Inštalačné súbory a nástroje na stiahnutie

Na tomto mieste nájdete všetky potrebné informácie o nových verziách nášho softwaru. V prípade, že hľadáte staršiu verziu, prípadne potrebujete jeden z naších podporných programov neváhajte a sitahnite si ich práve tu.

Všetky súbory sú prehľadne umiestnené tak, aby ste vedeli ten správny nájisť rýchlo a jednoducho. V prípade, že potrebujete poradiť prosím neváhajte sa na nás obrátiť.

Majetok - Kompletný popis zmien a verzií

V-1.250 - 16.05.2024

 • Súbor do UCT
  Proces vytvorenia súboru do UCT bol výrazne zrevidovaný: štruktúra súboru do UCT sa generuje v najnovšej verzii pre UCT/FENIX, upravené sú procesy určenia mena a umiestnenia súboru a prepracovaná je aj operatíva účtovného súboru najmä z dôvodu rozšírenia štruktúry, ale obsahuje aj iné procesné vylepšenia.

V-1.249 - 03.02.2024

 • Zmena kódovania zoznamov z FSSR
  Dňa 2.2.2024 Finančná správa oznámila, že s účinnosťou od 9.2.2024 vykoná zmenu kódovania diakritiky vo všetkých poskytovaných informačných zoznamoch (platitelia DPH, Zrušení platitelia, Rizikoví platitelia, Registrované banové účty, ...). Všetky programy, ktoré priamo preberajú dáta z webového sídla FSSR boli upravené tak, aby správne akceptovalia aj súčasné kódovanie aj nové kódovanie. Test kódovania mohol prebehnúť iba na simulovaných dátach podľa popisu FSSR, nakoľko reálne dáta ešte nie sú k dispzícii. Pre správne zobrazovanie znakov s diakritikou v číselníku ICDPH (a následne aj v číselníku obchodných partnerov) je potrebné túto verziu nainštalovať pred 9.2.2024.

V-1.248 - 01.02.2024

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.

Rok - 2024

 • Verzia v štartovacej ikone
  Inštalačný program vloží do vytvorenej štartovacej ikony aj informáciu o nainštalovanej verzii (číslo a dátum verzie). Tento údaj je v položke "Comment" vo vlastnostiach ikony. Ak je objekt "Desktop" (pracovná plocha) aktívny, tak sa informácia o verzii zobrazí ako bublinková nápoveda pri ukázaní myšou na danú ikonu.

V-1.247 - 01.02.2023

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2023 =====
  Táto verzia (1.247) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2023.
 • DPH sadzaba 5%
  Pre realizáciu obchodov v novej zníženej sadzbe DPH 5% boli do číselníka DPH doplnené nové kódy ST5 a LAM. sú nasmerované do výkazu DPH do riadkov 1 a 2 resp. riadku 20. Podmienky na použitie tejto sadzby dane sú v §27 ods. (3) (stavby alebo ich časti v rámci podmienok pre štátom podporované nájomné bývanie) .
 • Spoločné technologické úpravy
  Do programu boli zapracované mnohé spoločné technologické úpravy, ktoré vylepšujú funčné možnosti prípadne odstraňujú nesprávnu funkcionalitu v niektorých špeciálnych prípadoch. Ide o zmeny v oblasti prevodu do PDF z textových podkladov, z reportov (najmä takých, ktoré obsahujú obrázky), zvýšenie stability vyhľadávania numerických položiek, generovania QR kódov, kontroly a aktualizácie pripraveného súboru do UCT pre priame zaúčtovanie zo satelitných podsystémov, zrýchlenie nastavenia oprávnení po prečítaní hesla, rozšírené možnosti pri priamom odosielaní mailov, úprava e-komunikácie s FSSR a mnohé ďalšie.

V-1.245 - 01.02.2022

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2022 =====
  Táto verzia (1.245) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2022.

V-1.243 - 27.11.2021

 • Aktulalizovaný klient pre TeamViewer
  Do programu bola zaradená nová verzia podpory pre diaľkovú správu pre prepojenie typu "TeamViewer".
 • Zoznam IČDPH z FSSR
  Program pre preberanie zoznamov IČ DPH z portálu FSSR bol upravený tak, aby pri preberaní názvov firiem, ktoré obsahujú znak & (ampersand), bol tento správne prenesený do názvu v číselníku IČDPH.

V-1.242 - 06.10.2021

 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
  Finančná správa dňa 29.9.2021 oznámila, že s účinnosťou od 1.11.2021 prestane prevádzkovať doménu drsr.sk, na ktorej boli ukladané súbory s údajmi platiteľov DPH. Tieto zoznamy budú od 1.11.2021 dostupné iba na novej lokalite https://report.financnasprava.sk. V prechodnom období (od 1.10.2021 do 31.10.2021) budú zoznamy dostupné na oboch lokalitách. Táto skutočnosť si vyžiadala rýchlu zmenu do všetkých súčastí systému FENIX, ktoré pracujú so zoznamom platiteľov DPH. Aby sa číselník platiteľov správne aktualizoval aj po 1.11.2021, je potrebné nainštalovať si verziu z 06.10.2021 alebo novšiu.

V-1.241 - 30.05.2021

 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
  Finančná správa dňa 26.5.2021 oznámila, že s účinnosťou po 3.6.2021 prestane aktualizovať rôzne informačné zoznamy na portáli FSSR vo formáte CSV a že príslušné informačné zoznamy budú ďalej aktualizované už iba vo formáte XML. Táto skutočnosť si vyžiadala rýchlu zmenu do všetkých súčastí systému FENIX, ktoré pracujú so zoznamom platiteľov DPH. Keďže súbory vo formáte XML sú výrazne väčšie ako súbory vo formáte CSV, môže načítanie aktuálneho číselníka platiteľov DPH (rizikových subjektov, ...) trvať o niečo dlhšie ako doteraz. Aby sa číselník platiteľov správne aktualizoval aj po 3.6.2021, je potrebné nainštalovať si verziu z 30.5.2021 alebo novšiu.

V-1.240 - 09.05.2021

 • Automatický export do PDF
  V programe je nový parameter AGENPDF - Automatcké generovanie PDF. Týmto parametrom sa určí, či sa textové zostavy majú automaticky generovať aj do PDF súboru. Hodnota "N" znamená, že sa PDF generovať nemá. Ďalšie uvedené hodnoty znamenajú, že sa PDF má generovať, ale rôzne sa určuje meno súboru, ktorý vznikne. "A"=použije sa štandardné meno súboru ("MJ"+<ID>), "B"=použije sa meno súboru priamo zadané za písmenom "B", "C"=použije sa zadané meno a pridá sa <ID> prihláseného pracovníka. "D"=Program ponúkne meno súboru v tomto parametri a umožní meno súboru zadať priamo. Vo voľbách "A","B" a "C" je možné uviesť aj úplnú cestu pre vytvorenie PDF súboru. Ak sa neuvedie, tak bude použitá cesta "pdfpth". Iná hodnota parametra znamená, že sa PDF súbor nevygeneruje.

V-1.239 - 01.05.2021

 • Priamy export do PDF
  Vo všetkých tlačových výstupoch je možné na záložke "Export" zvoliť aj export do PDF. Samotný PDF súbor sa vytvorí po zatvorení okna náhľadu zostavy. Technicky sa do PDF dajú exportovať zostavy, ktoré v riadku obsahujú maximálne 160 znakov. Novým parametrom "OPENPDF" sa určí, či sa po vytvorení PDF má tento súbor zobraziť alebo nie.

V-1.238 - 27.02.2021

 • Link na AnyDesk
  Na pracovnú plochu je pridaná ikona na spustenie programu AnyDesk, ktorý je určený na prepojenie počítačov pre realizáciu vzdialenej podpory. Je to alternatívne prepojenie, ak sú na počítači problémy s prepojením pomocou programu TeamViewer.

V-1.237 - 01.02.2021

 • Export do EXCELu z operatívy a tlačí
  Pre určenie správania programu po exporte dát do EXCELu boli do programu zavedené dva parametre: OPEXCELRUN a TLEXCELRUN, ktorými sa určí správanie programu po exporte dát do EXCELu z operatívy alebo z tlačových zostáv. Ak má príslušný parameter hodnotu "E", tak sa po vytvorení súboru naštartuje program EXCEL, aby vytvorené dáta zobrazil. Ak má inú hodnotu, tak sa súbor iba vytvorí a nevyvolá sa žiadna ďalšia akcia.
 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2021 =====
  Táto verzia (1.237) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2021.

V-1.236 - 12.12.2020

 • Mikrodaňovník -> odpisové skupiny 0 a
  Mikrodaňovník môže odpisovať hmotný majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 najviac počas doby odpisovania, v ním určenej výške najviac však do výšky vstupnej ceny (neplatí to pre osobné automobily so vstupnou cenou 48 000 eur a viac). To znamená, že výška daňového odpisu je v tomto prípade na dobrovoľnom rozhodnutí mikrodaňovníka. Pre tento účel boli do distribučnej sady doplnené definície odpisových vzorcov pre mikrodaňovníka s platnosťou od obdobia 2021/01. V prípade potreby je možné distribuované odpisové vzorce pre mikrodaňovníka prevziať pomocou služby "Iné" v číselníkoch odpisových vzorcov. Daňové odpisové vzorce pre mikrodaňovníka sa štandardne nachádzajú v súbore ..\FENIX\MAJ\DATAINS\MJOVDANM.dbf. Účtovné odpisové vzorce pre mikrodaňovníka sa štandardne nachádzajú v súbore ..\FENIX\MAJ\DATAINS\MJOVUCTM.dbf.

V-1.235 - 02.09.2020

 • Odoslanie chybovej správy
  Ak vznikne chybový stav (mimoriadna situácia), program má možnosť odoslať technickú správu k vzniku mimoriadnej situácie mailom. Na odoslanie správy doteraz program využíval štandardného mailového klienta (spravidla Outlook). V prostrediach, kde ale žiaden mailový klient nie je naištalovaný, odoslanie nebolo možné. Preto bola zrealizovaná úprava, ktorá umožní priame odoslanie mailu aj bez nainštalovaného štandardného mailového klienta. Pred odoslaním je možné upraviť text mailu, odosielateľa aj príjemcu (všetky uvedené údaje sú štandardne prednastavené).

