Inštalačné súbory a nástroje na stiahnutie

Na tomto mieste nájdete všetky potrebné informácie o nových verziách nášho softwaru. V prípade, že hľadáte staršiu verziu, prípadne potrebujete jeden z naších podporných programov neváhajte a sitahnite si ich práve tu.

Všetky súbory sú prehľadne umiestnené tak, aby ste vedeli ten správny nájisť rýchlo a jednoducho. V prípade, že potrebujete poradiť prosím neváhajte sa na nás obrátiť.

Pokladňa - Kompletný popis zmien a verzií

V-1.245 - 01.02.2023

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2023 =====
  Táto verzia (1.245) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2023.
 • DPH sadzba 5%
  Pre realizáciu obchodov v novej zníženej sadzbe DPH 5% boli do číselníka DPH doplnené nové kódy ST5 a LAM. sú nasmerované do výkazu DPH do riadkov 1 a 2 resp. riadku 20. Podmienky na použitie tejto sadzby dane sú v §27 ods. (3) (stavby alebo ich časti v rámci podmienok pre štátom podporované nájomné bývanie) .
 • Spoločné technologické úpravy
  Do programu boli zapracované mnohé spoločné technologické úpravy, ktoré vylepšujú funčné možnosti prípadne odstraňujú nesprávnu funkcionalitu v niektorých špeciálnych prípadoch. Ide o zmeny v oblasti prevodu do PDF z textových podkladov, z reportov (najmä takých, ktoré obsahujú obrázky), zvýšenie stability vyhľadávania numerických položiek, generovania QR kódov, kontroly a aktualizácie pripraveného súboru do UCT pre priame zaúčtovanie zo satelitných podsystémov, zrýchlenie nastavenia oprávnení po prečítaní hesla, rozšírené možnosti pri priamom odosielaní mailov, úprava e-komunikácie s FSSR a mnohé ďalšie.

V-1.243 - 01.02.2022

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2022 =====
  Táto verzia (1.243) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2022.

V-1.241 - 27.11.2021

 • Aktulalizovaný klient pre TeamViewer
  Do programu bola zaradená nová verzia podpory pre diaľkovú správu pre prepojenie typu "TeamViewer".
 • Zoznam IČDPH z FSSR
  Program pre preberanie zoznamov IČ DPH z portálu FSSR bol upravený tak, aby pri preberaní názvov firiem, ktoré obsahujú znak & (ampersand), bol tento správne prenesený do názvu v číselníku IČDPH.

V-1.240 - 06.10.2021

 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
  Finančná správa dňa 29.9.2021 oznámila, že s účinnosťou od 1.11.2021 prestane prevádzkovať doménu drsr.sk, na ktorej boli ukladané súbory s údajmi platiteľov DPH. Tieto zoznamy budú od 1.11.2021 dostupné iba na novej lokalite https://report.financnasprava.sk. V prechodnom období (od 1.10.2021 do 31.10.2021) budú zoznamy dostupné na oboch lokalitách. Táto skutočnosť si vyžiadala rýchlu zmenu do všetkých súčastí systému FENIX, ktoré pracujú so zoznamom platiteľov DPH. Aby sa číselník platiteľov správne aktualizoval aj po 1.11.2021, je potrebné nainštalovať si verziu z 06.10.2021 alebo novšiu.

V-1.239 - 21.07.2021

 • Pokladničné doklady - zápis strediska
  Pokladničné doklady majú v časti zápisu položiek upravený režim zadávania strediska. V prípade, že parameter dokladu "Účty v položkách" je nastavený na hodnotu "A" (je prístupné zadávanie rozúčtovania pri zápise položiek dokladu), zadávanie strediska v časti zápisu položiek je neprístupné. Predmetná úprava zabráni možným kolíznym stavom v zadávaní strediska pri zápise položiek dokladu v záložke "Vstup dát"a pri zápise strediska v rozúčtovaní dokladu v záložke "Účtovanie". V prípade nastavenia parametera dokladu "Účty v položkách" na hodnotu "N" je zadávanie strediska v záložke "Vstup dát" nezmenené.

V-1.238 - 30.05.2021

 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
  Finančná správa dňa 26.5.2021 oznámila, že s účinnosťou po 3.6.2021 prestane aktualizovať rôzne informačné zoznamy na portáli FSSR vo formáte CSV a že príslušné informačné zoznamy budú ďalej aktualizované už iba vo formáte XML. Táto skutočnosť si vyžiadala rýchlu zmenu do všetkých súčastí systému FENIX, ktoré pracujú so zoznamom platiteľov DPH. Keďže súbory vo formáte XML sú výrazne väčšie ako súbory vo formáte CSV, môže načítanie aktuálneho číselníka platiteľov DPH (rizikových subjektov, ...) trvať o niečo dlhšie ako doteraz. Aby sa číselník platiteľov správne aktualizoval aj po 3.6.2021, je potrebné nainštalovať si verziu z 30.5.2021 alebo novšiu.

V-1.237 - 09.05.2021

 • Automatický export do PDF
  V programe je nový parameter AGENPDF - Automatcké generovanie PDF. Týmto parametrom sa určí, či sa textové zostavy majú automaticky generovať aj do PDF súboru. Hodnota "N" znamená, že sa PDF generovať nemá. Ďalšie uvedené hodnoty znamenajú, že sa PDF má generovať, ale rôzne sa určuje meno súboru, ktorý vznikne. "A"=použije sa štandardné meno súboru ("PK"+<ID>), "B"=použije sa meno súboru priamo zadané za písmenom "B", "C"=použije sa zadané meno a pridá sa <ID> prihláseného pracovníka. "D"=Program ponúkne meno súboru v tomto parametri a umožní meno súboru zadať priamo. Vo voľbách "A","B" a "C" je možné uviesť aj úplnú cestu pre vytvorenie PDF súboru. Ak sa neuvedie, tak bude použitá cesta "pdfpth". Iná hodnota parametra znamená, že sa PDF súbor nevygeneruje.

V-1.236 - 01.05.2021

 • Priamy export do PDF
  Vo všetkých tlačových výstupoch je možné na záložke "Export" zvoliť aj export do PDF. Samotný PDF súbor sa vytvorí po zatvorení okna náhľadu zostavy. Technicky sa do PDF dajú exportovať zostavy, ktoré v riadku obsahujú maximálne 160 znakov. Novým parametrom "OPENPDF" sa určí, či sa po vytvorení PDF má tento súbor zobraziť alebo nie.

V-1.235 - 27.02.2021

 • Link na AnyDesk
  Na pracovnú plochu je pridaná ikona na spustenie programu AnyDesk, ktorý je určený na prepojenie počítačov pre realizáciu vzdialenej podpory. Je to alternatívne prepojenie, ak sú na počítači problémy s prepojením pomocou programu TeamViewer.

V-1.234 - 01.02.2021

 • Export do EXCELu z operatívy a tlačí
  Pre určenie správania programu po exporte dát do EXCELu boli do programu zavedené dva parametre: OPEXCELRUN a TLEXCELRUN, ktorými sa určí správanie programu po exporte dát do EXCELu z operatívy alebo z tlačových zostáv. Ak má príslušný parameter hodnotu "E", tak sa po vytvorení súboru naštartuje program EXCEL, aby vytvorené dáta zobrazil. Ak má inú hodnotu, tak sa súbor iba vytvorí a nevyvolá sa žiadna ďalšia akcia.
 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2021 =====
  Táto verzia (1.234) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2021.

V-1.233 - 05.11.2020

 • Pokladničné doklady - zápis strediska
  Pokladničné doklady majú v časti zápisu položiek upravený režim zadávania strediska. Pre príjmové pokladničné doklady je stredisko prístupné v prípade, že účet strany DAL v číselníku pokladničných operácií je definovaný v UOS ako strediskový. Pre výdajové pokladničné doklady je stredisko prístupné v prípade, že účet strany MD v číselníku pokladničných operácií je definovaný v UOS ako strediskový.

V-1.232 - 02.09.2020

 • Odoslanie chybovej správy
  Ak vznikne chybový stav (mimoriadna situácia), program má možnosť odoslať technickú správu k vzniku mimoriadnej situácie mailom. Na odoslanie správy doteraz program využíval štandardného mailového klienta (spravidla Outlook). V prostrediach, kde ale žiaden mailový klient nie je naištalovaný, odoslanie nebolo možné. Preto bola zrealizovaná úprava, ktorá umožní priame odoslanie mailu aj bez nainštalovaného štandardného mailového klienta. Pred odoslaním je možné upraviť text mailu, odosielateľa aj príjemcu (všetky uvedené údaje sú štandardne prednastavené).

V-1.231 - 01.03.2020

 • Kontrola vnútorných väzieb
  V nadväznosti na novú možnosť v časti "Pokladničné doklady" v službe "Iné" (v závislosti na type pokladničného dokladu "Zmena typu dokladu Príjmový -> Výdavkový" alebo "Zmena typu dokladu Výdavkový -> Príjmový") je kontrola vnútorných väzieb rozšírená o voľbu "Typ dokladu <-> Pokladničné operácie". Predmetom kontroly je stav, aby pre typ dokladu uvedený v hlavičke dokladu (Príjmový / Výdavkový) boli v položkách dokladu zapísané iba zodpovedajúce typy pokladničných operácií.
 • Export do formátov TXT, CSV, DBF. XLS
  "Integrujúce väzby" sú v časti "Export" rozšírené o univerzálny export súborov podsystému do formátov TXT, CSV, DBF, XLS.

