MZDY v roku 2024.

Aj rok 2024, podobne ako roky predchádzajúce, je náročný už od svojho úvodu. Tomu zodpovedá aj stav legislatívy, realizácie nedotiahnutých zmien a samozrejme tento stav vytvára i tento rok veľa realizačných otáznikov a nezanedbateľných problémov a komplikácií.
Preto Vám chceme na jednom mieste prinášať pravidelné informácie o nových zmenách, úpravách v programe ale aj o iných skutočnostiach, ktoré so spracovaním miezd súvisia.

RZD - Potvrdenie o zaplatení dane pre účely 2% na odoslanie mailom

Aktualizované 17.03.2024 17:33:47
Po dlhšej komunikácii s tvorcami "povinného" tlačiva pre potvrdenie o zaplatení dane na účel Vyhlásenia o použití 2% zaplatenej dane boli vykonané do programu úpravy pre podporu používania individuálne upravených tlačív podobne, ako tomu je pre Potvrdenie o príjme.
Ak plánujete odosielať zamestnancom (na základe ich žiadosti) potvrdenie o zaplatení dane elektronicky, postupujte rovnako, ako v prípade elektronicky zasielaných Potvrdení o príjme (teda zašlite na adresu dekanek@compeko.sk scan požadovanej pečiatky a podpisu s požiadavkou na individuálnu úpravu tlačiva V2P18P). Individuálne upravený formulár Vám bude zaslaný mailom aj s inštrukciami, ako ho použiť.
Uvedené informácie platia pre verziu programu 2.349 zo 17.03.2024.

Daňový bonus na zvýšené splátky v RZD za rok 2023

Aktualizované 17.03.2024 08:59:18
Z Vašich informácií sme sa dozvedeli, že predsa len nastali prípady žiadostí o uplatnenie nového bonusu na zvýšené splátky (§52zzy). Spôsob zápisu do RZD bol popísaný v príspevku z 13.01.2024. Aby sa aj evidenčne aj finančne dokončilo uplatnenie tohto nároku, boli v programe zrealizované tieto úpravy:
  • doplnená je nová MZL 918S, ktorá sa automaticky vygeneruje do mesačných dát pre zamestnanca, ktorý má nárok na tento bonus
  • Inštalačný program túto MZL doplní a tiež k nej doplní definíciu pre účtovanie a pre prevodné príkazy (definície odvodí z definícií pre MZL 918U)
  • Inštalačný program tiež doplní túto MZL do definícií pre zostavenie Prehľadu (pre rok 2024) a Hlásenia (za rok 2023)

Uvedené informácie platia pre verziu programu 2.349 zo 17.03.2024.

Nedoplatok z RZD za rok 2023 a jeho postupné zrážanie

Aktualizované 16.03.2024 23:22:11
Na základe viacerých dotazov na tému postupného zrážania daňového nedoplatku sme sa rozhodli uviesť túto informáciu:
ak zamestnancovi vznikne z RZD (väčší) nedoplatok na dani, zamestnávateľ môže túto zrážku realizovať postupne menšími zrážkami do konca zdaňovacieho obdobia. Odvod nedoplatku daňovému úradu ale musí zrealizovať v najbližšom výplatnom termíne po vykonaní RZD.
Ako môžme toto zrealizovať prakticky?
Po vygenerovaní MZL z RZD do mesačných dát u pracovníka s väčším nedoplatkom vznikne MZL 918D so sumou nedoplatku. Tá sa realizuje ako zrážka, teda zníži finančnú hodnotu určenú na vyplatenie zamestnancovi. V prípadoch, kedy túto zrážku nie je možné zrealizovať (napr. ak je zamestnanec na dlhodobej PN), môžme použiť nasledovný postup:
  • Zamestnancovi poskytneme akoby firemnú pôžičku zapísaním MZL 9555 zo vstupu s celou sumou daňového nedoplatku
  • Zamestnancovi vytvoríme novú zrážku na postupné splácanie tejto pôžičky tak, aby sa splácanie začalo v období, kedy bude možná realizácia zrážky (po očakávanom návrate z dlhodobej PN) a výšku splátok nastavíme tak, aby boli zrealizovateľné do konca roka.
Detailnejšia informácia k tomuto postupu aj s príkladom je zahrnutá v aktualizovanej prezentácii k RZD, ktorú môžte nájsť na www.compeko.sk v sekcii
Novinky / Užitočné prezentácie a nápady / MZDY-Ročné zúčtovanie dane
Uvedené informácie platia pre verziu programu 2.349 zo 17.03.2024.

Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2023

Aktualizované 13.01.2024 23:59:52
Koncom roka 2023 sa zdalo, že nastáva úplne výnimočný stav, a to ten, že tlačivá potrebné pre RZD za rok 2023 boli zverejnené už v priebehu novembra 2023. Naša radosť však bola predčasná: 23.12.2023 bol vyhlásený zákon 508/2003, ktorým sa zásadne mení §33a a v prechodných ustanoveniach v §52zzy sa zásadne mení spôsob uplatnenia a výpočtu daňového bonusu v súvislosti so stavebnými úvermi.
Touto zmenou sa už existujúce tlačivá stali nedostatočnými a bolo jasné, že si budú vyžadovať úpravu - doplnenie nových údajov.
Ak sme čakali na nové tlačivá a sledovali portál FSSR, čakali sme márne. Tam sa dodnes neobjavilo nič nové a ani žiadna informácia, že tento vážny problém už bol bravúrnym spôsobom "vyriešený" a to formou zverejnenia "Informácie k postupu pri ..." . Priamy link na danú informáciu je tu. . Informácia bola zverejnená vo Finančnom spravodajcovi 2023, príspevok č.46.

Z uvedenej informácie vyplýva, že pre uplatnenie daňového bonusu v súvislosti s úvermi na bývanie je v súlade so zákonom možné uplatniť buď bonus na zaplatené úroky podľa §33a v znení účinnom do 31.12.2023 alebo bonus na zvýšené splátky úveru podľa §52zzy.
V tlačive "Žiadosť o vykonanie RZD" však žiaden údaj na tento účel nepribudol, ale ak si zamestnanec chce uplatniť bonus podľa §52zzy, tak sa výpočet sumy má uviesť ako voľný text do oddielu VIII, ktorý je inak určený na osobitné záznamy. Je jasné, že takéto riešenie úplne ignoruje princípy digital compliance a vôbec neumožňuje automatizované spracovanie takto zadaných podkladov pre RZD.

V programe je preto úprava tlačiva Žiadosti o vykonanie RZD zrealizovaná odlišne: pre zapísanie výslednej sumy, ktorú si zamestnanec chce uplatniť ako bonus podľa §52zzy, je pridané nové samostatné políčko. Ak je vyplnené, tak v tlačenej forme žiadosti sa do oddielu VIII napíše informácia, že doklady preukazujúce oprávnenosť nároku na tento bonus ako i výpočet čiastky tvoria samostatnú prílohu žiadosti.
Ak teda niektorý zamestnanec bude požadovať uplatnenie tohto bonusu, požadujte od neho okrem dokladov z banky aj písomný výpočet výšky bonusu v zmysle informácie MFSR.
Ďalšie spracovanie tohto bonusu už je v súlade s "Informáciou", čo v praxi znamená, že na všetkých ďalších tlačivách, kde sa vyskytuje bonus podľa §33a bude príslušné pole použité aj pre bonus podľa §52zzy. Tlačivá sa teda NEMENIA, ale mení sa obsah údajov.

Potvrdenie o príjme ... za rok 2023, 2024

Aktualizované 13.01.2024 23:43:05
Dňa 27.4.2023 FSSR na svojom webovom sídle zverejnila nový vzor tlačiva "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti" s platnosťou od 27.4.2023. Toto tlačivo je na rozdiel od predchádzajúcich vzorov zverejnené ako "zelené" tlačivo a podľa vyjadrenia pracovníkov FSSR by sa mal chápať ako záväzný vzor, teda mal by byť. vyhotovený presne podľa zverejneného vzoru. Technické podklady - súbory PDF/FDF určené na použitie v mzdových programoch - boli SW firmám dané k dispozícii až 05.05.2023.

V aktuálnej verzii programu MZDY je potvrdenie riešené v dvoch verziách:
  • ako záväzné tlačivo: dodané súbory PDF/FDF sa použijú na fyzické vytlačenie potvrdenia a odovzdanie zamestnancovi, alebo na doručenie mailom (aj hromadne). Dokument je dvojstránkový. Tento variant je potrebné použiť vtedy, ak zamestnanec potrebuje potvrdenie na "daňové účely" (teda napr. ako prílohu k vlastnému daňovému priznaniu a pod.)
  • ako doporučené (zjednodušené) tlačivo: má inú formu, ale obsahuje všetky údaje. Tento variant je možné automaticky odoslať mailom (aj hromadne) a je možné ho použiť na iné "nedaňové" účely (napríklad ako podklad pre iného zamestnávateľa, ktorý bude vykonávať zamestnancovi RZD a nevyžaduje údaje na povinnom tlačive a je ochotný a schopný komunikovať so zamestnancom elektronikcky).

