MZDY v roku 2022.

Rok 2022, podobne ako rok predchádzajúci, je náročný už od svojho úvodu. Tomu zodpovedá aj stav legislatívy, realizácie nedotiahnutých zmien a samozrejme tento stav vytvára i tento rok veľa realizačných otáznikov.
Preto Vám chceme na jednom mieste prinášať pravidelné informácie o nových zmenách, úpravách v programe ale aj o iných skutočnostiach, ktoré so spracovaním miezd súvisia.

Zdravotné poistenie - minimálny preddavok - od januára 2023

Aktualizované 08.01.2023 15:31:23
Dňa 22.12.2022 bola schválená novela zákona o Zdravotných poisťovniach a v tejto novele je vložená i rozsiahla zmena zákona o Zdravotnom poistení.
Z pohľadu spracovania miezd je dôležitou zmenou vloženie:
§13b sa bude týkať zdravotných poisťovní pri ročnom zúčtovaní ZP za rok 2023.
Avšak §16a sa bude týkať výpočtu miezd už za január 2023. Čo je vlastne obsahom tohto ustanovenia?
V odseku (1) je definovaný výpočet výšky minimálneho preddavku ZP (pre rok 2023 to bude 32,81€). Tento minimálny preddavok sa podľa odseku (2) znižuje pomerne k počtu dní, počas ktorých je zamestnanec v danom mesiaci:
 • SZČO
 • je na PN (presnejšie je osobou podľa §11 ods. 7 a 8)
 • je osobou so zdravotným poistením
 • je vyhlásený za nezvestnú osobu
 • nie je zamestnancom (napr. v mesiaci nástupu a výstupu)
Takto určený minimálny preddavok sa porovná so skutočným preddavkom (za zamestnanca aj zamestnávateľa spolu), a ak je skutočný preddavok menší, tak sa musí doplatiť ako zvýšenie preddavku zamestnanca. Poistné zamestnávateľa sa nemení!
Ak však má zamestnanec viac zamestnávateľov, môže sa rozhodnúť, že navýšenie na minimálny preddavok sa nemá realizovať. Toto rozhodnutie však musí oznámiť zamestnávateľovi písomne na tlačive, ktorého vzor. vydalo MZSR. Na rovnakom tlačive môže zamestnanec oznámiť aj skutočnosti, ktoré podľa odseku (2) budú "krátiť" vypočítaný minimálny preddavok (napr. informácia o tom, že zamestnanec je aj SZČO).
Každú zmenu v týchto údajoch by mal zamestnanec oznámiť zamestnávateľovi do 8 dní od zmeny. Reálne však zamestnávateľ skutočnosť, že u daného zamestnanca nemá uplatňovať minimálny preddavok, oznamuje poisťovni až v mesačnom výkaze poistného. Prakticky teda postačí zamestnávateľovi doručiť oznámenie pred výpočtom miezd za príslušný mesiac.

Čo je potrebné vykonať pre správny výpočet miezd od januára 2023:
 • od zamestnancov, ktorí chcú neuplatňovať inštitút minimálneho preddavku a spĺňajú dané podmienky, vyžiadať podpísané oznámenie
 • v obrazovke OK06 vyplniť nový údaj "Výnimka z MP" (postačí u tých zamestnancov, ktorí doručili oznámenie)
Pri zamestnancoch, ktorí oznámenie nedoručia, nie je potrebné vykonať nič, program štandardne bude uplatňovať inštitút minimálneho preddavku so znížením MP o dni PN a neprítomností, počas ktorých je platiteľom poistného štát. Automaticky sa tiež nebude inštitút MP uplatňovať v súlade s Usmernením MZSR k MP pri zamestnancoch, ktorí majú nastavený odvod do ZP v zníženej sadzbe (sú pre ZP osobou so zdravotným postihnutím) alebo do ZP sa im odvod nezráža (napr. dohoda dôchodcu).
Nový kmeňový údaj v obrazovke OK06 je k dispozícii vo verzii programu MZDY v-2.308 z 8.1.2023.

