Inštalačné súbory a nástroje na stiahnutie

Na tomto mieste nájdete všetky potrebné informácie o nových verziách nášho softwaru. V prípade, že hľadáte staršiu verziu, prípadne potrebujete jeden z naších podporných programov neváhajte a sitahnite si ich práve tu.

Všetky súbory sú prehľadne umiestnené tak, aby ste vedeli ten správny nájisť rýchlo a jednoducho. V prípade, že potrebujete poradiť prosím neváhajte sa na nás obrátiť.

Financie - Kompletný popis zmien a verzií

V-1.288 - 03.04.2024

 • Príprava úhrad faktúr - opravy
  V programe pre prípravu prevodných príkazov na úhradu faktúr bola vykonaná oprava, ktorá "vráti" faktúru do zoznamu DF aj v prípade, že bol pripravený prevodný príkaz na úhradu celej hodnoty faktúry a následne bol tento príkaz zrušený.

V-1.287 - 03.02.2024

 • Zmena kódovania zoznamov z FSSR
  Dňa 2.2.2024 Finančná správa oznámila, že s účinnosťou od 9.2.2024 vykoná zmenu kódovania diakritiky vo všetkých poskytovaných informačných zoznamoch (platitelia DPH, Zrušení platitelia, Rizikoví platitelia, Registrované banové účty, ...). Všetky programy, ktoré priamo preberajú dáta z webového sídla FSSR boli upravené tak, aby správne akceptovalia aj súčasné kódovanie aj nové kódovanie. Test kódovania mohol prebehnúť iba na simulovaných dátach podľa popisu FSSR, nakoľko reálne dáta ešte nie sú k dispzícii. Pre správne zobrazovanie znakov s diakritikou v číselníku ICDPH (a následne aj v číselníku obchodných partnerov) je potrebné túto verziu nainštalovať pred 9.2.2024.

V-1.286 - 01.02.2024

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2024 =====
  Táto verzia (1.286) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2024.

V-1.285 - 17.09.2023

 • Tabuľka DPH na elektronických faktúrach
  Pri vytváraní elektronických faktúr typu HTML a PDF je možnosť určiť požiadavku na tlač (zobrazenie) tabuľky DPH rovnako, ako pre fyzicky tlačené faktúry, teda je možnosť aj tesne pred tlačou/vygenerovaním určiť, či sa tabuľka DPH požaduje alebo nie.

V-1.284 - 11.09.2023

 • Odosielanie mailov s TLS1.2
  Do programu bola dopracovaná podpora pre odosielanie mailov cez mailový server, ktorý požaduje použitie bezpečnostnej úrovne TLS 1.2. Podpora v programe je aktivovaná novou hodnotu parametra EVF_SMTPT - nová hodnota B znamená použitie TLS úrovne 1.2 alebo vyššie. Praktická realizácia je riešená tak, že v tomto prípade program nevyužíva pre odosielanie mailov program SendMail, ale využíva služby PowerShell. Táto služba je aktivovaná vo Windows 10 a vyššie automaticky, ale pre staršie verzie Windows ju treba aktivovať podľa návodov firmy Microsoft.
 • Individuálna pečiatka a podpis pre dokl.
  Do súboru užívateľakých kont je pridaná možnosť zadania mena súboru, ktorý obsahuje obrázok individuálnej pečiatky podpisu pre vloženie do dokumentov, ktoré umožňujú vloženie pečiatky a podpisu (napr. vyšlé faktúry). Ak tento údaj nie je uvedený, tak sa pre dokumenty použije pečiatka a podpis zo spoločného nastavenia (vo voľbe Servis / Nástroje / Podpisový záznam pre VF resp. EVF).
 • Verzia v štartovacej ikone
  Inštalačný program vloží do vytvorenej štartovacej ikony aj informáciu o nainštalovanej verzii (číslo a dátum verzie). Tento údaj je v položke "Comment" vo vlastnostiach ikony. Ak je objekt "Desktop" (pracovná plocha) aktívny, tak sa informácia o verzii zobrazí ako bublinková nápoveda pri ukázaní myšou na danú ikonu.

V-1.283 - 01.02.2023

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2023 =====
  Táto verzia (1.283) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2023.

V-1.283 - 26.12.2022

 • Intrastat v položkách DF
  Pri zápise údajov pre Intrastat v položkách DF boli vykonané technické zmeny v rozmiestnení údajov vo formulári za účelom lepšej čitateľnosti jednotlivých údajov.

V-1.282 - 13.11.2022

 • Tlač KDF: súčty za účet MD
  V tlači Mesačnej a Všeobecnej KDF je pridaná možnosť výberu triedenia aj súčtovania podľa účtu MD alebo účtu pre predbežnú predkontáciu MD.
 • Prílohy faktúry ako prílohy mailu
  Ak sú k vyšlej faktúre pripojené prílohy, tak pri vytváraní elektronickej faktúry PDF sú prílohy automaticky vložené do PDF ako interná príloha. V nastaveniach odoslania e-Faktúry je nová možnosť: Pridať prílohy faktúry aj ako samostatné prílohy (attachements) mailu.

V-1.281 - 30.06.2022

 • Zaokrúhľovanie na vyšlých faktúrach
  V číselníku skupín vyšlých faktúr na záložke "Účtovanie" je pridaná nová možnosť voľby typu zaokrúhlenia: "5 - na 5 centov". Táto voľba sa reálne aktivuje na faktúrach, ktoré sú vystavené počnúc 1.7.2022 a v spôsobe úhrady majú údaj "HO" (hotovosť).

V-1.280 - 22.05.2022

 • Export pre UCT obsahuje aj obrazy DF
  Pri vytvorení súboru do UCT z DF sa do väzobného súboru zapíše aj informácia o pripojených scanoch k DF. Ak sa obrazy dokladov nachádzajú na tom istom serveri, ako sú aj dáta DF a UCT, tak budu viditeľné aj v UCT pri zaúčtovaných dokladoch.
 • Hromadné zrušenie PP
  V práci s prevodnými príkazmi je pridaná možnosť hromadného zrušenia pripravených prevodných príkazov.

V-1.279 - 20.03.2022

 • Určenie druhu dokladu v skupine VF
  V definícii skupín vyšlých faktúr je možné v skupine zadefinovať požadovaný druh dokladu pre zaúčtovanie faktúry. Ak nie je uvedený, použije sa pri vytváraní účtovného súboru DD z parametrov.
 • Určenie druhu dokladu v skupine DF
  V definícii skupín došlých faktúr je možné v skupine zadefinovať požadovaný druh dokladu pre faktúru a pre LLF (Likvidačný list). Ak nie sú uvedené, použije sa pri vytváraní účtovného súboru DD z parametrov.
 • Spojenie číselníkov bez arch. záznamov
  Pri spájaní číselníkov je k dispozícii nová voľba(zaškrtávacie políčko), ktorá umožní pre spojenie COP a COPBAN spracovať iba záznamy, ktoré nemajú príznak "archív".
 • Kópie: IČ DPH v spol. číselníkoch
  Do spoločných číselníkov vo voľbe "Kópie" je pridaný aj číselník IČ DPH. Táto nová možnosť umožní jednoducho prebrať tento číselník v prevádzkach bez internetu alebo so slabším pripojením z iných zdrojov (napr. prenesením na USB kľúči z prevádzky s internetom).

V-1.278 - 15.02.2022

 • INTRASTAT - Odoslanie
  Pre typ INTRASTAT hlásenia "Odoslanie" došlo zo strany FSSR ku zmene štruktúry XML súboru: je doplnený o údaje krajina pôvodu a IČD partnera. Program na generovanie XML súborov INTRASTAT bol v časti "Odoslanie" zmenený podľa dostupných informácií. Do údaja IČD vyberá prvý z vyplnených údajov partnera v tomto poradí: IČDPH, DIČ, IČO, RČ. Ak je údaj "Krajina pôvodu" nevyplnený, program ho v XML súbore vyplní hodnotou "SK".

V-1.277 - 01.02.2022

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2022 =====
  Táto verzia (1.277) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2022.

V-1.275 - 15.01.2022

 • On-line kontrola registr.BÚ
  FSSR dňa 10.1.2022 upresnila umiestnenie zverejňovaných zoznamov - najmä zoznamu registrovaných bankových účtov platiteľov. Súčasne FSSR oznámila, že už je možné využívať aj API prístup k vybraným dátam o platiteľoch DPH. To umožnilo zaviesť on-line kontrolu toho, či je bankový účet registrovaným účtom alebo nie. Aktivácia on-line kontroly sa vykoná nastavením parametra "On-line kontrola registr. BÚ" na hodnotu "A" (to je štandardná hodnota po inštalácii). Ak má tento parameter hodnotu "A", tak sa on-line kontrola vykonávy pri aktualizácii vlastných bankových účtov, pri aktualizácii bankovýc účtov obchodných partnerov, pri zápise došlej faktrúy, pri výbere pre úhradu z DF a pri zápise vyšlej faktúry. Pri hodnote "N" sa on-line kontrola nevykonáva a program na príslušných miestach vykonáva kontrolu podľa údajov zapísaných v číselníku vlastných bankovýc účtov alebo v čísleníku obchodných partnerov.

V-1.274 - 02.01.2022

 • Automatické preberanie RBU z FSSR
  Do programu je doplnené automatické preberanie OÚD (Osobný účet daňovníka) a RBÚ (registrovaný bankový účet) z webového servera FSSR. Na základe parametra aarbu je možné preberanie nerealizovať, realizovať pri prvom štarte programu v daný deň, v daný mesiac, preberanie vždy alebo na otázku. Manuálne prevzatie OUD a RBU je možné vo voľbe "Servis / Špeciálne činnosti". Po prebratí OUD a RBU sa aktualizujú údaje v číselníku VBU (vlastné bankové účty) a COPBAN (bankové účty obchodných partnerov) - nastavia sa príznaky OUD a RegBU. Tie sa používajú na výstrahy programu pri vystavovaní VF, pri zápise DF a pri vystavovaní príkazu na úhradu DF.

V-1.273 - 12.12.2021

 • Určenie SS pri platbách
  V programe sú doplnené dva nové parametre, ktorými je možné určiť, ako má byť vyplnený SS pri úhrade faktúr a SS pri úhradách smerovaných na účty v štátnej pokladnici (napr. OÚD).
 • Výber pre úhradu na neregistrovaný účet
  Funkcia "Výber pre úhradu DF" kontroluje pre platby pripravované so splatnosťou po 31.12.2021, či ide o platbu pre partnera so slovenským IČDPH na neregistrovaný účet. Ak áno, tak program ponúkne prípravu platby v plnej výške na požadovaný účet, prípravu platby BEZ DPH na požadovaný účet alebo prípravu platby DPH na OÚD (osobný účet daňového subjektu).
 • Vyšlé faktúry-účet registrovaný na FS
  Vyšlé faktúry sú v časti zápisu vlastného bankového účtu rozšírené o kontrolu, či je zadaný účet registrovaný na Finančnej správe.
 • Došlé faktúry-účet neregistrovaný na FS
  Pri zápise došlých faktúr program upozorní na skutočnosť, že úhrada faktúry je požadovaná na bankový účet, ktorý nie je registrovaný na Finančnej správe SR ako účet pre podnikanie. Upozornenie sa týka iba neregistrovaných účtov subjektov, ktoré majú pridelené slovenské IČDPH.
 • Bankové účty-nové príznaky: Reg.BU a OÚD
  V číselníku vlastných bankových účtov a v číselníku bankových účtov obchodných partnerov sú doplnené dva príznaky (zaškrtávacie políčka): Reg.BÚ - ak je políčko zaškrtnuté, tak to znamená, že účet je zaregistrovaný u FSSR ako účet, ktorý platiteľ dane (DPH) používa na svoje podnikateľské aktivity; OÚD - osobný účet daňovníka - ak je toto políčko zaškrtnuté, tak to znamená, že tento účet je bankový účet v štátnej pokladnici určený na platenie daní. Tieto nové príznaky sa od 1.1.2022 budú pužívať na upozornenie na finančné operácie (úhrady faktúr) na neregistrované bankové účty.
 • Zrušenie príznaku exportu a importu VF
  Zápis vyšlých faktúr bol v častí "Iné" rozšírený o možnosť zrušenie príznaku exportu a importu faktúry.

V-1.272 - 21.11.2021

 • Zoznam IČDPH z FSSR
  Program pre preberanie zoznamov IČ DPH z portálu FSSR bol upravený tak, aby pri preberaní názvov firiem, ktoré obsahujú znak & (ampersand), bol tento správne prenesený do názvu v číselníku IČDPH.
 • EVF - odosielanie mailom
  Táto zmena sa týka iba tých používateľov, ktorí na rozosielanie faktúr používajú mailový server smtp.compeko.sk. Prevádzkovateľ domény compeko.sk zmenil nastavenia bezpečnosti mailovej komunikácie tak, že odosielateľ musí byť zhodný s mailovou schránkou, cez ktorú sa mail odosiela. Dôsledkom je, že pri používaní mailového servera mail.compeko.sk už musí byť ako odosielateľ uvedený mailer@compeko.sk a smtp server smtp.webglobe.sk. Program v tomto prípade upraví text mailu tak, že pôvodne uvedená spätná adresa sa u prijímateľa nezobrazí ako adresa odosielateľa, ale bude iba v texte mailu. Ako odosielateľ bude vždy mailer@compeko.sk.

V-1.271 - 06.10.2021

 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
  Finančná správa dňa 29.9.2021 oznámila, že s účinnosťou od 1.11.2021 prestane prevádzkovať doménu drsr.sk, na ktorej boli ukladané súbory s údajmi platiteľov DPH. Tieto zoznamy budú od 1.11.2021 dostupné iba na novej lokalite https://report.financnasprava.sk. V prechodnom období (od 1.10.2021 do 31.10.2021) budú zoznamy dostupné na oboch lokalitách. Táto skutočnosť si vyžiadala rýchlu zmenu do všetkých súčastí systému FENIX, ktoré pracujú so zoznamom platiteľov DPH. Aby sa číselník platiteľov správne aktualizoval aj po 1.11.2021, je potrebné nainštalovať si verziu z 06.10.2021 alebo novšiu.

V-1.270 - 19.09.2021

 • Import VF - dáta pre INTRASTAT
  Program pre import údajov bol upravený tak, aby bolo možné prijímať aj údaje pre zostavenie výkazu intrastat. Nové údaje pre INTRASTAT sa uvádzajú v položkách VF. Ich popis je na www.compeko.sk v sekcii FAQ, okruh Technológie, príspevok Výmena dát-štruktúry pre import dát.
 • Prílohy k VF
  V parametroch programu je doplnená nová cesta pre zápis obrazov príloh k vyšlým faktúram. Program doteraz využíval pre uloženie príloh VF spoločný adresár pre obrazy DF.

V-1.269 - 30.05.2021

 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
  Finančná správa dňa 26.5.2021 oznámila, že s účinnosťou po 3.6.2021 prestane aktualizovať rôzne informačné zoznamy na portáli FSSR vo formáte CSV a že príslušné informačné zoznamy budú ďalej aktualizované už iba vo formáte XML. Táto skutočnosť si vyžiadala rýchlu zmenu do všetkých súčastí systému FENIX, ktoré pracujú so zoznamom platiteľov DPH. Keďže súbory vo formáte XML sú výrazne väčšie ako súbory vo formáte CSV, môže načítanie aktuálneho číselníka platiteľov DPH (rizikových subjektov, ...) trvať o niečo dlhšie ako doteraz. Aby sa číselník platiteľov správne aktualizoval aj po 3.6.2021, je potrebné nainštalovať si verziu z 30.5.2021 alebo novšiu.

V-1.268 - 09.05.2021

 • Automatický export do PDF
  V programe je nový parameter AGENPDF - Automatcké generovanie PDF. Týmto parametrom sa určí, či sa textové zostavy majú automaticky generovať aj do PDF súboru. Hodnota "N" znamená, že sa PDF generovať nemá. Ďalšie uvedené hodnoty znamenajú, že sa PDF má generovať, ale rôzne sa určuje meno súboru, ktorý vznikne. "A"=použije sa štandardné meno súboru ("UC"+<ID>), "B"=použije sa meno súboru priamo zadané za písmenom "B", "C"=použije sa zadané meno a pridá sa <ID> prihláseného pracovníka. "D"=Program ponúkne meno súboru v tomto parametri a umožní meno súboru zadať priamo. Vo voľbách "A","B" a "C" je možné uviesť aj úplnú cestu pre vytvorenie PDF súboru. Ak sa neuvedie, tak bude použitá cesta "pdfpth". Iná hodnota parametra znamená, že sa PDF súbor nevygeneruje.

V-1.267 - 01.05.2021

 • Priamy export do PDF
  Vo všetkých tlačových výstupoch je možné na záložke "Export" zvoliť aj export do PDF. Samotný PDF súbor sa vytvorí po zatvorení okna náhľadu zostavy. Technicky sa do PDF dajú exportovať zostavy, ktoré v riadku obsahujú maximálne 160 znakov. Novým parametrom "OPENPDF" sa určí, či sa po vytvorení PDF má tento súbor zobraziť alebo nie.

V-1.266 - 27.02.2021

 • Link na AnyDesk
  Na pracovnú plochu je pridaná ikona na spustenie programu AnyDesk, ktorý je určený na prepojenie počítačov pre realizáciu vzdialenej podpory. Je to alternatívne prepojenie, ak sú na počítači problémy s prepojením pomocou programu TeamViewer.

V-1.265 - 01.02.2021

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2021 =====
  Táto verzia (1.265) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2021.

V-1.264 - 28.01.2021

 • Zaúčtovanie splátkových listov
  Proces zaúčtovania vyšlých splátkových listov bral do účtovania iba položky so všeobecným druhom (iba "bežné"). Tento proces bol upravený tak, že do účtovania vezme všetky typy položiek spátkových listov okrem súčtových a formálnych položiek.

V-1.263 - 06.01.2021

 • Export KVF - pridať COP, mail
  V exporte KVF je pridaná možnosť požadovať export aj COP (potom sa exportuje súbor COP.dbf aj COPBAN.dbf) a tiež možnosť odoslať exportované dáta mailom. Pri tejto možnosti sa najprv z exportovaných dát vytvorí komprimovaný ZIP súbor a ten sa odošle mailom. Pri prvom použití je potrebné zadať mailovú adresu príjemcu / príjemcov, prípadne upraviť texty predmetu a obsahu mailu. Pri ďalšom použití si program pamätá predchádzajúce nastavenie a ponúkne ho.
 • Export KDF - pridať COP, mail
  V exporte KDF je pridaná možnosť požadovať export aj COP (potom sa exportuje súbor COP.dbf aj COPBAN.dbf) a tiež možnosť odoslať exportované dáta mailom. Pri tejto možnosti sa najprv z exportovaných dát vytvorí komprimovaný ZIP súbor a ten sa odošle mailom. Pri prvom použití je potrebné zadať mailovú adresu príjemcu / príjemcov, prípadne upraviť texty predmetu a obsahu mailu. Pri ďalšom použití si program pamätá predchádzajúce nastavenie a ponúkne ho.
 • Tlač PP do PDF a odoslanie mailom
  V spracovaní príkazov na úhradu je vo voľbe "Tlač" nova možnosť: Odoslanie PDF príkazov mailom. Táto voľba umožňuje vytvoriť súpis pripravených prevodných príkazov priamo do PDF a ten následne odoslať mailom. Pri prvom použití je potrebné zadať mailovú adresu príjemcu / príjemcov a prípadne upraviť navrhnuté texty pre predmet a obsah mailu. Pri ďalšom použití program ponúkne posledné použité údaje.

V-1.262 - 10.09.2020

 • PDF faktúra - jed.cena - poč.des.miest
  Tlač PDF faktúry bola upravená tak, že program si automaticky určí počet desatinných miest v jednotkovej cene (v rozsahu 2-5) na základe aktuálnej hodnoty jednotkovej ceny. Jednotková cena tak môže maž v každom riadku iný počet desatinných miest.
 • KVF daňová: položky mimo DPH
  V tlači KVF daňovej je rozdelený stĺpec s nulovou sadzbou DPH na dodania mimo dane a dodania s nulovou sadzbou (oslobodené a prenos DP).
 • Odoslanie chybovej správy
  Ak vznikne chybový stav (mimoriadna situácia), program má možnosť odoslať technickú správu k vzniku mimoriadnej situácie mailom. Na odoslanie správy doteraz program využíval štandardného mailového klienta (spravidla Outlook). V prostrediach, kde ale žiaden mailový klient nie je nainštalovaný, odoslanie nebolo možné. Preto bola zrealizovaná úprava, ktorá umožní priame odoslanie mailu aj bez nainštalovaného štandardného mailového klienta. Pred odoslaním je možné upraviť text mailu, odosielateľa aj príjemcu (všetky uvedené údaje sú štandardne prednastavené).

