DPH od januára 2021.

V zákone o DPH došlo v priebehu roka 2020 k rozsiahlym úpravám, z ktorých mnohé priamo vplývajú na zmeny v programoch FENIX. O mhoných z nich budeme podrobne informovať na ročnom webinári v januári 2021. Na niektoré skutočnosti však upozorníme aj v tomto predbežnom materiáli:

Oprava základu dane a dane pri nevymožiteľných pohľadávkach
S platnosťou od 1.1.2021 je možné uplatniť opravu (zníženie) základu dane a dane, ak dlžník čiastočne alebo úplne nezaplatil za zrealizovanú dodávku a pohľadávka sa stala nevymožiteľnou. Pre uplatnenie tohto postupu platí pomerne veľa pravidiel a obmedzení, tak ich aspoň naznačíme:

  • platnosť a účinnosť tejto možnosti je od 1.1.2021, ale vzťahuje sa aj na "staré" pohľadávky
  • podmienky sú uvedené v §25a ods.1
  • definícia nevymožiteľnej pohľadávky pre tento účel je v §25a ods.2
  • postup uplatnenia je popísaný v §25a ods.3
  • diskriminačné pravidl (vymedzenie, kedy nie je možné tento postup použiť) je v §25a ods.4
  • lehota na uplatnenie je v §25a ods.5 (3 roky, resp. viac, ak sú súdne vymáhané)
  • povinnosti dodávateľa (veriteľa) sú v §25a ods.7-11 (povinnosť vyhotoviť opravný doklad - nie faktúru)
  • povinnosti pri následnom hoci i čiastkovom uhradení sú v § 25a ods.6 (povinnosť vystaviť opravný doklad k oprave základu dane a dane)
  • povinnosti odberateľa (dlžníka) sú v §53
  • veriteľ aj dlžník majú záznamovú povinnosť viesť tieto opravy v daňových záznamoch podľa §70 ods.2 písm. i)
Na umožnenie realizácie týchto opráv základu dane a dane boli do programu doplnené nové kódy DPH:
NPV - Nevymožiteľná pohľadávka - veriteľ
NPD - Nevymožiteľná pohľadávka - dlžník
Použitie:
Uvedené kódy DPH je možné použiť pri zaúčtovaní dokladu o oprave základu dane a dane (nie je to faktúra).

U veriteľa (dodávateľa):
Najjednoduchšie je opravný doklad zaúčtovať formou dokladov s DPH. Použijeme kód NPV.
Ak ide o zníženie dane, zapíšeme základ dane aj daň so znamienkom mínus a následne budeme hodnotu zníženia dane účtovať so znamienkom mínus na strane MD na účte 311*****.
Ak ide o zvýšenie dane (napríklad pri dodatočnom i čiastkovom zaplatení zo strany odberateľa po vykonaní opravy), zapíšeme základ dane aj daň so znamienkom plus a následne budeme hodnotu zvýšenia dane účtovať so znamienkom plus na strane MD na účte 311*****.

U dlžníka (odberateľa):
Najjednoduchšie je opravný doklad (ktorý dlžník dostal od veriteľa) zaúčtovať formou dokladov s DPH. Použijeme kód NPD.
Ak ide o zníženie dane, zapíšeme základ dane aj daň so znamienkom mínus a následne budeme hodnotu zníženia dane účtovať so znamienkom mínus na strane DAL na účte 321*****.
Ak ide o zvýšenie dane (napríklad pri dodatočnom i čiastkovom zaplatení zo strany odberateľa po vykonaní opravy), zapíšeme základ dane aj daň so znamienkom plus a následne budeme hodnotu zvýšenia dane účtovať so znamienkom plus na strane DAL na účte 321*****.

Otázka účtovania nákladov/výnosom, ktoré ovplyvnia daň z príjmov z dôvodu odpisu pohľadávky, týmto postupom nie sú riešené. Tento postup rieši iba "vyňatie" DPH z nevymožiteľnej pohľadávky a jej odpis z pohľadu dane z príjmov sa už bude realizovať bežným postupom, ale už iba v cene BEZ DPH.


Nové daňové tlačivá
V súvislosti so zavedením možnosti opravy základu dane a dane pri nevymožiteľnej pohľadávke sa zmenilo tlačivo daňového priznania a kontrolného výkazu. Obe nové tlačivá budú v programe k dispozícii po zverejnení nových štruktrú XML súborov. Prvý krát sa použijú (automaticky) pri podávaní DPH a KV za január 2021 resp 1.štvrťrok 2021.


Pripomienka
Ak ste v priebehu roka 2020 uplatňovali odpočítanie DPH koeficientom, nezabudnite posledné daňové prizanie vytvoriť vo voľbe
 Výkaz DPH s ročným vysporiadaním koeficientu 
.


Aktualizované© 30.12.2020 12:24:50