V-1.230 - 20.02.2020

 • Zmena kontroly v číselníku pracovníkov
  Ak je podsysytém POK prevádzkovaný spolu s podsystémom MZDY, využíva sa spoločný číselník pracovníkov. Číselník je v tomto režime umožnené aktualizovať iba v prostredi podsystému MZD. Nastavením parametra "Typ kontroly pre osobné číslo" na hodnotu "1" sa v podsystéme POK pre kontrolu osobného čísla používa jednoduchý jednoúrovňový prehliadač, ktorý má možnosti dohľadávania, výberu a zmeny triedenia (osobné číslo resp. priezvisko). Nastavením parametra "Typ kontroly pre osobné číslo" na hodnotu "2" sa v podsystéme POK pre kontrolu osobného čísla používa dvojúrovňový prehliadač, ktorý má možnosti zobrazenia dátového okna, dohľadávania, výberu a zmeny triedenia (osobné číslo resp. priezvisko). Nastavením parametra "Typ otvorenia číselníka CPRAC" na hodnotu "S" je v podsystéme POK číselník pracovníkov otváraný v zdieľanom režime "SHARE", teda na čítanie a aktualizáciu. Nastavením parametra "Typ otvorenia číselníka CPRAC" na hodnotu "R" je v podsystéme POK číselník pracovníkov otváraný v režime "READ ONLY", teda iba na čítanie. Nastavením parametra "Typ otvorenia číselníka CPRAC" na hodnotu "W" sa v podsystéme POK vytvorí pracovná kópia číselníka pracovníkov ktorá je otváraná v režime "EXCLUSIV", teda výhradne.

V-1.229 - 11.02.2020

 • SCAN pokladničných dokladov
  Pri zápise pokladničných dokladov je možné k položke pokladničného dokladu pridať aj zoskenovaný obraz pokladničnáho dokladu (prípadne dalších súvisiacich dokumentov). Tieto obrazy dokumentov je potom možné prehliadať pri zápise pokladničných dokladov a v operatíve pokladničných dokladov. Pri prehliadaní je možnosť aj vytlačiť zoskenovaný obraz dokumentov.
 • Storno dokladov (mínusové doklady)
  Zápis pokladničných dokladov v časti "Pokladničné doklady" je v službe "Iné" rozšírený o možnosť "Storno dokladu (vygenerovanie mínusového dokladu)". Použitím tohoto spôsobu storna dokladu sa automaticky vygeneruje storno doklad s mínusovými hodnotami. Vygenerovaný doklad je v stave zápisu a je potrebné ho potvrdiť. Predchádzajúci spôsob storna pokladničných dokladov je zachovaný, má zmenené označenie "Storno dokladu (vylúčenie dokladu z obratov)". Všetky programy pre zápis pokladničných dokladov majú pre obidva typy stornovaných dokladov farebne odlíšené vybrané stĺpce. Zároveň sa v hornej časti vstupných formulárov zobrazuje informácia o type storna a v prípade storna s použitím vygenerovania mínusového dokladu je zobrazovaná aj informácia o čísle stornovaného dokladu.
 • Operatíva, tlač zostáv,výberové masky
  Operatívne prehľady pokladničných dokladov a položiek pokladničných dokladov majú pre obidva typy stornovaných dokladov farebne odlíšené vybrané stĺpce. Zároveň sa v dátovej časti vstupných formulárov zobrazuje informácia o type storna a v prípade storna s použitím vygenerovania mínusového dokladu je zobrazovaná aj informácia o čísle stornovaného dokladu. Výberové masky skladových pohybov sú rozšírené v časti "Výber pokladničných dokladov z hľadiska stavu na hlavičke" o voľby "Stornované (vylúčené z obratov)" a "Stornované (vygenerované mínusové doklady)". Tlačové zostavy "Pokladničný denník", "Pokladničná kniha" a tlač pokladničného dokladu zobrazujú informáciu o obidvoch typoch storna.
 • Zrušenie informácie o zaúčtovaní dokladu
  Zápis pokladničných dokladov v časti "Pokladničné doklady" je v službe "Iné" rozšírený o možnosť "Zrušenie informácie o zaúčtovaní dokladu".
 • Zmena typu dokladu Príjmový<->Výda
  Zápis pokladničných dokladov v časti "Pokladničné doklady" je v službe "Iné" v závislosti na type pokladničného dokladu rozšírený o možnosť "Zmena typu dokladu Príjmový -&gt; Výdavkový" alebo "Zmena typu dokladu Výdavkový -&gt; Príjmový".

V-1.228 - 01.02.2020

 • Inštalácia- > cesta pre pracovné súbo
  Inštalačný program nastaví cestu pre vytváranie pracovných súborov, ktoré vznikajú počas práce programu. Pri štandardnej novej inštalácii je to adresár C:\FENIX\FOXWORK\POK+[cvj], kde [cvj] je číslo organizácie. Pri reinštalácii program skontroluje, či sa v definícii adresára nachádza rozlišovací podadresár "...\POK+[cvj]". V prípade že sa nenachádza, je do definície adresára automaticky doplnený.
 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2020 =====
  Táto verzia (1.228) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2020.

V-1.227 - 04.09.2019

 • Nastavenie archívnych ID údajov firmy
  Vo voľbe "Servis / Špeciálne činnosti" je nová funkcia, ktorá umožňuje nastaviť pre (dočasné) spracovanie archívne identifikačné údaje organizácie. Program najprv zanalyzuje všetky archívne parametrické súbory a nájde všetky zmeny identifikačných údajov (názov, adresa, IČO, DIČ, .....). Následne ponúkne na výber prehľad vývoja týchto údajov a môžme si zvoliť, z ktorého obdobia chceme uvedené údaje nastaviť. S takto nastavenými údajmi je možné vytvoriť za archívne obdobia tlačové zostavy, prehľady, výkazy alebo akékoľvek iné výstupy, ktoré budú obsahovať takto nastavené ID údaje. Pre obnovenie aktuálnych údajov je najlepšie ukončiť činnosť programu a program spustiť znova. Počas práce s nastavenými archívnymi ID údajmi je na pracovnej ploche výstražné okno, ktoré na daný stav upozorňuje. V prípade prevzatia rozdielneho názvu organizácie z archívnych dát nie je možný zápis a potvrdenie pokladničných dokladov.

V-1.226 - 17.06.2019

 • Dátum a čas tlače dokladu
  Do programu bol doplnený parameter "Dátum a čas tlače dokladu". Ak požadujeme pri tlačí pokladničného dokladu zobraziť dátum a čas tlače, nastavíme hodnotu parametra na "A". Nastavením parametra na hodnotu "N" sa dátum a čas tlače dokladu nezobrazuje. Štandardná hodnota je "N".

V-1.225 - 01.02.2019

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2019 =====
  Táto verzia (1.225) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2019.

V-1.224 - 20.01.2019

 • Prevzatie KL ECB
  S postupným zvyšovaním bezpečnosti webových stránok, pripojenia na web ale aj lokálnej bezpečnosti na počítačoch s Windows 10 sa môže stať, že doterajší štandardný spôsob preberania archívnych kurzových lístkov zo sídla ECB má buď zakázaný prístup na web, alebo prenos neprebehne úplne (a systém nič neoznámi) alebo nastane iný problém, ktorého výsledkom je, že nie je možné aktualizovať číselník zahraničných mien za požadované dni. Z toho dôvodu bola do číselníka zahraničných mien v časti "web" dopracovaná voľba "Technické alternatívy", v ktorej je možné zvoliť si iný spôsob preberania KL ECB. Všetky nové spôsoby využívajú štandardné produkty Microsoft určené na komunikáciu aplikácií s webom (knižnica MsXML2.XmlHttp, MsXML2.ServerXmlHttp, MsInet.ocx/InetCtls.Inet alebo URLMon.dll/URLDownloadToFile). V prípade, že štandardný prenos KL prestal fungovať správne, je potrebné vyskúšať, ktorá z nových alternatív je v danom prostredí fungujúca a tú je potom vhodné uložiť ako štandard pre budúce preberanie KL.

V-1.223 - 08.01.2019

 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
  Finančná správa zmenila ku dňu 4.1.2019 obsah a štruktúry informačných zoznamov s údajmi o platiteľoch DPH, rizikových subjektoch, vymazaných subjektoch a subjektoch, ktoré využívajú osobitný režim DPH. Stručnú správu o tom zverejnili na svojom sídle vo večerných hodinách 3.1.2019. V programe pre načítanie údajov o registrovaných platiteľoch DPH priamo zo stránky FSSR je zrealizovaná úprava potrebná na správne načítanie a spracovanie dát v novej štruktúre.

V-1.222 - 18.10.2018

 • Prepojenie s PS MZDY - stravné lístky
  V programe sú doplnené funkcie na podporu priameho prepojenia s PS MZDY v oblasti spracovania stravných lístkov. V číselníku pokladní je doplnený nový údaj "Použije sa na účtovanie". Pomocou tohoto údaja sa určí, či bude použitie pokladne na účtovanie alebo iba na evidenčné účely. Pre ceninovú pokladňu definovanú iba na evidenčné účely je možné v PS MZDY automaticky generovať výdajové doklady zodpovedajúcej ceniny (stravného lístka). Finančné a účtovné vysporiadanie stravných lístkov je kompletne zabezpečené v PS MZDY, na úrovni pokladne sa jedná iba o evidenciu príjmu, výdaja a zostatku stravných lístkov. Z dokladov pokladne ktorá je určená iba na evidenciu sa nevytvára účtovná väzba. Táto informácia sa zaznamenáva do protokolu tvorby účtovného súboru. Doklady pokladne ktorá je určená iba na evidenciu nie sú započítavané do limitu verzie.

V-1.221 - 04.09.2018

 • Nastavenie obdobia pri štarte programu
  V programe je nový parameter (Nastavenie obdobia), ktorým je možné určiť, aké obdobie sa má nastaviť pri štarte programu. Jednotlivé voľby umožňujú nastaviť základné obdobie (tak ako doteraz), posledné obdobie použité ľubovoľným užívateľom alebo posledné obdobie použité prihláseným užívateľom (teda to, ktoré bolo nastavené pri poslednom ukončení práce).
 • Pracovná plocha
  Na pracovnej ploche je priamy link (ikona) pre jednoduchšie aktivovanie klienta pre vzdialenú podporu (Quick Support - TeamViewer). Ďalej pri definovaní obsahu pracovnej plochy je možné pridať na plochu aj informáciu o fáze Mesiaca. V textovej informácii je uvedená fáza Mesiaca, dátum a čas pre aktuálny nov a spln.