V-1.261 - 25.08.2020

 • Typ označenia VF
  V skupinách VF aj v každej VF je možné zvoliť typ označenia vyšlej faktúry (1=faktúra, 2=predfaktúra, 3=zálohová faktúra, 4=faktúra k prijatej platbe, 5=opravná faktúra, 6= vyúčtovacia faktúra, 7,8,9=užívateľksé označenie). Vlastný text označenia sa prevezme z číselníka polí zostáv z príslušného záznamu L_NAZOV*. Označenie faktúry sa uplatní pri tlači faktúr a pri vytvorení faktúry v elektronickom formáte HTML a PDF. Ak typ označenia nie je uvedený, bude uvedený tak, ako doteraz (Faktúra). Typy 1-6 sú distribuované vo všetkých základných jazykových mutáciach (Slovenčina, Čeština, Angličtina, Nemčina).

V-1.260 - 30.06.2020

 • Vytvorenie faktúry v PDF
  Pri generovaní elektronických faktúr v tvare PDF sa po tabuľke DPH nezobrazovali položky čerpania nedaňových záloh. Problém bol identifikvoaný a odstránený.

V-1.259 - 16.06.2020

 • SEPA-XML - neuvedená poznámka
  Niektoré banky prestali požadovať neštruktúrovanú poznámku v SEPA príkazoch ako povinný údaj, a teda je možné daný údaje "nevyplnit". V tom prípade ale požadujú vôbec neuviesť tag <RmtInf><Ustrd> vôbec. V tomto zmysle bolo upravené generovanie SEPA XML súborov s príkazmi na úhradu v prípade, že nie je vyplnený text poznámky. Úprava je vykonaná pre všetky varianty SEPA príkazov okrem Inbiz VÚB a SEPA.pacs.

V-1.258 - 01.06.2020

 • Obrazy došlých faktúr - manipulácia
  Pri zapisovaní alebo prezereaní obrazov došlých faktúr (JPG, GIF, ...) je viac možností narábania s obrázkom: je možné ho zväčšovať, zmenšovať, posúvať, ..... to aj pri zápise aj pri pasívnom prezeraní v operatíve a potvrdzovaní faktúr.
 • Potvrdzovanie došlých faktúr
  Oblasť potvrdzovania došlých faktúr bola rozšírená o tabuľku pravidiel pre podpisovanie / potvrdzovanie faktúr. Adekvátne sa rozšírili aj údaje zapisované pri potvrdzovaní faktúr. Počas potvrdzovania, ale aj v operatíve je možné prezerať si celú históriu postupu potvrdzovania každej faktúry. Nový systém umžňuje "postupné" potvrdzovanie / podpisovanie faktúr. Bližší popis aj s príkladmi využitia nových možností je na www.compeko.sk v sekcii FAQ okruh "Ostatné podsystémy" téma "... podpora na prácu s DF, ak sa chcem zbaviť papierovania.".

V-1.257 - 26.04.2020

 • Vytvorenie elektronickej faktúry
  Program si pamätá druh elektronickej faktúry (EF), ktorý používateľ použil pri poslednom vytváraní EF a tento typ ponúkne pri ďalšom vytváraní EF.
 • Evidencia mailom odoslaných faktúr
  Do programu bola pridaná evidencia mailom odoslaných faktúr. Zápis do evidencie sa vytvorí vždy, keď používateľ dá požiadavku na odoslanie faktúry mailom. Zaznamenávajú sa aj prípady neúspešného odoslania a príslušný chybový oznam (napr. nepripojenie na internet, formálne nepsrávna mailová adresa, ...). Zoznam odoslaných faktúr sa nachádza v operatíve. Prehľad umožňuje vybrať (filtrovať) zoznam faktúr podľa dátumu odoslania, adresy príjemcu, výsledku odoslania a ďalších kritérií. Počas prezerania zoznamu je možné zobraziť si prílohy odoslaného mailu (teda odoslanú faktúru, dodací list, ...). Zoznam je možné vytlačiť alebo exportovať do EXCELu.
 • Technická úprava pri tlači VF
  Pri tlači VF v rôznych formátoch (aj elektronických) sa pre tlač vytvára pracovný súbor, ktorý obsahuje všetky dáta faktúry, ktoré sú potrebné pre tlač. Do týchto pracovných dát sú pridané aj všetky záznamy z číselníka DOZ (Definície obsahu zostáv) zo skupiny "FAKTURA". V niektorých prípadoch sa mohlo stať, že počet "povinných" údajov + počet údajov z číselníka DOZ presiahol technický limit na počet polí v pracovnom súbore (255) a program ohlásil chybu "Prekročenie počtu polí". Spravidla sa v takomto prípade pracovný súbor vytvoril so všetkými potrebnými údajmi a faktúra sa vytlačila správne. Program pre tlač faktúr bol upravený tak, aby v prípade vzniku tejto situácie sám odstránil nepotrebné údaje na základe zvoleného formátu faktúry a faktúra sa následne vytlačí bez uvedeného chybového hlásenia.

V-1.256 - 27.03.2020

 • Zápis LLF - oprava tech. chyby
  V režime samostatného zápisu LLF (nie zo zápisu došlých faktúr) sa pri tlači LLF mohla objaviť chybová správa, ktorá ale nemala vplyv na obsah tlačeného LLF. Príčina bola lokalizovaná a odstránená.

V-1.255 - 05.03.2020

 • Export do formátov TXT, CSV, DBF. XLS
  "Integrujúce väzby" sú rozšírené o univerzálny export súborov podsystému do súborov formátov TXT, CSV, DBF, XLS.

V-1.254 - 14.02.2020

 • eFaktúry - prílohy s "medzerami"
  V časti programu pre odosielanie faktúr mailom bola vykonaná úprava, ktorá umožní ako prílohy uviesť aj súbory, v ktorých mene sa vyskytuje aj znak medzera. Jednotlivé mená súborov, ktoré majú byť zaslané ako ďalšie prílohy, je potrebné oddeliť čiarkou (a teda čiarka nemôže byť súčasťou mena súboru).
 • Zápis VF-zrušenie info. o zaúčtovaní
  V zápise VF vo voľbe "Iné" je nová možnosť "Zrušenie informácie o zaúčtovaní". Táto služba umožní zrušiť informáciu o zaúčtovaní faktúry a teda "uvoľní" faktúru na ďalšiu editáciu. Táto nová možnosť sa využíva iba výnimočne v prípade potreby zmeny dôležitých účtovných údajov vo faktúre po jej zaúčtovaní. Po takejto zmene je potrebné opätovne faktúru, alebo celú skupinu faktúr znova zaúčtovať a manuálne doriešiť správnosť zaúčtovania (napr vylúčením pôvodnej dávky v UCT, ak už bola zaúčtovaná). Po takejto činnosti je užitočné skontrolovať správnosť zaúčtovania údajov napr. spustením kontroly externých väzieb.
 • eFaktúry v PDF - vloženie ISDOC
  Pri tvorbe e-faktúry vo formáte PDF je pridaná možnosť vložiť faktúru vo formáte ISDOC priamo do PDF súboru alebo priložiť faktúru vo formáte ISDOC ako ďalšiu prílohu mailu.
 • Inštalácia- > cesta pre pacovné súbory
  Inštalačný program nastaví cestu pre vytváranie pracovných súborov, ktoré vznikajú počas práce programu. Pri štandardnej novej inštalácii je to adresár C:\FENIX\FOXWORK\FIN+[cvj], kde [cvj] je číslo organizácie. Pri reinštalácii program skontroluje, či sa v definícii adresára nachádza rozlišovací podadresár "...\FIN+[cvj]". V prípade že sa nenachádza, je do definície adresára automaticky doplnený.
 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2020 =====
  Táto verzia (1.253) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2020.

V-1.252 - 04.01.2020

 • DPH od 2020/01
  V programe je podpora pre pracu s DPH od januára 2020. Podpora obsahuje nadefinovanie nových kódov pre obchodné transakcie typu CallOffStock: CSP - premiestnenie, CSS - zmena odberateľa (pôvodný), CSN - zmena odberateľa (nový), CSV - vrátenie. Nové kódy sú "evidenčné" - teda neobsahujú daň a slúžia na záznam skutočností, ktoré je potrebné uviesť v súhrnnom výkaze. Môžu sa vyskytnúť v akomkoľvek doklade, ktorý sa týka akejkoľvek transakcie typu "CallOffStock".

V-1.251 - 18.12.2019

 • Import VF z ISDOC
  V importe VF z formátu ISDOC boli vykonané ďalšie úpravy zamerané na lepšie spracovanie sekcií daňových a nedaňových záloh. Pre položky daňových záloh sa generujú samostatné záznamy v položke VF s textom "Záloha xxxxxxx", kde xxxxxx je variabilný symbol zálohy (ak je v ISDOC uvedený).
 • Info o odoslaní VF mailom
  V režime zápisu VF je zbrazovaný aj údaj o úspešnom odoslaní danej faktúry mailom. Pre takúto faktúru je stav faktúry podfarbený žltou farbou a v hornej časti okna sa zobrazí informácia o odoslaní danej faktúry mailom. Pri ukázaní mýšou na tento údaj sa v bublinkovej nápovede zobrazia ďalšie detaily odoslania.
 • Elektronické odosielanie VF
  Údaje potrebné pre odoslanie faktúr mailom alebo webovou službou je možné zapísať na dvoch miestach: v číselníku skupín VF a na záložke VF v číselníku COP (obchodných partnerov). Ak v číselníku COP je pre daného odberateľa uplatniteľná definícia údajov pre odoslanie mailom, tak sa definícia zo skupín VF nepoužije.

V-1.250 - 27.10.2019

 • Elektronické faktúry - odoslanie cez web
  V program je možnosť pre všetky typy elektronických faktúr odoslať faktúru príjemcovi aj cez webový portál alebo službu. Príslušná URL pre portál odberateľa sa zadáva v údajoch príjemcu faktúry na záložke "Údaje VF". Meno súboru s faktúrou je uložené v schránke, a preto je možné pri práci s portálom odberateľa vložiť meno súboru pomocou kombinácie klávesov ctrl+v.
 • Elektronické faktúry v PDF
  V programe je nová možnosť: vytvárať elektronické faktúry vo formáte PDF. Vytvorenie PDF si nevyžaduje inštaláciu žiadneho externého produktu, všetko potrebné je súčasťou distribučnej sady FENIX/FIN. Pri vytváraní tohto typu EVF je možné zadať požiadavku na zobrazenie po vytvorení prípadne následné odoslanie faktúry elektronickou cestou (na základe údajov príjemcu faktúry v číslenku COP). Formát faktúry v PDF je fixný, nie je možné ho užívateľsky meniť. Vytvorený PDF súbor spĺňa podmienky štandardu PDF/A-3b.
 • Aktualizácia IČDPH
  Parameter AAICDPH pre určenie režimu automatickej aktualizácie číselníka IČDPH má novú možnosť označenú ako "1"-aktualizácia pri prvom štarte po 1. dni v mesiaci. Táto voľba je užitočná pre spracovateľov UCT v účtovných firmách, kde sa spravidla neúčtuje priebežne, takže tento režim aktualizácie IČDPH plne postačuje.

V-1.249 - 09.09.2019

 • Úpravy súboru do UCT pred zaúčtovaním
  Okno úprav dát účtovného súboru pred priamym zaúčtovaním do UCT má nové možnosti: kedykoľvek je možné zobraziť si v samostatnom okne celý doklad prislúchajúci k aktívnemu riadku (toto je vhodnou pomôckou, ak je potreba opraviť chybné stredisko alebo zákazku - máme k dispozícii prehľad o všetkých ostatných záznamoch daného dokladu); nové tlačidlo "Kontroly" umožňuje vykonať formálne kontroly účtu, ADS, strediska, ... ešte počas prezerania súboru pred spustením zaúčtovania.
 • Zápis KDF - zrušenie info.o zaúčtovaní
  V zápise KDF vo voľbe "Iné" je nová možnosť "Zrušenie informácie o zaúčtovaní". Táto služba umožní zrušiť informáciu o zaúčtovaní faktúry a teda "uvoľní" faktúru na ďalšiu editáciu. Táto nová možnosť sa využíva iba výnimočne v prípade potreby zmeny dôležitých účtovných údajov vo faktúre po je zaúčtovaní. Po takejto zmene je potrebné opätovne faktúru, alebo celú skupinu faktúr znova zaúčtovať a manuálne doriešiť správnosť zaúčtovania (napr vylúčením pôvodnej dávky v UCT, ak už bola zaúčtovaná). Po takejto činnosti je užitočné skontrolovať správnosť zaúčtovania údajov napr. spustením kontroly externých väzieb.
 • Šablóny pre LLF
  Pri zápise LLF je možné vytvoriť celý alebo časť likvidačného listu zo šablóny a to stlačním tlačidla "...zo šablóny". Na tom istom mieste je možné šablóny vytvárať a aktualizovať. Každá šablóna môže obsahovať neobmedzený počet riadkov, pričom v definícii riadku šablóny sa pre každý údaj uvádza, ako sa má určiť jeho hodnota v skutočnom LLF. Napríklad sumu je možné určiť ako násobok "čistej" hodnoty faktúry, ako konštanta alebo ako zostatok nerozúčtovanej sumy. Ak použijeme viac šablón, generované záznamy sa do LLF pridávajú.

V-1.248 - 04.09.2019

 • Nastavenie archívnych ID údajov firmy
  Vo voľbe "Servis / Špeciálne činnosti" je nová funkcia, ktorá umožňuje nastaviť pre (dočasné) spracovanie archívne identifikačné údaje organizácie. Program najprv zanalyzuje všetky archívne parametrické súbory a nájde všetky zmeny identifikačných údajov (názov, adresa, IČO, DIČ, .....). Následne ponúkne na výber prehľad vývoja týchto údajov a môžme si zvoliť, z ktorého obdobia chceme uvedené údaje nastaviť. S takto nastavenými údajmi je možné vytvoriť za archívne obdobia hlásenia, prehľady, výkazy alebo akékoľvek iné výstupy, ktoré budú obsahovať takto nastavené ID údaje. Pre obnovenie aktuálnych údajov je najlepšie ukončiť činnosť programu a program spustiť znova. Počas práce s nastavenými archívnymi ID údajmi je na pracovnej ploche výstražné okno, ktoré na daný stav upozorňuje.
 • Tlač KDF - zviazané údaje
  Pri tlači KDF (Mesačná, Daňová a Všeobecná) je možné na druhej karte zadať požiadavku na tlač údajov ku každej faktúre zo saldokonta, archívneho saldokonta, záznamov DPH k DF, LLF, operatívnej evidencie úhrad DF a z položiek DF. Ku týmto zviazaným údajom je možné tlačiť samostatné záhlavia.

V-1.247 - 20.08.2019

 • KDF-daňová: prenos DP
  Zostava "KDF daňová" je rozšírená o stĺpec údajov týkajúcich sa daňovej povinnosti z prenosu DP (tuzemského aj EÚ). V tejto zostave je tiež aktivovaná možnosť tlačiť údaje z rozpisu DPH (zadáva sa na druhej výberovej karte pre tlač tejto zostavy). Tieto údaje sa tlačia iba vtedy, ak nie je zvolený jednoduchý spôsob zápisu DPH (nastavuje sa v parametroch v skupine parametrov pre prácu s DPH).

V-1.246 - 27.07.2019

 • COP v zaúčtovaní LLF
  V niektorých prípadoch sa pri zaúčtovaní LLF mohlo stať, že do účtovného zápisu na spojovacom účte (spravidla 395xx) nevygeneroval identifikátor partnera (COP), alebo sa vygeneroval nepsrávny. Príčina bola identifikovaná a odstránená.

V-1.245 - 17.04.2019

 • SEPA - vlastné bank. účty
  Rozsah údaja "Cesta pre vytvorenie KM" v čísleníku vlastných bankových účtov je rozšírená na 128 znakov. Do číselníka vlastných bankových účtov bol doplnený nový údaj "Variant SEPA", do ktorého je možné zapísať údaj, ktorý variant SEPA sa má pri vytváraní príkazov k tomuto účtu použiť. Informácia sa využije pri vytváraní PP SEPA ako ponuka variantu.
 • Podpisový záznam na VF
  Všetky distribuované formáty vyšlých faktúr boli doplnené o objekt na zobrazenie podpisového záznamu. Obrázok, ktorý sa má použiť ako podpisový záznam, je možné zadať alebo nájsť a vybrať vo voľbe "Servis / Nástroje / Podpisový záznam pre VF".
 • Úhrada VF v hotovosti - podpora eKASA
  Do programu bola doplnená podpora projektu eKASA v prípade, ak sa požaduje komunikácia s fiškánou tlačiarňou pre úhradu vyšlej faktúry hneď pri jej vystavení. Podpora je technicky naviazaná na riešenie eKASA od firmy VAROS, kokrétne na tlačiarne eFT4000 a eFT5000. Pre aktiváciu tejto služby je potrebné správne nataviť parametre v skupine "Hotovostný predaj".
 • SEPA - Berlin <SvcLvl>
  Pri vytváraní SEPA príkazu vo variante "Berlin" sa neuvádza element <SvcLvl> = Service Level.

V-1.244 - 10.03.2019

 • Import VF z ISDOC
  V importe VF z formátu ISDOC boli vykonané ďalšie úpravy na väčšiu variabilitu možností určenia priradenia skupín faktúr a typov položiek na základe strediska v importovaných dátach.

V-1.243 - 04.03.2019

 • DPH: dobropisy s TPDP
  Pre úplné a korektné riešenie všetkých dôsledkov spracovania dobropisov / ťarchopisov v režime tuzemského prenosu daňovej povinnosti bol do KTDPH a UOS doplnený nový kód DPH "TPO - daňová povinnosť z tuzemského prenosu daňovej povinnosti - oprava" a príslušné účty 3437241 a 797241. Tento kód je potrebné použiť pri prijatom dobropise / ťarchopise v režime tuzemského prenosu daňovej povinnosti. Prehľadná tabuľka použitia je v "Ťaháku DPH" v materiáloch zo školenia 2019 na www.compeko.sk.
 • Prenos VS do hlavičky vyšlých faktúr
  Číselník obchodných partnerov je v časti "Údaje VF" rozšírený o možnosť zápisu variabilného symbolu a spôsobu kontroly variabilného symbolu pri zápise hlavičky vyšlých faktúr. V priamom zápise vyšlých faktúr je variabilný symbol definovaný v číselníku obchodných partnerov prenášaný do hlavičky vyšlých faktúr. V závislosti od nastavenia spôsobu kontroly je hodnota variabilného symbolu prenášaná priamo alebo na základe dialógového menu.

V-1.242 - 02.02.2019

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2019 =====
  Táto verzia (1.242) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2019.

V-1.241 - 20.01.2019

 • Prevzatie KL ECB
  S postupným zvyšovaním bezpečnosti webových stránok, pripojenia na web ale aj lokálnej bezpečnosti na počítačoch s Windows 10 sa môže stať, že doterajší štandardný spôsob preberania archívnych kurzových lístkov zo sídla ECB má buď zakázaný prístup na web, alebo prenos neprebehne úplne (a systém nič neoznámi) alebo nastane iný problém, ktorého výsledkom je, že nie je možné aktualizovať číselník zahraničných mien za požadované dni. Z toho dôvodu bola do číselníka zahraničných mien v časti "web" dopracovaná voľba "Technické alternatívy", v ktorej je možné zvoliť si iný spôsob preberania KL ECB. Všetky nové spôsoby využívajú štandardné produkty Microsoft určené na komunikáciu aplikácií s webom (knižnica MsXML2.XmlHttp, MsXML2.ServerXmlHttp, MsInet.ocx/InetCtls.Inet alebo URLMon.dll/URLDownloadToFile). V prípade, že štandardný prenos KL prestal fungovať správne, je potrebné vyskúšať, ktorá z nových alternatív je v danom prostredí fungujúca a tú je potom vhodné uložiť ako štandard pre budúce preberanie KL.

V-1.240 - 08.01.2019

 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
  Finančná správa zmenila ku dňu 4.1.2019 obsah a štruktúry informačných zoznamov s údajmi o platiteľoch DPH, rizikových subjektoch, vymazaných subjektoch a subjektoch, ktoré využívajú osobitný režim DPH. Stručnú správu o tom zverejnili na svojom sídle vo večerných hodinách 3.1.2019. V programe pre načítanie údajov o registrovaných platiteľoch DPH priamo zo stránky FSSR je zrealizovaná úprava potrebná na správne načítanie a spracovanie dát v novej štruktúre.

V-1.239 - 16.11.2018

 • Fantozzi
  V programe boli vykonané úpravy na aktualizovanú komunikáciu so systémom Fantozzi: výmena údajov faktúr vo verzii ISDOC V-6.0.1, priame preberanie zoznamu klientov systému Fantozzi a automatická aktualizácia identifikátorov Fantozzi v COP aj vo vlastných parametroch.
 • Podpora ISDOC V-6.0
  Všetky importy a exporty faktúr vo formáte ISDOC boli aktualizované tak, aby vedeli čítať / vytvárať faktúry vo formáte ISDOC V-6.0.1.