V-1.234 - 26.04.2020

 • Tlač zostáv účtovného súboru -> expor
  Tlačové zostavy účtovného súboru "Mesačný účtovný súbor", "Mesačný účtovný súbor -> výber polí", "Analytická účtovná zostava" a "Rekapitulácia" sú rozšírené o možnosť exportu zobrazeného obsahu zostáv do formátu DBF a pre EXCEL.
 • Operatíva účtovného súboru -> filter
  Operatíva účtovného súboru má upravený výberový filter. Pokiaľ sa vyberie na zobrazenie exportovaný účtovný súbor, operatívny prehľad bude obsahovať údaje zo súboru, ktorý je určený na základe hodnoty poľa "Výber súboru" vybranej zo zoznamu jeho hodnôt.

V-1.233 - 04.03.2020

 • Export do formátov TXT, CSV, DBF. XLS
  "Integrujúce väzby" sú v časti "Export" rozšírené o univerzálny export súborov podsystému do formátov TXT, CSV, DBF, XLS.

V-1.232 - 01.02.2020

 • Inštalácia- > cesta pre pracovné súbo
  Inštalačný program nastaví cestu pre vytváranie pracovných súborov, ktoré vznikajú počas práce programu. Pri štandardnej novej inštalácii je to adresár C:\FENIX\FOXWORK\MAJ+[cvj], kde [cvj] je číslo organizácie. Pri reinštalácii program skontroluje, či sa v definícii adresára nachádza rozlišovací podadresár "...\MAJ+[cvj]". V prípade že sa nenachádza, je do definície adresára automaticky doplnený.
 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2020 =====
  Táto verzia (1.232) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2020.

V-1.231 - 01.01.2020

 • Zaokrúhlenie výpočtu odpisov od 1.1.2020
  V súlade s novelizovaným znením par. 47 ZDP, ktorý zavádza jednotný postup zaokrúhľovania daňových veličín, sa všetky prepočty vykonajú s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že: - zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako pät, zostáva bez zmeny, - zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica pät alebo číslica väcšia ako pät, sa zväcšuje o jednu. Nadväzne na zmenu v zaokrúhľovaní vykonanú par. 47 ZDP sa od 01.01.2020 daňové odpisy nebudú zaokrúhľovať na celé eurá nahor, ale tiež sa budú zaokrúhľovať podľa par. 47, t. j. matematicky.
 • Distribuované číselníky MAJ od 1.1.2020
  Číselník "Doba odpisovania" je rozšírený o odpisovú skupinu "0" s dobou odpisovania 2 roky. Číselník "Odpisové skupiny" je pre odpisovú skupinu "0" rozšírený o záznam "001" - Len: osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke "18 P.3 Druh paliva/zdroj energie" uvedené "BEV" alebo "PHEV" v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie. Zároveň je zmenený popis záznamu "124" - Osobné automobily okrem osobných automobilov, ktoré majú v osvedčení o evidencii čast II v položke "18 P.3 Druh paliva/zdroj energie" uvedené "BEV" alebo "PHEV" v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie. Číselníky "Odpisové vzorce účtovné" a "Odpisové vzorce daňové" sú rozšírené o odpisové vzorce pre odpisovanie majetku zaradeného do odpisovej skupiny "0" odpisovaného po dobu 2 rokov ("2020101", "2020102", "2020901", "2020902") a k nim prislúchajúce párové odpisové vzorce ("202001", "202002").
 • Zmena kódu odpisovej skupiny: "0"->"O
  V časti "Servis", "Nástroje", "Prevod odpisových skupín 2020" sa nachádza programová podpora pre zmenu kódu "0" na kód "ONM" pre odpisovú skupinu "Ostatný nezaradený majetok" v číselníkoch "Doba odpisovania", "Odpisové skupiny", "Odpisové vzorce účtovné" a "Odpisové vzorce daňové"

V-1.230 - 05.12.2019

 • Oprávky pri vyradení komponentu SHV
  Pri vyradení komponentu SHV sa pomerná časť oprávok komponentu SHV vypočíta z hodnoty oprávok celku (DMA) na základe pomeru vstupnej ceny celku (DMA) a vstupnej ceny komponentu SHV. O prípadný zaokrúhľovací rozdiel sa korigujú oprávky pri časti SHV s najvyššou vstupnou cenou. Uvedený postup pri odpísanom majetku v niektorých prípadoch skorigoval už vypočítané hodnoty oprávok. Pre odpísaný majetok pri vyraďovaní komponentu SHV je preto vykonaná úprava, kde výška pomernej časti oprávok sa vždy rovná vstupnej cene komponentu.

V-1.229 - 04.09.2019

 • Nastavenie archívnych ID údajov firmy
  Vo voľbe "Servis / Špeciálne činnosti" je nová funkcia, ktorá umožňuje nastaviť pre (dočasné) spracovanie archívne identifikačné údaje organizácie. Program najprv zanalyzuje všetky archívne parametrické súbory a nájde všetky zmeny identifikačných údajov (názov, adresa, IČO, DIČ, .....). Následne ponúkne na výber prehľad vývoja týchto údajov a môžme si zvoliť, z ktorého obdobia chceme uvedené údaje nastaviť. S takto nastavenými údajmi je možné vytvoriť za archívne obdobia tlačové zostavy, prehľady, výkazy alebo akékoľvek iné výstupy, ktoré budú obsahovať takto nastavené ID údaje. Pre obnovenie aktuálnych údajov je najlepšie ukončiť činnosť programu a program spustiť znova. Počas práce s nastavenými archívnymi ID údajmi je na pracovnej ploche výstražné okno, ktoré na daný stav upozorňuje. V prípade prevzatia rozdielneho názvu organizácie z archívnych dát nie je možný zápis a potvrdenie dokladov, výpočet, storno a zrušenie odpisov.

V-1.228 - 30.04.2019

 • Inventúra DMA -> nové funkcie
  Inventúra DMA po útvaroch je rozšírená o nové funkcie. V procese vytvorenia / aktualizácie záložného súboru inventúry po zosnímaní čiarového kódu DMA je okrem záložného súboru inventúry za vybraný útvar v tvare DBF s menom "MJINV"+[m.pwid]+"_.dbf" vytváraný aj záložný súbor v tvare TXT s menom "MJINV"+[m.pwid]+"_.txt". Aktualizácia záložného súboru inventúry je riadená hodnotou parametra "CNTFND-Zosnímané a nájdené DMA". V prípade potreby je možné súbor prebiehajúcej inventúry za vybraný útvar obnoviť zo záložného textového sôboru inventúry v novej položke menu "Prevzatie údajov zo záložného súboru inventúry".

V-1.227 - 11.04.2019

 • Kontrola CKJ v číselníku pracovníkov
  Do programu bol doplnený parameter "Kontrola CKJ v číselníku pracovníkov". Parametrom sa pri aktualizácii kmeňového súboru alebo pri zápise dokladov zabezpečuje vzájomná kontrola väzieb položiek "Zodpovedná osoba" a "Zákazka". Ak chceme uvedenú väzbu realizovať korektne, musí byť zabezpečené v číselníku pracovníkov vyplnenie údaja "Zákazka". "A" - kontrola väzieb sa vykonáva "N" - kontrola väzieb sa nevykonáva Štandardná hodnota paramera je "N".

V-1.226 - 07.03.2019

 • Zostatková cena pri predaji majetku
  Do podsystému MAJ bola doplnená programová podpora pre oblasť zostakovej ceny pri predaji a likvidáciii majetku (pre vybrané typy majetku na základe výnimky). Podrobný popis problematiky spolu s príkladmi nájdete na webovej stránke www.compeko.sk v časti "Podpora/FAQ" v okruhu "Ostatné podsystémy". Programová podpora pozostáva z viacerých úprav. Do distribučnej sady boli doplnené odpisové vzorce "2015901", "2015902", "2015911", "2015912" pre rovnomerné odpisovanie v 1. a 6. odpisovej skupine označené ako "výnimka". Doplnený bol aj druh pohybu "311-Predaj DMA (výnimka)" ako aj jeho predkontácie v kódovacích takuľkách "021100", "022301". Pre potreby určenia zostatkovej ceny pri predaji a likvidácii majetku s výnimkou zaradeného do vybraných skupín je cieľom úprav výpočet odpisu v poslednom roku odpisovania tak, aby odpis nebol vždy rozložený na celý rok, ale v prípade nižšieho počtu mesiacov potrebných na jeho doodpisovania iba na tento počet mesiacov. Doplnené odpisové vzorce a doplnený druh pohybu je možné prevziať z inštalačnej sady v zodpovedajúcich číselníkoch pomocou služby "Iné".

V-1.225 - 01.02.2019

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2019 =====
  Táto verzia (1.225) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2019.

V-1.224 - 20.01.2019

 • Prevzatie KL ECB
  S postupným zvyšovaním bezpečnosti webových stránok, pripojenia na web ale aj lokálnej bezpečnosti na počítačoch s Windows 10 sa môže stať, že doterajší štandardný spôsob preberania archívnych kurzových lístkov zo sídla ECB má buď zakázaný prístup na web, alebo prenos neprebehne úplne (a systém nič neoznámi) alebo nastane iný problém, ktorého výsledkom je, že nie je možné aktualizovať číselník zahraničných mien za požadované dni. Z toho dôvodu bola do číselníka zahraničných mien v časti "web" dopracovaná voľba "Technické alternatívy", v ktorej je možné zvoliť si iný spôsob preberania KL ECB. Všetky nové spôsoby využívajú štandardné produkty Microsoft určené na komunikáciu aplikácií s webom (knižnica MsXML2.XmlHttp, MsXML2.ServerXmlHttp, MsInet.ocx/InetCtls.Inet alebo URLMon.dll/URLDownloadToFile). V prípade, že štandardný prenos KL prestal fungovať správne, je potrebné vyskúšať, ktorá z nových alternatív je v danom prostredí fungujúca a tú je potom vhodné uložiť ako štandard pre budúce preberanie KL.

V-1.223 - 08.01.2019

 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
  Finančná správa zmenila ku dňu 4.1.2019 obsah a štruktúry informačných zoznamov s údajmi o platiteľoch DPH, rizikových subjektoch, vymazaných subjektoch a subjektoch, ktoré využívajú osobitný režim DPH. Stručnú správu o tom zverejnili na svojom sídle vo večerných hodinách 3.1.2019. V programe pre načítanie údajov o registrovaných platiteľoch DPH priamo zo stránky FSSR je zrealizovaná úprava potrebná na správne načítanie a spracovanie dát v novej štruktúre.

V-1.222 - 15.12.2018

 • Tlačové zostavy DMA, SHV
  Tlačové zostavy DMA a SHV s funkciou výberu polí (kmeňové, pohybové, inventúrne) sú rozšírené v časti výberu polí o možnosť zahrnúť do zostavy údaje o mene a priezvisku zodpovednej osoby.
 • Tlačové zostavy DDM
  Tlačové zostavy DDM s funkciou výberu polí (kmeňové, pohybové, inventúrne) sú rozšírené v časti výberu polí o možnosť zahrnúť do zostavy údaje o mene a priezvisku zodpovednej osoby.

