Inštalačné súbory a nástroje na stiahnutie

Na tomto mieste nájdete všetky potrebné informácie o nových verziách nášho softwaru. V prípade, že hľadáte staršiu verziu, prípadne potrebujete jeden z naších podporných programov neváhajte a sitahnite si ich práve tu.

Všetky súbory sú prehľadne umiestnené tak, aby ste vedeli ten správny nájisť rýchlo a jednoducho. V prípade, že potrebujete poradiť prosím neváhajte sa na nás obrátiť.

Mzdy - Kompletný popis zmien a verzií

V-2.356 - 17.07.2024

 • Operativa MSD a VYP - obdobie spracovania
  Do poeratívnych prehľadov MSD (Mesačný súbor vstupných MZL) a VYP (Výpočtový súbor) bol doplnený údaj o období spracovania. Ten sa v prípade výberu za viac období nezobrazoval a nebolo jasne, yktorého obdobia daná informácia pochádza. Do oboch prehľadov bol tento údaj doplnený aj do úvodnej tabuľky aj do dátového okna.
 • Oprava ZP
  V programe a vo formulari na dodatočnú opravu ZP (napr. z dôvodu dodatočne priznanej invalidity) je upravený rozsah % organizácie tak, aby pre opravy roku 2024 bolo možné zobraziť 5,5%.

V-2.355 - 27.06.2024

 • Životné minimum a odvodené konštanty
  V distribučnej sade programu MZDY sú nastavené aktuálne hodnoty životného minima (úprava je realizovaná na základe Opatrenia MPSVaR 149/2024 Z.z. o úprave súm životného minima s účinnosťou od 1.7.2024, ktoré bolo zverejnené 27.6.2024). Nová suma životného minima od 1.7.2024 je 273,99 (zvýšenie o 5,11 Eur = 1,9%, koeficient zvýšenia je 1,019). Táto suma sa priamo použije napr. pri výpočte nepostihnuteľných súm pri exekúciách. Odvodené konštanty s účinnosťou od 1.1.2025 sú nezdaniteľná časť základu dane (479,48 Eur mesačne, 5753,79 Eur ročne) a tabuľky pre výpočet dane mesačne (pre výpočet preddavku) a ročne (napr. pri ročnom zúčtovaní dane). Od roku 2023 sa výška životného minima nepoužije na určenie výšky daňového bonusu na deti. Ten sa od 2022/07 počíta novým spôsobom.
 • Mesačný výkaz do SP
  Pri zostavovaní MVPP do SP (červený) je doplnený nový typ zostavenia výkazu: K=kontrolný. Pri tejto voľbe sa nevytvára XML súbor a zostavenie je určené iba na vytvorenie kontrolnej zostavy poistného, z ktorého je zostavený výkaz MVPP. Na konci kontrolného opisu je pridaný celkový súčet VZ aj poistného a suma odvodu celkom.

V-2.354 - 26.04.2024

 • Hlásenie za rok 2023
  V zostavovaní Hlásenia za rok 2023 boli vykonané niektoré úpravy na základe odpovedí FSSR (25.4.2024) na kokrétne dotazy súvisiace s opravami poistného v roku 2023 a s uvádzaním údajov bonusu na zaplatené úroky. Podľa vyjadrenia pracovnikov FSSR z 25.4.2024 sa opravy poistného za minulé roky majú započítať (v Hlásení) do zaniteľného príjmu, ak je oprava záporná (došlo k zníženiu poistného). Záporná hodnota poistného sa nemá vykazovať. Riadky D,E a F na druhej strane Hlásenia majú byť vyplnené ako súčet riadkov D,E a F z prehľadov roku 2023 a nie z údajov RZD za rok 2023 (podľa metodického usmernenia vrátane bonusu na zvýšené splátky).

V-2.353 - 22.04.2024

 • Parameter PPBOU
  V programe bolo upravené použitie parametra PPBOU - Prevodné príkazy bez osobných údajov. Tento parameter sa použije iba pri zrážkových prevodných príkazoch v prípade, že v definícii zrážky nie je uvedená správa pre prijímateľa. Ak v tomto prípade má parameter hodnotu !A!, tak sa do textu PP uvedie fixný text MZDY zrazky, inak sa uvedie text MZDY a meno zamestnanca.
 • Rozvrhnutie poistného vo väzbe do UCT
  Pri rozvrhovaní poistného na strediská / kalkulácie sa nerozvrhoval fond PFP. Problém bol identifikovaný a odstránený.

V-2.352 - 11.04.2024

 • Potvrdenie o príjmoch - sezónne práce
  Program pre zostavenie potvrdenia o príjme bol upravený tak, aby správne zaradil príjem z dohody na vykonanie sezónnej práce aj do riadku 01a
 • Úľava "Potravinári"
  Pri tvorbe mesačného výkazu do SP je opäť aktivovaná možnosť uplatnenia úľavy "Potravinári"
 • Dohody a OOP
  Na základe empirických skúseností z podávania výkazov bol upravený postup výpočtu poistného SP v prípade dohôd s uplatnením OOP tak, že sa najprv uplatní maximum pre VZ a až potom sa uplatní OOP.
 • Tlač Mzdových listov
  Pri tlači mzdových listov je doplnená možnosť vybrať individuálne ("fajkaním") tých zamestnancov, ktorým sa majú MZL vytlačiť.
 • Ev.počet zamestnancov
  Vo výpočte evidenčného počtu zamestnancov bol upravený výpočet prepočítaného počtu zamestnancov pre prípad krátkodobého vyňatia v jednom mesiaci (napr. z dôvodu otcovskej dovolenky). V týchto prípadoch program vypočítal pred úpravou záporné číslo.
 • Úpravy pre SEPA pacs0008 STEP2
  Pri generovaní XML vo variante "I" (pacs0008 STEP2) boli vykonané úpravy v obsahu poľa EndToEndId podľa inštrukcií NBS s platnosťou od 18.3.2024.
 • Podpora TLS 1.2 pre doklady RZD
  Pre elektronické doručenie dokladov súvisiacich s RZD boli vykonané úpravy potrebné pre podporu vyššej bezpečnostnej úrovne zasielania mailov TLS 1.2

V-2.351 - 27.03.2024

 • Oprava poistného do SP, fond PvN
  Vo formulári pre zadávanie opráv jednotlivých fondov do SP bol upravený prepočet fondu PvN pre znížené odvody. Prepočet teraz reaguje správne na všetky typy zrážania poistného (na pozícii 4).
 • Kód odborov vzdelania - zahr. školy
  Podľa inštrukcie firmy TREXIMA boli do interného číselníka k=odov odborov vzdelania pridané aj kódy pre zahraničné stredné aj vysoké školy od roku 2009 (všetky kódy pre zahraničné školy sú 1111111.111111)

V-2.350 - 19.03.2024

 • Hlásenie - úprava interných prepočtov pre §52zzy
  V programe pre zostavenie ročného Hlásenia boli vykonané technické úpravy interných prepočtov súvisiacich s novým daňovým bonusom na zvýšené spátky podľa §52zzy.

V-2.349 - 17.03.2024

 • RZD - potvrdenie pre 2%
  V programe bola technicky doriešená možnosť používať individuálne upravené tlačivá potvrdenia o zaplatení dane pre účel 2% (obdobne ako pre tlačivá Potvrdenia o príjme).
 • RZD nedoplatok - nové MZL pre rozloženie
  Do distribučnej sady boli doplnené MZL 9555 a 9556 na realizáciu postupného zrážania danového nedoplatku. Popis je v prezentácii k RZD na www.compeko.sk.
 • MZL 918S je doplnená do Prehľadu a Hlásenia
  Inštalačný program doplní MZL 918S (Bonus na zvýšené splátky úverov podľa §52zzy) do štandardného nastavenia Prehľadu aj Hlásenia.

V-2.348 - 14.03.2024

 • RZD-Gen.MZL pre bonus §52zzy
  Proces generovania MZL z výsledkov spracovana RZD bol doplnený o generovanie novej MZL 918S pre bonus na zvýšené spátky. Táto MZL je umiestnená na www.compeko.sk a je možné ju priamo stiahnúť počas práce s číselníkom mzdových zložiek. Reinštalácia ju tiež pridá do číselníka MZL a tiež pridá definície do KTUCT (účtovanie MZL) a do KTPP (Prevodné príkazy). Obsah týchto definícií skopíruje z MZL 918U, ak takáto v KTUCT resp. KTPP existuje.

V-2.347 - 26.02.2024

 • Ročné Hlásenie
  V programe je doplnené ročné hlásenie o vyúčtovaní dane ... Oproti minulému roku obsahuje časť "Osobitné záznamy" a "Žiadosť o vrátenie daňového preplatku", ktorá sa má vypĺňať iba pri dodatočnom hlásení, ak vznikol na riadkoch 10 / 12 preplatok. V údajoch je nový riadok 1a (Suma preddavkov podľa §5 ods.4), ktorý ale za rok 2023 nemá štandardnú obsahovú náplň. Podobne v časti IV aj V je riadok 3 rozdelený a nová časť obsahuje sumy nepeňažného plnenia podľa §5 ods.7 písm. q) (Zamestnanecké akcie). Tento údaj sa však podľa poučenia prvýkrát vyplní až v Hlásení za rok 2024, teda v Hlásení za 2023 nemá obsahovú náplň. Pre budúci rok bude jeho obsahom suma MZL 75ZA.

V-2.346 - 24.02.2024

 • Mesačná uzávierka - kontrola podp. období
  V rámci mesačnej závierky sa vykonáva aj kontrola uplynutia podporných období. Z tejto kontroly sú vylúčení pracovníci, ktorí už ukončili pracovný pomer (najneskôr v uzatváranom mesiaci).
 • Nové MZL k stravovaniu
  Na vyriešenie rébusu poskytnutia finančného príspevku vopred a garancie prípadného vrátenia počas skúšobnej doby boli do distribučnej sady pridané dve mzdové zložky 9628-Zrazenie depozitu k poskytnutej zálhe na FPS a 9528-Vrátenie tohto depozitu. Použitie je popísané na www.compeko.sk v príspevku "Zaujímavé prezentaácie ..." v prezentácii "Stravovanie zamestnancov".

V-2.345 - 18.02.2024

 • eELDP - výluky
  Na základe ďalšej komunikácie so SP bola vykonaná úprava v nápočtoch dôb a VZ vylúčených dôb, ktoré sa zadávaju MZL 58** (hlave pre roky 2020-2023). Tiež bola vykonaná grafická úprava rozmiestnenia jednotlivých údajov a tlačidiel pre vytvorenie eELDP.
 • Ročný výkaz pre ÚPSVaR - csv
  Pri zostavení ročného výkazu o plnení povinnosti zamestnávať zdravotne postihnutých občanov program vytvorí aj CSV súbor určený pre import invalidných pracovníkov na stránku www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk. Za rok 2023 je povinnosť podať tento ročný výkaz elektronicky. Na import ostatných častí ročného výkazu nie je zo strany prevádzkovateľa portálu podpora, teda všetky ostatné údaje ročného výkazu (počty zamestnancov, dodávatelia, zákazky,...) je potrebné do portálu zadať ručne. Pre účel vytvorenia tohto csv súboru sa na obrazovke OK06 pridal dátum začiatku a konca trvania invalidity pracovníka.
 • Zrážka - pridanie mena do EXCELu
  EXCELovský súbor, ktorý vznikne pri tlači zoznamov zrážok, obsahuje aj nové pole / stĺpec PMT, ktorý obsahuje priezvisko, meno a titul daného zamestnanca.

V-2.344 - 12.02.2024

 • Úprava výpočtu bonusu na deti v RZD
  Vo výpočte daňového bonusu na deti bola vykonaná ďalšia úprava, ktorá rieši problém postupného zaokrúhľovania pri dopočtoch bonusu v prípadoch, keď v priebehu roka bol bonus uplatňovaný u viacerých zamestnávateľov a vo finálnom určení výšky bonusu je príjem zamestnanca v takej výške, že ročný bonus je potrebné krátiť. Výpočet bol upravený tak, že priebežné výpočty sú realizované n 4 des. miesta a zaokrúhľuje sa až celkový výsledok DB. Do programu je tiež doplnené upozornenie na skutočnosť, že daňový bonus bol krátený z dôvodu nízkeho príjmu a že je potrebné zvážiť podanie daňového priznania, v ktorom si pracovník môže uplatniť pre účel bonusu aj príjem druhého rodiča.

V-2.343 - 08.02.2024

 • Tlač výstupného listu
  Vo voľbe pre rozviazanie pracovného pomeru je aj možnosť tlače výstupného listu. Táto tlač končila chybou. Problém bol identifikovaný a odstránený.
 • Prevodné príkazy s osobnými údajmi
  Ak sa parametrom PPBOU nastaví, že sa požaduje vyplniť aj osobné údaje pri vytvorení príkazov na úhradu, tak sa tieto údaje do príkazov SEPA nepreniesli. Celý proces generovania SEPA príkazov bol upravený tak, aby sa v prípade požiadavky prenášali do SEPA príkazov aj mená zamestnancov.
 • Potvrdenie o prijme za rok 2023
  Pri tlači / rozosielaní potvrdení o príjme je doplnená informácia v prípade, že sa nezadá žiaden požadovaný výstup (ani tlač, ani odoslanie) a tiež oznámenie o tom, že sa nenšiel žiaden pracovník pre odoslanie Potvrdenia mailom.

V-2.342 - 06.02.2024

 • Hromadné rozoslanie žiadostí o vykonanie RZD
  Pri vyhotovení žiadostí o vykonanie RZD je v programe pridaná možnosť rozoslať žiadosti hromadne. Pred rozoslaním je možné určiť, komu sa majú žiadosti odoslať "odfajkaním".
 • Výpočet - NM u dôchodcu
  V iniciálnej časti výpočtu pri kontrole použitia odpočítateľnej čiasty pre dôchodcu sa v niektorých prípadoch mohlo stať, že program nesprávne vyhodnotil podmienky použitia nezdaniteľnej časti. Problém bol identifikovaný a odstránený.

V-2.341 - 04.02.2024

 • Žiadosť o vykonanie RZD
  Pri vyhotovovaní žiadosti o vykonanie RZD je pridaná možnosť tlačiť alebo mailom odoslať upravenú jednostranovú verziu žiadosti.
 • Oprava výpočtu bonus v RZD
  Vo výpočtoch RZD bol v niektorých prípadoch chybne prenesený výsledok výpočtu bonusu do údajov finálneho výpočtu preplatku / nedoplatku bonusu. Problém bol identifikovaný a opravený.
 • Zmena kódovania zoznamov z FSSR
  Dňa 2.2.2024 Finančná správa oznámila, že s účinnosťou od 9.2.2024 vykoná zmenu kódovania diakritiky vo všetkých poskytovaných informačných zoznamoch (platitelia DPH, Zrušení platitelia, Rizikoví platitelia, Registrované banové účty, ...). Všetky programy, ktoré priamo preberajú dáta z webového sídla FSSR boli upravené tak, aby správne akceptovalia aj súčasné kódovanie aj nové kódovanie. Test kódovania mohol prebehnúť iba na simulovaných dátach podľa popisu FSSR, nakoľko reálne dáta ešte nie sú k dispzícii. Pre správne zobrazovanie znakov s diakritikou v číselníku ICDPH (a následne aj v číselníku obchodných partnerov) je potrebné túto verziu nainštalovať pred 9.2.2024.

V-2.340 - 01.02.2024

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2024 =====
  Táto verzia (2.340) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2024.
 • Úprava dov. priemeru pre Verejnú službu
  V úvodnej časti výpočtu mzdy boal doplnená úprava "dovolenkového priemeru" pri odmeňovaní podľa zákona o verejnej službe na základe hodnoty parametra "Spôsob určenia dovolenkového priemeru", ktorým sa určuje spôsob určenia priemernej mzdy vo verejnej službe.

V-2.338 - 18.01.2024

 • Prehľad za rok 2024
  Na základe aktualizovaných formulárov na portáli FSSR bolo do programu doplnené vytvorenie Prehľadu za mesiac 2024/01 a ďalšie. Prehľa obsahuje nové riadky 1a (preddavok z príjmov podľa §5 ods. 4) a 8b (oznámenie o použití postupu podľa §40 ods.8

V-2.337 - 12.01.2024

 • RZD za rok 2023
  Do programu je doplnená podpora pre RZD za rok 2023 podľa aktuálne známych skutočností. V súlade s informáciou MFSR sa údaje súvisiace s uplatnením bonusu podľa §52zzy budú vypisovať v riadkoch, ktoré sú určené na bonus podľa §33a.
 • Aktualizovaná žiadosť o vykonanie RZD za rok 2023
  V programe je aktualizovaná žiadosť o vykonanie RZD za rok 2023. V čase aktualizácie však zverejnený vzor tlačiva nie je v súlade so zákonom. K spôsobu vyplnenia údajov potrebných pre uplatnenie bonusu podľa §52zzy je iba v informácii MFSR. Preto je tlačivo v programe rozšírené o údaje k uplatneniu nového (jednorazového) daňového bonusu na zvýšenie zaplatených splátok úveru podľa prechodných ustanovení v § 52zzy. Vlastný výpočet výšky tohto bonusu ako aj doklady preukazujúce nárok na tento bonus (príslušné výpisy od banky) musia tvoriť prílohu žiadosti o vykonanie RZD.
 • ----- V-2.336 05.01.2024 -----
  Doporučujeme túto verziu nainštalovať pred uzatvorením roka kvoli plynulejšiemu prechodu na množstvo nových konštánt platiacich od januára 2024. Ak uzatvoríte rok 2023 v staršej verzii, tak to nevadí, ale pred výpočtom dohadných položiek (rezerva na nevyčerpanú dovolenku) a pred výpočtom miezd za január je NUTNÉ nainštalovať túto alebo novšiu verziu.
 • Zdravotné poistenie - zamestnávateľ: 11%
  V súvislosti so zmenou sadzby pre odvod ZP za zamestnávateľa na 11% s účinnosťou od januára 2024 bolo potrebné vykonať množstvo drobných alebo komplikovanejších úprav. Medzi ne patrí Výpočet mzdy, Oprava poistného ZP, Súpis poistného ZP za zamestnancov, Ohodnotenie nevyčerpanej dovolenky, Tvorba výkazov zdravotného poistenia a mnoho ďalších. Súčasťou úprav je aj úprava v zostavení dávky 514 (bez ohľadu na obdobie) a to v určení hodnoty údaja "poistné za zamestnanca". Viac o dôvodoch tejto úpravy je na www.compeko.sk v sekcii "Mzdy aktuálne v roku 2024".
 • Rozšírenie tabuľky poistných fondov
  Tabuľka poistných fondov sa rozšírila o obdobia platnosti jednotlivých záznamov. V distribuovaných záznamoch sú dva nové záznamy pre ZP platné v rokoch 2024-2027 (11,0% resp 5,5% pre odvod zamestnávateľa) a od roku 2028 (návrat pôvodných hodnôt pre zamestnávateľa).
 • Zrážky - pridanie IBAN do EXCELu
  V tlači zoznamu zrážok bola zrealizovaná úprava exportu do EXCELu. Ak sa požaduje tlač aj bankových účtov, tak sa tieto dostanú aj do exportu pre EXCEL (v EXCELI sú vyplnené nové stĺpce s údajmi iban, vs, ks a ss).
 • Tabuľka pre určenie dôchodkového veku
  Aktuálna tabuľka pre určenie dôchodkového veku má predĺženú platnosť na neurčito. Zatiaľ je deinovaná pre ročníky do roku 1966.

V-2.335 - 17.12.2023

 • Konštanty pre rok 2024
  V distribučnej sade sú nastavené konštanty pre rok 2024 vrátane kalendárok (štandardný a NS) na základe informácií, ktoré sú známe ku dňu zostavenia aktuálnej verzie (17.12.2023).
 • ELDP pre sezónne práce
  V programe pre zostavenie ELDP bola vykonaná úprava podľa aktuálneho usmernenia SP v prípade dohody o pracovnej činnosti a výkon sezónnych prác a to tak, že do znaku poistenia sa uvádza "SZ" a do vymeriavacích základov sa samostatne napočítavajú VZ pre SP (uvedie sa v kolónke VZ) a IP (uvedie sa v kolónke VZ počas vylúčiteľných dôb).
 • Kód odboru vzdelania - zahr. školy
  Do číselníka KOV prevzatého od firmz TREXIMA sú doplnené kódy pre zadanie zahraničnej strednej alebo vysokej školy: pre všetky zahraničné vzdelanie je kód okresu 999 (zahraničie), jednotný kód školy je 111111111 a jednotný kód vzdelania je 1111111.

V-2.334 - 07.12.2023

 • Spôsob určenia priemeru pre verjnú službu
  Do programu je doplnený nový parameter v SS MZD: Spôsob určenia dovolenkového priemeru, ak je zamestnanec odmeňovaný podľa zákona o verejnej (štátnej) službe. Jednotlivé spôsoby sa líšia v určení počtu hodín, ktorými sa má funkčný plat deliť.
 • RČ v obrazovke pre nástup zamestnanca
  Vo voľbe "Nástup" je pridaný nový stĺpec "Rodné číslo" a toto je pridane aj do dátovej obrazovky pre nástup. Po zadaní RČ sa skontroluje jeho formálna správnosť a ak je RČ formálne správne, tak program overí, čí už nie je v kmeňových dátach záznam s rovnakým rodným číslom.

V-2.333 - 20.11.2023

 • Generovanie odstupného a odchodného
  V nastaveniach SS MZD sú dva nové parametre S_GENODS a S_GENODCH, ktorými sa určuje, či má program pri ukončení PV automaticky generovať MZL pre odstupné a odchodné. Parametre je možné nataviť tak, aby program generoval príslušné MZL až na základe dialógu, v ktorom užívateľ môže upresniť, či generovať odchodné / odstupné a za koľko mesiacov. Program aktivuje generovanie na základe údaja "Dôvod skončenia PV". Viac je popísané priamo pri uvedených parametroch.
 • Nová MZL 634A
  Táto MZL je vytvorená pre prípady dohodárov (DoPČ-PP), ktorí majú dohodnutú mesačnú odmenu. Táto MZL sa potom môže použiť v kmeňových dátach pre určenie MZL pre základnú mzdu, ak je nastavený spôsob výpočtu 1 (výpočet odpočtom).

V-2.332 - 05.11.2023

 • Generovanie MZL pre RV ÚPSVaR
  Pri zostavovaní ročného výkazu ÚPSVaR o zamestnávaní zdravotne postihnutých občanov sa automaticky generovala MZL so sumou k úhrade (spravidla 90UR). Program je upravený tak, že sa pred vygenerovaní opýta, či je potrebné túto MZL generovať. Ak odpovieme "Nie" a daná MZL už existuje, bude z výpočtového súboru zrušená.
 • eELDP - začiatok MD
  Na základe aktuálneho usmernenia pre SW firmy zo strany SP je pri zostavovaní ELDP vykonaná úprava v rozpočítaní VZ v mesiaci, v ktorom začína MD a to tak, že dosiahnutý VZ sa rozdelí iba na dni mimo MD. Tak sa dosiahne, že v danom mesiaci nevznikne VZ počas vylúčiteľnej doby, ale celý VZ v tomto mesiaci bude prirátaný k dobe riadneho poistenia.
 • eELDP - zadanie zlomového dátumu
  Pri zostavovaní eELDP je pridaná nová možnosť: zadať explicitne zlonový dátum a dôvod rozdelenia údajov. Táto možnosť sa využije napr v prípade, ak SP požiada o zaslanie / podanie ELDP zamestnanca s rozdelením údajov k predpokladanému dátumu dosiahnutia dôchodkového veku. Takýto údaj sa nedá odvodiť z kmeňových údajov nakoľko ešte neexistuje. Je to iba predpoklad SP. Program potom rozdelí dáta k danému dátumu rovnako, ako keby bol tento dátum zapísaný v kmeňových dátach ako dátum poberania dôchodku.
 • Oprava poistného ZP
  Do programu je zaradená úplne nová možnosť výpočtu a generovania MZL pre dodatočné opravy v povinnom zdravotnom poistení napr. pri dodatočnom priznaní invalidity zamestnancovi. Funkčne je táto nová možnosť podobná oprave poistného SP. Pre finančné vysporiadanie sa môžu automaticky vygenerovať MZL 7SZ (pre preplatok) alebo 93SZ (pre nedoplatok).
 • Oprava poistného SP
  Doterajšia zostava "Žiadosť o vrátenie poistného" bola premenovaná na "Oprava poistného SP". Funkčne bola rozsírená o možnosť vygenerovať spolu s korekčnými MZL aj MZL pre finančné vysporiadanie výsledku korekcií za zamestnanca. V prípade vzniku preplatku (poistné sa korekciou znižuje) sa vygeneruje MZL 7SS. V prípade nedoplatku (poistné sa korekciou zvyšuje) sa vygeneruje novozavedená MZL 93SS.

V-2.331 - 29.09.2023

 • Min.mzda a min.mzdové nárok pre rok 2024
  Do distrubičnej sady sú doplnené aktuálne hodnoty minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov pre rok 2024 na základe oznámenia MPSVaR 372/2023 a 373/2023
 • Poistné pre sezónne práce - dochodca
  V programe bolo upravené určenie platenia poistného do NP v prípade dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce pre poberateľa dôchodku. Podľa aktuálneho výkladu zákona zo strany SP sa v tomto prípade poistné do NP má platiť (zamestnanec aj zamestnávateľ)

V-2.330 - 27.09.2023

 • Aktualizácia číselníkov KOV
  26.9.2023 TREXIMA zaslala informáciu o (ďalšej) aktualizácii číselníkov KOV. Aktualizácie boli zaradené do distribučnej sady programu MZD
 • Páska - zostatok lekára a sprevádzania
  Pri vytváraní údajov pre tlač pásky sa informácia o zostatku nároku na návštevu lekára a na sprevádzanie počítali tak, že skutočné hodiny návštevy lekára / sprevádzania boli prepočítané so zaokrúhlením na celé dni a tento údaj sa použil na výpočet zostatku. Ak sa požadovala tlač zostatku v hodinách, tak výsledný údaj (po ďalšom prepočte) pôsobil zmätočne. Preto sa v prípade požiadavky na tlač zostatkov v hodinách počet hodín návštevy lekára / sprevádzania neprepočítava a nezaokrúhluje.
 • Prepočet nároku na dovolenku
  Ak sa vykonáva prepočet nároku na dovolenku v decembri po výpočte miezd alebo v ultime, tak sa už nepočíta s fikciou odpracovateľných dní, ale do údaja upravený výmer dovolenky sa prevezme hodnota údaja "Upravený nárok na dovolenku", ktorý predstavuje skutočne vzniknutý nárok na základe celoročných údajov.

V-2.329 - 23.09.2023

 • Dôchodci - upozornenia
  Do programu boli doplnené rôzne upozornenia k rôznym kombináciám nastavení v súvislosti s dôchodkami: pri výpočte program upozorní na uplatnenie nezdaniteľnej časti v prípade, ak zamestnanec je k 1.1. daného roka poberateľom dôchodku, v mesačnej uzávierke je upozornenie na nezadanie dátumu poberania dôchodku, ak už v minulosti ppracovník dosiahol dôchodkový vek a tiež program vopred upozorní na zamestnancov, ktorí v najblizších troch mesiacoch dosiahnu dôchodkový vek. Roná uzávierka upozorní na zamestnancov, ktorí sú poberateľmi dôchodku a majú nastavené uplatnenie nezdaniteľného minima. O následných krokoch sa musí rozhdonúť mzdárka, program v tejto oblasti nevykonáva žiadne automatické úpravy.
 • Aktualizácia číselníkov KOV
  Na základe informácie z firmy TREXIMA boli aktualizované číselníky KOV: číselník odborov vzdelania, číselník stredných škôl a číselník vysokých škôl. Číselníky zahŕňajú aktuálne školy, a tak umožňujú zaevidovať správne aj absolventov, ktorí skončili školu v roku 2023.
 • Konštanty pre stravovanie od 1.10.2023
  V distribučnej sade sú pripravené nové hodnoty konštánt, ktorými sa riadi výpočet "stravného". Nové konštanty majú nastavenú platnosť od 2023/10 a sú nastavené na základe zverejnenia Opatrenia MPSVaR 368/2023 dňa 20.9.2023 . Detailnejší popis hodnôt jednotlivých konštánt je na www.compeko.sk v sekcii "Novinky" v časti "Mzdy v roku 2023", alebo aj v hlavných témach (Mzdy aktuálne) na uvedenej stránke.

V-2.328 - 08.09.2023

 • RC v ELDP cudzincov
  Pri zostavovaní ELDP pre cudzincov, ktorí majú pridelené špeciálne rodné číslo sa do ELDP/eELDP použije toto špeciálne RČ, ak je v kmeňových dátach zadané.
 • Úľava "Potravinári"
  V programe je realizovaná podpora pre realizáciu novely zákona 461/2003 v prechodných ustanoveniach v par. 293fzh, tzv. úľava "Potravinári". Toto dočasné ustanovenie umožňuje vymedzeným subjektom neplatiť určenú časť poistného plateného zamestnávateľom za obdobia 2023/08-2024/01 (vrátane). Potreba uplatnenia úľavy sa zadáva pri vyhotovení výkazu poistného do SP za určené obdobia. Program vypočíta výšku úľavy, vyhotoví protokol z výpočtu a vygeneruje samostatnú MZL 90SU. Pre túto je potrebné dodefinovať definíciu v prevodných príkazoch aj v účtovaní. Viac detailov je na stránke www.compeko.sk v sekcii "MZDY aktuálne" alebo v sekcii "Novinky".
 • Upozornenie na zadanie výnimky po roku 2022
  Pri aktualizácii kmeňových údajov v režime zadávania mesačných mzdových zložiek program upozorní na zadanie výnimky z platenia poistného na DP. Tá sa používa iba pre obdobia do 2022/12. Od januára 2023 sa používa iný systém: OOP (Odvodová odpočítateľná položka).
 • Príprava údajov pre RLFO
  V prezeraní údajov k vytvoreniu RLFO sa IČPV pre typ "PA" nezobrazuje, nakoľko jeho zobrazenie pôsobilo zmätočne (od roku 2023 sa v RLFO/PA nepouživa).
 • Individuálna pečiatka a podpis pre doklady
  Do súboru užívateľakých kont je pridaná možnosť zadania mena súboru, ktorý obsahuje obrázok individuálnej pečiatky podpisu pre vloženie do dokumentov, ktoré umožňujú vloženie pečiatky a podpisu. Ak tento údaj nie je uvadený, tak sa pre dokumenty použije pečiatka a podpis zo spoločného nastavenia (vo voľbe Servis / Nástroje / Podpisový záznam pre elektronické dokumenty).
 • Zmeny vyňatia počas uzávierky
  Ak počas mesačnej uzávierky dôjde k automatickým zmenám vo vyňatí, tak sa tieto zmeny zapíšu aj do LOGu zmien kmeňových súborov, ak sa zápis na základe nastavenia parametra vyžaduje.

V-2.327 - 11.07.2023

 • Zaokrúhľovanie pomernej časti VZ pri NP
  Pri výpočte pomernej časti maximálneho vymeriavacieho základu v prípade nepravidelných príjmov s ukázalo, že SP vyžaduje zaokrúhlenie nadol pomernej časti na jeden deň a až potom vynásobenie počtom dní trvania poistenia. V niektorých prípadoch takto mohlo dôjsť k rozdielu 1-2 centy vo vymeriavacom základe príslušných fondov.

V-2.326 - 06.07.2023

 • KPD - nastavenie nového cyklu sledovania KPD
  Do operácií s KPD pribudla nová voľba pre nastavenie nového cyklu sledovania KPD (Konta Pracovnej Doby). Touto operáciou sa vynulujú kmeňové údaje kpd_hds a kpd_eur, vymaže sa obsah súboru KPD a v parametroch zostáv sa nastaví aktuálne obdobie ako obdobie začiatku cyklu sledovania KPD. Operácia by sa mala spustiť v období, ktoré je prvým obdobím cyklu sledovania KPD.
 • KUBO, RLFO - nove údaje
  Formulár pre zadávanie kmeňových údajov budúcich obsdobí (KUBO) je rošírený o údaje: - typ pracovného pomeru - IČPV - začiatok a koniec uplatňovania OOP Tieto údaje slúžia najmä na možnosť správneho vytvorenia RLFO pre prihlášky budúcich pracovných vzťahov resp pre RLFO k uplatneniu OOP k PV, ktorý ešte iba vznikne a je zapísaný v KUBO.

V-2.325 - 26.06.2023

 • KPD - nové parametre pre likvidáciu
  Pri likvidácii KPD (Konta pracovnej doby) po ukončení aktuálneho "cyklu" môžu nastať 4 rôzne prípady zostatku KPD a to podľa znamienka zostatku Eur a znamienka zostatku hodín. Parametre KPD boli rozšírené tak, aby bolo možné zadať požadované MZL pre generovanie pri likvidácii (uzatváraní) KPD po skončení maximálnej doby "cyklu" KPD.
 • Životné minimum a odvodené konštanty
  V distribučnej sade programu MZDY sú nastavené aktuálne hodnoty životného minima (úprava je realizovaná na základe Opatrenia MPSVaR 220/2023 Z.z. o úprave súm životného minima s účinnosťou od 1.7.2023). Nová suma životného minima od 1.7.2023 je 268,88 (zvýšenie o 34,46 Eur = 14,70%, koeficient zvýšenia je 1,147). Táto suma sa priamo použije napr. pri výpočte nepostihnuteľných súm pri exekúciách. Odvodené konštanty s účinnosťou od 1.1.2024 sú nezdaniteľná časť základu dane (470,54 Eur mesačne, 5646,48 Eur ročne) a tabuľky pre výpočet dane mesačne (pre výpočet preddavku) a ročne (napr. pri ročnom zúčtovaní dane). Od roku 2023 sa výška životného minima nepoužije na určenie výšky daňového bonusu na deti. Ten sa od 2022/07 počíta novým spôsobom.
 • ELDP - vylúčenie dôb bez VZ
  V programe je ďalšia úprava v procese prípravy údajov pre ELDP / eELDP: počas prípravy údajov sa pripraví zoznam období, ktoré majú byť vylúčené z ELDP na základe toho, že v danom mesiaci nie je VZ (VZ=0). Program sa pokúsi z dostupných dát zistiť, či tieto obdobia majú byť do ELDP zahrnuté podľa §140 ods. 1 alebo 2 (nulový VZ vznikol v dôsledku PN, MD, OČR, účasti na štrajku, ...), ale ponúkne tento upravený zoznam období určených na vylúčenie z ELDP na manuálnu úpravu.

V-2.324 - 16.06.2023

 • Stravné - parameter pre zákl. nárok
  V nastaveniach pre výpočet základného nároku stravných jednotiek je pridaný nový parameter, ktorým je možné určiť atribúty dní, ktoré sa majú z výpočtu základného nároku vylúčiť. Ide najmä o prípady špecifických smenových kalendárov. Praktické využitie je v prípadoch takých (väčšinou individuálnych) atribútov dní, ktoré majú príznak zápočtu do pracovnej doby, ale z pohľadu stravného nepredstavujú skutočný výkon práce.

V-2.323 - 05.06.2023

 • Dohoda s NP počas rodičovskej dovolenky
  Rozpočítanie príjmu z dohody s nepravidelným príjmom počas Rodičovskej dovolenky v HPP bol upravený tak, aby základom pre rozpočítanie bol kalendár prislúchajúci k predmetnej dohode a nie spoločný kalendár (úprava je zrealizovaná na základe upresnenia výkladu zákona zo strany SP).

V-2.322 - 04.06.2023

 • Rodičovská a otcovská dovolenka
  V distribučnej sade je upravená celá skupina MZL 5B3* hlavne v súvislosti s postupnými upresňujúcimi sa výkladmi k problematike Otcovskej a Rodičovskej dovolenky muža. Inštalačný program fixne aktualizuje túto sadu MZL bez ohľadu na zvolený režim aktualizácie MZL počas inštalácie. Príslušné MZL sú aj na webe a je možné ich aktualizovať priamo z programu z číselníka mzdových zložiek.
 • Dosiahnutie dôchodkového veku
  V časti "Spracovanie / Štandardné zostavy / Veková štruktúra" je pridaná nová zostava "Dôchodkový vek". Táto zostava umožňuje vytvoriť zoznam pracovníkov, ktorí dosiahnu dôchodkový vek v zadanom intervale dátumov. Pred vytvorením zostavy program umožní nechať nanovo prepočítať základný dátum dosiahnutia dôchodkového veku.
 • Verzia v štartovacej ikone
  Inštalačný program vloží do vytvorenej štartovacej ikony aj informáciu o nainštalovanej verzii (číslo a dátum verzie). Tento údaj je v položke "Comment" vo vlastnostiach ikony. Ak je objekt "Desktop" (pracovná plocha) aktívny, tak sa informácia o verzii zobrazí ako bublinková nápoveda pri ukázaní myšou na danú ikonu.

V-2.321 - 21.05.2023

 • Konštanty pre stravovanie od 1.6.2023
  V distribučnej sade sú pripravené nové hodnoty konštánt, ktorými sa riadi výpočet "stravného". Nové konštanty majú nastavenú platnosť od 2023/06 a sú nastavené na základe zverejnenia Opatrenia MPSVaR 171/2023 dňa 20.5.2023 . Detailnejší popis hodnôt jednotlivých konštánt je na www.compeko.sk v sekcii "Novinky" v časti "Mzdy v roku 2023", alebo aj v hlavných témach (Mzdy aktuálne) na uvedenej stránke.

V-2.320 - 10.05.2023

 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
  Pre tlač potvrdenia o príjmoch za rok 2023 je použitý záväzný vzor potvrdenia vo forme PDF/FDF, ktorý bol SW firmám dodaný 5.5.2023. Tento vzor je potrbné použiť v prípade, ak zamestnanec potrebuje potvrdenie použiť pre daňové účely (napr ako prílohu k vlastnému daňovému priznaniu). Táto forma je dvojstránková. Program umožňuje aj vytvorenie potvrdenia vo forme zjednodušenej - jednostránkovej (typ Report), avšak je možné ho použiť iba na iné účely (napr. ako podklad pre iného zamestnávateľa, ktorý bude vykonávať RZD a nevyžaduje potvrdenie v záväznej forme). Obe formy je možné odosielať mailom. Hromadná tlač je však možná iba v zjednodušenej forme.

V-2.319 - 01.05.2023

 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
  27.4.2023 FSSR zverejnila na svojom webovom sídle nový vzor Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za rok 2023. Vzor je zverejnený ako "zelené" tlačivo, avšak doposiaľ nie je k dipozícii verzia pre použitie v mzdových programoch. Preto je v tejto verzii pripravené iba predbežné vyhotovenie potvrdenia. Až bude k dispozícii podklad pre SW firmy, bude do programu doplnený.
 • Potvrdenie o mzde pre ÚPSVaR
  ÚPSVaR občas vyžaduje od zamestnávateľov potvrdenie o mzde za viac mesiacov, avšak nechcú prijímať potvrdenia podľa jediného vzoru za každý mesiac samostatne, ale požadujú údaje na jednom tlačive vo forme tabuľky (vzor nie je nikde uvedený). Pre uľahčenie mzdárkam bola rozšírená funkcionalita programu pre tlač potvrdenia o mzde tak, že je možné zadať interval období, za ktoré sa potvrdenie požaduje. Ak sa zadú rovnaké obdobia, tak program funguje rovnako ako doteraz - vytlačí sa potvrdenie podľa vzoru. Ak sú zadané rôzne obdobia tak sa vytlačí potvrdenie s hlavičkou obsahujúcou spoločné údaje a údaje jednotlivých mesiacov sú v tabuľkovej forme.
 • Výkazy ZP za staršie obdobia
  Podľa aktuálneho stavu niektoré zdratovné poisťovne požadujú opravné výkazy (napr. pri dodatočnom priznaní dôchodku) aj za staršie obdobia (napr. aj rok 2015). V niektorých prípadoch požadujú opravné dávky v pôvodnej štruktúre a niekdy v aktuálnej (i keď pre nové údaje neexistuje obsahová náplň). Preto sa program pri vytváraní opravného výkazu za staršie obdobia pýta, či má dávku 514 vytvoriť v aktuálne platnej štruktúre alebo v štruktúre platnej pre požadované obdobie výkazu.
 • Daňový prehľad - r.07 na konci Q
  Pri zostavovaní Prehľadu v poslednom mesiaci štvrťroka mohol byť chybne vypočítaný riadok 7 v prípade, že v predchádzajúcich dvoch mesiacoch boli vyplnené riadky "C" aj "F" (časť bonusov na deti aj časť bonusov na zaplatené úroky boli vyplatené z prostriedkov zamestnávateľa). Chyba bola lokalizovaná a odstránená.
 • Údaj "Zrážaie poistného"
  V príprave údaja "Zrážanie poistného" (na rôznych miestach) bola vykonaná úprava, ktorou sa nastaví stav zdravotného postihnutia 40-70% aj v prípade, že v kmeňových dátach nie je zapísané poberanie invalidného dôchodku, ale v údaji "Stupeň invalidity" je hodnota "1" (postih 40-70%).
 • Všeobecný vymeriavací základ
  Dňa 3.3.2023 Štatistický úrad zverejnil výšku priemernej mzdy v hospodárstve za rok 2022. Následne Sociálna poisťovňa na svojej stránke zverejnila výšku všeobecného vymeriavacieho základu pre rok 2024 (mesačne 1304,00 a ročne 15648,00). V programe sú už tieto konštanty pre rok 2024 nastavené. Pri výpočte sú využívané napr. na kontrolu maxima VZ pre odvody do SP.

V-2.318 - 02.04.2023

 • Hlásenie v 22 - diakritika
  Po skúsenistiach s prvmi podaniami Hlásenia v 22 sa ukázal problém na strane portálu FSSR, že v niektorých prípadoch nevie spracovať XML súbor kódovaný v štandarde Windows (kód win-1250). Preto bola vykonaná úprava v generovaní XML súboru, ktorá zmenila kódovanie na UTF-8 (štandard vo webovom prostredí). Testy naznačili, že takéto súbory už portál FSSR vie prijať. Program eDane prijíma aj súborz XML kódované vo win-1250.
 • Import MSD - kontrola PN
  Pri všeobecnom importe mzdových zložiek do mesačného súboru dát je doplnená kontrola na PN tak, že pri PN, ktoré začínajú najneskôr v prvý pracovný deň v mesiaci program skontroluje, či sa nejedná o PN prechadzáajúcu z predchádzajúceho mesiaca a automaticky upraví v takomto prípade dátum "OD" na nulu (=pokračujúca PN). Ak PN končí v posledný pracovný deň v mesiaci alebo neskôr, tak sa program opýta, či ide o PN ukončenú alebo pokračujúcu do ďalšieho mesiaca. Ak nie je ukončená, tak do dátumu "DO" zapíše nulu (=pokračujúca PN).

V-2.317 - 28.03.2023

 • RZD - výpočet bonusu
  Vo výpočte výslednej "Opravy" daňového bonusu bola vykonaná úprava, ktorá zabezpečí, že v prípade oprávnene vyplateného bonusu sa tento nezrazí ani vtedy, ak nárok na celkový bonus nevznikne alebo je menší ako suma oprávnene vyplateného bonusu.
 • Hlásenie v22 - drobné úpravy
  V priebehu víkendu 25.26.3 boli na PFS a v eDane zverejnené prvé verzie Hlásenia v22. Keďže sa na týchto výkazoch ešte pracuje, postupne budeme realizovať oznámené alebo nájdené drobné úpravy. V tejto verzii došlo k brobným úpravám vo formáte tlače 1. a 2. strany Hlásenia.

V-2.316 - 06.03.2023

 • RZD - prevzatie všetkých bonusov
  Operácia prevzatia všetkých bonusov za všetkých pracovníkov bola upravená tak, že pred samotným prevzatím údajov o vyplatených bonusoch najprv vymaže všetky záznamy bonusov spracovavaného roka.

V-2.315 - 26.02.2023

 • Import MSD
  Počas importu mesačných mzdových zložiek zo súborov DBF alebo CSV je doplnený krok, v ktorom je možné piamo opraviť importované údaje a tiež je možné vykonať kontroly na formálnu správnosť importovaných osobných čísel, mzdových zložiek, stredísk a zakaziek.
 • RZD - tlačidlo pre úplný výmaz v bonusoch
  V časti spracovania bonusov (detí) jednoho pracovníka je doplnené nové tlačidlo umožňujúce vymazanie všetkých záznamov o deťoch daného pracovníka za spracúvaný rok.

V-2.314 - 18.02.2023

 • Hlásenie za rok 2022
  Do programu je pridané vytvorenie Hlásenia za rok 2022 podľa informácií dostupných k 18.2.2023. Vytvorený XML súbor k tomuto termínu nebolo možné otestovať na žiadnej platforme (eDane ani portál FSSR).
 • RLFO/ZA - úprava dátumu uplatnenia
  Pri generovaní RLFO/ZA (Zmena analytických údajov) program upraví dátum uplatnenia tak, aby bol v intervale začiatku a konca trvania poistenia daného zamestnanca.
 • Výkaz Práca 2-04
  V spracovaní výkazu Práca 2-04 bol doplnený výpočet hodnoty riadku 09 - Priemerný počet obsadených pracovných miest. Upravený je aj návrh dátumu, ku ktorému sa výkaz zostavuje - navrhovaný dátum sa aktualizuje okamžite po každej zmene údajov, ktoré ho určujú.

V-2.313 - 04.02.2023

 • Počet hodín vo výkazoch SP
  Pri tvorbe výkazov MVP a VPP do SP bola vykonaná úprava na základe stanoviska SP z 3.2.2023 a to v počte vykazovaných hodín (nový údaj od roku 2023). Ak z ľubovoľného dôvodu bude počet hodín nula (pri nenulovom VZ), tak sa vo výkazoch bude uvádzať hodnota 999. Ide spravidla o prípady DoVP, vyplatené prémie počas celomesačnej PN, doplatok po skončení PV, ...
 • Rozšírenie údajov v protokole výpočtu
  Pri vytváraní protokolu výpočtu boli vykonané tieto úpravy: záznam o výpočte bonusu bol rozšírený o údaje ČZD a percento podľa počtu detí záznam o doplatku do minimálneho preddavku ZP je riadený novým parametrom ERRMPZP, ktorým je možné určiť, či sa info o MPZP má zapisovať vždy, iba v prípade doplatku alebo vôbec. Štandardné nastavenie je K = iba v prípade doplatku.
 • Minimálny preddavok ZP
  Pri výpočte minimálneho preddavku ZP sa zohľadňuje aj dátum vzniku a ukončenia PV resp. dohody a súčasne aj prípadný dátum poberania dôchodku.

V-2.312 - 01.02.2023

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2023 =====
  Táto verzia (2.312) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2023.

V-2.311 - 29.01.2023

 • Doplatok do MP (ZP) do chybového protokolu
  Ak sa počas výpočtu mzdy vygeneruje aj doplatok do minimálneho preddavku na ZP, tak sa do chybového protokolu výpočtu mzdy zapíše informácia o výške dopletku, počte "povinných" dní, vymeriavacom základe a poistnom pred dopočtom.
 • Oznámenie k min. preddavku na ZP
  Do programu je doplnená možnosť vytlačiť pre zamestnanca Oznámenie o neuplatňovaní si dopočtu na poistné do sumy minimálneho preddavku. Forma a text sú pri zachovaní obsahu mierne upravené oproti vzoru zverejnenému na stránke MZSR.

V-2.310 - 24.01.2023

 • Finálne úpravy RLFO, MVPP a VPP
  Po pá dňoch testov nových výkazov v testovacom prostredí SP boli vykonané drobné technické úpravy s cieľom zosúladenia štruktúr a obsahu uvedených výkazov a kontrol na strane SP.

V-2.309 - 21.01.2023

 • Technické úpravy v MVPP a VPP do SP
  Na základe spustenia testovacieho prostredia pre MVPP a VPP na portáli SP (20.1.2023 večer) boli vykonané drobé technické úpravy v XML daných výkazov.
 • Ročné zúčtovanie dane za rok 2022
  V programe je aktualizovaný výpočet RZD za rok 2022 (najmä výpočet daňového bonusu za rok) a tlačivo RZD za rok 2022
 • Žiadosť o vykonanie RZD
  Žiadosť o vykonanie RZD, ktorú zamestnávateľ môže zamestnancovi pripraviť a vytlačiť, je upravená podľa aktuálne platného vzoru tlačív: v aktuálnom tlačive oproti roku 2021 sú doplnené údaje týkajúce sa daňového bonusu na deti za rok 2022
 • Nový výkaz VPP do SP s novými údajmi
  V programe je zrealizovaná úprava výpočtu a obsahu VPP (zeleného výkazu) do SP podľa predbežných informácii zo stranz SP. V riadkoch VPP, ktoré sa týkajú období 2023/01 a vyšších sa povinne musí uvádzať aj údaj "Počet hodín", ktoré prislúchajú k danému VZ. Výkaz zatiaľ nebolo možné otestovať pre nepripravenosť portálu SP.
 • Doplnenie výpočtu DoVP, DoPČ NP
  V programe výpočtu mzdy bola výrazne aktualizovaná časť, ktorou sa vypočítava mzda pri dohodách s nepravidelným príjmom prípadne s OOP.
 • Doplnenie výpočtu DoPČ-SEZ
  Do programu bola doplnená kompletná podpora pre výpočet pre typ DoPČ na výkon sezónnej práce. Skratka pre typ pracovného vzťahu je "S". Kód v RLFO a MV je 23. Pre tento typ je možné zvoliť iba pravidelný príjem (stanovené zákonom). Pre zadávanie prác pre tento typ dohody je v inštalačnej sade nová MZL 635 - DoPČ-SEZ.
 • RLFO / ZA - aktuálna štruktúra
  Pre generovanie špeciálneho RLFO iba na zmenu Analytických Údajov bola s SP dohodnutá nová štruktúra RLFO / ZM, ktorá obsahuje iba základe identifikačné údaje a všetky Analytické údaje. Pri odosielaní je nové tlačidlo na opätovné vloženie mena vygenerovaného XML súboru do schránky - Clippoardu
 • Rozpočítanie príjmov po skončení PV
  V program pre výpočet mzdy bola vykonaná úprava v rozpočítavaní príjmu po skončení poistného vzťahu podľa aktuálne platnej legislatívy.
 • Nový MVP do SP s novým údajom
  Od januára 2023 bude potrebné MVPP do SP zasielať v novej štruktúre a s novým obsahom. Do struktúry pribudol nový údaj "pocetHodin", ktorý má obsahovať hodiny, ktoré sa viažu na vymeriavací základ pre fondy SP. Na výpočet tohto údaja bola vykonaná zmena vo výpočte mzdy (hodnota relevantných hodín sa zapisuje do poľa 75), následne sa počet hodín zapíše do MZL pre vymeriavacie základy a odtiaľ ich prevezme program pre tlač výkazu MVPP. Novú štruktúru výkazu zatiaľ nebolo možné otestovať, nakoľko SP na to ešte nemá pripravený portál.

