Odvody do poistných fondov

V tomto príspevku je všeobecný súhrn základných pravidiel odvádzania poistného do jednotlivých poistných fondov pre jednotlivé skupiny zamestnancov. Vo veľkej väčšine prípadov platia odvody uvedené v nasledujúcej tabuľke, ale v niektorých veľmi špecifických prípadoch môžu byť odvody v zmysle zákona iné.

V jednotlivých tabuľkách je spôsob odvádzania poistného označovaný takto:

Fondy NP, SP, IP, PvN a ZP sa odvádzajú za zamestnanca aj zamestnávateľa
Fondy PFP, ÚP, GP, FRS sa odvádzajú iba za zamestnávateľa


Bežné osoby
|--------------------------------------------------------------------|
| Typ zamestnanca       |NP |SP |IP |PvN||PFP|ÚP |GP |RFS||ZP |
|--------------------------------------------------------------------|
|Pracovný pomer - prav. príjem | X | X | X |X/O|| X | X | X | X || X |
|Pracovný pomer - nepr. príjem | - | X | X |X/O|| X | X | X | X || X | *1)
|DoVP, DoPČ - prav. príjem   | X | X | X | X || - | X | X | X || X |
|DoVP, DoPČ - nepr. príjem   | - | X | X | - || - | X | X | X || X | *1)
|Konateľ - prav. príjem    | X | X | X | X || - | - | - | X || X |
|Konateľ - nepr. príjem    | - | X | X | - || - | - | - | X || X | *1)
|Štatutár - prav. príjem    | X | X | X | X || - | - | - | X || X |
|Štatutár - nepr. príjem    | - | X | X | - || - | - | - | X || X | *1)
|DoVP-sezónne práce      | X |SP | X |SP || - | X | X | X || X |
|--------------------------------------------------------------------|
*1) Príjem sa rozpočíta na mesiace bežného roka po mesiac, za ktorý je príjem zúčtovaný
  s vylúčením mesiacov, za ktoré bolo poistné odvedené z maximálneho VZ 
Žiaci a študenti
|--------------------------------------------------------------------|
| Typ zamestnanca       |NP |SP |IP |PvN||PFP|ÚP |GP |RFS||ZP |
|--------------------------------------------------------------------|
|Žiak/študent na odbornej praxi| - | - | - | - || - | - | - | - || - |
|DoBPŠ - prav. príjem     | - | X | X | - || - | X | X | X || - |
|DoBPŠ - nepr. príjem     | - | X | X | - || - | X | X | X || - | *1)
|DoBPŠ - prav. príjem + OOP  | - |200|200| - || - | X | X |200|| - |
|DoBPŠ - nepr. príjem + OOP  | - |200|200| - || - | X | X |200|| - | *1)
|--------------------------------------------------------------------|
*1) Príjem sa rozpočíta na mesiace bežného roka po mesiac, za ktorý je príjem zúčtovaný
  s vylúčením mesiacov, za ktoré bolo poistné odvedené z maximálneho VZ 

Starobný dôchodca, predčasný starobný dôchodca a výsluhový dôchodca, ktorý dosiahol dôchodkový vek
|--------------------------------------------------------------------|
| Typ zamestnanca       |NP |SP |IP |PvN||PFP|ÚP |GP |RFS||ZP |
|--------------------------------------------------------------------|
|Pracovný pomer - prav. príjem | X | X | - | - || X | X | X | X || X |
|Pracovný pomer - nepr. príjem | - | X | - | - || X | X | X | X || X | *1)
|DoVP, DoPČ - prav. príjem   | - | X | - | - || - | X | X | X || - |
|DoVP, DoPČ - nepr. príjem   | - | X | - | - || - | X | X | X || - | *1)
|DoVP, DoPČ - prav. príjem OOP | - |200| - | - || - | X | X |200|| - |
|DoVP, DoPČ - nepr. príjem OOP | - |200| - | - || - | X | X |200|| - | *1)
|DoVP-sezónne práce      | X |SP | - | - || - | X | X | X || - |
|--------------------------------------------------------------------|
*1) Príjem sa rozpočíta na mesiace bežného roka po mesiac, za ktorý je príjem zúčtovaný
  s vylúčením mesiacov, za ktoré bolo poistné odvedené z maximálneho VZ 

Invalidný dôchodca a invalidný výsluhový dôchodca
|--------------------------------------------------------------------|
| Typ zamestnanca       |NP |SP |IP |PvN||PFP|ÚP |GP |RFS||ZP |
|--------------------------------------------------------------------|
|Pracovný pomer - prav. príjem | X | X | X | - || X | X | X | X ||X/2|
|Pracovný pomer - nepr. príjem | - | X | X | - || X | X | X | X ||X/2| *1)
|DoVP, DoPČ - prav. príjem   | - | X | X | - || - | X | X | X || - |
|DoVP, DoPČ - nepr. príjem   | - | X | X | - || - | X | X | X || - | *1)
|DoVP, DoPČ - prav. príjem OOP | - |200|200| - || - | X | X |200|| - |
|DoVP, DoPČ - nepr. príjem OOP | - |200|200| - || - | X | X |200|| - | *1)
|DoVP-sezónne práce      | X |SP | X | - || - | X | X | X || - |
|--------------------------------------------------------------------|
*1) Príjem sa rozpočíta na mesiace bežného roka po mesiac, za ktorý je príjem zúčtovaný
  s vylúčením mesiacov, za ktoré bolo poistné odvedené z maximálneho VZ Príjmy po skončení poistného vzťahu
ide o príjmy vyplatené po skončení pracovného vzťahu (neskôr, ako v mesiaci skončenia) a príjmy vyplatené v mesiacoch, v ktorých celý mesiac trvá prerušenie poistenia (napr. počas rodičovskej dovolenky)
Odvod z týchto príjmov sa realizuje podľa tabuliek uvedených vyššie, ale VZ sa rozpočítava na všetky mesiace trvania poistenia v poslednom kalendárnom roku trvania poistenia s vylúčením mesiacov, v ktorých sa už poistné odviedlo z maximálneho VZ.