MZDY-stravovanie zamestnancov od 1.1.2022

MZDY od 1.1.2022
–––––
Stravovanie zamestnancov od 1.1.2022


Gastrolístky aj finančné príspevky na stravovanie sa od januára 2022 zrovnoprávnia – do výšky 55 % sumy stravného nebudú zdanené. Doteraz boli gastrolístky od dane oslobodené. Oslobodenie od dane z príjmov sa uplatní od 1.1.2022 jednotne pre všetky formy zabezpečenia stravy, resp. jej finančného krytia, a to aktuálne podľa Zákonníka práce najviac do výšky 2,81 eura. Ak zamestnancom teda prispieval zamestnávateľ na jedlo alebo formou gastrolístka nad 2,81 eura (mimo sociálneho fondu), od nového roka sa uplatní oslobodenie len do výšky 2,81 eura (plus príspevok zo sociálneho fondu). Čo bude (zhodne, aj v prípade gastrolístka aj v prípade finančného príspevku) navyše, sa u zamestnanca zdaní a zaplatia sa aj odvody. Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu zostáva naďalej nezdanený.

Zrovnoprávnenie rôznych foriem poskytovania stravovania zamestnancov sa prejavilo v zmene v zdaňovaní gastrolístkov. Došlo k zmene v zdaňovaní stravovacích poukážok, t.j. gastrolístkov, ktoré už nebudú v plnej výške oslobodené od dane, ale bude sa na ne uplatňovať hranica pre oslobodenie od dane do rovnakej sumy ako pri finančnom príspevku na stravovanie, t.j. maximálne 2,81 EUR (55 % z 5,10 EUR – hodnoty stravného poskytovaného na pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín podľa Opatrenia o sumách stravného).

Zrovnoprávnenie v zdaňovaní rôznych foriem poskytovania stravovania zamestnancov bude v praxi vyzerať tak, že do sumy 2,81 EUR a nebude zdanený gastrolístok ani finančný príspevok na stravovanie. Pri poskytnutí stravného nad rámec Zákonníka práce ktorý nie je financovaný zo sociálneho fondu, pôjde o zdaniteľný príjem zamestnanca, ktorý bude podliehať daniam aj odvodom. Daniam a poistným odvodom nebude naďalej podliehať zákonný príspevok zamestnávateľa a príspevok zo sociálneho fondu.

V schválenom pozmeňujúcom návrhu novely Zákonníka práce sa vypustilo riešenie výplaty stravného spätne. Naďalej teda platí, že je potrebné zo strany zamestnávateľa zabezpečiť, aby tak stravovacie poukážky, ako aj finančný príspevok na stravovanie boli zamestnancom poskytované vopred, najneskôr v deň zabezpečenia stravovania. V opačnom prípade pôjde o porušenie zákonných podmienok vyplývajúcich zo Zákonníka práce. Porušenie týchto zákonných podmienok môže mať negatívne daňové dopady na zamestnanca aj zamestnávateľa - príspevky vyplácané spätne nebudú uznané za daňové výdavky.

Splnenie uvedenej požiadavky v praxi znamená, že ak sa požaduje poskytnúť finančný príspevok od januára 2022, je potrebné jeho vyplatenie už v decembri 2021. Na tento účel bola do distribučnej sady doplnená nová dvojica MZL:
9521-FPS-záloha,
9522-PFS-zúčt.zálohy.
Zálohu je potrebné poskytnúť pred mesiacom, od ktorého sa požaduje finančný príspevok vyplácať vo výške určenej na počet pracovných dní v mesiaci + počet pracovných dní, za ktoré bude pripísaná výplata na účet zamestnanca.

Príklad: Ak chceme rozbehnúť vyplácanie FPS od januára 2022, tak je potrebné v decembri 2021 (t.j. v novembrovej výplate) vyplatiť zálohovo finančný príspevok na počet dní 23+12=35 * suma FPS=35 * 2,81 = 98,35 mzdovou zložkou 9521.
Ak budeme vyplácať aj príspevok zo SF (napr. vo výške 1,69), tak zálohovo poskytneme:
35 * (2,81+1,69) = 35 * 4,50 = 157,50 celú sumu MZL 9521.

Pri ukončení pracovného pomeru alebo zmene v systéme zabezpečenia stravy sa rovnaká suma zrazí mzdovou zložkou 9522.


K dispozícii je aj tento materiál:
MZDY - Stravovanie zamestnancov - popis použitia, aktualizované 21.11.2021

*** Aktualizované 22.11.2021 03:27:18 ***