V-2.308 - 08.01.2023

 • Výkaz ZP od 2023/01
  V programe je zrealizovaná úprava mesačného výkazu zdravotného poistenia podľa aktuálnych inštrukcií z portálu MZSR s účinnosťou od januára 2023 (teda výkaz za 2022/12 má byť odoslan ešte v starej štruktúre). Zmena je realizovaná iba v elektronickej forme výkazu.
 • Výpočet min. preddavku na ZP
  Vo výpočte miezd je pri počítaní poistného doplnená nová časť, ktorá počíta minimálny preddavok na zdravotné poistenie. Pre možnosť zadať požiadavku na uplatnenie výnimky z dopočtu do MP je do obrazovky OK06 doplnený nový údaj "Výnimka-neuplatnenie MP".
 • Úprava dohôd s výnimkou počas RU
  Proces ročnej uzávierky upraví nastavenie zrážania poistného pri dohodách s výnimkou, ktoré sú "živé" k 1.1.2023 a tiež zmení typ poistného vzťahu pri študentoch (I -> G, J -> H). Štandardne sa pridá zrážanie do fondov SP, IP a RFS, ale pri dôchodcoch sa odvod do IP zruší.
 • Nové Potvrdenie o príjmoch
  V programe bolo aktualizované tlačivo "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch ..." na základe zverejnenia novej verzie daného tlačiva na portáli Finančnej správy SR po 13.12.2022. Tlačivo obsahuje kumulatívne údaje o daňovom bonuse po mesiacoch júl-december 2022.
 • Rozšírené údaje budúcich období
  DO formulára kmeňových údajov budúcich období boli pridané analytické údaje zamestnanca (Štatistický kód miesta výkonu práce a Druh vykonávanej práce).
 • Výpočet daňového bonusu
  Dňa 23.12.2022 bol zverejnený zákon 496/2022, ktorým sa mení zákon o dani z príjmu a to aj v časti výpočtu daňového bonusu na deti. Program pre výpočet mzdy bol upravený tak, aby daňový bonus za rok 2023 počítal v zmysle tejto úpravy.
 • Nové konštanty a tabuľky pre rok 2023
  Do distribučnej sady boli doplnené konštanty pre výpočet daňového bonusu na deti od 2023/01, základné kalendáre pre rok 2023 a tabuľky pre výpočet daní pre rok 2023

V-2.307 - 20.12.2022

 • České RČ vo výkaze VPP
  Ak je v kmeňových dátach uvedené RČ aj RČ pre SPP 9napr pre občana ČR), tak sa do výkazu VPP (zelený) preberalo vždy české RČ. Problém bol identifikovaný a odstránený: v takomto prípade sa preberá aj do výkazu VPP slovenské náhradné RČ pre SP.
 • Drobné ďalšie úpravy v RLFO
  V programe a dátach (JUZO/SKMVP) boli zrealizované drobné úpravy v generovaní RLFO na základe priebežnej komunikácie so Sociálnou poisťovňou. (napr. vyradenie kódu 100 pre okres Bratislava; treba používať 1-Bratislavský kraj; pri generovaní XML pre RLFO/ZM pre oznámenie začiatku OOP sa typy poistného vzťahu BEZ DP - napr. DoBPŠ s výnimkou - automaticky konvertujú na prislúchajúce typy s DP; dátum oznámenia začiatku / konca uplatňovania OOP môže byť technicky až 5 dní dozadu, ale podanie RLFO musí byť najneskôr v nasledujúci pracovný deň po obržaní oznámenia od zamestnanca.)

V-2.306 - 18.12.2022

 • Voliteľná deaktivácia záznamov RLFO pri generovaní z PER/SPP
  Pri generovaní záznamov RLFO z PER/SPP je pred samotným generovaním otázka, či je potrebné deaktivovať nespracované záznamy v RLFO (záznamy, ktoré majú fajku v ľavom stĺpci a teda majú nastavenú požiadavku prevodu do XML RLFO pri najbližšom vytvorení takéhoto súboru). Ak povolíme deaktiváciu, tak sa všetky "fajky" odstránia a až potom sa generujú nové záznamy, ktoré sú automaticky označené na spracovanie (majú "fajku").

V-2.305 - 15.12.2022

 • Drobné úpravy v generovaní RLFO
  V príprave údajov pre podanie RLFO zmena pre účel aktualizácie Analytických údajov bola na základe skúseností z prvých podaní užitočná drobná úprava, ktorá si ale vyžiadala presunúť prípravu RLFO zmena AÚ do samostatnej operácie. V súvislosti s týmito zmenami bol aktualizovaný číselník krajov, okresov a obcí podľa obsahu číselníka, ktorý SP aktuálne používa na kontrolu správnoti zaslaných údajov.

V-2.304 - 13.12.2022

 • Úpravy potrebné pre nové RLFO
  V programe je viacero úprav, ktoré boli nutné pre generovanie RLFO v novej scheme v23, ktorá má byť nasadená 14.12.2022 o 00:00:00. Zmena RLFO je vyvolaná zavedením OOP od januára 2023 a povinnosťou zamestnávateľa evidovať a odosielať SP "Analytické údaje". K zmenám patrí rošírenie kmeňových údajov o nový údaj "Štátny kód miesta výkonu práce" a o dátum uplatnenia OOP a dátum ukončenia uplatňovania OOP. Pre správne odoslanie RLFO je potrebné mať vyplnené aj údaje Druh vykonávanej činnosti (ISCO08) a týždenný rozsah pracovného času. Tieto údaje sú na obrazovkách OK03, OK06 a OK90 a pre SPP na obrazovkách ASPP1, ASPP6 a ASPP9. Ako podpora pre mzdárov je k dispozícii vytlačenie tlačiva "Oznámenie a čestné vyhlásenie" k uplatneniu OOP. Viac detailných informácií k tejto téme je na www.compeko.sk v aktualitách a novinkách..
 • Legenda na EVP
  Priamo na EVP (Elektronickej výplatnej páske) je link na zobrazenie popisu obsahu EVP podľa jednotlivých oblastí na páske. Link je smerovaný na https://www.compeko.sk

V-2.303 - 07.11.2022

 • Nová MZL pre otcovskú dovolenku
  S platnosťou od 1.11.2022 si môže otec čerpať otcovskú dovolenku (OD). Podmienky čerpania stanovuje zákon. Pre zadanie OD s nárokom aj poberaním materského sa môže použiť MZL pre rodičovskú dovolenku muža s nárokom na materské : 5B37. Pre zadanie OD bez poberania materského je pripravená nová MZL 5B38. Podľa stanoviska SP počas tejto OD nedochádza k prerušeniu poistenia ani nie je vylúčená povinnosť platiť poistné. Začiatok aj koniec tejto MZL treba zadať manuálne. Táto MZL je použiteľná iba pre obdobie od 1.11.2022 do 31.12.2022.

V-2.302 - 25.10.2022

 • eDane - problém s MSIE
  Program eDane na podávanie daňových priznaní a iných daňových dokumentov je podľa platnej dokumentácie viazaný na aktiváciu cez webový prehliadač Microsoft Internet Explorer (MSIE). Posledné bezpečnostné úpravy na strane stránky FSSR s dátami pre program eDane (približne v týždni do 21.10.2022) však mohli spôsobiť, že nainštalovaný IE v závislosti od verzie odmietne načítanie daných stránok z dôvodu indikovaného bezpečnostného konfliktu. Produkt MSIE však už je mimo podpory zo strany Microsoftu, preto bolo potrebné nájsť inú cestu aktivácie produktu eDane. Alternatívne riešenie sa podarilo nájsť a je realizované ako nová voľba vo formulári na podávanie daňových dokumentov. Je tiež označená ako použitie produktu eDane, avšak písmo na príslušnom tlačidle je zelené. Pre používateľa je funkčnosť rovnaká, ako pri doterajšej voľbe.

V-2.301 - 16.10.2022

 • Stravovanie zam: určenie zákl. nároku
  Pri určovaní základného nároku sa zohľadňuje aj dátum vzniku a ukončenia pracovného vzťahu.
 • Predpokladaný dov. priemer počas výpočtu
  Ak počas výpočtu program zistí stav, že dovolenkový priemer je v kmeňových dátach určený ako pravdepodobný alebo že nie je určený vôbec, tak program vypočíta pravdepodobný priemer a použije v ďalších výpočtoch. Do tejto úpravy sa pravdepodobný priemer vypočítal iba z tarifného platu. Po tejto úprave sa počíta podľa nastavenia parametra S_FICN_TPP.
 • Predpokladaný DVZ počas výpočtu mzdy
  Ak počas výpočtu mzdy program narazí na stav, že k meňových dátach pracovníka nie je uvedený DVZ, tak vypočíta jeho predpokladanú hodnotu. Do tejto úpravy bola hodnota DVZ určená z tarifnej mzdy, po úprave sa pre výpočet DVZ použije aj hodnota osobného ohodnotenia.
 • VPP do SP - PFP s nulovým VZ
  Vo výkaze VPP (zelený) do SP bola podľa aktuálne známeho nastavenia kotrol v SP vykonaná úprava v uvádzaní / neuvádzaní položky PFP v hlavičke výkazu (iba v elektronickej forme, v listinnej je bezo zmeny).

V-2.300 - 02.10.2022

 • Ročný výkaz ÚPSVaR
  V spracovaní ročného výkazu ÚPSVaR o plnení povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím bolo zrealizované rozšírenie umožňujúce zaúčtovať výslednú sumu z tohto výkazu a tiaž pripraviť prevodný príkaz na úhradu povinného odvodu. Na ten účel bola do štandardných MZL doplnená nová MZL 90UR. Ak sa požaduje jej účtovanie, je potrebné do KTUCT doplniť definíciu účtovania. Ak sa požaduje vytvorenie príkazu na úhradu, tak je potrebné do KTPP doplniť definíciu pre prípravu prevodného príkazu. Aktivácia generovania tejto MZL po zostavení výkazu je v parametroch tohto výkazu (doplnenie vykoná inštalačný program). Práca s týmto výkazom je povinná pre zamestnávateľov, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v zmysle §63 ods.1 písm. d) zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.
 • Info o bonuse v chybovom protokole
  V parametroch programu je nový parameter ERRDANBON - Zápis info o bon. do prot. výp. Týmto parametrom sa určí, či sa do chybového protokolu výpočtu budú zapisovať informácie týkajúce sa určenia daňového bonusu. Bez ohľadu na nastavenie tohto parametra sa tieto informácie po čnú januárom 2023 do protokolu zapisovať nebudú, nakoľko pomienie dôvod na ich publikovanie.
 • Mzdový list - nemocenské dávky
  Zo mzdového listu bola vypustená sekcia "Nemocenské dávky", nakoľko táto časť už u zamestnávateľa niekoľko rokov nefiguruje a údaje v nej mohli byť v niektorých prípadoch zmätočné. Žiaden predpis neukladá zamestnávateľovi povinnosť viesť pri mzdových listoch aj túto agendu, nakoľko už zamestnávateľovi niekoľko rokov nepatrí.
 • Potvrdenia o príjme pre banky
  Do programu je zaradená nová skupina potvrdení o príjme pre banky a iné finančné inštitúcie na účel poskytnutia úveru. Keďže uvedené inštitúcie v tejto oblasti nepodporujú štátny program OPIS, tlačivá sú pre každú inštiúciu iné s mierne odlišným obsahom a bez akejkoľvek podpory na automatizáciu tvorby týchto potvrdení. Preto je zatiaľ potvrdenie pripravené pre PSS. Postupne sa budú pridávať na základe požiadaviek z praxe.
 • Nové hodnoty min. mzdy a MMN
  V distribučnej sade sú aktualizované hodnoty minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov pre rok 2023 na základe oznámení MPSVaR 300/2022 a 301/2022. Suma minimálnej mzdy je 700.00 Eur na mesiac pri týždennom pracovnom čase 40 hodín.

V-2.299 - 16.08.2022

 • Potvrdenie o príjmoch za rok 2022
  V programe je aktualizovaný formulár pre "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch ..." za rok 2022, ktoré bolo na stránke FSSR aktualizované v priebehu júla 2022 v súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov v oblasti daňového bonusu. Nové (doporučené) tlačivo sa líši od predchádzajúceho iba v tom, že sa nepožaduje uvádzať sumy bonusu na jednotlivé deti (ale nie je to zakázané, v našej verzii tlačiva sme tento údaj ponechali) a celková výška priznaného bonusu je rozdelená na mesiace 1-6 a 7-12.
 • Konštanty pre stravovanie od 1.9.2022
  V distribučnej sade sú pripravené nové hodnoty konštánt, ktorými sa riadi výpočet "stravného". Nové konštanty majú nastavenú platnosť od 2022/09 a sú nastavené na základe zverejnenia Opatrenia MPSVaR 281/2022 dňa 6.8.2022 . Detailnejší popis hodnôt jednotlivých konštánt je na www.compeko.sk v sekcii "Novinky" v časti "Mzdy v roku 2022", alebo aj v hlavných témach (Mzdy aktuálne) na uvedenej stránke.

V-2.298 - 09.08.2022

 • Oprava vo vypocte danového bonusu
  V prípade, že bolo potrebné vypočítať daňový bonus a po "starom" nevznikol nárok, tak sa zobrazilo chybové okno o nesúlade typov. Výpočet prebehol v poriadku. Odstránené je zavádzajúce chybové hlásenie.
 • Zaokrúhlenie dobierky na 10 centy
  V nastaveniach SS MZD je možnosť v parametri pre zaokrúhlenie dobierky (S_RNDDOB) uviesť aj požiadavku na zaokrúhlenie na celé desaťcenty a to aritmeticky, nahor alebo nadol.
 • Úprava výpočtu DVZ nového pracovníka
  Vo výpočte predpokladaného DVZ pre nového pracovníka pre prípad PN v prvom mesiaci práce bola vykonaná úprava: predpokladaný DVZ sa určí z tarifného platu a vydelí počtom kalendárnych dní aktuálneho mesiaca.

V-2.297 - 22.07.2022

 • Technická oprava
  V programe bola vykonaná drobna technciká oprava chyby, ktorá mohla vzniknúť pri tlači niektorých zostáv za minulé obdobia.
 • Aktuálne úpravy vo výpočte daňového bonusu
  Na základe odborných diskusií boli upravené niektoré postupy vo výpočte daňového bonusu: pre výpočet limitu sa nepoužije základ dane ale čiastkový základ dane podľa §5 (zdaniteľné príjmy vrátane pripočítateľných položiek znížené iba o poistné), nakoľko tento postup je pre zamestnanca výhodnejší.

V-2.296 - 17.07.2022

 • Daňový bonus od 1.7.2022
  V programe je výpočtová podpora pre výpočet daňového bonusu (na deti) podľa legislatívy účinnej od 1.7.2022. Inštalačný program prinesie s touto verziou aj viacero definícií konštánt potrebných pre správny výpočet daňového bonusu. Riešenie je realizované tak, že pre DB sa využíva rovnaká MZL 9114, ako doteraz. Pre základnú orientáciu vo výpočte DB je v chybovom protokole informácia o hodnote DB "po novom", "po starom" a limitná hodnota pre "nový" bonus. Vzhľadom na veľa otvorených otázok je možné, že v riešení bude postupne vykonaných niekoľko upresňujúcich zmien. Viac info. na www.compeko.sk
 • Individuálne polia pre KUBO
  V programe je úplne nová podpora pre zaradenie individuálnych polí do KUBO (Kmeňové údaje budúcich období). Definovanie údajov, ktoré majú byť súčasťou KUBO je k dispozícii po stlačení CTRL+ENTER pri aktualizácii KUBO. Príslušný formulár navádza na zadanie údajov, ktoré sú potrebné pre zaradenie nových polí do KUBO. Technicky je počet polí obmedzený na 3 nové individuálne polia.

V-2.295 - 10.07.2022

 • Aktualizácia číselníkov KOV
  Na základe informácie z firmy TREXIMA zo dňa 7.7.2022 (dodané aktualizácie pre číselníky KOV) boli aktualizované číselníky KOV: číselník odborov vzdelania, číselník stredných škôl a číselník vysokých škôl. Číselníky zahŕňajú aj aktuálne školy, a tak umožňujú zaevidovať správne aj absolventov, ktorí skončili školu v roku 2022.
 • Životné minimum a odvodené konštanty
  V distribučnej sade programu MZDY sú nastavené aktuálne hodnoty životného minima (úprava je realizovaná na základe Opatrenia MPSVaR 227/2022 Z.z. o úprave súm životného minima s účinnosťou od 1.7.2022). Nová suma životného minima od 1.7.2022 je 234,42 (zvýšenie o 16,36 Eur = 7,50%, koeficient zvýšenia je 1,075). Táto suma sa priamo použije napr. pri výpočte nepostihnuteľných súm pri exekúciách. Odvodené konštanty s účinnosťou od 1.1.2023 sú základná suma daňového bonusu podľa "starých" pravidiel (25,34 Eur mesačne) a nezdaniteľná časť základu dane (410,24 Eur mesačne, 4922,82 Eur ročne).
 • Ďalšie úpravy vo výkaze "Kurzarbeit"
  V zostavení výkazu "Kurzarbeit" boli vykonané ďalšie drobné úpravy na presnejšie "vyčistenie" obsahu súboru, ktorý sa má použiť ako príloha k žiadosti. Pri zostavení súboru je možnosť prezrieť si v prehľadnej forme podklady k zostaveniu súboru.
 • K roč. výkazu UPSVAR je pridaný zoznam
  K ročnému výkazu o pvinnom plnení zamestnávania osôb so zdravotným postihutím je pridaný aj zoznam zamestnancov podľa informácií získaných od ÚPSVAR

V-2.294 - 15.06.2022

 • Ziadost o podporu Kurzarbeit
  Pri príprave údajov pre žiadosť o podporu "Kurzarbeit" bol rozšírený počet testovaných týždňov na 6, nakoľko za obdobie máj 2022 nastala táto situácia.
 • Úprava pripravených prevodných príkazov
  Pre úpravu pripravených prevodných príkazov boli pridané tlačidlá "Nový" a "Kópia" pre možnosť zaradenia aj úplne nových PP pred ich vytlačením resp vytvorením SEPA XML.

V-2.293 - 01.06.2022

 • Import kmeňových údajov
  V importe kmeňových údajov došlo k rozšíreniu možností určenia hodnoty, ktorá sa má do KÚ preniesť, boli vykonané viaceré úpravy na zefektívnenie definovania importu a počas vlastného importu dát sa zobrazujú priebežne prevzaté hodnoty ako aj hodnoty pripravené na import a až po odsúhlasení sa vlastný import vykoná.
 • Žiadosť o príspevok KURZARBEIT - práca s kmeňom
  Pre čo najvýhodnejšie otestovanie splnenia podmienok čerpania príspevkov je výhodné pracovať s čo najaktuálnejšími dátami (ide najmä o údaje čerpania dovoleniek a zostatku konta pracovnej doby, ktoré sa v meňových dátach aktualizujú počas uzávierky). Preto bola práca pri príprave podkladov pre žiadosť o príspevok upravená tak, že dáta je možné pripraviť iba z uzatovrených období, pri čom program spracúva aktuálne kmeňové údaje.

V-2.292 - 22.05.2022

 • Údaje pre účtovanie do SDK (saldokonta)
  V kódovacej tabuľke prevodu do UCT sú nové údaje pre určenie VS pre účel účtovania do SDK. Spôsob určenia VS (cfa) pre SDK je daný údajom "Typ VS" (napr. obdobie, os.číslo, likv.obdobie, VS z poznámky, ...). Pre priame určenie VS je k dispozícii údaj "VS". Pri vytváraní účtovného záznamu je tiež upravený spôsob určenia ID partnera pre SDK: ID partnera sa preveyme z číselníka COP (obchodní partneri), ak v COP existuje záznam s kódom OC<os.číslo>, inak sa do ID partnera vloží hodnota OC<os.číslo>.
 • Spracovanie stravného - rozšírený protokol generovania MZL
  V spracovaní stravného bol rozšírený protokol z generovania MZL: na konci protokolu je pridaná informácia, do ktorého obdobia boli príslušné MZL generované a ktoré hodnoty potrebných konštánt boli skutočne pre výpočet použité. Výber konštánt je riadený obdobím, do ktorého sa MZL stravného mejú vygenerovať.
 • Materská dovolenka muža
  V programe bol upravený výpočet očakávaného skončenia MD muža (správne RD muža s poberaním materského) v dĺžke 28 týždňov. Z tohto dôvodu bol v edfinícii MZL 5B37 zmenený algoritmus výpočtu na 511 a v mzdových konštantách bola doplnená nová konštanta MDLEN/M s hodnotu 196 (=7*28). Úpravu algoritmu v MZL 5B37 vykoná automaticky inštalačný program. Nové nastavenie sa uplatní iba pri novo zadaných MD.
 • VPP (Zelený) - rozpad "cez" 202203
  Ak sa príjmy po skončení PP rozadávali do období pred 2022/03 aj po 2022/03, tak sa VZ a poistné za 2022/03 nezapočítalo do celkového odvodu poistného. Problém bol identifikovaný a odstránený.
 • Rozpustenie poistného - aj z nepra. príjmov
  Proces rozpustenia poistného bol upravený tak, že sa rozvrhuje aj poistné z nepravidelných príjmov. Doteraz sa rozvrhovalo iba poistné z pravidelných príjmov.
 • Spracovanie stravného-použitie konštánt
  V procese spracovania nárokov na stravné lístky / finančný príspevok na stravu bola vykonaná úprava, ktorá pracuje s konštantami pre stravné podľa platnosti v zadaných obdobiach.

V-2.291 - 25.04.2022

 • Žiadosť o príspevok KURZARBEIT - lepšie spracovanie MSD
  V procese spracovania údajov z mesačných dát pre účely presnejšej identifikácie výluky z dôvodu vonkajších faktorov bola vykonaná úprava, ktorá lepšie spracuje MZL pre výluku, ak sú zadávané spôsobom, že ku každému dňu výluky ja zapísaná samostatná MZL.

V-2.290 - 22.04.2022

 • Žiadosť o príspevok KURZARBEIT - doplnenie štruktúry
  V časti programu pre generovanie CSV súboru s dátami zamestnancov, za ktorých je možné žiadať o príspevok, je doplnený údaj "Obmedzenia", ktorý obsahuje údaje o počte hodín výluky v jednotlivých dňoch.

V-2.289 - 13.04.2022

 • Rozpočítanie príjmu pre riadnych zamestnancov
  SP dodnes neposkytla svoje stanovisko k rozpočítavaniu príjmov od 2022/03 do starších období pre zamestnancov, za ktorých zamestnávateľ od 2022/03 platí do fondu PFP a do fondu PvN v polovičnej sadzbe. Z chybových protokolov z prvých pokusov o podanie "zeleného" výkazu sme však odvodili pravidlá SP a podľa nich bola vykonaná úprava v rozpočítavaní príjmov pre uvedenú skupinu zamestnancov (dotýka sa to napríklad príjmov riadnych pracovníkov počas RD alebo dodatočne vyplatených príjmov zamestnancom po ukončení PV). Základ úpravy spočíva v tom, že za obdobia pred 2022/03 sa nikdy neuvádza fond PFP a pre PvN sa vždy použije sadzba 1,00.

V-2.288 - 11.04.2022

 • Nové konštanty pre stravovanie od 1.5.2022
  V programe sú v mzdových konštantách nové hodnoty stravného, minimálna hodnota jedla / stravného lístka a nové rozpätie pre finančný príspevok.Tieto hodnoty je potrebné aktualizovať skôr, akosa bude počítať výška finančného príspevku alebo zrážka za gastrolístky za mesiac máj 2022.

V-2.287 - 10.04.2022

 • Ďalšie úpravy spojené so zmenami Kurzarbeit
  V programe boli vykonané niektoré ďalšie úpravy súvisiace so začiatkom účinnosti zákona "Kurzarbeit": upravené sú tvary štandardných pások aj EVP (v údajoch pre CCP je aj fond PFP); rozpustenie poistného umožňuje aj rozpustenie fondu PFP; vo výkazoch MVP a VPP boli vykonané drobné úpravy v generovaní XML skôr podľa skúseností od klientov ako na základe info zo SP; pri analýze výpočtu mzdy sa v prehľade poistného z nepravidelných príjmov zobrazuje samostatne aj fond PFP.

V-2.286 - 06.04.2022

 • Predbežná úprava rozpočítania PFP
  I keď stále nie je jasné stanovisko SP k rozpočítavaniu fondu PFP (pri rozpočítavaných MZL), bola vo výpočte vykonaná predbežná úprava, aby sa rozpočítané hodnoty PFP nezapisovali do období pred 2022/03. Ďalšie úpravy budú realizované až po získaní konzistentného stanoviska SP k rozpočítavaniu a vykazovaniu rozpočítania fondu PFP do období pred 2022/03.
 • Test zhody typu prac. pomeru v MZD a v registri SP
  V programe vo voľbe "Uzávierky / Špeciálne činnosti" je doplnená nová voľba "Test zhody typu prac. pomeru s registrom SP". Táto voľba umožní vykonať hromadnú kontrolu nastavenia údaja Typ pracovného pomeru v SP voči príslušnému údaju v kmeňových dátach v MZD (napr na obrazovke OK06-Poistné a dôchodky; údaj je potrebný na určenie povinnosti odvádzania do nového fondu "Kurzarbeit"). Popis použitia je na webovej stránke Compeko a priamo vo formulári tejto novej voľby.
 • Hromadné rozosielanie výsledku RZD
  Pri hromadnom rozosielaní program odoslal na mail výsledok RZD aj tým pracovníkom, ktorí nepožiadali o vykonanie RZD, ale v údajoch RZD mali zaznamenanú požiadavku na elektronické doručenie. Problém bol identifikovaný a odstránený.

V-2.285 - 30.03.2022

 • Podklady pre Žiadosť o podporu KA
  V program je doplnená základná funkcionalita podpory pre prípravu údajov pre Žiadosť o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce (Kurzarbeit). Nachádza sa vo voľbe "Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / Žiadosť o podporu KA". Po zadaní obdobia program pripraví údaje zamestnancov, naktorých je možné žiadať podporu, preverí splnenie časových podmienok zo zákona (po kalendárnych týždňoch) a pripraví údaje zamestnancov, na ktorých je možné žiadať podporu. Niektoré údaje je možné dodatočne manuálne upraviť. Výstupom je CSV súbor, ktorý by sa ma dať použiť na import údajov pracovníkov pri podávaní Žiadosti cez portál Slovensko.sk. V súčasnoti nebolo možné riadne odskúšať správnosť struktúry daného súboru. Pre zadanie výluky, ktorá má byť chápaná ako prekážka v práci podľa zákona 215/2021, sú pripravené MZL 585V a 585W. Obe vypočítajú náhradu príjmu podľa hodnoty mzdovej konštanty KA_SNAHR (štandardne 0,8 = 80%, ale kolektívnou zmluvou sa môže dohodnúť ina - vyššia - sadzba). Pri MZL 585W sa táto náhrada nezahrnie do vymeriavacích základov pre odvody do fondov.

V-2.284 - 28.03.2022

 • Výpočet PFP, výkazy do SP,...
  V programe je podpora pre zmenený výpočet odvodov do SP v súvislosti s ustanoveniami zákona o podpore v čase skrátenej práce (Kurzarbeit - KA). Na základe údaja "Typ pracovného vzťahu" zavedeného SP už v novembri 2021, sa automaticky rozdelí výpočet poistenia PvN na PvN a PFP. Zmenu v údaji "Zrážať poistné" je možné realizovať automaticky špeciálnou činnosťou v uzavierkách. Ak túto zmenu neralizujeme, vykoná ju výpočet mzdy. Pre nový fond PFP je v číselníku poistných fondov vytvorený nový záznam s odkazmi na nové MZL pre tento fond (9008, 9028, 900O, 902O, 9S08 a 9S28). V programe sú tiež nové výkazy do SP v listinnej a elektronickej forme. Ak sa vykoná reinštalácia aktuálnej verzie po období 2022/02, tak inštalačný program vykoná všetky potrebné úpravy. Dôležité je zosúladiť nastavenie údaja "Typ pracovného vzťahu" (ZecPomer) s údajom v registri SP. Ak budú rozdielne, nebude možné podať výkazy.
 • Ročný výkaz pre ÚPSVaR
  Do programu bol doplnený Ročný výkaz o plnení povinného zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, ktorý sa odovzdáva na príslusný úrad PSVaR. Program pripraví základné údaje o počte zamestnancov, zamestnancvo s postihom 40-70% a zamestnancov s postihom nd 70% a umožní následne pripravené hodnoty manuálne upraviť (zadať iné formy plnenia povinnosti). Následne po manuálnych úpravách vytlačí výkaz v listinnej podobe, nakoľko zatiaľ nie je možné ho podať elektronicky ako dátový súbor.
 • Tlač výplatnej listiny a potvrdenia
  Pre tlač výplatnej listiny a potvrdenia o prevzatí pásky bola doplnená možnosť tlačiť záznamy iba pre tých zamestnancov, ktorým sa nevytvára elektronická výplatná páska.

V-2.283 - 22.03.2022

 • VPP (zelený) za 2022/02
  SP sa nakoniec rozhodla, že VPP za obdobie 2022/02 (v hlavičke je obdobie zúčtovania 2022/03) musí byť podaný vo verzii v2022, i keď pre nové položky v tejto verzii výkazu neexistuje v období 2022/02 obsahová náplň (nový fond PFP, do ktorého sa bude odvádzať od obdobia 2022/03 z titulu zákona o podpore v čase skrátenej práce (Kurzarbeit). Do programu bola doplnená nová verzia (v2022) výkazu v listinnej aj elektronickej forme a použije sa už pre výkazy za mzdové obdobie 2022/02.
 • Zrážka, ktorá má byť vyplatená cez pokladňu
  Do inštalačnej sady bola pridaná nová MZL 947 - zrážka cez pokladňu a nový typ platobného styku pre zrážky "7"=zrážka pokladňou. Pri zapísaní takejto zrážky sa zadaná suma zrážky zrazí a suma bude zobrazená vo výplatnej listine dobierok. Vlastnú realizáciu výplaty je potrebné zabezpečiť cez podnikovú pokladnicu. Použitie tejto MZL je vhodné v prípadoch, kedy sa suma výplaty odvádza na bankový účet zamestnanca, ale časť je potrebné (z rôznych dôvodov) vyplatiť v hotovosti, pričom nejde o výplatu zálohy na mzdu.
 • Všeobecný vymeriavací základ
  Dňa 8.3.2022 Štatistický úrad zverejnil výšku priemernej mzdy v hospodárstve za rok 2021. Následne Sociálna poisťovňa na svojej stránke zverejnila výšku všeobecného vymeriavacieho základu pre rok 2023 (mesačne 1211,00 a ročne 14532,00). V programe sú už tieto konštanty pre rok 2023 nastavené. Pri výpočte sú využívané napr. na kontrolu maxima VZ pre odvody do SP.
 • Spojenie číselníkov bez arch. záznamov
  Pri spájaní číselníkov je k dispozícii nová voľba(zaškrtávacie políčko), ktorá umožní pre spojenie COP a COPBAN spracovať iba záznamy, ktoré nemajú príznak "archív".

V-2.282 - 10.03.2022

 • Typ prac. pomeru pri nástupe
  V obrazovke pre nástup nového zamestnanca je pridaný údaj "Typ prac. pomeru". Tento údaj je štandardne nastavený na hodnotu 2 (zamestnanecký pomer). Ide o údaj potrebný pre účely zákona o skrátenej práci (Kurzarbeit).
 • RZD - poberateľ dôchodku
  Pri výpočte RZD pre poberateľa dôchodku sa suma dôchodku uplatnila nesprávne iba v prípade, ak počet mesiacov na uplatnenie NČZD bol <12. Vo výpočte bola realizovaná úprava ktorá zabezpečí uplatnenie celkovej sumy prijatých dôchodkov vo všetkých prípadoch.

V-2.281 - 26.02.2022

 • Nové Hlásenie za rok 2021
  V programe je doplnené nové Hlásenie o vyúčtovaní dane ... za rok 2021. V súvislosti so zavedením nových údajov do Hlásenia bol doplnený do kmeňových údajov nový identifikačný údaj TIN určený pre daňovníkov s daňovým domicilom v EÚ mimo SK.

V-2.280 - 23.02.2022

 • Zaradenie COVID výluky do ELDP
  Na základe dlhej komunikácie so SP a jej finálneho stanoviska boli upravené postupy pre začlenenie MZL 585E (Výluka COVID 80%) do ELDP tak, že počet dní výluky sa uvedie v počtoch dní vylúčiteľnej doby a príjem počas tejto výluky sa uvedie aj vo VZ (Vymeriavacom základe pre výpočet dôchodku) aj vo VZVD (Vymeriavací základ počas vylúčiteľných dôb). Toto sa prejaví iba pri zamestnancoch narodených do 31.12.1984 (u mladších sa vylúčiteľné doby nesledujú).
 • Postupné zaokrúhľovanie pri výpočte dane
  Pri výpočte dane v rámci RZD boli preverené všetky vetvy výpočtu a všetky boli upravené tak, že zaokrúhľovanie podľa §47 sa vykonáva v každom jednotlivom kroku výpočtu dane vrátane pomocných výpočtov nezdaniteľných častí.
 • Nové MZL pre rôzne osobné ohodnotenia
  Pridané sú MZL 1731, 1732, 1741 a 1742
 • IBAN v zostavách zrážok
  V tlačových zostavách zo zrážok je nehradený bankový účet v tvare BBAN účtom v tvare IBAN.

V-2.279 - 08.02.2022

 • Stravné - generovanie MZL
  Pri generovaní MZL zo spracovania stravného sa najprv zrušia v MSD záznamy na MZL, ktoré sa generujú automaticky, ale ponechajú sa záznamy zapísané manuálne i keď sú s rovnakými MZL.
 • Priemer pre CN na mzdovom liste
  V hlavičke mzdového listu bol priemer pre CN uvedený s presnosťou na 3 desatinné miesta. Tlač je upravená na 4 des. miesta.
 • Čerpanie dovolenky tlačené v Ultime
  Program pre vytvorenie zostavy "Čerpanie dovolenky" nezohľadnil správne dovolenku čerpanú v decembri, ak sa talč vykonávala v období ultimum. Problém bol identifikovaný a odstránený.
 • Výpočet exekúcií: úprava výpočtu zákl. sumy
  V časti programu pre výpočet exekúcií boli vykonané úpravy na zosúladenie určenia základnej nepostihnuteľnej sumy podľa aktuálneho znenia zákona.

V-2.278 - 02.02.2022

 • Dávka 514 do VšZP
  VšZP má vo svojich interných kontrolách dávky 514 zabudovanú kontrolu na "nevyplnenie" nového údaja "VZ KurzArbeit" tak, že nesmie byť v tomto údaji uvedená hodnota 0,00, ale údaj musí zostať prázdny. Táto skutočnosť ale niekde nie je popísaná, bola získaná empiricky pri podávaní prvých výkazov do VšZP. Ostatné poisťovne preberajú dávku 514 s týmto údajom prázdnym aj naplneným hodnotou 0,00. Program pre prípravu dávky 514 bol upravený tak, že údaj pre nulovú hodnotu nevyplní. Ďalšou zmenou je zmena URL pre e-podateľňu ZP UNION.
 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2022 =====
  Táto verzia (2.278) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2022.

V-2.276 - 30.01.2022

 • Mzdový list v ultime
  Pri vytváraní mzdového listu v Ultime sa pre niektoré kmeňové údaje nezahrnul do spracovania základný kmeový súbor z ultima, ale z decembra, čo spôsobilo, že informácia o čerpaní dovolenkz z kmeňa neobsahovala decembrové čerpanie. problém bol identifikovaný a opravený.
 • Stravovanie - príspevok nad limit
  V oblasti spracovnai stravovania zamestnancov je pridaná možnosť definície príspevku zamestnávateľa na stravu nad limit a to pre nepeňažné formy aj finančný príspevok. Pre tento účel boli do programu doplnené nové MZL 763L a 763N a nová mzdová konštanta STRLHODNNL. Pre tneto účel sú upravené fromuláre parametrov spracovania stravného aj samotné spracovnaie vrátane generovania MZL do vstupných dát.
 • RZD: aut. nastavenie odoslania mailom
  Pri iniciálnom prevzatí pracovníkov (prvom naplnení zoznamu zamestnancov pre RZD) a aj pri aktualizácii pracovníkov pri opätovnom vstupe do RZD sa automaticky nastaví požiadavka na odoslanie RZD mailom pre všetkých zamestnancov, ktorí majú v kmeňových dátach uvedenú mailovú adresu a nemajú zakázané odosielanie výplatnej pásky.

V-2.275 - 19.01.2022

 • Hromadné rozoslanie potvrdení
  Program plne podporuje hromadné rozoslanie potvrdení o príjme na mailové adresy zamestnancov. O rozoslaní sa vytvorí protokol. Úprava je aktívna pre potvrdenia za rok 2021 a ďalšie.
 • Stravovanie-drobné textové úpravy
  V spracovaní stravy boli vykonané drobné úpravy v zobrazeni hlavičie Gridov pri použití kvocientu zobrazenia viac ako 1.2 a drobné textové opravy v konštantách a parametroch, ktoré sa využívajú pri výpočte Stravného.

V-2.274 - 16.01.2022

 • Drobné technické opravy
  V distribučných prvkoch (formuláre, reporty) boli opravené drobné technické vady (preklepy a pod.)

V-2.273 - 06.01.2022

 • Rozšírená štruktúra dávky 514
  Pri vyhotovovaní dávky 514 (výkaz preddavkov na verejné zdrovotné poistenie) od obdobia 2022/01 je doplnená nová položka "Vymeriavací základ poas poskytovania príspevku Kurzarbeit". Až do účinnosti nového zákona "Kurzarbeit" nemôže mat táto položka obsahovú náplň, ale je povinná.
 • Ročné zúčtovanie dane za rok 2021
  V programe je aktualizovaný výpočet RZD za rok 2021, tlačivo RZD za rok 2021 (je možné ho odoslať aj elektronicky) a tlačivo pre II. časť RZD, tlačivo na poskytnutie 2% a potvrdenie o zaplatení dane pre účely poskytnutia 2% za rok 2021.
 • Žiadosť o vykonanie RZD
  Žiadosť o vykonanie RZD, ktorú zamestnávateľ môže zamestnancovi pripraviť a vytlačiť, je upravená podľa aktuálne platného vzoru tlačív: v aktuálnom tlačive oproti roku 2020 je vypustená časť žiadosti o uplatnenie nezdaniteľnej časti viazanej na zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou.
 • Potvrdenie o príjmoch za rok 2022
  Do programu bola doplnená tlač potvrdenia o zdaniteľných príjmoch ... za rok 2022. V tlačive pre rok 2022 je pridaná informácia o nepeňažnom príjme zo zisku podľa §5 ods.7 písm. o), ktorý je možné zadať MZL 7583.

V-2.272 - 24.11.2021

 • Aktulalizovaný klient pre TeamViewer
  Do programu bola zaradená nová verzia podpory pre diaľkovú správu pre prepojenie typu "TeamViewer".
 • EVP-odosielanie mailom
  Táto zmena sa týka iba tých používateľov, ktorí na rozosielanie pások používajú mailový server smtp.compeko.sk. Prevádzkovateľ domény compeko.sk zmenil nastavenia bezpečnosti mailovej komunikácie tak, že odosielateľ musí byť zhodný s mailovou schránkou, cez ktorú sa mail odosiela. Dôsledkom je, že pri používaní mailového servera mail.compeko.sk už musí byť ako odosielateľ uvedený mailer@compeko.sk a smtp server smtp.webglobe.sk. Program v tomto prípade upraví odoslanie mailu tak, že odosielateľ bude vždy mailer@compeko.sk.
 • Prva Pomoc - úprava CSV súboru
  Na základe aktualizovaných informácií bola vykonaná zmena v obsahu generovaného CSV súboru určeného pre priamy vstup údajov zamestnancov pre podporu "Pravá Pomoc" za obdobia september - december 2021. Podľa aktualizovaných informácií sa v tomto súbore už neuvádza %poistného, ktoré platí zamestnávateľ, ale suma náhrady vyplatená k výluke. Súbor je možné pužiť na priamy vstup údajov zamestnancov pri podávaní výkazu cez portál "Slovensko.sk".

V-2.271 - 08.11.2021

 • Nová verzia RLFO
  Sociálna poisťovňa oznámila, že po 16.11.2021 bude prijímať RLFO iba v novej štruktúre označenej ako v-22. V štruktúre RLFO je pridaný údaj ZecPomer - typ zamestnaneckého vzťahu, ktorý má hodnoty 1=Štátnozamestnanecký vzťah, 2=Pracovný vzťah, 3=Profesionálny športovec, 4=Iný právny vzťah. Tento údaj bude potebný od januára 2022 pre určenie odvádzania príspevku zamestnávateľa do nového poistného fondu "PFP - Poistné na Fond Podpory pri skrátení práce", avšak už teraz musí byť uvádzaný v RLFO. Táto povinnosť je predbežne stanovená pre RLFO podávané po 16.11.2021. Program je upravený tak, že tento nový údaj bude pri inštalácii nastavený na hodnotu "2" a je možné ho zmeniť v obrazovkách OK05, OK06 a ASPP6. Program na základe dátumu vytvorí RLFO vo verzii V-21 alebo V-22.
 • Nové MZL 631N a 634N
  Do distribučnej sady bolipridané nové MZL 631N a 634N pre výpočet odmeny na základe DoVP alebo DPČ s tým, že zadaný počet hodín sa kráti v pomere neodpracovaných hodín a osobného časového fondu. Použitie týchto MZL je výhodné vtedy, ak sú tieto MZL zadané v nárokoch a je potrebné ich krátiť v prípade PN, návštevy lekára a pod.
 • Zaručená mzda pre hodinovo odmeňovaných zamestnancov
  Mechanizmus zaručenej mzdy bol realizovaný iba pre mesačne odmeňovaných zamestnancov (forma mzdy 0,1,2,3). Aktuálnou úpravou v programe je realizovaná aj pre zamestnancov odmeňovaných hodinovo (forma mzdy 4,5,6,7,8,9). Pre takto odmeňovaných zamestnancov je možné do údaja "Zaručená mzda" zapísať zaručenú HODINOVÚ mzdu a program potom porovná príjem za riadne odpracované hodiny so zaručenou mzdou zodpovedajúcou týmto hodinám a v prípade potreby dorovná rozdiel mzdovou zložkou 292.

V-2.270 - 18.10.2021

 • Prvá pomoc od 2021/09
  Príspevky v rámci programu PRVÁ POMOC sa od 2021/09 majú poskytovať podľa pravidiel programu PRVÁ POMOC (nie PRVÁ POMOC PLUS), avšak podanie výkazu je možné iba cez portál slovensko.sk a teda pre vloženie dát výkazu je potrebné použiť úplne iné formáty dát, ako sa používali pro výkazoch PRVÁ POMOC v roku 2020. Tie ale nie sú nikde popísané, tak sme mohli pripraviť aktualizáciu programu na podávanie výkazov Prvej Pomoci iba "odhadom". V mesiacoch 2021/09-2021/12 je možné použiť iba opatrenia 1 a 3A.

V-2.269 - 12.10.2021

 • Vytvorenie elektronických pások
  Pri vytváraní elektronických pások bolo zmenené poradie jednotlivých činností tak, že pre vlastným odoslaním EVP je možné najprv si ich zobraziť.
 • Kalendáre pre rok 2022
  Do distribučnej sady sú doplnené kalendáre pre rok 2022
 • Mzdové konštanty pre rok 2022
  Do distribuovaných dát boli doplnené všetky hodnoty konštát pre rok 2022, ktoré sú už známe.
 • Určenie dátumu účtovnej operácie
  V programe je nový parameter DATUCTOP v skupine "Účtovníctvo". Týmto parametrom sa určuje, aký dátum sa nastaví ako dátum účtovnej operácie pri vytváraní väzby do UCT. Možnosti sú A=aktuálny dátum,P=posledný deň obdobia, N=posledný deň nasledujúceho obdobia. Štandardné nastavenie je "P".
 • Operatíva mesačného súboru dát
  Operatíva mesačného súboru dát je upravené tak, že pri požiadavke na zobrazenie mesačného súboru dát za budúce obdobia vyhľadáva požadovaný súbor v dátovom adresári programu MZD a nie v adresároch pre mesačné zálohy. V adresároch pre mesačné zálohy sa vyhľadávajú iba súbory za predchádzajúce obdobia.

V-2.268 - 25.08.2021

 • Nová verzia programu eDane
  FSSR oznámila, že aktuálna verzia programu eDane bude funkčná iba do 1.10.2021. Po tomto termíne bude možné podávať daňové dokumenty iba použitím novšej verzie označenej ako eDane / eIDAS. Na túto skutočnosť upozorňuje aj samotný program eDane pri spustení a to tak, že podáva inštrukcie na reinštaláciu novšou verziou. Prepojenie na program eDane z programu MZD bolo zmenené tak, že sa počnúc aktuálnou verziou (z 25.8.2021) realizuje už iba volanie (použitie) novšej verzie eDane-eIDAS. Ak ešte nebol program eDane reinštalovaný novšou verziou, tak pri aktivácii novšej verzie eDane sa webový prehliadač IE pokúsi o nainštalovanie eDane-eIDAS.

V-2.267 - 28.07.2021

 • Úprava údajov PP pred tlačou
  Pri vytváraní príkazov na úhradu miezd, daní, ... je možné upraviť manuálne pripravené prevodné príkazy a to systematicky nastavením požadovanej hodnoty parametra korpp alebo zaškrtnurím voľby pre úpravu údajov pred tlačou PP. V prípade zvolenej opravy údajov pred tlačou je možné upravovať všetky polia pripravených PP (t.j. aj bankový účet aj platobné symboly).

V-2.266 - 26.07.2021

 • Aktualizácia číselníkov KOV
  Na základe informácie z firmy TREXIMA zo dňa 17.7.2021 (dodané aktualizácie pre číselníky KOV) boli aktualizované číselníky KOV: číselník odborov vzdelania, číselník stredných škôl a číselník vysokých škôl. Číselníky zahŕňajú aj aktuálne školy, a tak umožňujú zaevidovať správne aj absolventov, ktorí skončili školu v roku 2021.

V-2.265 - 14.07.2021

 • Kontrola týždennej prac.doby
  V aktualizácii kmeňových údajov je po zápise týždennej pracovnej doby kontrola, či zadaný údaj je v intervale 30 - 40 hodín a či zodpovedá 5-násobku denného zákonného úväzku. Ak je zadaná hodnota iná, program na to upozorní, ale dovolí ju zapísať.
 • KÚBO -> prepočet týždennej pracovnej doby
  Pri preberaní údajov zo súboru KÚBO v mesačnej alebo ročnej uzávierke bol prepočet týždennej pracovnej doby naviazaný na hodnotu DOHODNUTÉHO denného úväzku. Na základe programovej zmeny je v uvedených procesoch prepočet týždennej pracovnej doby naviazaný na hodnotu ZÁKONNÉHO denného úväzku.
 • Zostava zákaziek - hodiny
  Pri tvorbe zostavy za zákazky je doplnená možnosť zadať samostatne mzdové zložky pre nápočet hodín a pre nápočet Eur.

V-2.264 - 24.06.2021

 • Životné minimum a odvodené konštanty
  V distribučnej sade programu MZDY sú nastavené aktuálne hodnoty životného minima (úprava je realizovaná na základe Opatrenia MPSVaR 244/2021 Z.z. o úprave súm životného minima s účinnosťou od 1.7.2021). Nová suma životného minima od 1.7.20210 je 218,06 (zvýšenie o 3,23 Eur = 1,50%, koeficient zvýšenia je 1,015). Táto suma sa priamo použije napr. pri výpočte nepostihnuteľných súm pri exekúciách. Odvodené konštanty s účinnosťou od 1.1.2022 sú suma daňového bonusu (23,57 Eur mesačne, 282,84 Eur ročne) a nezdaniteľná časť základu dane (381,61 Eur mesačne, 4579,26 Eur ročne).

V-2.263 - 14.06.2021

 • Podklad pre ELDZ (do roku 2004)
  Do nepravidelného spracovania bola vytvorená nová zostava, ktorá vytvára podklad pre ELDZ (tyv. biele kartičky platné do konca roka 2003). Podklad bol do programu pridaný z toho dôvodu, že Sociálna poisťovňa vo väčšom rozsahu začína žiadť zamestnávateľov o opätovné poskytnutie údajov za obdobia pred 1.1.2004, ktoré SP potrebuje pre priznanie dôchodkov. Zostava je vytvorená zhodne s metodikou, ktorá bola pre vytvorenie podkladu použitá v DOS verzii programu MZDY pre obdobie 2003/12. Podklad sa vytvára ždy za jeden kalendárny rok. Zostavu je možné exportovať do PDF formátu, ktorý je vhodný na odoslanie SP.
 • Nová URL adresa portálu VšZP
  VšZP bez upozornenia zmenila URL adresu svojho portálu pre vstup do elektronických služieb poisťovne. Ak sa využíva priamy vstup do portálu pri podávaní mesačného výkazu, došlo z tohto dôvodu k chybovému stavu - prístup k serveru bol neúspečný, server neodpovedá. V programe na podávanie mesačného výkazu poistného do VšZP aj podávanie výkazu z dividend bola URl adresa portálu zmenená na aktuálne platnú hodnotu. Po reinštalácii tejto verzie beží podpora na podanie uvedených výkazov do VšZP bez problémov.

V-2.262 - 01.06.2021

 • Prvá pomoc PLUS - EXCEL
  Pri vytváraní podkladov pre projekt "Prvá pomoc PLUS" je vo výbere zamestnancov pridané tlačidlo "EXCEL", ktoré umožní vyexportovať zobrazené údaje zamestnancov do súboru pre EXCEL. Program si vyžiada meno súboru, do ktorého uloží všetky zobrazené dáta.

V-2.261 - 16.05.2021

 • Tlač zákaziek
  V tlačovej zostave zákaziek pri požadovanom rozpise za zamestnancov sa do exportu neyaradili údaje zamestnancov, iba celkové kumulatívne údaje. Problem bol identifikovaný a odstránený.

V-2.260 - 09.05.2021

 • Nové typy prerušení do RLFO
  SP zavádza s účinnosťou od 18.5.2021 nové typy prerušení: 12 - očetrovanie po 91. dni 13 - uplynutie predĺženého podporného obdobia (§293fec) Uvedené typy sú doplnené vo formulároch na zápis dát RLFO.
 • Stravovanie zamestnancov->parametre dokladu
  Program "Stravovanie zamestnancov" má rozšírené parametre dokladu o možnosť posunu pre obdobie, z ktorého sa určí základný nárok na stravné jednotky oproti obdobiu spracovania a o možnosť posunu pre obdobie, za ktoré sa požaduje nápočet neprítomností oproti obdobiu spracovania. Ďalej je pridaný parameter na určenie MZL pre finančný príspevok vyplácaný zo Sociálneho Fondu (SF) - štandardne nastavený na novú MZL 763P.
 • Trexima -> zadanie mailovej adresy
  Výkaz o štruktúre miezd zamestnancov Trexima je rozšírený o možnosť zadávania mailovej adresy, na ktorú má byť odoslaný XML súbor.
 • Automatický export do PDF
  V programe je nový parameter AGENPDF - Automatcké generovanie PDF. Týmto parametrom sa určí, či sa textové zostavy majú automaticky generovať aj do PDF súboru. Hodnota "N" znamená, že sa PDF generovať nemá. Ďalšie uvedené hodnoty znamenajú, že sa PDF má generovať, ale rôzne sa určuje meno súboru, ktorý vznikne. "A"=použije sa štandardné meno súboru ("UC"+<ID>), "B"=použije sa meno súboru priamo zadané za písmenom "B", "C"=použije sa zadané meno a pridá sa <ID> prihláseného pracovníka. "D"=Program ponúkne meno súboru v tomto parametri a umožní meno súboru zadať priamo. Vo voľbách "A","B" a "C" je možné uviesť aj úplnú cestu pre vytvorenie PDF súboru. Ak sa neuvedie, tak bude použitá cesta "pdfpth". Iná hodnota parametra znamená, že sa PDF súbor nevygeneruje.

V-2.259 - 01.05.2021

 • Priamy export do PDF
  Vo všetkých tlačových výstupoch je možné na záložke "Export" zvoliť aj export do PDF. Samotný PDF súbor sa vytvorí po zatvorení okna náhľadu zostavy. Technicky sa do PDF dajú exportovať zostavy, ktoré v riadku obsahujú maximálne 160 znakov. Novým parametrom "OPENPDF" sa určí, či sa po vytvorení PDF má tento súbor zobraziť alebo nie.

V-2.258 - 22.04.2021

 • Hlasenie - nepárny počet zam.
  Aktuálne kontroly formálnej správnosti XML súboru pre podanie Hlásenia za rok 2020 v produkte eDane požadujú v prípade nepárneho počtu zamestnancov v oddieli 4 špeciálne vyplnenie niektorých údajov v nevyplnenej časti hlásenia (prázdna pravá polovica poslednej strany údajov o zamestnancoch, ktorým sa nevykonalo RZD). Pri nevyplnení týchto údajov program eDane takýto XML označí za súbor s chybnou štruktúrou, ale dovolí ho spracovať. Aktuálna úprava programu MZDY naplní tieto (neviditeľné) údaje akceptovateľnými hodnotami. XML s touto úpravou je programom eDane spracovateľný bez chybovej správy.

V-2.257 - 10.04.2021

 • Predčasné ukončenie MD muža
  Pri predčasnom ukončení rodičovskej dovolenky muža s nárokom na materské (MZL 5B37) mohlo v niektorých prípadoch dôsť ku vzniku chybového stavu "Nemrické přetečení". Tento problém bol iba v interných pomocných výpočtoch dní trvania PN, ktoré ale nemali žiaden vplyv na výpočet mzdy zamestnanca. Aj napriek chybovej správe bolo možné riadne pokračovať v spracovaní miezd. Problém bol identifikovaný a odstránený, takže program v týchto prípadoch už chybu nehlási.