V-1.238 - 24.10.2018

 • SEPA pre SlSP - aktuálne úpravy
  SlSP (ale aj iné banky) postupne bez upozornenia vopred pridávajú obmedzujúce podmienky na obsah niektorých informačných polí v SEPA príkazoch (mimo rámec štandardu SEPA, čo by nemali ...), čo spôsobuje, že príkazy, tak ako boli doteraz vytvárané, banka zrazu odmietne spracovať. SlSP takto pridala obmedzenie na použité znaky v tagu <InstrID> tak, že tento tag nesmie obsahovať medzeru, bodkočiarku ani podčiarknik. Program pre tvorbu SEPA príkazov bol upravený tak, aby vo všetkých variantoch SEPA príkazov generoval tento tag s vynechaním uvedených znakov. Obsah tohto tagu sa v ďalšom spracovaní bankových operácií u klienta banky nepoužíva, a teda táto úprava neprináša žiadne zmeny používaných postupov. Údaj sa používa iba na interné procesy v bankách.

V-1.237 - 22.10.2018

 • DF - kompezácia
  Ak sa v zápise DF použije voľba "Iné / Kompenzácia", tak sa o zadanú sumu kompenzácie zníži zostatok faktúry k úhrade. Prejaví sa napríklad pri príprave prevodných príkazov na úhradu došlých faktúr.
 • VF - nové údaje pre tlač
  Distribuované formuláre VF s označením "profesionálna" sú doplnené o označenie zápisu v obchodnom registri a o označenie identifikátora príjemcu s uvedením jeho COP (číslo obchodného partnera). Obe označenia sú distribuované v štyroch základných jazykoch (slovenčina, čeština, angličtina nemčina).
 • Kópie VF - uloženie nastavení
  Pre kópiu vyšlej faktúry aj hromadnú kópiu vyšlých faktúr si program uloží nastavenia kópie pre každého pracovníka samostatne a tieto použije ako ponuku pri ďalšej požiadavke na vykonanie kópie faktúry resp. hromadnej kópie faktúr.
 • Hromadná kópia VF - text a formát
  Pri hromadnej kópii faktúr je možné zadať aj požiadavku na prenos údajov hlavičky, päty a formátu faktúry a dodacieho listu zo skupiny každej kopírovanej faktúry miesto prenosu týchto údajov z kopírovanej faktúry.

V-1.236 - 29.09.2018

 • Importy faktúr zo štruktúry ISDOC
  Ak sa v súboroch ISDOC vyskytuje aj odkaz na súbor s podkladom alebo prílohou príslušnej faktúry (tag <Supplements>), tak program pre import DF / VF z ISDOC pridá tieto súbory ako SCAN došlej faktúry resp prílohu vyšlej faktúry.
 • Prílohy k VF
  V programe je doplnená možnosť evidovať rôzne prílohy k vyšlým faktúram. Prílohami môžu byť ľubovoľné súbory s obrázkami (prípony JPG, GIF, TIFF, PNG, BMP), alebo textové prílohy (prípona TXT), alebo iné súbory (PDF, DOC, ...). Prílohy je možné prezerať a pridávať v režime zápisu faktúry. Prílohy typu obrázok a text je možné tlačiť súčasne s tlačou faktúry.

V-1.235 - 04.09.2018

 • Zadávanie VS vo vyšlých faktúrach
  V zadávaní údajov vyšlých faktúr je pridaná možnosť zapísať VS (variabilný symbol), ak má byť odlišný od čísla faktúry. Štandardne je zápis VS potlačený (údaj sa automaticky preskakuje), ale parametrami dokladu je možné preskočenie potlačiť a umožniť tak priamy zápis VS. Ak je VS zapísaný a odlišný od čísla faktúry, tak sa na štandardných formátoch faktúr vytlačí v záhlaví faktúry pri platobných symboloch. Pri vytváraní väzby do UCT sa VS použije ako párovací údaj pre saldokonto, ak je zadaný. Ak nie je zadaný, tak sa pre saldokonto použije ako párovací údaj číslo faktúry.
 • Nastavenie obdobia pri štarte programu
  V programe je nový parameter (Nastavenie obdobia), ktorým je možné určiť, aké obdobie sa má nastaviť pri štarte programu. Jednotlivé voľby umožňujú nastaviť základné obdobie (tak ako doteraz), posledné obdobie použité ľubovoľným užívateľom alebo posledné obdobie použité prihláseným užívateľom (teda to, ktoré bolo nastavené pri poslednom ukončení práce).
 • Pracovná plocha
  Na pracovnej ploche je priamy link (ikona) pre jednoduchšie aktivovanie klienta pre vzdialenú podporu (Quick Support - TeamViewer). Ďalej pri definovaní obsahu pracovnej plochy je možné pridať na plochu aj informáciu o fáze Mesiaca. V textovej informácii je uvedená fáza Mesiaca, dátum a čas pre aktuálny nov a spln.

V-1.234 - 05.07.2018

 • Import VF zo štruktúry ISDOC
  V programe je doplnená možnosť načítania vyšlých faktúr zo súborov v štruktúre ISDOC (do verzie 5.2). Pri importe je potrebné manuálne určiť ku každej importovanej faktúre skupinu faktúr. Importované faktúry sú do knihy vyšlých faktúr zapísané so stavom "T" - vytlačené. Po importe je možné s každou importovanou faktúrou pracovať tak, ako keby bola zapísaná manuálne.
 • Import DF zo štruktúry ISDOC
  V programe je doplnená možnosť načítania došlých faktúr zo súborov v štruktúre ISDOC (do verzie 5.2). Pri importe je potrebné manuálne určiť ku každej importovanej faktúre skupinu faktúr a prípadne je možné zadať kódy DPH. Po importe je možné s každou importovanou faktúrou pracovať tak, ako keby bola zapísaná manuálne.

V-1.233 - 13.05.2018

 • Oprava v zápise faktúr
  Ak sa vykonala ihneď po zápise novej došlej faktúry jej oprava (napríklad zmena dátumu splatnosti), tak program mohol niekedy vytvoriť ďalšiu kópiu tejto novozapísanej faktúry. Problém bol lokalizovaný a príslušný program bol opravený.

V-1.232 - 01.05.2018

 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy
  V programe sú aktivované priame podporné procesy pre plnenie úloh GDPR. Sú to procesy pre Iniciatívne vymazanie, výpis údajov, export údajov a právo na zabudnutie. Pri všetkých týchto procesoch sa využíva spoločný modul prehľadávania dát s možnosťami prehľadávania iba aktívnych dát, archívnych dát, celeho aktuálneho disku alebo všetkých diskov. V podporných procesoch je aj možnosť priameho nastavenia parametrov GDPR a možnosť iniciálneho nastavenia retenčných dôb v dokladoch DF a VF a v číselníku COP. Z iniciálneho nastavenia retenčných dôb sa vytvorí protokol. Viac detailov je na www.compeko.sk v sekcii Novinky alebo v informáciách zo seminára GDPR.
 • Zrýchlenie zápisu došlých faktúr
  Proces zápisu DF bol technologicky úplne prepracovný tak, aby práca v režime zápisu DF bola výrazne rýchlejšia v prostredí lokálnych sietí s dlhou odozvou na požiadavky súborových operácií (neodstatočne alebo nevhodne nakonfigurovaná sieť, "prezabezpečená" sieť, alebo iné dôvody).

V-1.231 - 16.04.2018

 • Text záhlavia vyšlej faktúry
  Zápis textu záhlavia vyšlých faktúr bol upravený tak, aby zobrazovaný text vrátane automatického zalamovania zodpovedal čo najviac skutočnej tlači textu záhlavia pri použití fontu Courier,8,N alebo Compeko CS,8,N (fonty použité pri štandardnej definícii formulárov vyšlých faktúr).

V-1.230 - 20.03.2018

 • Nové kódy DPH pre kombinované faktúry
  Do číselníka kódov DPH boli pridané nové kódy NAP, NBP, NCP a NDP pre zapísanie odpočítania dane pri tuzemskom prenose daňovej povinnosti. Tento kód je potrebné použiť vtedy, ak sme prijali "kombinovanú" došlú faktúru (obsahuje položky s tuzemským prenosom daňovej povinnosti a aj položky "bežné" - bez prenosu DP). V takom prípade je potrebné pre tuzemský prenos požiť dvojicu kódov TPD/NAP (resp. NBP, NCP, NDP podľa typu nároku na odpočítanie dane) a pre bežné položky kód NAT alebo iný. Pri zostavovaní KV DPH potom nepoužijeme spojenie údajov v B1 a B2. Pri použití týchto kódov bude správne aj daňové priznanie aj KV DPH.

V-1.229 - 21.02.2018

 • Zápis kódu nomenklatúry v položkách VF
  Pre režim zápisu kódu nomenklatúry v položkách VF bol do formulára pre zápis vyšlých faktúr doplnený parameter dokladu "Aktualizovať / Preskočiť Kód nomenklatúry". V prípade, že hodnoty parametra nie sú zadané (preddefinovaná hodnota), zápis kódu nomenklatúry je bez zmeny, t.j. vstupné pole sa sprístupní pre zápis a jeho hodnota sa zachová iba pre kódy DPH ktoré vyžadujú kód kombinovanej nomenklatúry. V prípade, že parameter pre aktualizáciu KN je zdaný, vstupné pole sa sprístupní pre zápis a jeho hodnota sa v položkách vyšlých faktúr zachová pre všetky kódy DPH. V tomto prípade je možné KN tlačiť v riadkoch vyšlej faktúry. V účtovnom súbore sa pri rozúčtovaní DPH kód nomenklatúry prenáša iba pre tie záznamy, kde kód DPH vyžaduje kód kombinovanej nomenklatúry.
 • Hromadná kópia VF
  V zápise vyšlých faktúr je nová operácia (tlačidlo) "Hromadná kópia faktúr". Touto operáciou sa vytvorí kópia všetkých vybraných a zobrazených faktúr do zadaného obdobia. Pri hromadnej kópii nie je možné zmneiť skupinu faktúry ani menu faktúry. Pri hromadnej kópii je možné zadať spoločný dátum dodania, vystavenia a splatnosti.
 • Tlač faktúr - predkontácia na 1.kópii
  Časť programu pre tlač rozúčtovania faktúry na prvej kópii vyšlej faktúry bola upravená tak, že interne vytvorený účtovný súbor je skomprimovaný (obsahuje pre účely tlače iba kumulatíne záznamy) a k účtu sa zobrazí aj číslo strediska (ale iba jeho časť - počet číslic účtu a strediska môže byť najviac 12). Technicky je tlač možná pre maximálne 17 rôznych účtovných zápisov. Ak sa faktúra bude účtovať na viac ako 17 rôznych záznamoch, zvyšle záznamy (18-ty a ďalšie) nebudú zobrazené.
 • Export v tlačových zostavách knihy VF
  Tlačové zostavy "Kniha VF-základná", "Kniha VF-finančná" a "Kniha VF-daňová" vytvárajú súbor pre export v tvare DBF alebo pre excel so štruktúrou štandardne preddefinovaných polí zodpovedajúcich každej zostave. Všetky zostávajúce tlačové zostavy VF ostávajú bez zmien, súbory pre export vytvárali v preddefinovanej alebo užívateľom zvolenej štruktúre už v predchádzajúcich verziách.

V-1.228 - 01.02.2018

 • VF - zrušenie limitu 5000 Eur
  Zrušenie limitu 5000 Eur pri dodaniach podľa §69 ods.12 písm. f) a g) v praxi znamená, že príslušné dodania sa majú realizovať režimom tuzemského prenosu daňovej povinnosti bez ohľadu na sumu dodávky. Prenos daňovej povinnosti znamená, že dodávateľ je povinný vystaviť faktúru (nie zjednodušenú, napr. bloček z ERP), na faktúre neuvádza daň a musí uviesť slovnú formuláciu "Prenos daňovej povinnosti". Táto úprava sa týka aj dodania tovarov spadajúcich do kapitoly 72 (železo a oceľ) položky 7308 colného sadzobníka. V programe ODBYT v číselníku Tovar/materiál/služby je pre tento prípad rozšírená možnost definície kódu DPH a predajnej ceny výhradne pre režim prenosu daňovej povinnosti. Pre vyšlé faktúry v režime prenosu daňovej povinnosti sa použije vo vybraných záznamoch číselníka Tovar/materiál/služby do nového (farebne odlíšeného) poľa "Kód DPH pre PDP" kód "PZO"-Predaj výrobkov zo železa a ocele. V programe "Vyšlé faktúry" sa v režime prenosu daňovej povinnosti v prípade použitia typu položky faktúry "VAZBA NA TMS" z číselníka Tovar/materiál/služby automaticky ponúkne kód DPH "PZO"-Predaj výrobkov zo železa a ocele a do položky faktúry sa prenesie kód položky colného sadzobníka a predajná cena zodpovedajúca kódu DPH, ktorý je zadaný v poli "Kód DPH pre PDP". Pre tovary, ktoré nemajú vyplnený údaj "Kód DPH pre PDP" sa ponúkne štandardný kód DPH a zodpovedajúca predajná cena.
 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2018 =====
  Táto verzia (1.228) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2018.

V-1.226 - 31.01.2018

 • Podpora procesov GDPR - všeobecné zmeny
  Pre podporu procesov GDPR v systéme FENIX je parametrický súbor každého podsystému rozšírený o parametre GDPRRQ-"Podpora GDPR" (týmto parametrom sa aktivuje podpora GDPR v každom podsystéme samostatne; štandardná hodnota je "N"-bez aktivovania podpory GDPR.), GDPRRDUD-"Retenčná doba účtovných dokladov" (týmto parametrom sa určuje základná retenčná doba účtovných dokladov v mesiacoch; štandardná hodnota je 120 mesiacov.) a GDPRSPD-"Štandardná premlčacia doba" (týmto parametrom sa určuje základná retenčná doba na uchovávanie protokolov GDPR (napr. protokol o vymazaní údajov, protokol o exporte údajov, ...); štandardná hodnota je 48 mesiacov.). Číselník "Účtovanie DPH" je rozšírený o údaj "Štandardná retenčná doba (v mesiacoch) pre doklady s touto DPH", ktorým sa určuje štandardná retenčná doba (doba povinného uchovania v mesiacoch) pre doklady, v ktorých je použitý príslušný kód DPH. V novej voľbe "Servis / G.D.P.R" sú všetky funkcie na podporu procesov GDPR vrátane prezerania / tlače / exportu centrálnych protokolov o zrušení a exporte údajov fyzických osôb. Funkčné vlastnosti ostatných funkcií v tejto novej voľbe sú však pre každý podsystém iné. Viac informácií nájdete na www.compeko.sk.
 • Podpora procesov GDPR vo FIN
  Podpora pre procesy GDPR v podsystéme FIN predstavuje určenie doby uchovania Došlých faktúr na základe definičných údajov v číselníku skupín došlých faktúr a určenie doby uchovania Vyšlých faktúr na základe definičných údajov v číselníku vyšlých faktúr. Všetky ostatné podporné činnosti GDPR, okrem všeobecných, sú v PS FIN sústredené vo voľbe "Servis / GDPR". Všetky retenčné doby a doby uchovania sa pre došlé i vyšlé faktúry a splátkové listy prevezmú z príslušných kníh. Pre bankové údaje sa určia na základe aktuálne nastavených parametrov až v čase ich potreby, teda napríklad pri spustení požiadavky na "Analýzu výskytu". Detailný popis funkčných vlastností jednotlivých podporných funkcií je popísaný na stánke www.compeko.sk v sekcii "Novinky" - téma GDPR a v sekcii "Podpora/FAQ" okruh "Ostatné podsystémy" téma "Aká je podpora procesov GDPR v produktoch FENIX ?"

V-1.225 - 25.10.2017

 • Štandardný formulár pre VSL
  Štandardný formulár pre vyšlé splátkové listy bol aktualizovaný tak, že miesto čísla účtu v klasickej forme sa na VSL uvádza názov banky, IBAN a SWIFT.
 • Priame zaúčtovanie dát do UCT
  V programe, v časti "Vstupy / Integrujúce väžby / Väzba do účtovníctva z DF, VF, VSL" je doplnená nová možnosť "Zaúčtovanie". Touto voľbou sa pripravený účtovný súbor priamo zaúčtuje do účtovníctva namiesto vytvorenia väzobného súboru, ktorý treba v UCT spracovať ako import. Pre aktiváciu tejto možnosti je potrebné do nového parametra UCTPTH zapísať cestu, kde sa nachádzajú dáta podsystému UCT. Tento adresár musí byť prístupný z programu FIN.

V-1.224 - 16.10.2017

 • EVF: možnosť použitia TLS
  V skupine parametrov pre EVF (odosielanie elektronických vyšlých faktúr) je nový parameter EVF_SMTPT, ktorým je možné určiť, či sa v procese odosielania mailov má alebo nemá použiť šifrovanie pomocou protokolu TLS.

V-1.223 - 12.10.2017

 • Tlač QR kódov na realizáciu PP
  Vo formulári pre prípravu a realizáciu prevodných príkazov je nová možnosť: priamo zobraziť / vytlačiť QR kódy na okamžitú realizáciu pripravených prevodných príkazov.
 • EPS:SEPA - variant BELLIN
  Do programu je pridaná podpora pre generovanie SEPA príkazov vo variante pre bankový sytém BELLIN (niektoré pobočky nemeckých bánk).

V-1.222 - 24.07.2017

 • Export súborov v tvare TXT,CSV,DBF,EXCEL
  V časti "Číselníky", "Definičné číselníky", "Súbory" bola do programu doplnená služba pre export obsahu súborov. Export obsahu súborov je možný v tvare TXT, CSV, DBF alebo EXCEL. Pri exporte v tvare TXT a CSV je možné zadať metódu kódovania diakritiky (kódová stránka, UTF-8 alebo UNICODE), oddeľovač a ďalšie definície pre vytvorenie rôznych variantov CSV súboru. Export v tvare EXCEL zohľadňuje nastavenie parametra "Typ exportu pre EXCEL".

V-1.221 - 24.05.2017

 • Úprava formulára pre prípravu príkazov
  Vo formulári pre prípravu príkazov na úhradu sa v niektorých prípadoch mohlo stať, že okno pripravených príkazov sa "podsunulo" pod okno faktúr a pripravené PP nebolo vidno. Uvedený problem bol identifikovaný a odstránený.

V-1.220 - 22.05.2017

 • Technický problém v zápise VF
  Dňa 19.5.2017 sa v programoch pracujúcich s dátami KVF prejavil vnútorný problém, ktorého dôsledkom bolo, že zapísané dáta sa neuložili alebo nezobrazili. Technická príčina vo väzbe na tento dátum bola identifikovaná a odstránená.
 • Nastavenie podpisového záznamu pre EVF
  V servisných činnostiach (voľba "Servis / Nástroje") je nová funkcia na určenie obrázka, ktorý sa má používať ako podpisový záznam pri vyhotovovaní elektronických VF.
 • Zápis cudzej meny v LLF
  Ak sa v LLF použije účet, pri ktorom sa vyžaduje účtovanie aj v cudzej mene, tak sa v zápise LLF otvoría nové polia, do ktorých je možné zapísať kód zahraničnej meny a hodnotu v zahraničnej mene. Ak tiet údaje ešte nie sú vyplnené, tak ich program predplní: do kódu zahraničnej meny zapíše kód z príslušnej došlej faktúry a hodnotu v ZM vzpočíta z hodnoty v EUR s použitím kurzu z došlej faktúry. Ak sú už údaje vyplnené, program ich už nemení a použije ich na vytvorenie účtovnej väzby.

V-1.219 - 16.03.2017

 • Zápis debetného účtu do KDF
  Pri zápise faktúry do KDF (knihy došlých faktúr) je umožnené zapísať ja debetný bankový účet (účet, z ktorého sa v budúcnosti má daná faktúra uhradiť). Ak tento údaj zostane nevyplnený, tak pri vytváraní prevodného príkazu na úhradu tejto faktúry sa použije účet uvedený v príslušnej skupine DF. Ak je uvedený, tak sa pri vytváraní prevodného príkazu na úhradu tejto faktúry použije tento zapísaný účet.
 • Splátkové listy - zrušenie položiek
  V položkách splátkových listov je rozšírená ponuka na rušenie položiek splátkových listov, ktorá umožňuje hromadne zrušiť všetky predchádzajúce, nasledujúce alebo nasledujúce rovnaké položky splátkového listu.

V-1.218 - 05.02.2017

 • Zrýchlenie operatívy KDF a KVF
  Práca pri prezeraní KDF a KVF (operatíva) bola hlavne pre sieťové prostredie zrýchlená použitím techniky "SnapShot". Táto technicka umožní citeľné zrýchlenie, ale jej dôsledkom je, že zápis úhrad v operatíve nie je možný (umožniť sa dá iba pasívne prezeranie) a tiež, že zmeny vykonané z iných počítačov sa zobrazia až pri nasledujúcom spustení operatívneho prehľadu KDF alebo KVF.

V-1.217 - 01.02.2017

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2017 =====
  Táto verzia (1.217) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2017.

V-1.216 - 26.01.2017

 • VF - tlač položiek a export pre EXCEL
  Tlačové zostavy "Položky vyšlých faktúr" a "Rekapitulácia položiek VF" sú upravená tak, že do exportu sa dostanú tie polia, ktoré sú určené/vybrané pre tlač vrátane polí položiek VF.

