MZDY v roku 2022.

Rok 2022, podobne ako rok predchádzajúci, je náročný už svojho úvodu. Tomu zodpovedá aj stav legislatívy, realizácie nedotiahnutých zmien a samozrejme tento stav vytvára i tento rok veľa otáznikov.
Preto Vám chceme na jednom mieste prinášať pravidelné informácie o nových zmenách, úpravách v programe ale aj o iných skutočnostiach, ktoré so spracovaním miezd súvisia.

Stravovanie zamestnancov od 1.5.2022

Aktualizované 11.4.2022
Dňa 7.4.2022 bolo v Zbierke zákonov zverejnené opatrenie 116/2022 Z.z. o sumách stravného. Zo zmien je pre mzdovú agendu dôležitá úprava sumy stravného pri pracovných cestách v rozsahu 5-12 hodín a to zo sumy 5,20 na sumu 6,00. Dôsledkom je, že sa s účinnosťou od 1.5.2022 zmenia hodnoty:
 • minimálna hodnota ceny jedla je 4,50
 • minimálna nominálna hodnota stravného lístka je 4,50
 • minimálna suma finančného príspevku je 2,48
 • maximálna suma finančného príspevku je 3,30

V programe je potrebné vykonať tieto úpravy:
vo voľbe:
 Číselníky / Tabuľky / Mzdové konštanty 
je potrebné nastaviť tieto konštanty:
 • Hodonta finančného príspevku: medzi 2,48 .. 3,30
 • Hodnota poskytnutého jedla: aspoň 4,50
 • Hodnota stravného lístka: aspoň 4,50

Kedy je potrebné zmeniť uvedené mzdové konštanty?

Obdobie, kedy je potrebné uvedenú zmenu realizovať, závisí od toho, aký scenár pre poskytovanie stravného používate. Dva najbežnejšie scenáre sú popísané v tejto prezentácii.
Ak používate odporúčaný scenár
(dostatočná záloha, poskytovanie podľa skutočnosti)

tak je potrebné uvedené konštanty upraviť s platnosťou od obdobia 2022/05.
Tiež je treba zvážiť, či je už poskytnutá záloha (finančná na fin. príspevok, resp zálohovo poskytnuté stravné lístky) dostatočne vysoká na splnenie podmienok oslobodenia od dane. Ak nie je, je vhodné zálohu navýšiť rovnako, ako bola pôvodne poskytnutá (MZL 9521 pre fin. príspevok, stravné lístky alebo gastrokarty - bez evidencie mzdovou zložkou).

Ak používate zastaralý často používaný scenár
(minimálna alebo žiadna záloha, poskytovanie vopred podľa skutočnosti minulého mesiaca)

tak je potrebné uvedené konštanty upraviť s platnosťou od obdobia 2022/04.
Tiež je treba zvážiť, či je už poskytnutá záloha (finančná na fin. príspevok, resp zálohovo poskytnuté stravné lístky) dostatočne vysoká na splnenie podmienok oslobodenia od dane. Ak nie je, je vhodné zálohu navýšiť rovnako, ako bola pôvodne poskytnutá (MZL 9521 pre fin. príspevok, stravné lístky alebo gastrokarty - bez evidencie mzdovou zložkou).

V oboch variantoch je vhodné opätovne preveriť aj nastavenie konštánt pre výšku príspevku nad limit a výšku príspevku zo Sociálneho fondu.

Inštalačný program od verzie 2.288 zo dňa 11.4.2022 upraví uvedené konštanty na hodnoty 3,30 / 4,50 / 4,50 s platnosťou od 2022/05 ak ešte neboli upravené.

KURZARBEIT - prvá etapa.

Odo dneška (28.3.2022) je na webe k dispozícii verzia miezd, ktorá realizuje prvú etapu zmien v súvislosti so zákonom o podpore v čase skrátenej práce. Táto etapa zabezpečuje zmenu kmeňových údajov potrebných na nový výpočet odvodov do fondov, vlastný výpočet ako aj nové výkazky do SP. Detailnejší popis týchto zmien nájdete v samostatnom príspevku Kurzarbeit od 2022/03 v sekcii "Novinky".
V uvedenom materiáli je k 5.4.2022 aktualizovaný popis, ako zosynchronizovať nastavenie údaja "Typ pracovného vzťahu" (ZecPomer) v kmeňových údajoch MZD a v registri Sociálnej poisťovne.

KURZARBEIT - druhá etapa.

Druhá etapa obsahuje nové MZL pre realizáciu rôznych typov náhrad (585V a 585W) v súvislosti so zákonom a základné vyhodnotenie možnosti získania príspevku. Verzia s druhou etapou je k dispozícii od 30.3.2022.

Výkaz VPP (zelený) za mzdové obdobie 2022/02

SP sa rozhodla (počas odstávky 20.3.2022), že VPP za obdobie 2022/02 (v hlavičke je obdobie zúčtovania 2022/03) musí byť podaný vo verzii v2022, i keď pre nové položky v tejto verzii výkazu neexistuje v období 2022/02 obsahová náplň (nový fond PFP, do ktorého sa bude odvádzať od obdobia 2022/03 z titulu zákona o podpore v čase skrátenej práce (Kurzarbeit). Do programu bola doplnená nová verzia (v2022) výkazu v listinnej aj elektronickej forme a použije sa už pre výkazy za mzdové obdobie 2022/02.