V-2.256 - 08.04.2021

 • Rozdelenie aj NP pri poberaní dôch. v akt.mesiaci
  Ak dojde k začiatku poberania dôchodku v bežnom mesiaci, tak program automaticky rozdelí VZ pre IP a PvN na počet dní pred poberaním dôchodku a od poberania. V prípade, že ide o dohodu, tak aktuálna úprava programu zabezpečí rozdelenie aj VZ pre NP.

V-2.255 - 05.04.2021

 • Hlásenie - riadok 5/7 pri vyplnení C alebo F
  Na základe podaných hlásení za rok 2020, v ktorých sú vyplnené aj riadky "C" alebo "F" a na základe oznámení referentov daňovej správy došlo v kontrolách obsahu Hlásenia k upresneniu poyiadaviek FSSR na obsah riadkov 5 resp 7 tak, že sa majú predplnit z riadkov "B" resp "E" namiesto predplnenia z riadkov "A" resp "D". Rozdiel oproti súčasnému stavu je iba v prípade, že v riadkoch "C" alebo "F" sa vyskytnú (po prevzatí údajov z prehľadov) nenulové hodnoty, teda ak v priebehu roka bol niektorý daňový bonus vyplatený z prostriedkov zamestnávateľa. Inak je hlásenie bezo zmeny.

V-2.254 - 21.03.2021

 • Trexima -> aktualizácia kódov pracovnej činnosti
  Pre potreby organizačných jednotiek, ktoré majú spravodajskú povinnosť pri štatistickom sledovaní Trexima bol do distrubučnej sady doplnený aktualizovaný číselník "SKISCO08-Kódy pracovnej činnosti" s platnosťou zmien od 1.1.2021. Výkaz o štruktúre miezd zamestnancov Trexima je rozšírený o možnosť aktualizácie kódov pracovnej činnosti v kmeňových údajoch pracovníka kódmi ktoré sú uvedené v číselníku SKISCO08. Pomocou kombinácie kláves Ctrl+Enter na menu "Trexima ŠDMZ a ISPZ" sa sprístupní možnosť ' Aktualizácia údaja "Kód pracovnej činnosti" v kmeňovom súbore pracovníkov'. Všetky zmeny typu "Vyradenie", "Preradenie", "Zmena kódu" a "Zlúčenie" program vykoná automaticky. Zmeny typu "Rozdelenie" nie možné vykonať automaticky, je potrebné ich na základe protokolu vykonať manuálne. Na záver program skontroluje výskyt nevyplnených kódov pracovnej činnosti v kmeňových dátach a výskyt kódov, kroré nie sú definované v akrualizovanom číselníku "SKISCO08-Kódy pracovnej činnosti".
 • RZD - zaokrúhlovanie NČZD
  Vo výpočte dane bolo zaokrúhlenie NČZD nahor. Zaokrúhlenie platné pre rok 2020 je aritmetické. Vo výpočte bola vykonaná úprava a pre zistenie rozdielov, ktoré majú iba minimálny vplyv na výšku dane, bol do RZD pridaný tlačový výstup Rozdielov zo zaokrúhlenia. Pri spustení tejto zostavy sa realizuje výpočet podľa "starého" aj "nového" zaokrúhlenia, a ak dôjde k rozdielu, oba údaje sa vypíšu. Súčasne je vypísaný aj správny daňový výsledok (preplatok / nedoplatok) na možnosť kontroly voči už zrealizovanému RZD. Po vytlačení zostavy rozdielov program dá možnosť vygenerovať korekčné MZL k daňovým preplatkom / nedoplatkom vo výške 0,01 Eur. Ak budete realizovať RZD vo verzii z 21.3.2021 alebo neskoršej, nie je potrebné sa tejto téme vôbec venovať.
 • Univerzálny import kmeňových údajov
  Do programu je pridaný univerzálny import kmeňových údajov (PER/SPP), ktoý umožňuje nastavením parametrov prebrať rôzne typy súborov obsahujúcich aktualizačné údaje súborov (PER/SPP). Import podporuje súbory typu DBF, XLS, XLSX, CSV v kódovaní 1250 alebo utf-8 a umožňuje manuálne namapovať stĺpce vstupného súboru na položky kmeňových súborov (PER/SPP).

V-2.253 - 14.03.2021

 • Opravný výkaz do SP
  Pri vytváraní opravných výkazov do SP je na základe skúsenosti z reálnej situácie upravený výber typu výkazu na základe vykzovaného obdobia a nie na základe dátumu podávania výkazu. Ak sa výkaz vytvára za obdobie pre 2021/01, tak sa použije štruktúra plataná vo vykzovanom období a nekontroluje sa uvedenie a formálna správnosť IČPV.
 • Číselník MZL - možnosť označiť ako Arch
  V číselníku mzdových zložiek je nová možnosť označiť mzdovú zložku ako "Archívnu". Takto označené mzdové zložky nie je možné použiť na vstupe (zápis mesačných mzdových zložiek, zápis nárokov a zápis zrážok), ale pre staršie dáta MZL zostávajú k dispozícii kvôli prípadnej kontrole výpočtu alebo tlači názvov MZL.

V-2.252 - 09.03.2021

 • Prvá pomoc PLUS - dátum nástupu
  Keďže orgány, ktoré riešia výkazy pre projekt Prvá pomoc PLUS odmietajú spolupracovať s tvorcami mzdových programov, nedostávajú sa k tvorcom informácie o zmenách v podmienkach. Preto sme do tvorby výkazu vložili voliteľné zadanie hraničného dátumu nástupu zamestnancov. Do výkazov budú pri splnení ostatných podmienok vybratí tí zamestnanci, ktorých deň nástupu je najneskôr v deň uvedený ako limitný dátum nástupu zamestnanca.
 • Ďalšie kmeňové polia z tabuľk. výkazov
  V tlači tabuľkových výkazov je pridaná možnosť vybrať si ďalšie polia z kmeňového súboru zamestnancov, ktoré sa majú vlažiť do súboru exportu (DBF alebo EXCEL). Výber polí je aktívny iba vtedy, ak je zvolená požiadavka na export dát do DBF alebo EXCELu.

V-2.251 - 08.03.2021

 • RLFO - doprihlásenie od marca 2021
  SP opäť zmenila kontroly obsahu RLFO a údaje, ktoré vo februári 2021 boli zakázané (v súbore RLFO NESMEL byť uvedený údaj IČPV pre dohodárov, ktorých pracovný vzťah začal pred 14.1.2021) sú teraz POVINNÉ. Príslučný program bol operatívne upravený. Ide hlavne o prípady doprihlásenia študentov a dôchodcov na DP z dôvodu príjmu nad 200,- Eur.

V-2.250 - 03.03.2021

 • Potvrdenie podľa UV.123
  V programe je doplnená nová personálna zostava "Potvrdenie podľa UV č.123". Táto zostava je potvrdením zamestnávateľa pre zamestnanca o platnosti výnimky zo zákazu vychádzania podľa nariadenia vlády č.123 zo dňa 02.03.2021 bod B.1.2. Keďže sa jedná o potvrdenie o dobe a mieste výkonu práce, je potrebné časť o príchodoch / odchodoch z pracoviska upraviť podľa vlastných individuálnych podmienok.
 • Aut. rozpočítanie fondov pri prerušení
  Do programu bol doplnený nový parameter v SS MZD: Aut.rozpočítanie fondov .... (S_ARFCP). V prípade nastavenia tohto parametra na hodnotu "A" program pri výpočte mzdy zistí, či sa v danom mesiaci jedná o celemosačné prerušenie poistenia a ak áno, tak program preklasifikuje bežné príjmy na príjmy po skončení poistného vzťahu a následne sa rozpčítajú tak, ako je pre tieto príjmy určené. Ak má parameter inú hodnotu, tak sa príjmy rozpočítajú tak, ako boli zadané. Tento parameter je možné využiť v prípadoch dodanenia niektorých pôžitkov počas RD alebo inej neprítomnosti, ktorá prerušuje poistenie.

V-2.249 - 27.02.2021

 • Univerzálny import MMZ
  Do programu je pridaný univarzálny import mesačných mzdových zložiek, ktoý umožňuje nastavením parametrov prebrať rôzne typy súborov obsahujúcich podklady pre MMZ. Import podoruje súbory typu DBF, XLS, XLSX, CSV v kódovaní 1250 alebo utf-8 a umožňuje manuálne namapovať stĺpce vstupného súboru na položky mesačných mzdových zložiek.
 • Link na AnyDesk
  Na pracovnú plochu je pridaná ikona na spustenie programu AnyDesk, ktorý je určený na prepojenie počítačov pre realizáciu vzdialenej podpory. Je to alternatívne prepojenie, ak sú na počítači problémy s prepojením pomocou programu TeamViewer.
 • RZD-možnosť vymazať pracovníkov mimo stavu
  V pomocných funkciách pri spracovaní RZD (Iné) je nová možnosť vymazať údaje tých pracovníkov, ktorí v danom roku neboli v evidenčnom stave. Táto funkcia sa dá využiť vtedy, ak sme pri prvom spracovaní RZD za daný rok vybrali všetkých zamestnancov (nie iba tých, ktorí sú v stave) a následne si cheme ponechať iba tých, ktorí sú v stave.

V-2.248 - 18.02.2021

 • UMS-predĺženie skúšobnej doby
  V procese mesačnej závierky sa realizuje posun dátumu ukončenia skúšobnej doby na základe neprítomností / prekážok v práci na strane zamestnanca. Až do obdobia 2021/02 vrátane sa ukončenie SD posunie o počet kalendárnych dní neprítomnosti (doteraz platný stav). Počnúc obdobím 2021/03 sa v zmysle novely zákonníka práce dátum skončenia SD posunie o jeden deň za každú celú neodpracovanú zmenu.
 • Prvá pomoc+: rozšírenie kontrolnej tlače
  Tlačové výstupy v podpore pre projekt "Prvá pomoc PLUS" sú rozšírené o údaje dátum nástupu a typ pracovného vzťahu. Na základe týchto údajov dochádza k automatickému výberu zamestnancov, ale pre účely kontrol je užitočné mať ich priamo zdokumentované.
 • Výber spôsobu zabezpečenia stravovania
  V personálnych zostavách je distribuovaná nová personálna zostava, ktorá je "predtlačou" pre oznámenie zamestnanca o výbere spôsobu zabezpečenia stravovania.
 • RZD - možnosť zapísať celkové uhradené úroky
  Niektoré finančné ištitúcie vydávajú potvrdenie pre účely uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úrokay podľa §33a s tým, že v potvrdení neuvedú čiastku, ktorú si dlžník (zamestnanec) môže uplatniť, ale uvádzajú celkovú výšku zaplateného úroku. V takomto prípade je možné pri zapisovaní údajov RZD zapísať túto celkovú sumu a program z nej vypočíta uplatniteľnú časť (50%, ale maximálne 400,00 Eur). Suma celkovo zaplatených úrokov sa nikam neukladá ani sa nepoužije na žiadnom výpise. Slúži iba na pomocný výpočet výšky daňového bonusu.
 • Stravné lístky -> Stravovanie zamestnancov
  Program pre spracovanie stravných lístkov je rozšírený na spracovanie stravovania zamestnancov. Programom podporované typy stravovania sú "Podniková jedáleň", "Gastrolístok", "Gastrokarta" a "Finančný príspevok".

V-2.247 - 10.02.2021

 • RLFO - doprihlasenie za január 2021
  Na základe vylúčenia RLFO pre doprihlásenie s dátumom skorším ako 14.01.2021 a následnej komunikácie so SP bolo upravené generovanie RLFO na doprihlásenie DP pre študentov alebo dôchodcov s výnimkou s dátumom vzniku poistenia pred 14.01.2021 tak, že do XML sa v tomto prípade IČPV neuvedie, i keď je už pridelené.

V-2.246 - 02.02.2021

 • IČPV vo výkazoch SP
  Do výkazov SP (MVP aj VPP) vrátane pomocných opisných zostáv bol doplnený údaj IČPV. Všetky tieto zostavy sú iba na internú potrebu. Dôležité je zapísanie IČPV do XML, čo sa touto úpravou nemenilo.
 • Prvá pomoc PLUS-zmena na portáli
  Na portáli slovensko.sk došlo v priebehu ostatného víkendu k zmne spôsobu vkladania údajov o zamestnancoch z doterajšieho neštandardného (vloženie kompletných údajov do dátového okna, čo mnohokrát nefungovalo) na štandardný (určenie umiestnenia a mena súboru s dátami. K tejte zmne je prispôsobený aj program pre podporu podávania výkazov tak, že do schránky (clipboard) nie sú vložené dáta zamestnancov, ale úplné meno súboru. Aktualizovaná je aj prezentácia k spôsobu podania výkazu, ktorú je možné prezrieť si aj priamo z programu na podporu k PPPlus.

V-2.245 - 01.02.2021

 • Export do EXCELu z operatívy a tlačí
  Pre určenie správania programu po exporte dát do EXCELu boli do programu zavedené dva parametre: OPEXCELRUN a TLEXCELRUN, ktorými sa určí správanie programu po exporte dát do EXCELu z operatívy alebo z tlačových zostáv. Ak má príslušný parameter hodnotu "E", tak sa po vytvorení súboru naštartuje program EXCEL, aby vytvorené dáta zobrazil. Ak má inú hodnotu, tak sa súbor iba vytvorí a nevyvolá sa žiadna ďalšia akcia.
 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2021 =====
  Táto verzia (2.245) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2021.

V-2.244 - 29.01.2021

 • Výpočet priemerov v roku 2021
  Program pre výpočet a úpravu priemerov bol upravený tak, aby pri výpočte priemerov od obdobia 2021/01 používal pre limitovanie novú tabuľku minimálnych mzdových nárokov.
 • Prvá pomoc Plus
  Pri vytváraní podkladov pre podporu "Prvá pomoc PLUS" bol upravený test na dátum ukončenia pracovného vzťahu s ohľaodm na to, že pri dodatočnom vytváraní žiadostí sa testuje dátum ukončenia v archívnom kmeňovom súbore.
 • SP: MVP a VPP ver.2021
  Tvorba MVP (červený výkaz) a VPP (zelený výkaz) boli upravené podľa špecifikácií SP, aby zodpovedali verzii týchto výkazov pre rok 2021.

V-2.243 - 20.01.2021

 • Preberanie IČPV - ďalšie úpravy
  Pri preberaní reálnych dát sa zistilo, že SP v niektorých prípadoch eviduje namiesto dátumu vzniku pracovného / poistného vzťahu zamestnanca dátum pridelenia variabilného symbolu zamestnávateľovi. V takých prípadoch program nevedel napárovať záznam IČPV zo Sociálnej poisťovne na záznam v kmeňových dátach MZD. Pre účel možnosti automatického napárovania takýchto záznamov bol do programu zavedený nový parameter SPICZDAT - "IČZ v SP-dátum pridelenia". Do tohoto parametra je potrebné zapísať dátum, kedy SP pridelila variabilný symbol (IČZ) zamestnávateľovi.

V-2.242 - 16.01.2021

 • Prevzatie IČPV zo Sociálnej poisťovne
  SP aktivovala zobrazovanie IČPV a teda aj možnosť hromadného prevzatia ICˇPV dňa 14.1.2021 tesne po polnoci. Prvé reálne skúsenosti ukázali niektoré problémy. Najväčším z nich je skutočnosť, že väčšinou je prevzatý súbor pred uložením otvorený v aplikácii EXCEL a následné uloženie znehodnotí dáta tým, že sa odstránia vedúce nuly. V programe boli vykonané zmeny na zvýšenie pohodlnosti pri načítaní "opravných" dát a tiež bol vylepšený mechanizmus automatického napárovania záznamov z SP na záznamy v kmeňových dátach MZD.

V-2.241 - 10.01.2021

 • Nové MZL pre výpočet od 2021/01
  Pre zadanie a správny výpočet nových mzdových nárokov boli vytvorené alebo upravené MZL 2261 - Príplatok za sobotu, 2281 - príplatok za nedeľu, 5B23/8B23 - dlhodobé ošetrovné (použíteľné od apríla 2021), 386 a 387 (13. a 14. plat - zrušenie oslobodenia). S touto zmenou súvisí aj úprava mzdových konštánt PRIP_SO, PRIP_NE, PRIP_NOC.
 • Operatívna úprava RLFO
  V štruktúre RLFO boli vykonané ďalšie drobné úpravy na základe prvých reálnych skúseností z podávania RLFO; v reálne nasadených kontrolách štruktúry RLFO na strane SP sú kontroly na obsah a formu RLFO mierne odlišné od tých, ktoré boli k dispozícii na testovanie. Po úprave boli RLFO úspešne podané.
 • Minimálny mzdový nárok
  Pre výpočet mzdy od januára 2021 je v zmysle novely zákona zmenený spôsob určenia minimálnych mzdových nárokov. Zmena je realizovaná priamo v procese výpočtu a v zmenenom obsahu tabuľky minimálnych mzdových nárokov.
 • Evidenčný počet pracovníkov - EXPORT
  Tlačová zostava "Evidenčný počet pracovníkov" má rozšírené možnosti exportu. V prípade, ak sa požaduje zobrazenie analytického súboru je vo formulári na jeho zobrazenie pridané tlačidlo "EXCEL", ktoré zrealizuje export analytického súboru do excelu. V prípade, že sa požaduje tlač kontrolných záznamov (hodnota parametra "A" alebo "B") je rozšírený export pracovného súboru zostavy. V zachovanom poradí z tlačovej zostavy sú do exportu pridané kontrolné záznamy, pričom prvý stĺpec exportu s označením KZ="kontrolný záznam" hviezdičkou vo svojom obsahu rozlišuje kontrolné záznamy od kumulatívnych záznamov. V prípade, že sa tlač kontrolných záznamov nepožaduje, export pracovného súboru zostavy je bez zmeny, teda obsahuje iba kumulatívne záznamy.

V-2.240 - 04.01.2021

 • Pridanie potvrdenia o mieste výkonu práce k UV808
  V distribuovaných personálnych zostavách je pridaná nová zostava "potvrdenie o mieste výkonu práce UV 808". Táto nová zostava obsahuje potvrdenie pre zamestnanca, že spĺňa podmienky výnimiek z uznesenia vlády SR č. 808 bod B.1.1. V potvrdení o mieste výkonu práce bude uvedené sídlo zamestnávateľa, resp iný údaj, ktorý bude zapísaný v údaji "Miesto výkonu práce" na obrazovke OK03. Inštalačný program sám doplní túto personálnu zostavu do zoznamu personálnych zostáv.
 • Kmeňové zostavy -> IČPV
  Kmeňové zostavy sú rozšírené o distribuovanú definíciu s označením "IČPV", ktorá je určená na jednoduchú kontrolu prevzatých hodnôt IČPV zo Sociálnej poisťovne.

V-2.239 - 29.12.2020

 • Úpravy RLFO podľa aktuálneho usmernenia
  V programe pre generovanie RLFO boli vykonané niektoré úpravy na základe aktuálnych informácií zo servisnej služby SP pre SW firmy. Program sa už nepýta, v akej štruktúre má vytvárať RLFO, ale po 29.12.2020 vždy vytvára novú štruktúru. Zmeny boli realizované najmä pre cudzincov bey povolenia pobytu a bez prideleného RČ.

V-2.238 - 27.12.2020

 • Prevzatie IČVP zo Sociálnej poisťovne
  Do programu bola v časti "Uzávierky", "Špeciálne činnosti" doplnená služba "Prevzatie IČVP zo Sociálnej poisťovne". Viac detailov o tejto operácii nájdete na www.compeko.sk..
 • Nová schéma pre RLFO
  SP oznámila, že približne od 28.12.2020 bude prijímať RLFO iba v novej schéme platnej pre rok 2021. Vo vnútornom obsahu RLFO je množstvo zmien, avšak najdôležitejšia je tá, že okrem prihlášky je potrebné vždy uvádzať nový údaj SP IČPV. (K získaniu a načítaniu tohto údaja je samostatný komentár v zmenách i na www.compeko.sk v sekcii "Novinky"). Keďže nie je úplne jasný dátum, od kedy bude potrebné RLFO podávať v novej forme, program sa v čase od 28.12.2020 do 31.1.2021 bude pýtať, či je potrebné RLFO vytvoriť v novej schéme platnej pre rok 2021. Ak odpovieme "Nie", RLFO sa vytvorí v doteraz platnej štruktúre.
 • Potvrdenie o príjmoch za rok 2021
  Do programu bola doplnená tlač potvrdenia o zdaniteľných príjmoch ... za rok 2021. V tlačive pre rok 2021 nie sú údaje o 13. a 14. plate.

V-2.237 - 11.11.2020

 • Výkazy Prvá pomoc PLUS
  Nový projekt "Prvá pomoc PLUS" (ďalej ako PPP) je realizačne úplne odlišný od projektu Prvá pomoc. V Projekte PPP nie je možné vopred si pripraviť výkaz, ale všetky výkazy sa vypĺňajú on-line manuálne priamo na portáli slovensko.sk. Jedinou pomôckou môže byť načítanie údajov zamestnancov z CSV súboru i to neštandardným spôsobom (miesto uvedenia názvu súboru je potrebné preniesť obsah súboru). Nová možnosť v programe MZDY pripraví príslušné CSV súbory a vloží ich do schránky (clipboard). Keďže návody na stránke pomahameludom.sk sú chybné, priamo z programu pre PPP je možné prezretie si nášho návodu na podanie výkazov. Návod na podanie je tiež možné prezrieť priamo zo stránky www.compeko.sk z časti k problematike COVID-19.

V-2.236 - 10.11.2020

 • Odoslanie hesla pre EVP mailom
  Pri generovaní hesiel pre EVP (Elektornické výplatné pásky) je nová možnosť: odoslať informáciu o vygenerovaní hesla mailom. Mail sa odošle na mailovú adresu pracovníka, ktorá je zadaná v kmeňových údajoch, dokument je vždy komprimovaný ako ZIP chránený heslom a heslo je osobné číslo pracovníka. Túto možnosť je možné využiť pri jednotlivom vygenerovaní hesla ale tiež pri hromadnom generovaní hesiel pre EVP.
 • LOG zmien kmeňových dát
  V programe "LOG zmien kmeňových dát" je rozšírená štruktúra súboru zmien o pole určené na zápis programu, z ktorého bola vykonaná zmena kmeňových dát. Nové pole sa zobrazuje ako samostatný stĺpec v základnom prehliadači ako aj v dátovom okne detailu záznamu. Programy z ktorých môže byť priamo vykonaná zmena kmeňových dát sú nasledovné: "Mesačné mzdové zložky", "Zrážky", "Nároky", "Aktualizácia kmeňových údajov" a "Hromadná aktualizácia kmeňa". Zmeny zo súboru "Kmeňové údaje budúcich období" sa prenesú do kmeňových dát počas mesačnej alebo ročnej závierky, prípadne aj užívateľsky spustením programu "LOG zmien kmeňových dát" v časti "Uzávierky", "Špeciálne činnosti".
 • Kalendáre pre rok 2021
  Do distribučnej sady sú doplnené kalendáre pre rok 2021
 • Minimálna mzda na rok 2021
  V distribučnej sade sú doplnené už známe konštanty pre rok 2021, najmä minimálna mzda, ktorá je stanovená priamo zákonom 249/2020. S účinnosťou od 1.1.2021 sa mení aj zaokrúhľovanie vypočítanej hodinovej MM pre kratší pracovný čas na 3 des. miesta.
 • Tabuľka dôch. veku pre rok 2021
  Do tabuliek údajov je doplnená tabuľka pre výpočet dôchodkového veku podľa novely zákona účinnej od 1.1.2021. Táto tabuľka sa použije pre výpočet až od obdobia 2021/01. Dovtedy sa použije aktuálna tabuľka. Tabuľla obsahuje tieto údaje: stĺpec 1 je rok narodenia osoby, údaje v ďalších stĺpcoch obsahujú počet mesiacov (v desatinnej časti + počet dní) pre určenie dôchodkového veku. Jednotlivé stĺpce sú určené pre osoby takto: 02=muž, 03=muž/1 dieža, 04=muž/2 deti, 05=muž/3 a viac detí, 06=žena, 07=žena/1 dieťa, 08=žena/2 deti, 09=žena/3-4 deti, 10=žena/5 a viac detí.
 • Evidenčný počet pracovníkov
  Tlačová zostava "Evidenčný počet pracovníkov" je rozšírená o možnosť zahrnúť alebo nezahrnúť do evidenčného počtu aj pracovníkov s druhom pracovného vzťahu "9=ostatné". Na uvedenú voľbu je do výberovej masky parametrov zostavy doplnené zaškrtávacie pole 'Do evidenčného počtu zahrnúť aj druh pracovného vzťahu "9"'.

V-2.235 - 13.10.2020

 • Prepočet nároku na dovolenku
  Pri prepočte nároku na dovolenku spätne za uzatovrený rok v prípade čerpania RD ku koncu roka program v niektorých prípadoch neurčil správne pôvodný predpoklad budúceho čerpania rodičovskej dovolenky a následne došlo k nesprávnemu kráteniu dovolenky. Výpočet v bežnom roku bol správny.
 • Zostava "Očakávaný stav pracovníkov"
  Tlačová zostava "Očakávaný stav pracovníkov" pri korekcii očakávaného stavu pracovníkov zohľadňuje zo súboru "Kmeňové údaje budúcich období" údaje za inteval období ohnaničený obdobím nasledujúcim po období spracovania a obdobím odvodeným zo zadaného dátumu ku ktorému sa očakávaný stav pracovníkov požaduje.

V-2.234 - 11.10.2020

 • Výkazy COVID - dosiahnutá mzda
  Do štandardných parametrov výpočtu podkladov pre výkazy COVID bola do výpočtu poskytnutej mzdy pridaná aj skupina mzdových zložiek 57 (nárokové náhrady).

V-2.233 - 03.10.2020

 • Dohody s nepravidelnou prac.dobou
  Výpočet počtu dní ZP pri dohodách s nepravidelnou pracovnou dobou bol upravený tak, že do počtu dní vykázovaných vo výkaze preddavkov na ZP zarátava iba dni skutočne vykonanej práce (podľa dní uvedených v MZL 63**). Ak dni nie sú určené, započíta sa iba jeden deň (posledný deň mesiaca). Táto úprava sa uplatní iba vtedy, ak všetky aktívne pracovné pomery sú dohody (typ pracovného vzťahu je C,D,E,F) a typ pracovnej doby je "N" = nepravidelne rozvrhnutá pracovná doba.
 • Vybrané tlačové zostavy a údaje z KÚBO
  Tlačové zostavy "Pohyb pracovníkov " zo skupiny zostáv "Štandardné zostavy ", "Kmeňové zostavy" a "Personálne zostavy" v prípade vytvárania za obdobie vyššie ako je obdobie spracovania zohľadňujú dáta zapísané v súbore kmeňových údajov budúcicjh období.
 • Prvá pomoc - výkazy za 2020/09
  Do programu boli zaradené aktualizované výkazy "Prvá pomoc" platné za obdobie 2020/09. Vo výkazoch je fixne určené obdobie a nedá sa meniť. Žiadne iné zmeny vo výkazoch nie sú.

V-2.232 - 27.09.2020

 • UMS -> Prepočet nároku na dovolenku
  Ukončenie mesačného spracovania je rozšírené o možnosť vykonať prepočet nároku na dovolenku. V prípade zadania požiadavky na prepočet nároku na dovolenku sa sprístupní pole pre zadanie typu aktualizácie kmeňového údaja "Dovolenka - nárok " a voľba pre možnosť pridať do protokolu uzávierky aj protokol z výpočtu nároku na dovolenku.
 • Kmeňové údaje budúcich období
  Zápis kmeňových údajov budúcich období je rozšírený o možnosť zápisu údajov "Dôvod ukončenia pracovného vzťahu", "Podmienka ukončenia pracovného vzťahu" a "Dovolenka-nárok".

V-2.231 - 06.09.2020

 • Prenos poznámky z nárokov
  Pri MZL, pri ktorých sa požaduje prenos textu poznámky do poznámky vo výpočtovom súbore, tento prenos sa nezrealizoval pri zadaní danej MZL do nárokov. Problém bo lidentifikovaný a odstránený.

V-2.230 - 03.09.2020

 • Prvá pomoc - výkazy za 2020/08
  Do programu boli zaradené aktualizované výkazy "Prvá pomoc" platné za obdobie 2020/08. Vo výkazoch je fixne určené obdobie a nedá sa meniť. Žiadne iné zmeny vo výkazoch nie sú.
 • Odoslanie chybovej správy
  Ak vznikne chybový stav (mimoriadna situácia), program má možnosť odoslať technickú správu k vzniku mimoriadnej situácie mailom. Na odoslanie správy doteraz program využíval štandardného mailového klienta (spravidla Outlook). V prostrediach, kde ale žiaden mailový klient nie je naištalovaný, odoslanie nebolo možné. Preto bola zrealizovaná úprava, ktorá umožní priame odoslanie mailu aj bez nainštalovaného štandardného mailového klienta. Pred odoslaním je možné upraviť text mailu, odosielateľa aj príjemcu (všetky uvedené údaje sú štandardne prednastavené).
 • Aktualizovaný výkaz Pen 3-04
  Forma výkazu Pen 3-04 (Modul 5) bola aktualizovaná podľa aktuálneho tvaru tohto výkazu. Oproti predošlému z výkazu boli vylúčené niektoré riadky a stĺpec 2. Zostávajúce riadky boli prečíslované, ale obsah sa nezmenil.
 • Aktualizovaný výkaz Praca 2-04
  Forma výkazu Praca 2-04 bola aktualizovaná podľa aktuálneho tvaru tohto výkazu. Oproti predošlému z výkazu boli vylúčené niektoré riadky a stĺpec 2. Zostávajúce riadky boli prečíslované, ale obsah sa nezmenil.

V-2.229 - 12.08.2020

 • Tlač výkazu ZP
  V tlači výkazu ZP (pre 1, alebo 2 zamestnancov) bola drobna technická chyba, ktorá spôsobila vznik chybového hlásenia pri pokuse o vytlačenie tlačiva. Kontrolný opis, vyhotoevenie výkazu v elektronickej forme aj podanie výkazu boli bez chyby). Chyba bola identifikovaná a odstránená.

V-2.228 - 06.08.2020

 • Výpočet priemerov pre CN
  Proces výpočtu priemerov pre CN bol upravený tak, aby zohľadnil aktuálne definície MZL pre výluku COVID. MZL pre výpočet niektorých typov výluk má viac krokov a v niektorých prípadoch výpočet priemerov tieto MZL mohol ignorovať, čo mohlo spôsobiť drobné rozdiely (spravidla v prospech zamestnanca).
 • Prvá pomoc - výkazy za 2020/07
  Do programu boli zaradené aktualizované výkazy "Prvá pomoc" platné za obdobie 2020/07. Vo výkazoch je fixne určené obdobie a nedá sa meniť. Žiadne iné zmeny vo výkazoch nie sú.
 • Deň určený na výplatu miezd
  V parametroch nastavení SSMZD je nový parameter S_DENVYP - Deň určený na výplatu miezd. Hodnota tohto parametra sa použije na určenie dňa určeného na výplatu miezd v niektorých výkazoch (MVP a VPP pre SP, MVP do ZP). Ak je parameter uvedený v hodnotách medzi 1 a 28, tak progrma ponúkne ako deň ... príslušný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Ak parameter nie je uvedený (má hodnotu 0), progrma onúkne ako Deň ... posledný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca (doterajší stav).

V-2.227 - 15.07.2020

 • Aktualizácia LPN
  Vo voľbe "Uzávierky / Špeciálne činnosti" bola operácia napárovania PN a LPN nahradená aktualizáciou LPN, ktorá má prepárovanie s PN pod tlačidlom "Iné".

V-2.226 - 12.07.2020

 • Názov strediska v exportoch DBF, XLS
  Rozsah poľa "Názov strediska" bol vo všetkých tlačových zostavách a operatívnych prehľadoch pre export do tvaru DBF a pre EXCEL rozšírený na 60 znakov.
 • Prvá pomoc - výkazy za 2020/06
  Do programu boli zaradené aktualizované výkazy "Prvá pomoc" platné za obdobie 2020/06. Vo výkazoch je fixne určené obdobie a nedá sa meniť.
 • Mzdový list - aj PN bez nároku
  V mzdovom liste sa v časti "Dávky NP" zobrazia aj neprítomnosti zadávané mzdovými zložkami 5A2* (PN bez nároku na náhradu príjmu a dávku NP).

V-2.225 - 25.06.2020

 • Životné minimum a odvodené konštanty
  V distribučnej sade programu MZDY sú nastavené aktuálne hodnoty životného minima (úprava je realizovaná na základe Opatrenia MPSVaR 174/2020 Z.z. o úprave súm životného minima s účinnosťou od 1.7.2020). Nová suma životného minima od 1.7.2020 je 214,83 (zvýšenie o 4,63 Eur = 2,20%). Táto sa priamo použije napr. pri výpočte nepostihnuteľných súm pri exekúciách. Odvodené konštanty s účinnosťou od 1.1.2021 sú suma daňového bonusu (23,22 Eur mesačne, 278,64 Eur ročne) a nezdaniteľná časť základu dane (375,95 Eur mesačne, 4511,43 Eur ročne).

V-2.224 - 24.06.2020

 • Zostava "Očakávaný stav pracovníkov"
  Do programu je doplnená tlačová zostava "Očakávaný stav pracovníkov". Zostava vytváraná ku konkrétnemu dátumu z budúcich období dátovo vychádza z údajov PER a SPP bežného obdobia. Vzhľadom k dátumu ku ktorému sa zostava vytvára program vykoná korekcie stavu pracovníkov. Z údajov súborov PER / SPP bežného obdobia program koriguje očakávaný stav o pracovníkov ktorí nie sú v stave a o vyňatia v súbore PER bežného obdobia. Z údajov súboru "Kmeňové údaje budúcich období" program koriguje očakávaný stav o pracovníkov s ukončeným pracovným vzťahom a o pracovníkov so zmenou strediska so zodpovedajúcim dátumom účinnosti zmeny strediska. Zo súborov mesačných dát bežného obdobia a budúcich období program koriguje očakávaný stav o pracovníkov so zadanými vyňatiami, ktoré zodpovedajú definícii zoznamu vyňatí z parametrov zostavy.
 • Kmeňové údaje budúcich období
  Zápis kmeňových údajov budúcich období je rozšírený o zapis údaja "Dátum účinnosti zmeny strediska". Uvedený údaj sa použíje pri tvorbe zostavy "Očakávaný stav pracovníkov". Parameter "KÚBO: Dátum účinnosti zmeny HS" určuje, či sa má pri zápise kmeňových údajov budúcich období sprístupniť pre zápis aj pole "Dátum účinnosti zmeny strediska". Štandardné nastavenie hodnoty parametra je N = nie.

V-2.223 - 16.06.2020

 • Hlásenie - údaje na prvej strane - riado
  Vzhľadom na aktuálne nastavené kontroly pre Hlásenie na portáli FSSR bol upravený proces výpočtu riadku "D" (Vyplatená suma daňového bonusu na úroky) tak, že údaje sa preberajú iba z rovnakého údaja na prehľadoch. Údaje z RZD sa nepoužijú.

V-2.222 - 09.06.2020

 • Prvá pomoc - výkazy za 2020/05
  Do programu boli zaradené aktualizované výkazy "Prvá pomoc" platné za obdobie 2020/05. Vo výkazoch je fixne určené obdobie a nedá sa meniť.

V-2.221 - 31.05.2020

 • ELDP-vylúč.doby - neúplné dni
  Podľa aktuálneho vyjadrenia SP k vylúčiteľným dobám počas neprítomnosti ktorá netrvala celý deň (celú pracovnú zmenu) sa do počtu kalendárnych dní vylúčiteľných dôb majú zarátavať iba tie dni, v ktorých daná neprítomnosť trvala celý deň (celú pracovnú zmenu). Počet dní sa v zmysle tohto stanoviska upraví automaticky pri zostavovaní podkladu pre ELDP resp eELDP na základe údajov o danej neprítomnosti v príslušnom mesačnom súbore.

V-2.220 - 27.05.2020

 • Prvá pomoc - zmena výkazu 3B
  Vo výkaze pre Opatrenie 3B došlo ku štrukturálnej zmene (niekedy po 14.5.2020): vypustený je stĺpec s vymeriavacími základmi. Do programu bol zaradený aktuálne platný vzor výkazu pre Opatrenie 3B platný pre žiadosti za mesiac apríl 2020.

V-2.219 - 15.05.2020

 • MZL pre výluku COVID
  Do distribuovanej sadz MZL bola pridaná nová MZL 585E - Výluka COVID80S, ktorá sa vypočíta rovnako ako MZL 585D (80%), ale na rozdiel od MZL 585D v prípade kalendára s generovaní sviatkov ponechá sviatky bezo zmeny, teda vygeneruje sa na tieto dni náhrada za sviatok v štandardnej výške (spravidla 100%). O použití MZL 585D alebo 585E sa musí rozhodnúť mzdárka na základe toho, ktorý variant je možné u daného zamestnanca použiť. Ďalej všetky MZL 585* boli upravené tak, že pri výpočte údajov pre ELDP bude doab výluky považovaná za vylúčiteľnú dobu.

V-2.218 - 14.05.2020

 • Zmena kódu klávesu CTRL vo Windows
  Niektorá z nedávnych aktualizácií Windows 10 priniesla so sebou zmenu interných kódov niektorých klávesov na klávesnici. Jednou zo zmien bola aj zmena kódu klávesu CTRL. Táto zmena mala za následok, že stlačením klávesu ctrl+ENTER na ľubovoľnej položke menu v programe MZDY program neprešiel do režimu natavenia parametrov resp nastavenia prístupových oprávnení. Vo všetkých programoch, ktoré kláves CTRL umožňujú použiť, bola vykonaná programová úprava, ktorou program reaguje na stlačenie CTRL v straších verziách Windows (XP, 7, 8, staršie verzie W10) ale aj v aktuálnej verzii Windows 10.
 • Názov strediska v exportoch DBF, XLS
  Všetky tlačové zostavy a operatívne prehľady, ktoré využívajú ako svoj dátový zdroj pracovný súbor obsahujúci údaj "Stredisko", sú pre export do tvaru DBF a pre EXCEL rozšírené o pole "Názov strediska".

V-2.217 - 05.05.2020

 • Mzdový list - MZL COVID
  Do distribuovaných parametrov UMZL (Úplného mzdového listu) boli doplnené MZL súvisiace s COVID. Do samostatných tabuliek hodín a dní boli doplnené MZL 5AC1 a 5B2C. MZL 585* sa pri štandardných parametroch zobrazujú v tabuľke peňažných MZL.
 • Prvá pomoc - ak v PC nie je EXCEL
  Možnosť priameho exportu údajov zamestnancov do "pomocného" EXCEL súboru alebo talč údajov vybraných zamestnancov sú rozšírené o údaje "Počet zamestnancov" a "Celkový vymeriavací základ". Tieto údaje je potrebné manuálne preniesť do finálneho výkazu určeného na podanie.

V-2.216 - 01.05.2020

 • Prvá pomoc - ak v PC nie je EXCEL
  Ak v počítači, na ktorom bežia MZDY, nie je nainštalovaný program EXCEL, tak je možné dáta zamestnancov priamo z voľby Manuálny výber zamestnancov exportovať dáta vybraných zamestnancov do súboru v štruktúre EXCEL. Tento súbor je potom možné prekopírovať do PC, v ktorom je EXCEL alebo OpenOffice nainštalovaný, a do výkazu MPSVaR ho vložiť pomocou ctrl+c a ctrl+v.

V-2.215 - 28.04.2020

 • Hlásenie - údaje na prvej strane
  Vzhľadom na rôzne spôsoby spracovania RZD, prehľadov ... za rok 2019 bol upravený pri výpočte hlásenia za rok 2019 spôsob výpočtu daňového bonusu na úroky (preberá sa výhradne z údajov RZD) a výpočtu príspevku na rekreáciu (preberá sa výhradne z výpočtových súborov roku 2019).

V-2.214 - 27.04.2020

 • Hlásenie - súčtová chyba
  V niektorých prípadoch sa stalo, že program nesprávne spočítal sumy daňových bonusov na úroky §33a z časti 5. do riadku "D". Problém bol identifikovaný a odstránený.
 • Výkaz pre podporu "Prvá pomoc" COVID
  Vo výpočte celkového nekráteného vymeriavacieho základu program spočítal všetky hodnoty MZL 9005 v súbore VYP (teda aj z opakovaných výpočtov). Výpočet bol upravený tak, aby spočítal hodnotu týchto MZL iba z posledného definitívneho výpočtu.

V-2.213 - 26.04.2020

 • Výkaz pre podporu "Prvá pomoc" COVID
  V nepravidelnom spracovaní je nová voľba "Q-Výkaz pre podporu Prvá pomoc COVID". V tjeto voľbe je možné pripraviť výkaz pre štátnu podporu podľa opatrenia 1, 3A alebo 3B za zvolené obdobie prípadne stredisko. Program vyberie za požadované obdobie zamestnancov v riadnom pracovnom pomere (typpv="A") s dátumom nástupu najneskôr 1.3.2020 a uplatní ďalšie realizovateľné filtre (pomer neprítomnosti voči časovému fondu, ..). Následne je možné výber zamestnancov aktualizovať (napr. vylúčiť zamestnancov, ktorí sú vo výpovednej lehote, ...). Po ukončení výberu program naplní príslušný výkaz MPSVaR a umožní jeho ďalšiu aktualizáciu (manuálne je potrebné doplniť ďalšie nemzdové údaje). Podanie je potrebné vykonať manuálne podľa inštrukcií na portáli www.pomahameludom.sk .
 • Tlač zostáv účtovného súboru -> export
  Tlačové zostavy účtovného súboru "Mesačný účtovný súbor", "Mesačný účtovný súbor -> výber polí", "Analytická účtovná zostava", a "Rekapitulácia" sú rozšírené o možnosť exportu zobrazeného obsahu zostáv do formátu DBF a pre EXCEL.
 • Operatíva účtovného súboru -> filter
  Operatíva účtovného súboru má upravený výberový filter. Pokiaľ sa vyberie na zobrazenie exportovaný účtovný súbor, operatívny prehľad bude obsahovať údaje zo súboru, ktrorý je úrčený na základe hodnoty poľa "Výber súboru" vybranej zo zoznamu jeho hodnôt.
 • Mzdový list -> export
  Mzdový list je rozšírený o možnosť exportu vybraných častí zostávy do formátu DBF a pre EXCEL. Export obsahuje údaje "Časový fond zákonný", "Časový fond dohodnutý", "MZL hodiny", "MZL dni", "MZL sumy v EUR" a "KMN údaje" . Pri kmeňových údajoch za exportujú iba vybrané číselné kmeňové údaje.
 • Operatívne prehľady -> názov strediska
  Operatívne prehľady "Mesačné vstupné údaje", "Výpočtový súbor" a "Výplaty poklaňou" sú v zékladnom perhliadači rozšírené o údaj "Názov strediska". Údaj "Názov strediska" je zároveň zahrnutý do evportu príslušných súborov pre EXCEL.
 • Nové schémy výkazov do SP
  Sociálna poisťovňa dnes (23.4.2020) zverejnila aktualizované štruktúry MVP a VPP. Nové schémy sú povinné pre všetky výkazy, ktoré majú v hlavičke obdobie 2020/04 a neskôr (teda aj výkaz VPP - zelený - za mzdové obdobie marec 2020). V programoch vytvárajúcich súbory pre priame podanie výkazov MVP a VPP cez portál SP boli upravené podľa inštrukcií SP a nové schémy boli na testovacích dátach overené ako správne.

V-2.212 - 22.04.2020

 • Zoznam pracovníkov, ktorým sa vykoná RZD
  Tlačová zostava v RZD "Zoznam pracovníkov, ktorým sa vykoná RZD" je rozšíšírená o stĺpec "Bonus na úroky par.33a na vyplatenie".
 • Hlásenie 2019 - príspevok na rekreáciu
  Pri vytváraní Hlásenia za rok 2019 sa do údaje príspevkov na rekreáciu preberali z neprávneho údaja v RZD. Problém bol identifikovaný a odstránený; údaje o počte zamestnancov a o poskytnutej sume príspevkov na rekreáciu sa preberá z vlastných údajov o príjmoch v RZD.

V-2.211 - 06.04..2020

 • RZD-odoslanie potvrdenia 2% na mail
  Program pre RZD je v časti "Tlače" rozšírený o možnosti "Odoslanie potvrdenia o zaplatení dane pre účel poukázania 2% na mail" a "Odoslanie potvrdení o zaplatení dane pre účel poukázania 2% na maily". Potvrdenie je možné odoslať jednotlivo za aktuálneho pracovníka alebo hromadne za pracovníkov so zadanou požiadavkov na odosielanie RZD mailom.

V-2.210 - 05.04..2020

 • Úprava MZL 585, 585C, 585D pre SPP
  Definície všetkých MZL pre výluky boli upravené tak, aby bolo možné zadávať výluku aj pre ďalšie pracovné pomery samostatne.

V-2.209 - 04.04..2020

 • Nová MZL 585D - Výluka COVID
  Podľa nového ustanovenia §250b ods. (6) Zákonníka práce počas výluky v čase mimoriadnej situácie patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške 80% jeho priemerného zárobku, najemenej však vo výške minimálnej mzdy. Na realizáciu tohto ustanovenia je v programe k dispozícii nová MZL 585D. Účinnosť tohto ustanovenia je od 4.4.2020

V-2.208 - 31.03.2020

 • Nové MZL pre COVID-19
  Do distribučnej sady a tiež na webové sílo boli doplnené ďalšie MZL v súvislosti s opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19. Ide o MZL 5AC1-PN pre karanténu, a MZL 5B2C-OČR z dôvodu COVID-19. Detailnejší popis k MZL je na www.compeko.sk.

V-2.207 - 22.03.2020

 • Import MZL priamo z webu
  V programe pre aktualizáciu číselníka mzdových zložiek je fukcia importu MZL rozšírená o možnosť piameho importu MZL z webu. Táto voľba je v okne importu označená ikonou prehliadača IE a priamo prevezme sadu distribuovaných všeobecných štandardných MZL z webového sídla www.compeko.sk. Následný import je rovnaký, ak pri importe z iného zdroja.
 • Výluka COVID-19
  Pre zaznamenanie výluky z dôvodu uplatňovania opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 (s nárokom na náhradu mzdy) je vytvorená nová MZL 585C. Funkčne je zhodná s MZL 585, ale líši sa textom a takto dáva možnosť dodatočne tieto časy pre účely štatistík jednoznačne určiť, vybrať a spočítať.
 • RLFO - nová štruktúra od 1.4.2020
  SP pristúpila ku zmene štruktúry RLFO ako dôsledok zmeny v zákone o Sociálnom poistení (zavedenie osobitného poistného plateného zamestnancom, ktorý je zamestnaný ako mestský policajt). Obsahovo sa uvedená zmena týka iba miest a obcí, ktoré majú zriadenú vlastnú mestskú políciu. Avšak štrukturálna zmena sa týka všetkých zamestnávateľov. Povinnosť používať novú štruktúru XML súboru pre podávanie RLFO je platná od 1.4.2020 00:00. Táto podmienka je zabudovaná v programe tak, že XML súbory pre RLFO vytvorené po 31.3.2020 23:59:59 budú už vytvárané v novej štruktúre. Na to ale treba mať nainštalovanú verziu V-2.207 alebo novšiu. Podobné úpravy v štruktúre MVP a VPP budú zrealizované po ich zverejnení zo strany SP. V čase uvoľnenia verzie s touto úpravou nebolo možné novú štruktúru na stránke SP otestovať.

V-2.206 - 13.03.2020

 • PZ: Miesto výkonu práce (COVID19)
  V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia vírusu COVID19 vznikla potreba zamestnávateľov vydať v prípadoch, kedy je to žiadúce (napr. v prihraničných oblastiach), potvrdenie o mieste výkonu práce. Preto bola do personálnych zostáv doplnená špeciálna jednoduchá zostava "Potvrdenie o mieste výkonu práce". Táto zostava sa automaticky nainštlauje vo všetkých režimoch inštalácie (teda nie je potrebné na tento účel nič potvrdzovať, zadávať, ...).

V-2.205 - 04.03.2020

 • Aut. úprava priemeru podľa zar. mzdy
  Do programu bol pridaný nový parameter, ktorým je možné určiť, že počas výpočtu mzdy sa automaticky upraví hodnota priemeru pre pracovnoprávne účely tak, aby nebola menšia ako priemer vypočítaný zo zaručenej mzdy a to buď použitím priemerného počtu pracovných dní v mesiaci (21,74) alebo skutočného počtu pracovných dní v aktuálnom mesiaci (podľa kalendára používaného pre daného pracovníka).
 • Export do formátov TXT, CSV, DBF. XLS
  "Integrujúce väzby" sú v časti "Export" rozšírené o univerzálny export súborov podsystému do súborov formátov TXT, CSV, DBF, XLS.

V-2.204 - 12.02.2020

 • Úplný mzdový list
  Do štandardných parametrov úplného mzdového listu boli doplnené všetky druhy materských dovoleniek vrátane muža na rodičovskej dovolenke s nárokom na materské (MZL 5B37). Nové záznamy do parametrov UMZL doplní inštalačný program.
 • Tvorba sociálneho fondu
  Vo voľbe "Tvorba sociálneho fondu" bola vykonaná úprava, ktoru si program zapamätá posledné nastavenie volieb pre výpočet tvorby SF a rovnaké nastavenia ponúkne pri ďalšom výpočte SF.

V-2.203 - 06.02.2020

 • Žiadosť o vykonanie RZD, Potvrdenia ....
  Tlačové zostavy "Potvrdenie o príjmoch za rok 2019", "Potvrdenie o príjmoch za rok 2020" a "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane" sa pri výbere mailovej adresy pre odoslanie dokumentu riadia nastavením hodnoty parametra "EVP_UAO: použiť údaje akt. obdobia". Ak sa vytvárajú elektronické dokumenty za predchádzajúce obdobie, tak sa štandardne použijú pre vytvorenie a rozoslanie dokumentov údaje z príslušného obdobia. Ak požadujeme, aby sa pre rozoslanie dokumentov použili aktuálne kmeňové údaje, dáme do tohoto parametra hodnotu "A". V tom prípade sa z aktuálneho kmeňového súboru použijú údaje "typ kompresie","heslo pre EVP" a "mailová adresa".
 • Potvrdenie 2020 - sprac. 764O
  Do štandardných parametrov pre spracovanie potvrdenia o príjme za rok 2020 bola doplnená aj MZL 764O pre opravu (storno) príspevku na rekreáciu za predchádzajúce obdobia.

V-2.202 - 01.02.2020

 • Zaokrúhlenie dane
  V programe je realizovaná zmena v zaokrúhľovaní dane: do obdobia 2019/12 vrátane sa daň zaokrúhľuje na centy nadol, od 2020/01 sa zaokrúhľuje na centy aritmeticky.
 • Operatíva mailom odoslaných dokumentov
  V operatíve mailom odoslaných dokumentov bol rozšírený výberový filter o jednoduchšie vybratie požadovaného typu dokumentu a možnosť vybrať záznamy týkajúce sa organizácie - nie zamestnancov (napr výkaz TREXIMA).
 • Inštalácia- > cesta pre pacovné súbory
  Inštalačný program nastaví cestu pre vytváranie pracovných súborov, ktoré vznikajú počas práce programu. Pri štandardnej novej inštalácii je to adresár C:\FENIX\FOXWORK\MZD+[cvj], kde [cvj] je číslo organizácie. Pri reinštalácii program skontroluje, či sa v definícii adresára nachádza rozlišovací podadresár "...\MZD+[cvj]". V prípade že sa nenachádza, je do definície adresára automaticky doplnený.
 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2020 =====
  Táto verzia (2.202) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2020.