V-1.215 - 19.12.2016

 • Výber polí pri exporte KDF a KVF
  Ak si zvolíme export do EXCELU pri tlači KDF všeobecnej alebo KVF všeobecnej, tak sa do exportu dostanú iba tie polia, ktoré sú určené/vybrané pre tlač. Ak sa pre tlač požaduje aj tlač údajov položiek alebo iných ďalších údajov zviazaných s faktúrami, tieto doplnkové údaje sa do exportu pre EXCEL nezahrnú. Údaje v exportovanom súbore sú v tom poradí, v akom boli zaradené do zostavy na základe požiadavky na triedenie. Súčty a medzisúčty sa do exportovaného súboru nezaraďujú.
 • Export pre EXCEL - výber verzie
  Pre určenie verzie EXCELu, pre ktorú sa majú vytvárať exporty pre EXCEL, je možné určiť novým parametrom "Typ exportu pre EXCEL". Vybrať je možné export pre EXCEL 2.0, EXCEL 95 alebo EXCEL 97 a vyššie alebo je možné si zvoliť (štandard), že verzia bude určená zadanou príponou pre meno výstupného súboru. Pri exporte pre EXCEL 97 je vo vytvorenom XLSX súbore prvý riadok farebne odlíšený a zamknutý a šírky stĺpcov sú prispôsobené rozsahu exportovaných údajov. Toto pri súboroch XLS technicky nebolo možné.
 • EPS: variant OTP
  Pre tvorbu elektornických príkazov na úhradu SEPA bola kompletne prepracovaná štruktúra SEPA súboru vo variante OTP, nakoľko OTP výrazne zmenila kontroly vstupnej štruktúry a množiny povolených znakov (rozdielne od štandardu).

V-1.214 - 13.10.2016

 • SEPA prikazy BIC DB
  Vovšetkých variantoch SEPA príkazov sú v BIC kóde príkazcu odstránené všetky úvodné aj koncové medzery.
 • SEPA príkazy - dohľadanie BIC
  Program pre tvorbu SEPA príkazova na úhradu bol rozšírený o prepracovanejšie postupy pri dohľadávaní SWIFT/BIC kódu pre debetný aj kreditný účet. Dohľadávanie pre debetný účet sa vykonáva v poradí: súbor príkazov, číselník vlastných bankových účtov, číselník kódov bánk. Dohľadávanie pre kreditný účet sa vykonáva v poradí: súbor príkazov, bankové účty obchodných partnerov, kódy bánk. Ak sa SWIFT/BIC nepodarí dohľadať pre varianty, SEPA, ktoré BIC vyžadujú, program na túto skutočnosť upozorní.
 • Účtovanie VSL - opis súboru do UCT
  Pri vytváraní účtovnej väzby z knihy splátkových listov sa ID partnera prenáša do všetkých záznamov účtovného súboru a v opisnej zostave sa zobrazuje iba ID partnera (ČBÚ, ak je prenášané, sa už nezobrazuje).
 • Bankové účty partnerov - archívny záznam
  V číselníku obchodných partnerov je nová možnosť, označiť jednotlivé záznamy bankových účtov partnera ako archívne. Tento príznak sa využije napr pri automatickom spracovnaí elektronických bankových výpisov EPS a SEPA.
 • Aktualizácia IČDPH - synchronizácia
  V programe pre aktualizáciu číselníka platných IČ DPH bola vykonaná úprava na synchronizáciu viacerých procesov, ktoré dostali požiadavku na aktualizáciu tohoto číselníka. Snychronizácia sa realizuje iba v režime "P" - teda automatická aktualizácia číselníka prvým programom, ktorý je v daný deň spustený - a to tak, že tento proces sa sputí vždy v priebehu 15 minút iba raz. Dôsledkom je, že sa nespustia automaticky súčasne dva alebo viaceré procesy aktualizácie IČ DPH, čo mohlo mať za následok, že oba procesy vykonávali sice to isté, ale mohli sa navzájom príliš zdržovať (bežali veľmi pomaly).

V-1.213 - 12.09.2016

 • INTRASTAT - zmena schémy
  XSD schéma pre definovanie štruktúry súboru typu INSTAT.xml (pre priame podávanie hlásení INTRASTAT cez portál finančnej správy) sa mierne zmenila. Tejto zmene zodpovedá úprava v programe pre generovanie hlásenia INTRASTAT vo formáte INSTAT.

V-1.212 - 05.09.2016

 • VF - zrealizované úhrady
  Pri zápise vyšlých faktúr je možné k vytlačeným faktúram prezerať alebo zapisovať zrealizované úhrady. Program pre ich zápis bol upravený tak, aby ihneď po zápise úhrady bol aktualizovaný a zobrazený operatívny zostatok faktúry v domácej aj cudzej mene.

V-1.211 - 05.08.2016

 • EPS: SEPA STD - hlavička
  Pri vytváraní SEPA príkazu vo variante A - štandard EÚ sa v záhlaví dokumentu uvádza referencia na XSD schému vo forme XMLNS miesto formy xsi, ktorá robí problémy pri spracovaní SEPA príkazov v štandardnom tvare v OTP banke. OTP banka teda už vie spracovať aj všeobecné príkazy aj príkazy v špeciálnom variante pre OTP banku.
 • EPS: SEPA zápis do URL
  Pri vytváraní SEPA príkazu program dopĺňal meno disku (napr. C:) v prípade, ak disk nebol v požadovanej ceste pre SEPA súbor uvedený. Pre určenie cesty ako URL však tento postup spôsobil vznik chyby. Preto bol pre prípad určenia cesty ako URL tento postup potlačený.
 • Priamy zápis BIC do PP
  Pri zápise údajov prevodných príkazov je možné priamo zadať kód SWIFT / BIC pre debetný aj kreditný účet. Ak tieto budú zadané, tak sa použijú pri generovaní SEPA príkazov na úhradu, inak sa dohľadajú rovnakým spôsobom, ako doteraz.

V-1.210 - 23.06.2016

 • Drobné úpravy v zostavách KDF a BAN
  V programe boli vykonané drobné úpravy v obsahu a forme údajov v niektorých zostavách zo skupiny "Došlé faktúry" a "BANKA".

V-1.209 - 29.05.2016

 • Kontrola obsahu poľa MESTO
  V programe je nový parameter COPMESTO - Kontrola obsahu poľa MESTO. Rôzne nastavenia tohoto parametra umožnia vykonať kontrolu PSČ alebo mesta pri zápise adresy v číselníku obchodných partnerov. Špeciálna voľba umožní tiež skontrolovať, či zapísané mesto je v zozname registrovaných obcí pre účely vyplnenia výkazov pre NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií). Do aktualizácie číselníka obchodných partnerov bola tiež dopnená kontrola na prítomnosť (neprítomnosť) mesta v číselníku obcí MCZI

V-1.208 - 23.05.2016

 • EPS: SEPA variant pre VÚB Inbiz
  V programe je podporovaný ďalší variant SEPA príkazov s označením G - VÚB Inbiz. Tento variant zohľadňuje zatiaľ známe odchýlky systému Inbiz od štandardu SEPA. Platby s rovnakým debetným účtom a dátumom splatnosti kumuluje do jedného príkazu s viac položkami.
 • Kontrola údajov pre KV DPH-jed.forma DPH
  Program pre kontrolu údajov pre KV dph bol upravený tak, že do kontroly zahŕňa aj DPH zapísanú na DF v režime jednoduchého zápisu DPH. Úprava pre zmeny v Kontrolnom výkaze od 1.4.2016 nie je potrebná, nakoľko v podsystéme FIN sa nevytvára finálna verzia KV DPH. Ak sú zapísané údaje patriace do oddielu B3, sú kontrolované rovnako, ako iné bežné údaje DPH.
 • SEPA MULTICASH SK - bez kumul.
  V programe pre vytváranie SEPA príkazov na úhradu je nový variant E-SEPA MULTICASH SK - bez kumul. Tento variant vytvára SEPA príkazy podľa štruktúry a obsahu, ktoré si ČS banky dohodli ako vstup do systému MULTICASH, ale každý príkaz vytvára ako samostatný dokument. Variant D-SEPA MULTICASH SK vytvára súbor XML podľa rovnakého štandardu, ale zoskupuje (kumuluje) príkazy do skupín na základe rovnakého dátumu splatnosti a debetného účtu. Výber vhodného formátu závisí od konkrétneho nastavenia systému MULTICASH alebo iného bankového systému pre klientov banky pre tú-ktorú banku.

V-1.207 - 15.05.2016

 • VF-spôsob použitia vyúč.zál.v tab DPH
  V program je nový parameter VFVZVTDPH - Vyúčtovanie zálohy v tab. DPH, ktorým sa učí, či DPH z položiek vyúčtovania zálohy (typ "V") majú byť v záverečnej tabuľke DPH zaradené do súčtu v riadkoch s príslušnou sadzbou dane, alebo či majú tvoriť samostatné riadky podľa sadzieb. Samostatné riadky majú označenie, že ide o vyúčtovanie zálohy. Samozrejme ide iba o tie zálohy, pri ktorých sa uvádza DPH, teda ku ktorým bola vystavená faktúra k prijatej platbe vopred.

V-1.206 - 17.04.2016

 • VF-možnosť určiť platiteľa
  V oblasti vyšlých faktúr je program rozšírený o možnosť zadať platiteľa faktúry - je to ďalší subjekt, voči ktorému vzniká účtovná pohľadávka. Subjektom pre DPH i v prípade zadania platiteľa zostáva príjemca faktúry. Pre možnosť ponuky platiteľa je v číselníku obchodných partnerov nový údaj "ID fin. partnera". Vlastné zadanie platiteľa, mžonsť dohľadania prípadne preskočenia sa zadáva v parametroch zápisu vyšlých faktúr. Pre tlač faktúry je v prípade zadávania platiteľa možné vybrať, ktorý zo subjektov bude zobrazený v adresnej časti faktúry. Pre tlač faktúr so zadaním platiteľa je v distribúcii definovaný nový formulár pre tlač faktúr s označením 4PL.
 • Príkazy na úhradu - kontrola účtu
  Pri zápise príkazov na úhradu je upravená kontrola kreditného účtu voči číselníku obchodných partnerov tak, že program vždy vykoná kontrolu, ale ak zapísaný účet nenájde, tak umožní ponechať ho bez nutnosti dohľadania / doplnenia do číselníka obchodných partnerov.
 • SEPA - kontrola vlastného BIC
  Vo všetkých variantoch SEPA príkazov je pri vytváraní príkazu doplnená kontrola na vyplnený alebo nájdený kód swift / BIC k vlastnému (debetnému) účtu. Program iba upozorní na prípadne nenájdený swift / BIC, ale dovolí príkaz vytvoriť. Jeho spracovanie aj bez uvedeného swift / BIC závisí od nastavení príslušného bankového SW.
 • SEPA MULTICASH SK - InstrID
  Pri vytváraní XML súboru vo variante MULTICASH SK sa do tagu InstrId dopĺňa aj dátum vytvorenia príkazu. V tých prípadoch, kedy je systém MULTICASH nastavený na kontrolu duplicitného zadania príkazov podľa tohoto tagu bez ohľadu na obdobie, sa predíde zobrazeniu varovnej správy na strane MULTICASH. I napriek tejto správe bolo možné príkazy riadne spracovať.

V-1.205 - 03.04.2016

 • SED - nevykonáva sa aut.úprava dát
  SEPA End Day: od verzie 1.205 sa už nevykonáva počas inštalácie automatická úprava dát FIN v prípade, ak už nový číselník obchodných partnerov (COP) existuje a je naplnený údajmi. Ak tento číselník ešte neexistuje, tak sa spustí program na jeho vytvorenie a následne aj úprava všetkých dát FIN.
 • Nastavenie štand. údajov v SKB
  V číselníku SKB (Smerovacie kódy bánk) je aktivovaná nová možnosť cez tlačidlo "Iné": prevzatie štandardných nastavení údajov pre České a Slovenské banky. Po zvolení tejto voľby sa nastavia údaje kód banky, názov banky a SWIFT/BIC kód na základe zverejnených a aktualizovaných údajov o bankách na stránkach NBS a ČNB.
 • Export knihy splátkových listov
  Pri tlači knihy splátkových listov je aktivovaná možnosť exportu SL do EXCELu. Pri tomto exporte sa vždy vytvorí v EXCEL súbore jeden riadok za každú položku splátkového listu s tým, že obsahuje aj vybrané údaje hlavičky SL (spoločné údaje pre celý splátkový list).
 • Zamknutie súborov pri účtovaní DF
  V program je nový parameter, ktorý umožní nastaviť režim účtovania DF a/alebo LLF za súčasného povolenia práce s týmito dátami. V takom prípade je ale potrebné organizačne zabezpečiť, že sa počas účtovania nebude aktívne pracovať s tou množinou dát, ktorá sa práve účtuje, inak by mohlo dôjsť k vytvoreniu nekorektného účtovného súboru (s nevyrovnanými obratmi).

V-1.204 - 02.03.2016

 • Užívateľský program pre text PP
  Pri príprave prevodnýchpríkazov na úhradu DF výberom priamo z KDF je možné nastaviť spôsob prípravy ponuky textu pre poznámku v pripravenom prevodnom príkaze (parameter ptxtpp). Do programu bol pridaný nový parameter (ptxtppprg), ktorým je možné aktivovať užívateľský program na prípravu textu poznámky PP na základe údajov z KDF. Ak program nepripraví text poznámky (v niektorých prípadoch to môže byť zámer užívateľského programu), ponúkaný text sa vytvorí doterajším spôsobom na základe hodnoty parametra ptxtpp.

V-1.203 - 06.02.2016

 • Použitie EPS formátu MCT po SED
  V programe bolo podľa aktuálneho stavu upravené použitie formátu MCT (vstup do MULTICASH TATRABNAKA pre zahraničné nie SEPA príkazy) pre elektronické príkazy po SEPA end day (SED).

V-1.202 - 01.02.2016

 • ===== Rok 2016 =====
  Táto verzia (1.202) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2016.
 • Tlač PP SEPA SLSP - 2016
  Pre tlač prevodných príkazov na papier je do programu zaradený aktualizovaný formulár pre PP SEPA SLSP vzor platný pre rok 2016. Označenie reportu je HSLS6. Pre jeho správne použitie je potrebné v parametroch nastaviť počet prevodných príkazov na stranu na hodnotu 4.
 • Identifikácia nepoužitých záznamov COD
  V časti "Špeciálne činnosti" bol doplnený servisný program "Identifikácia nepoužitých záznamov COD". Program sa využíva v procese prechodu COD->COP na identifikáciu použitia záznamov číselníka COD v dátach PS FIN. Použitie záznamov číselníka COD sa dohľadáva v súboroch: 1. Kniha došlých faktúr 2. Likvidačné listy 3. Kniha vyšlých faktúr 4. Položky vyšlých faktúr 5. Splátkové listy 6. Intrastat - súbor dát
 • Automatická zmena dátumu splatnosti
  Ak vo vytlačenej faktúre zmeníme dátum vystavenia, program ponúkne možnosť autometickej zmeny dátumu splatnosti výpočtom z nového dátumu vystavenia.
 • Dohľadanie partnera pri duplicte účtu
  Ak sa pri hľadaní obchodného partnera (napr. pri zápise údajov došlej faktúry), zapíše číslo alebo časť čísla bnakového účtu s viacerými výskytmi v čísleníku COP, tak program zobrazí zoznam záznamov COP s rovnakým účtom alebo jeho zadanou časťou a z tohoto zoznami si vyberieme správneho partnera.

V-1.201 - 28.01.2016

V-1.201 - 15.01.2016

 • Rozšírenie možností COD->COP
  V časti programu pre vytvorenie nového číselníka COP boli pridané dve nové možnosti na určenie nového identifikátora z existujúceho COD s inkrementom a nová možnosť určenia spôsobu spojenia duplicitných záznamov do jedného. Úprava sa týka vytvorenia nového COP počas inštalácie aj pri aktivácii z už nainštalovaného programu.
 • Účtovanie DF+LLF spolu bez 395**
  V časti programu pre tvorbu súboru do UCT z DF sú pridané dve nové možnosti: 1. program dáva možnosť účtovať DF a LLF spolu - vtedy sa budú účtovať iba tie DF, ku ktorým je zapísaný LLF. Všetky ostatné výberové podmienky samozrejme zostávajú rovnako v platnosti. 2. ak sa zvolí voľba účtovať DF a LLF spolu, je možné určiť, že sa účtovanie na spojovacom účte DF a LLF (spravidla 395**) vynechá. V tomto prípade program pre účtovanie LLF použije rovnaký druh dokladu ako pre DF, inak by vznikol stranovo nevyrovnaný doklad.

V-1.200 - 15.12.2015

 • Podpora pre SEPA/IBAN end day.
  Prechod na SEPA / IBAN bol umožnený už od 1.2.014, avšak od 1.2.016 sa stáva povinným pre všetkých účastníkov platobného styku. Na túto skutočnosť upozorňujú banky už od leta 2015 a vyzývajú svojich klientov k tomu, aby aktualizovali svoj účtovný program tak, aby mali aj zo strany účtovných programov plnú podporu a kompatibilitu s platobným systémom SEPA. Dôležitým prvkom úplného prechodu na SEPA / IBAN je ukončenie možnoti používať bankové účty v klasickej forme. Preto aj najdôležitejšou súčasťou všetkých úprav v programoch FENIX pre podporu SEPA / IBAN je zmena v základnej identifikácii obchodných partnerov, ktorá bola doteraz postavená na používaní skutočných bankových účtov v klasickej forme. Nový číselník obchodných partnerov už na identifikáciu obchodného partnera nebude používať číslo bankového účtu, ale nový jedinenčný identifikátor, ktorý sa podľa zadania užívateľa vytvorí pri prvej inštalácii verzie podporujúcej SEPA / IBAN. Tento nový identifikátor bude automaticky doplnený do všetkých existujúcich dát. Vo všetkých vstupných formulároch, kde sa doteraz zadávalo číslo bankového účtu na identifikáciu obchodného partnera, sa po reinštalácii bude zadávať ktorýkoľvek údaj, ktorý identifikuje obchodného partnera a program si do dát uloži nový jedinenčný identifikátor. V prípade zápisu došlých faktúr pogram umožní zapísať číslo bankového účtu dodávateľa v klasickej forme alebo v tvare IBAN, prípadne ak sa iba zadá iná infomrácia o dodávateľovi, program sa pokúsi dohľadať vo svojich dátach aj údaj o bankovom účte dodávateľa. V parametroch podsystému sa nachádza nový parameter COPINUM, ktorým sa určí, či a ako má program ponúkať hodnotu identifikátora partnera pri vytváraní nových záznamov. Program môže ponúkať túto hodnotu na zákade nového počítadla (COP) alebo na základe posledného záznamu v novom číselníku COP. Viac o detailoch prechodu na verzie podprujúce SEPA / IBAN sa nájde na www.compeko.sk.
 • DPH od 1.1.2016
  V programe boli vykonané viaceré úpravy na podporu nových ustanovení zákona o DPH a tiež na podporu poučení k vypĺňaniu priznania k DPH a KV DPH. Na podporu nového ustanovenia v zákone o DPH v par.68d v číselníku daňových režimov (pre tlač vyšlých faktúr) pribudol nový záznam: daňový režim "F: daň sa uplatňuje na základe prijatia platby" (tiež nazývaný Cash Flow systém) . V číselníku účtovania DPH sú nové kódy podporujúce nový daňový režim "F" (PCF, RCF) a nové kódy pre zápis došlých faktúr vystaených v Cash Flow režime (NCF a MCF).
 • Priloženie URL k došlej faktúre
  Pri zápise došlej faktúry je možné pridať aj SCAN danej faktúry. Táto funkcia bola rozšírená o možnosť pridať miesto SCANu (obrázka) DF URL, alebo iný všeobecný odkaz na umiestnenie dát, ktoré obsahujú obraz príslušnej faktúry. Pre zobrazenie obsahu však je potrebné mať v počítači nastavenú asiociáciu k prípone daného odkazu. Samotný program vydá iba direktívu systému Windows na zobrazenie obsahu daného odkazu. Na rozdiel od uloženia obrázka danej faktúry sa obsah odkazu neuklada do dát, a preto súbor s obrazmi faktúr je pri používaní odkazov výrazne menší.
 • Priloženie PDF k došlej faktúre
  Pri zápise došlej faktúry je možné pridať aj SCAN danej faktúry. Táto funkcia bola rozšírená o možnosť pridať miesto SCANu (obrázka) DF súbor PDF, ktorý obsahuje obraz príslušnej faktúry. Pre zobrazenie obsahu pridaného PDF súboru však je potrebné mať v počítači nainštalovanú vhodnú verziu prehliadača Acrobat Reader alebo iného PDF prehliača. Samotný program miesto priameho zobrazenia obsahu PDF súboru vydá iba direktívu systému Windows na zobrazenie obsahu daného súboru. Na rozdiel od uloženia obrázka danej faktúry sa obsah PDF súboru neuklada do dát, a preto súbor s obrazmi faktúr je pri používaní PDF súborov výrazne menší.