RLFO, OOP, analytické údaje - od decembra 2022

Aktualizované 13.12.2022 03:53:04
Na základe rôznych prijatých noviel zákonov pripravuje SP rozsiahlu zmenu v obsahu a štruktúre RLFO. Zmeny sú z dvoch zdrojov:

OOP - odvodová odpočítateľná položka, ktorou sa s účinnosťou od 1.1.2023 nahrádza doterajšia výnimka pri dohodách (študenti a dôchodcovia do 200,00 Eur). Zavedením OOP dôjde k zmene v evidencii dohôd - už nebudú dohody s a bez DP, ale pri každej dohode bude evidovaný stav, či si daný zamestnanec uplatňuje alebo neuplatňuje OOP v danom mesiaci. V každom mesiaci si môže OOP uplatniť iba u jedného zamestnávateľa. Na tento účel vznikne v SP register OOP, ktorý by mal byť prístupný zamestnávateľom podobne ako informácie o PN.
Na prihlásenie / odhlásenie z uplatňovania OOP budú slúžiť dva nové údaje v RLFO:
- dátum oznámenia začatia uplatňovania OOP (uplatnenie je od nasledujúceho mesiaca)
- dátum oznámenia ukončenia uplatňovania OOP (ukončí sa od nasledujúceho mesiaca)
Zamestnávateľ je povinný oznámiť SP začatie / koniec uplatňovania OOP najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni, kedy danú skutočnosť zamestnanec písomne zamestnávateľovi oznámil na tlačive, ktoré SP pripraví v priebehu decembra.

Analytické údaje: v RLFO prihláška a zmena budú nové "analytické" údaje:
 • miesto výkonu práce - kódovaný údaj podľa vyhlášky ŠÚ SR 597/2002 (číselník krajov, okresov, obcí, ...) s ďalšími podmienkami kódovania v špeciálnych prípadoch (celé územie SR, mimo SR, ...)
 • Druh vykonávanej práce - opäť kódovaný údaj podľa vyhlášky ŠÚ SR 449/2020 (ISCO08; tento údaj sa zapisuje v obrazovke OK03 ako "Kód pracovnej činnosti")
 • Rozsah pracovného času - podľa informácií k dnešnému dňu sa má uvádzať stanovený alebo dohodnutý týždenný pracovný čas.

Čo bude potrebné spraviť v decembri:
Ak máte dohodárov, ktorí si uplatňujú výnimku a budú v dohode pokračovať aj po 31.12.2022 a budú si chcieť uplatniť OOP, tak v priebehu decembra 2022 musia písomne oznámiť, že chcú OOP uplatňovať. Zamestnávateľ musí najneskôr nasledujúci pracovný deň odoslať RLFO-zmena, avšak v ňom už musia byť uvedené aj "analytické údaje". Tie treba do kmeňových dát pracovníka nahrať (tieto údaje budú v obrazovkách OK03, OK06 resp. ASPP1 a ASPP6 pre súbežné pracovné pomery) .

Pre všetkých zamestnancov, ktorí budú zamestnancami aj po 31.12.2022 je potrebné pred podaním mesačného výkazu za január doplniť "analytické údaje" cez RLFO-zmena. Na ten účel bude potrebné každému "zostávajúcemu" zamestnancovi tieto údaje v kmeňových údajoch zapísať alebo aktualizovať (pre pohodlnejšiu aktualizáciu budú dočasne k dispzícii špeciálne pripravené obrazovky iba s údajmi potrebnými pre aktualizáciu "analytických údajov" OK90 a ASPP9). Program následne podklady pre RLFO zmena pripraví do XML súboru, ktorý je určený na podanie RLFO.

D ô l e ž i t é !
SP dnes (5.12.2022) oznámila plánované nasadenie novej schémy pre RLFO na stredu 14.12.2022 od 00:00:00.
Takisto SP dnes (5.12.2022) zverejnila vzory Oznámení a čestných vyhlásení k odvodovej odpočítateľnej položke (OOP). Nájdete ich na stránke www.socpoist.sk v sekcii formuláre. Do názvu napíšte OOP kliknite na potvrdiť. Zobrazia sa tlačivá s poradovými číslami 268 a 269. Prezrite si vopred ich obsah, ale zatiaľ ich zamestnancom nedávajte, aby vám nezačala plynúť lehota na oznámenie uplatňovania OOP.