V-2.201 - 29.01.2020

 • Aktualizácia parametrov RZD
  Po ďalších usmerneniach FSSR boli upravené parametre RZD. Rozdiel je v stanovení údaja "Úhrn príjmov" v prípade vykonaných opráv poistného v priebehu roka a vprípade vyplatenia 14. platu s využitím oslobodenia od dane.
 • Spracovanie MZL 9S1 v Potvrdeni a Prehl.
  Na základe usmernenia FSSR k obsahu údaja "Úhrn príjmov" v Prehľade a v potvrdeniach o príjme bolo upravené spracovnaie MZL 9S1* v závislosti od opravovaného obdobia tak, že preplatky z predchádzajúcich rokov sa majú zarárať do úhrnu príjmov a ostatné opravy sa majú zarátať do poistného. Z toho dôvodu boli aj všetky výskyty MZL 9S1* v parametroch prehľadu a potvrdenia o príjme vylúčené; uvedená MZL sa spracúva vždy podľa uvedeného postupu nezávisle na nastavení parametrov.
 • Podpisový záznam v elektronických dok.
  V niektorých dokuemntoch, ktoré môžu byť zasielané zamestnancovi elektronicky, sa môže použiť aj "grafický podpisový záznam" - spravidla je to scan odtlačku pečiatky a podpisu zodpovednej osoby. Ak takýto podpisový záznam chceme používať, môžme programu určiť, ktorý grafický súbor má na tento účel používať. Realizuje sa to vo voľbe "Servis / Nástroje / Podpisový záznam ED". Ako podpisový záznam je možné použiť súbor v ktoromkoľvek bežnom grafickom formáte (jpg, gif, bmp, tiff, png,...).
 • Zobrazenie príloh v operatíve mailov
  V operatívnom prehľade odoslaných mailov je možné primo si nechať zobraziť súbory, ktoré tvorili prílohu odoslaného mailu.
 • Tlac dokumentov PDF a EVP
  Vo voľbe "Servis" sú pridane dve nové možnosti: 1. zobrazenie / tlač dokumentov PDF, ktoré boli vytvorené a odoslané mailom; 2. na prezeranie / tlač EVP (elektronických výplatných pások).

V-2.200 - 11.01.2020

 • Ročné zúčtovanie dane za rok 2019
  V programe je aktualizované tlačivo žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2019 (je možné ho odoslať aj elektronicky), výpočet RZD za rok 2019, tlačivo RZD za rok 2019 (je možné ho odoslať aj elektronicky) a tlačivo pre II. časť RZD. Nové tlačivo na poskytnutie 2% a potvrdenie o zaplatení dane pre účely poskytnutia 2% za rok 2019 ku dňu zostavenia tejto verzie programu (11.01.2019) nie sú k dispozícii, program preto využíva doterajšie tlačivá.
 • Tlač HK MZL s predkontáciou
  Pri tlači hlavnej knihy mzdových zložiek je nová možosť tlačiť HK MZL aj s informatívnou predkontáciou pre jednotlivé MZL. Predkontácia sa prevezme z kódovacej tabuľky pre účtovanie MZL Ak je v KTUCT viac predkontácií pre tú istú MZL (napr podla kategórií pracovníkov), tak sa v HK MZL zobrazí iba prvá z nich.

V-2.199 - 28.12.2019

 • Odosielanie vybraných dokumentov mailom
  V aktuálnej verzii programu možu byť mailom odoslané a do zoznamu mailom odoslaných dokumentov zaznamenané nasledujúce dokumenty: "Potvrdenie o príjmoch za rok 2019", "Potvrdenie o príjmoch za rok 2020", "Žiadosť o vykonanie ročného rúčtovania dane" a "Elektronické výplatné pasky". Do zoznamu mailom odoslaných dokumentov sa zaznamenáva aj odoslanie súborov doplnkového dôchodkového sporenia.
 • Potvrdenie o príjmoch za rok 2020
  Do programu bola doplnená tlač potvrdenia o zdaniteľných príjmoch ... za rok 2020. Tlačivo má obsahovo zmenený riadok 09 a pridaný riadok 09a, kde sa uvádza suma príspevku na rekreáciu , ktorá je podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona oslobodená od dane (max. 275 € za príslušný kalendárny rok a max. 275 € za predchádzajúci kalendárny rok, ak rekreácia začala v predchádzajúcom kalendárnom roku a nepretržite trvala do príslušného kalendárneho roka). Na riadku 09a zamestnávateľ uvádza sumu príspevku, ktorá bola zúčtovaná v mzde za príslušný rok, ale ktorá sa považuje za príspevok predchádzajúceho kalendárneho roka (mzdová zložka 764M a 764P), pričom táto suma je zahrnutá v sume aj na r. 09. Tlačivo obsahuje nový riadok 10, kde sa sa uvádza suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa , ktorá je podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona oslobodená od dane (max. 275 € ) za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca.
 • Opravy príspevku na rekreáciu
  Do programu boli doplnené mzdové zložky pre realizáciu opráv príspevkov na rekreáciu: 764O - storno už poskytnutého príspevku v predchádzajúcich obdobiach, 764M - poskytnutie príspevku, ktorý vecne prináleží k minulému roku a zadáva sa sumou výdavkov, 764P - poskytnutie príspevku, ktorý vecne prináleží k minulému roku a zadáva sa sumou príspevku. Detailný popis použitia je priamo pri uvedených mzdových zložkách.
 • Zoznam mailom odoslaných dokumentov
  Do programu bol doplnený operatívny prehľad pre súbor "Zoznam mailom odoslaných dokumentov". V aktuálnej verzii programu možu byť mailom odoslané a do zoznamu mailom odoslaných dokumentov zaznamenané nasledujúce dokumenty: "Potvrdenie o príjmoch za rok 2019", "Potvrdenie o príjmoch za rok 2020", "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane", "Ročné zúčtovanie dane za rok 2019" a "Elektronické výplatné pásky". Do zoznamu mailom odoslaných dokumentov sa zaznamenáva aj odoslanie súborov doplnkového dôchodkového sporenia, odoslanie XML súboru štatistického sledovania Trexima a odoslanie XML súboru výkazu o úplných nákladoch práce ÚNP 1.01. V operatívnom prehľade odoslaných mailov je možné priamo si nechať zobraziť súbory, ktoré tvorili prílohu odoslaného mailu a zapísať dátum potvrdenia prijatia odoslaného mailu.
 • Dovolenka od 2020/01
  Nárok na dovolenku v rozsahu 5 týždňov má od roku 2020 aj pracovník, ktorý sa trvalo stará o dieťa. Tento údaj je možné zadať v obrazovke OK99-Dovolenky. Prepočet dovolenky na základe hodnoty tohoto údaja sa vykonáva v časti programu "Aktualizácia kmeňových dát", v tlačovej zostave "Prepočet nároku na dovolenku" a v programe ročnej uzávierky.
 • Zostavenie Prehľadu
  Na základe stanoviska finančnej správy bol upravený program na zostavenie "Prehľadu" a to tak, že do riadku 0 sa napočítava aj suma z mzdových zložiek 9S1* (opravy sociálneho a zdravotného poistenia - opačným znamienkom), ak sa týkajú predchádzajúcich rokov a ak majú zápornú sumu (ide o preplatok).
 • Výpočet dôch. veku
  V programe je podpora pre základný výpočet dôchodkového veku na základe novely zákona o Sociálnom poistení s účinnosťou od 1.1.2020. Z tohto dôvodu je v program nový kmeňový údaj: Počet vychovaných detí na účel určenia dôch. veku (v obrazovke OK14 - poistné a dôchodky). Tento výpočet prebehne až od obdobia január 2020. Vypočítaný dátum sa porovná s údajom "Dátum dosiahnutia dôch. veku" a ak je rozdiel väčší ako pol roka, program na to upozorní. Ak údaj vôbec nie je vyplnený, program doň zapíše vypočítaný dátum. Ak vypočítaný dátum je viac ako 10 rokov do budúcnosti, program žiadne porovnania so zapísaným dátumom nerobí.
 • Prísp.na lekárske prehliadky
  Do programu bola doplnená podpora na vyplatenie príspevku zo Sociálneho fondu na preventívne lekárske prehliadky nad rámec povinných prehliadok (§5 ods.7 písm. h) ). Na jeho realizáciu je vytvorená nová MZL 756. Pri jej zápise je potrebné do sumy zapísať sumu výdavkov na príslušnú prehliadku. Príspevok je oslobodený od dane a nevstupuje do vymeriavacích základov fondov. Použiť sa môže od 2020/01.
 • Prísp.na šport dieťaťa od 2020/01
  Do programu bola doplnená podpora na priznanie a vyplatenie príspevku na športovú činnosť dieťaťa podľa §152b Zákonníka práce. Na jeho realizáciu je vytvorená nová MZL 765. Pri jej zápise je potrebné do sumy zapísať sumu oprávnených výdavkov. Program následne vypočíta výšku príspevku so zohľadnením aktuálneho rozsahu pracovného úväzku a ročného úhrnu už vyplatených príspevkov. Príspevok je oslobodený od dane a nevstupuje do vymeriavacích základov fondov. Použiť sa môže od 2020/01.
 • Dovolenka od 2020/01
  Nárok na dovolenku v rozsahu 5 týždňov má od roku 2020 aj pracovník, ktorý sa trvalo stará o dieťa. Tento údaj je možné zadať v obrazovke OK99-Dovolenky.

V-2.198 - 03.12.2019

 • Mzdové konštanty pre rok 2020
  V distribučnej sade programu MZDY sú nastavené aktuálne známe hodnoty mzdových konštát platných pre rok 2020 (nezdaniteľné minimum, daňový bonus a mnohé ďalšie). Upravená bola tiež výška nezdaniteľnej časti, ktorá už bola definovaná po zverejnení výšky životného minima a to z toho dôvodu, že novelou zákona o dani z príjmov sa zmenila metodika výpočtu odpočítateľnej časti na daňovníka a to miesto 19,2 násobku živ. minima platí 21 násobok živ. minima.
 • Test výšky 14. platu
  Pre test splnenia podmienky vyplatenia 14. platu aspoň vo výške priemernej mesačnej mzdy program používal rozsah zákonného úväzku. Pri kratších pracovných úväzkoch teraz použije dohodnutý úväzok (testovaná výška vyplateného 14. platu bude nižšia).

V-2.197 - 17.11.2019

 • Potvrdenie o príjme - dohodári
  Vzhľadom na rozšírenie povinností vyplácať rôzne príplatky aj dohodárom (napr. za prácu v sobotu, nedeľu, ...) bolo potebné technologicky zmeniť prípravu údajov pre potvrdenie o príjmoch v riadku 01a (príjem z dohôd). Štandardné nastavenie parametrov pre príjem z dohôd je rozšírené na mzdové zložky najmä v triede 2 a samotný proces prípravy údajov vyberá dáta do tohto riadku na základe typu poistného vzťahu (C,D,E,F,G,H,I alebo J).
 • Tvorba SF - dohodári
  Na základe požiadaviek z praxe bola pri tvorbe SF doplnená možnosť vylúčiť z tvorby SF príjmy dohodárov. Štandardné parametre sú upravené tak, že pri štandardnom nastavení sa SF počíta aj z príjmov dohodárov (teda aj z MZL 63**). Pri vylúčení príjmov dohodárov zo základu budú do výpočtu základu zahrnúté iba MZL pre zamestnancov s typom poistného vzťahu A alebo B.
 • Hlásenie za rok 2019
  V časti programu "Nepravidelné spracovanie / Daňové hlásenia" je pridaná nová voľba na spracovanie výkazu "Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019". Hlavička hlásenia je rozšírená o údaj o počte zamestnancov, ktorým bol vyplatený príspevok na rekreáciu oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona. Časť I. - "Vyúčtovanie dane" je rozšírená o riadok 7 - "Priznaná a vyplatená suma(-) a vybraná suma (+) daňového bonusu na zaplatené úroky....". Časť III. - "Rekapitulácia" má údaje o zamestnaneckej prémii nahradené údajmi o daňovom bonuse na zaplatené úroku podľa § 33a zákona.
 • Výpočet priemerov pre CN v priebehu Q
  Výpočet priemerov pre CN, ktorý sa vykonáva v priebehu štvrťroka (nie pri jeho ukončení) bol upravený nasledovne: ak sa pravdepodobný priemer má určiť bežným výpočtom z dosiahnutého zárobku a odpracovaných hodín, tak sa do výpočtu zahrnú všetky obdobia od začiatku rozhodného obdobia (od začiatku predchádzajúceho štvrťroka). Protokol výpočtu bol doplnený o ďalšie informácie, ktoré umožnia ľahšiu verifikáciu postupu programu pri výpočte priemerov (napr. v podnadpise zostavy sú obdobia, z ktorých sa dáta spracovali, rozšírená je legenda, ...).
 • Kódovanie diakritiky vo výkazoch pre ZP
  Podľa usmernenia MFSR je možné použiť pre kódovanie diakritiky v súboroch pre podanie výkazov zdravotného poistenia dávkou aj kódovanie UTF-8, teda nie je potrebné pôvodné (neštandardné) kódovanie v ISO 8859.2 (ISO Latin II). Pravdepodobne je možné použiť aj kódovanie WinCE 1250 (štandard pre východoeurópske jazyky vo Windows). Táto možnosť ale nie je oficiálne publikovaná. Program umožňuje pri vytváraní výkazov pre ZP zvoliť kódovanie diakritiky ľubovoľnou z uvedených možností. Rozdiel v kódovaní sa prejaví iba pri platiteľoch, ktorí v názve majú použité niektoré znaky s diakritikou (napríklad Š,č,ľ, ...).

V-2.196 - 21.09.2019

 • Rozloženie údajov pre zrážky
  V údajovom okne pre zápis zrážok sa prekrývalo okno s údajmi platobného styku s časťou údajov o zrážkach. Problém v zobrazení dát bol odstránený.

V-2.195 - 07.09.2019

 • Prip. a odp. pol. z iných PP
  V časti výpočtu dane bola vykonaná úprava, ktorá umožní zahrnúť do výpočtu dane aj pripočítateľné a odpočítateľné položky k dani, ktoré sa výpočtovo viažu na súbežné pracovné pomery (napríklad oprava poistného za predchádzajúce obdobia, ktorá sa týka iného, ako hlavného pracovného pomeru - teda týka sa SPP2-9. Takéto opravy je potrebné zadať MZL 9S** na príslušný pracovný pomer, aby sa správne vypočítal opravný ELDP, a teda aj v tomto pracovnom pomere vznikne príslušná odpočítateľná položka). Zahrnutie pripočítateľných a odpočítateľných položiek do hlavného PP sa vykoná vždy, ak sa nepožaduje výpočet daní do EÚ. Ak sa požaduje výpočet daní do EÚ, tak sa iné PP využívajú na výpočet týchto daní a prevzatie do HPP nie je žiadúce.
 • EXE: použitie iných príjmov
  Do programu boli doplnené ďalšie možnosti práce s iným príjmom pri výpočte exekúcií. V údajoch zrážok je možné pri exekúciách aj z iného príjmu zadať, či sa má iný príjem zahrnúť do mzdy (a potom sa naň vzťahuje aj uplatnenie nepostihnuteľnej sumy a pravidlá tretinového systému), alebo či sa v prípade nízkeho príjmu má uplatniť nevyužitá časť nepostihnuteľnej sumy aj na iný príjem. Doterajší systém výpočtu prebiehal tak, že žiadna z týchto možností nebola uplatnená. Ak je viac zrážok, ktoré sa majú realizovať aj z iných príjmov, stačí túto novú požiadavku uviesť pri ľubovoľnej z nich.

V-2.194 - 04.09.2019

 • Nastavenie archívnych ID údajov firmy
  Vo voľbe "Servis / Nástroje" je nová funkcia, ktorá umožňuje nastaviť pre (dočasné) spracovanie archívne identifikačné údaje organizácie. Program najprv zanalyzuje všetky archívne parametrické súbory a nájde všetky zmeny identifikačných údajov (názov, adresa, IČO, DIČ, .....). Následne ponúkne na výber prehľad vývoja týchto údajov a môžme si zvoliť, z ktorého obdobia chceme uvedené údaje nastaviť. S takto nastavenými údajmi je možné vytvoriť za archívne obdobia hlásenia, prehľady, výkazy alebo akékoľvek iné výstupy, ktoré budú obsahovať takto nastavené ID údaje. Pre obnovenie aktuálnych údajov je najlepšie ukončiť činnosť programu a program spustiť znova. Počas práce s nastavenými archívnymi ID údajmi je na pracovnej ploche výstražné okno, ktoré na daný stav upozorňuje.

V-2.193 - 16.08.2019

 • EVP - zostatok návštevy lekára
  Štandardná forma elektornickej výplatnej pásky bola upravená tak, aby sa nárok a zostatok návštevy lekára a sprevádzania zobrazoval podľa nastavenia parametra výplatnej pásky "Zostatok návštevy lekára v hodinách" (príslušné hodnoty za zobrazujú na páske na základe hodnoty tohto parametra v dňoch alebo v hodinách).
 • Vstup MMZ - parametre pásky
  V režime zadávania MMZ (mesačných mzdových zložiek) je možné priamo aktualizovať parametre výplatnej pásky. Prístup k tejto funkcii je pravým tlačidlom myši alebo stlačením CTRL+ENTER na tlačidle pre vytvorenie pásky. V režime aktualizácie parametrov pásky je možné zobraziť si náhľad aktualne vybraného variantu pásky. Funkcia je aktívna až po výpočte mzdy.
 • UMS - tlač protokolu spracovania
  V procese mesačnej uzávierky je možné požadovať aj tlač (technického) protokolu spracovania za uzatvorený mesiac. V tomto procese bol tiež odstránený problém s uložením a opätovným použitím adresára pre druhú bezpečnostnú kópiu.

V-2.192 - 18.07.2019

 • Aktualizácia číselníkov KOV
  Na základe informácie z firmy TREXIMA zo dňa 17.7.2019 (dodané aktualizácie pre číselníky KOV) boli aktualizované číselníky KOV: číselník odborov vzdelania, číselník stredných škôl a číselník vysokých škôl. Číselníky zahŕňajú aj aktuálne školy, a tak umožňujú zaevidovať správne aj absolventov, ktorí skončili školu v roku 2019.
 • Mesačná uzávierka - hustota tlače prot.
  Do protokolu z vykonania mesačnej závierky boli doplnené explicitné informácie o požadovanej hustote tlače, nakoľko implicitná informácia v niektorých prípadoch nepostačovala na čitateľnú tlač protokolu (napr. aj protokolu o výpočte priemerov). Režim prezerania protokolov uzávierok bol rozšírený o možnosť dodatočne tieto protokoly aj tlačiť.

V-2.191 - 01.07.2019

 • Životné minimum a odvodené konštanty
  V distribučnej sade programu MZDY sú nastavené aktuálne hodnoty životného minima (úprava je realizovaná na základe Opatrenia MPSVaR 183/2019 Z.z. o úprave súm životného minima s účinnosťou od 1.7.2019). Nová suma životného minima od 1.7.2019 je 210,20 (zvýšenie o 5,13 Eur = 2,50%). Táto sa priamo použije napr. pri výpočte nepostihnuteľných súm pri exekúciách. Odvodené konštanty s účinnosťou od 1.1.2020 sú suma daňového bonusu (22,72 Eur mesačne, 272,76 Eur ročne) a nezdaniteľná časť základu dane (336,32 Eur mesačne, 4035,84 Eur ročne).

V-2.190 - 11.06.2019

 • Dovolenkové prehľady
  Tlačové zostavy dovolenkových prehľadov "Čerpanie dovolenky", "Sumár čerpania dovolenky" a "Ohodnotenie dovolenky" zohľadňujú pri výpočte hodnôt nároku a zostatku dovolenky z údajov bežného mesiaca aj absencie, ktoré sú v bežnom mesiaci pred mesačnou uzávierkou zaznamenané iba v sumármom súbore.

V-2.189 - 21.05.2019

 • Výpočet priemerov - tech. chyba
  Pri spustení výpočtu a tlače priemerov pre CN z voľby "Spracovanie ..." sa zobrazilo chybové hlásenie, ktoré ale bolo iba chybou pri zobrazení "Teplomera". Vlastný výpočet aj tlač boliv poriadku. Výpočet priemerov spustený automaticky z uzávierky beží bez problému. Uvedený problém bol identifikovaný a odstránený.

V-2.188 - 07.05.2019

 • KPD - metodicko-tech. úpravy
  V celom systéme výpočtu KPD (Konto pracovnej doby) boli realizované úpravy tak, aby celý proces bol v súlade s aktuálnym znením par.87a Zákonníka práce. Úpravy metodického typu znamenajú plávajúci prepočet hodín skutočného výkonu práce aktuálnou mzdovou sadzbou a porovnávanie so skutočne vyplatenou mzdou (MZL 111, 122). Technickými zmenami je rozšírenie parametrov KPD o určenie MZL pre dorovnanie a likvidáciu KPD, možnosť aktualizácie zostatku KPD v kmeni pri tlači zostavy KPD a uloženie obdobia "OD" pri tlači zostavy KPD a jeho následné použitie pri všetkých zostavách z KPD.

V-2.187 - 30.04.2019

 • 13. plat v roku 2019
  V programe boli vykonané nutné zmeny potrebné pre správny výpočet 13. platu podľa aktuálne platnej legislatívy. Zmena spočíva v úprave výpočtu (podmienkou oslobodenia je vyplatenie 13. platu vo výške aspoň 500,00 Eur) a v uplatnení oslobodenia od dane. V tejto súvislosti došlo aj k štrukturálnej zmene definície algoritmov mzdových zložiek. Inštalačný program bez ohľadu na spôsob zvolenej aktualizácie mzdových zložiek vždy preberie (okrem iných) kompletnú aktuálnu definíciu výpočtu MZL 386, 386O, 387 a 387O (13. a 14. plat).
 • Technické úpravy CMZLV, polia, ...
  V programe MZDY bolo vykonaných viacero technických vylepšení a úprav. Dôležitými sú: v algoritmoch MZL je možnosť zadania tretieho poľa pre nápočet hodnoty "y" vrátane znamienka pre nápočet; v informáciách o algoritme MZL sa zobrazujú aj nápočty do fondov (zobrazia sa skratky fondov); v kontrolnom režime výpočtu mzdy je možné pri každom poli získať súpis MZL, ktoré do daného poľa priamo vstupujú (pravé tlačidlo myši).
 • TREXIMA
  Do Výkazu TREXIMA sú zahrnutí aj pracovníci, ktorí ukončili PP v priebehu vykazovaného obdobia a boli v evidenčnom stave k ľubovoľnému dňu vykazovaného obdobia (údaj "Druh činnosti" má hodnotu medzera, 1 alebo 2). Počas zostavovania výkazu je možné stlačiť tlačidlo "D" pre zobrazovanie postupného napĺňania výkazu.
 • Mesačná uzávierka - nový design
  Proces mesačnej uzávierky má nový design, ktorý umožní zadať všetky požiadavky na jednotlivé činnosti počas uzávierky vopred a následne už celý proces uzávierky prebehne bez ďalších otázok a prerušení.

V-2.186 - 26.04.2019

 • KPD - použitie opráv, UMS
  Pri zostavách z KPD (Konto Pracovnej Doby) sa do výpočtu zaraďujú aj MZL, ktoré sú v parametroch nastavené ako likvidácia zostatku a opravy (spravidla 294 a 1832). V mesačnej uzávierke sa pre aktualizáciu zostatku KPD použijú aj MZL 18** a 294*.
 • KPD - dorovnanie zostatku
  V skupine zostáv pre KPD (Konto pracovnej doby) je nová zostava "Dorovnanie zostatku KPD". Touto zostavou sa vypočíta rozdiel medzi aktuálnym zostatkom KPD v Eur a zostatkom v hodinách vynásobeným aktuálnou hodinovou mzdou pracovníka. Tento rozdiel sa tiež vygeneruje do mesačných dát MZL 294 ako dávka 295.
 • EVP - text "Neodpovedajte"
  Novým parametrom v skupine parametrov pre EVP je možné určiť, že do textu mailu s EVP sa pridá / nepridá veta "Mail bol vygenerovany automaticky. Prosim, neodpovedajte nan."

V-2.185 - 18.03.2019

 • Inštalácia - prevzatie MZL 9114
  Inštalačný program bol upravený tak, že bez ohľadu na výber spôsobu aktualizácie MZL vždy preberie aktuálne nastavenie aj MZL 9114 Daňový bonus na dieťa. Táto MZL bola upravená už 2018/12 tak, aby sa správne počítal daňový bonus na dieťa do 6 rokov s platnosťou od 1.4.2019, ale ak sa doteraz pri inštalácii nepreberali aktuálne nastavenia MZL, tak výpočet neprebehne správne.
 • RZD-potvrdenie - oprava súčtu
  V tlači potvrdenia o zaplatení dane pre účely použitia na 2% je opravená súčtová chyba v riadku 24 potvrdenia (nevstupoval doň riadok 23 - daňový bonus k úrokom).

V-2.184 - 08.03.2019

 • Bonus na úroky
  V programe je doplnené metodicko - finančné spracovanie bonusu na úroky z RZD doplnením novej MZL 918U. Generovanie MZL do vstupných dát generuje pre celkovú uplatniteľnú sumu daňového bonusu podľa §33a v MZL 918U. Inštalačný program pripraví štandardné účtovanie tejto MZL (identické s účtovaním MZL 918B) a tiež štandardný prevodný príkaz (identický s MZL 918B).

V-2.183 - 04.03.2019

 • Stravné lístky - nápočet neprítomností
  Program pre spracovanie stravných lístkov je v časti "Iné", "Nápočet neprítomnosti pre pracovníka" rozšírený o možnosť vytlačenia protokolu nápočtu neprítomností za pracovníka, ktorým sa dokumentuje postup programu pri výpočte hodnôt jednotlivých položiek neprítomností.
 • MZL 5*** pre stravné lístky
  Pre účel presnejšieho výpočtu krátenia nároku na stravné lístky bola vykonaná úprava v zadávaní a zápise mzdových zložiek v triede 5, ktoré môžu vstupovať do výpočtu korekcie nároku stravných lístkov. Úprava spočíva v povinnom zadávaní dní "OD" a "DO" vrátane možnosti zadania hodín a v úprave zápisu textu poznámky počas výpočtu na typ "0" - do poznámky sa zapíšu dni "OD" a "DO". Ak sa spracúvajú nároky na stravné lístky vrátane spracovania neprítomností, doporučuje sa počas inštalácie alebo po reinštalácii prebrať kompletné definície MZL skupín 53 - 59.
 • Kmeňové údaje budúcich období
  Zápis kmeňových údajov budúcich období je rozšírený o možnosť použíť pre kontroly v číselníkoch stredísk a zákaziek zadanú hodnotu údaja "Platnosť od obdobia". V prípade, že strediská alebo zákazky sú definované s obdobiami platnosti, použitie tejto voľby ponúkne z číselníkov iba záznamy platné od zadaného obdobia.
 • Evidenčný počet pracovníkov
  Tlačová zostava "Evidenčný počet pracovníkov" je rozšírená v časti "Tlač kontrolných záznamov" o možnosť ""B-rozpis sa vytlačí+protokol prepočtu podľa odpracovaných hodín". V rozšírenom protokole sa zobrazia údaje "Skutočne odpracované hodiny", "Zákonný časový fond", "Osobný časový fond" a prepočítaný údaj "Evidenčný počet prepočítaný podľa odpracovaných hodín". Údaj "Evidenčný počet prepočítaný podľa odpracovaných hodín" je vypočítaný ako podiel údajov "Skutočne odpracované hodiny" a "Zákonný časový fond".

V-2.182 - 12.02.2019

 • Nezdaniteľná časť za rok 2019
  Na základe intenzívnej komunikácie s FSSR bolo uvoľnené stanovisko MFSR k spôsobu výpočtu a zakrúhľovania nezdaniteľnej časti základu dane pre účely výpočtu preddavkov. Na základe uvedeného stanoviska bola zmenená konštanta DP_DMIN z hodnoty 328,12 na hodnotu 328,11. V praxi táto zmena vo veľkej väčšine prípadov neznamená žiadnu zmenu vo výpočte mesačného preddavku dane, ale zmena je vykonaná pre uvedenie výšky uplatnenej nezdaniteľnej časti v súlade so stanoviskom FSSR.

V-2.181 - 08.02.2019

 • Finálna úprava parametrov pre RZD a PP
  Finálna úprava štandardných parametrov pre RZD a potvrdenie o príjmoch za rok 2018 v prípade poskytnutia 13. a 14. platu v roku 2018. Parametre sú upravené tak, že "oslobodená" časť 13. platu (v roku 2018 sa ňu oslobodenie nevzťahuje) je súčasťou zdaniteľného príjmu a oslobodená časť 14. platu nie je súčasťou zdaniteľného príjmu.

V-2.180 - 01.02.2019

 • Aktuálne tlačivá pre 2% v RZD
  Do spracovania RZD boli doplnené aktualizované vzory tlačív pre "Vyhlásenie o poukázaní podielu ...2%", "Potvrdenie o zaplatení dane ... na účely ... 2%" a "Potvrdenie o zaplatení dane ... na účely ... 2%" - hromadná tlač (po 50 stranách).
 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2019 =====
  Táto verzia (2.180) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2019.

V-2.178 - 21.01.2019

 • Prevzatie KL ECB
  S postupným zvyšovaním bezpečnosti webových stránok, pripojenia na web ale aj lokálnej bezpečnosti na počítačoch s Windows 10 sa môže stať, že doterajší štandardný spôsob preberania archívnych kurzových lístkov zo sídla ECB má buď zakázaný prístup na web, alebo prenos neprebehne úplne (a systém nič neoznámi) alebo nastane iný problém, ktorého výsledkom je, že nie je možné aktualizovať číselník zahraničných mien za požadované dni. Z toho dôvodu bola do číselníka zahraničných mien v časti "web" dopracovaná voľba "Technické alternatívy", v ktorej je možné zvoliť si iný spôsob preberania KL ECB. Všetky nové spôsoby využívajú štandardné produkty Microsoft určené na komunikáciu aplikácií s webom (knižnica MsXML2.XmlHttp, MsXML2.ServerXmlHttp, MsInet.ocx/InetCtls.Inet alebo URLMon.dll/URLDownloadToFile). V prípade, že štandardný prenos KL prestal fungovať správne, je potrebné vyskúšať, ktorá z nových alternatív je v danom prostredí fungujúca a tú je potom vhodné uložiť ako štandard pre budúce preberanie KL.
 • Tlač hláseniaza rok 2018
  Na základe zverejnených podkladov zo strany Finančnej správy bola v programe "Hlásenie o vyučtovaní dane za rok 2018" doplnená možnosť pre tlač prehľadu v listinnej podobe. Tlač prehľadu v listinnej podobe sa aktivuje pomocou tlačidla "Tlač hlásenia". Jednotlivé strany hlásenia sa aktivujú pomocou volieb "Tlač prvej a druhej strany hlásenia", "Tlač tretích strán hlásenia" a "Tlač štvrtých strán hlásenia".

V-2.177 - 15.01.2019

 • Potvrdenie o príjmoch za rok 2019
  Do programu bola doplnená tlač potvrdenia o zdaniteľných príjmoch ... za rok 2019. Tlačivo obsahuje nový riadok 09: Úhrn príspevkov na rekreáciu oslobodených od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona (max. 275 €). Takýto údaj sa v spracovaní miezd spracúva MZL 764. Takto sú aj štandardne nastavené parametre pre naplnenie potvrdenia z vypočítaných miezd. V tejto verzii tlačivo zverejnené FSSR neobsahuje údaj o bezodplatnom oslobodenom plnení podľa § 5 ods. 7 písm. p) (bezodplatne poskytnuté ubytovanie; tento údaj bol doplnený do tlačiva za rok 2018).
 • Potvrdenie o príjmoch za rok 2018
  Finančná správa aktualizovala na prelome rokov tlačivo "Potvrdenie o príjmoch ...". Do tlačiva bol pridaný nový riadok 13: Úhrnná suma nepeňažného plnenia na ubytovanie poskytnutého v zdaňovacom období 2018, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa § 5 ods. 7 písm. p) a § 52zu zákona (najviac 60 € mesačne). Tento údaj sa v spracovaní miezd nenachádza, a preto ho nie je možné automaticky vyplniť. Ak je potrebné dostať tento údaj do potvrdenia, je to možné tak, že pred tlačou potvrdenia sa zvolí možnosť úpravy dát pred tlačou a údaj (ubyt) sa manuálne vyplní.
 • Tlač prehľadu od obdobia 2019/01
  Na základe zverejnených podkladov zo strany Finančnej správy bola v programe "Prehľad o zraz. preddavkoch na daň od 2019" doplnená možnosť pre tlač prehľadu v listinnej podobe. Tlač prehľadu v listinnej podobe sa aktivuje pomocou tlačidla "Tlač prehľadu: 1. a 2. strana".
 • TREXIMA - vek prac. narodených od r.2000
  Pri zostavovaní výkazu "TREXIMA" bol upravený výpočet veku pre zamestnancov narodených v roku 2000 a neskôr. Výpočet pre takýchto pracovníkov neurčil vek správne - zapísal nulu.
 • Ošetrenie netypických dní poistenia
  Ak by sa počas výpočtu z akéhokoľvek dôvodu stalo, že výsledný počet dní platenia poistného by bol menší ako nula, uvedie sa do príslušných MZL (a následne aj do výkazov) hodnota 0.
 • Spracovanie MZL 63** s poznámkou
  Ak je pri MZL 63** v poznámke uvedený počet dní (uvedený počet má byť počtom dní pre zdravotné poistenie), tak sa počas výpočtu upraví interný kalendár pre ZP tak, aby pri konečných súčtoch bol počet dní vo výkaze taký, ako je uvedený v MZL 63**. Týka sa iba dohodárov a iba fondu ZP.

V-2.176 - 04.01.2019

 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
  Finančná správa zmenila ku dňu 4.1.2019 obsah a štruktúry informačných zoznamov s údajmi o platiteľoch DPH, rizikových subjektoch, vymazaných subjektoch a subjektoch, ktoré využívajú osobitný režim DPH. Stručnú správu o tom zverejnili na svojom sídle vo večerných hodinách 3.1.2019. V programe pre načítanie údajov o registrovaných platiteľoch DPH priamo zo stránky FSSR je zrealizovaná úprava potrebná na správne načítanie a spracovanie dát v novej štruktúre.

V-2.175 - 22.12.2018

 • Ročné zúčtovanie dane za rok 2018
  V programe je aktualizované tlačivo žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2018, výpočet RZD za rok 2018 a tlačivo RZD za rok 2018. Nové tlačivo na poskytnutie 2% a potvrdenie o zaplatení dane pre účely poskytnutia 2% za rok 2018 ku dňu zostavenia tejto verzie programu (22.12.2018) nie sú ešte k dispozícii.
 • Hlásenie za rok 2018
  V časti programu "Nepravidelné spracovanie / Daňové hlásenia" je pridaná nová voľba na spracovanie výkazu "Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018". Hlásenie za rok 2018 je rozšírené v časti V. o údaj "NČZD na kúpeľnú starostlivosť na daňovníka a na manželku a deti" (uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, najviac do výšky 50 eur za zdaňovacie obdobie za každú jednu osobu) a o údaj "Daňový bonus podľa § 33a zákona" (vypĺňa sa, ak si daňovník uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona). Hlavička hlásenia je rozšírená o údaj o počte zamestnancov, ktorým bol vyplatený daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona a o úhrnnú sumu vyplateného daňového bonusu podľa § 33a zákona.
 • Prehľad od obdobia 2019/01
  V časti programu "Nepravidelné spracovanie / Daňové hlásenia" je pridaná nová voľba na spracovanie výkazu "Prehľad o zraz. preddavkoch na daň od 2019". Prehľad je rozšírený v častiach I., II. a III. o údaje daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona.
 • Krátenie osobného ohodnotenia
  Ak je potrebné hromadne krátiť priznanie osobného ohodnotenia zadaného v kmeňových údajoch, je možné %krátenia zadať do parametra S_KOSHO v nastavení SS MZD. Ak je v tomto parametri hodnota 0 (nula = štandard), tak krátenie sa neuplatňuje a osobné hodnotenie je priznané v plnej výške. V tejto súvislosti sa zmenila aj výpočtová definícia MZL 172.

V-2.174 - 02.12.2018

 • Zmena bankového účtu NN Tatry-Sympatia
  S účinnosťou od 1.2.2019 bude Slovenská sporiteľňa poverená výkonom činnosti depozitára pre NN dôchodkovú správcovskú spoločnosť a NN Tatry – Sympatia, d. d. s. V súvislosti s touto zmenou sa mení číslo bankového účtu pre úhradu dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti a pre úhradu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie v NN Tatry – Sympatia. Nové číslo bankového účtu v SLSP pre úhradu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie v NN Tatry – Sympatia je SK11 0900 0000 0055 8060 5454. Ročná uzávierka za obdobie Ultimum 2018 nastaví v číselníku poisťovní novú požadovanú hodnotu čísla bankového účtu pre NN Tatry – Sympatia. V číselníku poisťovní má NN Tatry – Sympatia pre interný kód poisťovne štadnardne pridelenú hodnotu "DP1". Nové číslo bankového účtu v SLSP pre úhradu dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti je SK91 0900 0000 0055 2080 5454. Ročná uzávierka za obdobie Ultimum 2018 nastaví v číselníku poisťovní novú požadovanú hodnotu čísla bankového účtu pre NN dôchodkovú správcovskú spoločnosť. V číselníku poisťovní má NN dôchodková správcovská spoločnosť pre interný kód poisťovne štadnardne pridelenú hodnotu "DS2".
 • Hromadná aktualizácia MMZ
  Hromadná aktualizácia MMZ je v časti "Oprava zapísaných" upravená tak, že tlačidlo "Aktualizácia súboru MSD" sa sprístupní pri zmene hodnoty ľubolného atribútu mzdovej zložky. Doterajší stav sprístupňoval tlačidlo "Aktualizácia súboru MSD" iba pri zmene hodnoty priamej sumy t.j. hodnoty EUR.
 • Príspevok na rekreáciu
  Do programu bola doplnená podpora na priznanie a vyplatenie príspevku na rekreáciu. Na jeho realizáciu je vytvorená nová MZL 764. Pri jej zápise je potrebné do sumy zapísať sumu oprávnených výdavkov. Program následne vypočíta výšku príspevku so zohľadnením aktuálneho rozsahu pracovného úväzku a ročného úhrnu už vyplatených príspevkov. Príspevok je oslobodený od dane a nevstupuje do vymeriavacích základov fondov. Použiť sa môže od 2019/01.
 • Úprava MZL pre príplatky
  Všetky distribuované MZL pre rôzne typy príplatkov boli v časti výpočtu upravené tak, že výsledná suma sa zaokrúhľuje na centy nahor (typ zaokrúhlenia "D"; doteraz mali nastavené zaokrúhľovanie na centy aritmeticky).
 • Aktualizácia konštánt a kalendárov
  V distribučnej sade sú aktualizované a doplnené mzdové konštanty platné od 2019/01 (napr. daňový bonus, minimálna mzda, nezdaniteľné minimum, ....). Aktualizovaná je aj tabuľka pre výpočet dane z príjmu pre rok 2019. Aktualizované a doplnené sú štandardné kalendáre pre roky 2019 a 2020. Všetky aktualizované tabuľky a konštanty preberie do aktuálnych údajov inštalačný program.

V-2.173 - 11.11.2018

 • ELDP - študenti s výnimkou
  Podľa aktuálneho usmernenia SP k zostavovaniu eELDP v prípade študentov s výnimkou je potrebné študenta s výnimkou uvádzať do eELDP iba za tie mesiace, v ktorých mu vznikla povinnosť platiť poistné do SP. Ak povinnosť nevznikne, vôbec sa eELDP nemá vytvoriť. Program pre zostavenie ELDP aj eELDP bol upravený tak, aby ELDP aj eELDP pre študentov bol zostavený v súlade s požiadavkou SP.
 • Inštalácia - ponechanie MZL 9Z bez zmeny
  Počas inštalácie sa v žiadnom režime prevzatia mzdových zložiek neprepíšu existujúce definície mzdových zložiek 9Z** distribuovanými hodnotami. Mzdovými zložkami 9Z** sa individuálne riešia poistné fondy do zahraničia.

V-2.172 - 16.10.2018

 • Stravné lístky - pridanie nových funkcií
  Program pre spracovanie stravných lístkov má všetky otázky ohľadom požadovaných procesov pri štarte programu spojené v jednom formulári s ovládaním pomocou zaškrtávacích polí. Prístupnosť zaškrtávacieho poľa "Aktualizovať zoznam pracovníkov v súbore pre stravné lístky" ako aj hodtoty zaškrtávacích polí pre určenie nárokov na stravné lístky a nápočet neprítomností sa nastavujú automaticky pri štarte programu podľa toho, či uvedené činnosti v požadovanom období boli alebo neboli vykonané. Parametre spracovania stravných lístkov sú rozšírené o možnosť zadania mzdovej zložky pre "Príspevok zo sociálneho fondu" (štandardne MZL 763S) a "Príspevok zamestnávateľa" (štandardne MZL 763O). Program pre spracovanie stravných lístkov je vo voľbe "Iné" rozšírený o možnosť priamej aktualizácie všetkých konštánt, ktorými sa riadi výpočet hodnoty zrážky za stavné lístky. "Generovanie MZL zrážok do mesačných dát" vo voľbe "Iné" je rozšírené o možnosť výberu mzdových zložiek ktoré majú byť generované (Mzdová zložka pre zrážku z hodnoty stravného lístka, Mzdová zložka pre príspevok zo sociálneho fondu, Mzdová zložka pre príspevok zamestnávateľa). V distribuovanej kodovacej tabuľke pre účtovanie MZL je nastavená základná všeobecná predkontácia aj pre tieto nové MZL (763S:47210/21310, 763O:52710/21310).
 • Stravné lístky - väzba do PS Pokladňa
  Služba "Generovanie MZL zrážok do mesačných dát" vo voľbe "Iné" je rozšírená o možnosť súbežného generovania dokladov s výdajom potrebného počtu cenín (stravných lístkov ) do podsystému Pokladňa. Základným predpokladom sprístupnenia generovania dokladov je zadanie hodnôt parametrov "Cesta pre dáta POK" a "Cesta pre číselníky POK". Prístupnosť zaškrtávacieho poľa "Požaduje sa generovanie výdajových pokladničných dokladov" je závislá od uloženia súborov pokladničných kníh, pokladničných dokladov a číselníka pokladničných operácií v cestách zadaných do hodnôt uvedených parametrov. Potrebné je tiež vyplnenie parametrov "Pokladňa", "Kód ceniny" a "Kód pokladničnej operácie". Nastavenie všetkých parametrov slúžiacich na prepojenie s PS Pokladňa je možné priamo z formulára pre generovanie MZL zrážok pomocou tlačidla "Parametre prepojenia s PS Pokladňa". Protokol spracovania z generovania MZL zrážok je doplnený informáciou o počte vygenerovaných výdajových dokladov (za každého zamestnanca za generuje jeden doklad) ako aj o počte vydaných cenín (stravných lístkov).
 • Úprava štandardných kalendárov
  Inštalačná sada obsahuje distribuované kalendáre, v ktorých je deň 30.10.2018 vyznačený ako sviatok. Inštalačný program ale aj bez potreby preberať kalendáre nastaví v "živých" dátach pre kalendár štandardný aj kalendár NS deň 30.10.2018 ako sviatok (s atribútom H resp. K).

V-2.171 - 08.10.2018

 • Údaje z archívu ELDP za časť roka
  Proces prípravy údajov pre ELDP bol upravený pre prípady, že sa požaduje zostavenie podkladu pre ELDP / eELDP za časť kalendárneho roka (Počiatočný mesiac nie je január). Ak sa majú pridávať alebo preberať záznamy z archívu údajov ELDP, tak štandardnom prípade (počiatočný mesiac je január) sa preberajú údaje celých rokov. Ak počiatočný mesiac nie je január, tak sa preberajú údaje podľa mesiacov. Takto je možné spracovať jednoducho údaje ELDP aj v prípade, že spracúvanie mzdovej agendy programom FENIX sa začalo v inom mesiaci ako v januári (údaje za predchádzajúce obdobia je ptorebné zapísať alebo importovať do archívych údajov pre ELDP).

V-2.170 - 17.09.2018

 • Úprava vykazovanie OPZP (Dôvera)
  V programe bola zrealizovaná dorbná formálna zmena vo vykazovaní údajov pre OPZP na základe nových (oficiálne nedokumentovaných) kontrol ZP DOVERA a to i v prípade, že sa OP neuplatňuje.
 • Potvrdenie o príjmoch za rok 2018
  Do programu bola doplnená tlač potvrdenia o zdaniteľných príjmoch ... za rok 2018. Aktualizované tlačivo obsahuje aj údaje o 13. a 14. plate (údaje o trvaní pracovného vzťahu sa preberajú z kmeňových súborov z apríla resp. októbra a údaje o priemernej mzde sa preberajú z kmeňových údajov z mája resp novembra). Štruktúra tlačiva je výrazne zmenená, avšak obsah je zmenený iba minimálne.

V-2.169 - 10.09.2018

 • Páska - poznámka v kumulovaných MZL
  Pre tlač pások (sáčkov, elektronických pások) je možné zadať mznožstvo parametrov, ktorými sa nastavujú rôzne požiadavky na ich obsah. Jednou z možností je uvedenie MZL do zoznamu mzdových zložiek. Ak pri MZL nie je uvedený žiaden ďalší upresňujúci znak, tak tento zápis znamená, že všetky MZL zhodné s uvedenou MZL budú na páske zrátané do jednoho riadku. Ak je vypočítaných takýchto MZL viac, tak sa na pásku neprenesie údaj z poznámky, lebo by bol zavádzajúci. Program pre tlač pások (sáčkov a EVP) bol upravený tak, aby sa do pásky neprenášal text poznámky ani v prípade, že sa vo výpočte uvedená MZL vyskytne iba raz.
 • Počet dní ZP pri SPP
  V prípade viacerých SPP, ktoré sa neprekrývajú, program v niektorých prípadoch nespočítal počty dní trvania ZP zo všetkých "živých" PP, ale prevzal ich z hlavného PP. Problém bol identifikovaný a odstránený.

V-2.168 - 04.09.2018

 • Link na www stránku SP
  Všetky priame linky na strán ku SP určené na podporu a zjednodušenie podávania výkazov SP boli presmerované na URL, odkiaľ je jednoduchšie a priamejšie prihlásenie sa do elektronických služieb SP ( https://esluzby.socpoist.sk/portal/#/ ).
 • Pracovná plocha
  Na pracovnej ploche je priamy link (ikona) pre jednoduchšie aktivovanie klienta pre vzdialenú podporu (Quick Support - TeamViewer). Ďalej pri definovaní obsahu pracovnej plochy je možné pridať na plochu aj informáciu o fáze Mesiaca. V textovej informácii je uvedená fáza Mesiaca, dátum a čas pre aktuálny nov a spln.

V-2.167 - 02.08.2018

 • Oprava technickej chyby
  Pri zostavovaní verzie 2.166 došlo k náhodnej chybe pri kopírovní programov. Tá sa prejavila pri výpočte mzdy študenta s výnimkou - nepravidelný príjem chybovou správou "Súbor MAX.prg neexistuje" (pritom MAX je základná systémová funkcia). Opätovným zostavením verzie je táto technická chyba odstránená.

V-2.166 - 26.07.2018

 • Dohody dôchodcov - špec.prípady
  Vo výpočte mzdy boli upravené automatické nastavenia odvodov do poistných fondov v prípade uplatnenej výnimky pri dohodách dôchodcov a prekročení limitného príjmu (200 Eur) podľa posledných známych usmernení a výkladov k zákonu.
 • Životné minimum a odvodené konštanty
  V distribučnej sade programu MZDY sú nastavené aktuálne hodnoty životného minima (úprava je realizovaná na základe Opatrenia MPSVaR 196/2018 Z.z. o úprave súm životného minima s účinnosťou od 1.7.2018). Nová suma životného minima od 1.7.2018 je 205,07 (zvýšenie o 5,59 Eur = 2,80%). Táto sa priamo použije napr. pri výpočte nepostihnuteľných súm pri exekúciách. Odvodené konštanty s účinnosťou od 1.1.2019 sú suma daňového bonusu (22,17 Eur mesačne, 266,04 Eur ročne) a nezdaniteľná časť základu dane (328,12 Eur mesačne, 3937,35 Eur ročne).

V-2.165 - 26.06.2018

 • Výnimky pri dohodách dôchodcov
  Od 1.7.2018 si môžu dôchodcovia pracujúci na dohodu uplatniť pri jednej z nich výnimku z platenia poistného do dôchodkového poistenia. SP v tejto súvislosti dňa 14.6.2018 zverejnila nové kódy poistných vzťahov a nové XML schémy pre RLFO, MVP a VPP, ktoré majú byť platné od 26.6.2018. Do programu sú doplnené všetky nové potrebné kódy, upravený je zápis kmeňových údajov, nastavenia zrážania do fondov, výpočet mzdy, príprava RLFO a výkazov do SP.
 • Tlačova zostava "Pohyb pracovníkov"
  Tlačova zostava "Pohyb pracovníkov" je pre časť "Vyňatí pracovníci " doplnená o možnosť zadania dodatočného výberu dátumu. Stav vyňatých pracovníkov je možné zistiť k tomuto zadanému dátumu. Využitie je v prípadoch, ak má pracovník ukončené vyňatie v priebehu mesiaca za ktorý sa požaduje vytvorenie tlačovej zostavy vyňatých pracovníkov. Pri spustení zostavy sa hodnota dátumu nastaví na posledný deň požadovaného mesiaca.

V-2.164 - 04.06.2018

 • Použitie MM v príplatkoch
  Ak sa zamestnávateľ rozhodne použiť pre výpočet príplatkov základnú hodinovú minimálnu mzdu (tento postup je obvyklý, ale nemá jednoznačnú oporu v zákone), môže pre "nové" príplatky použiť mzdové zložky 226D-Sobota, 228D-Nedeľa, 235D-Náhr.za prac.poh., 265D-Nočný príplatok a 266D-Nočný príp. X%, ktoré sú zaradené do distribučnej sady. Rozdiel vo výpočte sa oproti štandardným MZL (226, 228, 2532, 265 a 266) prejaví iba u zamestnancov, ktorí majú týždenný pracovný čas menší ako 40 hodín resp. denný úväzok (zákonný) kratší ako 8 hodín.

V-2.163 - 31.05.2018

 • Sadzba pre nočný príplatok
  V niektorých prípadoch sa vyskytla definícia sadzby nočného príplatku od 2014/01 bez obmedzenia s hodnotou 20%. Táto hodnota ale reálne platí iba do obdobia 2018/04. Inštalačný program počas inštalácie tento problém v dátach vyrieši správnym nastavením platnosti a hodnôt konštanty PRIP_NOC_P.
 • Použitie MM v príplatkoch
  Pre výpočet nových príplatkov viazaných na minimálnu mzdu bola vykonaná úprava pre týždenné pracovné doby iné ako 40 hodín tak, ze v definícií algoritmov príslušných mzdových zložiek sa nepoužíva základná hodnota minimálnej mzdy hodinovej, ale nový údaj 81: minimálna hodinová mzda určená na základe zadaného týždenného pracovného času resp. zákonného úväzku (ak nie je zadaný týždenný pracovný čas). V tomto prípade sa minimálna mzda určí z mesačnej minimálnej mzdy delením číslom 174 a upravením podľa pomeru týždenného pracovného času ku 40 resp. zákonného úväzku ku 8.

V-2.162 - 25.05.2018

 • Maily: možnosť použitia FQDN
  V skupine parametrov pre EVP/MAIL (odosielanie elektronických dokumentov ako e-pásky, DDS, Trexima, ...) je nový parameter MAIL_SMTPDN, ktorým je možné určiť, či sa v procese odosielania mailov má alebo nemá použiť určenie DNS explicitne alebo automaticky. Ak je parameter vyplnený, požaduje sa explicitné určenie DNS a príkaz sendmail sa vygeneruje s parametrom fqdn=..... Inak sa DNS detekuje automaticky.
 • Aktualizácia číselníkov KOV
  Na základe informácie z firmy TREXIMA zo dňa 23.5.2018 (dodané aktualizácie pre číselníky KOV) boli aktualizované číselníky KOV: číselník odborov vzdelania, číselník stredných škôl a číselník vysokých škôl. Číselníky zahŕňajú aj aktuálne školy, a tak umožňujú zaevidovať správne aj absolventov, ktorí skončili školu v roku 2018.
 • MZL 90E* vo výkazoch
  Na základe komunikácie s FSSR sú štandardné MZL 90E* zaradené do údajov príslušných fondov v aktuálnom Prehľade, Hlásení, RZD aj Potvrdení o príjmoch i keď nie sú vyplatené podľa zákona 461/2003 resp. 580/2004.
 • eELDP - zlomové dátumy
  Na základe nových požiadaviek SP na rozdelenie údajov v eELDP bol program pre zostavenie ELDP aj eELDP upravný tak, že za zlomové dátumy považuje aj dátum nároku na dôchodok a dátum poberania dôchodku, ak sú v kmeňových údajoch uvedené.

