Ako sa má správne zrealizovať úprava odvodov do ZP za "staré" obdobia ?

V praxi sa často stáva, že napr. informáciu o priznanom dôchodku zamestnanca dostane mzdová účtareň z rôznych dôvodov oneskorene (i niekoľko mesiacov alebo rokov). Následná oprava v odvodoch zdravotného poistenia by sa mala vykonať v rámci ročného zúčtovania, avšak zdravotné poisťovne trvajú na zaslaní opravných výkazov za všetky predchádzajúce dotknuté obdobia. V poslednej dobe spravidla požadujú opravné výkazy iba za obdobia, za ktoré ešte nebolo vykonané ročne zúčtovanie.

Tento problém je však komplexnejší a treba ho vysvetliť z viacerých pohľadov.

Priamy zásah do minulých období nie je z daňových a účtovných dôvodov možný, opravu je možné daňovo a účtovne vykonať iba v bežnom období.

Pre následnú realizáciu v programe MZDY je potrebné si uvedomiť nasledovné:
Aby boli splnené všetky uvedené podmienky, boli do programu MZDY zaradené nové mzdové zložky: Oprava sa prakticky vykoná tak, že na vstupe pre daného pracovníka zadáme hodnoty opráv (zníženie so znamienkom mínus a zvýšenie so znamienkom plus) pre jednotlivé mesiace, ktorých sa oprava týka.
Príslušné opravované obdobie sa zapíše do poľa "obdobie".
Ak je potrebné opraviť počet dní platenia poistného, tak sa oprava (v dňoch) zapíše do údaja "Hod, dni, zmeny".
Ak je potrebná zmena sadzby, zapíše sa správna sadzba do údaja "Sadzba". Pri tejto oprave je potrebné opraviť aj sumu.
Ak je potrebné záznam zo "starého obdobia" úplne vylúčiť, zapíše sa znak "X" do kľúča poznámky 1.

Ak sa vykonáva oprava za obdobie 2015/01 a neskôr, tak je potrebné použiť aj niektorú z mzdových zložiek 9SZ1, 9SZ2 alebo 9SZ3 (oprava súm pre výpočet odpočítateľnej položky).
Takéto opravné MZL pre opravu odvodov ZP je možné automaticky vygenerovať použitím voľby "Generovanie korekčných MZL" v zostave Oprava poistného ZP (Spracovanie / Definitívne spracovanie / Výkazy poistného).


Príklad 1:

Pracovníkovi bol v januári 2013 vykonaný odvod do ZP ako riadnemu zamestnancovi z VZ 2920,07 v hodnote 116,80. Dodatočne doručil (v apríli 2013) rozhodnutie SP o priznaní dôchodku s planosťou od 1.1.2013. V mesiaci január 2013 teda nemal byť pre účely ZP zamestnancom. Poistné treba upraviť a záznam z výkazu úplne vylúčiť.
Opravu vykonáme v mesiaci apríl 2013 zadaním aspoň nasledujúcich mzdových zložiek:
MZL Obdobie Suma K1
9S0Z 201301 -2920.07 X
9S1Z 201301 -116.80
9S2Z 201301 -272.00

Zadanie korekčných MZL

Ak ide o opravu poistného, ktoré bolo ešte vypočítané a hradené v SKK, je potrebné vykonať prepočet na EURO a zaokrúhliť podľa generálneho zákona (jednotlivé sumy v prospech zamestnanca).

Príklad 2:

Pracovníkovi bol v novembri 2019 vykonaný odvod do ZP ako riadnemu zamestnancovi z VZ 1293,40 v hodnote 51,73 za zamestnanca a 129,34 za organizáciu. Dodatočne doručil (v júni 2020) rozhodnutie, na základe ktorého mu od novembra 2019 malo byť zrážané poistné na zdravotné poistenie v zníženej sadzbe. Poistné treba upraviť a záznam vo výkaze upraviť.
Opravu vykonáme v mesiaci jún 2020 zadaním aspoň nasledujúcich mzdových zložiek:
MZL Obdobie Sadzba Suma
9S1Z 201911 2.00 -25.86
9S2Z 201911 5.00 -64.67

