Sociálna poisťovňa - IČPV / RLFO

Novinky zo Sociálnej poisťovne

Dátum začiatku zobrazovania IČPV bol stanovený na 14.1.2021


Sociálna poisťovňa v súlade s aktualizáciou zákona 461/2003 o Sociálnom poistení zavádza nový identifikátor každého poistného vzťahu s označením IČPV (ten bude potrebný na ročné zúčtovanie sociálneho poistného, ktoré by od roku 2022 mala SP vykonávať). IČPV bude jedinečné 12-miestne číslo, ktoré bude priradené každému "živému" poistnému vzťahu.
Zavedenie tohto identifikátora si vyžiada aj zmenu všetkých dôležitých dokumentov zasielaných do SP (RLFO, ELDP, MVP, VPP prípadne ďalšie).
Ako prvý sa zmenil Registračný list fyzickej osoby - RLFO, ktorého nová štruktúra bola aktivovaná 1.1.2021. Pre podávanie RLFO to znamená, že zamestnávateľ povinný RLFO podávať v novej štruktúre.
Ostatné dokumenty sú na novú štruktúru (v čase písania tohto dokumentu neznámu) viazané obdobím, za ktoré sa budú podávať. Teda napr. MVP (červený mesaný výkaz poistného) podávaný za december 2020 sa bude podávať ešte v starej štruktúre, MVP za január 2020 sa už bude podávať v novej štruktúre.

Pozitívne je, že od 1.1.2021 už zamestnávateľ nemá povinnosť podávať RLFO k začiatku a ukončeniu MD a RD.

Čo je v dokumentoch nové?
V dokumentoch je viacero zmien, ale podstatnou zmenou je, že takmer vo všetkých záznamoch je doplnený práve ten nový identifikátor IČPV. Ten sa nevyskytuje v RLFO - prihláška, nakoľko SP pridelí IČPV až po úspešnom spracovaní danej prihlášky. Následne pri zmene, odhláške, ... je už potrebné pridelený IČPV uvádzať.

Ako získame IČPV?
IČPV je možné získať týmito spôsobmi:
 • A) „k nahliadnutiu“ - v menu „Register“ a po úspešnom spracovaním RLFO, prihláška v menu „Prehľad - Registračný list fyzickej osoby“. Táto možnosť je vhodná napríklad pre manuálne spracovanie dokumentov, pri malom počte zamestnancov alebo rýchlej potrebe zaslať jeden konkrétny dokument (napr.: RLFO, odhláška) manuálne.
 • B) „na stiahnutie do súboru“ - v menu „Register“ po stlačení tlačidla, ktoré spustí generovanie a download csv súboru. Vhodné pre automatické „natiahnutie“ údajov zamestnávateľom do jeho softvérového vybavenia.
  --- Upozornenie: Tlačidlo je vo voľbe "Register" umiestnené nenápadne na ľavej strane s označením "Aktuálny stav IČPV"
  --- Technická poznámka: prečítajte si prosím technickú poznámku na konci tohto príspevku.
 • C) „automatizovane“ - pôjde o WS (Web Service) určený na priame napojenie do softvérového vybavenia zamestnávateľa bez manuálneho zásahu zamestnávateľa (ponúkne totožný rozsah údajov ako „na stiahnutie do súboru“). (technické detaily zatiaľ nie sú k dispozícii).

Riešenie v programe MZDY / FENIX.

V programe mzdy boli v súvislosti s uvedenými zmenami vykonané tieto úpravy:
 • Do kmeňových údajov pribudol nový údaj IČPV, ktorý je možné manuálne aktualizovať na obrazovke OK06-Poistné a dôchodky. Je to podpora na jednotlivé prevzatie IČPV zo stránky SP spôsobom A).
 • Pre hromadnú aktualizáciu IČPV pre všetkých "živých" zamestnancov s použitím získania súboru IČPV spôsobom B) je vo voľbe
  Uzávierky / Špeciálne činnosti
  nová funkcia "Prevzatie IČPV zo Sociálnej poisťovne". Táto funkcia predstavuje komplexné netriviálne spracovanie súboru získaného z portálu SP. Detailný popis použitia tejto novej funkcie je v tejto prezentácii.
 • Pri vytváraní RLFO program po 31.12.2020 vytvára RLFO už v novej štruktúre platnej pre rok 2021. Po prevzatí IČPV z portálu SP do csv súboru a zapísaní IČPV do kmeňových dát sa bude v RLFO v požadovaných miestach vypĺňať aj údaj IČPV.
  Kým IČPV do kmeňových dát nezapíšeme, program má za to, že ešte nedošlo k "zobrazovaniu" IČPV a RLFO vytvorí v súlade s inštrukciami SP BEZ údajov IČPV.

Podporu pre automatizované prevzatie IČPV priamo zo stránky SP zatiaľ nemôžme realizovať, nakoľko nie sú známe technické podmienky takéhoto prepojenia.
Nové štruktúry MVP a VPP budú do programu zapracované po ich zverejnení tak, aby podanie za január 2021 už program automaticky realizoval v novej štruktúre.

Všetky uvedené zmeny sú zrealizované vo verzii 2.238 z 27.12.2020
Zmeny, ktoré boli tvorcom mzdových programov oznámené 28.12.2020, sú realizované vo verzii 2.239 z 29.12.2020

Aktuálny stav ohľadom VPP (zelený výkaz): tento výkaz podávaný za mzdy spočítané za december 2020 v januári 2021 zatiaľ nie je možné podať, nakoľko podľa obdobia (2021/01) má byť podávaný už v novej štruktúre, ale tá ešte nie je známa. Preto daný výkaz nie je možné podať (pokus o podanie skončí chybou: neznáma alebo chybná štruktúra). Zo servisu SP pre SW firmy máme prísľub na dodanie novej štruktúry do polovice januára 2021.

Technická poznámka k preberaniu súboru CSV z portálu SP


Táto poznámka je určená IT správcom počítača, na ktorom sa mzdy spracúvajú.
Z prvých praktických skúseností z preberania CSV súborov sme zistili, že najväčším problémom je prevzatie vygenerovaného súboru z portálu SP, nakoľko fukcionalita tlačidla "Aktuálny stav IČPV" je závislá od rôznych nastavení počítača a webového prehliadača. Štandardné nastavenie väčšinou aktivuje priame otvorenie prijatého CSV súboru programom EXCEL. Následné uloženie dát spôsobí poškodenie obsahu prijatých dát tak, že z údajov "rodné číslo" a "IČPV" sú odstránené vedúce nuly a v niektorých prípadoch došlo aj k zmene formátu údajov "dátum vzniku PV" a "Dátum zániku PV". Automatická oprava je komplikovaná a nie vždy je možné dáta opraviť na správne hodnoty.
Preto doporučujeme, aby sa zrušila asociácia súborov s príponou CSV k programu EXCEL a tiež aby boli v používanom prehliadači natavené parametre tak, aby po kliku na tlačidlo "Aktuálny stav IČPV" bola ponúknutá aj možnosť "Uložiť ako .."
Prípadne poprosíme vysvetlite mzdárke postup, ako prevziať súbor z portálu SP BEZ otvorenia v programe EXCEL.
Program, ktorý spracúva prijaté dáta v MZD má sice možnosť automatickej opravy poškodeného súboru, avšak táto nemusí vždy viesť k vzniku pôvodných údajov, preto je lepšie spracúvať dáta tak, ako ich SP vytvorila.
Ďakujeme kolegom IT za pomoc v tejto oblasti.


Vytvorené© 26.12.2020 23:58:25

Aktualizované© 16.01.2021 11:30:44