Nová verzia MZD s programovými úpravami potrebnými pre zápis nových údajov a pre vytvorenie RLFO v novej štruktúre je k dispozícii od 13.12.2022.
Nová verzia má v sebe zapracované tieto zmeny:
 • Kmeňové dáta sú rozšírené o "Analytické údaje". Tie sa dajú vypĺňať v obrazovkách OK03, OK06 a OK90 resp ASPP1, ASPP6 a ASPP9 pre súbežné pracovné pomery
 • Príprava údajov pre RLFO priamo z kmeňových dát má nové možnosti pre prípravu RLFO na doprihlásenie dohodárov s výnimkou na DP k 1.1.2023, prípravu zmenových RLFO na odoslanie Analytických údajov, a ďalšie
 • Generovanie RLFO XML od 14.12.2022 v novej štruktúre s kontrolou vyplnenia analytických údajov a tam, kde to ide, s náhradou nevyplnených údajov štandardnými "univerzálnymi" hodnotami
 • Nový parameter v nastaveniach SS MZH a určenie kódu miesta výkonu práce, ak v kmeni nebude zadané
 • Podpora pre prípravu a tlač Oznámenia a čestného vyhlásenia k uplatneniu OOP (tlačivo z SP je výrazne upravené tak, aby bol obsah zrozumitelnejší aj bežným zamestnancom a aby sa všetko vošlo na jednu stranu).
Na piatok 16.12.2022 o 10:00 pripravujeme krátky hodinový webinár k tejto veľmi aktuálnej a komplikovanej téme, na ktorom budú vysvetlené základné zmeny v legislatíve, prezentované základné postupy v nových častiach programu a doporučené praktické kroky pre niektoré typické situácie. Organizačné informácie nájdete na stránke www.compeko.sk v úvodných témach.

Otcovská dovolenka - od 1.11.2022

Aktualizované 06.11.2022
Na základe schváleného návrhu zákona, ktorým sa mení Zákonník práce a niektoré ďalšie zákony, sa s účinnosťou od 1. novembra 2022 zavádza pre mužov otcovská dovolenka. V tejto súvislosti pre zamestnávateľa vo vzťahu k RLFO nevyplývajú žiadne nové povinnosti. Do 31. 12. 2022 platí, že vylúčenie povinnosti platiť poistné zamestnancom a zamestnávateľom je v období, počas ktorého sa zamestnancovi poskytuje materské.
Pre ozrejmenie pravidiel platenia poistného počas otcovskej dovolenky uvádzame tabuľku zostavenú na základe aktuálneho stanoviska SP k tejto problematike:
Druh dovolenky Vylúčenie povinnosti Prerušenie poistenia MZL
RD s poberaním materského ANONIE5B37
RD bez poberania materskéhoNIEANO5102
OD s poberaním materského ANONIE5B37
OD bez poberania materskéhoNIENIE5B38

Mzdová zložka 5B38 pre OD bez poberania materského v čase od 1.11.2022 do 31.12.2022 je novodefinovaná MZL a je k dispozícii od 6.11.2022. Pri jej použití je potrebné zadať manuálne začiatok aj koniec ODBM (Otcovskej Dovolenky Bez poberania Materského).

S účinnosťou od 1. 1. 2023 dôjde k viacerým hlbokým zmenám v systéme sociálneho poistenia. V rámci týchto zmien už vylúčenie povinnosti platiť poistné nebude viazané na poberanie materského, ale na sociálnu udalosť tehotenstvo a materstvo. Podľa zákona v znení účinnom od 1.1.2023 sa vylúčenie povinnosti platenia poistného bude teda určovať inak. Presnú informáciu vrátane príslušných postupov v programe prinesieme v dostatočnom predstihu na základe postupov, ktoré budú určené Sociálnou poisťovňou. Detailne túto problematiku opäť rozoberieme na ročnom školení v januári 2023.

Stravovanie zamestnancov od 1.1.2023

Aktualizované 06.11.2022
Podľa návrhu na zmenu zákona o cestovných náhradách bude hodnota stravného opäť k 1.1.2023 zmenená na hodnotu 6,80. Z toho dôvodu bude opäť potrebné zmeniť nastavenie konštánt potrebných pre správny výpočet "stravného". Po schválení zákona Vás opäť budeme informovať, aké sú možné a doporučené hodnoty pre jednotlivé parametre pre výpočet stravného. Samozrejme tieto nové hodnoty budú súčasťou inštalačnej sady a reinštalácia príslušné konštanty aktualizuje.

Tí zamestnávatelia, ktorí ešte neprešli na doporučovaný spôsob poskytovania stravného formou dostatočnej zálohy a poskytovania stravného už v skutočnej výške a chcú na tento spôsob prejsť od januára 2023, je potrebné prvé kroky (poskytnutie záloh) vykonať už v decembri 2022 vo výplatách za november 2022.
Viac detailov je v tejto prezentácii.

