MZDY - RLFO a iné zmeny v decembri 2022.

RLFO, OOP, analytické údaje - od decembra 2022

Aktualizované 13.12.2022 02:33:07
Na základe rôznych prijatých noviel zákonov pripravuje SP rozsiahlu zmenu v obsahu a štruktúre RLFO. Zmeny sú z dvoch zdrojov:

OOP - odvodová odpočítateľná položka, ktorou sa s účinnosťou od 1.1.2023 nahrádza doterajšia výnimka pri dohodách (študenti a dôchodcovia do 200,00 Eur). Zavedením OOP dôjde k zmene v evidencii dohôd - už nebudú dohody s a bez DP, ale pri každej dohode bude evidovaný stav, či si daný zamestnanec uplatňuje alebo neuplatňuje OOP v danom mesiaci. V každom mesiaci si môže OOP uplatniť iba u jedného zamestnávateľa. Na tento účel vznikne v SP register OOP, ktorý by mal byť prístupný zamestnávateľom podobne ako informácie o PN.
Na prihlásenie / odhlásenie z uplatňovania OOP budú slúžiť dva nové údaje v RLFO:
- dátum oznámenia začatia uplatňovania OOP (uplatnenie je od nasledujúceho mesiaca)
- dátum oznámenia ukončenia uplatňovania OOP (ukončí sa od nasledujúceho mesiaca)
Zamestnávateľ je povinný oznámiť SP začatie / koniec uplatňovania OOP najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni, kedy danú skutočnosť zamestnanec písomne zamestnávateľovi oznámil na tlačive, ktoré SP pripraví v priebehu decembra.

Analytické údaje: v RLFO prihláška a zmena budú nové "analytické" údaje:
  • miesto výkonu práce - kódovaný údaj podľa vyhlášky ŠÚ SR 597/2002 (číselník krajov, okresov, obcí, ...) s ďalšími podmienkami kódovania v špeciálnych prípadoch (celé územie SR, mimo SR, ...)
  • Druh vykonávanej práce - opäť kódovaný údaj podľa vyhlášky ŠÚ SR 449/2020 (ISCO08; tento údaj sa zapisuje v obrazovke OK03 ako "Kód pracovnej činnosti")
  • Rozsah pracovného času - podľa informácií k dnešnému dňu sa má uvádzať stanovený alebo dohodnutý týždenný pracovný čas.

Čo bude potrebné spraviť v decembri:
Ak máte dohodárov, ktorí si uplatňujú výnimku a budú v dohode pokračovať aj po 31.12.2022 a budú si chcieť uplatniť OOP, tak v priebehu decembra 2022 musia písomne oznámiť, že chcú OOP uplatňovať. Zamestnávateľ musí najneskôr nasledujúci pracovný deň odoslať RLFO-zmena, avšak v ňom už musia byť uvedené aj "analytické údaje". Tie treba do kmeňových dát pracovníka nahrať (tieto údaje budú v obrazovkách OK03, OK06 resp. ASPP1 a ASPP6 pre súbežné pracovné pomery) .

Pre všetkých zamestnancov, ktorí budú zamestnancami aj po 31.12.2022 je potrebné pred podaním mesačného výkazu za január doplniť "analytické údaje" cez RLFO-zmena. Na ten účel bude potrebné každému "zostávajúcemu" zamestnancovi tieto údaje v kmeňových údajoch zapísať alebo aktualizovať (pre pohodlnejšiu aktualizáciu budú dočasne k dispzícii špeciálne pripravené obrazovky iba s údajmi potrebnými pre aktualizáciu "analytických údajov" OK90 a ASPP9). Program následne podklady pre RLFO zmena pripraví do XML súboru, ktorý je určený na podanie RLFO.

D ô l e ž i t é !
SP dnes (5.12.2022) oznámila plánované nasadenie novej schémy pre RLFO na stredu 14.12.2022 od 00:00:00.
Takisto SP dnes (5.12.2022) zverejnila vzory Oznámení a čestných vyhlásení k odvodovej odpočítateľnej položke (OOP). Nájdete ich na stránke www.socpoist.sk v sekcii formuláre. Do názvu napíšte OOP kliknite na potvrdiť. Zobrazia sa tlačivá s poradovými číslami 268 a 269. Prezrite si vopred ich obsah, ale zatiaľ ich zamestnancom nedávajte, aby vám nezačala plynúť lehota na oznámenie uplatňovania OOP.

Nová verzia MZD s programovými úpravami potrebnými pre zápis nových údajov a pre vytvorenie RLFO v novej štruktúre je k dispozícii od 13.12.2022.
Nová verzia má v sebe zapracované tieto zmeny:
  • Kmeňové dáta sú rozšírené o "Analytické údaje". Tie sa dajú vypĺňať v obrazovkách OK03, OK06 a OK90 resp ASPP1, ASPP6 a ASPP9 pre súbežné pracovné pomery
  • Príprava údajov pre RLFO priamo z kmeňových dát má nové možnosti pre prípravu RLFO na doprihlásenie dohodárov s výnimkou na DP k 1.1.2023, prípravu zmenových RLFO na odoslanie Analytických údajov, a ďalšie
  • Generovanie RLFO XML od 14.12.2022 v novej štruktúre s kontrolou vyplnenia analytických údajov a tam, kde to ide, s náhradou nevyplnených údajov štandardnými "univerzálnymi" hodnotami
  • Nový parameter v nastaveniach SS MZH a určenie kódu miesta výkonu práce, ak v kmeni nebude zadané
  • Podpora pre prípravu a tlač Oznámenia a čestného vyhlásenia k uplatneniu OOP (tlačivo z SP je výrazne upravené tak, aby bol obsah zrozumitelnejší aj bežným zamestnancom a aby sa všetko vošlo na jednu stranu).
Na piatok 16.12.2022 o 10:00 pripravujeme krátky hodinový webinár k tejto veľmi aktuálnej a komplikovanej téme, na ktorom budú vysvetlené základné zmeny v legislatíve, prezentované základné postupy v nových častiach programu a doporučené praktické kroky pre niektoré typické situácie. Organizačné informácie nájdete na stránke www.compeko.sk v úvodných témach.


Aktualizované© 13.12.2022 03:37:40