V-1.221 - 04.09.2018

 • Nastavenie obdobia pri štarte programu
  V programe je nový parameter (Nastavenie obdobia), ktorým je možné určiť, aké obdobie sa má nastaviť pri štarte programu. Jednotlivé voľby umožňujú nastaviť základné obdobie (tak ako doteraz), posledné obdobie použité ľubovoľným užívateľom alebo posledné obdobie použité prihláseným užívateľom (teda to, ktoré bolo nastavené pri poslednom ukončení práce).
 • Pracovná plocha
  Na pracovnej ploche je priamy link (ikona) pre jednoduchšie aktivovanie klienta pre vzdialenú podporu (Quick Support - TeamViewer). Ďalej pri definovaní obsahu pracovnej plochy je možné pridať na plochu aj informáciu o fáze Mesiaca. V textovej informácii je uvedená fáza Mesiaca, dátum a čas pre aktuálny nov a spln.

V-1.220 - 13.06.2018

 • Nastavenie údajov GDPR v číselníku COP
  Nastavenie údajov GDPR v číselníku "Obchodní partneri" pri veľkom objeme dát (pohybové doklady) vykazovalo chybu v spracovaní. Chyba bola identifikovaná a odstránená.

V-1.219 - 01.05.2018

 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy
  V programe sú aktivované priame podporné procesy pre plnenie úloh GDPR. Sú to procesy pre iniciatívne vymazanie, výpis údajov, export údajov a právo na zabudnutie. Pri všetkých týchto procesoch sa využíva spoločný modul prehľadávania dát s možnosťami prehľadávania iba aktívnych dát, archívnych dát, celého aktuálneho disku alebo všetkých diskov. V podporných procesoch je aj možnosť priameho nastavenia parametrov GDPR a možnosť iniciálneho nastavenia retenčných dôb v dokladoch DMA, dokladoch DDM a v číselníku COP. V prípade, že podsystém MAJ pracuje nezávisle na podsystéme MZDY, iniciálne nastavenie retenčných dôb je možné aj v číselníku CPRAC. Z iniciálneho nastavenia retenčvých dôb sa vytvorí protokol. Viac detailov je na www.compeko.sk v sekcii Novinky alebo v informáciách zo seminára GDPR.

V-1.218 - 03.04.2018

 • "Zabudnuté" dáta v účtovných súboroch
  Účtovný súbor sa vytvára s menom "MJUCUD."+[rmm], kde [rmm] je obdobie spracovania v skrátenom tvare (posledná číslica roka + mesiac). V prípade, že sa pri zaúčtovaní nepoužíva export účtovného súboru ale účtuje sa priamo prvotný účtovný súbor, môže tento vzhľadom k identickému menu súboru obsahovať účtovné dáta predchádzajúceho spracovania spred 10 rokov (účtovný súbor vytvorený za obdobie 2018/04 v tvare "MJUCUD.804" má rovnaké meno ako účtovný súbor z obdobia 2008/04) . V procese tvorby účtovného súboru (okrem predbežného účtovného súboru, ktorý sa vytvára vždy ako nový pracovný súbor) program na takýto stav upozorní a ponúkne možnosť staré dáta vymazať. Vymazanie starých účtovných dát je doplnené aj do procesu mesačnej a ročnej uzávierky.

V-1.217 - 01.02.2018

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2018 =====
  Táto verzia (1.217) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2018.

V-1.216 - 31.01.2018

 • Podpora procesov GDPR - všeobecné zmeny
  Pre podporu procesov GDPR v systéme FENIX je parametrický súbor každého podsystému rozšírený o parametre GDPRRQ-"Podpora GDPR" (týmto parametrom sa aktivuje podpora GDPR v každom podsystéme samostatne; štandardná hodnota je "N"-bez aktivovania podpory GDPR.), GDPRRDUD-"Retenčná doba účtovných dokladov" (týmto parametrom sa určuje základná retenčná doba účtovných dokladov v mesiacoch; štandardná hodnota je 120 mesiacov.) a GDPRSPD-"Štandardná premlčacia doba" (týmto parametrom sa určuje základná retenčná doba na uchovávanie protokolov GDPR (napr protokol o vymazaní údajov, protokol o exporte údajov, ...); štandardná hodnota je 48 mesiacov.). Číselník "Účtovanie DPH" je rozšírený o údaj "Štandardná retenčná doba (v mesiacoch) pre doklady s touto DPH", ktorým sa určuje štandardná retenčná doba (doba povinného uchovania v mesiacoch) pre doklady, v ktorých je použitý príslušný kód DPH. V novej voľbe "Servis / G.D.P.R" sú všetky funkcie na podporu procesov GDPR vrátane prezerania / tlače / exportu centrálnych protokolov o zrušení a exporte údajov fyzických osôb. Funkčné vlastnosti ostatných funkcií v tejto novej voľbe sú však pre každý podsystém iné. Viac informácií nájdete na www.compeko.sk.
 • Podpora procesov GDPR - zápis dokladov
  Podpora pre procesy GDPR v podsystéme MAJ predstavuje určenie doby uchovania pohybových dokladov DMA a DDM na základe definičných údajov v číselníkoch "Odpisové skupiny" a "Druh pohybu". Všetky ostatné podporné činnosti GDPR, okrem všeobecných, sú v PS MAJ sústredené vo voľbe "Servis / GDPR". Všetky retenčné doby a doby uchovania pre pohybové doklady DMA a DDM prevezmú z príslušných súborov. Pre bankové údaje sa určia na základe aktuálne nastavených parametrov až v čase ich potreby, teda napríklad pri spustení požiadavky na "Analýzu výskytu". Detailný popis funkčných vlastností jednotlivých podporných funkcií je popísaný na stánke www.compeko.sk v sekcii "Novinky" - téma GDPR a v sekcii "Podpora/FAQ" okruh "Ostatné podsystémy" téma "Aká je podpora procesov GDPR v produktoch FENIX ?"
 • UMS/URS - druhá záložná kópia
  V mesačnej a ročnej uzávierke pri vytváraní cesty pre druhú bezpečnostnú kópiu sa k preddefinovenej hodnote cesty alebo k zapamätanej ceste z poslednej uzávierky vždy pridá aj aktuálne obdobie. Ak sa cesta konči aktuálnym obodbím, automaticky sa uloží bez neho. Ak konči inak, uloží sa celá.

V-1.215 - 25.10.2017

 • Priame zaúčtovanie dát do UCT
  V programe, v časti "Spracovanie / Účtovný súbor" je doplnená nová voľba "Zaúčtovanie dát do účtovníctva". Touto voľbou sa pripravený účtovný súbor priamo zaúčtuje do účtovníctva bez potreby vytvoriť prenosový súbor a následne ho v UCT spracovať ako import. Pre aktiváciu tejto možnosti je potrebné do nového parametra UCTPTH zapísať cestu, kde sa nachádzajú dáta podsystému UCT. Tento adresár musí byť prístupný z programu MAJ.

V-1.214 - 24.07.2017

 • Export súborov v tvare TXT,CSV,DBF,EXCEL
  V časti "Číselníky", "Definičné číselníky", "Súbory" bola do programu doplnená služba pre export súborov. Export súborov je možný v tvare TXT, CSV, DBF alebo EXCEL. Pri exporte v tvare TXT a CSV je možné zadať metódu kódovania diakritiky (kódová stránka, UTF-8 alebo UNICODE), oddeľovač a ďalšie definície pre vytvorenie rôznych variantov CSV súboru. Export v tvare EXCEL zohľadňuje nastavenie parametra "Typ exportu pre EXCEL".

V-1.213 - 01.07.2017

 • Inventúra DMA -> nové funkcie
  Inventúra DMA po útvaroch je rozšírená o nové funkcie. DMA ktorý nebol počas inventúry nájdený (zosnímaný), je možné počas potvrdenia inventúry presunúť na zberný útvar nenájdeného majetku. Parameter "Nenájdený DMA -> zberný útvar" určuje zberný útvar inventúry, do ktorého budú presunuté inventúrne nenájdené DMA pri potvrdení inventúrnych stavov v režime inventúry po útvaroch. Ak hodnota parametra nie je vyplnená, inventúrne nenájdený DMA sa nepresúva a ostáva zaradený na pôvodnom útvare. V priebehu inventúry je doplnená možnosť čiastkového zaradenia (znovuzaradenia) novozisteného majetku. V priebehu inventúry sa po každej ukončenej činnosti (prevzatie údajov za útvar, aktualizácia záznamu inventúrneho súboru, hromadné zmeny, presun DMA, novozistený DMA, kontrola, potvrdenie inventúrnych stavov) vytvára a aktualizuje záložný súbor inventúry. Vytváranie a aktualizácia záložného súboru inventúry pri snímaní čiarového kódu DMA je riadené parametrom "Zosnímané a nájdené DMA". Pri počte zosnímaných a nájdených DMA počas inventúry po útvaroch, ktorý je určený hodnotou parametra "Zosnímané a nájdené DMA", sa automaticky vykoná aktualizácia záložného súboru inventúry. Štandardná hodnota pre aktualizáciu záložného súboru inventúry je 10 zosnímaných a nájdených DMA.

V-1.212 - 22.05.2017

 • Technický problém pri zápise dokladov
  Dňa 19.5.2017 sa v programoch pracujúcich s dátami vo vstupných dokladoch prejavil vnútorný problém, ktorého dôsledkom bolo, že zapísané dáta sa neuložili alebo nezobrazili. Technická príčina vo väzbe na tento dátum bola identifikovaná a v programoch bola zrealizovaná zodpovedajúca úprava.

V-1.211 - 27.04.2017

 • Zrušenie DMA - zápis do protokolu
  Zrušenie DMA realizované v časti "Vstupy", "Kmeňový súbor" je rozšírené o zápis účtovných a daňových hodnôt oprávok, odpisu ročného, odpisu mesačného a odpisu neuplatneného do protokolu mesačného spracovania.
 • Technické úpravy zobrazovania formulárov
  Niektoré aktualizácie Windows prestávajú podporovať niektoré interné funkcie využívané pri zobrazovaní formulárov. To sa môže prejaviť vo vzniku chybového stavu pri zobrazení formulárov na obrazovke. Identifikované problémy boli ošetrené tak, že program nevyhlási chybu, ale príjme náhradné riešenie, ktoré sa môže prejaviť v nižšom komforte zobrazenia, ale nespôsobí žiadnu stratu dát.