V-1.220 - 13.06.2018

 • Výpočet retenčnej doby - zrýchlenie
  Výpočet retenčnej doby a dátumu povinného uchovania dokladu (pokladničné doklady, zálohy, zahraničné meny, ceniny) pri veľkom objeme dát spomaľovali zápis dokladov. Procedúry boli optimalizované na dosiahnutie maximálne možnej rýchlosti predmetných výpočtov.
 • Nastavenie údajov GDPR v číselníku COP
  Nastavenie údajov GDPR v číselníku "Obchodní partneri" pri veľkom objeme dát (pokladničné doklady) vykazovalo chybu v spracovaní. Chyba bola identifikovaná a odstránená.

V-1.219 - 01.05.2018

 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy
  V programe sú aktivované priame podporné procesy pre plnenie úloh GDPR. Sú to procesy pre iniciatívne vymazanie, výpis údajov, export údajov a právo na zabudnutie. Pri všetkých týchto procesoch sa využíva spoločný modul prehľadávania dát s možnosťami prehľadávania iba aktívnych dát, archívnych dát, celého aktuálneho disku alebo všetkých diskov. V podporných procesoch je aj možnosť priameho nastavenia parametrov GDPR a možnosť iniciálneho nastavenia retenčných dôb v pokladničných dokladoch a v číselníkoch COP a CFO. V prípade, že podsystém POK pracuje nezávisle na podsystéme MZDY, iniciálne nastavenie retenčných dôb je možné aj v číselníku CPRAC. Z iniciálneho nastavenia retenčvých dôb sa vytvorí protokol. Viac detailov je na www.compeko.sk v sekcii Novinky alebo v informáciách zo seminára GDPR.

V-1.218 - 01.02.2018

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2018 =====
  Táto verzia (1.218) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2018.

V-1.217 - 31.01.2018

 • Podpora procesov GDPR - všeobecné zmeny
  Pre podporu procesov GDPR v systéme FENIX je parametrický súbor každého podsystému rozšírený o parametre GDPRRQ-"Podpora GDPR" (týmto parametrom sa aktivuje podpora GDPR v každom podsystéme samostatne; štandardná hodnota je "N"-bez aktivovania podpory GDPR.), GDPRRDUD-"Retenčná doba účtovných dokladov" (týmto parametrom sa určuje základná retenčná doba účtovných dokladov v mesiacoch; štandardná hodnota je 120 mesiacov.) a GDPRSPD-"Štandardná premlčacia doba" (týmto parametrom sa určuje základná retenčná doba na uchovávanie protokolov GDPR (napr protokol o vymazaní údajov, protokol o exporte údajov, ...); štandardná hodnota je 48 mesiacov.). Číselník "Účtovanie DPH" je rozšírený o údaj "Štandardná retenčná doba (v mesiacoch) pre doklady s touto DPH", ktorým sa určuje štandardná retenčná doba (doba povinného uchovania v mesiacoch) pre doklady, v ktorých je použitý príslušný kód DPH. V novej voľbe "Servis / G.D.P.R" sú všetky funkcie na podporu procesov GDPR vrátane prezerania / tlače / exportu centrálnych protokolov o zrušení a exporte údajov fyzických osôb. Funkčné vlastnosti ostatných funkcií v tejto novej voľbe sú však pre každý podsystém iné. Viac informácií nájdete na www.compeko.sk.
 • Podpora procesov GDPR - zápis dokladov
  Podpora pre procesy GDPR v podsystéme POK predstavuje určenie doby uchovania pokladničných dokladov na základe definičných údajov v číselníku "Pokladničné operácie". Všetky ostatné podporné činnosti GDPR, okrem všeobecných, sú v PS POK sústredené vo voľbe "Servis / GDPR". Všetky retenčné doby a doby uchovania sa pre pokladničné doklady prevezmú z príslušných súborov. Pre bankové údaje sa určia na základe aktuálne nastavených parametrov až v čase ich potreby, teda napríklad pri spustení požiadavky na "Analýzu výskytu". Detailný popis funkčných vlastností jednotlivých podporných funkcií je popísaný na stánke www.compeko.sk v sekcii "Novinky" - téma GDPR a v sekcii "Podpora/FAQ" okruh "Ostatné podsystémy" téma "Aká je podpora procesov GDPR v produktoch FENIX ?"
 • UMS/URS - druhá záložná kópia
  V mesačnej a ročnej uzávierke pri vytváraní cesty pre druhú bezpečnostnú kópiu sa k preddefinovenej hodnote cesty alebo k zapamätanej ceste z poslednej uzávierky vždy pridá aj aktuálne obdobie. Ak sa cesta konči aktuálnym obodbím, automaticky sa uloží bez neho. Ak konči inak, uloží sa celá.

V-1.216 - 13.11.2017

 • IČDPH podľa ID partnera z hlavičky
  Zápis IČDPH v položkách pokladničných dokladov je rozšírený o možnosť dohľadania IČDPH podľa hodnoty ID partnera zadaného v hlavičke pokladničného dokladu. Dohľadanie sa aktivuje pomocou klavesy F3 v prípade, ak je v hlavičke dokladu zadaný typ finančného partnera "C=ID partnera" a zároveň je partner zadaný. Po dohľadaní obchodného partnera na základe hodnoty z hlavičky dokladu sa z číselníka COP preberie do položky dokladu hodnota IČDPH. Ak je zadaný typ finančného partnera "O= Osobné číslo" alebo "E= Evidenčné číslo", dohľadanie IČDPH sa neaktivuje a program vypíše oznam "Pre dohľadanie IČDPH nie je zadané ID partnera v hlavičke dokladu".

V-1.215 - 25.10.2017

 • Priame zaúčtovanie dát do UCT
  V programe, v časti "Vstupy / Integrujúce väžby / Vytvorenie účtovného súboru" je doplnená nová možnosť "Zaúčtovanie". Touto voľbou sa pripravený účtovný súbor priamo zaúčtuje do účtovníctva namiesto vytvorenia väzobného súboru, ktorý treba v UCT spracovať ako import. Pre aktiváciu tejto možnosti je potrebné do nového parametra UCTPTH zapísať cestu, kde sa nachádzajú dáta podsystému UCT. Tento adresár musí byť prístupný z programu POK.

V-1.214 - 25.09.2017

 • Export a import pokladničných dokladov
  V programe bola v častiach pre export a import pokladničných dokladov zmenená práca s obdobím spracovania. Program pre export pokladničných dokladov preberá do výberovej masky pre výber intervalu období bežné obdobie alebo obdobie zadané v časti "Servis", "Obdobie". Názvy súborov pre export sa vytvoria v adresári pre export ako "PKHD"+[incr]+[pwid]+"."+[obd] a "PKPD"+[incr]+[pwid]+"."+[obd], kde [incr] je číselný inkrement označenia importu vytvorený z počítadla pre export, [pwid] je identifikácia užívateľa a [obd] je horná hranica zadaného intervalu pre výber obdobia. Program pre import pokladničných dokladov preberá do výberovej masky pre výber obdobia bežné obdobie alebo obdobie zadané v časti "Servis", "Obdobie". Na základe hodnoty obdobia vo výberovej maske ponúkne súbory pre import s príponou zhodnou so zadaným obdobím. V samotnom procese importu nie je potrebná zmena obdobia v časti "Servis", "Obdobie", pre program je dostatočné informácia o období z výberovej masky. Program pre import si kontroluje počet importovaných pokladničných dokladov a v prípade nenulového stavu importu ponúkne možnosť na aktiváciu procesu reaktualizácie pokladničných kníh.

V-1.213 - 24.07.2017

 • Export súborov v tvare TXT,CSV,DBF,EXCEL
  V časti "Číselníky", "Definičné číselníky", "Súbory" bola do programu doplnená služba pre export súborov. Export súborov je možný v tvare TXT, CSV, DBF alebo EXCEL. Pri exporte v tvare TXT a CSV je možné zadať metódu kódovania diakritiky (kódová stránka, UTF-8 alebo UNICODE), oddeľovač a ďalšie definície pre vytvorenie rôznych variantov CSV súboru. Export v tvare EXCEL zohľadňuje nastavenie parametra "Typ exportu pre EXCEL".

V-1.212 - 22.05.2017

 • Technický problém pri zápise dokladov
  Dňa 19.5.2017 sa v programoch pracujúcich s dátami vo vstupných dokladoch prejavil vnútorný problém, ktorého dôsledkom bolo, že zapísané dáta sa neuložili alebo nezobrazili. Technická príčina vo väzbe na tento dátum bola identifikovaná a v programoch bola zrealizovaná zodpovedajúca úprava.
 • Technické úpravy zobrazovania formulárov
  Niektoré aktualizácie Windows prestávajú podporovať niektoré interné funkcie využívané pri zobrazovaní formulárov. To sa môže prejaviť vo vzniku chybového stavu pri zobrazení formulárov na obrazovke. Identifikované problémy boli ošetrené tak, že program nevyhlási chybu, ale príjme náhradné riešenie, ktoré sa môže prejaviť v nižšom komforte zobrazenia, ale nespôsobí žiadnu stratu dát.

V-1.211 - 13.03.2017

 • IČDPH v položkách pokladničných dokladov
  Zápis IČDPH v položkách pokladničných dokladov je zmenený tak, že pre potreby dohľadania obchodného partnera v číselníku COP je možné do vstupného poľa pre identifikáciu partnera zadať skrátený názov, kód partnera, interné odbytové číslo v numerickom tvare, interné odbytové číslo v znakovom tvare, ID partnera, IČO organizácie, bankový účet alebo IČDPH. Kontrola prebieha postupne podľa poradia definovaného hodnotou parametra "COPPK - Priority kontroly COP". Tento parameter určuje postupnosť kontoly hodnoty vstupného poľa oproti záznamom v číselníku "Obchodní partneri". Po dohľadaní obchodného partnera sa z číselníka COP preberie hodnota IČDPH.

