Odvody do poistných fondov

počas Materskej dovolenky, Rodičovskej dovolenky a Otcovskej dovolenky

V tomto príspevku je všeobecný súhrn základných pravidiel odvádzania poistného do jednotlivých poistných fondov v uvedených prípadoch.
Uvedená problematika je v súčasnosti tak komplikovaná, že istotu v správnosti odvodov neá takmer nikto. Preto treba uvedené informácie brať ako základne nasmerovanie do problematiky.
K jednotlivým prípadom sú uvedené aj mzdové zložky (MZL), ktoré sa typicky používajú pre zadanie časovej platnosti príslušného prípadu.

Žena

Materská dovolenka: spravidla od začiatku 6. týzdňa (najviac od začiatku 8. týždňa) pred očakávaným dňom pôrodu alebo odo dňa pôrodu (ak nastal skôr) do nástupu na rodičovskú dovolenku, najdlhšie však 34 týzdňov, 37 týždňov (osamelá matka), resp. 43 týždňov (pri pôrode viac detí).
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Typ neprítomnosti      |MZL |Sociálne poistenie |Zdravotné poistenie |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Materská dovolenka 6. týždňov |5B31|Vylúčenie platenia |Poistné sa neplatí |
| poberá materské       |3,4 |          |Nič sa neoznamuje  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Materská dovolenka 6. týždňov |5B32|Vylúčenie platenia |Nie je zamestnanec |
| podala čestné vyhlásenie  |  |          |Oznámenie K2    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Materská dovolenka 7-8 týždeň |5B3X|Platí sa      |Poistné sa neplatí |
| poberá materské       |  |          |Nič sa neoznamuje  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Materská dovolenka 7-8 týždeň |  |Platí sa      |Nie je zamestnanec |
| nepoberá materské      |  |          |Oznámenie K2    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Rodičovská dovolenka     |5102|Prerušenie poistenia|Nie je zamestnanec |
|               |  |RLFO-preruš. (6)  |Oznámenie K2    |
|-----------------------------------------------------------------------------|

Muž

Otec alebo iný poistenec - otcovská dovolenka: odo dňa, od ktorého sa stará o dieťa, do nástupu na rodičovskú dovolenku, najdlhšie do konca 28. týždňa, 31. týždňa (ak je osamelý), 37. týždňa (ak sa súčasne stará o dve a viac detí) odo dňa narodenia dieťaťa.
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Typ neprítomnosti      |MZL |Sociálne poistenie |Zdravotné poistenie  |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|Otcovská dovolenka      |5B38|Vylúčenie platenia |Platí sa       |
| bez materského/otcovského  |  |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|Otcovská dovolenka      |5B39|Vylúčenie platenia |Poistné sa neplatí  |
| s materským/otcovským    |  |          |Nič sa neoznamuje   |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|Rodičovská dovolenka     |5102|Prerušenie poistenia|Poistenec štátu    |
| bez poberania materského   |  |RLFO-prerruš. (6)  |Oznámenie K2     |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|Rodičovská dovolenka     |5B37|Platí sa      |Poistenec štátu    |
| s poberaním materského    |  |          |Oznámenie K2     |
|-------------------------------------------------------------------------------|

Vylúčenie povinnosti platiť poistné SP počas MD / OD

Ak zamestnanec / zamestnankyňa má nárok na dávku "Materské", musí o ňu požiadať SP. Táto žiadosť súčasne slúži na účely uplatnenia vylúčenia povinnosti platiť poistné (do SP).
Ak zamestnanec / zamestnankyňa nemá nárok na dávku "Materské", musí na SP podať Žiadosť / Čestné vyhlásenie na účel uplatnenia vylúčenia povinnosti platiť poistné (do SP).

Príjem počas MD, OD, RD

Špeciálne prípady

Materská dovolenka
mesmie byť kratšia ako 14 týždňov a nemôže sa skončiť ani prerušiť pred uplynutím 6 týždňov odo dňa pôrodu

Odňatie dieťaťa súdom
Materská a otcovská dovolenka nepatria za dobu, počas ktorej sa o dieťa nestarajú.

Ak sa dieťa narodilo mŕtve
žene patrí materská v dĺžke 14 týždňov

Ak dieťa zomrie
v dobe, keď je žena alebo muž na materskej dovolenke, otcovskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, poskytuje sa im táto dovolenka ešte počas dvoch týždňov odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do dňa, keď by dieťa dosiahlo jeden rok.Poznámka:
Tento príspevok je zostavený hlavne ako pomôcka pre používateľov programu MZDY z produktového radu FENIX/Compeko.
Je zostavený na základe informácií a stanovísk známych k 4.6.2023.