ČOHO sa týka vaša otázka?

Konverzia údajov DOS->WIN pre podsystém MAJETOK. Ako na to?

Základnými predpokladmi konverzie údajov DOS->WIN pre podsystém MAJETOK je inštalácia WIN verzie podsystému do požadovaného adresára a informácia o tom, v akom adresári sa nachádzajú dáta DOS verzie podsystému . Pre potreby príkladu si určíme adresár pre inštaláciu WIN verzie F:\FENIX. Budeme predpokladať, že dáta DOS verzie podsystému sa nachádzajú v adresári E:\MAJ\DATA999, kde 999 predstavuje licenčné číslo (ak je dlhšie, tak je to jeho posledné trojčíslie). Konverziu údajov DOS->WIN pre podsystém MAJETOK môžete vykonať v nasledujúcich krokoch:

  • Vykonajte inštaláciu WIN verzie podsystému MAJETOK do adresára F:\FENIX
  • Prihláste sa do WIN programu (Priezvisko=”TEST”, Heslo=”99999999” )
  • V časti “Číselníky“, “Druh pohybu“ je potrebné skontrolovať a prípadne dopniť jednotlivé druhy pohybov, ktoré budu používané pre dlhodobý majetok (DMA), súbory hnuteľných vecí (SHV) a dlhodobý drobný majetok (DDM). V prípade, že v DOS verzii boli používané iba štandardne distribuované druhy pohybov, nie je potrebné doplnenie číselníka.
  • V časti “Servis“, “Nástroje“ sa nachádza služba “Konverizia DOS->WIN“. V spodnej časti formulára je umiestnené tlačidlo s označením „KT pohybov“, ktoré sprístupňuje kódovaciu tabuľku prevodu pohybov DOS->WIN. Kódovacia tabuľa sa využije pri konverzii definície účtovných prevodov z DOS verzie, kde sa druhy pohybu z DOS verzie prekonvertujú na zodpovedajúce druhy pohybu vo WIN verzii. V prípade potreby je možné v kódovacej tabuľke pohybov založiť nový záznam kombináciou kláver Ctrl+Y.  Zrušenie záznamu sa vykoná kombináciou kláves Ctrl+T. V prípade, že v DOS verzii boli používané iba štandardne distribuované druhy pohybov, nie je potrebné doplnenie kódovacej tabuľky.
  • Ako prvý krok konverzie je potrebné určiť označenie cesty, v ktorej sú súbory pre DOS verziu. Na výber požadovaného adresára je možné využiť okrem priameho zadania aj sprievodcu vyhľadania cesty v ktorej sú uložené dáta pre DOS verziu (v príklade to je E:\MAJ\DATA999). Sprievodcu vyhľadania cesty je možné aktivovať aj pomocou klávesy F2 zo vstupného poľa pre určenie adresára pre DOS súbory. Po zadaní cesty a opustení vstupného poľa pre určenie adresára pre DOS súbory sa aktivuje kontrola prítomnosti súborov DOS verzie v zadanom adresári. Kontrola prítomnosti súborov sa vykonáva za jednotlivé skupiny dát (Číselníky PS MAJ, Kmeňový súbor DMA, Súbor hnuteľných vecí, Inventárne karty DMA, Pohybový súbor DMA, Kmeňový súbor DDM, Pohybový súbor DDM) v bežnom období ako aj pre archívne súbory.  Prítomnosť príslušného súboru DOS verzie za bežné obdobie v zadanom adresári sa prejaví sprístupnením zaškrtávacieho políčka zodpovedajúcej skupiny dát.  Prítomnosť archívneho súboru DOS verzie sa prejaví sprístupnením zaškrtávacieho políčka zodpovedajúcej skupiny dát a zobrazením počtu archívnych období s výskytom daného súboru. V časti „Číselníky PS MAJ“ sú vyhľadávané a konverziou dát spracované súbory účtovných odpisových vzorcov, daňových odpisových vzorcov, odpisové skupiny a účtovné prevody.
  • Zrušením hodnoty v zaškrtávacom políčku je možné ponúknutú skupinu dát vylúčiť z konverzie (napr. v prvom pokuse  konverzie dát je možné pre urýchlenie procesu vylúčiť archívne súbory). Po skontrolovaní výsledku konverzie je možné konverziu vykonať opakovane vrátane archívnych súborov.
  • Ako druhý krok konverzie je potrebné určiť označenie cesty, v ktorej sú súbory pre WIN verziu. Na výber požadovaného adresára je možné využiť okrem priameho zadania aj sprievodcu vyhľadania cesty v ktorej sú uložené dáta pre WIN verziu (v príklade F:\FENIX\MAJ\DATA999). Sprievodcu vyhľadania cesty je možné aktivovať aj pomocou klávesy F2 zo vstupného poľa pre určenie adresára pre WIN súbory. Po zadaní cesty a opustení vstupného poľa pre určenie adresára pre WIN súbory je možné vykonať konverziu dát.
  • Konverzia dát v úvode aktivuje kontrolu označenia cesty, v ktorej sú súbory pre DOS verziu. V prípade že adresár nie je zadaný, zobrazí sa chybový oznam "Označenie cesty, v ktorej sú súbory pre DOS verziu musí byť zadané". Kontroluje sa aj označenie cesty, v ktorej sú súbory pre WIN verziu. V prípade že adresár nie je zadaný, zobrazí sa chybový oznam "Označenie cesty, v ktorej sú súbory pre WIN verziu musí byť zadané. V prípade že nie je nájdená alebo vybraná žiadna skupina dát pre konverziu, zobrazí sa chybový oznam "Pre konverziu dát z DOS verzie neboli vybrané žiadne súbory". Ak cieľový adresár pre dáta WIN verzie je zhodný s dátovým adresárom PS MAJ pre WIN, zobrazí sa upozornenie "Označenie cesty, v ktorej budú súbory pre WIN verziu je dátový adresár PS MAJW. Môže nastať prepis aktuálnych dát. Pokračujeme v konverzii dát DOS verzie ?“. K prepisu aktuálnych dát môže prísť pri opakovanom vykonaní konverzie dát. Tento stav môže byť aj cieleným stavom. Ako príklad je možné uviesť  opakovanú konverziu vrátane archívnych súborov, ak bola prvá konverzia vykonaná iba z dát bežného obdobia.

Na záver je potrebné zrekapitulovať, že konverziu dát je rmožné vykonať opakovane kým sa nedosiahne požadovaný výsledok (najmä v prípade vyžitia neštandardných druhov pohybu a z toho vyplývajúcich zmenách v kódovacej tabuľke pohybov). DOS verzia programu MAJETOK zostáva pri tomto postupe neporušená (t.j. je možné ju naďalej riadne spustiť), nebude však obsahovať dáta následne spracované vo WIN verzii programu.