Ekonomický informačny systém Fénix

Software Ekonomický informačný systém Fénix je integrovaný modulárny systém, t.j. všetky spoločné dáta a číselníky (účtová osnova, číselník stredísk, číselník obchodných partnerov, kalkulačné jednice, ...) sa vyskytujú v systéme iba raz. Na základe povolení je možné ich aktualizovať z ľubovoľného podsystému.

Modulárnosť

Modulárnosť systému umožňuje zaviesť do prevádzky postupne jednotlivé podsystémy bez nutnosti zavedenia celého systému naraz.

Modifikácie

Programy majú možnosť modifikovania vybraných tlačových zostáv, definovania vlastných zostáv a práce v tzv. paralelných účtovných obdobiach.

Voliteľné nastavenie číselníkov

Umožňuje podporu viacerých účtovných legislatív. Tá je navyše podporovaná možnosťou tlačových výstupov vybraných zostáv.

Modul Účtovníctvo

Podsystém Účtovníctvo je určený na vedenie podvojného účtovníctva organizácií. V rámci EIS Fénix tvorí Účtovníctvo jadro celého systému a sústreďujú sa v ňom všetky doklady z ostatných častí EIS.

Účtovníctvo je možné viesť pre jednu alebo i viaceré organizácie (spracovateľská verzia programu). Súčasťou programu je saldokonto a devízové saldokonto. Evidencia DPH je viazaná na prvotné účtovné doklady a ďalšie údaje potrebné pre správny výpočet daňovej povinnosti. Modul výsledné kalkulácie umožňuje sledovanie nákladovosti zákaziek, sledovanie a rozvrhnutie správnej a výrobnej réžie. Netradičnými možnosťami sú príprava účtovných plánov a ich priebežné sledovanie a možnosť tvorby vlastných účtovných výkazov.

Zistite viac o module Účtovníctvo >

Modul Mzdy

Podsystém Mzdy slúži na kompletné spracovanie miezd pracovníkov pre organizácie s rôznym zameraním a s možnosťou veľkej variability nastavení spôsobu spracovania. Okrem výpočtu miezd program poskytuje mnohé štatistické výstupy a úplné finančné vysporiadanie a rozúčtovanie miezd. Samozrejmosťou je možnosť nastavenia individuálneho prístupu k rôznym spracovávaným údajom a k jednotlivým operáciám spracovania. Program umožňuje definíciu vlastných mzdových zložiek podľa potrieb organizácie.

Zistite viac o module Mzdy >

Modul Financie

Podsystém Financie umožňuje pohodlné vedenie knihy došlých a vyšlých faktúr, vystavovanie prevodných príkazov, spoluprácu so systémami "Homebanking" a je silnou podporou pri riadení financií podniku. Program podporuje exporty a importy medzi rôznymi hierarchickými úrovňami podniku, medzi rôznymi systémami a aj na veľké vzdialenosti. Samozrejmosťou je úplné rozúčtovanie faktúr, na druhej strane prevzatie finančných informácií zo saldokonta a veľká variabilita nastavení programu. Pohodlnou môže byť súbežná práca súčasne vo viacerých účtovných obdobiach.

Zistite viac o module Financie >

Modul Majetok

Program Majetok slúži na kompletné spracovanie evidencie hmotného a nehmotného investičného majetku. Možným doplnením programu je Modul DIM, ktorý umožňuje sledovanie evidencie drobného majetku a modul SHV, ktorý umožňuje spracovávanie údajov súborov hnuteľných vecí. Umožňuje obstaraný majetok zaradiť a vykonávať s ním potrebné účtovné pohyby aj neúčtovné zmeny. Program ráta daňové aj účtovné odpisy podľa zvolených odpisových vzorcov. Samozrejmosťou je automatické účtovanie všetkých účtovných pohybov majetku, ako aj daňových odpisov.

Zistite viac o module Majetok >

Modul Odbyt

Program Odbyt umožňuje vedenie skladovej evidencie a odbytovej agendy. Súčasťou programu sú vydané a prijaté objednávky, fakturácia, výrobné kusovníky, podniková pokladnica. Hotovostný predaj je realizovaný spojením s certifikovaným fiškálnym modulom VAROS . Všetky funkcie programu podporujú úplné sledovanie zákaziek na všetkých stupňoch pohybu materiálu v skladoch a vo výrobe.

Zistite viac o module Odbyt >

Modul Pokladňa

Podsystém Pokladňa umožňuje pohodlné vedenie celej agendy ľubovoľného počtu podnikových pokladníc. Umožňuje vystavovať všetky prvotné pokladničné doklady v domácej i zahraničnej mene. Program poskytuje údaje potrebné pre riadenie a kontrolu financií. Okrem evidencie peňažných prostriedkov je možné sledovať stav a pohyb cenín. Samozrejmosťou je automatické účtovanie všetkých pokladničných operácií.

Zistite viac o module Pokladňa >

Prevádzková oblasť

Ekonomický informačný systém Fénix môže byť prevádzkovaný v prostredí operačných systémov WINDOWS od verzie 98 vyššie vrátane operačného systému Windows 10..

EIS Fénix je napísaný pod databázovým systémom Visual FoxPro v. 9 s využítim natívneho nástroja pre prácu s dátami, ktorý využíva služby súborového systému OS Windows. Tým sú determinované aj možnosti využitia zdieľania dát a používania serverov: pre sieťovú prácu je možné použiť akýkoľvek server, ktorý korektne spolupracuje s pracovnou stanicou a správne realizuje súborové operácie (zdieľané otváranie súborov, zamykanie viet, ...)

Každý podsystém obsahuje široké možnosti vytvárania bezpečnostných kópií dát a ich zreštaurovania po havárii. Obsahuje tiež výkonné softwarové zabezpečenie proti strate dát pri havárii OS alebo HW.

Celý systém je plne integrovaný do prostredia WINDOWS a preto aj používanie národného prostredia je priamo závislá na možnostiach nainštalovaného OS Windows. Pre plné využitie všetkých možností systému je potrebné, aby v OS Windows boli správne nainštalované všetky súčasti podpory národného prostredia. Kontrola správnosti je možná v servisných funkciách každého podsystému.

V každom podsystéme je realizovaná technická podpora na využívanie až štyroch rôznych jazykov pre tlač zostáv a pohyb v Menu. Základné definície vybraných častí systému v jazykoch Slovenčina, Čeština, Nemčina a Angličtina sú súčasťou štandardnej dodávky. Pri potrebe definície pre ďalšie súčasti alebo pri potrebe pouťiť iný jazyk je nutné zabezpečenie relevantného prekladu zo strany používateľa.

Dokumentácia

Dokumentácia k jednotlivým podsystémom je zabudovaná v programe vo forme Pomocníkov (Help), ktoré sú realizované ako súbory typu CHM. Tieto je potrebné samostatne nainštalovať.

Garancie

Na programy je daná záruka 3 roky od dodania (i každej novej verzie), ktorá zaručuje údržbu a vývoj produktu tak, aby bol v súlade so všeobecne platnými zákonmi a predpismi. Tieto úpravy sú však dodávané za úhradu formou ročného alebo individuálneho update.
Dodávateľ poskytuje trojročnú garanciu takto:

  • oprava zistených chýb bezplatne do mesiaca po zistení a identifikácii chyby
  • úpravy vyplývajúce zo zmeny legislatívy za úhradu vo forme UPDATE.
  • úpravy a rozširovanie možností systému, ktoré nevyplývajú zo zmien legislatívy za úhradu vo forme UPDATE.