V-1.157 - 03.09.2015

 • EPS - dátum v MCT
  Vo formáte príkazov na úhradu MCT (MULTICASH pre TATRABANKU) sa do údaja "dátum príkazu" vkladá dátum splatnosti.
 • EPS - Variant SLSP Bez diakritiky
  Vo variante SLSP bez diakritiky príkazov na úhradu SEPA bola vykonaná úprava, ktoru sa zo všetkých údajov odstráni znak _ , znaky "ő" a "ö" sú konvertované na "o" a znak ampersand je nahradený znakom "a". Tieto znaky spôsobovali problémy pri spracovaní XML. V opise údajov PP je zobrazený kód SWIFT (BIC) a zobrazené je aj interné číslo faktúry.

V-1.156 - 31.07.2015

 • QR kódy z došlých faktúr
  Ak prijímame faktúry (elektronicky alebo v papierovej forme), ktoré obsahujú QR kód Pay By Square alebo QR kód Invoice By Square, prípadne oba, je možné pri zápise došlých faktúry využiť možnsoť načítania niektorých údajov došlej faktúry z týchto kódov automaticky pomocou čítačky QR kódov. Detailnejší popis je na www.compeko.sk.
 • Zápis DF - nezobrazovanie tlačidiel
  V parametroch zápisu došlých faktúr sú nové údaje, ktoré umožňujú zadať požiadavku na nezobrazovanie tlačidiel pre aktiváciu archívov, zaznamenanie SCANov faktúry a načítanie údajov faktúry z QR kódu InvoiceBySquare. Parametre je možné nastaviť samostatne pre každého pracovníka a/alebo skupinu DF.
 • Podpora zapisu samozdanenia v DF
  Pri zápise DPH v DF bola vykonaná úprava, ktorá zjednoduší zápis DPH v prípade samozdanenia. Zjednodušenie práce sa prejaví vtedy, ak v skupine faktúr do kódov DPH pre nišiu a vyššiu sadzbu zapíšeme niektorú platnú dvojicu kódov DPH pre samozdanenie (napr PRU/AAU) v ľubovoľnom poradí. Vtedy pri zápise došlej faktúry program predplní tieto kódy DPH a po zápise sumy faktúry zapíše sumu faktúry do základov oboch daní a aj vypočíta daň. Toto program vykoná v režime jednoduchého zápisu DPH i v režime komplexného zápisu DPH.

V-1.155 - 22.07.2015

 • Úprava veľkosti QR kódov vo faktúrach
  V štandardných reportoch pre vyšlé faktúry bla z dôvodu lepšej čiateľnosti upravená veľkosť QR kódov.

V-1.154 - 30.06.2015

 • EPS: rozšírenie pacs.008 na zahr.platby
  Program pre tvorbu SEPA príkazov vo variante pacs.008 bol rozšírený o možnosť vytvárať súbory platieb do zahraničia - tie majú inú štruktúru ako tuzemské príkazy a nemôžu sa v jednom súbore s tuzemskými kombinovať, i keď ide o zahraničie v rámci priestoru ES. Súčasne bol doplnený nový variant pre SLSP s úplným odstránením diakritiky.
 • Aktualizácia číselníka SKB (SK, CZ)
  V číselníku SKB sú aktualizované štandardné záznamy slovenských a českých bánk vrátane ich aktuálnych SWIFT/BIC kódov.
 • Výber DF podľa dátumu úhrady
  Vo všetkých zostavách z došlých faktúr, kde bol možný výber podľa finančného stavu faktúry, bol doplnený výber uhradených faktúr podľa zadaného intervalu dátumov, medzi ktorými k úhrade došlo.
 • QR kódy na vyšlých faktúrach
  Do programu pre tlač VF bola doplnená podpora pre vytvorenie a tlač QR kódov PayBySquare a InvoiceBySquare. Výber umiestnenia kódov na faktúre a požadovaných typov kódov je v nových parametroch v skupine "Vyšlé faktúry". Výber umiestnenia kódov je tiež v skupine vyšlých faktúr. Počas tlače faktúr je tiež možné zadať alebo zmeniť požiadavku na umiestnenie QR kódov. Takto sa dá dosiahnúť, že na tlačenej alebo elektronickej faktúre sa môže na určenom mieste zobraziť QR kód PayBySquare alebo InvoiceBySquare, oba alebo žiaden. QR kód PayBySquare umožňuje príjemcovi faktúry pomocou napr. smartfónu pohodlne a rýchlo zadať príkaz na úhradu faktúry - väčšina bánk už tento spôsob podporuje svojimi mobilnými aplikáciami. QR kód InvoiceBySquare umožňuje príjemcovi, ktorý má vo svojom informačnom systéme podporu na čítanie týchto kódov, priame vloženie údajov faktúry do evidencie došlých faktúr. Pri prvej inštalácii sa parametre nastavia tak, že sa požaduje tlač QR kódu PayBySquare v pravej časti faktúry hneď za sumou k úhrade.

V-1.153 - 10.05.2015

 • Príkazy SEPA variant SLSP a OTP
  Pre tvorbu elektornických príkazov na úhradu SEPA bola do programu pridaná podpora na vytváranie variantu pre SLSP a OTP, ktoré sa líšia od štandardnu SEPA.

V-1.152 - 15.04.2015

 • Zrážková daň
  V programe je doplnená podpora pre zápis údajov potrebných pre vytvorenie oznámenia o zrážkovej dani podľa par.43 ZDP. Úprava umožňuje pri zápise došlých faktúr určiť, že k tejto faktúre je potrebné zraziť zrážkovú daň a následne zapísať všetky údajepotrebné pre zaúčtovanie tejto dane a vytvorenie príslušného oznámenia (daňovej správe - vytvára sa v podsystéme UCT). Po zapísaní týchto údajov program umožní vytlačiť oznámenie o zrazení dane dodávateľovi - príjemcovi vymedzeného peňažného plnenia a to použitím tlačidla "Tlač" pri zozname faktúr. Formuláre pre tlač oznámení je možné dopĺňať alebo modifikovať v číselníkoch. Ďalej program pri vytváraní podkladov pre úhrady faktúr zníži sumu k úhrade o uvedenú zrážkovú daň. Pri vytváraní účtového súboru z DF program zúčtuje príslušnú zrážkovú daň na účet uvedený v skupine došlých faktúr a súčasne poníži záväzok o sumu zrážkovej dane (zaúčtovaním na stranu MD účtu 321***).
 • Splátkové listy - aktualizácia COD
  Program pre zápis splátkových listov bol upravený tak, aby bolo možné kontrolovať IČ DPH klienta uvedeného v záhlaví splátkového listu.

V-1.151 - 23.03.2015

 • Zrážkové dane v KDF
  V programe je zrealizovaná podpora pre evidenciu a zaúčtovanie zrážkových daní, ktoré je dodávateľ povinný zrealizovať pri platbách za dodania vymedzené zákon o dani z príjmu v par.43. Aktivovanie práce so zrážkovými daňami sa vykoná zápisom účtu pre účtovanie zrážkovej dane v skupine faktúr. Potreba požiť postup pre zrážkovú daň sa vyznačí priamo počas zápisu došlej faktúry, s tým, že je potrebné vyplniť základ dane, sadzbu, daň, účet dôvod dane (príslušná časť §43 ods.3) a druh príjmu (príslušná časať §16 ods.1). Program tieto hodnoty ponúkne, ale je možné ich prepísať. Pri vytváraní prevodného príkazu na úhradu takejto faktúry bude suma na úhradu už ponížená o hodnotu zrážkovej dane (ktorá sa ale odvedie na základe oznámenia o zrážkovej dani hromadne po skončení mesiaca). Program tiež zaúčtuje predpis zrážkovej dane na zadaný účet (spravidla 341431) a súčasne zníži záväzok. Informácie o ZD sú tiež v operatíve KDF, vo všeobecnej knihe DF a v novej zostave "Súpis zrážkových daní".

V-1.150 - 15.02.2015

 • Nový spôsob aktualizácie zoznamu IČ DPH
  Na prelome rokov FSSR ymenila štruktúru a obsah informačných súborov, v ktorých sú verejne poskytované o platných registráciách IČ DPH, o zaradení na "čiernu listinu" a výmazu z "čiernej listiny". Program na aktualizáciu číselníka platných IČ DPH bol prepracovaný tak, aby preberal údaje z týchto troch súborov naraz (skrátil sa tým čas spracovania). Ďalej bola v tomto programe realizovaná úprava umožňujúca znížiť počet nutných aktualizácií číselníka IČ DPH na minimum a to tak, že v parametroch je zavedená nová cesta (govpth) pre rôzne fixné spoločné štátne číselníky a číselník IČ DPH je umiestnený na tejto ceste. Pri spracovateľských licenciách je možné mať túto cestu jedinú spoločnú pre všetky spracovávané licencie.

V-1.149 - 05.02.2015

 • Kontrola DPH-voliteľná tlač upozornení
  Pri tlači kontroly DPH je možné určiť, či chceme alebo nechceme tlačiť v protokole kontroly aj upozornenia.

V-1.148 - 27.01.2015

 • ===== Rok 2015 =====
  Táto verzia (1.132) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2015.

V-1.147 - 09.01.2015

 • Podpora schémy MOSS
  V číselníku DPH bola v rámci podpory pre schému MOSS doplnená možnosť zadať nový typ dane "M" (=MOSS). Pre jednoduchší výber kódov bol zmenený design výberového filtra tak, aby sa okrem iného dali ľahko vybrať kódy DPH pre režim MOSS. Vo voľbe "Iné" je nová funkcia, ktorá umožní automaticky pridať všetky alebo len potrebné kódy pre podporu evidencie v režime MOSS (táto funkcia v dialógu pridá nové kódy aj potrebné účty do UOS pre všetky aktuálne sadzby dane v jednotlivých členských štátoch EÚ). Zavedený je aj nový daňový režim "M-MOSS". Ten je možné použiť v číselníku skupín vyšlých faktúr pre určenie štandardného daňového režimu pre faktúry danej skupiny a samozrejme tiež pi zápise vyšlých faktúr. Ak sa pri faktúre určí tento daňový režim (MOSS), tak všetky zadávané kódy DPH na tejto faktúre musia byť typu "M".
 • Číselník DPH - výber aktívnych kódov
  Do číselníka DPH bola doplnená nová možnosť: označiť si najbežnejšie používané kódy DPH ako aktívne. Ak si takto niektoré kódy označíme, tak pri zápise dokladov sa v prvej ponuke budú zobrazovať iba takto označené aktívne kódy DPH. To zjednoduší bežnú rutinnú prácu pri zápise bežných dokladov. Ak je potrebné použiť v dokladoch, ktoré nie sú bežné, aj iné kódy DPH, ľahko sa dá prepnúť do zobrazenia všetkých kódov a pracovať tak, ako doteraz. Ak nie je ako aktívny označený žiaden kód, ponuka pri zápise dokladov je rovnaká ako doteraz: t.j. ponúkaný je celý číselník kódov DPH.
 • Úprava HPP SLSP SEPA
  Distribuovaný hromadný príkaz SLSP SEPA (HSLSP) bol upravený podľa aktuálneho vzoru SLSP (zmenený je text na konci HPP - v strede dole).

V-1.146 - 04.12.2014

 • Tlač faktúr - použitý tovar
  Zákon o DPH umožňuje postupovať v prípade predaja umeleckých diel, zberateľských predmetov a použitého tovaru podľa osobitnej úpravy podľa §66 zákona o DPH. V tomto režime je predmetom dane iba prirážka obchodníka k obstarávacej cene predmetného tovaru. Avšak na faktúre, ktorá je pre tento režim vystavená, nesmie byť uvedený žiaden údaj o DPH, nakoľko kupujúci nemá nárok na odpočítanie dane. Pre tento typ obchodov bola v programe zrealizovaná špeciálna úprava, ktorá predpokladá, že faktúra bude zapísaná tak, že v hlavičkových údajoch bude zvolený daňový režim "T" (osobitná úprava - použitý tovar) a v položkách budú bezprostredne za sebou položky predmetného tovaru s obstarávacou cenou s kódom "PMI" a položka prirážky s kódom "POU". V takomto prípade sa interne faktúra automaticky upraví tak, že na faktúre zostane iba prvá položka, ale jej cena bude súčtom oboch uvedených položiek s DPH a údaje o DPH sa na faktúre vôbec nevytlačia. Rozúčtovanie faktúry ale bude zrealizovane podľa zadaných položiek, a teda sa do evidencie DPH správne dostane iba položka prirážky. Takisto na dodacom liste bude iba jedna položka v celkovej predajnej cene, ale likvidačný list obsahuje zaúčtovanie všetkých zadných položiek vrátane správneho nasmerovania DPH.

V-1.145 - 27.11.2014

 • Oprávnenie pre tlač bankových zostáv
  Do systému hesiel a oprávnení bolo v časti "Banka" pridané nové oprávnenie na tlač bankových zostáv (vrátane tlače prevodných príkazov a vytvárania elektronických príkazov).

V-1.144 - 09.11.2014

 • Šablóny príkazov na úhradu
  V programe je doplnená nová možnosť práce so šablónami prevodných príkazov. Vytvorenie aj použitie šablón sa aktivuje priamo z okna pre zadávanie prevodných príkazov.
 • Export pre EXCEL z operatív
  Vo všetkých operatívnych prehľadoch, kde to bolo technicky možné, je pridané tlačidlo "EXCEL" na vytvorenie exportu zobrazených záznamov do EXCELovského súboru. Program si pred exportom vyžiada zadanie mena a umiestnenia exportného súboru.
 • KV DPH-pridaná kontrola 2003
  Do formálnych kontrol KV DPH bola v súlade s kontrolami FSSR pridaná kontrola s kódom 2003: daná chyba predstavuje uvedenie vyššieho odpočítania dane, ako je daňová povinnosť (v oddieli B2). Nad rámec kontrol FSSR bola pridaná kontrola, či odpočítanie nie je menšie, ako daňová povinnosť. Tento rozdiel nie je označený ako chyba, ale iba ako upozornenie.

V-1.143 - 29.10.2014

 • Kontrola DPH
  V tlačových zostavách je nová zostava "Kontrola DPH", ktorá je určená na predbežnú kontrolu údajov DPH z KDF aj KVF potrebných pre zostavenie KV DPH ešte pred zaúčtovaním predmetných faktúr. Do výberu údajov pre kontrolu sú zaradené všetky DF aj VF z určeného obdobia a určených dátumov dodania bez ohľadu na to, či nakoniec budú alebo nebudú zaúčtované na základe ďalších obmedzujúcich požiadaviek (napr. účtovanie až po potvrdení, po úhrade, ....). Pri kontrole sa najprv vykonajú základné kontroly (použité platné kódy DPH, ...) a následne sa vykonajú všetky kontroly údajov, ktoré sa vykonávajú pri finálnom zostavení KV DPH (v podsystéme UCT). Ak sú v dátach formálne chyby alebo potenciálne problémy, vytlačí sa samostatná zostava iba chybných faktúr aj s popisom chyby. Pri popise chýb je uvedený aj číselný kód, ktorý zodpovedá chybovým kódom, ktoré FSSR bude používať pri kontrole údajov KV DPH po podaní cez portál FSSR. Záznamy z oddielov B3, D1 a D2 sú rozpísané kvôli kontrole, či sú faktúry do týchto oddielov zaradené správne.
 • Podpisový záznam na EVF
  Program pre vytvorenie a odoslanie elektronickej vyšlej faktúry bol upravený tak, že umožní vložiť do elektronickej faktúry podpisový záznam (spravidla zoskenovaný obraz pečiatky a podpisu). Vloženie podpisového záznamu sa aktivuje tým, že v adresári pre vytváranie elektronických VF program zistí súbor signature.jpg. Stačí teda takýto súbor v danom adresári vytvoriť a program už sám vykoná všetky potrebné činnosti na vloženie podpisu do obrazu faktúry.

V-1.142 - 02.10.2014

 • INTRASTAT - zrýchlenie zápisu údajov
  Pre všetky doklady so zápisom údajov INTRASTATu bola doplnená možnosť zrýchlenia zápisu. Úprava spočíva v pridaní tlačidiel "Uloženie", "Výber" a "Zrušenie" na záložke určenej pre zápis údajov INTRASTAu. Vybrané údaje je možné uložiť formou pomenovaného uloženia a následne ich využiť ako šablóny. V prípade, že pre daný typ dokladu existuje pomenované uloženie, program automaticky ponúkne uložené hodnoty. V prvom kroku dohľadáva hodnoty z defaultného (štandardného) záznamu. V prípade, že neexistuje defaultný záznam, ponúknu sa uložené hodnoty z prvého najdeného záznamu ktorý zodpovedá danému typu dokladu. V prípade, že sú nájdené všetky požadované údaje pre zápis údajov INTRASTATu, program automaticky prenesie aktivitu na tlačidlo určené pre zápis údajov.

V-1.141 - 21.08.2014

 • Vzdialená podpora
  Nástroj na vzdialenú podporu (TeamViewer klient) bol aktualizovaný z verzie 7 na aktuálnu verziu 9.

V-1.140 - 08.07.2014

 • Zoznam IČDPH z portálu FSSR
  S platnosťou od 8.7.2014 prevadzkovatelia portálu FSSR zmenili umiestnenie informačného zoznamu IČDPH subjektov registrovaných pre DPH. Bolo potrebné zmeniť programy, ktoré si tento zoznam automaticky preberajú. Bez tejto aktualizácie program na aktualizáciu zoznamu IČDPH môže oznámiť chybu 404, alebo preberie posledný zverejnený zoznam na "starej" lokalite, kde nie je zaručená pravidelná aktualizácia zoznamu. Umiestnenie zoznamu rizikových subjektov sa zatiaľ nezmenilo.
 • Súpis obratov z vyšlých faktúr
  Do programu v časti "Tlače / Vyšlé faktúry" bola pridaná zostava "Súpis obratov z vyšlých faktúr".
 • Nastavenie komplexity hesiel
  V programe je nový parameter v skupine parametrov "EIS prostredie" s označením "Komplexita hesiel". Týmto parametrom je možné nastaviť požiadavky na komplexitu zadávaných hesiel, kontrolu opakovania hesla, nutnosť zmeny, .... Detailný popis je priamo pri nastavovaní hodnoty tohoto parametra. V číselníku hesiel je možné nastaviť požiadavku na povinnú zmenu hesla pri prvom prihlásení a je možnosť manuálne heslo zablokovať / odblokovať.

V-1.139 - 16.06.2014

 • Obdobie do textu účt.súboru
  Do programu je pridaný nový parameter "OBDTOTEXT: Obdobie do textu účt. súboru", ktorý riadi možnosť pridávania obdobia do textu účtovného súboru. Parameter je pozične štrukturovaný s nasledujúcim významom jednotlivých častí: Prvá časť parametra (1 znak) určuje spôsob pridania obdobia do textu účtovného súboru: N - bez pridávania obdobia Z - na začiatok K - na koniec T - za text P - od zadanej pozície Druhá časť parametra (2 znaky) určuje pre hodnotu "P - od zadanej pozície" pozíciu, od ktorej bude obdobie do účtovného súboru pridané: P[nn] - od pozície zadanej hodnotou [nn] Tretia časť parametra (27 znakov) umožňuje nadefinovať ľubovoľný text, ktorý bude zapísaný do účtovného súboru. Štruktúra parametra je teda nasledovná: [cSpôsob - 1 znak] [nPozícia - 2 znaky] [cText - 27 znakov]. Príklad: N00 Obdobie sa do textu nepridáva Z00 Obdobie sa pridá na začiatok textu T00FIN Miesto textu sa použije pevný text "FIN" a za tento text sa pridá obdobie

V-1.138 - 31.05.2014

 • Typ dátumu pre účtovanie LLF
  V definíciách skupín došlých faktúr je nová možnosť určiť dátum pre účtovanie LLF pre danú skupinu. Tetno nový údaj môže mať tieto hodnoty: medzera = ako dátum účtovnej operácie sa použije dátum zapísaný pri LLF, "D" = ako dátum účtovnej operácie sa použije dátum dodania z príslušnej DF, "P" = ako dátum účtovnej operácie sa použije dátum príjmu faktúry z príslušnej DF.
 • Zápis DF - koef. zníženia DPH
  Ak sa pri rozpise DPH použije kód DPH, ktorý má nastavenú možnosť zníženia DPH podľa par.49 ods.2, tak sa pri novom zázname DPH vždy nastaví hodnota tohoto koeficientu nula (=žiadne zníženie). Ide o prípady, kedy daň na vstupe je možné alebo potrebné znížiť na základe toho, že príslušná dodávka je použitá aj na zdaniteľné obchody (podliehajúce dani aj oslobodené) a aj na obchody alebo dodania mimo dane (napr. osobná spotreba). Príslušný koeficient potom udáva pomer tej časti dodávky, ktorá je použitá na nedaňové účely.
 • Aktualizácia IČ DPH - nový formát
  FS zmenila dňa 29.5.214 formát a umietnenie súboru s údajmi o aktuálne platných slovenských IČDPH. Program pre automatickú aktualizáciu tohoto zoznamu je upravený na prevzatie nového zoznamu. Jeho nová štruktúra umožní rýchlejšie prevzatie aj spracovanie (cca o 30%).
 • MCA - zahraničné príkazy
  Pri vytváraní súboru zahraničných príkazov pre MULTICASH (nie SEPA) bola vykonaná úprava pre spojenie viacerých príkazov do jedného súboru podľa "skúseností" s bankami: viaceré samostatné príkazy treba v skutočnosti spojiť trocha iným spôsobom, ako je popísané v dokumentácii k MULTICASH.