Stravovanie zamestnancov od 1.9.2022

Aktualizované 16.8.2022
Dňa 6.8.2022 bolo v Zbierke zákonov zverejnené opatrenie 281/2022 Z.z. o sumách stravného. Je to už druhá zmena tejto sumy v priebehu roka 2022. Tá predchádzajúca bola k 1.5.2022. Zo zmien je pre mzdovú agendu dôležitá úprava sumy stravného pri pracovných cestách v rozsahu 5-12 hodín a to zo sumy 6,00 na sumu 6,40. Dôsledkom je, že sa s účinnosťou od 1.9.2022 zmenia hodnoty:
 • minimálna hodnota ceny jedla je 4,80 (do 2022/08 je 4,50)
 • minimálna nominálna hodnota stravného lístka je 4,80 (do 2022/08 je 4,50)
 • minimálna suma finančného príspevku je 2,64 (do 2022/08 je 2,48)
 • maximálna suma finančného príspevku je 3,52 (do 2022/08 je 3,30)

V programe je potrebné vykonať tieto úpravy:
vo voľbe:
 Číselníky / Tabuľky / Mzdové konštanty 
je potrebné nastaviť tieto konštanty:
 • Hodonta finančného príspevku: medzi 2,64 .. 3,52
 • Hodnota poskytnutého jedla: aspoň 4,80
 • Hodnota stravného lístka: aspoň 4,80

Kedy je potrebné zmeniť uvedené mzdové konštanty?

Obdobie, kedy je potrebné uvedenú zmenu realizovať, závisí od toho, aký scenár pre poskytovanie stravného používate. Dva najbežnejšie scenáre sú popísané v tejto prezentácii.
Ak používate odporúčaný scenár
(dostatočná záloha, poskytovanie podľa skutočnosti)

tak je potrebné uvedené konštanty upraviť s platnosťou od obdobia 2022/09.
Tiež je treba zvážiť, či je už poskytnutá záloha (finančná na fin. príspevok, resp zálohovo poskytnuté stravné lístky) dostatočne vysoká na splnenie podmienok oslobodenia od dane. Ak nie je, je vhodné zálohu navýšiť rovnako, ako bola pôvodne poskytnutá (MZL 9521 pre fin. príspevok, stravné lístky alebo gastrokarty - bez evidencie mzdovou zložkou). Navýšenie zálohy je možné realizovať v mzde za august 2022 v septembri 2022.

Ak používate zastaralý často používaný scenár
(minimálna alebo žiadna záloha, poskytovanie vopred podľa skutočnosti minulého mesiaca)

tak je potrebné uvedené konštanty upraviť s platnosťou od obdobia 2022/08.


V oboch variantoch je vhodné opätovne preveriť aj nastavenie konštánt pre výšku príspevku nad limit a výšku príspevku zo Sociálneho fondu.

Inštalačný program od verzie 2.299 zo dňa 16.8.2022 upraví uvedené konštanty na hodnoty 3,52 / 4,80 / 4,80 s platnosťou od 2022/09 ak ešte neboli upravené manuálne.

Daňový bonus od 1.7.2022

Aktualizované 19.7.2022
Napriek sľubom a dohodnutým pravidlám došlo k ďalšej vážnej zmene v daňovej oblasti v strede roka: a to v oblasti dane z príjmov - konkrétne vo výpočte daňového bonusu na deti.
Novela zákona o DP s účinnosťou od 1.7.2022 stanovuje nový spôsob výpočtu daňového bonusu v hrubých rysoch nasledovne:
Daňový bonus je
 • na dieťa do 15 roku veku 70,00 Eur (posledný krát v mesiaci, kedy dosiahne vek 15 rokov)
 • na dieťa nad 15 rokov veku 40,00 Eur
Maximálna výška bonusu v danom mesiaci však je čiastkový základu dane podľa §5 vynásobená % podľa počtu vyživovaných detí (pravdepodobne sa myslí podľa počtu detí, na ktoré sa poberá u daného zamestnávateľa bonus) na základe tabuľky:
Počet detí%
120%
227%
334%
441%
548%
6 a viac55%

Zákon nestanovuje, ako sa má bonus pre jednotlivé deti upraviť, ak je limit (maximálna výška) menší, ako vypočítaný bonus. Program určený bonus pre každé dieťa upraví pomerne tak, aby bolo dodržané zákonom stanovené maximum.
Prechodné ustanovenie v zákone dáva možnosť výpočtu bonusu aj "po starom", teda podľa ustanovení účinných do 30.6.2022 a v obdobiach júl 2022 až december 2022 sa uplatní ten bonus, ktorý je pre zamestnanca výhodnejší (väčší).