V-1.210 - 20.02.2017

 • VS v položkách pokladničných dokladov
  Údaj "CDD-Číslo daňového dokladu" v položkách pokladničných dokladov, do ktorého sa zapisovali hodnoty variabilého symbolu, bol typovo a rozsahovo zmenený z číselného na znakový (N(10) - C(32)). Zároveň bola štruktúra súboru položiek pokladničných dokladov rozšírná o číselné pole pre zápis variabilného symbolu VS N(10). Inštalačný program automaticky prenesie všetky hodnoty variabilných symbolov ktoré boli zapísané do poľa CDD do nového poľa VS.

V-1.209 - 01.02.2017

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2017 =====
  Táto verzia (1.209) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2017.

V-1.207 - 19.12.2016

 • Export pre EXCEL - výber verzie
  Pre určenie verzie EXCELu, pre ktorú sa majú vytvárať exporty pre EXCEL, je možné určiť novým parametrom "Typ exportu pre EXCEL". Vybrať je možné export pre EXCEL 2.0, EXCEL 95 alebo EXCEL 97 a vyššie alebo je možné si zvoliť (štandard), že verzia bude určená zadanou príponou pre meno výstupného súboru. Pri exporte pre EXCEL 97 je vo vytvorenom XLSX súbore prvý riadok farebne odlíšený a zamknutý a šírky stĺpcov sú prispôsobené rozsahu exportovaných údajov. Toto pri súboroch XLS technicky nebolo možné.

V-1.206 - 26.09.2016

 • Bankové účty partnerov - archívny záznam
  V číselníku obchodných partnerov je nová možnosť, označiť jednotlivé záznamy bankových účtov partnera ako archívne.
 • Aktualizácia IČDPH - synchronizácia
  V programe pre aktualizáciu číselníka platných IČ DPH bola vykonaná úprava na synchronizáciu viacerých procesov, ktoré dostali požiadavku na aktualizáciu tohoto číselníka. Synchronizácia sa realizuje iba v režime "P" - teda automatická aktualizácia číselníka prvým programom, ktorý je v daný deň spustený - a to tak, že tento proces sa spustí vždy v priebehu 15 minút iba raz. Dôsledkom je, že sa nespustia automaticky súčasne dva alebo viaceré procesy aktualizácie IČ DPH, čo mohlo mať za následok, že oba procesy vykonávali sice to isté, ale mohli sa navzájom príliš zdržovať (bežali veľmi pomaly).

V-1.205 - 05.07.2016

 • Položky dokladov -> ČDD, ČPD, VS
  Položky pokladničných dokladov sú rozšírené o možnosť zápisu údajov "Číslo daňového dokladu" a "Číslo pôvodného dokladu". Tieto polia sa spolu s hodnotou údaja "Vlastné IČDPH" prenášajú cez poznámku účtovného súboru do súboru EDD. Pôvodne pole "Daňový doklad / ČPD" je premenované na "Variabilný symbol". Hodnota údaja "Variabilný symbol" sa naďalej prenáša do súboru saldokonta.

V-1.204 - 29.05.2016

 • Kontrola obsahu poľa MESTO
  V programe je nový parameter COPMESTO - Kontrola obsahu poľa MESTO. Rôzne nastavenia tohoto parametra umožnia vykonať kontrolu PSČ alebo mesta pri zápise adresy v číselníku obchodných partnerov. Špeciálna voľba umožní tiež skontrolovať, či zapísané mesto je v zozname registrovaných obcí pre účely vyplnenia výkazov pre NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií). Do aktualizácie číselníka obchodných partnerov bola tiež dopnená kontrola na prítomnosť (neprítomnosť) mesta v číselníku obcí MCZI

V-1.203 - 12.05.2016

 • Pokladničná kniha - triedenie
  Tlačová zostava "Pokladničná kniha" je vo výberovej maske rozšírená o možnosť užívateľsky určiť triedenie dokladov. Štandardná hodnota, zodpovedajúca stavu pred úpravou programu, je "D-Dátum zápisu dokladu". Program je rozšírený o možnosť triedenia "C-Číslo dokladu". Táto voľba má využitie iba v prípade, ak je pre príjmové a výdajové doklady použité rovnaké počítadlo pre prideľovanie čísla dokladu.

V-1.202 - 04.04.2016

 • SED - nevykonáva sa aut.úprava dát
  SEPA End Day: od verzie 1.202 sa už nevykonáva počas inštalácie automatická úprava dát POK v prípade, ak už nový číselník obchodných partnerov (COP) existuje a je naplnený údajmi. Ak tento číselník ešte neexistuje, tak sa spustí program na jeho vytvorenie a následne aj úprava všetkých dát POK.
 • Nastavenie štand. údajov v SKB
  V číselníku SKB (Smerovacie kódy bánk) je aktivovaná nová možnosť cez tlačidlo "Iné": prevzatie štandardných nastavení údajov pre České a Slovenské banky. Po zvolení tejto voľby sa nastavia údaje kód banky, názov banky a SWIFT/BIC kód na základe zverejnených a aktualizovaných údajov o bankách na stránkach NBS a ČNB.

V-1.201 - 01.02.2016

 • Identifikácia nepoužitých záznamov COD
  V časti "Špeciálne činnosti" bol doplnený servisný program "Identifikácia nepoužitých záznamov COD". Program sa využíva v procese prechodu COD-&gt;COP na identifikáciu použitia záznamov číselníka COD v dátach PS POK. Použitie záznamov číselníka COD sa dohľadáva v súboroch: 1. Pokladničné doklady - hlavičky 2. Pokladničné doklady - položky
 • ===== Rok 2016 =====
  Táto verzia (1.201) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2016.

V-1.200 - 28.01.2016

 • Rozšírenie možnosti COD->COP
  V časti programu pre vytvorenie nového číselnika COP boli pridané dve nové možnosti na určenie nového identifikátora z existujúceho COD s inkrementom a nová možnosť určenia spôsobu spojenia duplicitných záznamov do jedného. Úprava sa týka vytvorenia nového COP počas inštalácie aj pri aktivácii z už nainštalovaného programu.
 • Podpora pre SEPA/IBAN end day.
  Prechod na SEPA / IBAN bol umožnený už od 1.2.2014, avšak od 1.2.2016 sa stáva povinným pre všetkých účastníkov platobného styku. Na túto skutočnosť upozorňujú banky už od leta 2015 a vyzývajú svojich klientov k tomu, aby aktualizovali svoj účtovný program tak, aby mali aj zo strany účtovných programov plnú podporu a kompatibilitu s platobným systémom SEPA. Dôležitým prvkom úplného prechodu na SEPA / IBAN je ukončenie možnoti používať bankové účty v klasickej forme. Preto aj najdôležitejšou súčasťou všetkých úprav v programoch FENIX pre podporu SEPA / IBAN je zmena v základnej identifikácii obchodných partnerov, ktorá bola doteraz postavená na používaní skutočných bankových účtov v klasickej forme. Nový číselník obchodných partnerov už na identifikáciu obchodného partnera nebude používať číslo bankového účtu, ale nový jedinenčný identifikátor, ktorý sa podľa zadania užívateľa vytvorí pri prvej inštalácii verzie podporujúcej SEPA / IBAN. Tento nový identifikátor bude automaticky doplnený do všetkých existujúcich dát. Vo všetkých vstupných formulároch, kde sa doteraz zadávalo číslo bankového účtu na identifikáciu obchodného partnera, sa po reinštalácii bude zadávať ktorýkoľvek údaj, ktorý identifikuje obchodného partnera a program si do dát uloži nový jedinenčný identifikátor. V parametroch podsystému sa nachádza nový parameter COPINUM, ktorým sa určí, či a ako má program ponúkať hodnotu identifikátora partnera pri vytváraní nových záznamov. Program môže ponúkať túto hodnotu na zákade nového počítadla (COP) alebo na základe posledného záznamu v novom číselníku COP. Viac o detailoch prechodu na verzie podporujúce SEPA / IBAN sa nájde na www.compeko.sk.

V-1.038 - 07.12.2015

 • Pokladničná kniha pre devízove pokladne
  Tlačová zostava "Pokladničná kniha" pre devízové pokladne v textovej aj v grafickej forme je rozšírená o tlač finančného partnera (názov organizácie, meno pracovníka) a o tlač kurzu, ktorým bola prepočítaná hodnota v zahraničnej mene. Požiadavka na tlač partnera a kurzu sa zadáva vo výberovej maske pre tlač pokladničných kníh. Štandardne je nastavenie tlače so zobrazením partnera a bez zobrazenia kurzu.
 • Pokladničná kniha, Pokladničný denník
  Tlačové zostavy "Pokladničná kniha" a "Pokladničný denník" sú vo výberovej maske rozšírené o možnosť užívateľsky určiť, či tlačové zostavy budú obsahovať polia pre podpisy.

V-1.037 - 14.09.2015

 • Stav pokladničnej hotovosti
  V časti "Vstupy" je program doplnený o voľbu "Stav pokladničnej hotovosti". Program umožňuje formou mincovky kontrolu skutočného stavu pokladničnej hotovosti. Skutočný stav pokladničnej hotovosti z mincovky sa porovnáva s účtovným stavom pokladničnej knihy. Výsledné dáta sa uložia do súboru, z ktorého je následne možná tlač protokolu o kontrole pokladničnej hotovosti.
 • Zápis dátumu pre určenie kurzu
  Pri zápise dokladov v zahraničnej mene je doplnená možnosť zadávania dátumu pre určenie kurzu. V prípade, že je dátum pre určenie kurzu zadaný, kurz požadovanej meny sa vyhľadá podľa jeho zadanej hodnoty. V prípade, že dátum pre určenie kurzu nie je zadaný, kurz požadovanej meny sa vyhľadá podľa hodnoty dátumu zadaného v hlavičke pokladničného dokladu.

