Projekt "VÝPLATNÁ PÁSKA"


RUZ - Republiková Únia Zamestnávateľov

INFORMAČNÝ PROJEKT "VÝPLATNÁ PÁSKA"


Výplatnú pásku dostáva mesačne spolu so svojou mzdou na Slovensku skoro 2 milióny zamestnancov. Vedia však, že takmer 50% celkových nákladov na ich prácu odvedú štátu? Výplatná páska je "najčítanejší mesačník", napriek tomu sú údaje na nej pre bežného zamestnanca málo zrozumiteľné. Zobrazenie údajov na výplatnej páske by sa malo zmeniť tak, aby sa v nich zamestnanec ľahko orientoval a aby bol jasne vidieť pomer medzi čistou mzdou zamestnanca a platbami odvedenými štátu. Preto sa RÚZ rozhodla v spolupráci s ďalšími zamestnávateľskými organizáciami uskutočniť informačný projekt "VÝPLATNÁ PÁSKA".

SLOVENSKO MÁ VYSOKÉ ODVODY


Vysoké odvody sú témou, ktorá hýbe ekonomickou ale i laickou verejnosťou posledné roky. Zamestnávatelia sa zatiaľ márne dožadujú ich zníženia, to platí o súčasnej i predchádzajúcej vláde. Nič zásadné sa v tomto smere neudialo o čom svedčí fakt, že odvody sú naďalej najvážnejšou prekážkou podnikania a významne ovplyvňujú výšku čistej mzdy zamestnancov. Napriek tomu, že Slovensko patrí medzi 10 krajín s najvyššími odvodmi na svete, sú zo strany vlády tendencie na ich ďalšie zvyšovanie. Vysoké odvody sú vážnou prekážkou konkurencieschopnosti Slovenska a znižovania nezamestnanosti. Vyvolanie verejnej diskusie o výške daní a odvodov môže zabrániť ich ďalšiemu neúmernému zvyšovaniu a zároveň môže sústrediť pozornosť na možné úsporné opatrenia štátu vo verejných výdavkoch.

CIELE PROJEKTU


 • Zvýšiť povedomie verejnosti o reálnych nákladoch na prácu a pomere medzi čistou mzdou zamestnanca a celkovými povinným platbami.
 • Otvoriť verejnú diskusiu o probléme úspor vo verejných financiách a možnostiach zníženia vysokého odvodového zaťaženia.
 • Zlepšiť pozíciu zamestnávateľov pri vyjednávaní o zvyšovaní miezd a poukázať na možnosti štátu zvýšiť čistú mzdu zamestnancov znížením odvodov.


AKO NA TO ?


1. Zamestnávateľ by mal prijať rozhodnutie o zmene vizuálu výplatnej pásky svojich zamestnancov a požiadať dodávateľa mzdového informačného systému o realizáciu zmien.

2. Výplatná páska by sa mala upraviť tak, aby sa na samostatnom vyčlenenom priestore objavili nasledovné údaje:
 • Super hrubá mzda
 • Odvody zamestnávateľa
 • Hrubá mzda zamestnanca
 • Dane a odvody zamestnanca
 • Čistá mzda zamestnanca
 • Celkové povinné platby


Cieľom je, aby zamestnanci zreteľne videli pomer medzi svojou čistou mzdou a celkovými platbami odvádzanými štátu.

ČO PRE VÁS V RÁMCI TOHOTO PROJEKTU PRIPRAVILO COMPEKO ?


Ak ste sa rozhodli upraviť Vašu výplatnú pásku podľa doporučení RÚZ (Republikovej únie zamestnávateľov) a podporiť tak projekt "Výplatná páska", stačí v programe MZDY (od verzie 1.802) nastaviť v parametroch pásky požiadavku na tlač údajov k projektu "Výplatná páska" a ostatné už zabezpečí program. Potrebný parameter natavíte vo voľbe:

Číselníky
	Definičné číselníky
		Parametre štandardných zostáv
			PASKA
Nájdeme riadok "PAR ....."
Medzerou ho "otvoríme" a nastavíme do údaja "Projekt Výplatná páska" hodnotu ANO.
Do údaja "Počet pások na stranu" je potrebné nastaviť hodnotu 1.

Po takomto nastavení bude výplatná páska rozšírená o nasledovnú tabuľku:

*---------------------------------------------*
| SUPER HRUBÁ MZDA          21632.00 |
|  Zamestnávateľ-odvody(36.2%)  - 5632.00 |
|  Hrubá mzda zamestnanca     16000.00 |
|  Zamestnanec -odvody(13.4%)  - 2144.00 |
|         -daň  (19.0%)  - 2146.00 |
| ČISTÁ MZDA ZAMESTNANCA       11710.00 |
| CELKOVÉ POVINNÉ PLATBY       9922.00 |
|                       |
|    Odvody na Slovensku patria medzi   |
|       najvyššie na svete!       |
*---------------------------------------------*


Viac sa o celom projekte dozviete na stránke www.vyplatnapaska.sk.