V-1.210 - 23.02.2017

 • Neúčtovné zmeny DMA - zápis do protokolu
  Neúčtovné zmeny DMA realizované v časti "Vstupy", "Kmeňový súbor" sú rozšírené o zápis účtovných a daňových hodnôt oprávok, odpisu ročného, odpisu mesačného a odpisu neuplatneného do protokolu mesačného spracovania.

V-1.209 - 06.02.2017

 • Inventúra DMA -> hromadné zmeny
  Inventúra DMA po útvaroch je rozšírená o možnosť hromadnej zmeny strediska alebo zákazky v inventúrnom súbore. V prvom kroku je potrebné v základnom prehliadači označiť záznamy, pre ktoré sa hromadná zmena požaduje. Zmena hodnoty strediska alebo zákazky sa vykoná, ak je pred vstupným údajom s novou hodnotou hromadnej zmeny označené zodpovedajúce zaškrtávacie políčko. Tým je umožnené v prípade potreby ako novú hodnotu hromadnej zmeny zadať aj prázdne stredisko alebo zákazku a vykonať hromadnú aktualizáciu prázdnymi hodnotami (vymazať pôvodné hodnoty).

V-1.208 - 01.02.2017

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2017 =====
  Táto verzia (1.208) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2017.

V-1.206 - 29.12.2016

 • Zobrazovanie údajov súboru PUM
  Zobrazovanie údajov súboru PUM (Prírastky a úbytky majetku) v časti "Vstupy / Kmeňový súbor" a "Operatíva / Kmeňový súbor" je rozšírené o hodnoty oprávok, ročného odpisu a mesačného odpisu v rovine účtovnej a daňovej.
 • Export pre EXCEL - výber verzie
  Pre určenie verzie EXCELu, pre ktorú sa majú vytvárať exporty pre EXCEL, je možné určiť novým parametrom "Typ exportu pre EXCEL". Vybrať je možné export pre EXCEL 2.0, EXCEL 95 alebo EXCEL 97 a vyššie alebo je možné si zvoliť (štandard), že verzia bude určená zadanou príponou pre meno výstupného súboru. Pri exporte pre EXCEL 97 je vo vytvorenom XLSX súbore prvý riadok farebne odlíšený a zamknutý a šírky stĺpcov sú prispôsobené rozsahu exportovaných údajov. Toto pri súboroch XLS technicky nebolo možné.
 • Inventúra DMA po útvaroch
  Do programu je doplnená možnosť vykonania priebežnej inventúry majetku po útvaroch. Program pracuje bez nutnosti uzamykania kmeňového súboru a bez vytvárania textových súborov zo snímača čiarových kódov a ich následného dávkového prenosu. Inventúra sa začína voľbou "Zahájenie inventúrnych činností", ktorou sa nastaví prázdny dátum inventúry do číselníka útvarov a do kmeňového súboru DMA. Súčaste sa v parametricko súbore do hodnoty parametra "Dátum začiatku inventúry" zapíše zadaný dátum začiatku inventúry. Vo voľbe "Vstup fyzických stavov po útvaroch" sa pre každý útvar ponúkne z kmeňového súboru DMA priradený majetok. Následne je umožnené manuálne alebo pomocou snímača čiarových kódov zadať príznak, či majetok prešiel inventúrou a prípadne zmeniť polia stredisko, zákazka, osobné číslo a výrobné číslo. Priamo z obrazovky pre inventúru je možnost vytlačiť štítok s čiarovým kódom. V procese "Potvrdenie inventúrnych stavov" sa ukončuje inventúra za útvar. Zapíše sa dátumu inventúry do číselníka útvarov a do položiek majetku ktoré prešli inventúrou. Do kmeňového súboru sa zapíšu prípadné zmeny polí stredisko, zákazka, osobné číslo a výrobné číslo. Vygeneruje sa doklad so všetkými položkami ktoré majú zmenu v poliach stredisko, zákazka, osobné číslo a vytlačí sa inventarizačný súpis. Pracovný súbor inventúry za útvar sa odloží do archívneho súboru s údajmi za celkovú inventúru. Po spracovaní inventúry za všetky útvary sa inventúra ukončuje voľbou "Ukončenie inventúrnych činností", ktorou sa v parametrickom súbore zruší hodnota parametra "Dátum začiatku inventúry". P O Z N Á M K A: ================ Vlastný proces inventúry sa doporučuje vykonávať spustením programu MAJETOK v režime diaľkového pripojenia z prenosného zariadenia (notebook, tablet) na server. Vlastný proces snímania čiarových kódov sa doporučuje realizovať bezdrôtovou rádiovou čítačkou. V prípade potreby by k prenosnému zariadeniu mala byť pripojená tlačiareň pre tlač štítkov s čiarovým kódom.

V-1.205 - 10.10.2016

 • Zmena kontroly v číselníku pracovníkov
  Ak je podsysytém MAJ prevádzkovaný spolu s podsystémom MZDY, využíva sa spoločný číselník pracovníkov. Číselník je v tomto režime umožnené aktualizovať iba v prostredi podsystému MZD. Nastavením parametra "Typ kontroly pre osobné číslo" na hodnotu "1" sa v podsystéme MAJ pre kontrolu osobného čísla používa jednoduchý jednoúrovňový prehliadač, ktorý má možnosti dohľadávania, výberu a zmeny triedenia (osobné číslo resp. priezvisko). Nastavením parametra "Typ kontroly pre osobné číslo" na hodnotu "2" sa v podsystéme MAJ pre kontrolu osobného čísla používa dvojúrovňový prehliadač, ktorý má možnosti zobrazenia dátového okna, dohľadávania, výberu a zmeny triedenia (osobné číslo resp. priezvisko). Nastavením parametra "Typ otvorenia číselníka CPRAC" na hodnotu "S" je v podsystéme MAJ číselník pracovníkov otváraný v zdieľanom režime "SHARE", teda na čítanie a aktualizáciu. Nastavením parametra "Typ otvorenia číselníka CPRAC" na hodnotu "R" je v podsystéme MAJ číselník pracovníkov otváraný v režime "READ ONLY", teda iba na čítanie. Nastavením parametra "Typ otvorenia číselníka CPRAC" na hodnotu "W" sa v podsystéme MAJ vytvorí pracovná kópia číselníka pracovníkov ktorá je otváraná v režime "EXCLUSIV", teda výhradne.

V-1.204 - 26.09.2016

 • Bankové účty partnerov - archívny záznam
  V číselníku obchodných partnerov je nová možnosť, označiť jednotlivé záznamy bankových účtov partnera ako archívne.

V-1.203 - 29.05.2016

 • Kontrola obsahu poľa MESTO
  V programe je nový parameter COPMESTO - Kontrola obsahu poľa MESTO. Rôzne nastavenia tohoto parametra umožnia vykonať kontrolu PSČ alebo mesta pri zápise adresy v číselníku obchodných partnerov. Špeciálna voľba umožní tiež skontrolovať, či zapísané mesto je v zozname registrovaných obcí pre účely vyplnenia výkazov pre NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií). Do aktualizácie číselníka obchodných partnerov bola tiež dopnená kontrola na prítomnosť (neprítomnosť) mesta v číselníku obcí MCZI

V-1.202 - 04.04.2016

 • SED - nevykonáva sa aut.úprava dát
  SEPA End Day: od verzie 1.202 sa už nevykonáva počas inštalácie automatická úprava dát MAJ v prípade, ak už nový číselník obchodných partnerov (COP) existuje a je naplnený údajmi. Ak tento číselník ešte neexistuje, tak sa spustí program na jeho vytvorenie a následne aj úprava všetkých dát MAJ.
 • Nastavenie štand. údajov v SKB
  V číselníku SKB (Smerovacie kódy bánk) je aktivovaná nová možnosť cez tlačidlo "Iné": prevzatie štandardných nastavení údajov pre České a Slovenské banky. Po zvolení tejto voľby sa nastavia údaje kód banky, názov banky a SWIFT/BIC kód na základe zverejnených a aktualizovaných údajov o bankách na stránkach NBS a ČNB.
 • Tlač účtovného súboru
  Tlač účtovného súboru je rozšírená o voľbu "Mesačný účtovný súbor -> výber polí". Uvedená voľba umožňuje obsahovo definovať tlačovú zostavu účtovného súboru z vybraných polí a takúto definíciu vrátane triedenia a súčtovania uložiť formou pomenovaného uloženia. Zostava je okrem vlastných dát účtovného súboru doplnená o možnosť tlačiť názov účtu.

V-1.201 - 01.02.2016

 • Identifikácia nepoužitých záznamov COD
  V časti "Špeciálne činnosti" bol doplnený servisný program "Identifikácia nepoužitých záznamov COD". Program sa využíva v procese prechodu COD->COP na identifikáciu použitia záznamov číselníka COD v dátach PS MAJ. Použitie záznamov číselníka COD sa dohľadáva v súboroch: 1. Pohyby DMA - položky 2. Pohyby DDM - intervaly
 • ===== Rok 2016 =====
  Táto verzia (1.201) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2016.

V-1.200 - 28.01.2016

 • Rozšírenie možnosti COD->COP
  V časti programu pre vytvorenie nového číselnika COP boli pridané dve nové možnosti na určenie nového identifikátora z existujúceho COD s inkrementom a nová možnosť určenia spôsobu spojenia duplicitných záznamov do jedného. Úprava sa týka vytvorenia nového COP počas inštalácie aj pri aktivácii z už nainštalovaného programu.
 • Podpora pre SEPA/IBAN end day.
  Prechod na SEPA / IBAN bol umožnený už od 1.2.2014, avšak od 1.2.2016 sa stáva povinným pre všetkých účastníkov platobného styku. Na túto skutočnosť upozorňujú banky už od leta 2015 a vyzývajú svojich klientov k tomu, aby aktualizovali svoj účtovný program tak, aby mali aj zo strany účtovných programov plnú podporu a kompatibilitu s platobným systémom SEPA. Dôležitým prvkom úplného prechodu na SEPA / IBAN je ukončenie možnoti používať bankové účty v klasickej forme. Preto aj najdôležitejšou súčasťou všetkých úprav v programoch FENIX pre podporu SEPA / IBAN je zmena v základnej identifikácii obchodných partnerov, ktorá bola doteraz postavená na používaní skutočných bankových účtov v klasickej forme. Nový číselník obchodných partnerov už na identifikáciu obchodného partnera nebude používať číslo bankového účtu, ale nový jedinenčný identifikátor, ktorý sa podľa zadania užívateľa vytvorí pri prvej inštalácii verzie podporujúcej SEPA / IBAN. Tento nový identifikátor bude automaticky doplnený do všetkých existujúcich dát. Vo všetkých vstupných formulároch, kde sa doteraz zadávalo číslo bankového účtu na identifikáciu obchodného partnera, sa po reinštalácii bude zadávať ktorýkoľvek údaj, ktorý identifikuje obchodného partnera a program si do dát uloži nový jedinenčný identifikátor. V parametroch podsystému sa nachádza nový parameter COPINUM, ktorým sa určí, či a ako má program ponúkať hodnotu identifikátora partnera pri vytváraní nových záznamov. Program môže ponúkať túto hodnotu na zákade nového počítadla (COP) alebo na základe posledného záznamu v novom číselníku COP. Viac o detailoch prechodu na verzie podporujúce SEPA / IBAN sa nájde na www.compeko.sk.