V-1.036 - 21.07.2015

 • Reporty pokladničných dokladov - IČO
  V parametroch podsystému "Pokladňa" je zmenený typ parametra "Vlastné IČO" z čiselného na znakový. Všetky distribuované reporty pokladničných dokladov majú upravený výraz pre tlač poľa IČO z hodnoty "STR(m.zico,8)" na hodnotu "m.zico". V prípade, ak sa na tlač pokladničných dokladov používajú individuálne reporty, je v nich potrebné vykonať uvedenú úpravu.

V-1.035 - 23.02.2015

 • Počet výtlačkov pokladničného dokladu
  Jednotlivá a hromadná tlač pokladničných dokladov zohľadňuje nastavenú hodnotu parametra tlače "Počet výtlačkov pokladničného dokladu".
 • Nový spôsob aktualizácie zoznamu IČ DPH
  Na prelome rokov FSSR zmenila štruktúru a obsah informačných súborov, v ktorých sú verejne poskytované o platných registráciách IČ DPH, o zaradení na "čiernu listinu" a výmazu z "čiernej listiny". Program na aktualizáciu číselníka platných IČ DPH bol prepracovaný tak, aby preberal údaje z týchto troch súborov naraz (skrátil sa tým čas spracovania). Ďalej bola v tomto programe realizovaná úprava umožňujúca znížiť počet nutných aktualizácií číselníka IČ DPH na minimum a to tak, že v parametroch je zavedená nová cesta (govpth) pre rôzne fixné spoločné štátne číselníky a číselník IČ DPH je umiestnený na tejto ceste. Pri spracovateľských licenciách je možné mať túto cestu jedinú spoločnú pre všetky spracovávané licencie.

V-1.034 - 02.02.2015

 • Údržba súboru pokladničných dokladov
  Do programu bol pridaný parameter "Typ tvorby záložnej kópie". Parameter určuje spôsob údržby súboru pokladničných dokladov s veľkým rozsahom počas mesačnej a ročnej uzávierky. Súbor pokladničných dokladov je v prvej etape zálohovaný v celom rozsahu. Druhá etapa zabezpečí vymazanie záznamov súboru pokladničných dokladov bežného obdobia podľa nastavenia tohoto parametra: "B" - bez vymazania záznamov (štandardné nastavenie) "M" - mesačne v celom rozsahu "O" - mesačne do bežného odbobia "R" - ročne v celom rozsahu "Vxxx" - podľa veľkosti súboru v Mb "Uxxx" - podľa počtu účtovných období v súbore pokladničných dokladov Príklad: V10 = súbor položiek pokladničných dokladov bude mať veľkosť 10Mb U12 = súbor pokladničných dokladov bude obsahovať ročné dáta U24 = súbor pokladničných dokladov bude obsahovať dvojročné dáta

V-1.033 - 27.01.2015

 • ===== Rok 2015 =====
  Táto verzia (1.033) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2015.

V-1.032 - 06.12.2014

 • Koeficient zníženia dane
  V zápise položiek pokladničných dokladov s režimom výpočtu DPH (B = ...z ceny bez DPH) alebo (V = ... z ceny vrátane DPH) bola doplnená možnosť zápisu koeficientov zníženia dane. Sprístupnenie zápisu koeficientov zníženia dane je riadené nastavením hodnoty poľa "Použiť zníženie dane ..." v číselníku "Účtovanie DPH".
 • Účtovanie pokladničného dokladu RO/PO
  Do programu bola doplnená podpora pre účtovanie pokladničného dokladu rozpočtových a príspevkových organizácií. V časti "Spoločné číselníky" je doplnený číselník "Rozpočtová klasifikácia" a v časti "Vstupy" je doplnená aktualizácia účtovania pokladničného dokladu "Účtovanie dokladu RO/PO".

V-1.031 - 10.11.2014

 • Export pre EXCEL z operatív
  Vo všetkých operatívnych prehľadoch, kde to bolo technicky možné, je pridané tlačidlo "EXCEL" na vytvorenie exportu zobrazených záznamov do EXCELovského súboru. Program si pred exportom vyžiada zadanie mena a umiestnenia exportného súboru.

V-1.030 - 21.08.2014

 • Vzdialená podpora
  Nástroj na vzdialenú podporu (TeamViewer klient) bol aktualizovaný z verzie 7 na aktuálnu verziu 9.

V-1.029 - 08.07.2014

 • Zoznam IČDPH z portálu FSSR
  S platnosťou od 8.7.2014 prevadzkovatelia portálu FSSR zmenili umiestnenie informačného zoznamu IČDPH subjektov registrovaných pre DPH. Bolo potrebné zmeniť programy, ktoré si tento zoznam automaticky preberajú. Bez tejto aktualizácie program na aktualizáciu zoznamu IČDPH môže oznámiť chybu 404, alebo preberie posledný zverejnený zoznam na "starej" lokalite, kde nie je zaručená pravidelná aktualizácia zoznamu. Umiestnenie zoznamu rizikových subjektov sa zatiaľ nezmenilo.

V-1.028 - 30.06.2014

 • Nastavenie komplexity hesiel
  V programe je nový parameter v skupine parametrov "EIS prostredie" s označením "Komplexita hesiel". Týmto parametrom je možné nastaviť požiadavky na komplexitu zadávaných hesiel, kontrolu opakovania hesla, nutnosť zmeny, .... Detailný popis je priamo pri nastavovaní hodnoty tohoto parametra. V číselníku hesiel je možné nastaviť požiadavku na povinnú zmenu hesla pri prvom prihlásení a je možnosť manuálne heslo zablokovať / odblokovať.
 • Obdobie do textu účtovného súboru
  Do programu je pridaný nový parameter "OBDTOTEXT: Obdobie-&gt;text účtovného súboru", ktorý riadi možnosť pridávania obdobia do textu účtovného súboru. Parameter je pozične štrukturovaný s nasledujúcim významom jednotlivých častí: Prvá časť parametra (1 znak) určuje spôsob pridania obdobia do textu účtovného súboru: N - bez pridávania obdobia Z - na začiatok K - na koniec T - za text P - od zadanej pozície Druhá časť parametra (2 znaky) určuje pre hodnotu "P - od zadanej pozície" pozíciu, od ktorej bude obdobie do účtovného súboru pridané: P[nn] - od pozície zadanej hodnotou [nn] Tretia časť parametra (27 znakov) umožňuje nadefinovať ľubovoľný text, ktorý bude zapísaný do účtovného súboru. Štruktúra parametra je teda nasledovná: [cSpôsob - 1 znak] [nPozícia - 2 znaky] [cText - 27 znakov]. Príklad: N00 Obdobie sa do textu nepridáva Z00 Obdobie sa pridá na začiatok textu T00POK Miesto textu sa použije pevný text "POK" a za tento text sa pridá obdobie

V-1.027 - 03.06.2014

 • Aktualizácia IČDPH - nový formát
  FS zmenila dňa 29.5.2014 formát a umiestnenie súboru s údajmi o aktuálne platných slovenských IČDPH. Program pre automatickú aktualizáciu tohoto zoznamu je upravený na prevzatie nového zoznamu. Jeho nová štruktúra umožní rýchlejšie prevzatie aj spracovanie (cca o 30%).

V-1.026 - 02.04.2014

 • Zoznamy IČDPH z portálu FSSR
  Dňa 21.3.2014 prevadzkovatelia portálu FSSR zmenili bez predchádzajúceho upozornenia umiestnenie informačných zoznamov IČDPH a Rizikových subjektov. Bolo potrebné zmeniť programy, ktoré si tieto zoznamy automaticky preberajú. Bez tejto aktualizácie program na aktualizáciu zoznamu IČDPH oznámi chybu 404.

V-1.025 - 03.03.2014

 • Číselník COD - kontroly
  Do programu na údržbu číselníka obchodných partnerov bola pridaná celá sada individuálnych a hromadných kontrol: Kontrola IBAN, Kontrola platnosti IČDPH, kontrola zhodnosti názvu v číselníku a na portáli FRSR, prevzatie názvov a/alebo adries z portálu FRSR, ....
 • Zoznam IČ DPH - import
  Import číselníka platných IČ DPH a rizikových subjektov bol upravený tak, aby správne preberal aj názvy subjektov, ktoré obsahujú niektoré špeciálne znaky (ampersand, apostrof a úvodzovky). Proces preberania údajov z portálu FRSR sa tiež pokúša opraviť prípadné technické chyby v číselníku IČDPH a celý proces preberania údajov je mierne zrýchlený.
 • Zobrazenie koncového stavu pokladnice
  Zápis pokladničných dokladov je v častiach "Pokladničné doklady", "Zálohy", "Zahraničné meny", "Ceniny" a "Účtovanie dokladu" rozšírený o možnosť zobrazenia koncového stavu pokladne. Základné nastavenie zobrazenia koncového stavu pokladne sa definuje v číselníku pokladníc v novom poli "Zobrazenie KS pokladnice". Podľa nastavenia hodnoty tohoto poľa sú možnosti zobrazenia koncového stavu pokladníc nasledovné: "H" - koncový stav sa zobrazuje pri zápise hlavičky dokladu "P" - koncový stav sa zobrazuje pri zápise položiek dokladu "N" - koncový stav sa nezobrazuje Nastavenie na hodnotu "H" sa používa pre pokladne v domácej mene. Nastavenie na hodnotu "P" sa používa pre pokladne v zahraničnej mene.alebo pre ceninové pokladne (nositeľom kódu zahraničnej meny alebo kódu ceniny je položka dokladu).

