ČOHO sa týka vaša otázka?

V novej verzii WUCT mám vo výkaze Súvaha na riadku 054 inú hodnotu, ako som čakal. V čom môže byť problém?

V programe WUCT je možnosť definovať užívateľské výkazy. V rámci tejto definície je možné určiť výber údajov z hlavnej knihy na základe znamienka požadovanej hodnoty (napr. PS, KS, ...). Toto je však možné zrealizovať troma rôznymi spôsobmi:

1. spôsob je výber kladných alebo záporných celkových súčtov v rámci definície riadku. Výber sa určí zapísaním príslušného znamienka v údaji "Podmienka výberu dát".


Ak napríklad zapíšeme znak > (majú sa vybrať iba kladné celkové súčty), tak to znamená, že pre každý stĺpec sa vypočítajú hodnoty daných buniek a ak sú kladné, tak sa ich hodnota ponechá bezo zmeny a ak sú záporné, tak sa do príslušnej bunky zapíše nula.
Podobne to je pri zápise znaku < (majú sa vybrať iba záporné celkové súčty).

2. spôsob je výber kladných alebo záporných súčtov v rámci každej jednotlivej súčasti definície riadku (teda napr. za syntetické účty). Výber sa určí zapísaním príslušného znamienka v údaji "Podmienka výberu dát".


Ak napríklad zapíšeme znak > (ma sa vybrať iba kladný súčet), tak to znamená, že pre zadaný stĺpec sa vypočíta hodnota danej bunky a ak je kladná, tak sa jej hodnota ponechá bezo zmeny a ak je záporná, tak sa do príslušnej bunky zapíše nula.
Podobne to je pri zápise znaku < (má sa vybrať iba záporný súčet).

3. spôsob je súčet kladných alebo záporných primárnych hodnôt (za jednotlivé analytické účty). Toto sa určí zapísaním výrazu s použitím funkcie IIF() v jednotlivých riadkoch definície obsahu riadku.
Ak napríklad zapíšeme pre účet 341 výraz IIF(ks>0,ks,0) , tak to znamená, že do súčtu sa zahrnú iba kladné zostatky jednotlivých záznamov (analytických účtov) pre účet 341 v hlavnej knihe.Ak chceme použiť 1. spôsob napr pre definíciu obsahu riadku 054 v Súvahe, je potrebné, aby sa najprv sčítali všetky hodnoty. Vtedy je potrebné upraviť výraz pre jednotlivé riadky definície riadku takto:Príklad

Porovnanie uvedených metód sa dát ilustrovať na nasledujúcom príklade:
ak sú zostatky jednotlivých analytických účtov (vrátane strediskového členenia) nasledovné:
34110 1000,00
34120 -1000,00
34130 1500,00
34210 2000,00
34310 3000,00
34320 -4000,00
a požadujeme kladný súčet, tak
výsledok podľa 1. spôsobu bude 2500,00 (sčítajú sa všetky KS)
výsledok podľa 2. spôsobu bude 3500,00 (sčítajú sa iba KS účtov 341 a 342)
výsledok podľa 3. spôsobu bude 7500,00 (sčítajú sa iba KS účtov 34110, 34130, 34210 a 34310)

Výber spôsobu 1., 2. alebo 3. závisí od rozhodnutia pracovníka zodpovedného za metodiku vyplnenia účtovných výkazov. Jednoznačný výklad, ktorý by určil, či je potrebné napr pre riadok 054 výkazu Súvaha potrebné použiť spôsob 1., 2. alebo 3. nie je. Definície výkazov sú s programom distribuované tak, že je použitý spôsob 2. Rovnako sú definované aj obsahy riadkov 053, 109 a 110.

Vo verzii programu WUCT spred augusta 2006 však bola vo výpočte výkazov chyba, ktorá spôsobila, že oba spôsoby sa počítali ako spôsob 1. Táto chyba bola v augustovej verzii odstránená, a preto mohlo prísť k tomu, že v riadku 054 (a ďalších podobných) vo výkaze Súvaha je oproti predchádzajúcemu výpočtu rozdielna hodnota.
Vzhľadom na to, že neexistuje v tomto smere jednoznačná metodika k vyplneniu výkazu, sú obe hodnoty správne.