Zadanie korekčných MZL

Zadanie korekčných MZL


Rovnakým spôsobom zadáme opravné zložky aj za všetky ďalšie obdobia, v ktorých treba vykonať opravu. Po zapísaní takýchto korekcií a spustení definitívneho výpočtu môžme nanovo vytvoriť výkaz poistného na verejné zdravotné poistenie za opravované "staré" obdobie s tým, že zaškrtneme voľbu "Spracovať korekčné MZL z budúcich období". Výkaz by sa mal štandardne vytvárať ako opravný, ale po dohode s príslušnu pracovníčkou ZP môže byť vytvorený aj ako nový (riadny), ktorým bude pôvodný výkaz nahradený.
Vytvorenie výkazu za staré obdobie

O použití korekčných MZL sa vytvorí samostatný protokol.

Protokol o použití korekčných MZL

Nový výkaz už obsahuje správne hodnoty:

Protokol k zostaveniu výkazu ZP

Novovytvorený výkaz (aj v elektronickej forme) je možné priamo odoslať do príslušnej ZP.


Príklad 3:


Pracovníčka bola v januári 2015 považovaná za študentku, a teda odvod do ZP sa nevykonal. Dodatočne sa ale zistilo, že v danom mesiaci (január 2015) už podmienky na prácu ako študent nespĺňa a vykonanú prácu je potrebné preklasifikovať na DoPČ. V marci 2015 je potrebné zrealizovať opravu poistného za január 2015.
Tento prípad je komplikovanejší v tom, že v opravovanom mesiaci poistenie vôbec nebolo počítané a spravidla ani nebola známa zdravotná poisťovňa študentky. Preto je potrebné okrem iného zistiť správnu poisťovňu študentky a túto zapísať do kmeňových dát. Ďalej je potrebné zapísať vymeriavací základ (v našom príklade 99.60), poistné zamestnanca aj zamestnávateľa vrátane počtu dní a podľa charakteru preklasifikovanej činnosti aj opravu príjmu pre odpočítateľnú položku (v tomto prípade to bude zrejme v položke "ostatné príjmy"). Pre finančné vysporiadanie v bežnom mesiaci (zrazenie poistného) môžme použiť MZL 7SZ.
Opravu vykonáme v mesiaci marec 2015 zadaním nasledujúcich mzdových zložiek:
MZL Obdobie Kal.dni Suma K1
9S0Z 201501 99.60
9S1Z 201501 31 3.98
9S2Z 201501 31 9.96
9SZ3 201501 99.60
7SZ 201501 -3.98

Zadanie korekčných MZL

Zadanie korekčných MZL

Po zapísaní takýchto korekcií a spustení definitívneho výpočtu môžme nanovo vytvoriť výkaz poistného na verejné zdravotné poistenie za opravované "staré" obdobie s tým, že zaškrtneme novú voľbu "Spracovať korekčné MZL z budúcich období". Výkaz by sa mal štandardne vytvárať ako opravný, ale po dohode s príslušnu pracovníčkou ZP môže byť vytvorený aj ako nový (riadny), ktorým bude pôvodný výkaz nahradený.

Príklad:

Vytvorenie výkazu za staré obdobie

O použití korekčných MZL sa vytvorí samostatný protokol.

Príklad:

Protokol o použití korekčných MZL

Novovytvorený výkaz (aj v elektronickej forme) je možné priamo odoslať do príslušnej ZP.


Pri použití štandardného nastavenia pre novú skupinu mzdových zložiek budú splnené všetky vyššie uvedené požiadavky.
Účtovanie MZL 9S1Z a 9S2Z je potrebné nastaviť si podľa interných účtovných predpisov. MZL 9S0Z (oprava vymeriavacieho základu) sa spravidla neúčtuje. MZL 9SZ1, 9SZ2 a 9SZ3 sa neúčtujú.

Upozorňujeme:

Uvedené úpravy sú zrealizované vo verzii programu MZDY 2.034 (16.03.2015) resp 2.332 (nová MZL 93SZ a automatické generovanie 7SZ/93SZ). .

Aktualizované 03.11.2023 01:56:32