Ako sa bonus vysporiada v ročnom zúčtovaní, to bude samostatná kapitola a o postupoch Vás budeme informovať v týchto mzdových aktualitách a tiež aj na ročnom školení.

Nový výpočet daňového bonusu je zrealizovaný vo verzii miezd 2.296 zo 17.7.2022. Inštalácia okrem zmeneného výpočtu prinesie a zaktualizuje viacero mzdových konštánt, ktoré sú pre správny výpočet bonusu od 1.7.2022 potrebné. Ide o tieto mzdové konštanty:

Označenie H OD DO Názov konštanty Hodnota Poznámka
DP-BON00  202207202212Daňový bonus na dieťa do 15 r. 70.0000 595/2003 účinný 1.7.2022-31.12.2022
DP-BON00  202301 Daňový bonus na dieťa do 15 r. 100.0000 595/2003 účinný od 1.1.2023
DP-BON15  202207202212Daňový bonus na dieťa nad 15 r. 40.0000 595/2003 účinný 1.7.2022-31.12.2022
DP-BON15  202301 Daňový bonus na dieťa nad 15 r. 50.0000 595/2003 účinný od 1.1.2023
DP-BONPZD 1 202207 Limitné % zo základu dane 20.0000 pri 1 dieťati
DP-BONPZD 2 202207 Limitné % zo základu dane 27.0000 pri 2 deťoch
DP-BONPZD 3 202207 Limitné % zo základu dane 34.0000 pri 3 deťoch
DP-BONPZD 4 202207 Limitné % zo základu dane 41.0000 pri 4 deťoch
DP-BONPZD 5 202207 Limitné % zo základu dane 48.0000 pri 5 deťoch
DP-BONPZD 6 202207 Limitné % zo základu dane 55.0000 pri 6 a viac deťoch
DP-BONUS M 202201202206Daňový bonus na dieťa-mesiac 23.5700 Upravuje sa koeficientom zvýš. živ.minima
DP-BONUS M 202207 Daňový bonus na dieťa-mesiac 1.0000 Od 2022/07 sa bonus počíta inak

Posledná definícia (Daňový bonus od 202207 s hodnotu 1.0000) je nutnou technickou podmienkou na použitie MZL 9114 s rovnakou definíciou výpočtu ako v minulých obdobiach.

Pre možnosť aspoň hrubej kontroly nového výpočtu bonusov sa do chybového protokolu výpočtu zapíše informačný riadok s hodnotami bonusu "po starom", "po novom" a tiež limit pre nový bonus.
Príklad:
  Danovy bonus po starom: 114.31 po novom: 190.00 (lim: 456.33)
Pre správny výpočet miezd za obdobie 2022/07 v auguste 2022 je potrebné mať naištalovanú verziu 2.297 z 19.7.2022 alebo novšiu.

ePN od 1.6.2022

Aktualizované 08.6.2022
Sociálna poisťovňa od 1. júna 2022 poskytuje novú službu – elektronickú PN (ePN) – aj pre zamestnávateľov. Základným zámerom zavedenia tejto služby bola snaha o zjednodušenie výmeny dokladov súvisiacich s PN a možnosť čo najrýchlejšieho poskytnutia informácie o PN zamestnanca jeho zamestnávateľovi.
Komunikácia a výmena údajov pri ePN sa bude uskutočňovať prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne. Zamestnávatelia si v nich nájdu novú záložku s názvom ePN, kde sa budú sústreďovať všetky potrebné údaje o práceneschopnosti ich zamestnancov, bezodkladne a online.
Prístup k ePN budú mať všetci zamestnávatelia, ktorí využívajú e-Služby Sociálnej poisťovne. Nová služba prinesie zamestnávateľom benefity, ale aj nové povinnosti.
Benefity:
Sociálna poisťovňa poskytne zamestnávateľom tieto informácie:
 • vznik, trvanie a ukončenie PN zamestnanca, dôvod vzniku a miesto pobytu zamestnanca počas PN
 • informáciu o porušení liečebného režimu, ak k porušeniu dôjde
 • každú zmenu v poskytovaných údajoch