V-1.024 - 17.02.2014

 • Aktivita užívateľov počas uzávierky
  Kontrola uktivity užívateľov v priebehu mesačnej, ročnej a mimoriadnej ročnej uzávierky je rozšírená o možnosť priameho zobrazenia aktivity užívateľov. V prípade zrušenia aktivity užívateľov uzávierka pokračuje nasledujúcimi krokmi bez nutnosti prerušenia uzávierkovej činnosti.

V-1.023 - 31.01.2014

 • Preberanie zoznamov IČ DPH a RS
  Na novom portáli finančnej srávy bolo zafixované nové (a už trvalé) umiestnenie súborv určených pre automatické stiahnutie zoznamov IČ DPH a RS DPH (Rizikových subjektov). Programy na automatickú aktualizáciu týchto zoznamov boli upravené tak, aby dáta preberali z tejto novej lokality.

V-1.022 - 27.01.2014

 • ===== Rok 2014 =====
  Táto verzia (1.022) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2014.

V-1.021 - 14.01.2014

 • Pokladničné doklady - hodnoty v ZM a EUR
  Pokladničné doklady sú rozšírené o vzájomnú kontrolu zápisu hodnôt v zahraničnej mene a EUR. Ak je celková hodnota v zahraničnej mene záporná, celková hodnota v EUR nesmie byť kladná. Ak je celková hodnota v zahraničnej mene kladná, celková hodnota v EUR nesmie byť záporná.
 • Parameter - preverenie názvu
  Do programu je v skupine parametrov "Práca s DPH" zaradený nový parameter: "Preveriť názov k IČDPH". Parameter určuje typ dokladov, v ktorých sa požaduje preverenie názvu subjektu v číselníku COD a v číselníku IČDPH k zadanému IČDPH. Pre jednotlivé typy dokladov musí hodnota parametra obsahovať: "PD"-pokladničné doklady, "ZA"-zálohy, "ZM"-zahraničné meny, "CE"-ceniny. Ak sa označenie typu dokladu nenachádza v hodnote parametra, preverenie názvu zadaného IČDPH sa v príslušnom doklade nevykoná. Ak je parameter prázdny, preverenie sa vykoná vždy (pre slovenské IČ DPH). Ak chceme úplne potlačiť preverovanie názvov a ponechať ho iba pri aktualizácii číselníka obchodných partnerov, zadáme CODXX.
 • Podpora pre kontrolný výkaz DPH
  V programe boli v častiach "Pokladničné doklady", "Zálohy", "Ceniny" a "Zahraničné meny" vykonané rozsiahle zmeny na podporu tvorby KV DPH a splnenie náležitostí vyplývajúcich z novely zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2014. Novým parametrom sa riadi automatická aktualizácia nového číselníka IČDPH, ktorý obsahuje platné IČDPH a informáciu o subjektoch v "čiernej listine". Rozšírený a upravený je číselník DPH. Pri zápise pokladničných dokladov sa vykonáva kontrola na platnosť registrácie IČDPH finančného partnera (určeného číslom bankového účtu t.j. kontrolovanému voči číselníku COD). Parameter "Preveriť stav zadaného IČDPH " určuje typ dokladov, v ktorých sa požaduje preverenie stavu zadaného IČDPH. Pre jednotlivé typy dokladov musí hodnoty parametra obsahovať: "PD"-pokladničné doklady, "ZA"-zálohy, "ZM"-zahraničné meny, "CE"-ceniny. Ak sa označenie typu dokladu nenachádza v hodnote parametra, preverenie stavu zadaného IČDPH sa v príslušnom doklade nevykoná.
 • Zdieľanie oprávnení
  Do programu je doplnenná funkcionalita pre zdieľanie oprávnení. Zdieľanie oprávnení umožní zastupovanie pracovníkov bez nutnosti zverejnenia aktuálne platných prihlasovacích hesiel. V časti "Definícia zdieľania oprávnení" je pre pracovníka s oprávnením pre aktualizáciu hesiel umožnené nadefinovať zastupovanie pracovníkov na požadovaný dátumový interval. V časti "Nastavenie" môže zastupujúci prevziať prácu s systéme so všetkými nastaveniami a oprávneniami zastupovaného. Zdieľanie oprávnení sa ukončí prihlásením zastupujúceho v časti "Servis", "Identifikácia operátora".

V-1.020 - 13.11.2013

 • Pokladničná kniha, Pokladničný denník
  Tlačové zostavy "Pokladničná kniha" a "Pokladničný denník" sú opravené tak, aby vo svojich obratoch pre pokladne v domácej mene zohľadňovali aj doklady bez zapísaných položiek (...stav dokladu "H").

V-1.019 - 23.10.2013

 • Tlačová zostava "Pokladničná kniha"
  Tlačová zostava "Pokladničná kniha" je obsahovo upravená pri použití možnosti "Rozpis položiek" nasledovne": Ak je zadaná požiadavka na rozpis položiek, riadky finančnej pokladničnej knihy v domácej mene sa vytvárajú z položiek pokladničných dokladov a z hlavičiek tých pokladničných dokladov, ktoré nemajú v momente tlače zapísané položky. Ak je zadaná požiadavka na rozpis položiek pre pokladňu v zahraničnej mene alebo ceninovú pokladňu, riadky pokladničnej knihy sa vytvárajú výlučne z položiek pokladničných dokladov (označenie zahraničnej meny a kód ceniný sú nesené na položkách pokladničných dokladov). Ak nie je zadaná požiadavka na rozpis položiek, riadky finančnej pokladničnej knihy v domácej mene sa vytvárajú iba z hlavičiek pokladničných dokladov. Ak nie je zadaná požiadavka na rozpis položiek pre pokladňu v zahraničnej mene alebo ceninovú pokladňu, riadky pokladničnej knihy sa vytvárajú výlučne z položiek pokladničných dokladov (označenie zahraničnej meny a kód ceniný sú nesené na položkách pokladničných dokladov), pričom viacpoložkové doklady sú súčtované do jedného záznamu ktorý je vytlačený v pokladničnej knihe.
 • Výberová maska "Pokladničná kniha"
  Výberová maska tlačovej zostavy "Pokladničná kniha" je rozšírená o možnosť "Iba pokladne s obratom", ktorá umožní zahrnúť do zostavy iba pokladnice s obratom v bežnom mesiaci. V prípade že požiadavka "Iba pokladne s obratom" nie je aktivovaná, pre potreby inventarizácie pokladníc tlačová zostava "Pokladničná kniha" obsahuje informácie o počiatočnom a koncovom stave aj tých pokladníc, ktoré nemali obrat v bežnom mesiaci.
 • Tlačová zostava "Pokladničný denník"
  Tlačová zostava "Pokladničný denník" je obsahovo upravená pri použití možnosti "Rozpis položiek" nasledovne": Ak je zadaná požiadavka na rozpis položiek, riadky pokladničného denníka v domácej mene sa vytvárajú z položiek pokladničných dokladov a z hlavičiek tých pokladničných dokladov, ktoré nemajú v momente tlače zapísané položky. Ak je zadaná požiadavka na rozpis položiek pre pokladňu v zahraničnej mene, riadky pokladničného denníka sa vytvárajú výlučne z položiek pokladničných dokladov (označenie zahraničnej meny je nesené na položkách pokladničných dokladov). Ak nie je zadaná požiadavka na rozpis položiek, riadky pokladničného denníka v domácej mene sa vytvárajú iba z hlavičiek pokladničných dokladov. Ak nie je zadaná požiadavka na rozpis položiek pre pokladňu v zahraničnej mene, riadky pokladničného denníka sa vytvárajú výlučne z položiek pokladničných dokladov (označenie zahraničnej meny a kód ceniný sú nesené na položkách pokladničných dokladov), pričom viacpoložkové doklady sú súčtované do jedného záznamu ktorý je vytlačený v pokladničnej knihe.

V-1.018 - 09.08.2013

 • Inventarizácia pokladníc
  Pre potreby inventarizácie pokladníc tlačová zostava "Pokladničná kniha" obsahuje informácie o počiatočnom a koncovom stave pokladníc bez obratu v bežnom mesiaci.
 • Tlačová zostava "Pokladničná kniha"
  Výberová maska tlačovej zostavy "Pokladničná kniha" je rozšírená o možnosť "Rozpis položiek". Ak je zadaná požiadavka na rozpis položiek, riadky pokladničnej knihy sa vytvárajú z položiek pokladničných dokladov a z hlavičiek tých pokladničných dokladov, ktoré nemajú v momente tlače zapísané položky. Ak nie je zadaná požiadavka na rozpis položiek, riadky pokladničnej knihy sa vytvárajú iba z hlavičiek pokladničných dokladov.
 • Inštalácia z lokálnej kópie
  Ak je pri inštalácii potrebné použiť možnosť inštalácie z lokálnej kópie inštalačnej sady (v prípade nastavenia príliš silnej úrovne ochrany počítača), tak sa na ploche automaticky vytvorí štartovacia ikona pre štart inštalácie z vytvorenej lokálnej kópie inštalačnej sady.

V-1.017 - 05.02.2013

 • Pokladničný doklad -> zmena hodnoty D
  Pri zápise pokladničného dokladu s DPH v prípade zmeny hodnoty DPH oproti automaticky dopočítanej hodnote DPH program upozorní na zapisovaný rozdiel. Upozornenie je aktívne v režime zápisu dokladu z ceny bez DPH ako aj v režime zápisu dokladu z ceny vrátane DPH.

V-1.016 - 28.01.2013

 • ===== Rok 2013 =====
  Táto verzia (1.016) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2013.

