MZDY-stravovanie zamestnancov od 1.1.2022

MZDY od 1.1.2022
–––––
Stravovanie zamestnancov od 1.1.2022


Gastrolístky aj finančné príspevky na stravovanie sa od januára 2022 zrovnoprávnia – do výšky 55 % sumy stravného nebudú zdanené. Doteraz boli gastrolístky od dane oslobodené. Oslobodenie od dane z príjmov sa uplatní od 1.1.2022 jednotne pre všetky formy zabezpečenia stravy, resp. jej finančného krytia, a to aktuálne podľa Zákonníka práce najviac do výšky 2,81 eura. Ak zamestnancom teda prispieval zamestnávateľ na jedlo alebo formou gastrolístka nad 2,81 eura (mimo sociálneho fondu), od nového roka sa uplatní oslobodenie len do výšky 2,81 eura (plus príspevok zo sociálneho fondu). Čo bude (zhodne, aj v prípade gastrolístka aj v prípade finančného príspevku) navyše, sa u zamestnanca zdaní a zaplatia sa aj odvody. Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu zostáva naďalej nezdanený.

Zrovnoprávnenie rôznych foriem poskytovania stravovania zamestnancov sa prejavilo v zmene v zdaňovaní gastrolístkov. Došlo k zmene v zdaňovaní stravovacích poukážok, t.j. gastrolístkov, ktoré už nebudú v plnej výške oslobodené od dane, ale bude sa na ne uplatňovať hranica pre oslobodenie od dane do rovnakej sumy ako pri finančnom príspevku na stravovanie, t.j. maximálne 2,81 EUR (55 % z 5,10 EUR – hodnoty stravného poskytovaného na pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín podľa Opatrenia o sumách stravného).

Zrovnoprávnenie v zdaňovaní rôznych foriem poskytovania stravovania zamestnancov bude v praxi vyzerať tak, že do sumy 2,81 EUR a nebude zdanený gastrolístok ani finančný príspevok na stravovanie. Pri poskytnutí stravného nad rámec Zákonníka práce ktorý nie je financovaný zo sociálneho fondu, pôjde o zdaniteľný príjem zamestnanca, ktorý bude podliehať daniam aj odvodom. Daniam a poistným odvodom nebude naďalej podliehať zákonný príspevok zamestnávateľa a príspevok zo sociálneho fondu.

V schválenom pozmeňujúcom návrhu novely Zákonníka práce sa vypustilo riešenie výplaty stravného spätne. Naďalej teda platí, že je potrebné zo strany zamestnávateľa zabezpečiť, aby tak stravovacie poukážky, ako aj finančný príspevok na stravovanie boli zamestnancom poskytované vopred, najneskôr v deň zabezpečenia stravovania. V opačnom prípade pôjde o porušenie zákonných podmienok vyplývajúcich zo Zákonníka práce. Porušenie týchto zákonných podmienok môže mať negatívne daňové dopady na zamestnanca aj zamestnávateľa - príspevky vyplácané spätne nebudú uznané za daňové výdavky.

Splnenie uvedenej požiadavky v praxi znamená, že ak sa požaduje poskytnúť finančný príspevok od januára 2022, je potrebné jeho vyplatenie už v decembri 2021. Na tento účel bola do distribučnej sady doplnená nová dvojica MZL:
9521-FPS-záloha,
9522-PFS-zúčt.zálohy.
Zálohu je potrebné poskytnúť pred mesiacom, od ktorého sa požaduje finančný príspevok vyplácať vo výške určenej na počet pracovných dní v mesiaci + počet pracovných dní, za ktoré bude pripísaná výplata na účet zamestnanca.

Príklad: Ak chceme rozbehnúť vyplácanie FPS od januára 2022, tak je potrebné v decembri 2021 (t.j. v novembrovej výplate) vyplatiť zálohovo finančný príspevok na počet dní 23+12=35 * suma FPS=35 * 2,81 = 98,35 mzdovou zložkou 9521.
Ak budeme vyplácať aj príspevok zo SF (napr. vo výške 1,69), tak zálohovo poskytneme:
35 * (2,81+1,69) = 35 * 4,50 = 157,50 celú sumu MZL 9521.

Pri ukončení pracovného pomeru alebo zmene v systéme zabezpečenia stravy sa rovnaká suma zrazí mzdovou zložkou 9522.

Ako by sa malo o finančnom príspevku vrátane záloh účtovať?
Účtovanie závisí od spôsobu poskytnutia a zúčtovania zálohy, ktorej poskytnutie NIE je zákonným sociálnym nákladom zamestnávateľa, ale iba iná pohľadávka voči zamestnancovi.
Pri účtovaní je tiež potrebné určiť, do ktorého účtovného obdobia daný účtovný prípad patrí. Preto budeme v príklade predpokladať, že poskytnutie zálohy na FPS bolo zrealizované finančne v decembri (v novembrovej mzde), poskytnutie skutočného FPS v marci (v mzde za február) a zúčtovanie bolo zrealizované v auguste (v júlovej mzde).

Príklady účtovania FPS (finančného príspevku na stravu)
predkontácia
obdobie
popis účtovného prípadu
  Poskytnutie zálohy na FPS
335 / 331
novemberposkytnutie "cez pásku" MZL 9521
335 / 221
decemberposkytnutie bankovým prevodom mimo miezd
335 / 211
decemberposkytnutie v hotovosti cez pokladňu mimo miezd
  Poskytnutie skutočného FPS
527 / 331
novemberposkytnutie FPS MZL 763F (suma, ktorou prispieva zamestnávateľ)
472 / 331
novemberposkytnutie FPS MZL 763P (suma príspevku zo Sociálneho fondu)
  Zúčtovanie zálohy na FPS
331 / 335
júlVyúčtovanie zrážkou „cez pásku“ MZL 9522
221 / 335
augustPriame vrátenie zálohy zamestnancom cez bankový prevod mimo miezd
211 / 335
augustPriame hotovostné vrátenie zálohy zamestnancom do pokladne mimo miezd
3xx / 335
augustZapočítanie voči záväzkom organizácie (mimo miezd) na základe dohody

K dispozícii je aj tento materiál:
MZDY - Stravovanie zamestnancov - popis použitia, účtovanie, ... aktualizované 28.11.2021


V posledných dňoch (17.12.2021 - 21.12.2021) sa nám nahromadilo veľa dotazov, ako zrealizovať vyplatenie zálohy na finančný príspevok, ak sa to nestihlo v novembrových mzdách.
Stručný popis, ako toto zrealizovať, nájdete v tejto prezentácii

*** Aktualizované 17.01.2022 18:29:47 ***