Povinnosti zamestnávateľa:
Zamestnávateľ bude mať vocči Sociálnej poisťovni tieto povinnosti:
 • za zamestnanca, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného, zasielať číslo účtu zamestnanca, na ktoré mu vypláca mzdu alebo informáciu, že mzdu vypláca v hotovosti
 • oznámiť informáciu o poslednom dni výkonu práce zamestnanca pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti
 • tieto informácie odošle zamestnávateľ cez ePN čo najskôr, ak predpokladá, že práceneschopnosť bude trvať viac ako 10 dní (Sociálna poisťovňa vypláca nemocenské od 11. dňa)
 • Pri ePN vystavenej z dôvodu pracovného úrazu/choroby z povolania zasielať vyššie uvedené údaje čo najskôr a bez ohľadu na dĺžku predpokladaného trvania PN (Sociálna poisťovňa vypláca nemocenské od 1. dňa) a oznámiť obdobie, za ktoré má zamestnanec nárok na náhradu príjmu a či bola alebo nebola náhrada príjmu vyplatená

Všetky aktuálne informácie o ePN sú priebežne zverejňované na webovej stránke Sociálnej poisťovne
Aktuálne problémy tejto služby:
 • V období od 1.6.2022 do 31.5.2023 je táto služba zo strany lekárov dobrovoľná, teda nie všetky PN sa nájdu v systéme ePN
 • povinnosť zamestnávateľa potvrdiť ePN bola pôvodne navrhovaná do 3 kalendárnych dní, čo bolo nerálne a bolo to zmenené na povinnosť "čo najskôr". I tak je splnenie tejto povinnosti problematické najmä u malých zamestnávateľov, nakoľko zatiaľ v e-službách SP nie je mechanizmus notifikácií o vzniku zápisu ePN, ktorý je potrebné potvrdiť. Mzdárka alebo personalistka sa tak o ePN dozvie iba tak, že navštívi stránku e-služieb SP a pozrie sa, či tam nečaká nejaká ePN na potvrdenie.
 • SP už dlho sľubuje podporu pre priame prepojenie so mzdovými programami prostredníctvom API, čo by umožnilo, aby sa program "sám" pozrel do dát ePN, sám zistil, že nejaká ePN čaká na potvrdenie a prípadne pomohol v príprave a odoslaní potvrdenia. Vzhľadom na to, že ide o prácu s ePN v reálnom čase, takáto SW služba by skôr patrila do "záberu" dochádzkových systémov. Mzdové programy by si mohli "iba" preberať údaje už potvrdených PN.
  Avšak príslušná podpora (API) v čase písania tohto príspevku nie je k dispozícii ani len v definičnej forme, a tak všetka práca s ePN zo strany zamestnávateľa zatiaľ zostáva na úrovni "manuálneho" spracovania.
 • Ak sa v tejto oblasti čokoľvek zmení tak, že si to vyžiada zmenu v programe MZDY, budeme Vás informovať informáciou na tomto mieste a tiež mailovou notifikáciou.


Stravovanie zamestnancov od 1.5.2022

Aktualizované 11.4.2022
Dňa 7.4.2022 bolo v Zbierke zákonov zverejnené opatrenie 116/2022 Z.z. o sumách stravného. Zo zmien je pre mzdovú agendu dôležitá úprava sumy stravného pri pracovných cestách v rozsahu 5-12 hodín a to zo sumy 5,20 na sumu 6,00. Dôsledkom je, že sa s účinnosťou od 1.5.2022 zmenia hodnoty:
 • minimálna hodnota ceny jedla je 4,50
 • minimálna nominálna hodnota stravného lístka je 4,50
 • minimálna suma finančného príspevku je 2,48
 • maximálna suma finančného príspevku je 3,30

V programe je potrebné vykonať tieto úpravy:
vo voľbe:
 Číselníky / Tabuľky / Mzdové konštanty 
je potrebné nastaviť tieto konštanty:
 • Hodonta finančného príspevku: medzi 2,48 .. 3,30
 • Hodnota poskytnutého jedla: aspoň 4,50
 • Hodnota stravného lístka: aspoň 4,50

Kedy je potrebné zmeniť uvedené mzdové konštanty?

Obdobie, kedy je potrebné uvedenú zmenu realizovať, závisí od toho, aký scenár pre poskytovanie stravného používate. Dva najbežnejšie scenáre sú popísané v tejto prezentácii.
Ak používate odporúčaný scenár
(dostatočná záloha, poskytovanie podľa skutočnosti)

tak je potrebné uvedené konštanty upraviť s platnosťou od obdobia 2022/05.
Tiež je treba zvážiť, či je už poskytnutá záloha (finančná na fin. príspevok, resp zálohovo poskytnuté stravné lístky) dostatočne vysoká na splnenie podmienok oslobodenia od dane. Ak nie je, je vhodné zálohu navýšiť rovnako, ako bola pôvodne poskytnutá (MZL 9521 pre fin. príspevok, stravné lístky alebo gastrokarty - bez evidencie mzdovou zložkou).