V-1.137 - 22.03.2014

 • Zoznamy IČDPH z portálu FSSR
  Dňa 21.3.2014 prevadzkovatelia portálu FSSR zmenili bez predchádzajúceho upozornenia umiestnenie informačných zoznamov IČDPH a Rizikových subjektov. Bolo potrebné zmeniť programy, ktoré si tieto zoznamy automaticky preberajú. Bez tejto aktualizácie program na aktualizáciu zoznamu IČDPH oznámi chybu 404.

V-1.136 - 04.03.2014

 • Číselník COD - kontroly
  Do programu na údržbu číselníka obchodných partnerov bola pridaná celá sada individuálnych a hromadných kontrol: Kontrola IBAN, Kontrola platnosti IČDPH, kontrola zhodnosti názvu v číselníku a na portáli FRSR, prevzatie názvov a/alebo adries z portálu FRSR, ....
 • Zoznam IČ DPH - import
  Import číselníka platných IČ DPH a rizikových subjektov bol upravený tak, aby správne preberal aj názvy subjektov, ktoré obsahujú niektoré špeciálne znaky (ampersand, apostrof a úvodzovky). Proces preberania údajov z portálu FRSR sa tiež pokúša opraviť prípadné technické chyby v číselníku IČDPH a celý proces preberania údajov je mierne zrýchlený.
 • Štand. formáty VF: BIC a CPF
  Vo všetkých štandardných formátoch vyšlých faktúr (aj vo formáte elektronickej faktúry) sú pridané údaje "Č.pôvodnej faktúry" a "BIC".

V-1.135 - 17.02.2014

 • LLF - číslo faktúry
  V štandardných formulároch likvidačných listov sa v údaji "Dodávateľské číslo faktúry" zobrazoval údaj "Variabilný symbol". Od tejto verzie sa v tomto údaji zobrazuje celé číslo došlej faktúry vrátane lomítok, písmen ...

V-1.134 - 04.02.2014

 • SEPA - XML, príkaz na úhradu
  V programe bol upravený spôsob vytvárania SEPA XML súborov, nakoľko sa rôzne varianty SEPA XML súborov začínajú líšiť. V obrazovke pre výber súboru SEPA je pridaná možnosť výberu variantu SEPA. Zatiaľ sú podporované tieto varianty:Štandard, pacs.008.001.02 pre bankové subjekty a variant pre Multicash. Do programu tiež bola pridaná možnosť tlače SEPA príkazov na úhradu v listinnej forme pre SLSP. Pre aktiváciu tlače týchto PP je potebné v parametroch nastaviť počet PP na stranu 4 a v číselníku vlastných bankových účtov uviesť formulár pre jednotlivé aj hromadné PP "HSLSP".

V-1.133 - 31.01.2014

 • Preberanie zoznamov IČ DPH a RS
  Na novom portáli finančnej srávy bolo zafixované nové (a už trvalé) umiestnenie súborv určených pre automatické stiahnutie zoznamov IČ DPH a RS DPH (Rizikových subjektov). Programy na automatickú aktualizáciu týchto zoznamov boli upravené tak, aby dáta preberali z tejto novej lokality.

V-1.132 - 27.01.2014

 • ===== Rok 2014 =====
  Táto verzia (1.132) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2014.

V-1.130 - 14.01.2014

 • Zápis VF a operatíva VF -> zobrazenie ID
  Zápis vyšlých faktúr, operatíva vyšlých faktúr a operatíva položiek vyšlých faktúr sú na úrovni základných prehliadačov rozšírené o zobrazenie údaja o operátorovi, ktorý ako posledný aktualizoval záznam v knihe vyšlých faktúr alebo v súbore položiek vyšlých faktúr.
 • Parameter - preverenie názvu
  Do programu je v skupine parametrov "Práca s DPH" zaradený nový parameter: "Preveriť názov k IČDPH". Parameter určuje typ dokladov, v ktorých sa požaduje preverenie názvu subjektu v číselníku COD a v číselníku IČDPH k zadanému IČDPH. Pre jednotlivé typy dokladov musí hodnota parametra obsahovať: "DF"-došlé faktúry alebo "VF"-vyšlé faktúry. Ak sa označenie typu dokladu nenachádza v hodnote parametra, preverenie názvu zadaného IČDPH sa v príslušnom doklade nevykoná. Ak je parameter prázdny, preverenie sa vykoná vždy (pre slovenské IČ DPH). Ak chceme úplne potlačiť preverovanie názvov a ponechať ho iba pri aktualizácii číselníka obchodných partnerov, zadáme CODXX.
 • Oprava chyby pri kópii VF
  V programe bolo pri vytváraní kópie z VF chybové hlásenie, ktoré nespôsobilo žiaden prevádzkový problém (kópia faktúry sa riadne vytvorila), ale pôsobilo zneisťujúco. Nadbytočné chybové hlásenie bolo odstránené.
 • Podpora KV DPH
  V programe boli vykonané rozsiahle zmeny na podporu tvorby KV DPH a splnenie náležitostí vyplývajúcich z novely zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2014. Novým parametrom sa riadi automatická aktualizcáai nového číselníka IČDPH, ktorý obsahuje platné IČDPH a informáciu o subjektoch v "čiernej listine". Rozšírený a upravený je číselník DPH. Pri zápise DF sa kontroluje platnosť IČDPH a je umožnený zápis čísla faktúry tak, ako je na faktúre vrátane čísla pôvodnej faktúry (pri opravných faktúrach). Pri zápise VF sa vykonáva kontrola na platnosť registrácie IČDPH príjemcu faktúry, je možné zapísať číslo pôvodnej faktúry (pre opravné faktúry), a pre vymedzené kódy DPH sa požaduje zápis KN SCS a správne uvedenie mernej jednotky a množstva.
 • Zdieľanie oprávnení
  Do programu je doplnenná funkcionalita pre zdieľanie oprávnení. Zdieľanie oprávnení umožní zastupovanie pracovníkov bez nutnosti zverejnenia aktuálne platných prihlasovacích hesiel. V časti "Definícia zdieľania oprávnení" je pre pracovníka s oprávnením pre aktualizáciu hesiel umožnené nadefinovať zastupovanie pracovníkov na požadovaný dátumový interval. V časti "Nastavenie" môže zastupujúci prevziať prácu s systéme so všetkými nastaveniami a oprávneniami zastupovaného. Zdieľanie oprávnení sa ukončí prihlásením zastupujúceho v časti "Servis", "Identifikácia operátora".

V-1.129 - 24.11.2013

 • SEPA platby TABA
  Po prvych "ostrých" prevodoch SEPA bolo potrebné "doladiť" popisy štruktúr a formáty XML súborov, ktoré obsahujú príkazy na úhradu pre TABA: pre vstup do dávkových platieb IB a vstup do MULTICASH je nakoniec povolený iba variant pain.001.001.03. V týchto intenciách bolo upravené generovanie súboru príkazov na úhradu SEPA.

V-1.128 - 31.10.2013

 • Účtovné potvrdenie faktúr
  V programe je pre režim potvrdzovania došlých faktúr vytvorená nová možnsoť "účtovného potvrdenia faktúry". Táto úroveň potvrdenia umožní zaúčtovanie faktúry (a následné uplatnenie odpočtu DPH), ale neumožní vytvoriť príkaz na úhradu faktúry.
 • SEPA platby
  V programe je zabudovaná základná podpora pre SEPA platby: vo formátoch elektronického platobného styku pri vlastných bankových účtoch je nová možnosť EP, ktorá predstavuje možnosť vytvoriť príkazy vo formáte SEPA (pain 001.001.03 podľa ISO 2022). Vo stupoch je nová možnosť vytvorenia SEPA príkazov a nová možnsoť pre načítanie SEPA výpisov. Všetky tieto operácie sú viazané na pripraveneosť tej-ktorej banky na priame preberanie / vytvorenie SEPA príkazov / výpisov.
 • IBAN CZ
  Výpočet IBAN sa realizuje aj pre účty v českých bankách, ak je zadaný štandardným spôsobom v národnom (českom) formáte. Podmienkou výpočtu IBAN je, že príslušná banka má v čiselníku kódov bánk zadaný členský štát "CZ". Inštaláčná sada v sebe obsahuje číselník SKB so všetkými aktuálnymi českými a slovenskými bankami a s označením štátu "SK" resp. "CZ". Počas inštalácie je možné tento číselník aktualizovať podľa distribučného štandardu. Individuálne doplnené kódy bánk zostanú bezo zmeny.
 • Doplnkové informácie vyšlých faktúr
  Doplnkové informácie vyšlých faktúr v časti hlavičky faktúry sú rozšírené o možnosť zápisu druhej doplnkovej informácie označenej ako "Doplnková informácia 2".
 • Zmena typu položky VF a účtovanie
  Účtovanie pri zmene typu položky vyšlej faktúry v režime opravy existujúceho záznamu je riadené novým parametrom dokladu "Účtovanie pri zmene typu položky". Pri hodnote parametra "N" ostáva účtovanie bez zmeny. Pri hodnote parametra "A" sa účtovanie automaticky prevezme z číselníka typov položiek vyšlých faktúr. Pri hodnote parametra "D" sa aktivuje dialógový režim, v ktorom je umožnené užívateľsky prevziať rozdielne hodnoty účtovania z nového typu položky vyšjej faktúry.
 • Prístupnosť vybraných polí položiek VF
  "Vyšlé faktúry" majú v časti "Položky" doplnenú možnosť zneprístupniť údaje "Text poznámky", "Účet", "Stredisko", "Typová položka" a "Zákazka". Definícia prístupnosti uvedených údajov pri aktualizácii položiek faktúry je doplnená v parametroch dokladu pridaním možnosti "Aktualizovať/Preskočiť ..." pre vybrané polia položiek faktúry.

V-1.127 - 26.09.2013

 • KVV - číselné rady
  Do programu boli doplnené dve vnútorné kontroly: kontrola na úplnosť číselného radu v KDF a v KVF. Kontrola aj indetifikuje duplicitne pridelené čísla faktúr a prípadnú nezhodu posledného čísla faktúry a stavu príslušného počítadla.

V-1.126 - 17.09.2013

 • EPS - MCA TABA (MCT) - IBAN
  Pri vytváraní zahraničného prevodného príkazu pre MULTICASH TABA bola upravená dĺžka účtu v tvare IBAN na 28 znakov oproti 24 znakom uvedeným v technickom popise formátu SKA.
 • Kontrola obdobia a dátumu dodania v KVF
  Pri zápise vyšlej faktúry (novej, opravovanej, opravy po zaúčtovaní, ...) sa vždy kontroluje, čí sa dátum dodania nachádza v zadanom období faktúry. Ak nie, program na toto upozorní a dá možnosť dátum dodania opraviť, alebo iba potvrdiť, že je správny.

V-1.125 - 07.06.2013

 • KDF - údaj HZ
  V základnom prehľade údajov DF pri zápise došlých faktúr je zobrazený aj údaj HZ a ID pracovníka, ktorý ako posledný faktúru aktualizoval. Podľa týchto údajov je možné aj faktúry hľadať alebo filtrovať. Údaj HZ je aj v základnom prehľade operatívy KDF a tiež je možné poľa neho dáta filtrovať alebo hľadať.

V-1.124 - 19.05.2013

 • INTRASTAT
  V zápise údajov INTRASTATu je sprístupnený nový čiastočne povinný údaj "dodatková merná jednotka". Vytvorenie výstupných súborov pre podanie hlásení INTRASTAT bolo upravené podľa aktuálnych popisov k štruktúram XML súborov. Aktuálne formáty sú označené ako INSTAT (pre on-line podanie hlásenia cez portál colnej správy) a INTRASTAT (pre vstup do programu Intrastat-CS, ktorý vytvorila Colná správa na prípravu hlásení a ich následné odoslanie). Ponechaný je aj starší formát INTRASTAT - DBF, ktorý je určený na vstup do programu od firmy IntrastatSoft. Pri použití formátu INSTAT sa automaticky spustí štandardný internetový prehliadač a prejde na stránku colnej správy (https://intrastat.colnasprava.sk). Meno vytvoreného súboru je v schránke (clipboard) na uľahčenie podávania hlásenia (pri výbere súboru stačí stlačiť ctrl+v). Otestovanie súborov je možné, ak sa na portáli conej správy prihlásime s menom TEST a heslom test (názov spravodajskej jednotky a IČDPH musia mať hodnotu TEST).

V-1.123 - 16.05.2013

 • EPS - MCA TABA (MCT)
  Pri vytvaraní súborov pre tuzemský aj zahraničný platobný styk bola vykonaná zmena, ktorou sa všetky textové polia pre správu príjemcovi a popis transakcie upravia tak, že sa písmená s diakritikou zmenia na písmená bez diakritiky, a väčšina špeciálnych znakov sa nahradí znakom bodka. Dôvodom zmeny bola skutočnosť, že niektoré špeciálne znaky (napr. *?: ...) mohli spôsobiť vážne problémy pri spracovaní podpísaného príkazu na úhradu v interných procesoch TATRABANKY.

V-1.122 - 19.04.2013

 • EPS - MCA TABA (MCT)
  Do programu je doplnený nový formát pre odosielanie tuzemských i zahraničných prevodných príkazov vo formáte MULTICASH pre TATRABANKU. V programe je formát označovaný ako MCT.
 • Nový parameter pre EPS
  V programe je nový parameter "Ukončiť po vytv. súboru EPS". Týmto parametrom sa nastavuje režim práce programu na vytvorenie súborov EPS (Elektronického platobného styku). Ak má tento parameter hodnotu "N" (štandard), tak po vytvorení súborov EPS program očakáva zadanie ďalších parametrov pre vytvorenie ďalších súborov EPS. Ak tento parameter bude mať hodnotu "A", tak po vytvorení súborov EPS sa program vráti do MENU resp do súpisu pripravených príkazov na úhradu.

V-1.121 - 25.02.2013

 • Potvrdzovanie faktúr - predbežné potvrd.
  Ak sa pracuje v režime potvrdzovania došlých faktúr, tak pri potvrdzovaní faktúr je možné zvoliť aj nový sta "R-predbežné potvrdenie faktúry". Tento stav umožní vygenerovať k faktúre účtovnú väzbu a tiež zapísať a zaúčtovať likvidačný list. Stav "R" neumožní vystaviť k faktúre príkaz na úhradu. Faktúry v stave "R" nie sú počas uzávierky mesiaca prenesené do archívu.
 • Elektronická VF do EÚ
  Vo vyšlej faktúre vystavenej elektronicky s danovým režimom "P" (prenos daňovej povinnosti) sa nezobrazuje sadzba DPH a takisto sa vôbec nezobrazuje rekapitulačná tabuľka dph.

V-1.120 - 28.01.2013

 • ===== Rok 2013 =====
  Táto verzia (1.120) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2013.

V-1.119 - 11.01.2013

 • SCAN došlých faktúr
  Pri zápise došlých faktúr je možné k faktúre pridať aj zoskenovaný obraz faktúry (prípadne dalších súvisiacich dokumentov). Tieto obazy dokumentov je potom možné prehliadať pri potvrdzovaní faktúr a v operatíve KDF. Pri prehliadaní je možnosť aj vytlačiť zoskenovaný obraz dokumentov.
 • EVF: potvrdenie o prečítaní
  Pri odosielaní elektronických faktúr je možnosť zadať do generovaného mailu požiadavku na spätné zaslanie informácie o prečítaní mailu s faktúrou.

V-1.118 - 20.12.2012

 • Štand.daňový režim v skupine VF
  V číselníku "Skupiny vyšlých faktúr" je na záložke "Účtovanie" doplnený nový údaj "Štandardný daňový režim". Tento sa využije pri zápise novej faktúry tej-ktorej skupiny faktúr ako ponuka daňového režimu konkrétnej faktúry.
 • Počítadlá - kontrola období
  Pri kontrole prekryvu číselných radov počas definície nových počítadiel pre rok 2013 program spracoval počítadlá platné pre rok 2013 a pre rok 2003 ako počítadlá z toho istého obdobia a ohlásil chybu prekryvu hodnôt. Problém bol zidentifikovaný a odstránený.

V-1.117 - 10.12.2012

 • Daňové režimy DPH
  Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2013 ustanovuje nové požiadavky na obsah prípadne formu faktúry. Z toho vyplynula potreba vo vymedzených prípadoch uvádzať na faktúre presný text vymedzený zákonom (prenesenie daňovej povinnosti, oslobodenie od dane, ....). Tieto texty aj v jazykových verziách (slovenčina, čestina, angličtina a čiastočne nemčina) sa nachádzajú v novom spoločnom číselníku "Daňové režimy DPH". V tomto číselníku je možné upraviť si text príslušného režimu okrem slovenčiny. Ten je pevne daný. Následne je upravený aj zápis vyšlej faktúry a vyšlého splátkového listu tak, že do hlavičky sa povinne uvádza kód daňového režimu. Príslučný text (v požadovanej jazykovej verzii) sa potom objaví aj na faktúre určenej pre tlač aj v elektronickej (html) faktúre. Uvádzanie presne určených textov je povinné od 1.1.2013.

V-1.116 - 07.12.2012

 • Potvrdzovanie faktúr
  Počas potvrdzovania faktúr je možné zvoliť novú voľbu na zobrazenie iba "vlastných" faktúr (t.j. faktúr, ktoré sú určené na potvrdenie prihlásenému pracovníkovi). V zostavách z KDF je nová zostava "Potvrdené faktúry". Zostava je súpisom faktúr s uvedením dátumu a výsledku potvrdenia.
 • Výber mena pre potvrdenie DF
  V zápise došlej faktúry v poli "Potvrdenie" dáva program nové možnosti" klik na lupu vpravo od údaja alebo pri stlačení F2 program dá možnsoť vybrať zo zoznamu pracovníkov toho, kto je určený na obsahové potvrdenie správnosti faktúry. Ďalšia možnosť pohodlného zápisu mena je tá, že do mena "potvrditeľa" je možné zapísať skratku pracovníka (z hesiel). Ak je skratka platná (nezáleží ne veľkých / malých písmenách), tak sa do údaja prevezme automaticky meno (alebo časť mena) pracovníka so zapísanou skratkou.
 • Nové oprávnenie pre zápis DF
  V heslách, v časti pre nastavenie oprávnení, je pre došlé faktúry nová voľba "Iba zápis DF". Ak má príslušný pracovník nastavenú túto voľbu, tak program mu umožní iba zápis a opravu nových faktúr a nedovolí presun, vrátenie ani iné funkcie a oeprácie s KDF. Zápis alebo tlač LLF program umožní na základe samostatných povolení pre tlač LLF resp zápis LLF.
 • Štatistika objemu dát
  Vo voľbe "Servis" je nová voľba "Štatistika objemu dát" pre zpbrazenie počtov faktúr, položiek faktúr a položiek pre INTRASTAT v každom zo zadaných mesiacov.

V-1.115 - 03.09.2012

 • Hromadná tlač vyplnených LLF
  V skupine zostáv z došlých faktúr je nová zostava "Tlač opisu vyplnených LLF", ktorá umožňuje hormadne vytlačiť vyplnené likvidačné listy došlých faktúr. Pre tlač je možné vybrať LLF podľa skupny DF, obdobia DF alebo obdobia LLF, dátumu zápisu LLF a ďalších parametrov. Pre tlač sa využíva rovnaký číselník formulárov vyplnených LLF ako pri jednotlivej tlači zo zápisu DF.

V-1.114 - 26.07.2012

 • Operatíva - priebeh spracovania
  V operatívnom prehľade priebehu spracovania je nová mžnosť výberu protokolov aj z viacerých období súčasne. Zobrazený prehľad je možné nechať zotriediť podľa obdobia, dátumu, textu operácie, identifikácie operátora alebo označenia počítača jednoduchým klikom na hlavičku príslušného stĺpca prehľadu.
 • Výber v číselníku "Obchodní partneri"
  Výber v číselníku "Obchodní partneri" je rozšírený o možnosti výberu podľa existencie záznamu v zviazaných číselníkoch "Poštová adresa", "Zahraničný platobný styk", "Počet dní splatnosti" a "Poznámka".

V-1.113 - 21.06.2012

 • Úpravy pre RO / PO v DF
  V zápise došlých faktúr bola vykonaná úprava na korektné preberanie "dlhých" účtov (do údaja "Účet MD") aj v režime opravy záznamu DF.