V-2.161 - 17.05.2018

 • Parametre pásky - nápočet do fondov
  V parametroch pásky je možné pri atribútoch mzdových zložiek určiť, že sa suma pri danej mzdovej zložke má pripočítať do celkovej hodnoty poistných fondov zrazených zamestnancovi. Tkato je možné do sumy poistného započítať aj sumy individuálnych mzdových zložiek poistného plateného do zahraničia. Ak sa používajú štandardné MZL 90E1 alebo 90E2, tak nie je potrebné tieto MZL zapísať do parametrov pásky ako 90E1P resp. 90E2P. Do ppríslušných fondov sa zarátajú automaticky.
 • eELDP - výber podľa sppid
  V programe pre prípravu údajov na podanie eELDP bola vykonaná úprava pre výber eELDP určením identifikátora SPP.
 • Export súboru do UCT - forma
  Pri exporte účtovného súboru je možné určiť formát výstupného súboru. Možnosti sú DBF (štandardn pre UCT FENIX Compeko), CSV (csv súbor pre vstup do iných účtovných systémov) a XLS (EXCEL formát pre iné použitie).
 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy
  V programe sú aktivované priame podporné procesy pre plnenie úloh GDPR. Sú to procesy pre Iniciatívne vymazanie, výpis údajov, export údajov a právo na zabudnutie. Pri všetkých týchto procesoch sa využíva spoločný modul prehľadávania dát s možnosťami prehľadávania iba aktívnych dát, archívnych dát, celeho aktuálneho disku alebo všetkých diskov. V podporných procesoch je aj možnosť priameho nastavenia parametrov GDPR a možnosť iniciálneho nastavenia retenčných dôb v číselníku COP. Z iniciálneho nastavenia retenčných dôb sa vytvorí protokol. Viac detailov je na www.compeko.sk v sekcii Novinky alebo v informáciách zo seminára GDPR.

V-2.160 - 13.05.2018

 • Výpočet fondov z DoVP/NP počas RD
  Vo výpočte odvodov do poistných fondov pri dohode s nepravidelným príjmom počas RD alebo iného celomesačného prerušenia bola vykonaná oprava, nakoľko sa v tomto prípade poistné nevypočítalo - jeho výpočet bol potlačený príznakom celomesačného prerušenia.
 • Výkaz do ZP od 2018 / 05
  V súvislosti so zavedením 13. a 14. platu muselo zo zákona dôjsť aj k zmene obsahu mesačného výkazu ZP a štruktúry zasielaných súborov. Usmernenie k forme výkazu aktualizovalo MFSR v druhom májovom týždni 2018. Nové formy výkazov aj súborov sú už v programe zabudované a aktivujú sa pri vytvorení mesačného výkazu za obdobie 2018/05 a neskôr.
 • 13. a 14. plat
  Novelou Zákonníka práce, zákona o dani z príjmov, zákona o zdravotnom poistení a zákona o sociálnom poistení sa zavádza možnosť poskytnúť vvýhodnený 13. a 14. plat. Uplatnenie zvýhodnenia má veľa komplikovaných podmienok. Program prináša podporu pre realizáciu 13. a 14. platu vo forme nových mzdových zložiek 386 - 13.plat a 387 - 14.plat. Pri výpočte vykonávajú kontrolu na splnenie podmienky obdobia vyplatenia (iba s upozornením), celkovej výšky vyplatenej sumy a dĺžky trvania pracovného vzťahu. Výpočet 14. platu nevykonáva kontrolu na splnenie podmienky vyplatenie 13. platu. Pri oboch MZL je možné v poznámke zadať sumu, ktorú už zamestnanec uplatnil u iného zamestnávateľa (ak ju vieme). O túto sumu sa zníži limit 500 Eur na uplatnenie oslobodenia od dane / fondov. Prvýkrát je možné MZL 386 použiť v máji 2018 (oslobodenie sa týka iba zdravotného poistenia) a MZL 387 v novembri 2018 (oslobodenie sa týka dane a zdravotného poistenia).
 • Mzdové zvýhodnenia od 1.5.2018
  Novela zákonníka práce upravuje existujúce alebo zavádza nové mzdové zvýhodnenia a príplatky. Na realizáciu týchto zmien bol zmenené a lebo pridané tiao mzdové konštanty: PRIP_NAPHP - %náhrady za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti, PRIP_NOCP - %príplatku za výkon práce v noci, PRIP_NOC - hodnota príplatku za prácu v noci, PRIPL_SO - %príplatku za prácu v sobotu, PRIPL_NE - %príplatku za prácu v nedeľu. Upravené alebo doplnené boli aj mzdové zložky, ktorými sa príslušné príplatky a zvýhodnenia realizujú: 218 - Sviatok 100%, 226 - príplatok za prácu v sobotu, 228 - príplatok za prácu v nedeľu, 2352 - Neaktívna čast pracovnej pohotovosti mimo pracoviska, 266 - príplatok za prácu v noci.
 • Neplatené voľno nad 4 týždne
  Pre zadanie neplateného voľna poskytnutého organizáciou zamestnancovi v rozsahu viac ako 4 týždne je do MZL pridaná nová MZL 5144. V mesiaci vzniku NV sa zadá pri tejto MZL údaj "OD" a v mesiaci ukončenia sa zadá údaj "DO". V mesiacoch medzi vznikom a ukončením tejto neprítomnosti je v kmeňových údajoch zaznamenané vyňatie 80 a v súbore PN (Pracovných neprítomností) je záznam o tejto (dlhodobej) neprítomnosti. Počas jej trvania sa generuje automaticky MZL 5144 na všetky dni v mesiaci. Pri používaní tejto MZL nie je potrebná žiadna manuálna aktualizácia údajov v kmeňových dátach. Zamestnanec počas celej tejto neprítomnosti sa nezarátava do evidenčného stavu zamestnancov. Adekvátne sú upravené všetky zostavy, ktoré počítajú rôzne evidenčné počty zamestnancov.

V-2.159 - 15.04.2018

 • Evid. počet prac. / Práca 2-04, Pen 3-04
  V programe "Evidenčný počet pracovníkov" bola doplnená možnosť, pri ktorej je zjednotená metodika výpočtu evidenčného počtu pracovníkov so štatistickými výkazmi "Práca 2-04" a "Pen 3-04". Zjednotenie metodiky spočíva v zohľadnení dátum nástupu, výstupu a vyňatia pri výpočte evidenčného počtu pracovníkov. Pokiaľ nástup, výstup alebo vyňatie nastanú v priebehu sledovaného mesiaca, v zostave "Evidenčný počet pracovníkov" sa za pracovníka do evidenčného počtu nezapočíta hodnota 1 ale iba pomerná časť stanovená ako podiel počtu odpracovaných a kalendárnych dní (hodnota je menšia ako 1). Uvedený postup je možné použiť iba pri vytvorení zostavy "Evidenčný počet pracovníkov" za celú organizáciu, nakoľko aj výkazy "Práca 2-04" a "Pen 3-04" sa vytvárajú za celú organizáciu. Pri tvorbe tlačovej zostavy "Evidenčný počet pracovníkov" sa v tomto prípade sprístupní nové zaškrtávacie políčko "Pre stav vo FO zohľadniť dátum nástupu, výstupu a vyňatia". Týmto nastavením parametrov zostavy sa dosiahne zhoda v evidenčnojm počte pracovníkov v zostave "Evidenčný počet pracovníkov" a štatistických výkazoch "Práca 2-04" a "Pen 3-04". Ak zaškrtávacie políčko "Pre stav vo FO zohľadniť dátum nástupu, výstupu a vyňatia" nie je prístupné alebo nie je označené, tlačové zostava "Evidenčný počet pracovníkov" sa vytvorí v pôvodnom režime.

V-2.158 - 03.04.2018

 • "Zabudnuté" dáta v účtovných súboroch
  Účtovný súbor sa vytvára s menom "MZUCUD."+[rmm], kde [rmm] je obdobie spracovania v skrátenom tvare (posledná číslica roka + mesiac). V prípade, že sa pri zaúčtovaní nepoužíva export účtovného súboru ale účtuje sa priamo prvotný účtovný súbor, môže tento vzhľadom k identickému menu súboru obsahovať účtovné dáta predchádzajúceho spracovania spred 10 rokov (účtovný súbor vytvorený za obdobie 2018/04 v tvare "MZUCUD.804" má rovnaké meno ako účtovný súbor z obdobia 2008/04) . V procese tvorby účtovného súboru (okrem predbežného účtovného súboru, ktorý sa vytvára vždy ako nový pracovný súbor) program na takýto stav upozorní a ponúkne možnosť staré dáta vymazať. Vymazanie starých účtovných dát je doplnené aj do procesu mesačnej a ročnej uzávierky.

V-2.157 - 16.03.2018

 • Hromadná tlač potvrdení o zaplatení dane
  Po intenzívnej komunikácii s FSSR sa podarilo v RZD za rok 2017 realizovať hromadnú tlač potvrdení o zaplatení dane pre účely použitia 2% (táto možnosť pôvodne nebola v tlačivách FSSR tecnicky možná). Hromadná tlač je technicky možná v skupinách po 50 potvrdení. Program je upravený tak, aby maximálne využil aktuálnu možnosť hromadnej tlače potvrdení.

V-2.156 - 14.03.2018

 • Plán dovoleniek
  Do programu bola doplnená možnosť zadať podikový a osobný plán dovoleniek. Jednotlivé tlačové zostavy potom dávajú možnosť prehľadov naplánovaných dovoleniek a tiež porovnania plánu a skutočného čerpania.
 • Parametre RZD a oprava poistného
  Na základe stanoviska FSSR zo dňa 14.3.2018 sú upravené štandardné parametre pre výpočet RZD v prípade opráv poistného v roku, za ktoré sa vykonáva RZD (napr z dôvodu dodatočného priznania dôchodku). Podľa stanoviska FSSR suma opravy poistného sa má vykázať v riadku 02. Riadok 01 nemá byť ovplyvnený opravami poistného (i keď v čase ich uplatnenia boli predmetom dane / preddavku na daň). Rovnako sú upravené aj štandardné parametre pre potvrdenie o príjme za roky 2015-2017.
 • Vyhlásenie o poukázaní 2%
  V tlači vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane bola vykonaná úprava tlače údaja IČO: údaj je v tlačovom poli zarovnaný vpravo.

V-2.155 - 24.02.2018

 • Exekúcia zo mzdy a iných príjmov
  Program je rozšírený o možnosť určiť, či sa daná exekučná zrážka má alebo nemá uspokojovať aj z iných príjmov. Túto skutočnosť môžme zadať priamo v údajoch zrážky. Pre účely výpočtu exekúcií program berie ako iné príjmy obsah výpočtových polí 38 a 42, teda spravidla sú to Náhrada pri DPN, preplatok z RZD a RZZP, sumy vyplatené zo SF, dividendy, podiely, tantiemy a honoráre. Do iných príjmov nepatrí napríklad náhrada cestovných výdakov. Adekvátne bol upravený aj protokol výpočtu exekúcií, kde v zdrojoch na uspokojovanie exekučných pohľadávok je nový stĺpec "Iné príjmy".

V-2.154 - 10.02.2018

 • Protokol z ročnej uzávierky
  Protokol ročnej uzávierky je upravený tak, aby bol lahšie čitateľný a aby dôležité údaje boli ľahšie identifikovateľné. K protokolu je vyhotovený aj skrátený protokol.. Oba protokoly sa ukladajú ako samostatné textové súbory do adresára pre tlačové výstupy s názvom súborov RUrrrrmm.txt a RUrrrrmmS.txt. Tieto súbory je možné voľne kedykoľvek prezerať napríklad programom Notepad alebo akýmkoľvek textovým editorom v PC alebo na ich prezeranie využiť novú službu vo voľbe Uzávierky / Špeciálne činnosti.
 • Vekové hranice detí
  V nastavení SS MZD je nový parameter S_VHD - Vekové hranice detí, ktorým sa umožňuje vykonanie kontroly dosiahnutia určeného veku dieťaťa počas mesačnej závierky. V parametri je možné uviesť aj viac hodnôt. V protokole mesačného spracovania (aj v skrátenom) sa zobrazia deti, ktoré v nasledujúcom mesiaci dosiahnu niektorú hranicu veku uvedenú v tomto parametri. Ak parameter bude nevyplnený, tak sa kontrola nevykonáva.
 • Nová MZL: Vreckové dohodára
  V distribučnej sade je nová mzdová zložka pre zápis poskytnutého vreckového dohodárovi. Hodnota tejto MZL sa zaráta do riadku príjmu z dohôd v potvrdení o príjme.
 • Potvrdenie o zaplatení dane pre 2%
  V tlači potvrdenia o zaplatení dane pre účely použitia 2% sa chybne tlačil rok zrazenia nedoplatku. Tlač je opravená.
 • Potvrdenie o príjmoch
  Ak zamestnanec nemá uvedené štandardné rodné číslo alebo nie je občanom SR (rodné číslo má so záčislím 0000), tak sa do potvrdenia o príjme miesto rodného čísla vytlačí vypočítaný dátum narodenia. Ten sa vypočíta z prvej dátumovej časti rodného čísla.
 • Priame zaúčtovanie dát do UCT
  Voľba "Priame zaúčtovanie dát do UCT" bola rozšírená o možnosť zadať obdobie, ktorého sa priame zaúčtovanie týka. Priame zaúčtovanie je teda možné vykonať aj za obdobia, ktoré sú v MZD už uzatvorené.

V-2.153 - 01.02.2018

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2018 =====
  Táto verzia (2.153) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2018.

V-2.152 - 31.01.2018

 • UMS/URS - druhá záložná kópia
  V mesačnej a ročnej uzávierke pri vytváraní cesty pre druhú bezpečnostnú kópiu sa k preddefinovenej hodnote cesty alebo k zapamätanej ceste z poslednej uzávierky vždy pridá aj aktuálne obdobie. Ak sa cesta konči aktuálnym obodbím, automaticky sa uloží bez neho. Ak konči inak, uloží sa celá.
 • Potvrdenie o prijme
  V tlačive "Potvrdenie o príjmoch" bola vykonaná formálna úprava: časť "Údaje o zamestnávateľovi" bola chybne označená ako "IV", správje je "III".
 • Protokol z mesačnej uzávierky
  Protokol mesačnej uzávierky je uprevaný tak, aby bol lahšie čitateľný a aby dôležité údaje boli ľahšie identifikovateľné. K protokolu je vyhotovený aj skrátený protokol, ktorý obsahuje iba tie časti úplného protokolu, ktoré so vyžadujú ďalšiu aktivitu mzdárov alebo personalistov (najmä informácie o končiacich sa dlhodobých neprítomnostiach, informácie o uplynutí podpornej doby, ...). Oba protokoly sa ukladajú ako samostatné textové súbory do adresára pre tlačové výstupy s názvom súborov MUrrrrmm.txt a MUrrrrmmS.txt. Tieto súbory je možné voľne kedykoľvek prezerať napríklad programom Notepad alebo akýmkoľvek textovým editorom v PC alebo na ich prezeranie využiť novú službu vo voľbe Uzávierky / Špeciálne činnosti.
 • Vyhlásenie a potvrdenie 2%
  Do spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2017 boli doplnené nové (nie doporučené ale záväzné) tlačivá vyhlásenia o poukázaní sumy 2% a potvrdenia o zaplatení dane, ktoré tvorí od roku 2017 povinnú prílohu k vyhláseniu. Tieto tlačivá boli dodané pre použitie v mzdových programoch dňa 12.1.2017 v "čiernobielej" verzii.
 • Výpočet pravdepodobného priemeru
  V nastavení SSMZD je možné určiť spôsob stanovenia pravdepodobného priemeru samostatne pre prípad, že pracovník neodpracoval v rozhodujúcom období potrebný počet dní alebo hodín a pre prípad, že celkový počet hodín v rozhodujúcom období je nula. Požadovaný počet dní sa určuje mzdovou konštantou PD_FI_CN (aktuálna hodnota je 22). Požadovaný počet hodín sa určuje mzdovou konštantou PH_FI_CN (aktuálna hodnota je 170). Spôsob stanovenia pravdepodobného priemeru môže byť výpočtom z tarifnej mzdy/platu bez alebo vrátane osobného ohodnotenia, môže to byť posledná známa hodnota priemeru alebo hodnota nula.

V-2.151 - 08.01.2018

 • Mzdové konštanty - iba aktuálne
  V číselníku mzdových konštánt je možnosť jedoducho zobraziť iba záznamy, ktoré sú platné v aktuálne nastavenom období.
 • Vyhlásenie na rok 2018
  Tlačivo vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti bolo upravené podľa vzoru pre rok 2018.
 • Ročné zúčtovanie dane za 2017
  V programe je aktualizované tlačivo žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2017, výpočet RZD za rok 2017, tlačivo RZD za rok 2017. Nové tlačivo na poskytnutie 2% a potvrdenie o zaplatení dane pre účely poskytnutia 2% za rok 2017 k 8.1.2018 nie sú ešte k dispozícii.
 • Aktualizácia konštánt a kalendárov
  V distribučnej sade sú aktualizované a doplnené mzdové konštanty platné od 2018/01 (napr. daňový bonus, minimálna mzda, nezdaniteľné minimum, ale aj daňový bonus na zaplatené úroky, nezdaniteľná časť - kúpele, ....). Aktualizovaná je aj tabuľka pre výpočet dane z príjmu pre rok 2018. Doplnené sú štandardné kalendáre pre roky 2018 a 2019. Všetky aktualizované tabuľky a konštanty preberie do aktuálnych údajov inštalačný program.

V-2.150 - 10.12.2017

 • Zálohy: import a príkazy na úhradu
  V činnostiach spojených so spracovaním záloh cez "Pokladničné dáta" je nová možnosť importu záloh z CSV súboru. CSV súbor musí mať v prvej vete súpis polí . napr. OSCIS,KMZ,EUR. V ostatných vetách budú vlastné údaje oddelené čiarkami. Ako oddeľovač desatinnej časti sa používa znak bodka. Import je možný aj vo voľbe "Vstupy / Dáta pre pokladňu" aj vo voľbe "Spracovanie / Zálohy / Import záloh". Vo voľbe "Spracovanie / Zálohy" je tiež nová voľba pre priame vytvorenie XML SEPA príkazu na úhradu záloh.
 • Príkazy na úhradu v tvare XML SEPA
  Pri tvorbe prevodných príkazov v definitívnom spracovaní je možnosť vytvoriť priamo aj súbor príkazov v štruktúre XML SEPA. Spôsob výberu tvaru PP sa zmenil tak, aby sa vopred dalo označiť, ktoré tvary PP sa požadujú; program aktuálne umožňuje vytlačiť súpis PP, súpis PP s QR kódmi, PP v listinnej forme a XML SEPA.
 • Kmeňové zostavy a údaje budúcich období
  Kmeňové zostavy sú upravené tak, že v prípade vytvárania zostáv za odbobie väčšie ako je obdobie spravovania sú v zostavách zohľadnené aj kmeňové údaje budúcich období.

V-2.149 - 23.11.2017

 • ELDP - znaky pri vylúč.dobách
  Podľa aktuálneho usmernenia SP (z 23.11.2017) k uvádzaniu údajov v eELDP bol program upravený tak, že aj pre pracovníkov narodených po 31.12.1984 (u ktorých sa údaje vylúčiteľných dôb neuvádzajú) je potrebné príslušné znaky k vylúčiteľným dobám uvádzať rovnako, ako pri starších pracovníkoch. Ide najmä o uvádzanie znaku MD pre materskú dovolenku zamestnankyne narodenej po 31.12.1984.

V-2.148 - 25.10.2017

 • Priame zaúčtovanie dát do UCT
  V programe, v časti "Spracovanie / Účtovný súbor" je doplnená nová voľba "Zaúčtovanie dát do účtovníctva". Touto voľbou sa pripravený účtovný súbor priamo zaúčtuje do účtovníctva bez potreby vytvoriť prenosový súbor a následne ho v UCT spracovať ako import. Pre aktiváciu tejto možnosti je potrebné do nového parametra UCTPTH zapísať cestu, kde sa nachádzajú dáta podsystému UCT. Tento adresár musí byť prístupný z programu MZDY.

V-2.147 - 16.10.2017

 • MAILY: možnosť použitia TLS
  V skupine parametrov pre EVP/MAIL (odosielanie elektronických dokumentov ako e-pásky, DDS, Trexima, ...) je nový parameter MAIL_SMTPT, ktorým je možné určiť, či sa v procese odosielania mailov má alebo nemá použiť šifrovanie pomocou protokolu TLS.

V-2.146 - 11.10.2017

 • Účtovanie RZZP
  V procese účtovania výsledku RZZP bola vykonaná úprava, ktorá pri nezadanej zdravotnej poisťovni pri výsledku RZZP použije pre dohľadanie účtovania kód poisťovne, ktorý je v aktuálnych kmeňových dátach.

V-2.145 - 25.09.2017

 • ELDP - archívne dáta
  V program je doplnená rozsiahla možnosť prípravy archívnych údajov pre ELDP (napr. údaje spred roka 2004 a údaje, ktoré neboli spracované týmto programom, ale sú potrebné na úplné vyplnenie eELDP). Archívne údaje v štruktúre údajov eELDP je možné zadávať ručne, vytvoriť pri zostavení podkladov pre ELDP alebo eELDP, alebo naimportovať z CSV súboru. Pripravené údaje je možné použiť pri zostavovaní ELDP aj eELDP.
 • eELDP - viac možností
  Vo formulári pre manuálnu úpravu pripravených dát pre zostavenie eELDP je nová možnosť, ktorá umožní vytlačiť zo zobrazených dát (pre vlastnú potrebu) ELDP v poslednej známej listinnej podobe.
 • Muž na "materskej dovolenke"
  Do distribuovaných MZL bola doplnená nová MZL 5B37 - RD muža s nárokom na materské (RDMM). Táto mzdová zložka je výpočtovo identická s MZL 5B31, avšak používa iný typ prerušenia (23-RD muža s nárokom na materské) a to z toho dôvodu, že podľa inštrukcií SP je potrebné vykazovať na ELDP RDMM odlišne od riadnej MD ženy - matky. Obdobie RDMM (rodičovská dovolenka muža s nárokom na materské) sa v ELDP má vykazovať ako bežná PN - teda so znakom poistenia "A" a celé obdobie je potrebné vykázať vo vylúčiteľnej dobe. Pokračovanie takejto RD (po uplynutí obdobia nároku na materské) sa takáto RD už rieši rovnako ako u ženy - teda použitím MZL 5102 (vzniká prerušenie poistenia a doba sa zarátava ako vylúčiteľná doba).

V-2.144 - 24.07.2017

 • Export súborov v tvare TXT,CSV,DBF,EXCEL
  V časti "Číselníky", "Definičné číselníky", "Súbory" bola do programu doplnená služba pre export obsahu súborov. Export obsahu súborov je možný v tvare TXT, CSV, DBF alebo EXCEL. Pri exporte v tvare TXT a CSV je možné zadať metódu kódovania diakritiky (kódová stránka, UTF-8 alebo UNICODE), oddeľovač a ďalšie definície pre vytvorenie rôznych variantov CSV súboru. Export v tvare EXCEL zohľadňuje nastavenie parametra "Typ exportu pre EXCEL".

V-2.143 - 15.07.2017

 • Exekúcie - rôzne typy s rovnakým poradím
  Ak sa v rovnakom poradí vyskytli prednostné aj neprednostné exekučné zrážky, tak program mohol pri určitých hodnotách zostatkov v jednotlivých tretinách určiť chybne pomerné krytie jednotlivých zrážok. Problém bol identifikovaný a opravený.
 • Automatická úprava pravdepod. priemeru
  V programe je doplnený nový parameter v nastaveniach SS MZD, ktorým je možné určiť spôsob automatickej úpravy pravdepodobného priemeru pre pracovnoprávne účely (dovolenkový priemer). Parametrom je možné nastaviť požiadavku na úpravu pravdepodobného priemeru podľa aktuálnej hodnoty tarifného platu vždy alebo iba vtedy, ak aktuálne nastavený priemer je menší. Pravdepodobný priemer sa vypočíta z nastaveného platu, rozsahu zákonného úväzku a konštanty 21.74. Táto úprava priemeru sa uplatní iba vtedy, ak je pre výpočet priemerného zárobku potrebné podľa §134 ods (3) použiť pravdepodobný zárobok. V ostatných prípadoch sa vypočítané priemery nemenia, a teda tu uvedený postup sa nepoužije.

V-2.142 - 11.07.2017

 • Náhrada mzdy z neplatne skončeného PV
  Ak súd rozhodne, že pracovný vzťah bol skončený neplatne a nariadi zamestnávateľovi vyplatiť bývalému zamestnancovi náhradu mzdy za obdobie neplatne skončeného PV v určenej výške, je zamestnávateľ povinný túto sumu vyplatiť, rozpočítať SP na obdobia neplatne skončeného PV, a odviesť z tejto sumy SP, ZP i daň. Ak v čase vyplatenia tejto náhrady je bývalý zamestnanec opäť zamestnancom, je riešenie dosť komplikované. V programe je zrealizovaná podpora pre riešenie tejto situácie v prípade, ak bývalý zamestnanec už nie je zamestnancom (vtedy sa na realizáciu priamo využije MZL 354) alebo ak je opäť zamestnancom s pravidelným príjmom (typ pracovného vzťahu "A") - vtedy sa použije nová MZL 1NNS. Pri tejto novej MZL je potrebné zadať celkovú sumu náhrady a v texte poznámky je potrebé zadať obdobia, do ktorých je potrebné náhradu rozpočítať a tak vypočítať Sociálne poistné.

V-2.141 - 28.06.2017

 • Aktualizácia číselníkov KOV
  Na základe informácie z firmy TREXIMA zo dňa 28.6.2017 (dodané aktualizácie pre číselníky KOV) boli aktualizované číselníky KOV: číselník odborov vzdelania, číselník stredných škôl a číselník vysokých škôl. Číselníky zahŕňajú aj aktuálne školy, a tak umožňujú zaevidovať správne aj absolventov, ktorí skončili školu v roku 2017.
 • Životné minimum a odvodené konštanty
  V distribučnej sade programu MZDY sú nastavené aktuálne hodnoty životného minima (úprava je realizovaná na základe ukončeného medzirezortného pripomienkového konania k návrhu Opatrenia MPSVaR o úprave súm životného minima s účinnosťou od 1.7.2017; ku 28,6,2017 Opatrenie ešte nebolo v zbierke zákonov zverejnené). Nová suma životného minima od 1.7.2017 je 199,48 (zvýšenie o 1,39 Eur = 0,7%). Táto sa priamo použije napr. pri výpočte nepostihnuteľných súm pri exekúciách. Odovdené konštanty s účinnosťou od 1.1.2018 sú suma daňového bonusu (21,56 Eur mesačne, 258,72 Eur ročne) a nezdaniteľná časť základu dane (319,17 Eur mesačne, 3830,02 Eur ročne).

V-2.140 - 04.06.2017

 • Nový údaj U16 - reálne hodiny vr. sviat.
  V modifikátoroch definície výpočtu MZL je možné použiť nový údaj U16, ktorý vypočíta podobne ako udaj U11 reálne hodiny na základe kalendára a zadaných dní "OD" a "DO" vrátane korekcie hodín v prvý a posledný deň, ale do výsledku sa zarátavajú aj hodiny vo sviatky.
 • Výpočet brutovaného príjmu
  Výpočet brutovaného príjmu zohľadňuje aj maximá jednotlivých fondov, ale pri zrušenom maxime ZP program pri výpočte ohlásil, že nevie nájsť konštantu "", nakoľko konštanta pre maximu VY YP už nie je stanovená. Vo výpočte brutovaného príjmu bola vykonaná úprava, po ktorej program už nehlási prebytočnú chybu 399-nenájdená konštanta ....

V-2.139 - 20.05.2017

 • Rozšírená kontrola podporného obdobia
  Počas mesačnej uzávierky sa do protokolu uvádzajú aj neprítomnosti, ktoré v nasledujúcom období môžu presiahnuť podpornú dobu 52 týždňov. Program bol rozšírený tak, že v rámci uzatvorenia mesiaca vykoná výpočet konca podporného obdobia a do protokolu samostatne uvádza neprítomnosti, ktorým už podporné obdobie uplynulo a samostatne neprítomnosti, ktorým podporné obdobie uplynie v nasledujúcom a ďalších dvoch mesiacoch. Pri jednotlivých neprítomnostiach sa tiež uvádza počet dní predchádzajúcich neprítomností, ktoré sa majú do podporného obdobia zahrnúť v zmysle par.34 zákona 461/2003.
 • Kontrola vyplnenia plat. údajov v ZRA
  Pri zápise údajov zrážok program kontroluje pre typy platobného styku 2,3,4 a 6, či sú vyplnené základné údaje pre platobný styk (IBAN, BIC/SWIFT, VS a KS). Ak údaje nie sú vyplnené, program na to upozorní, ale dovolí ponechať údaj nezapísaný.
 • Zápis generovania PP do protokolu sprac.
  Do protokolu mesačného spracovania sa zapíše aj informácia o vygenerovaní príkazov na úhradu, ktoré sú vygenerované ako export do FIN. V protokole je celkový počet vygenerovaných záznamov a celková suma všetkých príkazov.
 • Nové MZL 524D a 525D
  Ak sa z rôznych príčin nepodarí pri ukončení PV preplatiť zostatok nevyčerpanej dovolenky v poslednom období, kedy pracovník bol zamestnancom, dodatočné vyplatenie sa už považuje za príjme po skončení pracovného (poistného) vzťahu a je potrebné ho rozpočítavať do všetkých mesiacov trvania poistného vzťahu a vykázať vo výkaze poistného a príspevkov ("zelený" výkaz pre sociálne poistenie) a je potrebného tiež prihlásiť do ZP a odviesť poistné do ZP. Na tento účel sú do distribučnej sady doplnené nové mzdové zložky 524D - Dodatočná náhrada za nevyčerpanú dovolenku BR a 525D - Dodatočná náhrada za nevyčerpanú dovolenku MR . Vlastný výpočet náhrady za dovolenku aj zvýšenie čerpania v kmeňových údajoch je rovnaké ako pri "bežnom" preplatení (MZL524 resp. 525), ale iný je výpočet poistných fondov.

V-2.138 - 03.05.2017

 • Technická úprava aktualizácie KÚ
  V programe bola vykonaná technická úprava vo výpočte veľkosti zobrazovaného okna pre "zviazané kmeňové údaje" (napr. údaje SPP, detí, ...). V niektorých prípadoch sa mohlo stať, že vypočítaná veľkosť bola malá a opticky sa stratili tlačidlá "OK" a "Návrat".

V-2.137 - 26.04.2017

 • Portál a mail pre UNP 1-01
  Na základe aktuálnych informácií od firmy TREXIMA (obdržaných 26.4.2017) bola pre odoslanie výkazu UNP 1-01 v elektronickej forme upravená mailová adresa (unp@trexima.sk) a aj URL pre odoslanie XML súboru (https://zbery.trexima.sk/). Možnosť otestovania XML súboru pred jeho "ostrým" odoslaním bola zo strany firmy TREXIMA zrušená, a preto bola odstránená aj z programu pre vytvorenie a odoslanie tohoto výkazu.
 • MVZP - údaje pre OPZP po absencii
  Pri výpočte mzdy sa pripravujú aj údaje pre zostavenie mesačného výkazu pre verejné zdravotné poistenie a medzi nimi sú aj údaje potrebné pre výpočet OPZP (Odpočítateľnej položky ZP). Ak vznikne vymeriavací základ v mesiaci, v ktorom sú všetky povinné dni pokryté neprítomnosťou s prerušením ZP, tak sa daný príjem vykáže v údaji "Ostatné príjmy" a nie v údaji "Celkový príjem pre OPZP". Ide napr. o preplatenie dovolenky z MR pri ukončení PV po absencii pretrvávajúcej od minulého mesiaca.
 • Stravné lístky - vyňatie 21, 22
  Program pre spracovanie stravných lístkov je upravený v určení základného nároku na stravné lístky pre pracovníkov na mateskej alebo rodičovskej dovolenke (kód vyňatia 21 alebo 22). V týchto prípadoch sa určuje nulový základný nárok na stravné lístky. Zroveň pri úprave základného nároku na stravné lístky nebudú zohľadnené napočítané neprítomnosti z položiek. Pri úprave základného nároku na stravné lístky je zohľadnený predpokladaný dátum ukončenia vyňatia. Pokiaľ je predpokladaný dátum ukončenia vyňatia v období z ktorého sa určí základný nárok na stravné lístky, pracovníkovi sa vypočíta základný nárok na stravné lístky na základe počtu dní za ktoré v tomto období už nebol vo vyňatí.

V-2.136 - 08.04.2017

 • Preplatok z RZD a Prehľad r.2
  Zostavenie Prehľadu ... ya rok 2016 a neskôr bolo v zmysle aktuálneho poučenia k jeho vyplneniu upravené pre prípad, kedy výsledkom RZD je preplatok vo výške väčšej, ako suma zrazených preddavkov na daň. V tom prípade nie je možné časť výsledku RZD uplatniť (započítať), ale o vrátenie zvyšnej sumy je v zmysle poučenia potrebné požiadať správcu dane. Program bol upravený tak, že pri zostavovaní prehľadu na túto skutočnosť vrátane presnej sumy upozorní. Táto suma sa tiež vytlačí v kontrolnom opise - kontrolnej tlači k zostaveniu prehľadu. Pri tlači oficiálneho tlačiva sa táto suma neobjaví, nakoľko v oficiálnom tlačive na túto sumu nie je vyhradené miesto.

V-2.135 - 31.03.2017

 • EVP - odosielateľ
  V parametroch v skupine parametrov pre EVP sú dva nové parametre, ktoré umožňujú zadať meno a funkciu odosielateľa elektronickej pásky. Ak meno nebude vyplnené, tak sa použije meno práve prihláseného pracovníka.

V-2.134 - 17.03.2017

 • Aktualizácia kmeňových údajov z KÚBO
  Aktualizácia kmeňových údajov vykonaná na základe hodnôt zapísaných do súboru "Kmeňové údaje budúcich období" je rozšírená o zápis zmien do súboru "LOG zmien kmeňových dát".

V-2.133 - 11.03.2017

 • RZD - zamestnanecká prémia
  Na zamestnaneckú prémiu za rok 2016 nárok nie je (v zákone sice tento inštitút zrušený nie je, ale číselné nastavenie konštánt pre výpočet tejto prémie je taký, že vždy vyjde nula). Ak napriek tomu bol yadaný nenulový počet mesiacov splnenia podmienok zamestnaneckej prémie, tak program nejakú zamestnaneckú prémiu vyrátal ( čiastočne použil údaje platné pre roky pred 2016). Program pre výpočet RZD bol upravený tak, aby aj v prípade zadania nenulového počtu mesiacov splnenia podmienok na priznanie ZP výpočet prebehol podľa aktuálnych hodnôt a vypočítaná ZP je za rok 2016 vždy nula.
 • Aktualizácia údajov zrážok
  Pri aktualizácii údajov zrážok typu *7 (zrážanie až do splatenia celkovej hodnoty dlhu) sú sprístupnené aj hodnoty celkovej sumy dlhu a splatenia dlhu k 1. dňu aktuálneho mesiaca. Tieto hodnoty sú dôležité pri opakovaných výpočtoch mzdy, kedy program realizue výpočet zrážok počnúc týmito hodnotami a následne upraví aktuálne hodnoty podľa výsledku výpočtu. Tieto údaje sa automaticky aktualizujú pri mesačnej závierke.
 • RZD - vymazanie dátumu požiadania
  Ak sa pri spracovaní RZD vymaže dátum požiadania o vykonanie RZD (t.j. pracovníkovi sa má vyhotoviť potvrdenie), tak sa vynulujú prípadne už vypočítané hodnoty preplatkov / nedoplatkov dane alebo daňového bonusu a odstráni sa požiadavka na dispozíciu 2% a tiež sa odstráni požiadavka na zrazenie aj "malého" nedoplatku (do 5 Eur). Efekt tejto úpravy je iba optický (u zamestnancov s potvrdením sa v tabuľke nezobrazí preplatok / nedoplatok), nijako neovplyvňuje vlastný výpočet ani generovanie MZL do mesačných dát.

V-2.132 - 18.02.2017

 • Potvrdenie zamestnávateľa k nároku na NP
  Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku bolo upravené v časti 6.- "Vymeriavacie základy, z ktorých zamestnanec zaplatil poistné na nemocenské poistenie (VZ) v RO" tak, že súčtové hodnoty sa vytvárajú samostatne za vymeriavacie základy z predchádzajúceho roka a vymeriavacie základy z bežného roka.

V-2.131 - 12.02.2017

 • Výkaz ZP z veľkých súm
  V programe pre zostavenie výkazov verejného zdravotného poistenia bola vykonaná úprava na správny prenos údajov v prípade veľkých súm vymeriavacích základov (sumy nad 10000,00 Eur, ktoré nie sú zaokrúhlené na celé eurá). V predchádzajúcej verzii pri týchto sumách mohlo dôjsť k zaokrúhleniu centov. V aktuálnej verzii sú i pri veľkých sumách prenášané správne aj centy a údaje nekráteného príjmu a VZ sú rovnaké.
 • Stravné lístky - obdobia pre spracovanie
  Program pre spracovanie stravných lístkov je upravený v možnostiach zadávania jednotlivých období nasledovne: 1. Obdobie, z ktorého sa určí základný nárok na stravné lístky môže byť vyššie ako obdobie spracovania (napr. nárok sa určí z nasledujúceho mesiaca). 2. Obdobie, za ktoré sa požaduje nápočet neprítomností môže byť rovnaké ako obdobie spracovania. V takomto prípade sa aktivuje test výpočtu mzdy pre všetkých pracovníkov (z hľadiska celkového procesu spracovania miezd je potrebné zabezpečiť aspoň výpočet neprítomností). 3. Obdobie, do ktorého sa majú generovať zrážky za stravné lístky, môže byť vyššie ako obdobie spracovania V takomto prípade sa zrážky vygenerujú do súboru mesačných dát zodpovedajúceho budúceho obdobia (tento súbor sa v prípade potreby vytvorí). PRÍKLAD: ======== - obdobie spracovania je 201701 - obdobie z ktorého sa určí základný nárok je 201702 (nasledujúce obdobie) - obdobie za ktoré sa požaduje nápočet neprítomností je 201701 - obdobie, do ktorého sa majú generovať zrážky za SL, je 201702. Teda je vyššie ako obdobie spracovania. Zrážky sa vygenerujú do súboru MZxxx702.DBF. POZNÁMKA: ========== V prípade, že sa pre určenie nároku nepoužije obdobie vyššie ako je obdobie spracovania, pre nápočet neprítomností sa nepoužije bežné obdobie a pre generovania zrážok sa nepoužije obdobie vyššie ako je obdobie spracovania je funkcionalita programu nezmenená.
 • Ohodnotenie dovolenky -> účtovanie
  Program pre ohodnotenie dovolenky je v časti vytvárania účtovnej väzby rozšírený o možnosti účtovať samostatne ohodnotenie dovolenky a ohodnotenie poistného. V prípade potreby analytického členenia je možné pomocou voľby "Poistné účtovať samostatne po fondoch" zadať predkontácie účtovania ohodnotenia poistného v členení podľa jednotlivých poistných fondov SP a jednotlivých zdravotných poisťovní.
 • LOG zmien kmeňových dát
  V programe "LOG zmien kmeňových dát" je rozšírená funkcionalita pre zrušenie záznamu a zrušenie všetkých (v danom momente vybraných) záznamov. Sprístupnenie zrušenia záznamu ako aj zrušenia všetkých záznamov je podmienené oprávnením "Údržba dát" z časti oprávnení "Spoločné operácie". Všetky záznamy ktoré sú jednotlivo alebo hromadne zrušené sú pred zrušením prekopírované do archívneho súboru zrušených záznamov.

V-2.130 - 01.02.2017

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2017 =====
  Táto verzia (2.130) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2017.

V-2.129 - 29.01.2017

 • Stravné lístky->tlač a export pre EXCEL
  V programe pre spracovanie stravných lístkov bola časť "Tlač" rozšírená o tlačovú zostavu "Základná opisná zostava", ktorá umožňuje export hlavičkového súboru stravných lístkov pre EXCEL.
 • Tlač vyhlásenia k UNČ - druhé strany
  Pri tlači vyhlásenia k uplatneniu nezdaniteľnej časti je možné zvoliť, či chceme tlačiť aj druhé strany vyhlásení za vybratých zamestnancov.
 • Žiadosť o vykonanie RZD - počet zamest.
  Ak pri tlači žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane chceme, aby údaj o počte iných zamestnávateľov zostal prázdny (aby sa nevytlačila nula), je možné do údaja "Počet iných zamestnávateľov" zapísať záporné číslo. Vtedy sa v mieste počtu zamestnávateľov na žiadosti nevytlačí nič, dané miesto zostane úplne prázdne.
 • Nočný príplatok a minimálna mzda
  Po dlhších diskusiách sa právnici dohodli na tom, že príplatok za prácu v noci (mzdové zvýhodnenie) sa nemá započítavať do mzdy pre účely porovnania s minimálnou mzdou a minimálnym mzdovým nárokom za účelom výpočtu výšky doplatku do minimálnej mzdy resp. minimálneho mzdového nároku. Z tohoto dôvodu boli upravené MZL 261, 262, 263, 264 a 265 tak, že pole výstupu hodnoty "y" je zmenené z hodnoty 36 na hodnotu 33 (práca nadčas a príplatky).
 • Dátum vyhotovenia na potvrdení o príjme
  Pri vyhotovovaní potvrdenia o príjme za rok 2016 a pre ďalčie roky je možnosť určiť dátum vyhotovenia / vystavenia potvrdenia. Program ponúka aktuálny dátum, ale je možné ho ľubovoľne zmeniť. Takto zadaný dátum sa potom vytlačí na potvrdení ako dátum vyhotovenia. Táto úprava je podporou novelizovaných povinností zamestnávateľa (kontrolovaných úradom práce), ktoré ukladajú zamestnávateľovi povinnosť vystaviť potvrdenie o príjme v deň ukončenia pracovného pomeru (v zákone trocha inak, ale kontrolóri si to vykladajú inak ...).
 • Znak & v názve a výkazy do SP
  Ak sa v názve firmy vyskytuje znak &, tak vo výkazoch do SP je potrebné ho uvádzať v špeciálnej forme. Program tento znak do požadovanej formy skonvertuje pri vytváraní XML súborov pre podanie výkazov do SP.
 • Aktualizácia tlačív k RZD
  V programe boli aktualizované všetky používané tlačivá súvisiace s ročným zúčtovaním dane, ale aj iné používané tlačivá, ktoré zverejňuje pravidelne MFSR z oblasti dane zo závislej činnosti (napr. Žiadosť o vykonanie RZD, Potvrdenie o príjme, žiadosť o kvykonaie RZD, tlačivo RZD, ...).
 • Platobné symboly poisťovní.
  V číselníku poisťovní je možné okrem konštantnej hodnoty platobných symbolov VS a SS zadať aj typ VS resp typ SS. Ak sú zadané, tak sa VS / SS určí podľa zadaného typu, inak sa určí podľa zadania v kódovacej tabuľke prevodných príkazov (doterajší stav).
 • SEPA HPP pre TABA
  TATRABANKA má pod kódom tlačiva 18138 zverejnené dva rôzne formuláre na SEPA hromadný príkaz na realizáciu tuzemských platieb. Líšia sa iba v uvedení / neuvedení BIC kódu. Použiteľnosť jednoho alebo druhého formulára nikde nie je deifnovaná a závisí v podstate od "nálady" príslušného pracovníka banky. Preto v programe prinášame k formátu XTABA aj formát YTABA, ktorý údaj BIC neobsahuje. Kód formulára, ktorý je potrebné použiť, sa zapíše k príslušnému bankovému účtu v číselníku vlastných bankových účtov.
 • Nové tlačivo potvrdenia o mzde
  V programe je aktualizované tlačivo potvrdenia o mzde/odmene za zárobkovú činnosť pre ÚPSVaR. V aktualizovanom tlačive sa miesto dátumu narodenia uvádza rodné číslo a pridaný je nový údaj "Počet odpracovaných hodín".
 • Poznámka na výplatnej páske
  V parametroch výplatnej pásky je nový údaj "Poznámka". Text uvedený v tomto údaji sa zobrazí v dolnej časti výplatnej pásky vo forme papierovej i elektronickej. Do tohoto údaja je možné uviesť napríklad označenie spracovateľa osobných údajov alebo inú informáciu pre zamestnanca.
 • IČO s vedúcimi nulami
  V parametroch programu bol zmenený chrakter údaja IČO tak, aby bolo možné IČO zapísať i s vedúcimi nulami. Takto zapísané IČO vrátane vedúcich núl sa preberie do výkazov, kde sa vyžaduje uvedenie údaja IČO. Pri použití hodnoty údaja IČO pri konštrukcii platobných symbolov sa vedúce nuly nepoužijú, nakoľko súčasná definícia obsahu platobných symbolov VS a SS určuje, že ide o numerické údaje a vedúce nuly sa v procese spracovania platby v bankách k príjemcovi neprenesú.
 • Odmena vyplatená po 31.1.2017
  Do číselníka mzdových zložiek boli doplnené mzdové zložky, ktoré riešia špeciálny prípad odmeny priznanej ešte v roku 2016, ale ktorá bude vyplatená až po 31.1.2017. Podľa platnej legislatívy v čase priznania takejto odmeny je potrebné odviesť z nej poistné, ale nemá sa zahrnúť do zdaniteľných príjmov za rok 2016, ani do základu dane, ani do potvrdenia o príjme ale do príjmu sa zahrnie až v roku, v ktorom bude vyplatená. Tento prípad je riešený novými MZL: "9PO - priznaná odmena", použije sa napr. v období 2016/12, a MZL "391 - Vyplatenie odmeny", použije sa napr. v období 2017/02. Ak je odmena charakteru celoročnej odmeny, tak pre vyplatenie je možné použiť MZL 392, ktorá sa pre účely výpočtu priemerov rozdelí na 4 štvrťroky.

V-2.128 - 30.12.2016

 • Stravné lístky->hodnota stravného pri SC
  Program pre spracovanie stravných lístkov bol v časti "Generovanie MZL zrážok do mesačných dát" upravený tak, že pri výpočte minimálnej hodnoty stravného lístka a hodnoty zrážky zohľadňuje definíciu a platnosť konštanty "STRLSC5-12-Stravné pri SC 5-12 hodín" podľa období.

V-2.127 - 15.12.2016

 • Export pre EXCEL - výber verzie
  Pre určenie verzie EXCELu, pre ktorú sa majú vytvárať exporty pre EXCEL, je možné určiť novým parametrom "Typ exportu pre EXCEL". Vybrať je možné export pre EXCEL 2.0, EXCEL 95 alebo EXCEL 97 a vyššie alebo je možné si zvoliť (štandard), že verzia bude určená zadanou príponou pre meno výstupného súboru. Pri exporte pre EXCEL 97 je vo vytvorenom XLSX súbore prvý riadok farebne odlíšený a zamknutý a šírky stĺpcov sú prispôsobené rozsahu exportovaných údajov. Toto pri súboroch XLS technicky nebolo možné.
 • Fondy a konštanty pre rok 2017
  V programe je k dispozícii nastavenie konštánt a parametrov pre výpočet odvodov do fondov s platnosťou od januára 2017. Maximálny vymeriavací základ pre SP je definovaný ako 7-násobok priemernej mesačnej mzdy v NH. Maximálny vymeriavací základ pre ZP nie je stanovený. Prezretie nastavených hodnôt je možné vo voľbe "Číselníky / Tabuľky / Mzdové konštanty" resp. "Číselníky / Poisťovne / Poistné fondy od 2017". Program pre výpočet mzdy, výkazy a aj všetky dotknuté tlačové zostavy si sám prevezme tú definíciu konštánt a fondov, ktorá je pre obdobie výpočtu alebo tlače platná. Preto je možné inštaláciu tejto verzie vykonať kedykoľvek pred výpočtom miezd za január 2017 (teda napr. aj pred výpočtom miezd za november alebo december 2016).
 • Mes.uzávierka - p. fondy dôchodcu
  Proces mesačnej uzávierky bol doplnený o automatickú úpravu údaja "Zrážanie do fondov" v prípade, ak ide o starobného alebo invalidného dôchodcu, ktorému vznikol nárok na poberanie príslušného dôchodku a doklad o tom bol k dispozícii pred výpočtom mzdy za obdobie, v ktorom nárok vznikol. V tom prípade je možné do kmeňového údaja "Dátum poberania dôchodku" zapísať dátum, od ktorého sa zamestnanec stal poberateľom a program správne "skráti" poistné vo fondoch IP a PvN už v prvom mesaici poberania dôchodku. V tomto prípade mesačná uzávierka upraví údaj pre zrážanie poistného tak, že od ďalšieho mesiaca sa už odvody do IP a PvN nezrážajú. V ostatných prípadoch program údaj "zrážanie poistného" neupravuje.

V-2.126 - 09.12.2016

 • EXE-neuplatnenie zákl. sumy
  V údajoch o zrážkach je nový údaj "neuplatnenie zákl.sumy". Ak je tento údaj nevyplnený, výpočet výšky exekučných zrážok je oproti predchádzajúcemu stavu bezo zmey. Ak do údaja vložíme "A", tak sa pri výpočte neuplatní základná nepostihnuteľná suma ani na povinného ani na jeho rodinných príslušníkov (deti, manželka). Ak do údaja vložíme "P", tak sa pri výpočte neuplatní základná nepostihnuteľná suma na povinného, ale sumy na rodinných príslušníkov sa uplatnia. Ak do údaja vložíme "D", tak sa pri výpočte neuplatnia základné nepostihnuteľné sumy na rodinných príslušníkov (deti, manželka), ale suma na povinného sa uplatní.
 • Nové maximum DVZ od 1.1.2017
  Zákonom 285/2016 bol novelizovaný aj zákon 462/2003 o náhrade príjmu pri DPN. Touto novelou sa zvyšuje násobok všeobecného vymeriavacieho základu, z ktorého sa určuje maximálny DVZ a to z hodnoty 1,5 na hodnotu 2,0. V programe MZDY je táto skutočnosť realizovaná zavedením konštanty KMAXDVZm ktorá má do obdobia 2016/12 hodnotu 1,5 a od obdobia 2017/01 hodnotu 2,0. V tejto súvislosti bol upravený aj protokol výpočtu DVZ tak, že v podnadpise sa uvádza aj aktuálna hodnota maximálneho DVZ platná pre počítané obdobie.

V-2.125 - 30.11.2016

 • Hodnota stravného pri SC od 1.12.2016
  Opatrením 309/2016 MPSVaR, ktoré bolo zverejnené 24.11.2016, sa s planosťou od 1.12.2016 stanovujú nove hodnoty náhrad pri pracovných cestách. Z týchto hodnôt sa v programe používa hodnota náhrady pri pracovnej ceste v rozsahu od 5 do 12 hodín a to na účely výpočtu minimálnej hodnoty stravného lístka. V distribučnej sade je aktualizovaná táto hodnota. Doplnené a verifikované boli všetky doteraz známe mzdové konštanty a kalendáre pre rok 2017.

V-2.124 - 19.11.2016

 • Nové polia v KÚ budúcich období
  Pri zadávaní kmeňových údajov budúcich období je možné zadávať aj nové údaje RCKJ-Réžijná kalkulačná jednica, FUNKCIA-kód pracovnej funkcie, KMVP - Kód miesta výkonu práce a MVP-Miesto výkonu práce.
 • Zmena vo výpočte MZL 90R5
  V algoritme výpočtu MZL 90R5 (preplatok zamestnanca z RZZP podliehajúci dani) bola vykonaná drobná zmena, ktorej dôsledkom je, že hodnota preplatku nebude zarátaná do hodnoty MZL 996 (Brutto mzda). Iné časti výpočtu nie sú touto zmenou ovplyvnené.