Stravovanie zamestnancov (možno) od 1.5.2022

V parlamente je pripravená novela zákona o náhradách pri služobných cestách. Zo zmien je pre mzdovú agendu dôležitá úprava sumy stravného pri SC v rozsahu 5-12 hodín a to zo sumy 5,20 na sumu 6,00. Dôsledkom bude, že sa zmenia hodnoty pre minimálnu nominálnu hodnotu stravného lístka (4,50), minimálnu sumu finančného príspevku (2,48) a maximálnu sumu finančného príspevku (3,30). Ak poskytujete finančný spríspevok na úrovni aktuálneho povinného minima (2,11), tak je potrebné túto sumu zmeniť na aspoň 2,48. Zmenu treba v programe nastaviť vo voľbe: Číselníky / Tabuľky / Mzdové konštanty a je potrebné nastaviť tieto konštanty:
- Hodonta finančného príspevku: aspoň 2,48
- Hodnota stravného lístka: aspoň 4,50
Táto zmena sa pôvodne očakávala už od 1.4.2022, avšak uvedená novela ani opatrenie MPSVaR do dnešného dňa (5.4.2022) neboli zverejnené. Ak budú zverejnené v priebehu apríla 2022, tak uvedená zmena vstúpi do platnosti k 1.5.2022.

Zákon o podpore v čase skrátenej práce (Kurzarbeit)

Zákon 215/2021 nakoniec bez zmien (opráv chýb) vstúpil do platnosti 1.3.2022. Jeho zavedenie má priamy vplyv na zmenu vo výpočte a vykazovaní poistného do SP a týka sa prakticky všetkých zamestnávateľov bez ohľadu na to, či niekedy splnia alebo nesplnia podmienky na poskytnutie podpory. Zákon ukladá povinnosť odvodu do nového poistného fondu PFP (poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce) všetkým zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú zamestnancov v "Pracovnom vzťahu" (tento pojem je definovaný v zákone 215/2021, nie v zákonníku práce!) alebo zamestnávajú "Profesionálnych športovcov". Za týchto zamestnancov sa musí rozdeliť doterajšia platba do fondu PvN (1%) na dve časti: do PvN (0,5%) a do PFP (0,5%).
Sociálna poisťovňa oznámila, že pre podávanie výkazov od marca 2022 budú povinné nové tlačivá (štruktúry). Nové tlačivá aj štruktúry príslušných súborov sú už k dispozícii. Všetky úpravy potrebné pre výpočet mzdy za marec 2022 budú na webovom sídle Compeko k dispozícii od 28.3.2022. Nová verzia MZD bude podporovať nový výpočet aj vykazovanie poistného a tiež bude osahovať nové MZL pre prípadné poskytnutie rôznych typov podpory.
Výkaz VPP (zelený) je však na základe rozhodnutia SP potrebné použiť vo verzii v2022 už aj za mzdy z obdobia 2022/02 (v hlavičke je obdobie 2022/03). Preto je zverejnenie tohto výkazu realizované samostatne verziou z 23.3.2022.

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2021

Dňa 8.3.2022 Štatistický úrad zverejnil, že priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR za rok 2021 je 1211,00 Eur. Následne túto informáciu zverejnila na svojom webovom sídle aj Sociálna poisťovňa ako aktuálnu hodnotu Všeobecného vymeriavacieho základu a to v mesačnej aj ročnej výške. Uvedená konštanta ovplyvní v priebehu roka 2023 výpočet poistného (maxmálny VZ okrem ÚP je 8477 = 7*1211) ako aj maximálnu výšku náhrady príjmu pri DPN a niektoré ďalšie výpočty.
Inštalačná sada pre verzie po 14.3.2022 už v sebe obsahuje mzdové konštanty odvodené od tejto veličiny.

Nový spôsob komunikácie so Sociálnou poisťovňou od 1.4.2022

Sociálna poisťovňa má na svojej stránke oznámenie, že súčasný spôsob prihlasovania sa pomocou GRID karty bude možný iba do 31.03.2022. Dovtedy je potrebné zmeniť si prihlásenie pomocou grid karty na modernejší spôsob pomocou autentifikácie cez mobiný telefón alebo špeciálnu aplikáciu stiahnutú do počítača.
Návody, ako to spraviť, sú na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Keďže sa tam dosť ťažko hľadajú, uvádzame tu niektoré priame linky:
Prechod z Grid karty na bezpečnejšie prihlasovanie do e-Služieb
Aktivácia prihlasovania pomocou mena a hesla, ak používam GRID kartu
Aktivácia prihlasovania bez smartfónu
Aktivácia prístupu pomocou eID (elektronického občianskeho preukazu)

RLFO - nová štruktúra platná po 16.11.2021

Sociálna poisťovňa po 16.11.2021 prijíma RLFO iba v novej štruktúre označenej ako V-22. V štruktúre RLFO je pridaný údaj ZecPomer - typ zamestnaneckého vzťahu, ktorý má nasledujúce hodnoty:
 • 1=Štátnozamestnanecký vzťah
 • 2=Pracovný vzťah
 • 3=Profesionálny športovec
 • 4=Iný právny vzťah
Tento údaj bude potrebný od marca 2022 pre určenie odvádzania príspevku zamestnávateľa do nového poistného fondu "PFP - Poistné na Fond Podpory pri skrátení práce", avšak už od 16.11.2021 musí byť uvádzaný v RLFO.
Pred podaním výkazov poistného za marec 2022 je potrebné skontrolovať si, či majú zamestnanci správne nastavený tento nový údaj, nakoľko hodnota tohto údaja ovplyvní výpočet a vykazovanie poistného. Tento údaj je možné zmeniť v obrazovkách OK05, OK06 a ASPP6 (pre SPP). Pravidlá pre vyplnenie tohto údaja sú na stránke Sociálnej poisťovne v poučení na vypĺňanie RLFO.


Aktualizované© 28.03.2022 04:50:04