V-1.015 - 02.01.2013

 • Pre výdaj v ZM použiť priemerný kurz
  Do programu bol doplnený nový parameter "Výdaj v ZM-&gt;priemerný kurz". Ak požadujeme pri výdaji v zahraničnej mene použiť pri prepočte hodnoty výdaja v zahraničnej mene na hodnotu v domácej mene priemerný kurz, nastavíme hodnotu parametra na &lt;A&gt;. Priemerný kurz sa vypočíta ako podiel celkového stavu pokladne v zahraničnej mene a celkového stavu pokladne v domácej mene. Nastavenie parametra na hodnotu " &lt;N&gt; dohľadáva kurz v číselníku "Zahraničné meny".

V-1.014 - 18.10.2012

 • Inštalácia -> podpora pre WIN 7
  V niektorých prípadoch sa v prostredí WIN 7 stalo, že inštalačný program spustený pod užívateľom, ktorý nie je administrátor, nemal umožnený prístup k sieťovým alebo inak mapovaným diskom. V takom prípade inštalačný program ohlásil chybu "Invalid path or filename" napriek skutočnosti, že zadaný disk a adresár existujú. Problém zo strany užívateľského programu nie je možné vyriešiť, a preto bola do inštalačného programu daná možnosť na vytvorenie lokálnej kópie celej "rozbalenej" inštalačnej sady do fixného adresára C:\FENIX.INS\POK. Ak sa následne spustí inštalačný program C:\FENIX.INS\POK\POKINS.EXE, problém s prístupom na sieťové disky sa neprejaví a inštalácia prebehne riadnym spôsobom.

V-1.013 - 26.07.2012

 • Operatíva - priebeh spracovania
  V operatívnom prehľade priebehu spracovania je nová možnosť výberu protokolov aj z viacerých období súčasne. Zobrazený prehľad je možné nechať zotriediť podľa obdobia, dátumu, textu operácie, identifikácie operátora alebo označenia počítača jednoduchým klikom na hlavičku príslušného stĺpca prehľadu.
 • Výber v číselníku "Obchodní partneri"
  Výber v číselníku "Obchodní partneri" je rozšírený o možnosti výberu podľa existencie záznamu v zviazaných číselníkoch "Poštová adresa", "Zahraničný platobný styk", "Počet dní splatnosti" a "Poznámka".

V-1.012 - 28.06.2012

 • Tlač rozúčtovania pokladničného dokladu
  Tlač rozúčtovania pokladničného dokladu je upravená tak, že nevynecháva položky dokladu pre ktoré už bola vytvorená účtovná väzba. Znamená to, že tlačová zostava obsahuje vždy rozúčtovanie všetkých položiek pokladničného dokladu.

V-1.011 - 10.06.2012

 • Registrácia platiteľa DPH v zahraničí
  Do programu bola doplnená podpora pre zápis dokladov pri registrácii plátcu DPH v zahraničí tak, aby sa takéto pokladničné doklady so zápisom DPH dostali do evidencie DPH a zároveň nevstupovali do priznania DPH pre domácu registráciu. Programová podpora je realizovaná na úrovni zápisu položky pokladničného dokladu pridaním vstpného poľa "Vlastné IČDPH", ktoré predstavuje vlastné IČDPH zahraničnej registrácie pod ktorým bola dodávka realizovaná. Vstupné pole "Vlastné IČDPH" sa v položke pokladničného dokladu so zápisom DPH sprístupní v pripade ak je v číselníku "Vlastné IČ DPH" zapísaný aspoň jeden záznam.

V-1.010 - 04.06.2012

 • Účtovanie v rozpočtových organizáciách
  Do programu bola doplnená podpora účtovania v rozpočtových organizáciách. Na základe nastavenia rozsahu poľa "UCET" v definičnom číselníku "Pojmy" sa použitím služby "Vytvorenie/oprava všetkých súborov" v definičnom číselníku "Súbory" v programe vo všetkých súboroch automaticky nastaví rozsah polí súvisiacich s účtovaním podľa definovaného rozsahu poľa "UCET".

V-1.009 - 21.02.2012

 • Účtovný súbor -> výber pokl. operácie
  V prípade zadania pokladničnej operácie (jediný údaj z výberovej masky ktorý je zapisovaný na položke pokladničného dokladu) ako výberového kritéria pre vytváranie riadneho účtovného súboru, program zapíše príznak vytvorenia účtovnej väzby iba pre tie položky dokladov, ktoré majú pokladničnú operáciu zodpovedajúcu zadanému výberovému kritériu. Príznak vytvorenia účtovnej väzby na hlavičke dokladu sa zapíše iba pre tie doklady, ktoré majú príznak vytvorenia účtovnej väzby zapísaný na všetkých položkách.
 • Operatíva pokladničných dokladov
  Operatívne prehľady "Pokladničné doklady" a "Položky pokladničných dokladov" sú rozšírené o zobrazenie dátumu vytvorenia účtovnej väzby.

V-1.008 - 01.02.2012

 • Popisné číslo sídla organizácie
  Do parametrického súboru bol pridaný parameter "Popisné číslo sídla organizácie". Všetky tlačové reporty pre tlač pokladničných dokladov boli upravená tak, že zohľadňujú zadanú hodnotu parametra "Popisné číslo sídla organizácie".
 • Obsah záhlavia programu
  V programe je nový parameter CAPTYPE - Typ záhlavia programu, ktorým je možné určiť formu a obsah záhlavia programu (horná lišta okna programu a text úlohy na lište bežiacich úloh). Táto vlastnoť sa dá využiť najmä pri spracúvaní väčšieho počtu licencii na efektívne rozlíšenie bežiacich licencií na lište úloh. Popis možných nastavení je priamo v popise príslušného parametra, ktorý sa nachádza v skupine "Interné pre PS CPK".
 • ===== Rok 2012 =====
  Táto verzia (1.108) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2012.

V-1.007 - 06.10.2011

 • Ostatné operácie -> mínusový príjem
  Pokladničné operácie typu "O-ostatné" majú v prípade zápisu zápornej hodnoty na príjmovom pokladničnom doklade zrušenú kontrolu vočí finančnému stavu pokladne.
 • Úprava súboru do UCT
  Pri vytváraní väzby do UCT je pre požadovanú úpravu pripraveného účtovného súboru k dispozícii komfortný nástroj umožňujúci vyhľadávať účet, stredisko..., zobraziť súčty a mnoho ďalších funkcií.

V-1.006 - 03.05.2011

 • Účtovný súbor -> výber pokl. operácie
  V prípade zadania pokladničnej operácie (jediný údaj z výberovej masky ktorý je zapisovaný na položke pokladničného dokladu) ako výberového kritéria pre vytváranie riadneho účtovného súboru, program zapíše príznak vytvorenia účtovnej väzby iba pre tie doklady, ktoré majú na položkách pokladničnú operáciu zodpovedajúcu zadanému výberovému kritériu.

V-1.005 - 07.04.2011

 • Inštalácia a definícia štruktúry CPRAC
  Inštalačný program má v definičnom súbore CPKSUBP.dbf pre prípad samostatnej inštalácie programu "Pokladňa" zosúladenú definíciu štruktúry súboru CPRAC.dbf so štruktúrou skutočne vytváraného súboru. V prípade samostatnej inštalácie programu "Pokladňa" sa súbor CPRAC.dbf vytvára v obmedzenom rozsahu potrebnom pre spracovanie pokladničných dokladov (dĺžka vety 215, polia OSCIS, PRIEZ, MENO, TITUL, ULICA, PSC, MESTO, TELB, TELP, FAX, RODCIS, HS, LUID, LUDAT). Štrukrúra súboru sa rozširuje iba v prípade spoločnej inštalácie s programom "Mzdy", kedy sa súbor CPRAC.dbf stáva z prostredia programu "Pokladňa" neprístupným a jeho aktualizácia je umožnená výlučne z programu "Mzdy".

V-1.004 - 01.02.2011

 • Pokladničné doklady - platba v hotovosti
  Vo všetkých pokladničných dokladoch bola doplnená služba "Platba v hotovosti". Pomocou tejto služby je možné vypočítať rozdiel medzi finančnou hodnotou dokladu a výškou platby v hotovosti. Uvedená služba má informatívny charakter, nezasahuje do obsahu pokladničných dokladov.
 • ===== Rok 2011 =====
  Táto verzia (1.104) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2011.

V-1.003 - 15.01.2011

 • Pokladničné doklady - prechod na položky
  Pri prvom prechode na položky v pokladničných dokladoch (doklad typu "hlavička, položky, účtovanie") dochádzalo k nesprávnemu sprístupneniu tlačidiel "Oprava", "Kópia" a "Zrušenie". Chyba bola odstránená.
 • Spôsob aktualizácie číselníka DPH
  Do inštalačného programu bola doplnená voľba pre spôsob aktualizácie číselníka DPH. Číselník je možné aktualizovať nasledujúcimi spôsobmi: "1=Prebrať štandardné nastavenie celého číselníka", "2=Doplniť iba nové kódy", "3=Aktualizovať iba existujúce kódy", "4=Aktualizovať v existujúcich kódoch iba čísla riadkov", "5=Ponechať číselník bezo zmeny".
 • DPH pre rok 2011
  Do distribučnej verzie boli pridané upravené kódy DPH pre daň platnú od 1.1.2011. Samotné kódy sú obsahovo nezmenené, zmenila sa iba vnútorná definícia sadzby dane na 20% s platnosťou od obdobia 2011/01. Všetky programy, ktoré pre svoju činnosť potrebujú spoluprácu s číselníkom "Účtovanie DPH", boli upravené v časti dohľadania sadzby dane za požadované obdobie (napr. kód dane PTT do obdobia 2010/12 pracuje so sadzbou dane 19%, od obdobia 2011/01 pracuje so sadzbou dane 20%). Pre správne prepočty hodnôt DPH od obdobia 2011/01 je potrebné zrealizovať REINŠTALÁCIU programu verziou V-1.003 zo dňa 20.12.20010 alebo nasledujúcou.