Problém záväzného tlačiva:


Záväzné tlačivo je technicky vytvorené ako PDF dokument, do ktorého je možné iba vložiť presne určené dáta (meno zamestnanca, jeho údaje, údaje zamestnávateľa, údaje o príjme, danich, ...). Zatiaľ však nie je možné do tohto tlačiva vložiť scan (obrázok) pečiatky a podpisu. Stanovisko FSSR (v súlade so zákonom) však je také, že pri doručení tohto tlačiva elektronicky musí byť obsahom tohto dokumentu faksimile (obrazok) pečiatky a podpisu a musí byť už súčasťou doslaného dokumentu, nie je možné ho k nemu dodávať dodatočne.
V súčasnom stave teda nie je možné programovo do všeobecného tlačivy pridať scan pečiatky a podpisu a teda nie je možné zrealizovať automatické rozoslanie týchto potvrdení tak, aby ich obsah bol v súlade s metodickým usmernením FSSR.
Logicky nastáva otázka, čo sa s tým dá spraviť?
Riešení (ktoré ale v 21. storočí pripomínajú používanie kamenej sekery) sa nájde zopár:
  • Vytlačenie na papier, opečiatkovanie a podpísanie a odovzdanie osobne
  • Vytlačenie na papier, opečiatkovanie a podpísanie, zoskenovanie a odoslanie "ručne"
Pri malom počte zamestnancov je niektorý z týchto postupov použiteľný, ale pri väčšom počte je to mierne povedané "výsmech" v rámci elektronizácie štátnej správy.
Predbežne sa nám podarilo nájsť trocha krkolomný, ale predsa len aspoň trocha použiteľný kompromis:
Tvorca tlačiva potvrdenia je predbežne ochotný vytvoriť individuálne tlačivá Potvrdenia, ktoré sa budú vyznačovať tým, že priamo súčasťou tlačiva bude obrázok pečiatky a podpisu. Takéto tlačivo je potom samozrejme individuálne pre daného zamestnávateľa a je v ňom vždy iba jeden podpis bez ohľadu na to, kto práve s programom pracuje. Zatiaľ nemáme ujasnené podmienky realizácie tejto služby.
Ak máte záujem o vytvorenie takého to individuálneho tlačiva potvrdenia, zašlite nám obrázok pečiatky s podpisom (na mail kontakt@compeko.sk), ktorý na tlačive potrebujete a my zabezpečíme vytvorenie individuálneho potvrdenia a buď ho u Vás nainštalujeme alebo zašleme ištrukcie, ako ho treba použiť.


Zdravotné poistenie - Neprijaté výkazy poistného za 2023/12

Aktualizované 13.01.2024 23:24:57
Dňa 08.01.2023 bol na stránke MZSR zverejnený aktualizovaný vzor Výkazu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie. V tomto vzore je určený aj obsah jednotlivých polí v záhlaví súboru ako aj v riadkoch za jednotlivých zamestnancov. Dôležitou zmenou bolo pridanie poľa "Doplatok do minimálneho preddavku". Súčasne s tým bolo definované, že údaj "preddavok za zamestnanca" má obsahovať iba sumu z vymeriavacieho základu (bez prípadného doplatku do minimálneho preddavku).
Program MZDY bol už v januári 2023 na toto pripravený, avšak vzhľadom na to, že kontroly vstupov všetkých zdravotných poisťovní ignorovali VZOR a požadovali v údaji "preddavok zamestnanca" sumu vrátane doplatku, bola v programe vykonaná adekvátna úprava (v rozpore so vzorom).
Ku koncu roka 2023 sa však zdravotné poisťovne zrejme "zobudili" a postupne (samozrejme bez oznámenia) zmenili svoje vstupné kontroly tak, aby boli v súlade so Vzorom.
Preto sa stalo, že v prípadoch, kedy došlo k doplatku do minimálneho preddavku bol výkaz zamietnutý ako chybný (do 2023/11 aj takéto výkazy prechádzali).
Ihneď po zistení tejto skutočnosti (na základe upozornenia / dotazu od našich klientov) bola opätovne aktivovaná úprava z januára 2023 - teda vyplnenie poistného za zamestnanca iba z vymeriavacieho základu bez prípadného doplatku do minimálneho preddavku. Výkazy vytvorené touto verziou boli následne bez problémov podané.
Táto úprava bola realizovaná vo verzii 2.336 z 5.1.2024.

Zmeny v mzdách v roku 2023

Na tomto mieste si môžete zobraziť popis k dôležitým zmenám v mzdovej oblasti v roku 2023.

Zmeny v mzdách v roku 2022

Na tomto mieste si môžete zobraziť popis k dôležitým zmenám v mzdovej oblasti v roku 2022.


Aktualizované© 14.01.2024 02:17:12