V-1.140 - 28.10.2015

 • Etikety s čiarovým kódom
  Tlač etikiet s čiarovým kódom zo súborov DMA a SHV je rozšírená o možnosť výberu a hľadania podľa výrobného čísla. Zároveň je rozšírený základný prehliadač súborov DMA a SHV o stĺpec s hodnotami výrobných čísiel.
 • Prerušenie odpisov riadené druhom pohybu
  Prerušenie odpisov bolo riadené nastavením hodnoty parametra "Používať perušenie odpisov". Nastavenie parametra na hodnoty "A", "D", "U" umožňovalo uplatnenie prerušenia výpočtu odpisov s následným odpočtom spočítaných odpisov. Prerušenie odpisov je v aktuálnej verzii riadené z číselníka "Druh pohybu" novými poliami "Prerušenie účtovného odpisovania", "Prerušenie daňového odpisovania" v kombinácii s údajom "Vytvárať účtovnú väzbu". Zaškrtnutie údaja "Prerušenie účtovného odpisovania" alebo "Prerušenie daňového odpisovania" nastaví pri potvrdení dokladu s pohybom prerušenia odpisovania (štandardne pohyby 901, 902) hodnotu údaja pre účtovné alebo daňové odpisovanie v zdaňovacom období v kmeňovom súbore DMA na hodnotu "N". To znamená, že odpis účtovný alebo daňový sa od momentu tohoto nastavenia pre daný majetok nepočíta. Proces odpočtu spočítaných odpisov, z ktorého sa vytvára účtovná väzba, sa nastavuje údajom "Vytvárať účtovnú väzbu" (štandardne pohyb 901). Uplatnenie odpisov je v aktuálnej verzii riadené z číselníka "Druh pohybu" novými poliami "Uplatnenie účtovného odpisovania", "Uplatnenie daňového odpisovania" (štandardne pohyb 911). Poznámka: ========= Parameter "Používať perušenie odpisov" naďalej určuje spôsob výpočtu poradového roku odpisovania. V prípade nastavenia parametra na hodnotu "A", "D", "U" sa poradový rok odpisovania odvodí z hodnôt interných premenných kmeňového súboru DMA. V prípade nastavenia parametra na hodnotu "N" sa poradový rok výpočtu odpisov odvodí z dátumu zaradenia resp.dátumu technického zhodnotenia.
 • Definičné súbory pre tlač etikiet
  Do programu boli doplnené parametre "DSTEDMA-Súbor pre tlač etikiet DMA" a "DSTEUTV-Súbor pre tlač etikiet útvarov". Parameter "DSTEDMA-Súbor pre tlač etikiet DMA" určuje definičný súbor pre riadenie tlače etikiet s čiarovým kódom zo súboru DMA. Štandardná hodnota parametra je CPKTDMA.TXT. Parameter "DSTEUTV-Súbor pre tlač etikiet útvarov" určuje definičný súbor pre riadenie tlače etikiet s čiarovým kódom z číselníka útvarov. Štandardná hodnota parametra je CPKTUTV.TXT.

V-1.139 - 14.09.2015

 • Výrobné číslo -> rozsah údaja
  V celom programe Majetok bol rozsah údaja "Výrobné číslo" rozšírený z 20 na 40 znakov. Pre potreby zachovania rozsahu užívateľsky preddefinovaných tlačových zostáv bol pre každú výberovú masku doplnený výraz umožňujúci tlač prvých 20 znakov údaja "Výrobné číslo". Ak sa požaduje v tlačových zostavách pre pole "Výrobné číslo" zachovať pôvodný rozsah 20 znakov, je potrebné v pomenovaných definíciách tlačových zostáv v časti "Polia" nahradiť riadok "Výrobné číslo" riadkom "Výrobné číslo -> 20 znakov".

V-1.138 - 15.02.2015

 • Nový spôsob aktualizácie zoznamu IČ DPH
  Na prelome rokov FSSR zmenila štruktúru a obsah informačných súborov, v ktorých sú verejne poskytované o platných registráciách IČ DPH, o zaradení na "čiernu listinu" a výmazu z "čiernej listiny". Program na aktualizáciu číselníka platných IČ DPH bol prepracovaný tak, aby preberal údaje z týchto troch súborov naraz (skrátil sa tým čas spracovania). Ďalej bola v tomto programe realizovaná úprava umožňujúca znížiť počet nutných aktualizácií číselníka IČ DPH na minimum a to tak, že v parametroch je zavedená nová cesta (govpth) pre rôzne fixné spoločné štátne číselníky a číselník IČ DPH je umiestnený na tejto ceste. Pri spracovateľských licenciách je možné mať túto cestu jedinú spoločnú pre všetky spracovávané licencie.

V-1.137 - 27.01.2015

 • Zmena odpisových skupín DMA, SHV
  V časti "Servis", "Nástroje", "Prevod odpisových skupín 2015" sa nachádza programová podpora pre zmenu odpisových skupín DMA a SHV.
 • ===== Rok 2015 =====
  Táto verzia (1.137) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2015.

V-1.136 - 10.11.2015

 • Export pre EXCEL z operatív
  Vo všetkých operatívnych prehľadoch, kde to bolo technicky možné, je pridané tlačidlo "EXCEL" na vytvorenie exportu zobrazených záznamov do EXCELovského súboru. Program si pred exportom vyžiada zadanie mena a umiestnenia exportného súboru.

V-1.135 - 21.08.2014

 • Vzdialená podpora
  Nástroj na vzdialenú podporu (TeamViewer klient) bol aktualizovaný z verzie 7 na aktuálnu verziu 9.

V-1.134 - 08.07.2014

 • Zoznam IČDPH z portálu FSSR
  S platnosťou od 8.7.2014 prevadzkovatelia portálu FSSR zmenili umiestnenie informačného zoznamu IČDPH subjektov registrovaných pre DPH. Bolo potrebné zmeniť programy, ktoré si tento zoznam automaticky preberajú. Bez tejto aktualizácie program na aktualizáciu zoznamu IČDPH môže oznámiť chybu 404, alebo preberie posledný zverejnený zoznam na "starej" lokalite, kde nie je zaručená pravidelná aktualizácia zoznamu. Umiestnenie zoznamu rizikových subjektov sa zatiaľ nezmenilo.
 • Inventárne karty -> účtovné prípady
  Tlačové zostavy inventárnych kariet DMA majú v časti "Budovy alebo stavby", "Stroje alebo zariadenia" a "Súbory hnuteľných vecí" doplnenú možnosť výberu formulára pre tlač účtovných prípadov. Z distribuovaného formulára pre tlač účtovných prípadov MJ3TUP.FRT / MJ3TUP.FRX je potrebné vyrobiť užívateľskú kópiu s názvom začínajúcim "MJ3TUP" s dĺžkou názvu maximálne 8 znakov (napríklad MJ3TUP1, MJ3TUP2, MJ3TUPZH). Do ponuky vo výberovej maske je následne zahrnutý distribuovaný formulár ako aj všetky užívateľsky modifikované formuláre s názvom začínajúcim "MJ3TUP".

V-1.133 - 30.06.2014

 • Nastavenie komplexity hesiel
  V programe je nový parameter v skupine parametrov "EIS prostredie" s označením "Komplexita hesiel". Týmto parametrom je možné nastaviť požiadavky na komplexitu zadávaných hesiel, kontrolu opakovania hesla, nutnosť zmeny, .... Detailný popis je priamo pri nastavovaní hodnoty tohoto parametra. V číselníku hesiel je možné nastaviť požiadavku na povinnú zmenu hesla pri prvom prihlásení a je možnosť manuálne heslo zablokovať / odblokovať.
 • Obdobie do textu účtovného súboru
  Do programu je pridaný nový parameter "OBDTOTEXT: Obdobie->text účtovného súboru", ktorý riadi možnosť pridávania obdobia do textu účtovného súboru. Parameter je pozične štrukturovaný s nasledujúcim významom jednotlivých častí: Prvá časť parametra (1 znak) určuje spôsob pridania obdobia do textu účtovného súboru: N - bez pridávania obdobia Z - na začiatok K - na koniec T - za text P - od zadanej pozície Druhá časť parametra (2 znaky) určuje pre hodnotu "P - od zadanej pozície" pozíciu, od ktorej bude obdobie do účtovného súboru pridané: P[nn] - od pozície zadanej hodnotou [nn] Tretia časť parametra (27 znakov) umožňuje nadefinovať ľubovoľný text, ktorý bude zapísaný do účtovného súboru. Štruktúra parametra je teda nasledovná: [cSpôsob - 1 znak] [nPozícia - 2 znaky] [cText - 27 znakov]. Príklad: N00 Obdobie sa do textu nepridáva Z00 Obdobie sa pridá na začiatok textu T00MAJ Miesto textu sa použije pevný text "MAJ" a za tento text sa pridá obdobie

V-1.132 - 03.06.2014

 • Aktualizácia IČDPH - nový formát
  FS zmenila dňa 29.5.2014 formát a umiestnenie súboru s údajmi o aktuálne platných slovenských IČDPH. Program pre automatickú aktualizáciu tohoto zoznamu je upravený na prevzatie nového zoznamu. Jeho nová štruktúra umožní rýchlejšie prevzatie aj spracovanie (cca o 30%).

V-1.131 - 02.04.2014

 • Zoznamy IČDPH z portálu FSSR
  Dňa 21.3.2014 prevadzkovatelia portálu FSSR zmenili bez predchádzajúceho upozornenia umiestnenie informačných zoznamov IČDPH a Rizikových subjektov. Bolo potrebné zmeniť programy, ktoré si tieto zoznamy automaticky preberajú. Bez tejto aktualizácie program na aktualizáciu zoznamu IČDPH oznámi chybu 404.