V-2.123 - 12.11.2016

 • Rozšírený Prehľad MZL po mesiacoch
  Zostava "Prehľad MZL po mesiacoch" je rozšírená o možnosť zadať požiadavku na spočítanie a tlač viacerých riadkov (max 9), pričom každý riadok môže mať aj krátke (16 znakové) označenie. Riadky je možné definovať tiež ako "súčtové", pričom hodnota riadku sa určí ako výraz, v ktorom môžu vystupovať premenné R1..R9, ktoré zastupujú zodpovedajúce riadky (napr S=R1+R2-R3-R4). Triedenie a súčtovanie sa potom vykonáva s celými skupinami záznamov za každého pracovníka. Obdobne vylúčenie nulových záznamov znamená vylúčenie záznamov zamestnanca vtedy, ak všetky riadky za daného zamestnanca obsahujú iba nuly. Pridaná je tiež možnosť voliť si tlač záverečného súčtu a oddeľovacieho riadku mezi zamestnancami.
 • Prepočet počtu prac. dní pri MD a RD
  Počas výpočtu čerpania MD a RD (materskej a rodičovskej dovolenky) sa niekedy mohlo stať, že výpočet informatívneho údaja - počet pracovných dní - nemusel byť správny. Tento údaj sa nikde nevyužíva ani na výpočet mzdy, ani do žiadnych štatistických údajov, ale môže sa ako informatívny údaj vypisovať na mzdovom liste alebo v tabuľkových prehľadoch. Ak chceme takto využívať tento údaj, dá sa aj dodatočne opraviť použitím novej servisnej funkcie na prepočet počtu pracovných dní pri MD a RD. Táto funkcia je prístupná vo voľbe "Uzávierky / Špeciálne činnosti / Prepočet prac. dní MD a RD".
 • Rozpočítanie príjmu po skončení PV
  V rozpočítaní príjmu po skončení poistného vzťahu (napr. aj pri preplatení nevyčerpanej dovolenky pri ukončení pracovného vzťahu po vyčerpaní RD) bola vykonaná úprava v určení období, do ktorých sa príjem rozpočíta: z rozpočítavania sú vylúčené tie obdobia z posledného roka trvania poistenia, v ktorých počas celého mesiaca trvalo ľubovoľné prerušenie poistenia. Informácia o prerušení poistenia sa preberá zo súboru informácií o nepravidelných príjmoch. Príslušné informácie o atribútoch kalendára v jednotlivých obdobiach je možné zistiť/aktualizovať vo voľbe "Uzávierky / Špeciálne činnosti / Úprava kalendárov v NPH/NPP".
 • Príjem pri ukončení PV absentéra
  Ak pri ukončení PV po dlhodobejšej súvislej absencii dôjde k vyplateniu príjmu (napríklad vyplatenie časti kolektívnej odmeny), je potrebné tento príjem zadať ako príjem po skončení poistného vzťahu (MZL 354). Do kmeňových údajov ale treba zapísať vyňatie s kódom 60 a dátum, od ktorého sa posledná absencia považuje za "súvislú". Program potom vezme do úvahy dátum vyňatia ako dátum ukončenia poistného vzťahu a príslušný rok bude považovať za posledný kalendárny rok trvania poistného vzťahu. Do všetkých predchádzajúcich mesiacov tohoto roka potom rozpočíta vyplatený príjem a z rozpočítanej sumy vyráta poistné (so zohľadnením inštitútu maximálneho vymeriavacieho základu).
 • Ročná závierka - nastavenie dovoleniek
  Počas ročnej závierky sa nastavuje aj základný nárok / výmera dovolenky pre nasledujúci rok. Tento proces bol upravený tak, že pri výpočte nároku zohľadní pre vyňatie 22 údaj o predpokldanom ukončení tohoto vyňatia. V prípade aktívneho vyňatia 21 alebo 22 sa údaj "stará dovolenka" nenuluje, ale pripočítava sa k zostatku riadnej dovolenky uzatváraného roka a spolu takto vytvoria údaj "Dovolenka z minulého roka" pre nový rok.
 • Základný výpočet nároku na dovolenku.
  Pri aktualizácii kmeňových údajov v obrazovkách "Oprava nástupu" alebo "Oprava výstupu" sa na základe údajov nástupu a výstupu automaticky prerátava predpokladaný nárok na dovolenku. Ak bol niekedy spustený "Prepočet nároku na dovolenku", tak tento proces zapíše do kmeňa celkové údaje o čerpaní RD a krátení dní k obdobiu, v ktorom bol výpočet spustený. Ak sú tieto údaje v kmeni vyplnené, tak program pre výpočet základného nároku na dovolenku zohľadní pri výpočte aj tieto údaje (počet dní čerpania RD na stanovenie, či sa nárok určí ako ročný / pomerná časť ročného nároku alebo ako nárok za odpracovnaé dni, krátenie sa použije po určení základného nároku na jeho zníženie).
 • Prepočet nároku na dovolenku počas RD
  Prepočet nároku na dovolenku bol upravený tak, že pri výpočte výmery dovolenky (predpokladaného nároku) sa uplatnia aj informácie o skutočnom a predpokladanom čerpaní RD. Pri výpočte osobnej výmery dovolenky sa uplatní skutočný počet dní čerpania RD až do mesiaca realizácie výpočtu a tiež predpokladaný počet dní čerpania RD do konca roka na základe kmeňového údaja "Dátum predpokladaného ukončenia vyňatia" (pre výpočet sa použije priemerný počet pracovných dní v mesiaci). Upravená výmera sa určí z osobnej výmery uplatnením už známych krátení až do mesiaca realizácie výpočtu so zohľadnením spôsobu určenia osobného výmeru (ako pomerná časť ročného výmeru alebo za odpracované dni). MD sa z pohľadu výpočtu nároku na dovolenku považuje za odpracovanú dobu. V závere výpočtu je možné určiť, ktorý z vypočítaných údajov bude zapísaný do kmeňa ako aktuálny nárok na dovolenku.
 • Navšteva lekára na páske v hodinách
  V parametroch pásky je nový parametr, ktorým sa určí, či údaje "Návšteva lekára" a "Sprevádzanie RP" budú na páske uvádzané v dňoch (štandard) alebo v hodinách. Ak sa zvolí uvádzanie v hodinách, bude údaj uvedený na dve desatinné miesta.

V-2.122 - 09.10.2016

 • Export príkazov na úhradu do FIN
  V programe na export príkazov na úhradu do podsystému FIN je doplnená kontrola na vyplnenie SWIFT / BIC kódu. Ak tento kód v čase prípravy PP chýba, tak program na túto skutočnosť upozorní, ale dovolí taký PP zaradiť a pokračuje v ďalšej práci.
 • Úprava VZ na IP a PvN pri poberaní dôch.
  V reakcii na úpravu kontrol MVP SP bol program pre výpočet mzdy upravený v časti výpočtu poistných fondov takto: ak sa zamestnávateľ dozvie o skutočnosti, že zamestnanec je poberateľom starobného, invalidného alebo výsluhového dôchodku do termínu na výpočet miezd za mesiac, od ktorého sa zamestnanec stal poberateľom daného dôchodku, je možné tento dátum zapísať do kmeňových údajov zamestnanca (napr. v obrazovke OK06). Ak zadaný dátum spadá do počítaného obdobia, tak program upraví vymeriavacie základy a následne aj poistné na IP a PvN pomerne podľa počtu kalendárnych dní pred začatím poberania dôchodku a celkového počtu "povinných" kalendárnych dní. Úprava kontrol na strane SP tieto nižšie VZ označí už nie chybou ale varovaním (s textom, ktorý veľmi nezodpovedá danej skutočnosti), ale dovolí takto zostavený výkaz podať. Po uzatvorení mesiaca je potrebné zmeniť adekvátne kmeňové údaje ("Zrážanie poistného"), ktoré zohľadňujú stav, že zamestnanec je už poberateľom príslušného dôchodku. Ak sa informáciu o priznaní dôchodku dozvie zamestnávateľ neskôr, je potrebné pripraviť korekčné mzdové zložky a následne vytvoriť opravné výkazy za všetky dotknuté obdobia. Popis k tejto operácii je na www.compeko.sk v časti "Podpora/FAQ , okruh MZDY, téma: Ako treba správne zrealizovať dodatočnú úpravu odvodov do SP napr. po priznaní dôchodku".
 • Žiadosť o vrátenie poistného SP
  Program "Žiadosť o vrátenie poistného SP" je v časti "Generovanie korekčných MZL" upravený tak, že v súbore mesačných dát vymaže mzdové zložky pre opravu vymeriavacích základov a opravu poistného (9S**) iba za pracovníka a obdobia ktoré sú predmetom aktuálneho generovania. Korekčné mzdové zložky za iných pracovníkov alebo iné obdobia zostanú v mesačnom súbore dát zachované. Do programu je doplnená rekapitulačná zostava "Súpis rozdielov" s rozpisom korekcií za jednotlivé fondy, obdobia a so záverečnou rekapituláciou sumy poistného zaplateného bez právneho dôvodu. Zároveň je výška formulára pre zápis údajov zmenšená na technické minimun.
 • Krátenie dovolenky o absenciu
  Ak sa požaduje okamžité krátenie dovolenky o zadaný počet dní za každý deň absencie, tak program uplatní toto krátenie tak, aby nevznikol záporný nárok na dovolenku.
 • Zdravotné prehliadky-rozšírené triedenie
  Zdravotné prehliadky sú v režime zápisu dát rozšírené o triedenie podľa polí "Typ prehliadky+osobné číslo+dátum prehliadky" a "Typ prehliadky+priezvisko+dátum prehliadky". Triedenie je možné nastaviť v službe "Iné". Klikom na stĺpec TZP (Typ zdravotnej prehliadky) v základnom prehliadači za nastaví triedenie "Typ prehliadky+osobné číslo+dátum prehliadky".
 • Bankové účty partnerov - archívny záznam
  V číselníku obchodných partnerov je nová možnosť, označiť jednotlivé záznamy bankových účtov partnera ako archívne. Tento príznak sa využije napr pri automatickom spracovnaí elektronických bankových výpisov EPS a SEPA.

V-2.121 - 08.09.2016

 • ELDP - prerušenia a zlomové dátumy
  Proces prípravy údajov pre ELDP (v papierovej i elektronickej forme) bol upravený tak, že spracúva v zmysle požiadaviek SP aj prípady, kedy v jednom mesiaci dochádza k súbehu prerušenia, zlomového dátumu (napr. dosiahnutie dôchodkového veku), vylúčiteľných dôb a riadnej doby pre dôchodkové poistenie. Program v prípade rôznych kombinácií (i v prípade viac samostatných prerušení) rozdelí vymeriavací základ, prípadne VZ počas vylúčiteľnej doby, na pomernú časť do obdobia pred a po prerušení, resp pred a po zlomovom dátume.
 • Prepočet nároku na dovolenku
  Pri dodatočnom prepočítaní nároku na dovolenku po ukončení PV program v niektorých prípadoch ukončenia PV v posledný deň niektorého mesiaca nevypočítal bývalý nárok na dovolenku správne, čo mohlo spôsobiť dodatočný vznik nevyčerpanej dovolenky. Problém bol identifikovaný a odstránený. Súčasne bolo v danom programe realizovaných niekoľko úprav v obsahu a forme protokolu výpočtu nároku na dovolenku za účelom poskytnutia prehľadnejšieho a väčšieho množstva informácií prekazujúcich postup výpočtu nároku. ďalšia úprava spočíva v možnosti aktualizovať nárok v kmeňových dátach diferencovane v závislosti od toho, či zamestnanec má alebo nemá ukončený pracovný pomer (v prípade ukončeného PV sa do kmeňových dát môže zapísať údaj celkového nároku so zohľadnením absencií, neprítomností, .... a v ostatných prípadoch sa do kmeňových dát zapíše osobný výmer zohľadňujúci iba nástup a výstup).
 • Generovanie MZL ZP aj pri vyňatí 22
  Výpočet odvodov do ZP bol upravený pre realizáciu prípadov, kedy v HPP je aktívne vyňatie 22 (RD, kedy zamestnanec pre účely ZP nie je zamestnancom) a v inom PP je napr. dohoda s pravidelným rozvrhom pracovného času, z ktorej je povinnosť odvádzať resp. vykazovať poistné na ZP i v prípade nulového príjmu. V takýchto prípadoch program nevytváral záznam pre výkaz poistného, teraz ho vytvára s nulovými hodnotami.

V-2.120 - 08.08.2016

 • Zdravotné prehliadky
  Program je rozšírený o podporu sledovania zdravotných prehliadok zamestnancov. V časti "Číselníky", "Tabuľky" je doplnený číselník "Typy zdravorných prehliadok". Zápis údajov zdravotných prehliadok je zaradený do časti "Vstupy", "Zdravotné prehliadky". V časti "Spracovanie", "Zdravotné prehliadky " sa nachádajú tlačové zostavy. Na začiatku je umiestnená základná tlačová zostava s možnosťou výberu polí, definície triediacich a súčtovacích kritérií a potom nasledujú ďalšie účelové tlačové zostavy.

V-2.119 - 03.08.2016

 • Oprava v NS kalendári - 5.7.2016
  V NS kalendári boli chybne uvedené atribúty pre dni 5.7.2016 a 6.7.2016. Správne mali byť 5.7.2016 = "K" (sviatok THP), a 6.7.2016 = "P" (riadny pracovný deň). Oprava je vykonaná vo verzii V-2.119 z 3.8.2016. Inštalačný program vykoná opravu atribútov uvedených dní v tomto kalendári (NS).
 • Dátum ukončenia vyňatia
  Do kmeňových dát bol zaradený nový údaj "Dátum očakávaného ukončenia vyňatia". Tetn odátum neovplyvňuje výpočet mzdy, ale je zaradený do zostáv v skupine "Stav a pohyb pracovníkov" a do kmeňových zostáv. Údaj sa do kmeňových dát doplní počas mesačnej závierky na základe datumu ukončenia príslušného vyňatia v súbore neprítomností. Tento dátum sa automaticky vypočítava pri výpočte mzdy pre MD (podľa určenej dĺžky MD) a pre RD (MZL 5102 - a určí sa podľa kmeňového údaja "Dátum narodenia detí" k dovŕšenému tretiemu roku dieťaťa). Pre naplnenie týchto údajov jednorazovo (mimo uzávierky) je vytvorená vo voľbe uzávierky špeciálna funkcia na aktualizáciu vyňatí. Táto však preberie do kmeňových údajov iba údaje o tých vyňatiach, ktoré boli založené pre aktuálnym obdobím spracovania 9teda nie tie vyňatia, ktoré vznikli v aktuálnom mesiaci).
 • Zápis BIC v zrážkach a KTPP
  Pri zápise údajov zrážok a v zápise údajov KTPP (Kódovacej tabuľky pre Prevodné príkazy) je možné v časti pre zadanie účtu v tvare IBAN zadať aj BIC / SWIFT kód. Pre Slovenské a České účty program tento kód ponúkne na základe zapísaného SWIFT kódu v číselníku kódov bánk. Ak je swift kód v údajoch zrážok resp. KTPP zapísaný, použije sa pri tvorbe pokladov na PP zapísaný kód. Ak nie je, tak program sa pokúsi dohľadať swift kód rovnako, ako doteraz (t.j. z IBAN tvaru si dokóduje kód banky a v číselníku bánk sa pokúsi nájsť príslušný SWIFT kód.

V-2.118 - 23.06.2016

 • Životné minimum a odvodené konštanty
  V distribučnej sade programu MZDY sú nastavené aktuálne hodnoty životného minima (opäť sa nemení, nakoľko MPSVaR nevydalo opatrenie na jeho zmenu z dôvodu hodnoty prepočítacieho koeficientu < 1) a odvodených konštánt: základné nezdaniteľné minimum a daňový bonus. Tie budú platné pre celý rok 2017, ak sa dovtedy nezmení legislatíva.

V-2.117 - 16.06.2016

 • Aktualizácia číselníkov KOV
  Na základe informácie z firmy TREXIMA zo dňa 16.6.2016 (dodané aktualizácie pre číselníky KOV) boli aktualizované čísleníky KOV: číselník odborov vzdelania, číselník stredných škôl a číselník vysokých škôl. Číselníky zahŕňajú aj aktuálne školy, a tak umožňujú zaevidovať správne aj absolventov, ktorí skončili školu v roku 2016.

V-2.116 - 12.06.2016

 • RLFO a ELDP - použitie STN 01 6910
  Vzhľadom na to, že SP postupne sprísňuje kontroly na správne vyplnené názvy obcí a ulíc, bola do tvorby údajov RLFO, ELDP a eELDP vykonaná úprava, ktorou sa "normalizujú" názvy obcí a ulíc v zmysle normy STN 01 6910 kapitola 1 a 2 a podľa vybraných častí pravidiel slovenského pravopisu. V niektorých prípadoch však automatika nemusí upraviť zapísané údaje správne (napríklad použitie iných zložených vlastných mien v mene ulice). V takom prípade je potrebné správny tvar ulice (mesta) zapísať medzi znaky "úvodzovka". Takýto zápis potlačí automatickú normalizáciu daného názvu a do dokumentu sa dostane názov presne tak, ako je zapísaný (bez obaľujúcich úvodzoviek). Normalizáciu je možné úplne vypnúť parametrom NORMM - Požaduje sa normalizácia mien.
 • Čistá mzda v VPD, EPD
  V distribuovaných definíciách VPD (výplatná páska dobierky) vo všetkých variantoch a EPD (elektronická páska dobierky) je definícia "Čistého príjmu" zmenená tak, že tento údaj obsahuje miesto čistého finančného príjmu čistú mzdu (= úhrn hrubých príjmov podliehajúcich dani - fondy - daň).

V-2.115 - 01.06.2016

 • Úprava osobných údajov do RLFO
  Pri generovaní XML súboru pre podanie RLFO do SP program realizuje tieto úpravy v osobných údajoch zamestnancov: program automaticky upravuje meno, priezvisko, predchádzajúce priezvisko, rodné priezvisko, obec a ulicu tak, že prvé písmeno bude vždy veľké a ostatné písmená budú malé. Ďalej v prípade adries bez ulice použije údaj v orientačnom čísle ako súpisné číslo, ale ak tento údaj obsahuje znak /, tak do súpisného čísla vloží iba časť pred lomítkom. Ak v adrese s ulicou údaj orientačné číslo obsahuje znak /, tak sa do orientačného čísla prevezme iba časť za /.

V-2.114 - 29.05.2016

 • Kontrola obsahu poľa MESTO
  V programe je nový parameter COPMESTO - Kontrola obsahu poľa MESTO. Rôzne nastavenia tohoto parametra umožnia vykonať kontrolu PSČ alebo mesta pri zápise adresy v číselníku obchodných partnerov. Špeciálna voľba umožní tiež skontrolovať, či zapísané mesto je v zozname registrovaných obcí pre účely vyplnenia výkazov pre NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií). Do aktualizácie číselníka obchodných partnerov bola tiež dopnená kontrola na prítomnosť (neprítomnosť) mesta v číselníku obcí MCZI

V-2.113 - 21.05.2016

 • Hromadná aktualizácia kmeňových údajov
  Hromadná aktualizácia kmeňových údajov je rozšírená o zápis hromadných zmien do súboru "LOG zmien kmeňových dát".
 • Oznámenie o zmene platiteľa
  Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na VZP je upravené tak, že spracuje a vygeneruje záznamy oznámenia aj v prípade viacnásobných výskytov pracovnej neprítomnosti s rovnakou mzdovou zložkou v danom mesiaci. Uvedená zmena je údajovo previazaná s výpočtovým súborom, ktorý je rozšírený o pole ID pracovnej neprítomnosti. Program pracuje v upravenom režime v prípade, že táto verzia programu je nainštalovaná pred definitívnym výpočtom miezd alebo po opakovanom spustení výpočtu miezd za všetkých pracovníkov. V opačnom prípade program pracuje v pôvodnom režime a úprava sa prejaví až po výpočte miezd v nasledujúcom období.

V-2.112 - 15.05.2016

 • ELDP - zjednotenie metodiky zostavenia
  I keď papierove ELDP majú už iba krátku životnosť, metodika zostavenia podkladových údajov bola úplne prevzatá z metodiky pre zostavenie eELDP. Z takto pripravených dát sa potom vytlačia ELDP v listinnej podobe. Dôsledkom o.i. bude, že za každý poistný vzťah (určený dátumom vzniku poistenia) sa vytvorí samostatný ELDP bez ohľadu na to, či daný poistný vzťah prebieha (prebiehal) súbežne alebo dotykovo s iným PV.
 • Vstup MMZ - režim kópie záznamu
  V program je nový parameter (MSDTKMZL - Typ kópie MZL), ktorým sa určuje režim, v akom sa bude vytvárať kópia záznamu pri zadávaní mesačných mzdových zložiek. Jednotlivé možnosti sú nasledovné: - B Vytvorí sa kópia MZL vrátane údajov o dávke a aktualizácii bez otázok (doterajší štandardný stav) - N Vytvorí sa kópia MZL s tým, že údaje o dávke a aktualizácii sa neprenesú - D Dialóg Kópia sa vytvorí na základe dialógu typu Ano/Nie - Z Vytvorenie kópie je zakázané Ak parameter nie je zadaný alebo má inú hodnotu, použije sa voľba "B".

V-2.111 - 08.05.2016

 • Potvrdenie zamestnávateľa k nároku na NP
  Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku bolo upravené v súlade so vzorom uverejneným na webovej stránke sociálnej poisťovne. Zmeny sa týkajú časti 6.- "Vymeriavacie základy, z ktorých zamestnanec zaplatil poistné na nemocenské poistenie (VZ) v RO", kde sú v závislosti od dátumu vzniku pracovného pomeru alebo právneho vzťahu zakladajúceho nemocenské poistenie napočítané vymeriavacie základy z rozhodujúceho obdobia (celý predchádzajúci kalendárny rok alebo čiastočne predchádzajúci kalendárny rok a bežný rok). Po obsahovej stránke je program rozšírený o zahrnutie mzdových zložiek "9S01-Oprava VZ NP" do nápočtu vymeriavacieho základu za obdobie, ktorého sa oprava týka.
 • Stravné lístky - nápočet neprítomností
  Program pre spracovanie stravných lístkov bol upravený vo svojich dátových štruktúrach ako aj funkcionalite. Z hľadiska dátových štruktúr je spracovanie stravných lístkov rozložené do nových súborov MZSTRLH.dbf a MZSTRLP.dbf, kde MZSTRLH.dbf predstavuje hlavičky a MZSTRLP.dbf položky údajov spracovania. Hlavičková časť obsahuje okrem identikačných údajov pracovníka hodnoty pre základný nárok na stravné lístky, hodnotu krátenia nároku z položiek, hodnotu užívateľsky zadanej korekcie a celkový upravený nárok na stravné lístky. Podstatná zmena je v údajovej časti položiek, kde sú jednotlivé neprítomnosti pre každý kalendárny deň napočítavané po hodinách. Za každý deň samostatne sa v súbore položiek na základe súčtu hodín neprítomností v danom dni spočíta krátenie základného nároku na stravný lístok, ktoré sa prenáša do súboru hlavičiek. V súbore "Nastavenie SS MZD" je nový parameter "Stravné lístky - krátenie". Týmto parametrom sa určí spôsob krátenia nároku na stravné lístky na základe porovnania hodín neprítomností v jednotlivých dňoch voči zvolenému kritériu.

V-2.110 - 30.04.2016

 • Úpravy v zostavení eELDP
  V programe pre zostavenie XML súboru eELDP boli vykonané ďalšie úpravy, ktoré sa týkajú presnejšieho rozčlenenia a nápočtu dôb rodičovskej dovolenky hlavne v období pred a po 2005/07. Ďalej program automaticky upravuje meno, priezvisko, predchádzajúce priezvisko, rodné priezvisko, obec a ulicu tak, že prvé písmeno bude vždy veľké a ostatné písmená budú malé (SP to tak v eELDP vyžaduje). Ďalej v prípade adries bez ulice použije údaj v orientačnom čísle ako súpisné číslo, ale ak tento údaj obsahuje znak /, tak do súpisného čísla vloží iba časť pred lomítkom.

V-2.109 - 16.04.2016

 • Prehľad - IBAN
  Program pre vytvorenie XML súboru pre podanie daňového prehľadu bol upravený podľa aktuálneho stavu kontrol na portáli FSSR a v aplikácii eDane tak, že účet IBAN NESMIE byť uvedený, ak sa nežiada vrátenie dane ani daňového bonusu, alebo ak sa žiada vrátenie poštovou poukážkou.
 • Úpravy v zostavení eELDP
  V programe pre prípravu XML súboru pre odovzdanie ELDP v elektronickej forme bolo vykonaných viac úprav na základe dostupných výkladov, skúseností, informácií a pod. Program rozdelí všetky údaje za zadané obdobie do samostatných poistných vzťahov na základe osobného čísla, tapu poistného vzťahu a dátumu vzniku PV. Teda ak aj z technických dôvodov ten istý poistný vzťah bol v SPP/2 a následne ako základný pracovný vzťah, budú údaje z týchto dvoch definícií spojené do jedného celku. Program automaticky vykoná dátumový "zlom" v den dosiahnutia dôchodkového veku podľa údaja zapísanéo v kmeňových dátach. Pre vytvorenie eELDP je možné si vybrať, či za zadané obdobie požadujeme všetkých zamestnancov (všetky poistné vzťahy), alebo iba poistné vzťahy otvorené k poslednému dňu vybraných období, alebo iba poistné vzťahy ukončené v zadanom intervale. Pri vytváraní XML súboru program vytvára samostatný záznam pre každý poistný vzťah. Súbory rozdelí tak, aby v jednom súbore nebolo viac ako 1000 poistných vzťahov. Pred vytvorením súborov je možné vytlačiť si z pripravených dát kontrolnú zostavu ELDP.

V-2.108 - 06.04.2016

 • Doplnkové dôchodkové sporenie -> výkazy
  Vytváranie súpisov a výkazov pre doplnkové dôchodkové sporenie je upravené tak, že udaje číslo účtu organizácie (preberaný z číselníka vlastných účtov) a účet fondu (preberaný z číselníka poisťovní) sú uvádzané v tvare IBAN.
 • Stravné lístky - obdobia, určenie nároku
  Program pre spracovanie stravných lístkov je rozšírený o možnosť samostatného zadania obdobia, z ktorého sa určí základný nárok na stravné lístky a obdobia, za ktoré sa požaduje nápočet neprítomností. Funkcionalita tlačidla "Iné" je rozšírená o voľby určenia základného nároku na stravné lístky: "A - Určenie základného nároku za pracovníka" "B - Určenie základného nároku za všetkých pracovníkov "

V-2.107 - 22.03.2016

 • Aktualizácia kalendárov prac.doby
  Do programu je pridaná nová funkcia "Aktualizácia KPD (Kalendárov pracovnej doby)" vo voľbe "Uzávierky / Špeciálne činnost".Touto novou funkciou je možné manuálne opraviť záznamy v kalendári pracovnej doby za bežné i uzatvorené obdobie. Opravovať je možné iba polia KMZ (mzdová zložka), hodiny a EURá. Táto funkcia slúži na úpravu niekotrých údajov, ktoré je potrebné zmeniť pre správnosť výpočtu zostatku konta pracovnej doby a už nieje možné (z rôznych dôvodov) zopakovať definitívny výpočet, ktorým by sa dáta upravili.
 • Nový číselník SK ISCO-08 ver.2015
  V distribučnej sade programu MZDY je aktuálny čísleník kódov zamestnaní SK-ISCO-08. Aktulaizovaný číselník bol SW firmám distribuovaný 21.3.2016. Číselník sa v programe využíva na správne určenie kódu pracovnej činnosti na kmeňovej obrazovke OK03. Pre rôzne informácie ohľadom štatistického zatriedenia jednotlivých zamestnaní, fulltextové vyhľadávanie, podávanie návrhov na zmeny a doplnenia v klasifikácii je zriadená webová stránka www.hisco.sk.

V-2.106 - 04.03.2016

 • Hlásenie za rok 2015
  Do programy bol doplnený program pre pre "Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2015". Hlásenie za rok 2015 je nakoniec rovnaké, ako hlásenie za rok 2014, ymenilo sa iba poučenie na jeho vyplnenie. Vyplnenie RČ / dátumu narodenia: program tieto údaje vypĺňa na základe údaja "Štátna príslušnosť". Ak tento údaj nie je vyplnený, alebo obsahuje 193 alebo SK, tak program vyplní údaj RČ a dátum narodenia zostane nevyplnený. V ostatých prípadoch program v Hlásení nevyplní údaj RČ a vyplní údaj "Dátum narodenia".
 • Tlač účtovného súboru
  Tlač účtovného súboru je rozšírená o voľbu "Mesačný účtovný súbor -> výber polí". Uvedená voľba umožňuje obsahovo definovať tlačovú zostavu účtovného súboru z vybraných polí a takúto definíciu vrátane triedenia a súčtovania uložiť formou pomenovaného uloženia. Zostava je okrem vlastných dát účtovného súboru doplnená o možnosť tlačiť názov účtu. Pre potreby mzdového účtovného súboru je zostava doplnená o možnosť tlačiť názov mzdovej zložky, úplný názov mzdovej zložky a pole vytvorené z prvých 40 znakov úplného názvu mzdovej zložky.

V-2.105 - 15.02.2016

 • Zam. prémia v roku 2015 v RZD
  V roku 2015 platí pre zamestnaneckú prémiu, že nárok môže vzniknúť zamestnancovi iba pri príjme presahujúcom 12-násobok minimálnej mzdy. Ak pri nižšom príjme bol v RZD zadaný počet mesiacov pre uplatnenie ZP iný ako 0 (nula), tak program tento prípad neošetroval a mohlo dôsť k výpočtu ZP zápornej alebo značne vysokej. Program je upravený tak, aby v tomto príjmovom pásme (od 6-násobku do 12-násobku) nastavil hodnotu ZP na nulu.
 • LOG zmien kmeňových dát
  V programe "LOG zmien kmeňových dát" sú rozšírené možnosti pri zadávaní výberového filtra o polia "Kmeňové stredisko", "Pokladňa-výpl.miesto" a "Kategória pracovníka". Pridané sú aj možnosti na zrušenie záznamu a zrušenie všetkých (v danom momente vybraných) záznamov.
 • Stravné lístky - denný úväzok
  Na určenie spôsobu výpočtu základného nároku na stravné lístky je v parametroch SS MZD hodnotovo rozšírený parameter "S_STRL_UVD: Stravné lístky - denný úväzok". Týmto parametrom sa určí spôsob výpočtu základného nároku na stravné lístky na základe porovnania hodnoty dohodnutého denného úväzku (DÚD) voči zvolenému kritériu. Porovnávacie kritérium a vzťah hodnoty dohodnutého denného úväzku (DÚD) k nemu sa definuje hodnotou tohoto parametra. Hodnoty parametra: =============== 1 = DÚD > konštanta 4 2 = DÚD >= konštanta 4 3 = DÚD > DÚZ / 2 z kmeňových súborov 4 = DÚD >= DÚZ / 2 z kmeňových súborov 5 = DÚD > DÚZ / 2 zo mzdových konštánt 6 = DÚD >= DÚZ / 2 zo mzdových konštánt 7 = DÚD > DÚD / 2 zo mzdových konštánt 8 = DÚD >= DÚD / 2 zo mzdových konštánt

V-2.104 - 06.02.2016

 • Zaokrúhľovanie čerpania dovolenky
  Ak sa dovolenka čerpá po menších častiach ako celý deň, je možné novým parametrom v SS MZD určiť, ako sa má zaokrúhľovať časť dňa, o ktorú sa zníži príslušný zostatok dovolenky. Štandardne za zaokrúhľuje na celé poldni, ale parametrom je možné určiť dni, poldni, hodiny alebo polhodiny so zaokrúhlením nadol, nahor alebo aritmeticky. Náhrada sa vypočíta vždy podľa zadaného počtu hodín čerpania dovolenky. Týmto parametrom sa iba určí zníženie zostatku dovolenky. Interne sa zostatok dovolenky počíta v dňoch s presnosťou na 4 desatinné miesta.
 • Exekúcie - výpočet pomerného uspokojenia
  V program je doplnený výpočet pomerného uspokojenia exekučných zrážok, ak všetky zrážky s rovnakým poradím nie je možné uspokojiť.

V-2.103 - 01.02.2016

 • Tlač PP SEPA pre SLSP
  Pre tlač príkazov na úhradu v papierovej forme je do programu zaradený aj aktuálny formulár Slovenskej Sporiteľne hromadných príkazov na úhradu SEPA v papierovej forme - vzor 2016. Jeho názov je HSLS6. Pre jeho použitie je potrebné v parametroch nastaviť počet prevodných príkazov na jednej strane HPP na hodnotu 4.
 • ===== Rok 2016 =====
  Táto verzia (2.103) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2016.

V-2.102 - 28.01.2016

 • Drobné úpravy
  V rôznych častiach programu boli vykonané drobné úpravy typu: skrátenie stránky reportu, zarovnanie rozmiestnených objektov, ...

V-2.101 - 15.01.2016

 • RZD za rok 2015
  V programe je aktualizovaný výpočet RZD za rok 2015 a aktualizované sú všetky tlačivá a doklady, ktoré program v súvislosti s RZD spracováva alebo vytvára: Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2015 (zmenili sa iba texty v tlačive, obsah je nezmeneý), Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (obsahuje nový riadok 03 - oslobodené príjmy typu sociálnej výpomoci, neobsahuje údaje k zamestnaneckej prémii), tlačivo RZD (zmenené sú iba texty v tlačive), Vyhlásenie o poukázaní 2% (obsahuje nový údaj: Súhlas so zaslaním údajov ...), Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti (iba zmeny v texte).
 • Rozšírenie možností COD->COP
  V časti programu pre vytvorenie nového číselníka COP boli pridané dve nové možnosti na určenie nového identifikátora z existujúceho COD s inkrementom a nová možnosť určenia spôsobu spojenia duplicitných záznamov do jedného.
 • Prehľad v16
  V časti programu "Nepravidelné spracovanie / Daňové hlásenia a prehľady" je pridaná nová voľba na spracovanie Prehľadu .... za obdobia od 2016/01. V tejto novej voľbe je možnosť vytlačiť prehľad aj vytvoriť XML súboru pre priame (on-line) podanie prehľadu prostredníctvom portálu FSSR alebo cez eDane.

V-2.100 - 15.12.2015

 • Podpora pre SEPA/IBAN end day.
  Prechod na SEPA / IBAN bol umožnený už od 1.2.2014, avšak od 1.2.2016 sa stáva povinným pre všetkých účastníkov platobného styku. Na túto skutočnosť upozorňujú banky už od leta 2015 a vyzývajú svojich klientov k tomu, aby aktualizovali svoj účtovný program tak, aby mali aj zo strany účtovných programov plnú podporu a kompatibilitu s platobným systémom SEPA. Dôležitým prvkom úplného prechodu na SEPA / IBAN je ukončenie možnoti používať bankové účty v klasickej forme. Preto aj najdôležitejšou súčasťou všetkých úprav v programoch FENIX pre podporu SEPA / IBAN je zmena v používaní bankového účtu z klasickej formy na formu IBAN. V programe MZDY bola postupne táto zmena vykonávaná v rôznych súčastiach tak, ako to umožňovala príprava bánk na SEPA platby. Vo verzii s plnou podporou pre SEPA je už táto zmena vykonaná na všetkých miestach, kde sa pracuje s bankovým účtom. Pre spríjemnenie prechodu na prácu s IBAN všetky programy radu Fénix ponúkajú všade, kde to je len trocha možné, zobrazenie účtu pasívne (prípadne aktívne) aj v klasickej, lepšie čiateľnej forme. V súvislosti so zavedením podpory pre výpočet a spracovanie podkladov exekúcií pracuje program MZDY aj s číselníkom obchodných partnerov, ktorý je už plne pripravený na prácu v prostredí SEPA / IBAN a je plne prepojený s ostatnými súčasťami systému Fénix. V parametroch podsystému sa nachádza nový parameter COPINUM, ktorým sa určí, či a ako má program ponúkať hodnotu identifikátora partnera pri vytváraní nových záznamov. Program môže ponúkať túto hodnotu n zákade nového počítadla (COP) alebo na základe posledného záznamu v novom číselníku COP. Viac o detailoch prechodu na verzie podporujúce SEPA / IBAN sa nájde na www.compeko.sk.

V-2.055 - 21.11.2015

 • Exekúcie
  Do programu bola dopracovaná možnosť automatického výpočtu exekúcií. Na ich správny výpočet je ale potrebné zadať niekoľko úplne nových údajov pri zážkach (typ zrážky, poradie, oprávnená osoba, identifikátor exekútora - vo väzbe na číselník obchodných partnerov a tiež, či sa požaduje oznamovanie zrealizovaných a/alebo nezrealizovaných zrážok a akou formou je možné oznamovať (elektronicky alebo písomne). Po výpočte v režime zadávanie mesačných mzdových zložiek je možné prezrieť si úplný detailný protokol výpočtu zdrojov a zrazenia každej exekúcie. K exekúciálm je v menu Definitívne spracovanie nova zostava "Exekúcie", ktorá umožní získať súpis jednotlivých exekučných zrážok podľa exekútorov alebo podľa os.čísla / mena zamestnanca aj s možnosťou tlačiť úplný protokol výpočtu zdrojov a realizácie exekučných zrážok. Táto zostava je podkladom pre zostavenie a odoslanie informácií jednotlivým exekútorom (manuálne mimo programu MZDY).
 • Krátenie dovolenky pre absenciu
  Do programu bol doplnený nový údaj v mzdových konštantách "DOVKRABS - počet dní krátenia dovolenky za deň absencie". Štandardne je nastavený na hodnotu 1, ale v zmysle zákonníka práce môže mať aj hodnotu od 1 do 2. Tento údaj sa využije pri prepočte nároku na dovolenku ale tiež pri okamžitom znížení nároku na dovolenku v bežnom mesiaci počas výpočtu mzdy.
 • Automatické preplatenie dovolenky
  Do programu bola pridaná možnosť zvoliť si automatické preplatenie zozstatku dovolenky pri ukončení pracovného vzťahu. Táto možnosť sa aktivuje novým parametrom v nastaveniach SS MZD - "Automatické preplatenie dovolenky". Parametrom je možné zadať, či sa má preplatiť dovolenka bežného roka, minulého roka alebo obe. Ak je táto možnosť aktivovaná, tak sa uplatní pri výpočte mzdy v mesiaci, v ktorom dochádza aj k ukončeniu PV. Druhým znakom parametra ("V") sa dá určiť, či sa pri ukončení PV počas aktívneho vyňatia má generovať iná MZL (3544 resp. 3545) predstavujúca plnenie po skončení poistného vzťahu. Toto sa uplatní iba pre vyňatia typu 22 (RD), 30 (Verejná funkcia), 60 (Absencia) alebo 90 (Výkon väzby).

V-2.054 - 31.10.2015

 • Stravné lístky - tlačové zostavy
  V programe pre evidenciu stravných lístkov je v časti tlač doplnená zostava "Prevzatie stravných lístkov". Pre vytvorenie zostavy je potrebné vo výberovej maske tlačových zostáv zadať ako formu zostavy hodnotu "P-Prevzatie stravných lístkov".

V-2.053 - 29.09.2015

 • Tlač PP SEPA pre UNCR
  Pre tlač príkazov na úhradu v papierovej forme je do programu zaradený aj aktuálny formulár UniCredit banky hromadných príkazov na úhradu SEPA v papierovej forme. Jeho názov je HUNCR resp XUNCR. Pre jeho použitie je potrebné v parametroch nastaviť počet prevodných príkazov na jednej strane HPP na hodnotu 10, resp podla dispozície príslušnej pobočky UNCR. Formát HUNCR vytlačí iba potrebné prevodné príkazy, formát XUNCR vytlačí aj prázdne riadky do počtu PP z parametrov.
 • Kontrola veku dieťaťa pri výpočte bonusu
  Program pri výpočte daňového bonus skontroluje vek dieťaťa a pri dosiahnutí 25 rokov veku k 1. dňu počítaného obdobia na túto skutočnosť upozorní. Zrušenie nároku na uplatnenie bonusu je potrebné vykonať v údajoch detí - rodinných príslušníkov.

V-2.052 - 09.09.2015

 • Tlač PP SEPA pre TABA
  Pre tlač príkazov na úhradu v papierovej forme je do programu zaradený aj aktuálny formulár TATRABANKY hromadných príkazov na úhradu SEPA v papierovej forme. Jeho názov je XTABA. Pre jeho použitie je potrebné v parametroch nastaviť počet prevodných príkazov na jednej strane HPP na hodnotu 3.

V-2.051 - 04.09.2015

 • Rozpad PPSPV pre bývalého konateľa
  Ak bol konateľovi ukončený poistný vzťah a v nasledujúcom období mu bol vyplatený príjem súvisiaci s týmto poistným vzťahom (ako príjem po skončení poistného vzťahu), program nepsrávne rozrátal poistné na viac období, ako bolo treba. Problém bol identifikovaný a odstránený.

V-2.050 - 31.08.2015

 • Uvádzanie titulu za priezviskom
  Program bol na mnohých miestach upravený tak, aby sa správne uvádzal titul za priezviskom. Ak je v kmeňových údajoch vyplenný údaj "Titul za priezviskom", tak sa správne uvedie na výplatnej páske (sáčku, elektronickej páske), v potvrdení o mzde, v internom výstupnom liste, v personálnych zostavách a v mzdovom liste.
 • VPP SP - korekčné MZL z BO
  Tak ako je možné vykonať korekcie v MVP mzdovými zložkami v budúcich obdobiach, je možné vykonať aj korekcie vo VPP. Pre korekcie je ale potrebné potrebné použiť mzdové zložky 9Sxy, kde y môže byť HIJKLMN alebo O. Pri zadávaní takýchto MZL na vstupe je potrebné do likvidačného obdobia zapísať obdobie, za ktoré je potrebné výkaz VPP korigovať, a do textu poznámky je potrebné zapísať "rozpadové" obdobie a typ nepravidelného príjmu (N=bežný nepravidelný prijem, S=príjem po skončení PV). Do sumy sa zapíše potrebná hodnota opravy (zníženie so znamienkom mínus, zvýšenie so znamienkom plus). Po zapísaní takýchto korekcií môžme nanovo vytvoriť výkaz poistného a príspevkov za opravované "staré" obdobie s tým, že zašrtneme novú voľbu "Spracovať korekčné MZL z budúcich období". O použití korekčných MZL sa vytvorí samostatný protokol. Novovytvorený výkaz (aj v elektronickej forme) je možné priamo odoslať do SP. Korekčné mzdové zložky budú štandardne zahrnuté do mzdového listu aj do potvrdenia o príjme a do výpočtu RZD.

V-2.049 - 25.08.2015

 • Zrážky/Nároky - LOG zmien kmeňových dát
  Zápis údajov do súborov "Zrážky" a "Nároky" je rozšírený o možnosť zaznamenávania zmien. Zmena dát v súboroch zrážok a nárokov sa zaznamenáva do špeciálneho súboru v prípade nastavenia parametra "Zapisovať zmeny kmeňových údajov:" na hodnotu "A".

V-2.048 - 04.08.2015

 • LOG zmien kmeňových dát
  V programe "LOG zmien kmeňových dát" sú rozšírené možnosti pri zadávaní výberového filtra. Výberový filter pozostáva z troch častí. V prvej časti s označením "Parametre výberu" je možné zadať priame alebo intervalové hodnoty polí pre výber záznamov. V druhej častí je možné zadať množinu polí z kmeňových súborov (PER, SPP, DET...), ktoré majú byť predmetom výberu. V tretej časti je možné zapísať údaje, ktoré sa vytlačia v záhlaví alebo päte zostavy.

V-2.047 - 31.07.2015

 • Spôsob výpočtu dátumu splatnosti
  Pri vytváraní prevodných príkazov je možné zvoliť si typ výpočtu dátumu splatnosti pre každú skupinu PP samostatne. Jednotlivé možné typy sú popísané priamo na formulári pre zadanie parametrov skupín prevodných príkazov.
 • Súpis prevodných príkazov s QR kódmi
  Pri vytváraní súpisu prevodných príkazov v definitívnom spracovaní je pridaná nová možnosť: zobraziť / vytlačiť súpis prevodných príkazov na úhradu miezd aj s QR kódmi typu "Pay By Square". Tieto QR kódy umožnia vykonať jednoducho rýchlo a presne úhrady daní, poistného, miezd, ....
 • Stravné lístky
  V programe je prepracovaná práca s evidencoiu stravných lístkov. Pre výpočet základného nároku na stavné lístky, korekciu užívateľskú ako aj korekciu na základe neprítomnosti a následnú evidenciu po mesiacoch bol doplnený nový samostatný súbor. Program pri štarte spracovania stravných lístkov naplní za požadované obdobie súbor údajmi o základnom nároku na stravné lístky a podľa požiadavky užívateľa aj nápočtom neprítomností. Nápočet neprítomnosti za pracovníka alebo hromadne za všetkých pracovníkov je možné kedykoľvek aktivovať v službe "Iné". V tejto časti programu sa nachádza aj možnosť "Generovanie MZL zrážok za stravné lístky do mesačných dát". Mzdová zložka, ktorá je generovaná do mesačného súboru dát je určená v parametroch zostavy. Štandardne je generovaná mzdová zložka "9621-Zrážka na stravné - vstup - pevná suma". Parametre zostavy sa sprístupnia na kombináciu kláves Ctrl+Enter v príslušnej položke menu. Súčasťou programu sú tlačové zostavy s možnosťou zadania triediacích a súčtovacích kritérií. Na určenie spôsobu výpočtu základného nároku na stravné lístky je v parametroch SS MZD doplnený parameter "S_STRL_UVD: Stravné lístky - denný úväzok". Týmto parametrom sa určí spôsob výpočtu základného nároku na stravné lístky na základe porovnania hodnoty dohodnutého denného úväzku voči zvolenému kritériu. Dohodnutý denný úväzok musí byť väčší ako porovnávacie kritérium definované hodnotou tohoto parametra. Hodnoty parametra: =============== 1 = konštanta s hodnotou 4 (štandard podľa zákona) 2 = hodnota zákonného denného úväzku / 2 3 = štandardná hodnota dohodnutého denného úväzku zo mzdových konštánt / 2 Pre výpočet zrážky za stravné lístky sú doplnené mzdové konštanty: STRLSC5_12 - Stravné pri SC 5-12 hodín STRLHODNSL - Hodnota stravného listka STRLPZRASL - % zrážky z ceny strav. lístka STRLPRSFSL - Príspevok zo SF na str. lístok STRLHODZRA - Hodnota zrážky za str. listok Hodnota zrážky za stravný listok sa vypočíta podľa vzorza MIN(STRLSC5_12,STRLHODNSL)*STRLPZRASL/100-STRLPRSFSL. V prípade, ak je uvedená hodnota konštanty "STRLHODZRA - Hodnota zrážky za str. listok ", namiesto výpočtu zrážky za stravné lístky podľa vzorca sa použije priamo jej hodnota.
 • Zostava "Poistné za zamestnancov"
  Tlačová zostava "Poistné za zamestnancov" je rozšírená o možnost výberu typu príjmu z ktorého sa vytvára listina odvodu poistného za zamestnancov. Podľa potreby je možné zostavu vytvoriť za všetky príjmy, pravidelné príjmy alebo nepravidelné príjmy.

V-2.046 - 30.06.2015

 • Živ. minimum a odvodené konštanty
  V distribučnej sade programu MZDY sú nastavené aktuálne hodnoty životného minima (opäť sa nemení, nakoľko MPSVaR nevydalo opatrenie na jeho zmenu z dôvodu hodnoty prepočítacieho koeficientu < 1) a odvodených konštánt: základné nezdaniteľné minimum a daňový bonus. Tie sú platné pre celý rok 2016, ak sa dovtedy nezmení legislatíva.

V-2.045 - 21.06.2015

 • Rozpočítanie príjmu z NP
  Pri rozpočítavaní nepravidelného príjmu sú jednotlivé mesiace vylúčené z rozpočítavania na základe VZ organizácie v dotknutom poistnom vzťahu. Doteraz sa na vylúčenie používal VZ zamestnanca celkom za daný mesiac. Úprava bola vykonaná na základe aktuálneho stanoviska metodickej skupiny SP pre SW firmy. Dotkne sa iba zamestnancov s NP s vysokými príjmami.
 • Aktualizácia číselníkov KOV
  Na základe informácie z firmy TREXIMA zo dňa 17.6.2015 (dodané aktualizácie pre číselníky KOV) boli aktualizované čísleníky KOV: číselník odborov vzdelania, číselník stredných škôl a číselník vysokých škôl. Číselníky zahŕňajú aj aktuálne školy, a tak umožňujú zaevidovať správne aj absolventov, ktorí skončili školu v roku 2015.

V-2.044 - 09.06.2015

 • Nové MZL 2352, 3541 a 3542
  Do súpisu distribuovaných MZL boli pridané nové mzdové zložky ktoré majú výpočet zhodný s už existujúcimi MZL, ale majú nové vlastné označenie. Sú to tieto MZL: 2352 - Náhrada za pohotovosť počítaná podľa počtu zadaných hodín (výpočet je rovnaký ako výpočet nočného príplatku). 3541 - Odchodné vyplatené dodatočne (po skončení PV), 3542 - Náhrada za nevyčerpanú dovolenku vyplatená dodatočne (po skončení PV)
 • ZP z dividend na páske
  Program a štandardné nastavenie pre tlač pásky, sáčku a elektronickej pásky a mzdová zložka 901Y boli upravené tak, aby dividendy neboli zahrnuté do údaja "MZDA" a aby preddavkové poistné z dividend nebolo použié na zníženie základu pre preddavok dane.
 • ELDP - kontrolný opis dát
  Pri vytváraní podkladu pre ELDP je vo formulári pre manuálnu úpravu dát pridaná môžnosť vytvorenia tlačovej zostavy s prvotnými údajmi pre výkaz ELDP. V prípade, že bol vytvorený kontrolný opis dát, program dáva možnosť užívateľskej voľby pre tlač samotného výkazu. Tým je zabezpečaná možnosť samostatnej tlače kontrolného opisu dát ako aj súčasná tlač kontrolného opisu dát a výkazu ELDP.

V-2.043 - 27.05.2015

 • Podklad pre ELDP pri súbehu poistení
  Ak mal zamestnanec súbežne viac poistných vzťahov u toho istého zamestnávateľa, tak pri zostavovaní podkladu pre ELDP bolo potrebné vykonať úpravu vo vypočítaných VZ od roka 2013, kedy sa začal rozlišovať VZ organizácie a VZ zamestnanca. Do ELDP sa podľa vyjadrenia SP má preberať VZ zamestnanca, čo pri vyšších príjmoch znamená, že VZ, z ktorého poistné odviedol zamestnávateľ, sa do VZ zarárať nemá. Program bol upravený v tomto zmysle tak, že do údaja VZ preberá pre obdobia do 2012/12 (vrátane) údaje z mzdových zložiek 9002, 900I a 9S02 a od 2013/01 (vrátane) z mzdových zložiek 9032, 903I a 9S32.

V-2.042 - 19.05.2015

 • Vylúčiteľné doby v MVPP a VPP
  Aktualizovaná štruktúra MVPP a VPP (červený a zelený výkaz SP) umožňujú v údajoch poskytnúť SP aj údaje o priebehu vylúčiteľnej doby - jej začiatku, priebehu a ukončenia. Ďlašie údaje o vylúčiteľnej dobe (dôvod, mená detí, podmienky, ...) nie je možné touto cestou poskytnúť. Detailnejšie informácie o možnosti poskytnúť údaje o vylúčiteľných dobách cez MVPP a VPP je možné násjť na webovom sídle SP. Podpora pre túto možnosť v programe je realizovaná nasledovne: dátum začiatku resp ukončenia aktuálnej vylúčiteľnej doby je možné zapísať zamestnancom v obrazovke OK06 - Poistné a dôchodky. Na základe týchto dátumov program podľa pokynov SP vyplní v MVPP alebo VPP nové nepovinné údaje o začiatku, priebehu alebo ukončení vylúčiteľnej doby. Metodické usmernenie k určeniu dátumov začiatku a konca vylúčiteľných dôb je možné nájsť na webových stránkach SP.
 • ŠV ÚNP 1-01 - nový formulár
  Pre tlač štatistického výkazu ÚNP 1-01 je použitý nový (aktuálny) formulár zverejnený štatistickým úradom. Obsah výkazu sa nezmenil, a teda nie je potrebné revidovať nastavenie parametrov pre zostavenie tohoto výkazu.

V-2.041 - 14.05.2015

 • ELDP oprava chyby
  Pri vytváraní podkladu pre ELDP niekedy program ohlásil chybu "Byl zjištěn konec souboru. ", ktorá sa v niektorých prípadoch vyskytla pri hľadaní inkonzistencií v zadaní údajov o dosiahnutí dôchodkového veku. Chyba bola identifikovaná a odstránená.

V-2.040 - 11.05.2015

 • XML z dividend do ZP
  Zdravotné poisťovne si bez zverejnenia zmeny v XSD (definícii štruktúry XML súboru) upravili vstupné kontroly XML súboru z dividend tak, že niektoré polia považujú za povinné, i keď vo verejne prístupnom popise sú deklarované ako voliteľné. Program vytvárajúci XML súbor z divident bol upravený na základe empirického odskúšania formálnej "správnosti" vytvorených súborov.
 • Rôzne náhrady na páske
  Program pre zostavenie pásky, diskrétnej pásky (sáčku) aj elektornickej pásky boli upravené tak, že do položky "Náhrady" v riadku CCP sa započítajú korunové zložky všetkýcm MZL triedy 5 a MZL 8A11.

