Ako treba správne zrealizovať dodatočnú úpravu odvodov do SP napr. po priznaní dôchodku?

Tento problém je komplexnejší a treba ho vysvetliť z viacerých pohľadov.
Základom je usmernenie Sociálnej poisťovne k vykonávaniu opráv v odvodoch poistného. V obsiahlom materiáli o zmene postupu pri vykazovaní vymeriavacieho základu je dôležitá najmä časť týkajúca sa zníženia vymeriavacieho základu a odvodov za predchádzajúce obdobia.
Zjednodušene povedané: zníženie VZ alebo odvodov za predchádzajúce obdobia nie je možné vykonať cez bežný mesačný výkaz, ale je potrebné za každé dotknuté obdobie opravný výkaz, ktorý je súčasne i žiadosťou o vrátenie preplatku (ak sa opravným výkazov celkové poistné znižuje).
Typickým príkladom je dodatočné priznanie dôchodku s platnosťou i niekoľko rokov dozadu.
V takom prípade je potrebné podať opravné mesačné výkazy za všetky dotknuté obdobia.
Pre následnú realizáciu v programe MZDY je potrebné si uvedomiť nasledovné:
Aby boli splnené všetky uvedené podmienky, boli do programu MZDY zaradené nové mzdové zložky: Oprava sa prakticky vykoná tak, že na vstupe pre daného pracovníka zadáme hodnoty opráv (so znamienkom mínus pre zníženie sumy a so zanmienkom plus pre zvýšenie sumy) pre jednotlivé fondy a pre jednotlivé mesiace, alebo sumárne za všetky obdobia, ktorých sa oprava týka (fondy ale treba zadávať jednotlivo). Pri zadávaní opráv týkajúcich sa odvodov z nepravidelných príjmov je potrebné obdobie, za ktoré sa VPP opravudje, zapísať do údaja "obdobie" a príslušné "rozpadové" obdobie do položky text vrátane typu nepravidelného príjmu (N=bežný nepravidelný príjme, S=príjem po skončení PV).
Ak ide o opravu fondov, ktoré boli ešte vypočítané a hradené v SKK, je potrebné vykonať prepočet na EURO a zaokrúhliť podľa generálneho zákona (jednotlivé sumy v prospech zamestnanca).
Takéto opravné MZL pre opravu odvodov z pravidelných príjmov je možné automaticky vygenerovať použitím voľby "Generovanie korekčných MZL" v zostave Oprava poistného SP (Spracovanie / Definitívne spracovanie / Výkazy poistného).

Po zapísaní takýchto korekcií a spustení definitívneho výpočtu môžne nanovo vytvoriť mesačný výkaz poistného alebo výkaz poistného a príspevkov za opravované "staré" obdobie s tým, že zaškrtneme voľbu "Spracovať korekčné MZL z budúcich období". Výkaz by sa mal štandardne vytvárať ako opravný.


Príklad 1:
Pracovníkovi bol v januári 2009 vykonaný odvod do všetkých poistných fondov ako riadnemu zamestnancovi z vymeriavacieho základu 1000 EUR. Dodatočne doručil (v septembri 2009) rozhodnutie SP o priznaní dôchodku s planosťou od 1.1.2009
Opravu vykonáme v mesiaci september 2009 zadaním nasledujúcich mzdových zložiek:
MZL Obdobie Suma
9S03 200901 -1000
9S13 200901 -30
9S23 200901 -30
9S33 200901 -1000
9S04 200901 -1000
9S14 200901 -10
9S24 200901 -10
9S34 200901 -1000

Príklad 2:
Pracovníkovi s uzatvorenou dohodou o pracovnej činnosti s nepravidelným príjmom od februára 2013 bola vo mzde za marec vyplatená mzda 500 Eur a v júni 2013 z dôvodu právoplatného odsúdenia za trestný čin bol ukončený PV k 31.3.2013.
Opravu VPP za obdobie 2013/03 vykonáme v mesiaci jún 2013 zadaním nasledujúcich mzdových zložiek:
MZL Obdobie Text Suma    Poznámka
9S0I 201303 201302 N 250.00 VZ organizácia - pomerná časť pripadajúca na obdobie 2013/02
9S1I 201303 201302 N 10.00 Poistné zamestnanec - pomerná časť pripadajúca na obdobie 2013/02
9S2I 201303 201302 N 35.00
9S3I 201303 201302 N 250.00 VZ zamestnanec - pomerná časť pripadajúca na obdobie 2013/02
9S0I 201303 201303 N 250.00 VZ organizácia - pomerná časť pripadajúca na obdobie 2013/03
9S1I 201303 201303 N 10.00 Poistné zamestnanec - pomerná časť pripadajúca na obdobie 2013/03
9S2I 201303 201303 N 35.00
9S3I 201303 201303 N 250.00 VZ zamestnanec - pomerná časť pripadajúca na obdobie 2013/03

... a obdobne ďalšie fondy s použitím MZL 9S*J, 9S*K, 9S*L, 9S*M, 9S*N.

Pri použití štandardného nastavenia pre novú skupinu mzdových zložiek (vrátane účtovania) budú splnené všetky vyššie uvedené požiadavky.

Upozorňujeme:

Uvedené úpravy boli zrealizované vo verzii programu MZDY 1.817 resp 1.846 (nová MZL 7SS) resp 2.332 (nová MZL 93SS a automatické generovanie 7SS/93SS).

Aktualizované 3.11.2023 01:39:26