V-1.130 - 03.03.2014

 • Číselník COD - kontroly
  Do programu na údržbu číselníka obchodných partnerov bola pridaná celá sada individuálnych a hromadných kontrol: Kontrola IBAN, Kontrola platnosti IČDPH, kontrola zhodnosti názvu v číselníku a na portáli FRSR, prevzatie názvov a/alebo adries z portálu FRSR, ....
 • Zoznam IČ DPH - import
  Import číselníka platných IČ DPH a rizikových subjektov bol upravený tak, aby správne preberal aj názvy subjektov, ktoré obsahujú niektoré špeciálne znaky (ampersand, apostrof a úvodzovky). Proces preberania údajov z portálu FRSR sa tiež pokúša opraviť prípadné technické chyby v číselníku IČDPH a celý proces preberania údajov je mierne zrýchlený.

V-1.129 - 19.02.2014

 • Aktivita užívateľov počas uzávierky
  Kontrola uktivity užívateľov v priebehu mesačnej, ročnej a mimoriadnej ročnej uzávierky je rozšírená o možnosť priameho zobrazenia aktivity užívateľov. V prípade zrušenia aktivity užívateľov uzávierka pokračuje nasledujúcimi krokmi bez nutnosti prerušenia uzávierkovej činnosti.

V-1.128 - 27.01.2014

 • ===== Rok 2014 =====
  Táto verzia (1.128) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2014.

V-1.127 - 19.12.2013

 • Zdieľanie oprávnení
  Do programu je doplnenná funkcionalita pre zdieľanie oprávnení. Zdieľanie oprávnení umožní zastupovanie pracovníkov bez nutnosti zverejnenia aktuálne platných prihlasovacích hesiel. V časti "Definícia zdieľania oprávnení" je pre pracovníka s oprávnením pre aktualizáciu hesiel umožnené nadefinovať zastupovanie pracovníkov na požadovaný dátumový interval. V časti "Nastavenie" môže zastupujúci prevziať prácu s systéme so všetkými nastaveniami a oprávneniami zastupovaného. Zdieľanie oprávnení sa ukončí prihlásením zastupujúceho v časti "Servis", "Identifikácia operátora".

V-1.126 - 14.06.2013

 • Nepotvrdené doklady -> zostatková cen
  Nepotvrdené doklady DMA sú v časti kontrolnej opisnej zostavy vytváranej na hlavičke dokladu ("Úplná zostava") alebo na položkách dokladu ("Vytlačiť rozšírenú zostavu ?") doplnené o zobrazenie polí zostatková cena účtovná a zostatková cena daňová. Za polia zostatková cena účtovná a zostatková cena daňová sa v opisných zostavách vytvárajú súčty. Tlač aktualizačného dokladu DMA pri potvrdení dokladu pre "Vyradenie" a "Predaj" je rozšírená o zobrazenie polí zostatková cena účtovná a zostatková cena daňová. Za polia zostatková cena účtovná a zostatková cena daňová sa v aktualizačnom doklade pre "Vyradenie" a "Predaj" vytvárajú súčty.
 • Inštalácia z lokálnej kópie
  Ak je pri inštalácii potrebné použiť možnosť inštalácie z lokálnej kópie inštalačnej sady (v prípade nastavenia príliš silnej úrovne ochrany počítača), tak sa na ploche automaticky vytvorí štartovacia ikona pre štart inštalácie z vytvorenej lokálnej kópie inštalačnej sady.

V-1.125 - 04.02.2013

 • Tlačové zostavy DMA -> neuplatnený od
  Tlačové zostavy DMA "Analytická evidencia", "Kmeňový súbor", "Stav a odpisy", "Zostatkové hodnoty", "Rozloženie v odpisových skupinách", "Veková štruktúra", "Odpísané v zadanom roku", "Položky súborov hnuteľných vecí", "Pohybový súbor", "Položky pohybového súboru", "Prírastky a úbytky" sú rozšírené o možnosť zaradenia hodnôt neuplatneného odpisu z prvého roku odpisovania do obsahu zostavy. Za hodnoty neuplatneného odpisu z prvého roku odpisovania sa v tlačových zostavách podľa nastavenia triediacich a súčtovacích kritérií vytvárajú súčty.
 • Tlačové zostavy DMA -> zostatková cen
  Tlačové zostavy DMA "Pohybový súbor" a "Položky pohybového súboru" sú doplnené o vytváranie súčtov za polia zostatková cena účtovná a zostatková cena daňová. Tlačová zostava "Prírastky a úbytky" je doplnená o možnosť výberu polí zostatková cena účtovná a zostatková cena daňová a o vytváranie súčtov za polia zostatková cena účtovná a zostatková cena daňová.

V-1.124 - 28.01.2013

 • ===== Rok 2013 =====
  Táto verzia (1.124) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2013.

V-1.123 - 09.01.2013

 • Výpočet korekcií odpisov za rok 2012
  V programe bol upravený výpočet korekcií odpisov za rok 2012. Úprava výpočtu korekcií sa týka majetku zaradeného po 31.12.2011, t.j. v priebehu roku 2012, u ktorého sú použité odpisové vzorce 101 až 118 platné od obdobia 201201 v prípade nezhodnej definície odpisových vzorcov účtovných a daňových od 1 až 118. Pri spracovaní majetku v období Ultimum 2012 je v uvedenom prípade potrebné výpočet korekcií za rok 2012 vykonať touto verziou, t.j. V-1.123 zo dňa 09.01.2013. V prípade zhodnej definície odpisových vzorcov účtovných a daňových od 1 až 118, teda v prípade, ak sa výpočet odpisov realizuje preddefinovanými odpisovými vzorcami z inštalačnej sady, nie je reinštalácia potrebná (pre výpočet účtovných odpisov sa štandardne používajú vzorce 130 až 2500 s výrazom "1200" v menovateli).

V-1.122 - 29.12.2012

 • Zrýchlený odpis a technické zhodnotenie
  Do programu boli zapracované zmeny pre potreby zrýchleného odpisovania dlhodobého majetku zaradeného do úživania po 31.12.2011 pre prípad vykonania technického zhodnotenie resp. viacnásobného technického zhodnotenia. Ak počas doby zrýchleného odpisovania hmotného majetku bolo vykonané technické zhodnotenie, neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu z prvého roku odpisovania zvyšuje zostatkovú cenu tohto majetku v roku vykonania technického zhodnotenia. Kmeňový súbor majetku je rozšírený o údaj evidencie poradia technického zhodnotenia. Na základe tohoto údaja sa pri prvom vykonanom technickom zhodnotení zvýši zostatková cena majetku o neuplatnenú pomernú časť z ročného odpisu z prvého roku odpisovania. Pri nasledujúcich technických zhodnoteniach (druhom a vyššom) sa už zostatková cena majetku o neuplatnenú pomernú časť z ročného odpisu z prvého roku odpisovania nezvyšuje. Hodnota údaja evidencie poradia technického zhodnotenia sa automaticky aktualizuje pri potvrdení dokladu technického zhodnotenia. Pre správny výpočet hodnoty zrýchleného odpisu v prípade technického zhodnotenia resp. viacnásobného technického zhodnotenia boli obsahovo upravené odpisové vzorce v distribučnej sade označené ako číslo 112, 114, 116 a 118. Uvedené odpisové vzorce je potrebné po inštalácii prevziať z distribučnej sady a nahradiť tak pôvodné odpisové vzorce. Prevzatie odpisových vzorcov z inštalačnej sady sa vykoná pomocou služby "Iné" v číselníku odpisových vzorcov. Priamy spôsob dohľadania distribuovaného súboru odpisových vzorcov je pomocou tlačidla "F3", ktoré ponúkne distribuovaný súbor odpisových vzorcov. Následne je potrebné označiť na prevzatie vzorce číslo 112, 114, 116 a 118 a pomocou tlačidla "Prevzatie" nahradiť pôvodné vzorce novými. Na sprehľadnenie výsledku prevziatia odpisových vzorcov z distribučnej sady je zmenené pôvodné označenie vzorcov "Degresívny odpis..." na "Zrýchlený odpis...".
 • Kmeňový súbor DMA (vstup dát, operatíva)
  Kmeňový súbor DMA je v časti vstup dát a operatíva rozšírený o zadávanie resp. zobrazenie hodnoty neuplatneneého odpisu z prvého roku odpisovania.

V-1.121 - 18.10.2012

 • Inštalácia -> podpora pre WIN 7
  V niektorých prípadoch sa v prostredí WIN 7 stalo, že inštalačný program spustený pod užívateľom, ktorý nie je administrátor, nemal umožnený prístup k sieťovým alebo inak mapovaným diskom. V takom prípade inštalačný program ohlásil chybu "Invalid path or filename" napriek skutočnosti, že zadaný disk a adresár existujú. Problém zo strany užívateľského programu nie je možné vyriešiť, a preto bola do inštalačného programu daná možnosť na vytvorenie lokálnej kópie celej "rozbalenej" inštalačnej sady do fixného adresára C:\FENIX.INS\MAJ. Ak sa následne spustí inštalačný program C:\FENIX.INS\MAJ\MAJINS.EXE, problém s prístupom na sieťové disky sa neprejaví a inštalácia prebehne riadnym spôsobom.

V-1.120 - 26.07.2012

 • Operatíva - priebeh spracovania
  V operatívnom prehľade priebehu spracovania je nová možnosť výberu protokolov aj z viacerých období súčasne. Zobrazený prehľad je možné nechať zotriediť podľa obdobia, dátumu, textu operácie, identifikácie operátora alebo označenia počítača jednoduchým klikom na hlavičku príslušného stĺpca prehľadu.
 • Výber v číselníku "Obchodní partneri"
  Výber v číselníku "Obchodní partneri" je rozšírený o možnosti výberu podľa existencie záznamu v zviazaných číselníkoch "Poštová adresa", "Zahraničný platobný styk", "Počet dní splatnosti" a "Poznámka".

V-1.119 - 15.06.2012

 • Účtovanie v rozpočtových organizáciách
  Do programu bola doplnená podpora účtovania v rozpočtových organizáciách. Na základe nastavenia rozsahu poľa "UCET" v definičnom číselníku "Pojmy" sa použitím služby "Vytvorenie/oprava všetkých súborov" v definičnom číselníku "Súbory" v programe vo všetkých súboroch automaticky nastaví rozsah polí súvisiacich s účtovaním podľa definovaného rozsahu poľa "UCET".

V-1.118 - 28.05.2012

 • Rozloženie majetku na účtoch -> expor
  Tlačová zostava "Rozloženie majetku na účtoch" má upravený export pre EXCEL tak, že okrem kumulatívnych údajov rozloženia vstupnej ceny alebo oprávok na účtoch exportný súbor obsahuje aj do zostavy vybrané polia zo súboru dlhodobého majetku.