V-1.002 - 10.10.2010

 • Rozšírenie LOG súboru
  V prípade výskytu neočakávanej chyby program zapisuje do protokolu mesačného spracovania viac technických informácií, ktoré môžu pomocť pri dodatočnom zisťovaní príčin problému. Táto informácia sa zobrazuje aj v operatíve protokolu spracovania.
 • Pokladničné doklady - účtovanie
  Pri úprave údajov účtovania v pokladničných dokladoch (doklad typu "hlavička, položky, účtovanie") v prípade priameho prechodu zo zoznamu položiek na záložku s účtovnými údajmi dochádzalo k náhodnému prepisu údajov položky dokladu, napr. pokladničnej operácie. Chyba pri tomto spôsobe úpravy údajov účtovania bola odstránená.
 • On-line Update
  Do programu je zaradená možnosť on.line update. Táto nová funkcia umožní priamo z programu preveriť, či je nainštalovaná najnovšia verzia programu alebo či je na www.compeko.sk k dispozícii novšia verzia, a navyše umožní spustiť inštaláciu priamo z prostredia programu bez nutnosti vyhľadávať inštalačný program na webe. On-line update je možné spustiť troma rôznymi spôsobmi: 1. manuálne z voľby "Servis / Nástroje / On-line update" 2. kliknutím na "On-line update progamu" na pracovnej ploche programu 3. automaticky pri spúšťaní programu na základe natavenia parametra "AUTOUPDATE" - ten umožňuje vykonať kontrolu aktuálnosti verzie programu pri každom štarte, raz za deň, raz za týždeň alebo raz mesačne.
 • Pokladničné doklady so zahraničnou menou
  Pre tlač pokladničných dokladov bol doplnený fixný tlačový report s označením A4SLZ. Je určený pre pokladničné doklady so zahraničnou menou, pri tlači ktorých zabezpečí zobrazenie hodnoty v zahraničnej mene aj v položkách pokladničného dokladu.
 • Pokladničné doklady - tlačové reporty
  Pre tlač pokladničných dokladov boli upravené fixné tlačové reporty. Úprava spočíva vo zväčšení rozsahu údaja pre účel príjmu / výplaty a v zmenšení rozsahu údajov pre cenu bez DPH a celkovú cenu položky dokladu.
 • Heslá a prístup do podsystémov
  V okne pre zápis údajov hesiel je nové pole "Maska podsystémov". Do tejto masky je možné zadať názvy podsystémov, do ktorých je pre dané heslo vstup povolený alebo zakázaný. Ak je toto pole prázdne, tak je vstup povolený do všetkých podsystémov. Príklady: MAJ = vstup je povolený iba do podsystému MAJ MAJ,ODB = vstup je povolený iba do podsystémov MAJ a ODB -MZD = vstup do podsystému MZD je zakázaný, do ostatných podsystémov je povolený -MZD,POK = vstup je povolený iba do podsystému POK (zákaz vstupu do MZD je nadbytočný)
 • Číselník pracovníkov zdielaný s PS MZDY
  V programe je upravená práca s číselníkom pracovníkov pre prípad, že tento je zdielaný s PS MZDY. Pri kontrole alebo ponuke údajov z číselníka pracovníkov sa v základnom prehliadači zobrazia iba nearchívne záznamy. Archívne záznamy môžu byť sprístupnené pomocou rozšíreného výberu v číselníku. Archívne záznamy sú farebne odlíšené a zároveň je zobrazovaný oznam "Archívny záznam". V prípade, že je užívateľom do dokladu úmyselne preberaný archívny záznam, program na túto skutočnosť upozorní.

V-1.001 - 23.01.2010

 • Pokladničné doklady - hodnota kurzu
  Pri tlači dokladov v cudzej mene sa pre zobrazovanú hodnotu kurzu používa počas tlače dohľadávaný RVK (Referenčný výmenný kurz). Toto platí pre doklady zapisované od obdobia 2009/01. Pri viacpoložkových dokladoch je RVK dohľadaný podľa smerového kódu banky z prvej položky dokladu. Týmto krokom sú zosúladené hodnoty RVK pre zápis dokladu a tlač dokladu. Doteraz sa hodnota kurzu pri tlači dokladu vypočitala ako podiel hodnoty položiek v zahraničnej mene a celkovej čiastky dokladu v domácej mene, čo spôsobovalo nepresnosti v zobrazovanom kurze pri tlači dokladu.
 • Inštalácia
  Ak je počas inštalácie potreba prevziať alebo aktualizovať inštalačné kľúče zo súboru, program má novú možnosť priameho stiahnutia súboru aktuálnych inštalačných kľúčov z webu (zo stránky www.compeko.sk). Podmienkou je, že počítač, z ktorého sa inštalácia vykonáva, má aktívne pripojenie na web.
 • Dohľadanie v číselníku COD
  Pre dohľadávanie obchodného partnera je možné v parametroch zadať aj novú možnosť "N" - dohľadáva sa v skrátenom názve. Adekvátne sú upravené aj výbery v zostavách pokladničných dokladov: ak je prvé dohľadávacie kritérium "N", tak sa výber vykoná pre skrátený názov, inak sa robí pre COD.
 • Pokladničná operácia XPR->Prijatie z
  Do číselníka "Pokladničné operácie" je doplnená operácia "XPR - Všeobecná ostatná -&gt; prijatie z EU". Použije sa na zápis pokladničného dokladu pre prijatie tovaru z EU, kde bol vystavený pokladničný doklad bez hodnoty DPH (napr. na základe "Osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty"). Použitie pokladničnej operácie XPR uvedieme na príklade pokladničného dokladu v hodnote 100 EUR. V prvom kroku je potrebné zapísať hlavičku výdajového pokladničného dokladu. Doklad bude obsahovať dve položky. Prvá položka bude výdajová (napr.V01), typ výpočtu DPH "M"=Mimo dane v hodnote 100 EUR. Táto položka po potvrdení dokladu zníži stav pokladničnej hotovosti o 100 EUR. Druhá položka bude "XPR - Všeobecná ostatná -&gt; prijatie z EU", typ výpočtu DPH "B"=Z ceny bez DPH. V tabuľke pre zápis hodnôt "Suma s DPH", "Základ DPH" a "Hodnota DPH" bude obsahovať dva zápisy:. Prvý zápis bude s kódom DPH " AAU" v hodnotách "Suma s DPH"=119 EUR, "Základ DPH"= 100 EUR a "Hodnota DPH"= 19 EUR. Druhý zápis bude s kódom DPH "PRU" v hodnotách "Suma s DPH"=119 EUR, "Základ DPH"= 100 EUR a "Hodnota DPH"= 19 EUR. Takýto dvojzápis pre potreby rozúčtovania DPH je umožnený na základe toho, že pre typ pokladničnej operácie "O"=ostatná bol uvoľnený zápis kódov DPH s typom "PVO" aj "NDR".
 • Kópia, obnova, indexovanie....
  Riadiaci súbor pre vytváranie záložných kópií, obnovu súborov zo záložných kópií a tvorbu indexov je presmerovaný z programového adresára do adresára pre tvorbu pracovných súborov. Pôvodné meno súboru BACKUP.dbf je rozšírené o identifikáciu užívateľa na BACKUP[pwid].dbf, kde pwid je identifikácia užívateľa.
 • Autom.aktualizácia kurzového lístka
  V programe je nová možnosť automatickej aktualizácie kurzového lístka pri štarte programu. Režim aktualizácie sa nastavuje novým parametrom "AACZM-Režim aktualizácie Kurz.lístka". Štandardné nastavenie tohoto parametra z inštalácie je na hodnotu "N"=aktualizácia sa nevykonáva.
 • Zápis dokladov -> dohľadanie RVK
  Pri zápise dokladov v cudzej mene je opravené dohľadávanie RVK (Referenčný výmenný kurz).

V-1.000 - 18.02.2009

 • Tlač pokladničnej knihy
  Tlačová zostava "Pokladničná kniha " v textovom aj grafickom režime tlače čísluje strany pokladničnej knihy od zadaného čísla (ak bolo zadané).
 • Tlač rozúčtovania dokladu
  Tlač rozúčtovania pokladničného dokladu v prípade jednotlivej tlače (zostava za jeden doklad vytváraná v časti zápisu dokladov) zobrazí v hlavičke zostavy obdobie z hlavičky dokladu. Tlač rozúčtovania pokladničných dokladov v prípade hromadnej tlače (zostava vytváraná v časti tlačových zostáv) zobrazí v hlavičke zostavy obdobie spracovania.
 • Pri zápise dokladov v CM sa používa RVK
  Pri zápise dokladov v cudzej mene sa na prepočet na domácu menu (EURO) používa RVK (Referenčný výmenný kurz). Toto platí pre doklady zapisované od obdobia 2009/01.
 • Párovanie záloh pri potvrdení dokladu
  V programe bol odstránený problém párovania záloh pri potvrdení dokladu pre prípady, kde ako prvý bol zapísaný príjmový doklad zálohy a až následne bol zapísaný výdajový doklad zálohy.
 • Pokladničné doklady - zobrazenie kurzu
  V tlačových reportoch pokladničných dokladov bola upravená časť zobrazenie kurzu. Kurz sa zobrazuje rozdielne pre doklady za obdobia pred prechodom na EUR a doklady za obdobia po prechode na EUR.
 • Slovné vyjadrenie sumy v EUR
  V programe je upravená gramatika pri generovaní sumy dokladu slovom - generované sú správne tvary slova EURO.
 • Pokladničné doklady (výber)
  Všetky pokladničné doklady majú upravenú funkciu výber pre pole "Finančný partner". Vybrané sú všetky doklady, ktoré kdekoľvek v celom rozsahu poľa finančný partner obsahujú hodnotu zadanú vo výberovej maske.
 • Prepočet pokladničných kníh na EUR
  Prepočet pokladničných kníh pri prechode na EUR je pre pokladnice s evidenciou cenín upravený pre prípad viacnásobného výskytu ceniny na jednej pokladnici.