číslo záznamu partnera v novom číselníku obchodných partnerov. Ak by sa v hierarchii zvolených spôsobov vytvárania ID partnera nový údaj nevytvoril, tento spôsob na ľubovoľnom poradí vždy zabezpečí vytvorenie ID partnera.

Metóda spájania duplicitných záznamov

Dôležitým krokom vzhľadom na výsledok vytvárania záznamov v novom číselníku (COP) je zvolenie metódy spájania duplicitných záznamov. Program dáva tieto možnosti:

1. Bez spájania
2. Zhodné IČO, IČDPH
3. Zhodné IČO, IČDPH, COD
4. Zhodné IČO, COD, IČDPH

V prípade voľby 1 sa záznamy nespájajú. Ku každému záznamu v existujúcom číselníku obchodných partnerov (COD) vznikne jeden záznam v novom číselníku (COP).
V prípade voľby 2,3,4 sa pri vytváraní nového číselníka COP spoja záznamy so zhodnými údajmi podľa zvolenej metódy, pričom meody 3 a 4 sa líšia iba v poradí, v akom sú pôvodné záznamy spracované.


Po základnom pripravení nových identifikátorov program dá možnosť tieto identifikátory editovať

Aktualizácia nových identifikátorov

Po vytvorení nového číselníka COP inštalačný program spustí rutinu na úpravu všetkých dát daného podsystému, v ktorých sa doteraz používal bankový účet. Všetky takéto dáta majú rozšírenú štruktúru o nový identifikátor, a tento bude automaticky do dát naplnený.

Obe tieto operácie môžme po ukončení inštalácie zopakovať v spustenom programe. Príslušné operácie nájdeme v každom podsystéme vo voľbe:

Vytvorenie COP

Pri opätovnom spustení vytvorenia číselníka COP môžme spôsob určenia nového identifikátora (COP) zvoliť iným spôsobom, ako to bolo pri inštalácii.

Určenie spôsobu vytvorenia COP

Ak sme zvolili možnosť manuálnej úpravy, tak v ďalšom okne môžme automaticky pripravené identifikátory zmeniť

Manuálna úprava COP

ďalej sa môžme rozhodnúť, či v tomto momente chceme nechať naplniť nový údaj COP vo všetkých dátach daného podsystému (príklad je z podsystému UCT)

Možnosť naplniť COP do dát daného PS

Úpravu dát môžme spustiť aj samostatne bez opakovaného vytvorenia nového číselníka COP vo voľbe

Úprava COD -> COP v dátach


Takéto opätovné vytvorenie nového číselníka COP je možné realizovať i viackrát avšak iba do prvého pridania nového partnera po inštalácii verzií SEPA / IBAN (pri vytvorení COP sa tento čísleník vytvorí nanovo a pridané záznamy by sa stratili).
Dôlezité:
Po opätovnom vytvorení číselníka COP v niektorom podsystéme je potrebné vo všetkých ostatných používaných podsystémoch spustiť samosatnú operáciu úpravy dát COD -> COP toho-ktorého podsystému.

V parametroch každého podsystému sa nachádza nový parameter COPINUM, ktorým sa určí, či a ako má program ponúkať hodnotu identifikátora partnera pri vytváraní nových záznamov. Program môže ponúkať túto hodnotu na zákade nového počítadla (COP) alebo na základe posledného záznamu v novom číselníku COP.

Parameter COPINUM

Nastavenie tohoto parametra je potrebné vykonať rovnako vo všetkých používaných podsystémoch.
Ak sa počas inštalácie alebo pri opakovanom vytvorení číselníka COP použila možnosť podľa štandardu (pridelenie identifikátorov ako poradové číslo postupne prideľované počnúc zadanou iniciálnou hodnotou), tak sa nové počítadlo (COP) nastaví tak, aby sa v číselnom rade identifikátorov priamo pokračovalo.

Počítadlo COP   1Na začiatok tejto stránky: zoznam tém


Ako sa vytvorí SEPA príkaz na úhradu?

SEPA príkaz v elektronickej forme sa vytvorí v podsystéme FIN vo voľbe "Príkazy na úhradu" stlačením tlačidla SEPA:

Vytvorenie SEPA príkazu

Pri vytváraní SEPA príkazov (XML súbor) je potrebné vybrať si jeden z viacerých variantov SEPA príkazov.
Variant "A-štandard EÚ" by mal byť použiteľný vo všetkých bankách a všetkých produktoch (ale nie vždy je to tak)

SEPA - variant A

Ak variant "A" danej banke a produktu nevyhovuje, tak vo väčšine prípadov sa na Slovensku dá použiť variant "D- MULTICASH SK".

SEPA - variant D - MULTICASH SK


Podpora pre tlač SEPA príkazov na papier je v obmedzenej miere v podsytéme MZDY.

Na začiatok tejto stránky: zoznam tém


Ako sa prečíta SEPA výpis?

Elektronický SEPA výpis by mal byť jednotný pre všetky šeskoslovenské banky a mal by zodpovedať dohodnutej verzii špecifikácie camt.053, ktorá bude obsahovať všetky operácie, teda aj nie SEPA transakcie.
Príslušná časť programu na čítanie týchto SEPA výpisov bude v podsystéme UCT uvoľnená začiatkom roka 2016.

Na začiatok tejto stránky: zoznam tém


Kedy môžem / musím reinštalovať verzie s podporou na SEPA / IBAN?

Verzie s podporou SEPA / IBAN je možné naištalovať si už od 15.12.2015 a tak si odskúšať všetky nové funkcie v predstihu.
Doporučujeme vykonať inštaláciu všetkých prevádzkovaných podsystémov súčasne!
Najneskorší termín inštalácie by mal byť 31.01.2016.

Vzhľadom na to, že vo verzii SEPA / IBAN je realizovaná aj podpora pre novelu zákona o DPH (najmä nová osobitná úprava podľa par 68d - tzv. Cash Flow režim), môže potreba inštalácie vzniknúť už aj skôr (pred prvým vystavením alebo prijatím faktúry v tomto novom daňovom režime).

Na začiatok tejto stránky: zoznam tém