V-1.117 - 24.04.2012

 • Pohybový súbor DMA pri presunoch
  Pohybový súbor DMA je pre pohyby typy "Prevod DMA (strediská,osoby,útvary)" vo svojej štruktúre rozšírený o polia pre zápis pôvodných hodnôt útvaru a osobného čísla. Zároveň sú polia pre zápis pôvodných hodnôt strediska, útvaru, zákazky a osobného čísla sprístupnené pre výber do tlačových zostáv pohybového súboru DMA.
 • Neúčtovné zmeny DMA -> oprávnenia
  Neúčtovné zmeny DMA v časti "Vstupy", "Kmeňový súbor" majú sprísnené oprávnenia na aktualizáciu kmeňového súboru DMA tak, že okrem doteraz nutného oprávnenia "Neúčtovné zmeny DMA" zo skupiny oprávnení "Operácie MAJ" je súčasne potrebné aj oprávnenie "Údržba dát" zo skupiny oprávnení "Spoločné operácie a číselníky".

V-1.116 - 17.04.2012

 • Účtovný súbor DDM, pohyby ZVY, ZNI
  Vytvorenie účtovného súboru dlhdobého drobného majetku (DDM) je pre typp pohybu "ZVY-Zvýšenie vstupnej ceny DDM" a "ZNI-Zníženie vstupnej ceny DDM" upravené tak, aby účtovná väzba vznikla z položiek pohybových dokladov (DPP) aj bez nutnosti existencie zápisu v súbore intervalov (DPI).

V-1.115 - 19.03.2012

 • Technické zhodnotenie -> odpisové vzo
  Zápis dokladov "Technické zhodnotenie" a "Zrušenie technického zhodnotenia" majú upravenú ponuku a kontrolu zadaných hodnôt odpisových vzorcov. Povolený je zápis iba tých odpisových vzorcov, pri ktorých interval období určujúci platnosť vzorca zodpovedá obdobiu odvodenému z dátumu zaradenia [RRRRMM]. Znamená to, že pre majetok zaradený do 31.12.2011 budú sprístupnené odpisové vzorce s platnosťou do obdobia 201113 a pre majetok zaradený od 1.1.2012 budú sprístupnené odpisové vzorce s platnosťou od obdobia 201201. Pôvodne bol povolený zápis iba tých odpisových vzorcov, pri ktorých interval období určujúci platnosť vzorca zodpovedal obdobiu zadanému na hlavičke dokladu. Na základe toho mohla nastať situácia, že pre majetok zaradený do 31.12.2011 boli ponúknuté odpisové vzorce s platnosťou od 1.1.2012.

V-1.114 - 21.02.2012

 • Tlačová zostava "Inventárne karty"
  Tlačová zostava DMA "Inventárne karty" má pre požiadavku "Rozpis odpisov v jednotlivých rokoch dopočítať do nulovej zostatkovej ceny ?" pre odpisové vzorce s požiadavkou výpočtu ročnej sadzby odpisu súčtom hodnoty mesačných odpisov zmenený výpočet pre bežný rok. V prvom kroku sa napočítajú hodnoty mesačných odpisov zo spočítaných mesiacov bežného roka. V druhom kroku sa pripočíta hodnota mesačného odpisu z aktuálneho mesiaca (ak bol v aktuálnom mesiaci vykonaný výpočet odpisov). V treťom kroku sa dopočítajú hodnoty mesačných odpisov z nespočítaných mesiacov bežného roka. Zmena výpočtu zabezpečí správny výpočet účtovných odpisov tvorených súčtom hodnoty mesačných odpisov aj v prípade technického zhodnotenia vykonaného v rámci bežného roka (zvýšená vstupná cena, zmenený odpisový vzorec).

V-1.113 - 01.02.2012

 • Platnosť odpisových vzorcov -> obdobi
  Číselníky "Odpisové vzorce účtovné" a "Odpisové vzorce daňové" majú doplnený interval období určujúci platnosť odpisového vzorca. Zápis dokladov DMA, SHV a DDM, v ktorých sa zadávajú hodnoty odpisových vzorcov účtovných a odpisových vzorcov daňových (Zaradenie, Technické zhodnotenie, Zrušenie technického zhodnotenia) majú upravenú ponuku a kontrolu zadaných hodnôt odpisových vzorcov. Povolený je zápis iba tých odpisových vzorcov, pri ktorých interval období určujúci platnosť vzorca zodpovedá obdobiu zadanému na hlavičke dokladu.
 • Tlačová zostava "Inventárne karty"
  Tlačová zostava DMA "Inventárne karty" má požiadavku "Dopočet odpisov v inventárnych kartách vypočítať súčtom hodnoty mesačných odpisov" definične presmerovanú do číselníkov odpisových vzorcov. Definovanie tejto požiadavky v číselníkoch odpisových vzorcov umožňuje súčasnú tlač inventárnych kariet s rôznym nastavením vlastnosti pre dopočet odpisov.
 • Tlačová zostava "Prírastky a úbytky"
  Tlačová zostava DMA "Prírastky a úbytky" je rozšírené a možnosť napočítavania úbytkových pohybov formou záporných hodnôt. Užívateľsky sa možnosť aktivuje na základe voľby "Pohyby PRE,VYR,ZNI,ZZH napočítať ako záporné hodnoty ?".
 • Obsah záhlavia programu
  V programe je nový parameter CAPTYPE - Typ záhlavia programu, ktorým je možné určiť formu a obsah záhlavia programu (horná lišta okna programu a text úlohy na lište bežiacich úloh). Táto vlastnoť sa dá využiť najmä pri spracúvaní väčšieho počtu licencii na efektívne rozlíšenie bežiacich licencií na lište úloh. Popis možných nastavení je priamo v popise príslušného parametra, ktorý sa nachádza v skupine "Interné pre PS CPK".
 • ===== Rok 2012 =====
  Táto verzia (1.113) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2012.

V-1.112 - 09.01.2012

 • Daňové odpisovanie majetku od 01.01.2012
  Výpočet daňových odpisov dlhodobého hmotného majetku zaradeného do užívania po 31.12.2011 sa bude riadiť novými pravidlami. V prvom roku odpisovania už nebude možné uplatniť odpis v celkovej výške ročnej sadzby. Uplatniť sa môže iba pomerná časť ročného odpisu, ktorá sa vypočíta v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca zdaňovacieho obdobia. Neuplatnená alikvotná časť odpisu z prvého roku odpisovania bude ovplyvňovať základ dane z príjmov najmenej o jedno zdaňovacie obdobie viac (zohľadniť je potrebné aj prípadne vykonané technické zhodnotenie majetku). Uvedená zmena platí pre rovnomernú aj zrýchlenú metódu odpisovania. Pre potreby výpočtu daňových odpisov dlhodobého hmotného majetku podľa nových pravidiel boli okrem programových zmien do programu doplnené odpisové vzorce 101 až 108 pre potreby rovnomernej metódy odpisovania a 111 až 118 pre potreby zrýchlenej metódy odpisovania. Uvedené odpisové vzorce je potrebné doplniť z distribučnej sady pomocou služby "Iné" v číselníku odpisových vzorcov (tlačidlo F3 vyhľadá súbor daňových odpisových vzorcov z distribučnej sady).

V-1.111 - 01.11.2011

 • Prevod (strediská, útvary, osoby)
  Prevod majetku (strediská, útvary, osoby) pre DMA, SHV a DDM má zmenený charakter potvrdenia dokladov tak, že pri povolenom zadávaní prázdnych hodnôt do polí "Stredisko", "Útvar/umiestnenie", "Zodpovedná osoba" a "Zákazka" sa potvrdením dokladu prázdne hodnoty prenesú do kmeňových súborov.
 • Program aktivácie doplnkových kontrol
  Parametre dokladu pre zápis všetkých druhov pohybov DMA sú doplnené o parameter "Doplnkové kontroly". Do hodnoty parametra je možné zadať meno programu, ktorý vykonáva aktiváciu doplnkových kontrol vybraných vstupných polí položiek dokladu (evidenčné číslo, odpisová skupina) a vybraných ovládacích prvkov a funkcií formuláru pre spracovanie dokladu (potvrdenie dokladu, oprava, kópia a zrušenie záznamu v hlavičke a oprava, kópia a zrušenie záznamu v položkách).

V-1.110 - 06.10.2011

 • Úprava súboru do UCT
  Pri vytváraní väzby do UCT je pre požadovanú úpravu pripraveného účtovného súboru k dispozícii komfortný nástroj umožňujúci vyhľadávať účet, stredisko..., zobraziť súčty a mnoho ďalších funkcií.

V-1.109 - 10.06.2011

 • Hospodársky rok->výberová maska DMA,
  V prípade spracovania majetku v režime hospodárskeho roka bola vo výberovej maske kmeňového súboru DMA a vo výberovej maske kmeňového súboru DDM upravená kontrola obdobia tak, aby po vykonaní ročnej závierky po prechode do prvého mesiaca hospodárskeho roka nebolo obdobie ultimum [RRRR13] vyhodnocované ako obdobie vyššie od obdobia spracovania.

V-1.108 - 22.05.2011

 • Inventárne karty -> dopočet odpisov
  Tlač inventárnych kariet DMA má v prípade dopočítania rozpisu odpisov v jednotlivých rokoch do nulovej zostatkovej ceny a súčasného zvolenia možnosti "Dopočet účtovných odpisov vypočítať súčtom hodnoty mesačných odpisov ?" pre majetky zaradené v bežnom roku opravený výpočet ročnej sadzby učtovného odpisu.
 • Inštalácia a definícia štruktúry CPRAC
  Inštalačný program má v definičnom súbore CPKSUBP.dbf pre prípad samostatnej inštalácie programu "Majetok" zosúladenú definíciu štruktúry súboru CPRAC.dbf so štruktúrou skutočne vytváraného súboru. V prípade samostatnej inštalácie programu "Majetok" sa súbor CPRAC.dbf vytvára v obmedzenom rozsahu potrebnom pre spracovanie majetku (dĺžka vety 215, polia OSCIS, PRIEZ, MENO, TITUL, ULICA, PSC, MESTO, TELB, TELP, FAX, RODCIS, HS, LUID, LUDAT). Štrukrúra súboru sa rozširuje iba v prípade spoločnej inštalácie s programom "Mzdy", kedy sa súbor CPRAC.dbf stáva z prostredia programu "Majetok" neprístupným a jeho aktualizácia je umožnená výlučne z programu "Mzdy".