Ak používate zastaralý často používaný scenár
(minimálna alebo žiadna záloha, poskytovanie vopred podľa skutočnosti minulého mesiaca)

tak je potrebné uvedené konštanty upraviť s platnosťou od obdobia 2022/04.
Tiež je treba zvážiť, či je už poskytnutá záloha (finančná na fin. príspevok, resp zálohovo poskytnuté stravné lístky) dostatočne vysoká na splnenie podmienok oslobodenia od dane. Ak nie je, je vhodné zálohu navýšiť rovnako, ako bola pôvodne poskytnutá (MZL 9521 pre fin. príspevok, stravné lístky alebo gastrokarty - bez evidencie mzdovou zložkou).

V oboch variantoch je vhodné opätovne preveriť aj nastavenie konštánt pre výšku príspevku nad limit a výšku príspevku zo Sociálneho fondu.

Inštalačný program od verzie 2.288 zo dňa 11.4.2022 upraví uvedené konštanty na hodnoty 3,30 / 4,50 / 4,50 s platnosťou od 2022/05 ak ešte neboli upravené.

KURZARBEIT - prvá etapa.

Odo dneška (28.3.2022) je na webe k dispozícii verzia miezd, ktorá realizuje prvú etapu zmien v súvislosti so zákonom o podpore v čase skrátenej práce. Táto etapa zabezpečuje zmenu kmeňových údajov potrebných na nový výpočet odvodov do fondov, vlastný výpočet ako aj nové výkazky do SP. Detailnejší popis týchto zmien nájdete v samostatnom príspevku Kurzarbeit od 2022/03 v sekcii "Novinky".
V uvedenom materiáli je k 5.4.2022 aktualizovaný popis, ako zosynchronizovať nastavenie údaja "Typ pracovného vzťahu" (ZecPomer) v kmeňových údajoch MZD a v registri Sociálnej poisťovne.

KURZARBEIT - druhá etapa.

Druhá etapa obsahuje nové MZL pre realizáciu rôznych typov náhrad (585V a 585W) v súvislosti so zákonom a základné vyhodnotenie možnosti získania príspevku. Verzia s druhou etapou je k dispozícii od 30.3.2022.

Výkaz VPP (zelený) za mzdové obdobie 2022/02

SP sa rozhodla (počas odstávky 20.3.2022), že VPP za obdobie 2022/02 (v hlavičke je obdobie zúčtovania 2022/03) musí byť podaný vo verzii v2022, i keď pre nové položky v tejto verzii výkazu neexistuje v období 2022/02 obsahová náplň (nový fond PFP, do ktorého sa bude odvádzať od obdobia 2022/03 z titulu zákona o podpore v čase skrátenej práce (Kurzarbeit). Do programu bola doplnená nová verzia (v2022) výkazu v listinnej aj elektronickej forme a použije sa už pre výkazy za mzdové obdobie 2022/02.

Stravovanie zamestnancov (možno) od 1.5.2022

V parlamente je pripravená novela zákona o náhradách pri služobných cestách. Zo zmien je pre mzdovú agendu dôležitá úprava sumy stravného pri SC v rozsahu 5-12 hodín a to zo sumy 5,20 na sumu 6,00. Dôsledkom bude, že sa zmenia hodnoty pre minimálnu nominálnu hodnotu stravného lístka (4,50), minimálnu sumu finančného príspevku (2,48) a maximálnu sumu finančného príspevku (3,30). Ak poskytujete finančný spríspevok na úrovni aktuálneho povinného minima (2,11), tak je potrebné túto sumu zmeniť na aspoň 2,48. Zmenu treba v programe nastaviť vo voľbe: Číselníky / Tabuľky / Mzdové konštanty a je potrebné nastaviť tieto konštanty:
- Hodonta finančného príspevku: aspoň 2,48
- Hodnota stravného lístka: aspoň 4,50
Táto zmena sa pôvodne očakávala už od 1.4.2022, avšak uvedená novela ani opatrenie MPSVaR do dnešného dňa (5.4.2022) neboli zverejnené. Ak budú zverejnené v priebehu apríla 2022, tak uvedená zmena vstúpi do platnosti k 1.5.2022.