V-2.039 - 05.05.2015

 • Výpočet OPZP pri ukončení PV
  MZSR a zdravotné poisťovne sa dohdoli na zmene výkladu zákona v časti metodiky výpočtu OPZP vprípade, ak poistenie netrvalo celý mesiac a zmenili tak pôvodné usmernenie k tetjo problematike. Zmena je publikovaná iba v príkladoch k výpočtu OPZP, ale jednotlivé ZP túto metodiku zapracovávajú do svojich kontrol na vstupe mesačných výkazov. Program pre výpočet OPZP bol upravený podľa tejto novej metodiky.

V-2.038 - 26.04.2015

 • Príprava podkladov pre ELDP
  V programe pre prípravu údajov ELDP boli vykonané niektoré úpravy vyplývajúce z reálneho života a postupne upresňovaných požiadaviek SP na obsah ELDP. Pri určovaní "zlomového dátumu" na základe dosiahnutia dôchodkového veku program berie do úvahy hlavne údaj "Dátum dosiahnutia dôchodkového veku" z aktuálneho kmeňového súboru, i keď sa tento dátum týka starších období. Ak by v príslušnom staršom období bol uvedený iný dátum, tak program na to upozorní a zobrazí nekonzistentné dáta. Tie je potrebné upraviť podľa skutočnosti buď v aktuálnom kmeňovom súbore, alebo aj v archívnych súboroch (Uzávierky / Špeciálne činnosti / Hromadná aktualizácia kmeňových údajov). Ak v archívnych súboroch tento dátum vôbec nie je zadaný, tak sa vždy vezme dátum z aktuálneho kmeňového súboru. Ďalšia úprava sa týka naplnenia údajov do ELDP za študentov s výnimkou, pokiaľ presiahli limitovaný príjem. Program preberá údaje do ELDP na základe údajov vo výpočtovom súbore miesto údajov z príslušných archívnych kmeňových súborov.

V-2.037 - 09.04.2015

 • Drobné technické úpravy
  V programe bolo vykonanýdh niekoľko drobných technických úprav (ošetrenie niektorých chybových stavov, ...), ktoré ale nemajú žiaden vplyv na riadnu funkcionalitu programu.

V-2.036 - 25.03.2015

 • Časový vývoj KÚ - výber období
  Pri zobrazení časového vývoja kmeňových údajov je doplnená možnosť výberu požadovaných období. Program si počas behu (až do ukončenia práce s programom) pamätá zadaný interval období a tento následne ponúka pri každom ďalšom zobrazení časového vývoja KÚ.
 • Ročné "Hlásenie ..." - počet mesiacov
  Program pre prípravu údajov pre ročné "Hlásenie o ..." nespočítal správne počet mesiacov uplatnenia nezdaniteľnej časti pri pracovníkoch, ktorí ukončili pracovný pomer v priebehu mesiacov január - november 2014. Problém bol identifikovaný a odstránený. V režime manuálnej úpravy údajov pre "Hlásenie ..." je možné aktualizovať aj tento údaj (počet mesiacov uplatnenia NČZD).

V-2.035 - 22.03.2015

 • Zobrazenie popisu mzdovej zložky
  V režime zápisu mesačných mzdových zložiek je možné zobraziť si priamo popis mzdovej zložky, ktorý sa zapisuje k jednotlivým mzdovým zložkám v číselníku MZL. Zobrazenie popisu sa aktivuje klikom na tlačidlo "i" pri zadávanej alebo opravovanej mzdovej zložke alebo klikom na názov mzdovej zložky počas zápisu alebo opravy MZL. Pri zobrazení popisu je možné zapísať si aj vlastné poznámky k používaniu danej MZL. Ak zvolíme voľbu "Popis k tejto MZL chcem zobrazovať vždy", tak sa popis k tejto MZL zobrazí vždy pri jej zadávaní alebo oprave.
 • Potvrdenie o príjme ... za rok 2015
  Do programu bola doplnená možnosť vypočítať a vytlačiť "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch ... za rok 2015". Keďže toto potvrdenie obsahuje aj niektoré úplne nové údaje, bolo potrebné vykonať v programe aj ďalšie zmeny, a to: - v kmeňových údajoch v obrazovke OK04 je nový údaj "Obmedzená daň. pov.": do tohoto údaja zapíšeme "A" v prípade, ak ide o zamestnanca, ktorý je z pohľadu Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (jeho daňová "rezidencia" je v inom štáte) - pribudli nové mzdové zložky 7580 a 7581 pre príjem poskytnutý formou produktov vlastnej výroby od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je aj poľnohospodárska výroba. Do potvrdenia sa preberá aj hodnota z mzdových zložiek 1**U a 1**Z, ktorými sa zadáva príjem zo zdrojov v zahraničí, u ktorého sa postupuje podľa §45 zákona o dani z príjmov (zamedzenie dvojitého zdanenia). Príslušná časť poistného viažúceho sa na príjmy zo zdrojov v zahraničí sa na potvrdení získa rozpočítaním celkového poistného v pomere príjmov zo zdrojov v zahraničí a celkových príjmov.

V-2.034 - 16.03.2015

 • Opravy ZP za min. obdobia
  Pre možnosť vykonať opravy ZP za minulé obdobia vrátane opravy údajov, ktoré sa vo výkaze ZP zmenili od januára 2015, pribudli nové MZL 9SZ1, 9SZ2 a 9SZ3 a boli zmenené MZL 9S0Z, 9S1Z a 9S2Z. Spôsob ich použitia je v popise k týmto MZL a tiež na www.compeko.sk v sekcii FAQ / MZDY. Adekvátne je upravený aj program na zhotovenie mesačného výkazu do ZP.
 • Ziadosť o vrátenie poistného SP
  Žiadosť o vrátenie poistného SP je doplnená o možnosť dopočtu poistného. Ak je pre príslušný fond na základe obdobiu zodpovedajúcej aktuálnej hodnoty údaja "Zrážať poistné" požadovaný odvod poistného, dopočet poistného sa aktivuje automaticky po zadaní "novej" hodnoty vymeriavacieho základu za zamastnávateľa.

V-2.033 - 11.03.2015

 • Zmena obsahu mes.výkazu do ZP
  Na základe nášho dotazu sme dňa 11.3.2015 obdržali stanoviska MZSR, podla ktorého sa mení obsah položky "Počet dní, za ktoré sa vypočítava a platí poistné" tak, že v tejto položke sa má uviesť celkový počet dní, za ktoré sa príslušná fyzická osoba považuje pre účely zdravotného poistenia za zamestnanca. Ostatné položky sú bezo zmeny. Potrebná úprava je realizovaná tak, že počas výpočtu sa do MZL pre poistné za zamestnanca zapíše do položky dni počet dní, za ktoré sa považuje za zamestnanca a do MZL poistného organizácie sa zapíše počet dní, za ktoré sa platí poistné. Následne program pre zostavenie výkazu tieto údaje využije pre zostavenie výkazov.

V-2.032 - 09.03.2015

 • ELDP - úprava v spájaní dôb
  V programe pre zostavenie podkladu pre ELDP boli vykonané ďalšie drobné úpravy pri zlučovaní údajov z viacerých PP.
 • Výpočet NP DPN od 2. dňa
  Do programu bola doplnená možnosť určiť pri zadávaní neprítomností pre PN alebo úraz, či sa NP DPN má priznávať štnadardne od 1. dňa DPN alebo až od druhého (napr. z dôvodu, že v prvý deň PN má zamestnanec aj príjem, ktorýje VZ a je príjmom za vykonanú prácu). Ak sa požaduje výpočet NP DPN od 2. dňa PN, tak sa PN zadá tak, ako vyplnil ošetrujúci lekár a do kľúča 2 sa zapíše hodnota "2". Obdobne je možné zadať požiadavku na výpočet od 3. až 9. dňa. Pri inej hodnote kľúča 2 sa výpočet realizuje rovnako, ako doteraz (teda od 1. dňa). Pre možnosť zadania hodnoty do kľúča 2 boli v distribučnej sade upravené definície MZL 5A11, 5A12, 5A13, 5A14, 5A15 a 5A16 tak, že je povolený zápis K2 a náležite je upravený popis k príslušnej MZL.
 • Prehľad MZL po mesiacoch
  Tlačová zostava "Prehľad MZL po mesiacoch" je vo výberovej maske rozšírená o možnosť výberového kritéria "Tlač nulových záznamov".

V-2.031 - 26.02.2015

 • Brutácia nepeňaž. príjmu
  V programe je doplnená podpora na realizáciu tzv. "Brutácie nepeňažného príjmu", t.j. výpočet takého navýšenia nepeňažného príjmu, ktoré kompenzuje zvýšené odvody do fondov a zvýšenú daň. Podpora je realizovaná prostredníctvom nových MZL: 75B*. Tieto sú v dvoch sadách: 1. sada MZL je na automatický výpočet navýšenia a prípadnú manuálnu korekciu vypočítaného navýšenia (MZL 75B1, 75B2, 75B3 a 75B4) a 2. sada je na manuálne priame zadanie navýšenia (MZL 75B5, 75B6). Automatický výpočet navýšenia nemusí byť úplne presný v špeciálnych prípadoch (napr. kombinácia pravidelného a nepravidelného príjmu, trvanie poistného vzťahu iba časť mesiaca, ...). K novým MZL je potrebné nadefinovať si spôsob účtovania.

V-2.030 - 23.02.2015

 • RZD - triedenie podľa HS a mena
  V zobrazení zamestnancov pre RZD je možné zvoliť si triedenie pracovnikov podľa Os. čísla, mena alebo strediska. Voľba triedenia sa vykoná klikom na záhlavie príslušného stĺpca.
 • Operatíva výpočtového súboru
  Operatíva výpočtového súboru je pre prípad výberu údajov z intervalu viac období rozšírená o údaj obdobia mesačného spracovania záznamu. Uvedený údaj sa v prípade výberu údajov z intervalu období zobrazí v poslednom stĺpci základného prehliadača a aj v detailnom zobrazení záznamu.
 • Výstupný list pracovníka
  Výstupný list pracovníka je rozšírený o možnosť zobrazenia alebo vylúčenia údajov o dovolenke.
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2014
  Do programy bol doplnený program pre pre "Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2014". Vyplnenie RČ / dátumu narodenia: program tieto údaje vypĺňa na základe údaja "Štátna príslušnosť". Ak tento údaj nie je vyplnený, alebo obsahuje 193 alebo SK, tak program vyplní údaj RČ a dátum narodenia zostane nevyplnený. V ostatých prípadoch program v Hlásení nevyplní údaj RČ a vyplní údaj "Dátum narodenia".
 • Zrážky - kontrola ČBÚ a IBAN
  Pri zápise zrážok pri druhoch platobného styku 2, 3, 4 a 6 sa pri každej zmene kontroluje súlad medzi zapísaným ČBÚ (bankový účet v klasickom tvare) a IBAN (bankový účet v tbare pre SEPA). Tlačidlo "Iné" sa aktivuje funkcia, ktorá vytvorí zostavu tých záznamov, v ktorých nie je súlad medzi ČBÚ a IBAN.

V-2.029 - 16.02.2015

 • RZD - výber podľa dátumu vykonania
  Ročné zúčtovanie dane je rozšírené o možnosť výberu údajov podľa dátumu vykonania RZD. Na základe výberu je možné napr. generovať mzdové zložky ročného zúčtovania dane za vybrané záznamy do aktuálneho mesačného súboru dát, a tým rozdeliť generovanie mzdových zložiek do viacerých súborov mesačných dát podľa aktuálneho obdobia spracovania.
 • Aktualizácia KÚ-výber podľa typpv a typk
  Pri aktualizácii kmeňových údajov je možný výber zamestnancov aj podľa typu poistného vzťahu a / alebo podľa typu kalendára.
 • Výkaz ZP - zamestnanec s odv. úľavou
  Na základe komunikácie so ZP boli podľa ich požiadaviek upravené novovykazované hodnoty potrebné pre výpočet OP v rámci RZZP pre zamestnancov s odvodovou úľavou (typ poistného vzťahu "N"). I keď sa u nich poistné nezráža /špeciálna sadzba 0 - nula), je potrebné do údaj príjem pre uplatnenie OP uviesť celú sumu príjmu. Program je v časti výpočtu mzdy upravený tak, aby tieto noé údaje v týchto prípadoch počítal podľa požiadavky ZP. Pre vyhotovenie opravného výkazu je potrebé po nainštalovaní verzie 2.029 zopakovať výpočet aspoň za zamestnancov s odovodovou úľavou a výkazy vyhotoviť nanovo.

V-2.028 - 10.02.2015

 • Výkaz ZP - odpočítateľná položka
  Výkaz preddavkov na verejné zdravotné poistenie zaradil do výkazu aj pracovníkov, ktorí majú vygenerované iba mzdové zložky 90Z2 a 90Z3 pre príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky (dohodári, RD, ZŤP.....). Problém bol identifikovaný a odstránený.

V-2.027 - 05.02.2015

 • Ročné kalendáre
  V programe pre úpravu ročných kalendárov bol problém pri vytváraní nového alebo vytváraní kópie z existujúceho kalendára. Problém bol identifikovaný a odstránený.
 • Žiadosť o vykonanie RZD
  V tlači žiadosti o vykonanie RZD bola vykonaná úprava v tlači žiadosti tak, že sumy sa tlačia iba vtedy, ak sú vyplnené resp ak je "zafajknutý" príslušný štvorček.
 • ELDP za staršie obdobia
  Pri vytváraní ELDP za staršie obdobia (roky 2004-2008) sa mohli vyskytnúť formálne chyby spracovnaia, ak neboli pri inštalácii upravené štruktúry súborov PER alebo SPP. Do programu bola doplnená možnosť opravy štruktúry archívnych súborov SPP (vo voľbe "Kópie") a tiež program pre prípravu údajov pre ELDP "citlivejšie" spracúva údaje starých období.

V-2.026 - 27.01.2015

 • ===== Rok 2015 =====
  Táto verzia (2.000) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2015.

V-2.025 - 12.01.2015

 • Oznámenie o zmene platiteľa
  Oznámenie o zmene platiteľa je pre prípady vzniku alebo zániku nároku na odpočítateľnú položku ZP rozšírené o generovanie kódov "2P Z" a "2P K" v zmysle metodického usmernenia ÚDZS.
 • Výkaz ZP - odpočítateľná položka
  Výkaz preddavkov na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa bol rozšírený o údaje uplatnenia odpočítateľnej položky. Údaje sú zobrazené v listinnej podobe výkazu, v kontrolnom opise a sú zahrnuté do dávky 504. Pre potreby zostavenia výkazu sú vo výpočte generované mzdové zložky: 90Z1 - Hodnota odpočítateľnej položky ZP 90Z2 - Príjem pre uplatnenie odpočítateľnej položky ZP 90Z3 - Ostatné príjmy pre uplatnenie odpočítateľnej položky ZP Ak sa tvorí výkaz za obdobie pred 2015/01, program dáva možnosť vytvoriť elektronickú formu výkazu v "starej" (pre rok 2014) alebo "novej" štruktúre /pre rok 2015).
 • ELDP pri viac PV
  Zostavovanie podkladu pre ELDP bolo upravené podľa aktuálne známych požiadaviek SP. Všetky úpravy sa týkajú iba "spájania" prípadne rozdelenia súvislej doby poistenia na samostatné riadky. Program rozdelí obdobie poistenia k 1.1. každého roka. Ďalej program rozdelí obdobie poistenia ku dňu dosiahnutia dôchodkového veku. Ďalej program rozdelí obdobie poistenia vtedy, ak sa dva poistné vzťahy "dotýkajú", ale "neprekrývajú" sa. Naopak, program nerozdelí obdobie poistenia v prípade, ak sa dva poistné vzťahy čiastočne prekrývajú a jeden z nich pokračuje.

V-2.024 - 21.12.2014

 • Výpočet DVZ od 2015/01
  Pri výpočte DVZ od obdobia 2015/01 sa postupuje tak, že pre PV, ktorý vznikol v predchádzajúcom kalendárnom roku (2014) je rozhodným obodbím obdobie od vzniku PV po posledný deň predchádzajúceho mesiaca. Ostatné časti výpočtu DVZ zostali bezo zmeny.
 • Žiadosť o vykonanie RZD
  Do programu v časti "Spracovanie", "Nepravidelné spracovanie" bola doplnená tlačová zostava "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti ...". Progam si v prvom kroku pripraví údaje o daňovníkovi z kmeňového súboru pracovníkov. V druhom kroku si zo súboru "Rodinní príslušníci" preberie údaje o manželke / manželovi a deťoch. Prevzaté údaje sú spolu s ostatnými údajmi potrebnými na vytlačenie žiadosti za požadované zdaňovacie obdobie uložené a sprístupnené na aktualizáciu. V prípade požiadavky na opakované prevzatie prvotných údajov za pracovníka je potrebné príslušný záznam zrušiť a program spustiť znova.
 • Oznámenie nároku na odpočítateľ. položku
  Do programu v časti "Spracovanie", "Nepravidelné spracovanie" bola v zmysle § 23 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve doplnená tlačová zostava "Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku".

V-2.023 - 19.11.2014

 • Súčasné ukončenie PV aj prerušenia poist
  Spracovanie ukončovacích mzdových zložiek pre neprítomnosti, ktoré znamenajú prerušenie poistenia (napr. rodičovská dovolenka) bolo upravené tak, že v prípade, že ukončenie prerušenia je v ten istý deň ako ukončenie pracovného vzťahu, pre účely výpočtu poistného do SP nedôjde k ukončeniu prerušenia. To má za následok, že v súlade so stanoviskom SP príjem vyplatený v období ukončenia PV sa považuje za príjem po skončení poistného vzťahu a rozpočíta sa na kalendárne mesiace posledného roka trvania poistného vzťahu (v prípade RD sa takýto príjem rozpočíta na mesiace kalendárneho roka nástupu na RD s uplatnením inštitútu maxima VZ a so zohľadnením dní vylúčenia povinnosti platiť poistné).
 • Potvrdenie o mzde/odmene pre UPSVaR
  Do prgramu je v časti "Nepravidelné spracovanie" doplnené "Potvrdenie o mzde/odmene pre UPSVaR".

V-2.022 - 09.11.2014

 • Žiadosť o vrátenie poistného SP
  Program pre "Žiadosť o vrátenie poistného SP" je v časti generovanie korekčných mzdových zložiek.rozšírený o generovanie mzdových zložiek 9S31, 9S32, 9S33, 9S34.Uvedené mzdové zložky predstavujú korekciu vymeriavacieho základu za zamestnanca pre NP, SP, IP, PvN.
 • Export pre EXCEL z operatív
  Vo všetkých operatívnych prehľadoch, kde to bolo technicky možné, je pridané tlačidlo "EXCEL" na vytvorenie exportu zobrazených záznamov do EXCELovského súboru. Program si pred exportom vyžiada zadanie mena a umiestnenia exportného súboru.
 • Výber zamestnancov aj priezviskom
  Všetky časti programu MZDY, kde je potrebné zadať osobné číslo (alebo osobné čísla) zamestnancov bol upravené tak, že je možné zadať osobné číslo (ako doteraz) alebo časť priezviska (maximálne 6 znakov). Program podľa zadanej časti priezviska dohľadá zamestnanca. Ak je takých viac, alebo ak sa nepodarí nájsť žiadneho zamestnanca, tak sa zobrazí okno pre manuálny výber zamestnanca. Tiež je možné stlačiť kláves F2 pre manuálny výber zamestnanca.
 • Opravný MVP do SP-meno súboru
  Ak sa vytvára opravný mesačný výkaz alebo opravný výkaz poistného a príspevkov do SP, tak program ponúkne ako doporučené meno súboru meno, ktoré sa od mena riadneho súboru líši tým, že po období obsahuje písmeno "O".

V-2.021 - 31.10.2014

 • Minimálna mzda pre rok 2015
  V mzdových konštantách je distribuovaná hodnota minimálnej mzdy pre rok 2015 v sume 380,00 EUR mesačne resp 2,184 EUR hodinovo. Minimálna mzda bola určená nariadením vlády č. 297/2014, ktoré bolo zverejnené v čiastke 92 Z.z. dňa 31.10.2014.
 • Opravný MVP do SP za staré obdobia
  Pri vytváraní opravného MVP do SP s použitím korekčným MZL (9S**) z budúcich období sa nesprávne vypočítali hodnoty na prvej strane opravného výkazu. Rovnako bola chyba aj vo vygenerovanom XML súbore. Chyba bola identifikovaná a odstránená.

V-2.020 - 16.10.2014

 • ELDP za dohodarov
  SP zatiaľ nevydala záväzný a všeobecný materiál k vypĺňaniu ELDP v prípade dohôd po 1.1.2013, ale získali sme aspoň stanovisko metodickej skupiny k niektorým otázkam vyplnenia ELDP pre dohodárov. Zo stanoviska je podstatné, že v ELDP sa NEUVÁDZAJÚ údaje spred 1.1.2013 a dátum vzniku právneho vzťahu nesmie byť menší ako 1.1.2013, i keď vlastná dohoda vznikla pred 1.1.2013 a trvala aj po tomto dátume. V tomto zmysle bol upravený program pre tlač ELDP.
 • Odosielanie súboru DDS na webový portál
  Vytváranie výkazov pre doplnkové dôchodkové sporenie je v prípade zadania formy výstupu to TXT súboru alebo XML súboru doplnené o možnosť automatického odoslania súboru na webový potrál dôchodkovej sporiteľne. URL adresu webového portálu dôchodkovej sporiteľne je potrebné zadať v číselníku poisťovní.
 • Určenie zamestnanca v MMZ aj priezviskom
  Program na zadávanie mesačných mzdových zložiek bol v časti určenia zamestnanca upravený tak, že je možné zadať osobné číslo (ako doteraz) alebo časť priezviska (maximálne 6 znakov). Program podľa zadanej časti priezviska dohľadá zamestnanca. Ak je takých viac, alebo ak sa nepodarí nájsť žiadneho zamestnanca, tak sa zobrazí okno pre manuálny výber zamestnanca.

V-2.019 - 03.09.2014

 • Export "TEST" pre analýzu výpočtu
  V rámci exportu údajov pre analýzu výpočtu sa do exportu archivnyhc údajov zaradia aj údaje zo vstupných súborov jednotlivých období (zadané mzdové zložky).
 • Filter a rýchle zadanie os. čísla
  Vo výberovom filtri (na mnohých miestach - napr. výpočet miezd, operatíva výpočtového súboru, ....) je možné v prípade, že fokus (aktivita) je na tlačidle "Zobraz", zadať priamo osobné číslo. po zadaní prvej číslice program presunie fokus do údaja "Osobné číslo" a ďalej môžme pokračovať bežným spôsobom. Úprava umožní výrazne rýchlejšiu prácu pri spracúvaní údajov za jedného zamestnanca.
 • Operatíva a tlač príjmov z doh. s NP
  V operatíve a tlači údajov príjmov z dohôd s nepravidelným príjmom sa mohlo stať, že dáta neboli korektne vybrané alebo zobrazené. Problém bol identifikovaný a odstránený. Nemohol spôsobiť žiaden problém vo výpočte miezd, odvodov ani daní.
 • Zápis kalendárov v NPH pri dlhodobých PN
  Pri generovaní MZL pri dlhodobých PN (napr. 5A11) sa do suboru NPH (údaje pre rozpočet nepravodelných príjmov) zapísal správne počet dní neplatenia poistného, ale do kalendára (údaje za jednotlivé dni) sa nezpísal znak "-", ktorý znamená, že v daný deň nie je povinnosť odvodu poistného. Tento problém sa potom mohol prejaviť v prípade doplatenia príjmu po skončení pracovného vzťahu, ak v období rozpočtu tohoto príjmu (posledný kalendárny rok trvania PV) bola PN minimálne v troch po sebe idúcich kalendárnych mesiacoch. Problém sa prejavil tak, že program vypočítal odvod poistného aj za dni, v ktorých bola PN generovaná automaticky. Problém bol identifikovaný a odstránený.

V-2.018 - 27.08.2014

 • Nové MZL 264 a 265
  Do distribučnej sady boli pridané nové mzdové zložky na výpočet nočného príplatku, ktoré na výpočet hodnoty príplatku využívajú nové mzdové konštanty PRIPL_NOC - hodinová sadzba nočného príplatku (v roku 2014 minimálne 0,4046 Eur) a PRIPL_NOC_P percentuálna sadzba nočného príplatku. MZL 264 vypočíta príplatok zo zadaných hodín a hodnoty konštanty PRIPL_NOC a MZL 265 vypočíta hodnotu príplatku zo zadaných hodín, minimálnej hodinovej mzdy a konštanty PRIP_NOC_P. Ak je v organizácii dohodnutá vyžšia sadzba nočného príplatku ako stanovuje zákon, tak pri používaní MZL 264 je potrebné po zmene minimálnej mzdy aktualizovať aj hodotu konštanty PRIPL_NOC. Pri používaní MZL 265 úprava potrebná nie je.
 • Tlačové zostavy "Pohyb pracovníkov"
  Tlačové zostavy skupiny "Pohyb pracovníkov" sú upravené tak, že obsahujú údaje zo súboru základných údajov pracovníkov (PER) aj zo súboru súbežných pracovných pomerov (SPP).

V-2.017 - 21.08.2014

 • Vzdialená podpora
  Nástroj na vzdialenú podporu (TeamViewer klient) bol aktualizovaný z verzie 7 na aktuálnu verziu 9.

V-2.016 - 15.07.2014

 • Daňový bonus
  Suma životného minima sa k 1.7.2014 nemení (v zmysle novelizovaného zákona sa neznižuje), a preto sa nemení ani hodnota daňového bonusu. V programe je rovnaká konštanta pre daňový bonus, ale s obdobím platnosti 201407-201506.
 • Evidenčný počet pracovníkov
  Tlačová zostava "Evidenčný počet pracovníkov" je pri vytváraní z údajov bežného obdobia rozšírená o prevzatie vyňatí zapísaných v bežnom mesiaci do súboru PN. Tieto vyňatia v priebehu mesačného spracovania nie sú mesačnou závierkou prenesené .do kmeňových súborov PER a SPP a doteraz neboli v zostave zohľadňované. Tlačová zostava je zároveň rozšírená o možnosť zobrazenia analytického súboru nápočtov. Analytický súbor nápočtov predstavuje dátový zdroj a nástroj na detailnú analýzu započítvania pracovníkov do evidenčného počtu, evidenčného počtu k poslednému dňu ako aj viacnásobných započítaní do evidenčných počtov na základe viacerých pracovných pomerov.
 • Výpočet priemerov - predp.priem
  Program pre výpočet priemerov pre pracovno-právne účely (tzv. dovolenkový priemer alebo priemer pre celodenné náhrady) bol upravený tak, že pri nulovom počte hodín v rozhodnom období, kedy nie je možné priemer vypočítať, postupuje podľa hodnoty nového parametra v nastaveniach SS MZD "Typ predpokladaného priemeru". Týmto parametrom je možné určiť, že v takomto prípade sa predpokladaný priemer určí ako posledný známy, alebo sa určí z aktuálneho nastavenia platu / mzdy.

V-2.015 - 30.06.2014

 • Študenti - zjednodušenie RLFO ...
  Sociálna poisťovňa už umožňuje v jednom zázname RLFO pre "doprihlásenie DP" študenta s presiahnutým príjmom uviesť súčasne dátum vzniku aj zániku poistenia. To umožňuje použiť pre študentov s výnimkou taký postup, pri ktorom v kmeňových údajoch študenta je trvalo zapísaný údaj "I" (pre pravidelný príjem) resp "J" (pre nepravidelný príjem) a v mesiaci, v ktorom presiahol limitný príjem bude iba jedným záznamom RLFO doprihlásený na DP od prvého do posledného dňa v danom mesiaci (s prípadným zohľadnením dátumu nástupu alebo výstupu). V nasledujúcom mesiaci môže byť použitý ten istý postup a teda nie je potebné pri vytváraní RLFO zisťovať, aký bol výsledný stav študenta na konci minulého mesiaca a na základe toho vytvárať RLFO pre doprihlásenie alebo doodhlásenie. Program pre výpočet mzdy a aj programy pre tvrobu RLFO, MVP a VPP sú upravené tak, aby plne využili túto novú možnosť. Pre doodhlásenie študentov s výnimkou, ktorí majú v kmeňových údajoch "G" (sú doprihlásení na DP z minulosti) je v príprave RLFO nová možnosť pre automatickú prípravu RLFO na odhlásenie DP študentov s výnimkou.
 • Nastavenie komplexity hesiel
  V programe je nový parameter v skupine parametrov "EIS prostredie" s označením "Komplexita hesiel". Týmto parametrom je možné nastaviť požiadavky na komplexitu zadávaných hesiel, kontrolu opakovania hesla, nutnosť zmeny, .... Detailný popis je priamo pri nastavovaní hodnoty tohoto parametra. V číselníku hesiel je možné nastaviť požiadavku na povinnú zmenu hesla pri prvom prihlásení a je možnosť manuálne heslo zablokovať / odblokovať.
 • Dávka 590 - editácia súboru
  V programe pre prípravu a odoslanie oznámenia o zmene platiteľa (dávka 601) je pridaná možnosť vybrať údaje za jedného zamestnanca a takto vytvoriť dávku 601. Tú je možné pre odoslaním prezrieť alebo editovať.
 • MVP ZP - editacia súboru
  V programe pre vytvorenie a odoslanie mesačných výkazov poistenia na verejné zdravotné poistenie je doplnená možnosť prezrieť alebo editovať vytvorený súbor (dávka 514) pred jeho odoslaním do príslušnej zdravotnej poisťovne.
 • Aktualizácia číselníkov KOV
  Na základe informácie z firmy TREXIMA boli aktualizované čísleníky KOV: číselník odborov vzdelania, číselník stredných škôl a číselník vysokých škôl. Číselníky zahŕňajú aj aktuálne školy, a tak umožňujú zaevidovať správne aj absolventov, ktorí skončili školu v roku 2014.
 • Štatistický výkaz Pen 3-04
  Do programu bol zaradený štatistický výkaz pre peňazné ústavy a finančné inštitúcie Pen 3-04.

V-2.014 - 16.06.2014

 • Poznámka v kmeňových údajoch
  Do kmeňových údajov je zaradený nový údaj "Poznámka". Do tohoto údaja je možné v obrazovke OK02 zapísať akúkoľvek dôležitú informáciu. Túto je potom možné zaradiť do zvolenej kmeňovej zostavy.
 • Obdobie do textu účtovného súboru
  Do programu je pridaný nový parameter "OBDTOTEXT: Obdobie do textu účt. súboru", ktorý riadi možnosť pridávania obdobia do textu účtovného súboru. Parameter je pozične štrukturovaný s nasledujúcim významom jednotlivých častí: Prvá časť parametra (1 znak) určuje spôsob pridania obdobia do textu účtovného súboru: N - bez pridávania obdobia Z - na začiatok K - na koniec T - za text P - od zadanej pozície Druhá časť parametra (2 znaky) určuje pre hodnotu "P - od zadanej pozície" pozíciu, od ktorej bude obdobie do účtovného súboru pridané: P[nn] - od pozície zadanej hodnotou [nn] Tretia časť parametra (27 znakov) umožňuje nadefinovať ľubovoľný text, ktorý bude zapísaný do účtovného súboru. Štruktúra parametra je teda nasledovná: [cSpôsob - 1 znak] [nPozícia - 2 znaky] [cText - 27 znakov]. Príklad: N00 Obdobie sa do textu nepridáva Z00 Obdobie sa pridá na začiatok textu T00MZDY Miesto textu sa použije pevný text "MZDY" a za tento text sa pridá obdobie
 • Deti zamestnancov
  Export do EXCELU pri zostave "Deti zamestnancov" bol rozšírený o vybrané kmeňové údaje rodiča. Výber detí bol obmedzený iba na druh rodinného vzťahu "3" (dieťa). V predchádzajúcej verzii boli do zostavy zaradené aj osoby s druhom rodinného vzťahu "9" (Iná osoba). Pri tvorbe zostavy je možný dodatočný výber detí podľa veku dosiahnutého v príslušnom kalendárnom roku.
 • Zrážky, nároky - iba aktuálne záznamy
  V aktualizácii zrážok a nárokov je možné pri zobrazení zoznamu zrážok resp. nárokov určiť, či chceme zobraziť iba "aktuálne" záznamy, teda tie, ktoré sú podľa zapísaných období platnosti platné v aktuálne nastavenom období.

V-2.013 - 18.05.2014

 • Hromadná aktualizácia archívnych dát
  V časti "Uzávierky", "Špeciálne činnosti" je do programu doplnený program "Hromadná aktualizácia archívnych kmeňových dát". Program umožňuje za zadaného pracovníka súčasne hromadne aktualizovať maximálne tri vybrané údaje za neobmedzený počet období. V prvom kroku sa vykoná výber súborov, ktoré sa budú aktualizovať. V druhom kroku sa vykoná výber údajov, ktoré sa budú aktualizovať a výber zamestnanca, ktorého údaje sa budú aktualizovať. Vybrané údaje sú sprístupnené na aktualizáciu s možnosťou spätného zápisu do kmeňových dát.
 • Evidenčný počet pracovníkov
  Tlačová zostava "Evidenčný počet pracovníkov" je rozšírená o možnosť zahrnúť do zostavy opis kontrolných záznamov. Kontrolné záznamy predstavujú dátový zdroj pre vytvorenie súčtových hodnôt za stredisko a kategóriu pracovníka v zostave - je to zoznam zamestnancov (s určením ID pracovného pomeru), ktorí boli zahrnutí do údaja za dané stredisko a kategóriu.

V-2.012 - 04.05.2014

 • MVP SP - korekčné MZL z BO
  V praxi sa často stáva, že napr. informáciu o priznanom dôchodku zamestnanca dostane mzdová účtareň z rôznych dôvodov oneskorene (i niekoľko mesiacov alebo rokov). Následnú oprava v odvodoch sociálneho poistenia by sa mala realizovať podaním žiadosti o vráteni poistného zaplateného bez právneho dôvodu a od roku 2014 aj podaním opravných výkazov za všetky predchádzajúce dotknuté obdobia. Priamy zásah do minulých období nie je z daňových a účtovných dôvodov možný, opravu je možné daňovo a účtovne vykonať iba v bežnom období. Aby bolo možné vyhovieť požiadavke SP, boli na tento účel vytvorené korekčné mzdové zložky 9S0x (oprava vymeriavacích základov), 9S1x (oprava poistného za zamestnanca) a 9S2x (oprava poistného za organizáciu). V týchto mzdových zložkách sa zapíšu v bežnom období potrebné opravy tak, že do obdobia sa zapíše opravované obdobie a do sumy sa zapíše potrebná hodnota opravy (zníženie so znamienkom mínus, zvýšenie so znamienkom plus). Takéto korekčné mzdové zložky vygeneruje aj program na prípravu žiadosti o vrátenie poistného. Po zapísaní takýchto korekcií môžne nanovo vytvoriť mesačný výkaz poistného za opravované "staré" obdobie s tým, že zašrtneme novú voľbu "Spracovať korekčné MZL z budúcich období". O použití korekčných MZL sa vytvorí samostatný protokol. Novovytvorený výkaz (aj v elektronickej forme) je možné priamo odoslať do SP. Korekčné mzdové zložky budú štandardne zahrnuté do mzdového listu aj do potvrdenia o príjme a do výpočtu RZD.
 • KTUCT: účtovanie Eur a HDS
  Program pre vytváranie účtovného súboru bol rozšírený tak, že dohľadanie správneho záznamu pre účtovanie Eur (pežných hodnôt) a pre účtovanie HDS (hodiny) je rozdelené a samostatné, takže definície pre účtovanie Eur a HDS nemusia byť z pohľadu použitia KMZ (kódu mzdovej zložky), katpr (kategórie pracovníka) a KZP (kódu zdravotnej poisťovne) synchrónne. Táto úprava umožňuje napríklad zadefinovať jedným záznamom účtovanie hodín pre všetky KMZ triedy 1, ale účtovanie mzdových nákladov ku KMZ triedy 1 môže byť rozlíšené podľa KMZ alebo katpr.

V-2.011 - 27.04.2014

 • Žiadosť o vrátenie poistného SP
  Program pre "Žiadosť o vrátenie poistného SP" je rozžírený o možnosť generovanie korekčných mzdových zložiek. Korekčné mzdové zložky pre účely vrátenia poistného, ktoré bolo odvedené bez právneho dôvodu, sa vygenerujú za požadované obdobia korekcie do mesačného súboru vstupných dát bežného obdobia. Do programu je pridaná možnosť vytvorenia tlačovej zostavy "Žiadosť o vrátenie poistného SP", ktorá zodpovedá aktuálnemu vzoru zverejnenému na webovej stránke SP v apríli 2014. Predchádzajúce formy tlačových výstupov (položkový výpis s vytvorením celkových súčtov za organizáciu ako celok alebo jednotlivo za zamestnancov) sú zachované za účelom kontroly údajov tvoriacich podklad žiadosti.
 • Rozpustenie poistného - voľba účtov RZ
  Pri rozspúšťaní poistného sa do rozvrhovej základne štandardne preberali iba účtovné záznamy účtované na účtoch triedy 5. V niektorých prípadoch (napr v správcoských spoločnostiach zameraných na správu bytového fondu) je potrebné do rozvrhovej základne napočítať aj účtovné záznamy z iných účtov (napr. 315). Toto sa dá určiť nastavením nového parametra U_RZPOI - "Účty rozvrhovej základe poistného". Štandardná hodnota parametra je "5".
 • EVP za minulé obdobia
  Pre vytvorenie EVP dodatočne za minulé obdobia bol do programu pridaný nový parameter EVP_UAO "EVP: použiť údaje akt. obdobia". Týmto parametrom sa môže nastaviť požiadavka, že pre dodatočné vytvorenie EVP za minulé obdobie sa pre vlastné vytvorenie a rozoslanie EVP použijú aktuálne údaje, nie údaje z príslušného "starého" obdobia. Pre dodatočné vytvorenie EVP sa v takom prípade z aktuálneho kmeňového súboru použijú tieto údaje: "Vytvárať EVP","Typ kompresie","Heslo pre EVP" a "Mailová adresa".

V-2.010 - 09.04.2014

 • Výpočet DVZ
  Výpočet DVZ bol upravený tak, že DVZ sa počíta samostatne pre každý pracovný pomer. V protokole výpočtu sa uvádza identifikátor pracovného pomeru hned za osobným číslom.
 • Hlásenie o výúčtovaní dane a ...
  Progrma na zostavovanie hlásenia bol upravený tak, aby do časti V napočítal do údaja "počet mesiacov" (pre daňový bonus) napočítal počet mesiacov nároku na daňový bonus namiesto počtu mesiacov, za ktoré bol bonus priznaný a vyplatený.
 • Km.údaje budúcich období
  Program si počas aktualizácie KÚBO zapamätá, ktoré údaje boli manuálne zadané (upravené) a počas uzávierky alebo priamo spustenej aktualizácie preberie do "živých" kmeňových dát iba údaje, ktoré boli zmenené. Ostatné údaje zostanú bezo zmeny.

V-2.009 - 22.03.2014

 • MZL - materská dovolenka
  V Mzdovom liste sa niekedz zobrazovala materská dovolenka na viacerých riadkoch. Problém bol identifikovaný a odstránený. Jednalo sa iba o zobrazovaciu chybu - nemala žiaden vplyv na výpočet mzdy ani iných povinností.
 • RZD-materská dovolenka
  V Mzdovom liste sa niekedy zobrazovala materská dovolenka na viacerých riadkoch. Problém bol identifikovaný a odstránený. Jednalo sa iba o zobrazovaciu chybu - nemala žiaden vplyv na výpočet mzdy ani iných povinností.
 • RZD-zmena dátumu vykonania RZD
  V časti programu pre spracovanie RZD je pridaná nová možnosť: hromadne zmeniť dátum vykonania RZD. Táto nová možnosť je prístupná po sltačení tlačidla "Iné".
 • Kontrola časového fondu pre DV 2
  V programe je doplnená nová možnosť: kontrolovať časový fond aj pre zamestnancov s druhom výpočtu 2 (nápočtom). Príslušná požiadavka sa nastaví vo volbe "Servis / Nastavenie SS MZD" v zázname "Kontrolovať čas.fond aj pre DV2" .
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane - kód štátu
  Program pre zostavenie hlásenia o vyúčtovaní dane ... za rok 2013 bol upravený tak, aby vyplnil správny názov štátu a kód štátu v prípade, ak v kmeňových údajoch kód štátu nie je vyplnený. V takom prípade testuje vyplnenie údaja "štát" a ak v tomto údaji je uvedené "SK","SR","CZ","CR" alebo "AT", tak program správne vyplní v XML súbore kód štátu aj štát. Inak preberie údaje, ktoré sú v kmeni. Toto platí pre vytváranei časti IV aj časti V.

V-2.008 - 17.03.2014

 • RLFO - doprihlásenie študenta
  Generovanie RLFO pre jeden špeciálny prípad doprihlásenia študenta na DP bolo upravené podľa direktívy SP. Ide o tento prípad: študent má platnú výnimku ale pre nasledujúci mesiac už platná nebude (napr. chce si uplatniť výnimku u iného zamestnávateľa) a v tomto mesiaci prvýkrát presiahne limitovaný príjem. Doprihlásenie za bežný mesiac na základe preishanutia príjmu je potrebné realizovať RLFO typu PA ale je potrebné uviesť aj element "zanik" s dátumom zániku v posledný deň bežného mesiaca. V iných prípadoch sa v prihláške dátum zániku (zatiaľ) neuvádza.
 • Potvrdenie o príjmoch - vz.2014
  Do programu bolo doplnené nové tlačivo pre potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, ..... platné pre rok 2014.
 • Zrážky - kontrola CBU na MOD 11
  Pri zápise zrážok s typom platobného styku 4 (štandardná jednotlivá bezhotovostná platba) sa kontroluje formálna správnosť predčíslia a základného čísla bankového účtu (kontrola na MODULO 11). Program upozorní na chybu, ale dovolí údaj zapísať.

V-2.007 - 05.03.2014

 • Potvrdenie o zaplatení dane
  V ročnom zúčtovaní dane za rok 2013 je v programe zrealizované nové rozvrhnutie údajov potvrdenia podľa doporučeného vzoru, ktorý bol zverejnený v priebehu februára na webovej lokalite FRSR.
 • EVP - diakritika
  Pri generovaní textu odosielacieho mailu k EVP (Elektronická výplatná páska) je odstránená diakritika z dôvodu nestability zobrazovania znakov s dikritikou v rôznych prostrediach pre príjem mailov.
 • Hromadná aktualizácia MMZ
  Hromadná aktualizácia mesačných mzdových zložiek je doplnená v časti "Hromadne zadané mzdové zložky" o automatickú detekciu aktualizačnej zmeny v pracovnom súbore. Táto časť vstupného formulára je určená na aktualizáciu pracovného súboru MSD. V prípade, že v pracovnom súbore MSD nastala aktualizačná zmena, sprístupní sa tlačidlo "Aktualizácia súboru MSD", ktoré je určené pre zápis zadaných aktualizačných zmien do mesačného súboru dát. Zároveň sa tlačidlo "Ďalej", určené na prechod do režimu priameho zápisu mesačných mzdových zložiel za pracovníka, stáva neprístupným. Po vykonaní aktualizácie súboru MSD zadanými zmenami sa prístupnosť tlačidiel "Aktualizácia súboru MSD" a "Ďalej" automaticky prestaví na pôvodné hodnoty.

V-2.006 - 25.02.2014

 • Štatistické výkazy
  Zostavy "Evidenčný počet zamestnancov" a Výkaz "Práca 2-04" boli upravené tak, že započítavajú do počtov aj údaje z SPP a je možné ich vytvoriť aj k ľubovoľnému dňu.

V-2.005 - 18.02.2014

 • Aktivita užívateľov počas uzávierky
  Kontrola aktivity užívateľov v priebehu mesačnej, ročnej a mimoriadnej ročnej uzávierky je rozšírená o možnosť priameho zobrazenia aktivity užívateľov. V prípade regulérneho zrušenia aktiviity užívateľov uzávierka pokračuje nasledujúcimi krokmi bez nutnosti prerušenia uzávierkovej činnosti.
 • Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti
  Tlačová zostava "Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti" bola upravená podľa vzoru platného pre rok 2014 zverejneného SP. Zmena spočíva v rozšírení potvrdenia o odsek 4, v ktorom sa uvádzajú hodnoty obdobia materskej dovolenky v zmysle § 166 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Parametre zostavy v častiach "Prerušenie poistenia" a "Vylúčenia povinnosti platiť poistné" boli zosúladené s definíciami prerušenia poistenia a vylúčenia povinnosti platiť poistné v distribuovaných mzdových zložkách.
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2013
  Do programy bol doplnený program pre pre "Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2013". Hlásenie obsahuje aj nový povinný údaj "Štát" a "Kód štátu" (trvalého bydliska), ktorý je potrebné uvádzať podľa vyhlášky Štatistického úradu č.112/2012. Aby bolo možné tento údaj do hlásenia dostať, bol do programu doplnený nový číselník v JUZO s označením STATY, ktorý obsahuje kódy štátov podľa uvedenej vyhlášky. Tento nový údaj (kód štátu) je zaradený do obrazovky OK01 a je potrebné ho vyplniť pre zamestnancov s trvalým bydliskom mimo územia SR. Pri nevyplnenom údaji "Kód štátu" program do Hlásenia vyplní údaj 703=Slovensko. Zatiaľ nie je jasné, či vo vstupných kontrolách XML súboru hlásenia bude vykonávaná kontrola medzi údajmi "Kód štátu" a "Štát" a či bude viazaná na krátky alebo úplný názov inej krajiny. Pre uľahčenie práce uvádzame kódy najpoužívanejších štátov: 703=Slovensko, 203=Česko, 040=Rakúsko, 616=Poľsko, 804=Ukrajina, 276=Nemecko. Vyplnenie RČ / dátumu narodenia: program tieto údaje vypĺňa na základe údaja "Štátna príslušnosť". Ak tento údaj nie je vyplnený, alebo obsahuje 193 alebo SK, tak program vyplní údaj RČ a dátum narodenia zostane nevyplnený. V ostatých prípadoch program v Hlásení nevyplní údaj RČ a vyplní údaj "Dátum narodenia".

V-2.004 - 09.02.2014

 • Kmeňové údaje budúcich období
  Zápis kmeňových údajov budúcich období je rozšírený o možnosť zadania osobného ohodnotenia.
 • Výstupný list pracovníka (interný)
  Tlačová zostava "Výstupný list pracovníka (interný)" vo svojom obsahu zohľadňuje nastavenie paramatra SS MSD "Dovolenky kontrolovať spolu". V závislosti na nastevení hodnoty parametra obsahuje samostatné informácie o nároku, čerpaní a zostatku dovolenky BR, minulého roka a dodatkovej dovolenky alebo pracuje so súčtom nárokov, čerpaní a zostatkov na dovolenku v BR, z minulého roka a dodatkovú dovolenku.
 • Naplnenie dlhodobých mzdových zložiek
  Do programu bol v časti "Špeciálne čInnosti" doplnený program "Naplnenie dlhodobých mzdových zložiek". Dlhodobé mzdové zložky je možné aktualizovať formou priamych vstupov alebo automatickým generovaním zo mzdových zložiek s kvartálnym alebo mesačným spôsobom nápočtu do priemeru.

V-2.003 - 07.02.2014

 • Výpočet DVZ - maximum
  Pri výpočte DVZ sa nesprávne použila konštanta všeobecného vymeriavacieho základu a dôsledkom bolo, že pri vyšších príjmoch nebol vypočítaný DVZ správne zhora limitovaný maximálnou sumou DVZ. Tá je v roku 2014 39,6986. Ak máte zamestnancov s vyššími príjmami, je potrebné nanovo prepočítať DVZ vo voľbe "Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / výpočet priemerov / Výpočet DVZ".
 • Zrážky-správa pre príjemcu
  V zrážkach je možné pre zrážky s druhom platobného styku 2,3,4,6 uviesť aj správu pre prijímateľa platby. Tento údaj sa prenesie do prevodných príkazov vyhotovených v elektronickej forme v podsystéme FIN.

V-2.002 - 04.02.2014

 • Dávka 514 - Zdravotné poistenie
  Podľa vyjadrenia helpdesku VšZP v nedávnej dobre prevzalo agendu spojenú s určovaním štruktúry dávky 514 od UDZS priamo MZSR. To vo svojom materiáli (asi známym iba zdravotným poisťovniam) oznámilo zmenu štruktrúy dávky 514 s účinnosťou od 1.2.2014 tak, že do druhého riadku dávky sa pridáva nepovinný údaj IBAN. Napriek tomu, že údaj je nepovinný, VšZP žiada uvedenie daného údaja v dávke, inak je dávka zamietnutá. Preto bolo toto nové údajové pole do dávky 514 pridané vrátane naplnenia obsahom (automaticky odvodeným z ostatných platobných údajov v dávke).

V-2.001 - 03.02.2014

 • ELDP oprava hlav.údajov
  Pri vytváraní podkladovpre ELDP je možné pred tlačou manuálne editovať vybrané pdaje hlavičiek ELDP.
 • ELDP a nepr. príjmy
  Pri preberaní údajov z výpočtových súborov do podkladov pre tlač ELDP sa do vymeriavacích základov zaŕňa aj MZL 900I (VZ pre DP z NP).
 • SEPA prevodné príkazy na papier
  Štandardný hromadný aj jednotlivý prevodný príkaz boli upravené tak, aby zodpovedali základným požiadavkám na SEPA platobné príkazy: tvar účtu platiteľa aj príjemcu je v tvare IBAN. Doplnený je aj listinný SEPA prevodný príkaz Slovenskej sporiteľne vytvorený podľa ich požiadavky. Jeho označenie je HSLSP. Ak je potrebné ho použiť, tak v číselníku vlastných bankových účtov je potrebné vyhľadať záznam pre príslušný účet SLSP a do poľa "formát" pre jednotlivý aj hromadný prevodný príkaz (tuzemský) je potrebné zapísať "HSLSP".
 • Tlačová zostava "Čerpanie dovolenky"
  Tlačová zostava "Čerpanie dovolenky" v prípade súčasného čerpania dovolenky v hlavnom pracovnom pomere a súbežnom pracovnom pomere zdvojnásobila hodnotu čerpania dovolenky v časti prehľadu čerpania po mesiacoch a v stĺpci zostavy s kumulatívnymi údajmi čerpania (časť "Čerpanie", "Spracovanie"). Jedná sa o údaje, ktoré sú preberané z výpočtových súborov. Údaje nároku na dovolenku, čerpania dovolenky a zostatku dovolenky preberané z kmeňových súborov (PER, SPP) boli vykazované správne. Problém bol identifikovaný a odstránený.
 • Zrýchlenie výpočtu potvrdenia o príjme
  Program pre výpočet potvrdenia o príjme za rok 2013 bol mierne optimalizovaný s cieľom skrátiť čas potrebný na výpočet údajov potvrdenia. Pri výpočte nebola vykonaná žiadna zmena výpočtu z pohľadu metodiky výpočtu.

V-2.000 - 27.01.2014

 • ===== Rok 2014 =====
  Táto verzia (2.000) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2014.

