ČOHO sa týka vaša otázka?

Aké sú výhody oceňovania zásob pevnými cenami a ako sa dá ľahko vysporiadať s cenovými rozdielmi na vstupe z pohľadu zákaziek?

Základnými výhodami metódy oceňovania zásob predom stanovenými pevnými cenami sú tieto:
  • Skutočne prijatý materiál (tovar) je možné použiť okamžite a nie je potrebné čakať na došlú faktúru prípadne iné doklady potrebné k určeniu ceny obstarania, ako je to pri iných metódach (priemery, FIFO)
  • Pracovníci skladu sa nemusia starať o finančnú stránku obstarania (sú zodpovední za správnu evidenciu v množstevných jednotkách)
  • Táto metóda umožňuje tvorbu plánov a normatívov na jednotlivé zákazky s ich následným vyhodnocovaním, pričom rušivé vplyvy (pohyb nákupných cien) sú prenesené do iných položiek v oblasti výsledných kalkulácií
  • Evidencia zásob je nezávislá na kolobehu ostatných dokladov (došlé faktúry, platby, ...), čo umožňuje kedykoľvek vykonať fyzickú a účtovnú inventúru zásob bez opravných položiek typu nevyfaktúrovaný príjem ...

S použitím tejto metódy súvisí i spôsob výpočtu, zaúčtovania a rozvrhnutia cenových rozdielov najmä pri detailnom sledovaní výsledných kalkulácií. Nasledujúci príklad uvádza jeden zo spôsobov, ako riešiť celú túto problematiku v EIS COMPEKO takmer plne automaticky.

Príjem
Avízovaný alebo skutočne prijatý tovar sa zaznamená ako "príjem tovaru". Položky príjmového dokladu môžu byť automaticky generované z položiek vyšlej objednávky, ku ktorej sa robí príjem. Do údaja "Číslo faktúry" je potrebné zapísať údaj, ktorý bude slúžiť na sprárovanie príjemok a došlých faktúr (napr. Č.zákazky, Č.dodacieho listu, a.i.).

Presun
V prípade, že tovar, ktorý už bol prijatý na konkrétnu zákazku sa má použiť na realizáciu v inej zákazke, je potrebné príslušné množstvo "presunúť" v rámci toho istého skladu z pôvodnej zákazky na novú. (zmena zákazky). Vlastnosti dvojice pohybov (VMP,PMP) môžu byť nadefinované tak, aby sa z nich nevytvárala účtovná väzba.

Výdaj
Výdaj do spotreby alebo predaj tovaru sa zaznamená ako "Výdaj tovaru", ktorého súčaťou môže byť aj fakturácia. Položky predaja je možné prebrať automaticky z položiek prijatej objednávky, ku ktorej sa robí predaj.

Fakturácia
Ak sa nepoužila automatická fakturácia pri výdaji, je možné faktúru k výdaju vystaviť dodatočne.

Došlé faktúry
Evidujú sa došlé faktúry. Do údaja "CF(Č.faktúry)" pre účtovanie strany MD je nutné zadať údaj potrebný pre spárovanie s príjemkou (napr. Č.zákazky, Č.dodacieho listu, a.i.) Prevod do UCT umožní automatický výpočet a zúčtovanie cenových rozdielov.

Cenové Rozdiely
V UCT sa na účte 111 resp.131 vedie saldokonto, ktoré na základe údajov z príjemok a došlých faktúr umožní automatický výpočet a zúčtovanie cenových rozdielov pri obstaraní materiálu resp. tovaru (t.j. rzodiel medzi predom stanovenou cenou a skutočnou faktúrovanou cenou obstarania).

Rozvrhnutie Súvisiacich Nákladov
Obraty na účtoch zásob materiálu resp. tovaru a príslušných oceňovacích rozdielov sú podkladom pre výpočet a preúčtovanie pomernej časti súvisiacich nákladov zo zásob do spotreby (501,112 resp. 504,132).

Rozpustenie réžií
Preúčtovanie SN (v predchádzajúcom bode) je z pohľadu kalkulácií (zákaziek) réžijnou položkou, ktorú je možné následne automaticky rozvrhnúť do jednotlivých zákaziek napr. podľa finančnej hodnoty realizácie, nákladov, spotreby alebo inej vhodnej kalkulačnej položky.

Pri všetkých dokladoch sa vždy uvádza aj číslo zákazky (ako CKJ), čo umožní následné vyhodnotenie zákazky alebo obchodného prípadu z pohľadu:
  • tovarového : porovnanie príjmu a výdaja tovaru za CODE
  • fakturačného: došlé / vyšlé faktúry
  • hodnotového: náklady a výnosy z výsledných kalkulácií
  • finančného: pohľadávky / záväzky