Zákon o podpore v čase skrátenej práce (Kurzarbeit)

Zákon 215/2021 nakoniec bez zmien (opráv chýb) vstúpil do platnosti 1.3.2022. Jeho zavedenie má priamy vplyv na zmenu vo výpočte a vykazovaní poistného do SP a týka sa prakticky všetkých zamestnávateľov bez ohľadu na to, či niekedy splnia alebo nesplnia podmienky na poskytnutie podpory. Zákon ukladá povinnosť odvodu do nového poistného fondu PFP (poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce) všetkým zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú zamestnancov v "Pracovnom vzťahu" (tento pojem je definovaný v zákone 215/2021, nie v zákonníku práce!) alebo zamestnávajú "Profesionálnych športovcov". Za týchto zamestnancov sa musí rozdeliť doterajšia platba do fondu PvN (1%) na dve časti: do PvN (0,5%) a do PFP (0,5%).
Sociálna poisťovňa oznámila, že pre podávanie výkazov od marca 2022 budú povinné nové tlačivá (štruktúry). Nové tlačivá aj štruktúry príslušných súborov sú už k dispozícii. Všetky úpravy potrebné pre výpočet mzdy za marec 2022 budú na webovom sídle Compeko k dispozícii od 28.3.2022. Nová verzia MZD bude podporovať nový výpočet aj vykazovanie poistného a tiež bude osahovať nové MZL pre prípadné poskytnutie rôznych typov podpory.
Výkaz VPP (zelený) je však na základe rozhodnutia SP potrebné použiť vo verzii v2022 už aj za mzdy z obdobia 2022/02 (v hlavičke je obdobie 2022/03). Preto je zverejnenie tohto výkazu realizované samostatne verziou z 23.3.2022.

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2021

Dňa 8.3.2022 Štatistický úrad zverejnil, že priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR za rok 2021 je 1211,00 Eur. Následne túto informáciu zverejnila na svojom webovom sídle aj Sociálna poisťovňa ako aktuálnu hodnotu Všeobecného vymeriavacieho základu a to v mesačnej aj ročnej výške. Uvedená konštanta ovplyvní v priebehu roka 2023 výpočet poistného (maxmálny VZ okrem ÚP je 8477 = 7*1211) ako aj maximálnu výšku náhrady príjmu pri DPN a niektoré ďalšie výpočty.
Inštalačná sada pre verzie po 14.3.2022 už v sebe obsahuje mzdové konštanty odvodené od tejto veličiny.

Nový spôsob komunikácie so Sociálnou poisťovňou od 1.4.2022

Sociálna poisťovňa má na svojej stránke oznámenie, že súčasný spôsob prihlasovania sa pomocou GRID karty bude možný iba do 31.03.2022. Dovtedy je potrebné zmeniť si prihlásenie pomocou grid karty na modernejší spôsob pomocou autentifikácie cez mobiný telefón alebo špeciálnu aplikáciu stiahnutú do počítača.
Návody, ako to spraviť, sú na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Keďže sa tam dosť ťažko hľadajú, uvádzame tu niektoré priame linky:
Prechod z Grid karty na bezpečnejšie prihlasovanie do e-Služieb
Aktivácia prihlasovania pomocou mena a hesla, ak používam GRID kartu
Aktivácia prihlasovania bez smartfónu
Aktivácia prístupu pomocou eID (elektronického občianskeho preukazu)

RLFO - nová štruktúra platná po 16.11.2021

Sociálna poisťovňa po 16.11.2021 prijíma RLFO iba v novej štruktúre označenej ako V-22. V štruktúre RLFO je pridaný údaj ZecPomer - typ zamestnaneckého vzťahu, ktorý má nasledujúce hodnoty:
 • 1=Štátnozamestnanecký vzťah
 • 2=Pracovný vzťah
 • 3=Profesionálny športovec
 • 4=Iný právny vzťah
Tento údaj bude potrebný od marca 2022 pre určenie odvádzania príspevku zamestnávateľa do nového poistného fondu "PFP - Poistné na Fond Podpory pri skrátení práce", avšak už od 16.11.2021 musí byť uvádzaný v RLFO.
Pred podaním výkazov poistného za marec 2022 je potrebné skontrolovať si, či majú zamestnanci správne nastavený tento nový údaj, nakoľko hodnota tohto údaja ovplyvní výpočet a vykazovanie poistného. Tento údaj je možné zmeniť v obrazovkách OK05, OK06 a ASPP6 (pre SPP). Pravidlá pre vyplnenie tohto údaja sú na stránke Sociálnej poisťovne v poučení na vypĺňanie RLFO.


Aktualizované© 28.03.2022 04:50:04