V-1.112 - 10.06.2012

 • Zápis DF pre iné registrácie DPH
  V programe je vytvorená podpora pre zápis DF k prijatým plneniam, ktoré boli objednané (zrealizované) pod iným IČ DPH (napr. pod registráciou v ČR). V skupiných DF je možné určiť, či sa pri zápise DF má zadávať aj vlastné IČ DPH a tiež je možné IČ DPH, ktoré bude pre túto skupinu DF ponúknuté pri zápise DF. Zápis IČ DPH sa aktivuje až vtedy, ak číselník vlastných IČ DPH obsahuje viac ako jeden záznam. Program pri zápise nrobí prepočty hodnoty DPH zo základu podľa pravidiel platných v tom-ktorom štáte, ani nerobí prepočty a zaokrúhľovania z cudzej meny. Dáva "iba" možnosť zaevidovať DPH prislúchajúcu k inej registrácii, aby bolo možné vytvoriť stranovo vyrovnaný účtovný doklad a súčasne, aby DPH viazaná na tieto doklady nebola zahrnutá do priznania k DPH pre základnú registráciu (v SR).

V-1.111 - 02.06.2012

 • Úpravy pre RO / PO
  V programe boli vykonané drobné technické úpravy pre podporu použitia pre RO/PO (Rozpočtové a príspevkové organizácie).

V-1.110 - 14.05.2012

 • Výber pre úhrady - on-line triedenia
  Vo výbere pre úhrady z KDF je možné zvoliť triedenie zobrazenej časti KDF podľa ľubovoľného z prvotne zobrazených stĺpcov.
 • Tlač faktúr - rozúčtovanie na faktúre
  Pri tlači vyšlých faktúr (jednotlivo aj hromadne) je možné zadať požiadavku na tlač rozúčtovania na prvej faktúre. Ak je táto požiadavka zvolená (zaškrtnuté príslušné zaškrtávacie políčko), tak sa na prvom tlačenom exemplári faktúry zobrazí zjednodušené rozúčtovanie faktúry (účet, MD,DAL). Na druhom a ďalších exemplároch sa rozúčtovanie netlačí. Rozúčtovanie sa objaví na faktúre pri použití distribuovaných formátov faktúr. Ak sa používajú vlastné formuláre a požaduje sa tlač rozúčtovania, je potrebné ich upraviť (prekopírovať do nich zo štandardných formulárov objekt pre tlač rozúčtovania).
 • Tlač faktúr jednotlivo - dodací list
  Pri jednotlivej tlači faktúr (z režimu zápisu vyšlých faktúr) je možné zvoliť počet vytlačených exemplárov faktúry, počet exemplárov dodacieho listu a požiadavku na tlač likvidačného listu (rozúčtovania) vyšlej faktúry. Pre tlač dodacích listov je v programe nový číselník formátov dodacích listov, v skupinách VF a vo faktúre je kód formátu dodacieho listu. Formát dodacieho listu (rovnako ako formát faktúry) je možné pri tlači zmeniť. Štandardný dodací list je distribuovaný rovnako ako faktúry v 4 jazykových mutáciách (slovenčina, čeština, angličtina a nemčina) a v troch variantoch (základný, profesionálny a elegantný).

V-1.109 - 01.02.2012

 • Elektronická faktúra - príloha mailu
  Možnosti odosielania elektronickej faktúry boli rozšírené o možnosť upraviť mail pred odoslaním. V rámci úpravy je možné zmeniť alebo doplniť adresu príjemcu (adresáta), zadať adresu pre odoslanie kópie a prípadne "slepej" kópie, pridať prílohu, zobraziť prílohu, zmeniť predmet mailu a zmeniť text mailu. V rámci úpravy sa môžme rozhodnúť, že mail neodošleme ... Po úspešnom odoslaní sa do knihy vyšlých faktúr zapíše adresa príjemcu, dátum a čas odoslania faktúry mailom. Túto informáciu je vidno v operatíve KVF.
 • ===== Rok 2012 =====
  Táto verzia (1.109) vyžaduje inštalačný kľúč platný pre rok 2012.

V-1.108 - 12.01.2012

 • Nové kódy DPH od 2012/01
  Po prekonzultovaní výkladu k vyplneniu nového priznania k DPH bolo potrebné doplniť ešte niektoré nové kódy pre detailné rozlíšenie rôznych typov opráv dane na vstupe aj výstupe. Nové pridané kódy (a priradené nové účty) sú: QZD Oprava základu dane (§25/1-3) 10% (343881,79881), OZ0 Oprava základu dane (§25/1-3) 0% (79882), QZS Oprava základu dane (§25/1-3) 0% s väzbou na súhrnný výkaz (79883), OOC Oprava odpočítanej dane z bežného roka typ "C" - odpočítanie koeficientom (343815,79815).
 • Elektronická faktúra
  Do programu je zaradená úplne nová možnosť vytvorenia faktúry vo formáte vhodnom na bezproblémové zobrazovanie faktúry v ľubovoľnom počítačovom prostredí a tiež na umožnenie zasielania takejto faktúry odberateľom. Faktúra je vytváraná vo formáte HTML, čo umožňuje použiť vlastné prostriedky na zvýšenú ochranu pri zasielaní mailom. Pre aktiváciu EVF v plnom rozsahu je potrebné v číselníku COD (obchodní partneri) zapísať tým partnerom, ktorým sa majú faktúry posielať mailom, uviesť mailovú adresu, kam sa majú faktúry odoslať a heslo, ktoré je vzájomne dohodnuté na ochranu obsahu zasielanej faktúry. Ďalej je potrebné v parametroch určiť adresár, do ktorého sa takéto faktúry budú vytvárať (pre každú faktúru sa tvorí samostatný súbor). Ak požadujeme aj automatické rozosielanie faktúr, musíme v parametroch určiť meno a prístupové kódy do SMTP (poštového) servera, ktorý sa na rozosielanie bude používať. Podrobný technický popis obsahu celej skupiny parametrov "EVF" je priamo v parametrickom súbore. Naplnenie týchto parametrov by mal zabezpečiť IT správca. Vytvorenie a automatické odoslanie elektronickej faktúry je možné iba v režime zápisu faktúr (teda po jednej - spravidla ihneď po jej vytvorení). Hromadné rozosielanie zatiaľ nie je podporované.
 • Obsah záhlavia programu
  V programe je nový parameter CAPTYPE - Typ záhlavia programu, ktorým je možné určiť formu a obsah záhlavia programu (horná lišta okna programu a text úlohy na lište bežiacich úloh). Táto vlastnoť sa dá využiť najmä pri spracúvaní väčšieho počtu licencii na efektívne rozlíšenie bežiacich licencií na lište úloh. Popis možných nastavení je priamo v popise príslušného parametra, ktorý sa nachádza v skupine "Interné pre PS CPK".

V-1.107 - 28.11.2011

 • Úhrada VF v hotovosti
  V programe je vytvorená kompletná podpora pre odoslanie direktívy do ERP pre tlač dokladu k úhrade vyšlej faktúry v hotovosti. Táto možnosť sa dá využiť, ak je v počítači nainštalovaná ľubovoľná elektronická pokladnica VAROS z radu FT4000 a ak organizácia má povinnosť evidovať úhrady faktúr cez ERP podľa zákona 289/2008. Technické parametre pre komunikáciou s ERP sa nastavujú v parametroch v skupine "Hotovostný predaj", požiadavka na tlač dokladu ... sa nastavuje v skupinách vyšlých faktúr na karte "Účtovanie". Uvedené nastavenia sa uplatnia iba pri jednotlivej tlači faktúr.

V-1.106 - 20.10.2011

 • EPS:úprava vo formáte MCA tuzemsko
  Ak sa generujú tuzemské prevodné príkazy vo formáte MCA (MULTICASH) pre úhradu miezd a v mzdách bola zvolená voľba "Nezobrazenie osobných informáci", tak sa v poli KI: neuvedie názov príjemcu, ale iba text MZDY. Táto vlastnosť je dodržaná aj pri generovaní príkazov vo formáte MCA pre SLSP, kde bolo z dôvodov na strane banky potrebné zmeniť text MZDY-... na MZDY:...

V-1.105 - 12.10.2011

 • EPS:úprava vo formáte CTB zahraničie
  Pri vytváraní súboru pre zahraničné príkazy do CITIBANK bolo odstránené dĺžkové obmedzenie účtu v tvare IBAN.
 • Úprava súboru do UCT
  Pri vytváraní väzby do UCT je pre požadovanú úpravu pripraveného účtovného súboru k dispozícii komfortný nástroj umožňujúci vyhľadávať účet, stredisko..., zobraziť súčty a mnoho ďalších funkcií.

V-1.104 - 14.07.2011

 • EPS - MCA UNCR
  V programe pre prijímanie bankových výpisov a pre odosielanie tuzemských i zahraničných prevodných príkazov vo formáte MULTICASH pre UnicrediBank boli vykonané úpravy súvisiace s drobnými zmenami formátu na strane banky. V programe je prijímaný formát označovaný ako MCA UNCR a formát pre príkazy na úhradu je označovaný ako MCU.

V-1.103 - 05.05.2011

 • VF - tlačiť meno vystaviteľa VF
  V parametroch v skupine parametrov pre Vyšlé faktúry je nový parameter "Tlačiť meno vystaviteľa VF". Ak bude mať tento parameter hodnotu "A", tak sa pri tlači faktúr na faktúre vytlačí ako meno vystaviteľa meno toho, kto faktúry vytvoril resp. naposledy modifikoval. Ak bude mať parameter inú hodnotu, tak sa na faktúre vytlačí meno toho, kto je počas tlače faktúr prihlásený.
 • EPS: úpravy vo formátoch BPS, GM5 a CTB
  V programoch pre tvorbu elektronických príkazov na úhradu vo formátoch BPS (BPS komitent VÚB), GM5 (Gemini 5 - TATRABANKA) a CTB (CITIBANK) boli vykonané drobné aktualizácie podľa aktuálneho popisu k týmto súborom.

V-1.102 - 01.03.2011

 • VF: program pre doplnkovú informáciu
  V číselníku "Skupiny vyšlých faktúr" je možné zadať meno programu pre naplnenie a kontrolu doplnkovej informácie v hlavičke faktúry. Pri zápise vyšlých faktúr sa tento program aktivuje pri vstupe a pri opustení poľa "Doplnková informácia".
 • Tlač mesačnej KDF-technická úprava
  Pri tlači mesačnej KDF sa niekdy v sieťovom prostredí mohlo stať, že program zahlásil chybu v prístupe k súboru UOS.idx. V programe boli vykonané drobné technické zmeny v spôsobe používania tohoto súboru, ktoré by mali daný problém odstrániť.

V-1.101 - 01.02.2011

 • ===== Rok 2011 =====
  Táto verzia (1.101) vyžaduje inštalačný kľúč platný pre rok 2011.

V-1.100 - 16.01.2011

 • Úpravy v zápise vyšlých faktúr
  Pri zmene obdobia faktúry alebo pri kopírovaní faktúr sa vykoná automaticky kompletný prepočet hodnoty faktúry vrátane nastavenia sadzby DPH podľa aktuálneho obdobia faktúry. To zabezpečí nastavenia správnej sadzby aj pri kopírovaní "starých " faktúr bez nutnosti otvoriť položky a prejsť nimi.
 • Úpravy v tlači vyšlých faktúr
  Pri tlači faktúr sa zobrazované percento DPH prevezme zo skutočne počítanej DPH na faktúre. Ak sa vyšlé faktúry vystavujú na roznych pracoviskách s rozdielnym nastavením parametra FAKTVF (určenie príjemcu podľa interného čísla alebo ČBÚ), tak po importe faktúr sa tlač faktúr riadi údajom zaznamenaným v knihe vyšlých faktúr (vyhľadanie odberateľa sa vykoná takým spôsobom, aký bol aktívny pri záspise faktúry).

V-1.099 - 28.12.2010

 • Úpravy v zápise splátkových listov
  Pri zápise položierk splátkových listov sa dohľadá správny kód DPH podľa dátumu splatnosti prislušnej položky a prevezme sa k nemu prislúchajúca sadzba dane (od 1.1.2011 je to 20%). Pri generovaní položiek SL sa kód DPH dohľadá podľa dátumu prvej splátky.
 • Úpravy v tlači faktúr
  Pri tlači faktúr sa zobrazované percento DPH prevezme zo skutočne počítanej DPH na faktúre. Ak sa vyšlé faktúry vystavujú na roznych pracoviskách s rozdielnym nastavením parametra FAKTVF (určenie príjmecu podľa interného čísla alebo ČBÚ), tak po importe faktúr sa tlač faktúr riadi údajom zaznamenaným v knihe vyšlých faktúr (vyhľadanie odberateľa sa vykoná takým spôsobom, aký bol aktívny pri záspise faktúry).

V-1.098 - 15.12.2010

 • Kódy DPH pre rok 2011
  Do distribučnej verzie boli pridané upravené kódy DPH pre daň platnú od 1.1.2011. Samotné kódy sú obsahovo nezmenené, zmenila sa iba vnútorná definícia sadzby dane na 20% s platnosťou od 201101. Bezo zmeny zostávajú účty aj riadky daňového priznania. Pre opravy základu dane k dodaniam pred 1.1.2011 je k dispozícii nový kód P19, ktorý sa použije vtedy, ak potrebujeme opraviť základ dane u "starých" dodaní (dobropisy alebo ťarchopisy k dodávkam spred roku 2011).
 • Rozšírené údaje pre VF
  pre časť programu, ktorá pracuje s vyšlými faktúrami, bola doplnená podpora pre zápis a použitie rozširujúcich údajov, ktoré sú orientované najmä na podporu zápisu údajov spojených so zahraničným obchodom. Sú to napr. údaje CODE, krajina pôvodu a určenia, dodacie podmienky, platobné podmienky, ..... . Tieto údaje je možné zapisovať ku hlavičke VF a k položkám VF. Povolenie zápisu rozširujúcich údajov je potrebné nastaviť v parametroch zápisu VF. Pre tlač faktúr podľa zvyklostí v zahraničnom obchode sú pripravené dva štandardné reporty ZOP01 (s podporou pre tlač viacstránkových faktúr) a ZOP02 (pre tlač jednostránkových faktúr). Pre naformátovanie iného riadku, ako je bežný, je potrebné požadovanú štruktúru nadefinovať v číselníku "Formátovanie riadkov faktúr".
 • Rozšírenie LOG súboru.
  V prípade výskytu neočakávanej chyby program zapisuje do protokolu mesačného spracovania viac technických informácií, ktoré môžu pomocť pri dodatočnom zisťovaní príčin problému. Táto informácia sa zobrazuje aj v operatíve protokolu spracovania.

V-1.097 - 02.09.2010

 • On-line update
  Do programu je zaradená možnosť on-line update. Táto nová funkcia umožní priamo z programu preveriť, či je nainštalovaná najnovšia verzia programu alebo či je na www.compeko.sk k dispozícii novšia verzia, a navyše umožní spustiť inštaláciu priamo z prostredia programu bez nutnosti vyhľadávať inštalačný program na webe. On-line update je možné spustiť troma rôznymi spôsobmi: 1. manuálne z voľby "Servis / Nástroje / On-line update" 2. kliknutím na "On-line update progamu" na pracovnej ploche programu 3. automaticky pri spúšťaní programu na základe natavenia parametra "AUTOUPDATE" - ten umožňuje vykonať kontrolu aktuálnosti verzie programu pri každom štarte, raz za deň, raz za týždeň alebo raz mesačne.

V-1.096 - 21.06.2010

 • INTRASTAT - XML INSTAT - typ hlásenia
  Pri vytváraní XML súboru pre INTRASTAT v novom formáte (INSTAT) je ptorebné uviesť typ hlásenia: Úplné alebo zjednodušené. V závislosti od toho, ktorý typ môžte podávať a ako máte vyplnené údaje INTRASTATu zvoľte správny typ hlásenia. Ostatné časti vytvárania nového XML súboru sú z pohľadu používateľa nezmenené.

V-1.095 - 13.06.2010

 • EPS: TABA TIB
  Do formátov súborv EPS určených na zasielanie príkazov na úhradu do banky v elektronickej forme bol pridaný formát TIB - TATRABANKA - dávková platba pre internetbanking. XML súbor, ktorý je v tomto formáte, môže obsahovať iba príkazy na úhradu z účtu vedeného v Tatrabanke, môže obsahovať najviac 9 položiek a všetky musia byť splatné v ten istý deň. Vytvorený súbor je možné použiť v internetbankingu Tatrabanky na hromadné zadanie príkazov na úhradu formou hromadného prevodného príkazu. Na použitie tohoto postupu nie je potrebné mať uzatvorenú žiadnu ďalšiu dohodu (napr. o homebankingu a pod.).

V-1.094 - 13.05.2010

 • INTRASTAT - nová štruktúra XML
  Pri vytváraní súboru na elektronické podanie hlásenia INTRASTAT (od apríla 2010 je možné ho podať iba elektronicky), je možné vytvoriť príslušný XML súbor v "starom" (INTRASTAT) aj "novom" (INSTAT) formáte. Pre elektronické podanie bude pravdepodobne možné použiť iba súbor v novom formáte (INSTAT). Pre import do programu INTRASTAT-CS (colnej správy) je možné použiť oba formáty. Po prípadných manuálnych úpravách je možné údaje INTRASTATu odoslať priamo z tohoto programu. Je však potrebné mať nainštalovanú aktuálnu verziu.

V-1.093 - 04.04.2010

 • Heslá a prístup do podsystémov
  V okne pre zápis údajov hesiel je nové pole "Maska podsystémov". Do tejto masky je možné zadať názvy podsystémov, do ktorých je pre dané heslo vstup povolený alebo zakázaný. Ak je toto pole prázdne, tak je vstup povolený do všetkých podsystémov. Príklady: UCT = vstup je povolený iba do podsystému UCT UCT,FIN = vstup je povolený iba do podsystémov UCT a FIN -MZD = vstup do podsystému MZD je zakázaný, do ostatných podsystémov je povolený -MZD,FIN = vstup je povolený iba do podsystému FIN (zákaz vstupu do MZD je nadbytočný)

V-1.092 - 19.03.2010

 • Rekapitulácia položiek VF
  Pri tlači rekapitulácie položiek vyšlých faktúr program ohlásil chybu "Neznámy člen RQUOSF". Problém bol identifikovaný a odstránený.
 • Technické kolízie v spracovat. inštal.
  V spracovateľských inštaláciách dochádza z času na čas ku technickým kolíziám pri prístupe k spoločným definičným súborom. Problém sa prejavil ako chyba 1705 prípadne oznam, že súbor nie je možné otvoriť, alebo podobný. V programe boli vykonané úpravy, ktoré by mali znížiť výskyt týchto kolízií na minimum.

V-1.091 - 16.02.2010

 • INTRASTAT - vytvorenie súboru XML
  Pri vytváraní súboru typu XML z údajov INTRASTATu nastal problém pri preberaní údajov, ak bol rok zadaný v súlade s popisom štruktúry dát (iba posledná číslica roka). Program bol upravený tak, že do údaja "rok" sa zapíšu posledné dve číslice roka. Takto upravený súbor je možné prebrať do aplikácie INTRASTAT Colnej správy bez problémov s určením vykazovaného obdobia.

V-1.090 - 01.02.2010

 • ===== Rok 2010 =====
  Táto verzia vyžaduje inštalačný kľúč platný pre rok 2010.

V-1.089 - 30.01.2010

 • Účtovanie VF: účet prevzatý z def. polož
  Program pre účtovanie VF bol upravený tak, aby prevzal účet DAL pre položku priamo z číselníka definícií typov položiek VF, ak účet nie je uvedený ani v položke faktúry ani v príslušnej skupine vyšlých faktúr (ako štandardný účet DAL). Poradie výberu je nasledovné: účet v položke vyšlej faktúry, účet v definícii typov položiek, účet v skupine VF a rovnako sa používa aj pre stredisko, CTP a CKJ.
 • EPS - ABO ČSOB
  Do rozpoznávaných formátov pre prijímané elektronické výpisy z banky je pridaný nový formát ABO pre ČSOB. Nachádza sa v skupine formátov pre "Import dát EPS-EURO", ktoré sú bankami upravené na podmienky po prechode na menu EURO.

V-1.088 - 14.12.2009

 • Účtovanie DPH z položiek VSL
  Pri účtovaní DPH z položiek VSL sa pre údaje DPH použije dátum posledného dňa vybraného obdobia miesto dátumu splatnosti položky.
 • Nové kódy DPH
  V distribuovanom číselníku DPH sú nové kódy DPH potrebné pre realizáciu zmien DPH od 1.1.2010. Pridané sú nové kódy PRS - daň.povinnosť pri prijatí služby, OSS - odoslanie služby, ktorá má byť uvedená v súhrnnom výkaze, OSM - odoslanie služby, ktorá nemá byť uvedená v súhrnnom výkaze. U ostatných kódov sú zmenené čísla riadkov daňového priznania podľa nového vzoru.
 • Nové formáty EPS pre ČSOB
  Pre vytváranie príkazov na úhradu v elektronickej forme pre produkt BB24, BBlite, prípadne iné (ČSOB) sú pripravené dva nové formáty EPS: ABC - ABO pre ČSOB MCO - MULTICASH ČSOB
 • Generovanie položiek SL
  Pri generovaní položiek splátkových listov nebolo okno yobrazované "pekne" v prípade, že generovanie bolo aktivované klávesom "G" (pri aktivácii myšou bolo všetko v poriadku). Problém zobrazovania bol odstránený.
 • Účtovanie záloh z VF
  Pri účtovaní použitej zálohy na VF sa do účtovného súboru v niektorých prípadoch neprenášalo zapísané číslo zálohy. Problém bol identifikovaný a odstránený.

