Mzdy - spracovanie agendy stravných lístkov

V programe je výrazne inovovaná evidencia stravných lístkov.
Pre výpočet základného nároku na stavné lístky, korekciu užívateľskú ako aj korekciu na základe neprítomnosti a následnú evidenciu po mesiacoch bol doplnený nový samostatný súbor. Program pri štarte spracovania stravných lístkov naplní za požadované obdobie súbor údajmi o základnom nároku na stravné lístky a podľa požiadavky užívateľa aj nápočtom neprítomností. Nápočet neprítomnosti za pracovníka alebo hromadne za všetkých pracovníkov je možné kedykoľvek aktivovať v službe "Iné".
Program dáva aj možnosť Generovať MZL zrážok za stravné lístky do mesačných dát. Mzdová zložka, ktorá je generovaná do mesačného súboru dát, je určená v parametroch zostavy. Štandardne je generovaná mzdová zložka "9621-Zrážka na stravné". Parametre zostavy sa sprístupnia na kombináciu kláves Ctrl+Enter v príslušnej položke menu. Súčasťou programu sú tlačové zostavy s možnosťou zadania triediacích a súčtovacích kritérií.

Na určenie spôsobu výpočtu základného nároku na stravné lístky je v parametroch SS MZD doplnený parameter "S_STRL_UVD: Stravné lístky - denný úväzok". Týmto parametrom sa určí spôsob výpočtu základného nároku na stravné lístky na základe porovnania hodnoty dohodnutého denného úväzku voči zvolenému kritériu. Dohodnutý denný úväzok musí byť väčší ako porovnávacie kritérium definované hodnotou tohoto parametra.
Hodnoty parametra:
===============
1 = konštanta s hodnotou 4 (štandard podľa zákona)
2 = hodnota zákonného denného úväzku / 2
3 = štandardná hodnota dohodnutého denného úväzku zo mzdových konštánt / 2

Pre výpočet zrážky za stravné lístky sú doplnené mzdové konštanty:
STRLSC5_12 - Stravné pri SC 5-12 hodín
STRLHODNSL - Hodnota stravného listka
STRLPZRASL - % zrážky z ceny strav. lístka
STRLPRSFSL - Príspevok zo SF na str. lístok
STRLHODZRA - Hodnota zrážky za str. listok

Hodnota zrážky za stravný listok sa vypočíta podľa vzorza:
MIN(STRLSC5_12,STRLHODNSL)*STRLPZRASL/100-STRLPRSFSL.

V prípade, ak je uvedená hodnota konštanty "STRLHODZRA - Hodnota zrážky za str. listok ", namiesto výpočtu zrážky za stravné lístky podľa vzorca sa použije priamo jej hodnota.


Detailnejší popis práce s novým systémom pre evidenciu stravných lístkov nájdete v tejto prezentácii.

Aktualizované: 31.07.2015 22:32:25