ČOHO sa týka vaša otázka?Aký je správny postup v UCT na prechod z kalendárneho do hospodárskeho roka?

Ak sa organizácia rozhodla, že jej hospodársky rok nebude zhodný s kalendárnym rokom, bude postup ročnej uzávierky takmer zhodný s bežným uzatvorením roka. Rozdielom bude iba to, že namiesto mesiaca december všade treba použiť posledný mesiac hospodárskeho roka a namiesto mesiaca január treba všade použiť prvý mesiac hospodárskeho roka.

Technicky sa práca v hospodárskom roku navolí tak, že správne nastavíme hodnotu parametra PMHR - Prvý mesiac hospodárskeho roka. Program potom prechádza jednotlivými obdobiami tak, že ultimum a záver zaradí medzi posledný a prvý mesiac hospodárskeho roka.

Príklad: parameter PMHR nastavíme na hodnotu 10 (prvý mesiac HR je október). Jednotlivé účtovné obdobia potom nasledujú po sebe takto:
...
August
September
Ultimum
Záver
Október
November
...

Ročná uzávierka sa v tomto prípade robí v septembri a cez ultimum sa prejde do októbra.

Prechod z kalendárneho roka do hospodárskeho je potrebné formálne robiť tak, že riadne vedieme účtovníctvo až do mesiaca, ktorý bude posledným mesiacom pred prechodom do hospodárskeho roka. Zmeníme parameter PMHR a vykonáme uzávierku hospodárskeho roka.


Príklad: prvým mesiacom hospodárskeho roka má byť október.
Riadne vedieme účtovníctvo až do obdobia september.
Po zaúčtovaní všetkých prípadov septembra zmeníme parameter PMHR na hodnotu 10 a vykonáme všetky kroky riadnej ročnej uzávierky (teraz už v hospodárskom roku).


POZOR!!!
Nikdy nemeňte parameter pre zmenu hospodárskeho roka v Ultime.