V-1.087 - 01.12.2009

 • Hromadná tlač LLF VF
  V skupine zostáv vyšlých faktúr je nová voľba "Tlač LLF VF" určená na hromadnú tlač likvidačných listov k vyšlým faktúram. Do zostavy je možné vybrať faktúry podľa obdobia (období), skupiny (skupín) faktúr a podľa čísla faktúr(y). Likvidačné listy sú vždy zostriedené podľa čísla faktúry.

V-1.086 - 28.11.2009

 • Splátkové listy - drobnosti
  V splátkových listoch bolo vykonaných niekoľko drobných úprav: - položky SL sa po prevode do UCT "zamknú" a je možné ich iba prehliadať - pri kópii položky už prevedenej do UCT sa príznak zaúčtovania zruší - pridávané položky sú podľa dátumu splatnosti správne zatriedené
 • EPS - MULTICASH UniCredit Bank
  Do formátov súborv EPS určených na zasielanie príkazov na úhradu do banky v elektronickej forme bol pridaný formát MCU - Multicash pre UniCredit Bank. Je to duálny formát, ktorým je možné zasielať domáce aj zahraničné príkazy.

V-1.085 - 29.10.2009

 • EPS - MULTICASH ČSOB
  Do rozpoznávaných formátov pre prijímené elektronické výpisy z banky je pridaný nový formát MULTICASH pre ČSOB. Nachádza sa v skupine formátov "EPS-EURO", ktoré sú bankami upravené na podmienky po prechode na menu EURO.
 • Inštalácia
  Ak je počas inštalácie potreba prevziať alebo aktualizovať inštalačné kľúče zo súboru, program má novú možnosť priameho stiahnutia súboru aktuálnych inštalačných kľúčov z webu (zo stránky www.compeko.sk). Podmienkou je, že počítač, z ktorého sa inštalácia vykonáva, má aktívne pripojenie na web.
 • Tlač faktúr s dlhými záhlaviami a pätami
  Tlač faktúr a všetky distribuované formáty faktúr boli upravené tak, že časť záhlavia a päty môžu mať ľubovoľnú dĺžku; príslušná časť faktúry sa dynamicky posunie. Pre záhlavie a pätu sú nastavené neproporcionálne formáty: teda do textov záhlavia a päty je možné zapísať "tabuľku" a tá bude správne vytlačená.

V-1.084 - 28.09.2009

 • Generovanie údajov pre EPS-zrýchlenie
  Pri generovaní údajov pre EPS (Elektronický platobný styk) boli vykonané drobné úpravy s cieľom zrýchliť vytváranie súborov pre jednotlivé typy dohodnutého elektronického platobného styku - zrýchlené je vytváranie elektronických prevodných príkazov.
 • Nastavenie typov ciest v parametroch
  V súbore parametrov je nová možnosť vo voľbe "Iné", ktorá umžňuje nastaviť všetky cesty ako relatívne alebo absolútne a to vrátane alebo bez cesty pre vytváranie pracovných súborov. Táto cesta býva spravidla nasmerovaná na lokálny pracovný disk (napr. C:, D:, ...). Pojem "relatívna cesta" znamená, že daná cesta (adresár) neobsahuje meno disku a vytvorí sa teda na štandardnom (default) disku. Pojem "absolútna cesta" znamená, že daná cesta (adresár) obsahuje aj meno disku a vytvorí sa teda iba na presne určenom disku.

V-1.083 - 25.08.2009

 • KVF: Presun faktúr z archívu
  Po presune faktúr z archívu sa kurzor nastaví na poslednú prenesenú faktúru. Ak sa nepreniesla žiadna faktúra, kurzor zostane na poslednom zázname v zozname "živých" faktúr.
 • KDF: Presun faktúr z archívu
  Po presune faktúr z archívu sa kurzor nastaví na poslednú prenesenú faktúru. Ak sa nepreniesla žiadna faktúra, kurzor zostane na pôvodnom mieste.

V-1.082 - 20.08.2009

 • Dohľadanie v COD podľa čísla
  Pre dohľadávanie obchodného partnera podľa čísla je možné v parametroch zadať aj novú možnosť "N" - dohľadáva sa v skrátenom názve. Adekvátne sú upravené aj výbery v zostavách došlých a vyšlých faktúr: ak je prvé dohľadávacie kritérium "N", tak sa výber (podľa čísla) vykoná pre skrátený názov, inak sa robí pre COD resp CBU.

V-1.081 - 27.07.2009

 • Operatíva a tlač VF:výber podľa stavu
  Výber faktúr podľa účtovného stavu a operatívneho stavu v operatíve a zostavách VF je rozšírený o novú možnosť: Neuhradené+Čiastočne uhradené+Bez informácie. Do výberov je pridaný nový výberový stav "Účtovno-operatívny zostatok". Má rovnaké možnosti ako účtovný a operatívny zostatok, ale výber faktúr sa pre každú jednotlivú faktúru robí takto: ak bola faktúra zaúčtovaná (je v stave "U") a operáciou "Prebratie účtovného stavu" boli zo saldokonta prenesené údaje o faktúre, tak sa výber faktúry do zostavy určí na základe hodnoty účtovného zostatku. Inak sa určí na základe operatívneho zostatku.
 • Servis: Nastavenie zost. k úhrade
  V servisných činnostiach pribudla špeciálna servisná operácia: nastavenie zostatku k úhrade v KDF podľa hodnoty z SDK/DSK. Operácia nie je určená na bežné používanie, je určená pre servisné zásahy po zvláštnych haváriách systému an jeho rýchlejšie zreštaurovanie.

V-1.080 - 06.07.2009

 • Kópia, obnova, indexocanie, oprava, ...
  Riadiaci súbor pre vytváranie záložných kópií, obnovu súborov zo záložných kópií a tvorbu indexov je presmerovaný z programového adresára do adresára pre tvorbu pracovných súborov. Pôvodné meno súboru BACKUP.dbf je rozšírené o identifikáciu užívateľa na BACKUP[pwid].dbf, kde pwid je identifikácia užívateľa.

V-1.079 - 24.06.2009

 • Zápis DF v EUR do skupiny s cudzou menou
  Ak sa zapisovala došlá faktúra v EUR do skupiny, ktorá vyžaduje aj zápis zahraničnej meny, tak hodnota v cudzej mene zostala vnútorne vždy nulová. Toto mohlo spôsobiť problémy pri zaúčtovaní takejto faktúry na účet, ktorý vyžaduje aj cudziu menu. Program pre zápis došlých faktúr bol upravený tak, že v tomto prípade (zápis DF v EUR) bude hodnota v cudzej mene rovnaká, ako hodnota faktúry (v domácej mene = EUR). Následne pri účtovaní na účet, ktorý vyžaduje aj cudziu menu, bude hodnota v domácej aj cudzej mene rovnaká.
 • Tlač LLF k VF
  Pri tlači LLF k VF dochádzalo niekedy k chybovej správe RQDEB nie je definovane (alebo k podobnej). Problém bol identifikovaný a odstránený. V tlači LLF k VF je miesto hodnoty kurzu (priameho) tlačená hodnota referenčného výmenného kurzu (nepriameho), ktorý sa v SR používa od 1.1.2009.
 • Autom.aktualizácia kurzového lístka
  V program je nová možnosť automatickej aktualizácie kurzového lístka pri štarte programu. Režim aktualizácie sa nastavuje novým parametrom AACZM. Štandardné nastavenie tohoto parametra z inštalácie je na hodnotu "P" = aktualizácia prebehne pri prvom štarte v daný deň.

V-1.078 - 10.05.2009

 • DF-vrátenie faktúry - tlač protokolu
  Výber typu tlače protokolu vrátenia faktúry (Text / Grafika) je riadený nastavením parametrov podsystému FIN. Doteraz bola tlač vždy v režime "Text".
 • Operatíva účtovného súboru
  V opertíve účtovného súboru z DF aj VF je možné priamo si vybrať súbor, ktorý chcem prezerať. Program na výber ponúkne všetky súbory v adresári, ktorý je určený na exporty dát do UCT.
 • Účtovanie VF v cudzej mene
  V niektorých prípadoch pri účtovaní VF zapísaných v cudzej mene mohlo prísť k vygenerovaniu zaokrúhľovacieho rozdielu na dorovnanie hodnoty účtu 311. Program bol upravený tak, aby toto "dorovnanie" bolo už zúčasťou jediného záznamu na účte 311.

V-1.077 - 29.04.2009

 • Hromadná tlač VF
  Pri hromadnej tlači vyšlých faktúr mohol nastať problém so správnym stránkovaním, ak sa v súbore pre tlač vyskytla faktúra, ktorú olo treba vytlačiť na viac strán. Problém bo v základných (distibuovaných) formátoch faktúr odstránený.
 • Prevzatie archívnych KL ECB
  V číselníku zahraničných mien je možné prebrať priamo archívne kurzové lístky ECB za zvolené dátumy. Ak sa preberajú kurzy za dni staršie ako 90 dní, tak sa z lokality ECB preberie najprv kompletný súbor kurzov od 1.1.1999. Táto činnosť môže trvať v závislosti od kvality internetového pripojenia aj dlhšiu dobu.
 • Účtovanie DPH z VSL
  Pri účtovaní DPH mohlo dôjsť k rozdielu celkovej DPH splátky a celkovej zaúčtovanej DPH z dôvodu rozdielnej metódy výpočtu DPH pri tlači SL a pri účtovaní. Metódy boli zjednotené a problém je odstránený.

V-1.076 - 20.04.2009

 • VF - skupiny VF - vznik DP
  V číselníku skupín vyšlých faktúr na karte "Účtovanie" je možné nastaviť, ktorý dátum sa použije pri účtovaní DPH ako dátum vzniku daňovej povinnosti. Povolené hodnoty tohoto údaja sú D (pre dátum dodania, čo by mal byť štandard) a V (pre dátum vystavenia faktúr). Hodnota nového údaja sa pouažije iba pri vytváraní účtovnej väzby z VF.

V-1.075 - 07.04.2009

 • VF - súčtové položky - hodnota (s) DPH
  Vnútorná práca so súčtovými položkami VF bola upravená tak, aby bola umožnená tlač rôznych hodnôt súčtových položiek (riadkov): hodnota bez DPH, hodnota DPH, hodnota vrátane DPH a tie isté údaje v domácej mene.

V-1.074 - 16.03.2009

 • Prevzatie účtovného stavu
  Prebratie účtovného stavu faktúr (došlých aj vyšlých) bolo upravené tak, aby boli čo najlepšie prebrané účtovné stavy faktúr roka 2008 a starších aj v tom prípade, ak v účtovníctve ešte nebol vykonaný prechod na EURO. Program prepočíta položky saldokonta z období pred 200901 na euro podľa pravidiel prechodu na EURO, položky po 1.1.2009 ponechá bezo zmeny a takto získa účtovný stav každej faktúry v EUR. Pre faktúry z roka 2008 a staršie zapíše účtovný zostatok v domácej mene prepočítaný zo získanej sumy konverzným kurzom.
 • Kontrola Vonakajších väzieb (do UCT)
  V programe je pridaná nová voľba "Kontrola vonakjších väzieb". Nachádza sa vo voľbe "Servis" a umožňuej vykonať kontrolu zaúčtovania došlých faktúr, LLF a vyšlých faktúr. V rámci kontroly sa ku každému záznamu zistí, či bola vytvorená účtovná väzba, či je takýto záznam v príslušnom vúzobnom súbore a či je takýto záznam v príslušnom súbore dokladov v podsystéme UCT. Z každej kontroly sa vytvára samostatný protokol. Nutnou podmienkou je, že musí byť správne nastavená cesta k účtovným dátam.
 • INTRASTAT - zápis údajov z DF
  V programe je možné zapisovať údaje INTRASTATu priamo z položiek došlých faktúr a to priamo z dátového okna položky faktúry, alebo zo zoznamu položiek došlej faktúry. Do údajov INTRASTATu sa ako identifikátor dokladu zapíše interné číslo príslušnej došlej faktúry.
 • Tlač LLF pri použití MNI
  Ak sa pri došlej faktúr použil kód MNI pre zápis DPH, tak pri tlači likvidačného listu mohlo dôsť k občasnému vytlačeniu hodnôt, ale bez účtov. Problém bol odstránený.
 • Zápis došlých faktúr - kontrola duplicít
  Pri zápise došlých faktúr sa automaticky po zapísaní dodávateľského čísla faktúry vykonáva kontrola, či už nie je zapísaná faktúra od toho istého dodávateľa s tým istým číslom. Táto kontrola bola upravená tak, že sa vykonáva aj v archívnych dátach.
 • INTRASTAT - export XML
  Export údajov INTRASTATu v tvare XML pre import do programu colnej správy bol upravený tak, že všetky textové údaje sú odosielané bez diakritiky. Bola tiež preverná správnosť importu dát do aktuálnej verzie programu INTRASTAT CS od Colnej správy.
 • INTRASTAT - priamy zápis údajov - mena
  V priamom zápise údajov INTRASTATu sa správne zobrazuje domáca mena podľa zadaného obdobia dokladu: teda pre obdobia od 200901 sa zobrazuje EUR a pre obdobia staršie SKK. Pri zápise cudzej meny sa z číselníka zahraničných mien preberie kurz alebo referenčný výmenný kurz príslušný k danému obdobiu a dátumu dokladu.
 • Tlač zaúčtovaných VF a zmena sumy ...
  Aksa pri tlači vyšlej faktúry vypočíta iná hodnota faktúry, ako je zaznamenaná v knihe faktúr (napr. iné nastavenie zaokrúhľovania ...), tak sa počas tlače vykoná zmena hodnoty priamo v knihe faktúr. Táto funkcia je od tejto verzie potlačená v prípade, ak už faktúra bola zaúčtovaná.

V-1.073 - 01.03.2009

 • ===== Rok 2009 =====
  Táto verzia vyžaduje inštalačný kľúč platný pre rok 2009.

V-1.072 - 17.02.2009

 • VSL - zostavy
  Pre oblasť vyšlých splátkových listov sú k dispozícii základné tlačové zostavy: tlač splátkových listov a tlač knihy splátkových listov s rônymi možnosťami výberu dát , triedenia a súčtovania.
 • VSL - väzba do UCT
  Pre oblasť vyšlých splátkových listov je možné vytvoriť štandardnú väzbu do UCT. Pre vytvorenie účtovného súboru je potrebné nadefinovať počítadlo VSUC s číslom 1.

V-1.071 - 04.02.2009

 • EPS: upravený formát MCA
  Pri vytváraní súboru pre EPS vo formáte MCA tuzemsko sa napriek popisu štruktúra vynecháva prvý prázdny riadok, nakoľko pri spracovaní na strane banky tento riadok vadí.
 • SWIFT kód je rozšírený na 12 znakov
  Údaj SWIFT (SWIFT kód banky) je rozšírený na 12 zankov. Slovenské a České banky používajú iba 8 znakov v presne definovanej štruktúre. Niektoré platovné systémy vyžadujú doplnenie do 12 pozícií znakmi "AXXX". Tieto sa k SWIFT kódu pridajú automaticky pri vytváraní súboru pre daný formát (napr. MCA).

V-1.070 - 27.01.2009

 • Úprava prepočtu základu DPH vo VF
  Pri zápise vyšlej faktúry v cudzej mene sa spresnil prepočet základu dane z cudzej meny. Vypočítava sa s použitím RVK, ktorý platí v predchádzajúci deň na dve desatinné miesta.

V-1.069 - 22.01.2009

 • Pri zápise DF v CM sa používa RVK
  Pri zápise došlých faktúr v cudzej mene sa na prepočet na domácu menu (EURO) používa RVK (Referenčný výmenný kurz). Toto platí pre faktúry zapisované od obdobia 2009/01. Úprava faktúr zapísaných do obdobia 2009/01 v staršej verzii nie je potrebná.
 • Tlač zostáv
  Programy pre tlač niektorých zostáv boli upravené tak, aby po vytlačení zostavy boli uzatvorené všetky dátové súbory.
 • Halierové a centové zostatky k úhrade
  Pri prechode na EURO sa často stane, že po vybratí sumy faktúry na úhradu bude zostatok k úhrade veľmi malá suma (spravidla do 15 halierov), ktorá vznikne ako dôsledok zaokrúhľovania platby. Aby takéto faktúry nezostávali naďalej v zozname faktúr na úhradu, je možné takéto malé zostatky vynulovať. Na to slúži sada nových funkcií vo voľbe "Iné" vo funkcii "Výber na úhradu z KDF".
 • Pri zápise VF v CM sa používa RVK
  Pri zápise vyšlých faktúr v cudzej mene sa na prepočet na domácu menu (EURO) používa RVK (Referenčný výmenný kurz). Toto platí pre faktúry zapisované od obdobia 2009/01. Úprava faktúr zapísaných do obdobia 2009/01 v staršej verzii sa vykoná automaticky počas reinštalácie, ale je možné ju vykonať aj manuálne vo voľbe "Servis / Nástroje / Oprava RVK a DM v KVF".

V-1.068 - 18.01.2009

 • Zmena štruktúry a údajov v CZM
  Číselník zahraničným mien je rozšírený o údaje referenčného výmenného kurzu, ktoré banky uvádzajú od 1.1.2009. Program na základe dátumu platnosti kurzu dovolí zapisovať hodnoty kurzu alebo výmenného kurzu.
 • Priame prevzatie KL ECB
  V číselníku cuzích mien vo voľbe "Iné" je nová možnosť pre priame prevzatie aktuálneho kurzového lístka z webovej lokality ECB (Európskej centárlnej banky). Po zvolení tejto voľby stačí zvoliť, či sa majú prevziať všetky kurzy alebo iba kurzy k evidovaným menám. Po stlačení tlačidla pre prevzatie kurzov sa program pokúsi priamo prostredníctvom internetu napojiť na webovú lokalitu ECB a automaticky prebrať súbor s aktuálnym kurzovým lístkom. Po úspešnom prebratí sa tento súbor automaticky spracuje a vytlačí sa protokol o prebratých kurzoch. Pre správnu funkciu je potrebné, aby počítač, z ktorého sa táto funkcia spúšťa, mal možsnosť priameho napojenia na internet.

V-1.067 - 14.01.2009

 • EPS: úprava formátu LBA pre EURO
  Formát LBA pre odosielanie platobných príkazov do Ľudovej banky bol upravený tak, aby boli akceptované bankou aj po prechode na EURO.
 • Faktúry k úhrade
  Pri tlači zostavy "Faktúry k úhrade" sa objavila chyba pri pokuse tlačiť zostavu druhýkrát. Chyba je odstránená. Pri tej istej zostave sa nevyberal žiaden údaj obchodného partnera, ak spôsob určenia obchodných partnerov bol nastavený na hodnotu 2 alebo 3 a údaj COD (interné číslo) sa nevyužíva. Program je teraz upravený tak, že v tomto prípade prevezme do výberového poľa skrátený názov dodávateľa.

V-1.066 - 08.01.2009

 • EPS: úprava formátov PBB a CLF pre EURO
  formáty PBB a CLF pre odosielanie platobných príkazov do Poštovej banky a ING banky boli upravené tak, aby boli akceptované príslušnými bankami aj po prechode na EURO.
 • Kurzový lístok NBS
  Súbor XML, ktorý obsahuje denné kurzy Eura vyhlasované ECB ale distribuovaný NBS, má inú štruktúru, ako súbor XML distribuovaný priamo ECB. Preto bol upravený import KL v číselníku zahraničných mien tak, aby akceptoval aj štrutkúru súboru XML z NBS. Rozdiel a správne určenie typu súboru vykoná program automaticky.

V-1.065 - 07.01.2009

 • Tlač tuzenskej faktúry za rok 2008
  Pri tlači faktúry, ktorá sa týka dodávky roku 2008, je vystavená po 1.1.2009 na menu SKK , sa v tabuľke DPH tlačí aj riadok s informatívnym prepočtom základu dane a dane z SKK na EUR konverzným kurzom s matematickým zaokrúhlením.

V-1.064 - 06.01.2009

 • Operatíva a tlač KDF a KVF
  V operatívnych informáciách z KDF a z KVF sú upravené súčty tak, že všetky hodnoty faktúr, ktoré patria do období pred prechodom na EURO, sú prepočítané na EURO. Pri tlači sa takýto prepočet vykoná vtedy, ak interval vybraných faktúr začína pred 200812 (vrátane) a končí po 200901 (vrátane). Obdobia musia byť uvedené, nemôžu zostať "prázdne". Ak zostatnú prázdne, prepočet sa nevykoná.
 • MULTICASH pre EURO
  Formáty MULTICASH pre prevodné príkazy zasielané do banky preberajú označenie domácej meny z nastavenia podsystému na základe nastaveného obdobia. Ak je obdobie podsystému nastavené na január 2009 alebo ďalej, tak je automaticky domácou menou EUR.