V-1.107 - 18.03.2011

 • Inventárne karty -> dopočet odpisov
  Tlač inventárnych kariet DMA má v prípade dopočítania rozpisu odpisov v jednotlivých rokoch do nulovej zostatkovej ceny doplnenú možnosť "Dopočet účtovných odpisov vypočítať súčtom hodnoty mesačných odpisov ?" Táto voľba zabezpečí vytvorenie dopočtu ročnej sadzby účtovných odpisov zo súčtu samostatne zaokrúhlených mesačných odpisov. Zaokrúhlenie je riadené nastavením zaokrúhlenia výpočtu odpisov v číselníku odpisových skupín
 • ===== Rok 2011 =====
  Táto verzia (1.107) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2011.

V-1.106 - 27.10.2010

 • Prepis reportov MAJ počas inštalácie
  Inštalačný program v má prípade neexpresnej inštalácie pre proces inštalácie vlastných reportov doplnenú možnosť "Môžu sa prepísať vlastné reporty MAJ ?" Povolením prepisu sa nainštalujú všetky aktuálne reporty z inštalačnej sady. Nepovolenie prepisu zabezpečí počas inštalácie iba doplnenie nových vlastných reportov.
 • Rozšírenie LOG súboru
  V prípade výskytu neočakávanej chyby program zapisuje do protokolu mesačného spracovania viac technických informácií, ktoré môžu pomocť pri dodatočnom zisťovaní príčin problému. Táto informácia sa zobrazuje aj v operatíve protokolu spracovania.
 • Zaokrúhlenie hodnôt dopočtu SHV a DDM
  Zaokrúhlenie hodnôt dopočtu alikvotných častí oprávok, ročného odpisu a mesačného odpisu v daňovej a účtovnej rovine odpisovania pre súbory hnuteľných vecí (SHV) a položky dlhodobého drobného majetku (DDM) je riadené nastavením rádu zaokrúhľovania, ktoré je definované v číselníku odpisových skupín. Pre súbory hnuteľných vecí sa rád zaokrúhľovania dohľadá podľa odpisovej skupiny, v ktorej je zaradený celok a podľa ktorej je majetok odpisovaný (odpisová skupina z kmeňového súboru majetku). Prevzatím rádu zaokrúhľovania z číselníka odpisových skupín sa eliminuje vznik nepresností pri dopočte informatívnych hodnôt alikvotných častí oprávok, ročného odpisu a mesačného odpisu v daňovej a účtovnej rovine pre potreby operatívnych a tlačových prehľadov.
 • On-line Update
  Do programu je zaradená možnosť on.line update. Táto nová funkcia umožní priamo z programu preveriť, či je nainštalovaná najnovšia verzia programu alebo či je na www.compeko.sk k dispozícii novšia verzia, a navyše umožní spustiť inštaláciu priamo z prostredia programu bez nutnosti vyhľadávať inštalačný program na webe. On-line update je možné spustiť troma rôznymi spôsobmi: 1. manuálne z voľby "Servis / Nástroje / On-line update" 2. kliknutím na "On-line update progamu" na pracovnej ploche programu 3. automaticky pri spúšťaní programu na základe natavenia parametra "AUTOUPDATE" - ten umožňuje vykonať kontrolu aktuálnosti verzie programu pri každom štarte, raz za deň, raz za týždeň alebo raz mesačne.
 • Výberová maska DMA
  Výberová maska kmeňového súboru dlhodobého majetku (DMA) má rozšírené možnosti výberu príznaku archivácie. Výber DMA z hľadiska archivácie: 'N'-nearchívne, 'A'-archívne, 'V'-všetky, '1'+archívne (s výberom obdobia archivácie), '2'-všetky (s výberom obdobia archivácie). Kmeňový súbor DMA má rozšírenú štruktúru o pole pre zápis obdobia archivácie. Zápis obdobia archivácie z archívnych pohybových súborov sa vykoná v časti "Servis", "Špeciálne činnosti", "Zápis obdobia archivácie do súboru DMA".
 • Ročný výkaz majetku Roč 1-01, Pen P 5-01
  Parametre pre výkaz Roč 1-01, Pen P 5-01 "Druh pohybu" a "Odpisové skupiny" sú rozšírené na možnosť zadávania hodnoty parametra v rozsahu 80 znakov.
 • Heslá a prístup do podsystémov
  V okne pre zápis údajov hesiel je nové pole "Maska podsystémov". Do tejto masky je možné zadať názvy podsystémov, do ktorých je pre dané heslo vstup povolený alebo zakázaný. Ak je toto pole prázdne, tak je vstup povolený do všetkých podsystémov. Príklady: MAJ = vstup je povolený iba do podsystému MAJ MAJ,ODB = vstup je povolený iba do podsystémov MAJ a ODB -MZD = vstup do podsystému MZD je zakázaný, do ostatných podsystémov je povolený -MZD,POK = vstup je povolený iba do podsystému POK (zákaz vstupu do MZD je nadbytočný)
 • Ročný výkaz majetku Roč 1-01, Pen P 5-01
  Výpočet ročného výkazu majetku Roč 1-01, Pen P 5-01 je rozšírený o možnosti "Zaokrúhlenie-typ" a "Zaokrúhlenie-rád". Typ zaokrúhlenia: B=bez zaokrúhlenia,A=aritmeticky,H=nahor,D=nadol. Rád zaokrúhlenia: -2=na stotiny,-1=na desatiny,0=na celú jednotku,1=na desiatky,2=na stovky.
 • Parameter "Používať prerušenie odpisov"
  Parameter "Používať prerušenie odpisov" má rozšírené možnosti nastavení hodnôt. Nastavenie parametra na hodnoty "A", "D", "U" umožní uplatnenie prerušenia výpočtu odpisov. Poradový rok odpisovania sa odvodí z hodnôt interných premenných kmeňového súboru DMA. V prípade nastavenie parametra na hodnotu "N" sa poradový rok výpočtu odpisov odvodí z dátumu zaradenia resp.dátumu technického zhodnotenia. "N" - bez prerušenia výpočtu odpisov "A" - odpočet daňového odpisu, odpočet účtovného odpisu, prerušenie odpisovania daňového aj účtovného "D" - odpočet daňového odpisu, prerušenie odpisovania daňového "U" - odpočet účtovného odpisu, prerušenie odpisovania účtovného
 • Číselník pracovníkov zdielaný s PS MZDY
  V programe je upravená práca s číselníkom pracovníkov pre prípad, že tento je zdielaný s PS MZDY. Pri kontrole alebo ponuke údajov z číselníka pracovníkov sa v základnom prehliadači zobrazia iba nearchívne záznamy. Archívne záznamy môžu byť sprístupnené pomocou rozšíreného výberu v číselníku. Archívne záznamy sú farebne odlíšené a zároveň je zobrazovaný oznam "Archívny záznam". V prípade, že je užívateľom do dokladu úmyselne preberaný archívny záznam, program na túto skutočnosť upozorní.
 • Kmeňové súbory DMA, SHV, DDM
  Neúčtovné zmeny kmeňových súborov DMA, SHV, DDM a operatívne prehľady kmeňových súborov DMA, SHV, DDM majú v časti aktualizácie údajov pridané zobrazenie mena a priezviska zodpovednej osoby.

V-1.105 - 23.01.2010

 • Inštalácia
  Ak je počas inštalácie potreba prevziať alebo aktualizovať inštalačné kľúče zo súboru, program má novú možnosť priameho stiahnutia súboru aktuálnych inštalačných kľúčov z webu (zo stránky www.compeko.sk). Podmienkou je, že počítač, z ktorého sa inštalácia vykonáva, má aktívne pripojenie na web.
 • Zmena odpisových skupín DMA, SHV, DDM
  V časti "Servis", "Nástroje", "Prevod odpisových skupín 2009" sa nachádza programová podpora pre zmenu odpisových skupín DMA, SHV, DDM.
 • Dohľadanie v číselníku COD
  Pre dohľadávanie obchodného partnera je možné v parametroch zadať aj novú možnosť "N" - dohľadáva sa v skrátenom názve. Adekvátne sú upravené aj výbery v zostavách DMA a DDM: ak je prvé dohľadávacie kritérium "N", tak sa výber vykoná pre skrátený názov, inak sa robí pre COD.
 • Kódovacia tabuľka odpisových skupín
  Kódovacia tabuľka odpisových skupín je doplnená o možnosť tlače opisu dát.
 • Inventárne karty
  Tlačová zostava "Inventárne karty" má v hlavičke pridané zobrazenie odpisových vzorcov. V prípade zaradenia majetku do odpisovej skupiny "0" (používané v účtovnej rovine výpočtu odpisov) sa nezobrazuje doba odpisovania v rokoch.
 • Kópia, obnova, indexovanie....
  Riadiaci súbor pre vytváranie záložných kópií, obnovu súborov zo záložných kópií a tvorbu indexov je presmerovaný z programového adresára do adresára pre tvorbu pracovných súborov. Pôvodné meno súboru BACKUP.dbf je rozšírené o identifikáciu užívateľa na BACKUP[pwid].dbf, kde pwid je identifikácia užívateľa.
 • Tlačová zostavy DMA a odpisové skupiny
  Všetky tlačové zostavy kmeňového a pohybového súboru DMA používajú číselník "Odpisové skupiny" z obdobia zadaného vo výberovej maske. Podľa požadovaného obdobia sa v tlačových zostavách zabezpečí správny názov odpisových skupín.
 • Autom.aktualizácia kurzového lístka
  V programe je nová možnosť automatickej aktualizácie kurzového lístka pri štarte programu. Režim aktualizácie sa nastavuje novým parametrom "AACZM-Režim aktualizácie Kurz.lístka". Štandardné nastavenie tohoto parametra z inštalácie je na hodnotu "N"=aktualizácia sa nevykonáva.
 • Číselník "Odpisové skupiny"
  Číselník "Odpisové skupiny" je obsahovo zosúladený s prílohou zákona o dani z príjmov "Zaradenie hmotného majetku do odpisových skupín".
 • Inventárne karty
  Tlačová zostava "Inventárne karty" má pre DMA odpisovaný degresívnou metódou opravenú časť dopočtu odpisov za budúce obdobia až do nulovej hodnoty zostatkovej ceny účtovnej a daňovej.

V-1.104 - 15.02.2009

 • Korekcia prechodu na EURO -> súbor KK
  V časti "Korekcia prechodu na EURO" bolo upravené priradenie účtov a hodnôt korekcií pre kumulatívny súbor.
 • Tlač mesačných zostáv DDM
  V programe boli vykonané úpravy v časti "Tlač mesačných zostáv DDM". Úpravy sa týkajú možnosti tlače mesačných zostáv dlhodobého drobného majetku za predchádzajúce obdobia.
 • Tlačové reporty DMA, SHV, DDM
  Všetky tlačové reporty DMA, SHV, DDM sú rozšírené tak, aby zobrazovali popisné číslo sídla organizácie.