V-1.970 - 21.01.2014

 • Tlač vyhlásenia na uplatnenie NČ
  v programe v nepravidelnom spracovaní je možnosť tlače vyhlásení na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daňového bonusu. Tlačivo je pri tlači vyplnené aktuálnymi kmeňovými údajmi zvoleného obdobia. Ak sa údaje nemenia, tak pracovníkovi stačí tlačivo podísať miesto jeho pracného vyplňovania.
 • RLFO - úprava štruktúry odhlášok
  Kvôli nedosatočným podkladom zo strany SP bola iba na základe empirických skúseností upravená štruktúra a obsah XML RLFO v časti "Odhlášky".
 • RLFO - označenie dát dávky
  Počas prípravy údajov pre vytvorenie XML RLFO je pridaná nová možnosť: označenie záznamov presne určenej dávky. Po zápise označenia dávky dostanú záznamy tejto dávky príznak (fajku) a súčasne sa nastaví výberový filter na označené doklady. To umožní prekontrolovať, z ktorých záznamov sa dávka vytvorila, resp pri častých zmenách štruktúry XML súboru vytvoriť nanovo XML súbor zo všetkých záznamov zadanej dávky.
 • Opravný výkaz ZP za minulé obdobia
  V praxi sa často stáva, že napr. informáciu o priznanom dôchodku zamestnanca dostane mzdová účtareň z rôznych dôvodov oneskorene (i niekoľko mesiacov alebo rokov). Následnú oprava v odvodoch zdravotného poistenia by sa mala vykonať v rámci ročného zúčtovania, avšak zdravotné poisťovne trvajú na zaslaní opravných výkazov za všetky predchádzajúce dotknuté obdobia. Priamy zásah do minulých období nie je z daňových a účtovných dôvodov možný, opravu je možné daňovo a účtovne vykonať iba v bežnom období. Aby bolo možné vyhovieť požiadavke ZP, boli na tento účel vytvorené korekčné mzdové zložky 9S0Z (oprava vymeriavacieho základu), 9S1Z (oprava poistného za zamestnanca) a 9S2Z (oprava poistného za organizáciu). V týchto mzdových zložkách sa zapíšu v bežnom období potrebné opravy tak, že do obdobia sa zapíše opravované obdobie a do sumy sa zapíše potrebná hodnota opravy (zníženie so znamienkom mínus, zvýšenie so znamienkom plus). Ak je potrebná zmena sadzby, zapíše sa správna sadzba do údaja "Sadzba". Ak je potrebné záznam zo "starého obdobia" úplne vylúčiť, zapíše sa znak "X" do kľúča poznámky 1. Po zapísaní takýchto korekcií môžne nanovo vytvoriť výkaz poistného na verejné zdravotné poistenie za opravované "staré" obdobie s tým, že zašrtneme novú voľbu "Spracovať korekčné MZL z budúcich období". O použití korekčných MZL sa vytvorí samostatný protokol. Novovytvorený výkaz (aj v elektronickej forme) je možné priamo odoslať do príslušnej ZP. Korekčné mzdové zložky budú štandardne zahrnuté do mzdového listu aj do potvrdenia o príjme a do výpočtu RZD.
 • RZD za rok 2013
  V programe je pripravená základná časť procesu spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2013. Proces je rozšírený o zadávanie alebo prevzatie údaja o zaplatených dobrovoľných príspevkoch na SDS (z MZL 949*), ich prepočet, limitovanie a zaradenie do nového doporučeného tlačiva RZD za rok 2013. Minimálna suma pre poskytnutie 2% (3%) je 3,00 Eur. Nové tlačivo zatiaľ nie je k dispzícii, vyhlásenie sa robí na tlačive z minulého roka. Suma dane, ktorú nie je potrebné zraziť, je 5,00 Eur.
 • Číselník "Tabuľky údajov"
  Číselník "Tabuľky údajov" má rozšírenú štruktúru o obdobia, ktroré určujú interval platnosti tabuľky. Zmenu si vyžiadala rozdielna hodnota hranice progresívnej dane v tabuľke údajov "DANM - Tabuľka k výpočtu preddavku na daň mesačnou sadzbou" pre roky 2013 a 2014.
 • Prepočet nár.na dov.-protokol
  Pri prepočte nároku na dovolenku je možné na záver prezrieť si protokol výpočtu skutočného nároku s detailným prehľadom spracovaných mzdových zložiek a so zobrazením metódy určenia nároku na dovolenku pre každého zamestnanca a pracovný vzťah.
 • Nové výkazy do SP
  SP oznámila SW firmám dňa 7.1.2014 nové štruktrúry MVP a VPP s platnosťou od januára 2014 (podľa obdobia v hlavičke výkazu). VPP patriace k obdobiu december 2013, pri ktorých sa príslušné sumy vyplácajú v januári 2014 je teda potrebné podať už v novej štruktúre. Do programu boli vykonané najnutnejšie potrebné úpravy. Pre krátkosť času neboli zatiaľ zapracované niektoré špeciálne údaje týkajúce sa zamestnávania dlhodobo nezamestnaných. Ďalej bola v RLFO vykonaná zmena v rozpore s poskytnutou štruktúrou pre odhlášky: kontrolný program na portáli SP má nastavené iné kontroly a SP v tejto veci od 27.12.2013 nekomunikuje. Úprava bola vykonaná podľa odhadnutých pravidiel z chybových výpisov.

V-1.969 - 29.12.2013

 • Zamestnaný štatutár s účasťou ...
  V programe je doplnený nový kmeňový údaj "Štatutár 50%" v obrazovke OK06. Do tohoto údaja zapíšeme hodnotu "A" v prípade, ak ide o zamestnanca (aj dohodára), ktorý je súčasne štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa najmenej vo výške 50%. Za takéhoto zamestnanca zamestnávateľ neplatí poistné do GP. Každú zmenu v tomto údaji je zamestnávateľ povinný oznámiť cez RLFO Sociálnej poisťovni do 8 dní od zmeny. Ak tento stav trval pred 1.1.2014 a trvá naďalej, je zamestnávateľ povinný oznámiť túto skutočnosť formou zmenového RLFO do 31.1.2014. V programe postačí správne vyplniť nový údaj "Štatutár 50%" v obrazovke OK06 a následne vytvoriť pre daného zamestnanca RLFO typ zmena. Vyplnenie tohoto údaja nemá priamo vplyv na výpočet mzdy, ale ovplyvní naplnenie údaja "Zrážať poistné". Preto je možné údaj "Štatutár 50%" vyplniť kedykoľvek, ale údaj "Zrážať poistné" je potrebné upraviť až v tom období, v ktorom je použiteľný pre neodvádzanie poistného do GP.
 • RLFO - nová štruktúra XML
  V programe sú zapracované minimálne nutné zmeny súvisiace so zmenou štruktúry RLFO. Nová štruktúra bude aktívna od polnoci z 29. na 30.12.2013 a obsahuje dva nové údaje: zamestnanec podľa par.7 ods.2 (dlhodobo nezamestnaný s odvodovou úľavou - údaj si program zistí na základe typu poistného vzťahu N,O,P,Q) a zamestnanec s účasťou (program si zistí tento údaj z nového kmeňového údaja "Štatutár 50%" v obrazovke OK06 - obsahovo použiteľný až v roku 2014). Všetky RLFO, ktoré budú cez portál SP podávané od 30.12.2013 vrátane musia byť v novej štruktúre, aj keď nové údaje nebudú obsahovo naplnené.

V-1.968 - 19.12.2013

 • Zdieľanie oprávnení
  Do programu je doplnenná funkcionalita pre zdieľanie oprávnení. Zdieľanie oprávnení umožní zastupovanie pracovníkov bez nutnosti zverejnenia aktuálne platných prihlasovacích hesiel. V časti "Definícia zdieľania oprávnení" je pre pracovníka s oprávnením pre aktualizáciu hesiel umožnené nadefinovať zastupovanie pracovníkov na požadovaný dátumový interval. V časti "Nastavenie" môže zastupujúci prevziať prácu s systéme so všetkými nastaveniami a oprávneniami zastupovaného. Zdieľanie oprávnení sa ukončí prihlásením zastupujúceho v časti "Servis", "Identifikácia operátora".

V-1.967 - 06.12.2013

 • Krátenie nároku ošetrenia a sprevádzania
  Výpočet počtu dní ošetrenia a sprevádzania s náhradou mzdy bol upravený podľa aktuálneho výkladu k zákonu: v kalendárnom roku vzniku PV sa pre výpočet krátenia použije aj dátum ukončenia PV, ak je známy a ak je v kmeňových dátach zadaný. Ak je ukončenie po 1.9.bežného roka, nemá to vplyv na výpočet počtu dní s nárokom na náhradu mzdy.
 • Zostava stravných lístkov
  Pri tlači zostavy stravných lístkov je možné zvoliť nový typ formy zostavy: "P" = Prevzatie str. lístkov. Zostava je určená na vytlačenie "podpisovej listiny" k odovzdaniu stravných lístkov.
 • Žiadosť o vrátenie poistného SP
  Tlačová zostava "Žiadosť o vrátenie poistného SP" je rozžírená o možnosť zadania triedenia a následného vytvorenia celkových súčtov za organizáciu ako celok alebo jednotlivo za zamestnancov. Prednastavená hodnota triedenia je za organizáciu. Triedenie je možné zmeniť v režime úpravy údajov žiadosti pred tlačou. Ak sa nastaví triedenie a súčtovanie zostavy za organizáciu, tlačová zostava sa vytvorí samostatne za každé obdobie a celkový súčet sa vytvorí za organizáciu zo všetkých záznamov, t.j. zo záznamov s rozdielom poistného ako aj so záznamov bez rozdielu poistného. Tento režim je určený pre prípad, kde pôvodné údaje zodpovedajú poistnému, ktoré bolo vykázané na tlačive Mesačný výkaz poistného. Ak sa nastaví triedenie a súčtovanie zostavy za zamestnanca, tlačová zostava sa vytvorí samostatne za zamestnanca za všetky obdobia, vytvorí sa súčet za zamestnanca za všetky obdobia a celkový súčet za zamestnancov sa vytvorí iba zo záznamov s rozdielom poistného. Tento režim je určený na vyčíslenie vrátenia poistného jednotlivo za zamestnanca za viaceré účtovné obdobia.
 • Dovolenkové prehľady
  Tlačové zostavy dovolenkových prehľadov "Čerpanie dovolenky", "Sumár čerpania dovolenky", "Ohodnotenie dovolenky" a "Prepočet nároku na dovolenku" sú upravené tak, že zohľadňujú zadané výberové kritériá jednotne pre údaje zo súboru základných údajov pracovníkov (PER) a pre údaje zo súboru súbežných pracovných pomerov (SPP).

V-1.966 - 21.11.2013

 • Data na analýzu výpočtu
  Program pre odosielanie dát na analýzu výpočtu miezd bol upravený tak, že dáta ešte viac anonymizuje a navyše po príprave údajových súborov tieto zbalí do chráneného archívu a ten priamo odosle mailom na adresu hotmail@compeko.sk
 • Kmeňové zostavy
  Kmeňové zostavy sú upravené tak, že obsahujú údaje zo súboru základných údajov pracovníkov (PER) a zo súboru súbežných pracovných pomerov (SPP).

V-1.965 - 14.11.2013

 • Výkaz ZP za dohodárov
  V niektorých prípadoch dohodárov s odvodom do ZP sa do výkazu nedostal údaj "hrubý príjem". Problém bol identifikovaný a odstránený.
 • LOG zmien kmeňových údajov
  Program pre prezeranie / tlač histórie zmien v kmeňových suboroch umožňuje filtrovať dáta aj podľa kmeňového strediska. Filter sa aplikuje na aktuálne stredisko v základnom kmeňovom súbore.
 • Generovanie halierového vyrovnania
  Časť programu pre generovanie halierového vyrovnania bola upravená tak, aby sa dorovnanie generovalo správne aj v prípade, že mesačná mzda je určená inak, ako na celé eurá a nepožaduje sa zaokrúhlenie dobierky na celé eurá. Dorovnanie sa vykoná za splnenia ostatných podmienok dorovnania na stanovenú mesačnú mzdu prepočítanú k dohodnutému úväzku so zaokrúhlením na dve desatinné miesta.

V-1.964 - 10.11.2013

 • Zamestnanie dlhodobo nezamestnaného
  V programe je základná podpora na prihlásenie zamestnanca s odvodovou úľavou pre dlhodobo nezamestnaných. podmienky uplatnenia odovodovej úľavy sú stanovené novelami zákonov 461/2003 a 580/2004 účinnými od 1.11.2013. Realizovaná je zatiaľ základná podpora: t.j. možnsoť prihlásenia takéhoto zamestnanca (s novým kódom poistného vzťahu "N"), vytvorenie a podanie registračného listu pre SP a dávky 601 pre ZP a výpočet mzdy takéhoto zamestnanca. Zatiaľ nie sú doriešené otázky obsahu mesačného výkazu (pre SP) a výkazu poistného (pre ZP) (ku dnešnému dňu chýbajú príslušné usmernenia SP a ZP) a tiež nie je doriešená otázka automatickej úpravy poistného vzťahu pri porušení podmienok odvodovej úľavy prekročením limitovanej výšky príjmu. Tieto časti budú postupne riešené na základe záväzných výkladov k ustanoveniam predmetných zákonov.

V-1.963 - 05.11.2013

 • Revízia akceptácie nastavených povolení
  V celej skupine programov pre výkazy poistného, rekapitulácie a standardné zostavy bola vykonaná revízia správneho akceptovania individuálne nastavených oprávnení spustiť ten-ktorý program.

V-1.962 - 29.10.2013

 • Zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných
  Novela zákona 461/2003 účinná od 1.11.2013 realizuje odvodové úľavy pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných (v čase písania tohto textu ešte v zbierke nebola zverejnená). V dôsledku uvedených zmien je upravený aj RLFO v listinnej i elektronickej podobe. Povinnosť používať nový RLFO je stanovená od 31.10.2013. Prihlásenie takéhoto zamestnanca je potrebné vykonať podobne ako u dohodárov pred začatím výkonu práce. Pre možnosť prihlásenia takého nového zamestnanca je v programe niekoľko nových typov zamestnanca (označené sú písmenami N,O,P,Q). Ku každému typu je stanovená iná odvodová povinnosť. Toto je zabudované v programe, ktorý slúži ako pomôcka pre nastavenie zrážania do fondov. v RLFO je ešte jeden nový údaj: zamestnanecký pomer. Ten môže mať hodnoty "štátnozamestnanecký pomer" alebo "pracovný pomer". Tento údaj je do elektronickej formy RLFO vytvorený automaticky na základe kmeňového údaja "Verejná služba", ktorý sa nachádza napr v kmeňovej obrazovke OK03. Detailný popis podmienok použitia nových typov zamestnanca a príslušných odvodových úľav vrátane pokynov na vypĺňanie RLFO, MVP, ... je na stránke www.socpoist.sk
 • Kmeňové údaje budúcich období
  V programe je úplne nová možnosť zadávať vybrané kmeňové údaje, ktoré budú platné až od niektorého z budúcich období (z pohľadu spracovania). Takto je možné napríklad vopred zadať opätovný nástup pracovníka, budúcu zmenu platu, budúcu zmenu výnimky pre DoBPŠ a podobne. Nové údaje je možné zadávať v samostatnej voľbe "Vstupy / Kmeňové údaje budúcich období" alebo z aktualizácie kmeňových údajov stlačením tlačidla "Bud.obd.". Údaje budúcich obdbí sa použijú aj pri vytváraní RLFO. Do aktuálnych kmeňových údajov sa prepíšu počas mesačnej (ročnej) závierky. V závierkovom procese sa o tom vytvorí záznam v protokole vykonania závierky a prevezmú sa dáta určené pre obdobie, "do ktorého sa uzávierkou vchádza".

V-1.961 - 23.10.2013

 • Tlač hesiel k EVP - triedenie
  Pri tlači zoznamu vzgenerovaných alebo pridelených hesiel k EVP (Elaktornickým výplatným páskam) je možné zvoliť triedenie podľa osobného čísla, mena alebo strediska. Pri triedení podľa strediska je možné požadovať tlač zoznamov každého strediska na samostatnej strane.
 • Žiadosť o vrátenie poistného SP
  Do programu je v časti "Definitívne spracovanie", "Výkazy poistného "doplnená tlačová zostava "Žiadosť o vrátenie poistného SP". Výpočet poistného a príspevkov na vrátenie sa vykoná na základe porovnania a korekcie hodnôt údaja "Zrážať poistné". Porovnáva sa pôvodná hodnota údaja "Zrážať poistné", ktorá bola použitá počas výpočtu mzdy za príslušné obdobie (uložená v archívnom súbore za príslušné obdobie CPRAC.org resp. MZxxxSPP.org) a aktuálna hodnota údaja (uložená v archívnom súbore za príslušné obdobie CPRAC.dbf resp. MZxxxSPP.dbf). Aktuálnu hodnotu údaja v archívnom súbore CPRAC.dbf resp. MZxxxSPP.dbf je možné v režime "Chcete opraviť údaje potvrdenia pred tlačou ?" obsahovo upraviť podľa požiadavky odvodu poistného do jednotlivých poistných fondov. Na základe úpravy aktuálnej hodnoty údaja "Zrážať poistné" sa umožní zápis zmenenej hodnoty do súboru za obdobie určené záznamom ktorý je editovaný, alebo je zápis zmenenej hodnoty umožnený do súborov za všetky vybrané obdobia (pre pracovníka a pracovný pomer, ktoré sa určia zo záznamu ktorý je editovaný). V nasledujúcom kroku "Chcete zrušiť záznamy bez vrátenia poistného ?" sa zrušia všetky pôvodne ponúknuté záznamy, pri ktorých nenastala zmena hodnoty údaja "Zrážať poistné".Na základe týchto operácií sa vyčísli rozdiel v poistnom a vytlačí sa tlačová zostava "Žiadosť o vrátenie poistného".
 • Minimálna mzda pre rok 2014
  V mzdových konštantách je distribuovaná hodnota minimálnej mzdy pre rok 2014 v sume 352,00 EUR mesačne resp 2,023 EUR hodinovo. Minimálna mzda bola určená nariadením vlády č. 321/2013, ktoré bolo zverejnené v čiastke 75 Z.z. dňa 18.10.2013.

V-1.960 - 07.10.2013

 • Výkaz do SP-zahr. poistné a RZZP
  Program pre tvorbu mesačného výkazu poistného pre SP bol upravený tak, aby do výkazu nezahrnul zamestnancov, ktorým sa zráža poistné do zahraničia a tiež takých bývalých zamestnancov, ktorí majú v danom mesiaci zapísaný a vypočítaný iba výsledok RZZP.
 • SP a ZP platené do zahraničia
  90E6 distribučnej sade boli doplnené nové mzdové zložky určené na realizáciu zrazenia poistného v prípade, že zamestnanec je poistencom v zahraničí. Na zapísanie hodnoty poistného za zamestnanca sú určené mzdové zložky 90E1 a 90E2 (hodnotu poistného treba vypočítať a zadať na vstupe). Poistné zníži základ dane a tiež finančné netto k výplate. Na zapísanie hodnoty poistného plateného organizáciou sú určené mzdové zložky 90E5 a 90E6 (hodnotu treba vypočítať a zadať na vstupe). Toto poistné nezníži ani základ dane ani finančné netto k výplate. Pre realizáciu prevodu prostriedkov je možné do zrážok s typom 98 zadať mzdové zložky 93ES alebo 93EZ. Hodnota zrážok sa vypočíta ako úhrn zahraničného sociálneho resp. zdravotného poistného. Tieto mzrážky už neznižujú finančné netto k výplate.
 • SEPA - príprava údajov
  V programe boli zrealizované základné prípravné kroky na podporu SEPA platieb. K číslu bankového účtu je možnosť zadať bankový účet aj v tvare IBAN. Ak ide o bankový účet v Slovenskej banke, tak ho program sám vypočíta a ponúkne. Rozšírenie je v týchto údajoch: Vlastné bankové účty, číselník poisťovní, číselník zberných účtov, kódovacia tabuľka prevodných príkazov a zrážky. Inštalačný program automaticky doplní v týchto číselníkoch tvar IBAN pre všetky bankové účty v Slovenských bankách (vrátane štátnej pokladnice). Pri generovaní príkazov na úhradu do FIN sa prenáša aj účet v tvare IBAN.

V-1.959 - 26.09.2013

 • Dohodár bez príjmu - výkaz ZP
  V programe bola vykonaná úprava, ktorá zabezpečí, že dohodár s nepravidelným príjmom a nepravidelným rozvrhom pracovnej doby v mesiaci, kedy nedosiahol príjem, nebude uvedený v mesačnom výkaze povinného zdravotného poistenia.

V-1.958 - 04.09.2013

 • Konto pracovnej doby - páska, sáčok
  V program je ďalšia podpora na sledovanie konta pracovnej doby: v kmeňových údajoch na obrazovke OK04 "Sociálno-mzdové nároky" je nový údaj KPD, ktorým sa určuje, či sa danému pracovníkovi má alebo nemá sledovať kontro pracovnej doby. Ak bude mať uvedené "A", tak sa počas výpočtu aj mesačnej uzávierky napočítavajú hodiny v prospech alebo na ťarchu konta pracovnej doby. Zostatok sa vytlačí na páske alebo na výplatnom sáčiku.

V-1.957 - 20.08.2013

 • Sprevádzanie dieťaťa so zdrav. postih.
  V kmeňových údajoch je nový údaj "Dieťa so zdrav.postih.", v ktorom je možné zadať informáciu o tom, či daný zamestnanec má alebo nemá dieťa so zdravotným postihnutím na účel výpočtu počtu dní nároku na sprevádzanie. Tento údaj je možné aktualizovať v kmeňovej obrazovke OK06 - Združená obrazovka alebo v aktualizácii kmeňových dát poča zádávania mzdových zložiek. S touto úpravou sa súčasne zmenili aj štandardné reporty pre výplatné pásky, sáčky aj elektronické pásky.
 • Neplatené voľno a absencia - ZP
  V programe bola vykonaná úprava, ktorou sa zabezpečí, že zamestnanci s celomesačným neplateným voľnom alebo absenciou nebudú zahrnutí do počtu zamestnancov pre účely mesačného výkazu zdravotného poistenia a tiež nebudú v tomto výkaze uvedení. Úprava sa týka nápočtu do fondov pri mzdových zložkách, ktoré zodpovedajú ustanoveniu par.11 ods 3) zákona o zdravotnom poistení. V inštalačnej sade sú upravené nápočty do fondov pri MZL 513, 513X, 514, 514X, 515, 517, 518 a 548. Počas inštalácie alebo po nej doporučujeme prevziať nápočty aspoň uvedených MZL. Ak sa používajú individuálne mzdové zložky, ktoré majú charakter neprítomnosti bez príjmu, ktorá poľa zákona predstavuje zánik štatútu zamestnanca pre účely zdravotného poistenia, je potrebné pri týchto mzdových zložkách v nápočte do fondov nastaviť pre fond ZP hodnotu "P". Súčasne bol upravený aj program pre zostavenie mesačného výkazu do ZP tak, aby predmetných zamestnancov do výkazu nezahrnul. *** Upozornenie ***: inštaláciu tejto verzie vykonajte PRED výpočtom miezd, alebo po inštalácii spustie znova definitívny výpočet všetkých pracovníkov.

V-1.956 - 16.08.2013

 • Daňový bonus - obdobie platnosti
  V kmeňovej obrazovke pre rodinného príslušníka je možné zadať obdobia platnosti resp. obdobia pozastavenia platnosti daňového bonusu. Na základe takto uvedených údajov sa počas výpočtu daňový bonus prizná alebo neprizná.
 • Heslá pre EVP - individuálny preber.prot
  Pri generovaní hesiel pre EVP a aj pri tlači hesiel a súvisiacich dokumentov je možnosť vytlačiť aj "Individuálny preberací protokol" pre každého zo zvolených zamestnancov. Report pre individuálny preberací protokol je možné užívateľsky modifikovať.
 • DoBPŠ NP - fondy pri výnimke
  V niektorých prípadoch pri DoPBŠ-NP sa pri určení VZ pre poistné fondy do SP nezohľadnila podpísaná výnimka (t.j. VZ nebol vo fondoch SP,IP a RFS znížený o limitnú hodnotu). Problém bol identifikovaný a odstránený.

V-1.955 - 14.07.2013

 • Oprava väzby do UCT
  Program pre tvorbu účtovného súboru po poslednej úprave v niektorých prípadoch nenašiel správny záznam v KTPP pre určenie údajov pre saldokonto. Problém bol identifikovaný a odstránený.
 • Generovanie hesiel pre EVP
  Do programu bola pridaná kompletná podpora na automatické generovanie hesiel pre EVP (Elektronické Výplatné Pásky). Vlastné generovanie je možné zvoliť počas aktualizácie hesla v obrazovke OK02 a samostatným tlačidlom "Generovanie hesiel" v aktualizácii kmeňových údajov. V programe je zabudovaná aj kompletná podpora na distribúciu hesiel zamestnancom s dodržaním bežných bezpečnostných štandardov: tlač súpisu vygenerovaných hesiel pre internú "papierovú" archiváciu, generovanie diskrétnych listov pre odovzdanie hesla zamestnancovi a tlač podpisového formulára k prevzatiu hesla. Všetky tieto funkcie sú sústredené vo formulári pre aktualizáciu kmeňových údajov na tlačidlách "Generovanie hesiel" a "Heslá" (tlač listov, zoznamov, ...).

V-1.954 - 26.06.2013

 • Páska - prepočet na dni v SPP
  Na výplatnej páske (vo výplatnom sáčiku aj v elketronickej páske) sa prepočet na dni (ak sa požaduje) vypočíta na základe dohodnutého úvzku v príslušnom pracovnom pomere. Na elektronickej páske sú navyše uvedené aj niektoré údaje všetkých SPP.
 • Rozpočítanie hodín podľa úväzkov
  Počas zadávania mesačných mzdových zložiek je mmožné v údaji "ID SPP" zadať aj znak "X", ktorý znamená, že zadávaná mzdová zložka platí pre všetky pracovné vzťahy, ale hodiny sa rozpočítajú na jednotlivé pracovné vzťahy v pomere podľa dohodnutých úväzkov v jednotlivých pracovných vzťahoch. Rozpočet sa vykoná iba pre MZL zadané zo vstupu. Pri MZL z nárokov sa rozpočet nevykoná.
 • Rozšírenie údajov SPP
  Údaje SPP boli rozšírené o ďalšie kmeňové údaje potrebné pre evidenčné a štatistické účely (funkcia, miesto výkonu práce). Tieto údaje neovplyvňujú výpočet mzdy. Ďalej bol doplnený údaj "Mzdová sadzba k úväzku". Je to informatívny údaj, ktorý predstavuje prepočet celkovej mzdy / platu prepočítanej z dohodnutému úvázku. Tento údaj je tiež ako pasívny doplnený do aktualizácie kmeňových údajov v režime vstupu mesačných mzdových zložiek.

V-1.953 - 18.06.2013

 • Viac HPP - výpočet dovolenky v SPP
  V programe boli vykonané úpravy na podporu viacerých hlavných pracovných pomerov. Podpora spočíva vo výpočte dovolenky aj za SPP (pracovné pomery evidované ako súbežné pracovné pomery). Do kmeňovej obrazovky ASPP1 boli dodané údaje o nároku a čerpaní dovolenky. Tieto údaje je možné tiež aktualizovať v aktualizácii kmeňových údajov v režime zadávania mesačných mzdových zložiek. Výpočet nároku na dovolenku (počas zadávania kmeňových údajov) je aktivovaný iba pre typ pracovného vzťahu "A" (riadny zamestnanec s pravidelným príjmom). Štandardné distribuované mzdové zložky 521,522 a 523 sú upravené tak, aby ich bolo možné zadávať aj s uvedením identifikátora SPP. Pri zadaní * sa MZL dovolenky spracuje tak, že dovolenka je čerpaná súčasne vo všetkých "živých" pracovných pomeroch. Všetky zostavy dovolenkových prehľadov boli upravené tak, že sa údaje o dovolenkách zobrazujú samostatne za každý pracovný pomer. Počas uzatvorenia roka sa pre ďalší rok nastavia nároky na dovolenku vo všetkých "živých" pracovnýh pomeroch, pri ktorých je typ pracovného vzťahu "A".
 • Nové mzdové konštanty a číselníky
  Do distribučnej sady sú doplnené zverejnené mzdové konštanty platné od 1.7.2013 resp 1.1.2014 (napr.životné minimum, daňový bonus, ...). Aktualizovaný je aj číselník odborov vzdelania a číselník škôl potrebný pre vyplnenie štatistického údaja "Kód odboru vzdelania" na obrazovke OK01 alebo OK03 (pre výkaz TREXIMA).
 • Väzba do UCT - údaje z KTPP
  Ak sa pri tvorbe účtovného záznamu mli používať aj údaje z kódovacej tabuľky prevodných príkazov, tak program použije ten záznam, ktorý prislúcha k obdobiu, za ktoré sa účtovná väzba vytvára.
 • Páska dohodára - návšteva lekára
  Výpočet výplatnej pásky (výplatného sáčku aj elektronickej pásky) bol upravený tak, že počet dní návštey lekára alebo sprevádzania rodinného príslušníka sa uvádza iba vtedy, ak prvý pracovný vzťah je typu "A" - teda riadny zamestnanec. Pre dohodárov a konateľov tak bude mať tento údaj hodnotu nula. V prípade dohodárov je návšteva lekára alebo sprevádzanie ospravedlnenou neprítomnosťou s prerušením (ak trvala neprítomnosť elý deň) alebo bez prerušenia (ak neprítomnosť netrvala celý deň) poistenia.
 • Nové MZL 5B33 a 5B34
  Do súboru distribuovaných mzdových zložiek boli pridané mzdové zložky 5B33 a 5B34 na zadanie nástupu na materskú dovolenku v trvaní 37 týždňov (osamelá matka) resp 43 týždňov (pri narodení 2 a viac detí). Použitie MZL 5B31 s kľúčmi poznámky "O" resp "P", ktoré majú tú istú funkciu, tým nie je obmedzené.

V-1.952 - 16.05.2013

 • PN v inom SPP po skončení PP v HPP
  V prípade PN, ktorá sa akceptuje v súbežnom pracovnom pomere po ukončení hlavného pracovného pomeru, program nevypočítal náhradu príjmu za prvých desať dní PN. Problém bol identifikovaný a odstránený - teda PN je možné v inom SPP zadať aj poskončení PP v pracovnom pomere č.1.
 • XML k VPP -študent s NP bez výnimky
  V programe pre vytvorenie XML súboru k Výkazu poistného a príspevkov do SP (zelený výkaz) bola realizovaná úprava, ktorá vytvorí správny kód pre typ zamestnanca v prípade študenta s nepravidelným príjmom bez uplatnenia výnimky.
 • Súbeh zam. a dohody starobného dôchodcu
  Výpočet odvodov do zdravotného poistenia bol upravený pre aplikáciu súbehu riadneho pracovného pomeru (s pravidelným alebo nepravidelným príjmom) a dohody (akejkoľvek) pre poberateľa starobného dôchodku. V tejto kombinácii sa do vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie nezaráta príjem z dohody. Z príjmu zamestnanca sa ZP odvedie.
 • Výkaz UNP 1-01
  Štatisitcký výkaz UNP 1-01 bol prepracovaný podľa aktuálneho usmernenia k jeho vytvoreniu. Všetky údaje, na základe ktorých sa zostavuje, je možné užívateľsky modifikovať vo voľbe "Nastavenie parametrov" vo vytvorení výkazu. Táto voľba tiež slúži na overenie si, ktoré údaje program do ktorého riadku zaradí. Nastavenie parametrov je viazané aj na kmeňový údaj TYPPV (typ poistného vzťahu), ktorý je v roku 2013 novým kmeňovým údajom.

V-1.951 - 29.04.2013

 • Daňová rezidencia v IČŠ
  Ak má zamestnanec daňovú rezidenciu v inom členskom štáte (t.j. všetky jeho príjmy sa zdaňujú v IČŠ, nie na Slovensku), je možné toto uviesť v novom kmeňovom údaji "Členský štát", ktorý sa nachádza v kmeňovej obrazovke OK04. Ak je údaj vyplnený a iný ako "SK", tak sa daň nepočíta (preddavok, nezdaniteľné čiastky, bonus, ...).
 • Vstup MMZ - parametre
  V nastavení parametrov pre zadávanie mesačných mzdových zložiek je možné nastaviť hodnotu dvoch nových parametrov: 1. povinné zadanie SPPID (číslo pracovného pomeru) = vtedy nie je možné údaj SPPID ponechať nevyplnený 2. kontrola použitia MZL voči typu pracovného vzťahu v PER/SPP (na základe povolených typov PV v definícii MZL). Kontrola je informatívna.
 • Všeobecný vym. základ za rok 2012
  V programe je v mzdových konštantách nastavený všeobecný vymeriavací základ za rok 2012, ktorý sa použije v roku 2014 v hodnote 9660,00 EUR ročne resp 805,00 EUR mesačne.
 • Kontrola časového fondu
  V program sú vo voľbe "Nastavenie SS MZD" nové parametre "Čas.fond kontrolovať pre PV" a "Nulový fond kontr.pre PV". Týmito parametrami je možné určiť, pre ktoré typy pracovných vzťahov sa má vykonávať kontrola časového fondu. Štandardné nastavenie je u oboch parametrov "AE", čo znamená, že kontrola časového fondu aj nulového časového fondu sa štandardne bude vykonávať iba pre riadne pracovné pomery a pre dohody o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom.

V-1.950 - 18.04.2013

 • Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti
  Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti je upravené tak, že prvá a druhá strana potvrdenia sú v pravej hornej časti označené párovacím kódom v tvare "osobné číslo / ID súbežného PP". Pri hromadnej tlači potvrdení sa tlačí sa za sebou prvá a druhá strana potvrdenia za každé osobné číslo a ID súbežného PP (doteraz sa vytlačili všetky prvé strany a potom všetky druhé strany potvrdenia). Príloha výkazu sa v prípade potreby vytvára samostatne za každé osobné číslo a ID súbežného PP. Príloha je v podnadpise označená párovacím kódom v tvare "osobné číslo / ID súbežného PP".

V-1.949 - 15.04.2013

 • Úprava MZL 919B a 919D
  Na základe niektorých požiadaviek boli upravené mzdové zložky 919B a 919D (daňové nedoplatky) tak, aby suma príslušného nedoplatku vstupovala aj do mzdovej zložky 997 - čistý príjem (netto) a tým aj do údaja "Čistý príjem" na páske. Úprava neznamená žiadnu zmenu vo výpočte. Je iba "štatistickou" úpravou.

V-1.948 - 01.04.2013

 • Inštalácia z lokálnej kópie
  Ak je pri inštalácii potrebné použiť možnosť inštalácie z lokálnej kópie inštalačnej sady (v prípade nastavenia príliš silnej úrovne ochrany počítača), tak sa na ploche automaticky vytvorí štartovacia ikona pre štart inštalácie z vytvorenej lokálnej kópie inštalačnej sady.
 • Výkazy poistného pre ZP - rozoslanie
  Po vytvorení mesačných výkazov zdravotného poistenia program dá možnosť aj rozoslať jednotlivé dávky 514 do zdravotných poisťovní tak, že sa pokúsi aktivovať internetový prehliadač s portálom danej poisťovne a meno súboru, ktorý treba odoslať, vloží do schránky (clipboardu).
 • Oznámenie o zmene platiteľa-rozoslanie
  Po vytvorení dávok 601 (Oznámenie o zmene platiteľa pre ZP) program dá možnosť rozoslať jednotlivé dávky do zdravotných poisťovní tak, že sa pokúsi aktivovať internetový prehliadač s portálom danej poisťovne a meno súboru, ktorý treba odoslať, vloží do schránky (clipboardu).
 • Skupiny prevodných príkazov
  Pre logické označenie jednotlivých skupín prevodných príkazov je v číselníku JUZO vytvorený nový prvok "SKPP". Inštalácia prinesie vzorové označenie pre skupiny 1, 2 a 3. Všetky skupiny je možné ľubovoľne zmeniť. Označenie skupín môže byť 1-9 a A-Z. Pri zápise zrážok s vytvorením prevodného príkazu a pri zápise údajov KTPP (Kódovacej tabuľky pre prevodné príkazy mimo zrážok) sa údaj "SKPP" (skupina prevodných príkazov) kontroluje voči obsahu prvku SKPP v číselníku JUZO. Ak to nastavenia v heslách dovolia, tak je možné označenie skupín meniť aj zo zápisu zrážok aleo KTPP. Pri vytváraní prevodných príkazov a pri exporte PP do FIN/BA program zobrazí aj názvy jednotlivých skupín PP (tie je možné i tu zmeniť) a dáva možnosť určiť, z ktorých skupín sa v tomto behu programu majú alebo nemajú vytvoriť a exportovať do FIN/BA prevodné príkazy. Toto umožní napr. vygenerovať do FIN iba príkazy na úhradu daní, odvodov, ...
 • Prehľad DDS a percento odvodu
  V časti "Spracovanie", "Definitívne spracovanie", "Výkazy poistného" je do programu doplnená tlačová zostava "Prehľad DDS a percento odvodu".

V-1.947 - 24.03.2013

 • RLFO z výpočtu miezd
  Podľa aktuálneho usmernenia zo SP je potrebné pri "Doodhlásení" študenta z dôchodkového poistenie (ak má študent podpísané vyhlásenie a jeho mesačný príjem mu "klesol" pod stanovenú hranicu) vypĺňať aj atribút "Dátum vzniku poistenia" (okrem už vypĺňaného údaja "Dátum vzniku dohody". Upravený program, ktorý pripravuje dáta RLFO počas výpočtu mzdy, preberá tento údaj z kmeňových dát. Údaj "Dátum vzniku poistenia SP" sa nachádza vo vstupnej obrazovke OK07 resp. ASPP7. Ak údaj nie je vyplnený, program prevezme dátum vzniku dohody.
 • RZD - zrazenie nedoplatku do 3,32 Eura
  V údajoch RZD je nový údaj, ktorým je možné explicitne zadať, či sa požaduje alebo nepožaduje zrazenie daňového nedoplatku neprevyšujúceho sumu 3,32 Eura. Štandardne je údaj nastavený tak, že sa suma daňového nedoplatku do 3,32 nezrazí. Ak sa zadá požiadavka na použitie 2%, automaticky sa nastavuje aj požiadavka na zrazenie daňového nedoplatku aj v sume neprevyšujúcej 3,32 Eura. Tento údaj, ako aj požiadavka na použitie 2% sa zobrazuje v základnom prehľade a sú zaradené aj do zostavy "Zoznam pracovníkov, ktorým sa vykoná RZD".

V-1.946 - 21.03.2013

 • Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2012
  Na základe posledných usmernení DS SR je "Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2012" zmenené tak, že pokiaľ "Časť V. - Údaje o jednotlivých zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý podáva hlásenie,vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň..." neobsahuje údaje o zamestnancoch (ani jednému zamestnancovi sa nevykonalo ročné zúčtovanie preddavkov na daň), v hlavičke hlásenia sa za časť V. uvádza počet strán 1 a počet zamestnancov 0. Zároveň sa vytlačí jedna prázdna strana časti V. hlásenia a jedna prázdna strana sa generuje do XML súboru.
 • MVP SP pri prerušení poistného
  Program pri tvorbe Mesačného výkazu poistného do SP neznížil vykazovaný počet dní o dni prerušenia poistného. Problém bol identifikovaný a odstránený.
 • RZD - nápočet vlastných príjmov
  Operácia "Nápočet príjmov" v Ročnom zúčtovaní dane je upravená tak, že program sa opýta, či má zapísať aj dátum požiadania o vykonaie RZD. Ak odpovieme "Ano", program po prevzatí vlastných príjmov zapíše do dátumu požiadania 14.február príslušného roka a nastaví príznak, že sa požaduje vykonanie RZD. Ak odpovieme "Nie", uvedené údaje zostanú bezo zmeny.

V-1.945 - 18.03.2013

 • Tlačové zostavy poistného
  Tlačové zostavy poistného "Poistné za zamestnancov" a "Súpis poistného SP" majú upravený nápočet vymeriavacích základov tak, aby zohľadňoval hodnoty vymeriavacích základov hlavného pracovného pomeru a súbežných pracovných pomerov.
 • Heslá - práca so strediskami
  V niektorych pripadoch pri pouziti viac ako 9 kodov stredisk v heslach program nemusel spravne pouzit zapisane udaje. Problem bol identifikovany a odstraneny.

V-1.944 - 12.03.2013

 • Príjem po skončení PV a vyňatie
  Ak pri ukončení PV počas prerušenia platenia poistného (napr počas RD) dôjde k vyplateniu príjmu (napríklad preplatenie zostatku nevyčerpanej dovolenky), je potrebné tento príjem zadať ako príjem po skončení pracovného (poistného) vzťahu. Program v tomto prípade vezme do úvahy dátum vyňatia ako dátum ukončenia poistného vzťahu a príslušný rok bude považovať za posledný kalendárny rok trvania poistného vzťahu. Do všetkých predchádzajúcich mesiacov tohoto roka potom rozpočíta vyplatený príjem a z rozpočítanej sumy vyráta poistné (so zohľadnením inštitútu maximálneho vymeriavacieho základu).
 • Heslá - práca so strediskami
  V heslách bolo možné vzhľadom na obmedzenia Windows verzie VFP zapísať a uložiť najviac 9 rôznych stredísk pre určenie prístupu k údajom týchto stredísk pre jendotlivých pracovníkov. Technika ukladania týchto údajov bola upravená tak, aby bolo možné zapísať a uložiť až 18 rôznych stredísk.
 • Určenie počtu dní pre ZP z dohôd
  Ak jediný pracovný vzťah zamestnanca je dohoda (alebo viac dohôd), tak počet dní do výkazu pre zdravotné poistenie sa štandardne určí ako počet kalendárnych dní trvania príslušného pracovného vzťahu. Pri viacerých dohodách sa prevezme zo základného kmeňového súboru - teda pracovný pomer č.1. Ak je potrebné vo výkaze do ZP uviesť iný počet dní, je možné tento zapísať do textu poznámky MZL 63* v prvom pracovnom pomere.
 • Štatutár s NP a výkaz do ZP
  Tvorba výkazu do ZP (Zdravotných poisťovní) bola upravená tak, že konateľ s nepravidelným príjmom (zamestnanec s NP - typ "B", resp ZECN), ktorý u daného zamestnávateľa nemá žiaden iný pracovný vzťah zakladajúci účasť na zdravotnom poistení (tzv. čistý štatutár), je uvedený vo výkaze do ZP iba v mesiacoch, za ktoré má príjem.
 • Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti
  "Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti" je upravené podľa upresnených požiadaviek Sociálnej poisťovne pre rok 2013. Do bodu (2) - "Uveďte obdobie, počas ktorého zamestnanec mal prerušené povinné poistenie v nezamestnanosti" sa uvádza obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti v zmysle § 26 zákona, ktoré vzniklo v období posledných štyroch rokov trvania pracovného pomeru. Do bodu (3) - "Uveďte obdobia vylúčenia povinnosti platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti v zmysle par. 140 zákona:" sa uvádza obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti v zmysle § 140 zákona v období posledných štyroch rokoch trvania pracovného pomeru. Do bodu (4) - "Uveďte vymeriavacie základy zamestnanca..." sa uvádzajú vymeriavacie základy dosiahnuté za posledné dva roky trvania pracovného pomeru. Príklad: Vymeriavacie základy za posledné dva roky trvania pracovného pomeru, ktorý trval napr. do 30.9.2012, sa v prehľade vymeriavacích základov uvedú nasledovne: rok 2010 (október až december 2010), rok 2011 (január až december 2011), rok 2012 (január až september 2012). Výkaz sa vytvára za každý poistný vzťah samostatne.

V-1.943 - 02.03.2013

 • Export PER,SPP a VYP
  Vo voľbe "Vstupy / Integrujúce väzby / Export" sú nove voľby, ktoré umožňujú priamy export údajov zo súborov PER (základné kmeňové údaje), SPP (údaje súbežných pracovných pomerov) a VYP (výpočtový súbor) do súborov typu DBF, CSV alebo XLS.

V-1.942 - 28.02.2013

 • XML - editácia
  Pri editácii XML súborov sa v ľavom dolnom roku zobrazuje okamžitá poloha kurzora v editovanom súbore.
 • RLFO - Odhláška študenta
  Pri generovaní odhlášky študenta sa podľa aktuálneho usmernenia zo SP do elementu "zánik" nezapisuje atribút "DatumVzniku".
 • RLFO - účelové filtre
  Import údajov pre RLFO bol rozšírený o účelový filter pre "BPŠ-zrušenie výnimky v bež. mesiaci". Z kmeňového súboru PER alebo zo súboru súbežných pracovných pomerov SPP vygeneruje do súboru RLFO údaje typu "PA-prihláška" za pracovníkov s typom pracovného vzťahu "I-DoPBŠ PP bez dôchodkového poistenia" a "J-DoPBŠ NP bez dôchodkového poistenia" so súčasným zadaním príznaku neuplatnenia výnimky platenia poistného na bežný mesiac za podmienky, že pracovný vzťah vznikol v bežnom mesiaci (prakticky sa jedná o prihlásených študentov v bežnom mesiaci bez odvodu do dôchodkového poistenia s neprinesenými vyhláseniami o uplatnení výnimky).
 • Oznámenie o zmene platiteľa
  "Oznámenie o zmene platiteľa" pre ZP má pridanú záložku "Parametre dokladu". V parametroch dokladu môžeme pre pracovníka pracujúceho iba na dohodu určiť hodnotu dátumu pre začiatok / ukončenie práce na dohodu. Hodnoty dátumov sa určia podľa dátum nástupu a výstupu (začiatku a konca výkonu práce) alebo ako posledný kalendárny deň mesiaca výkonu práce.
 • Zdravotné poistenie - kontrolný opis
  Kontrolný opis - podklad k vyplneniu výkazom odvodu poistnéh na verejné zdravotné poistenie pre internú potrebu - je v prílohách doplený o údaj "Osobné číslo".
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2012
  Výpočet údajov pre "Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2012" je zmenený tak, že údaje pre "Časť V. - Údaje o jednotlivých zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý podáva hlásenie,vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň..." v riadku 9 - "Daňový bonus" je hodnota pre údaj "Počet mesiacov" v prípade nároku na viac detí napočítaná ako súčet kalendárnych mesiacov (napr. ak vznikol nárok na daňový bonus za 12 mesiacov na dve deti, uvedie sa číslo 24).

V-1.941 - 26.02.2013

 • RZD - aktualizované tlačivo
  V programe je aktualizované tlačivo pre RZD za rok 2012 na základe vzoru zverejneného na stránke MFSR (http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8731)

V-1.940 - 20.02.2013

 • Zostatok dní návštevy lekára na VP
  Na všetkých distribuovaných vzoroch výplatných pások (vrátane elektronických) a na základnom výplatnom sáčku sú pridané údaje o nároku a zostatku dní návštevy lekára a sprevádzania rodinného príslušníka.
 • Konateľ s NP - rozpočítanie príjmu
  Na základe metodiského usmernenia SP zo dňa 19.2.2013 zaslaného všetkým SW firmám, je vykonaná zmena v programe pri rozpočítavaní príjmu konateľa s NP (všeobecnejšie zamestnanca - nie dohodára - s nepravidelným príjmom) do jednotlivých mesiacov bežného kalendárneho roka okrem tých mesiacov, v ktorých už bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu. Zmena je v tom, že sa do úvahy neberie úhrn vymeriavacích základov za zamestnanca celkom (ako občana tejto republiky), ale posudzujú sa iba príjmy z toho poistného vzťahu, v ktorom došlo k vyplateniu nepravidelnej odmeny.
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2012
  Výpočet údajov pre "Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2012" je zmenený tak, že údaje pre "Časť I. - Vyúčtovanie dane" sú napočítavane z mesačných údajov pre "Prehľad o zrazenych preddavkoch na daň...", ktoré boli priebežne vytvárané v priebehu roka 2012. V prípade, že za niektorý mesiac prehľad nebol vytvorený a požadované údaje chýbajú, program na túto skutočnosť upozorní. Chýbajúce údaje sa automaticky doplnia po vytvorení prehľadu za požadované obdobie. Je však potrebné opätovné spustenie vytvorenia hlásenia (tlačidlo "Výpočet hlásenia").
 • Výplatné pásky - HS podľa obdobia
  Program pre tlač výplatných pások (sačkov, elektronických pások) bol upravený tak, že v číselníku stredísk dohľadá správny názov strediska podľa obdobia, za ktoré sa výplatná páska tlačí. Doteraz vyždy používal názov platný v aktuálnom období.
 • RZD - použitie 2%
  Pri zadávaní základných údajov k RZD je potrebné zadať aj údaj "Požaduje sa možnosť poukázania 2% ZDP". Aj je údaj zadaný, tak sa do MZL z RZD vygeneruje aj zrazenie nedoplatku dane v prípade, že nedoplatok nepresahuje sumu 3,32 €. Ak údaj nie je zadaný (zaškrtnutý), tak sa nedoplatok dane neprevyšujúci 3,32 € nezrazí, ale program ani nedovolí vytlačiť potvrdenie o zaplatení dane ani vyhlásenie k poskytnutiu 2%.

V-1.939 - 12.02.2013

 • Hlásenie ....
  V nepravidelnom spracovaní - spracovanie Hlásenia .... za rok 2012 je k dispozícii aj vytvorenie XML súboru pre priame (on-line) podanie prehľadu prostredníctvom eDane / eTax a vytvorenie textového súboru z údajov častí IV a V (doplnok k listinnej podobe hlásenia).
 • Prehľad ....
  V nepravidelnom spracovaní - spracovanie Prehľadu .... za obdobia roku 2013 je k dispozícii aj vytvorenie XML súboru pre priame (on-line) podanie prehľadu prostredníctvom eDane / eTax.
 • Výkaz preddavkov z dividend
  V časti "Definitívne spracovanie", "Výkazy poistného" je doplnený výkaz preddavkov z dividend, ktorý je vo vyhláške 23/2013 MzSR označený ako "VÝKAZ PREDDAVKOV NA POISTNÉ NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE PLATITEĽA DIVIDEND". V štandardných prevodných príkazoch je vytvorený nový záznam pre generovanie prevodov zo mzdových zložiek 901Y (Zdravotné poistenie z dividend). Tento záznam využíva nový typ špecifického symbolu "C" (SS v tvare RRRRMM88).

V-1.938 - 07.02.2013

 • Korekcia zaokr.rozdielu pri rozpade NP
  Pri rozpočítavaní vysokých nepravidelných príjmov do mesiacov so zohľadnením dní platenia poistného mohla zaokrúhľovacia chyba spôsobiť odchýlku od celomesačného maxima v prípade povinnosti platiť poistné za všetky dni v mesiaci. Do programu bola doplnená korekcia tejto zaokrúhľovacej chyby.
 • Automatická úprava KT UCT
  Inštalačný program automaticky upraví kódovaciu tabuľku prevodov do UCT tak, že doplní alebo nahradí záznamy pre MZL 903* štandardnými záznamami (účtovná väzba sa za tieto MZL nevytvára - sú to vymeriavacie základy zamestnanca pre jednotlivé poistné fondy).
 • Špeciálny typ PV - X:Iná osoba
  Pre umožnenie realizácie výplat aj takým osobám, ktoré nie sú zamestnanci ani dohodári, je do programu doplnený nový typ PV: X-Iná osoba. Použije sa napríklad pre príjemcu honoráru za príspevok do novín, ak u daného zamestnávateľa nemá pracovný pomer. Takej osobe treba zada dátum nástupu aj výstupu posledný deň predchádzajúceho roka alebo neskorší.
 • Prepočet nároku na dovolenku
  Program na prepočet nároku na dovolenku bol upravený tak, že po zobrazení / vytvlačení zostavy dá možnosť zapísať do kmeňových údajov osobný výmer dovolenky alebo celkový upravený nárok na dovolenku. Celkový nárok je možné zapisovať do kmeňových údajov iba v období 11, 12 a 13.

V-1.937 - 04.02.2013

 • Konto PČ - prenos počiatočného stavu
  V distribučnej sade je nová mzdová zložka 151P určená na zápis počiatočného stavu konta pracovného času. Použije sa v prípadoch prenosu yostatku napr. Flexikonta. Zapisuje sa k 1. dnu roka a zaznamenáva sa počet hodín a príslušná mzda.
 • RLFO - účelové filtre
  Import údajov pre RLFO bol rozšírený o účelový filter pre "Zrušenie prihlásenia". Z kmeňového súboru PER alebo zo súboru súbežných pracovných pomerov SPP vygeneruje do súboru RLFO údaje typu "ZP-zrušenie prihlásenia" za pracovníkov s nižším dátumom výstupu ako je dátum nástupu. Import údajov pre RLFO bol rozšírený o účelový filter pre "BPŠ-uplatnenie výnimky v bež. mesiaci". Z kmeňového súboru PER alebo zo súboru súbežných pracovných pomerov SPP vygeneruje do súboru RLFO údaje typu "OD-odhláška" za pracovníkov s typom pracovného vzťahu "G-DoPBŠ PP s dôchodkovým poistením" a "H-DoPBŠ NP s dôchodkovým poistením" so súčasným zadaním príznaku uplatnenia výnimky platenia poistného na bežný mesiac za podmienky, že pracovný vzťah vznikol v bežnom mesiaci (prakticky sa jedná o prihlásených pracovníkov v bežnom mesiaci s odvodom do dôchodkového poistenia s dodatočne prinesenými vyhláseniami o uplatnení výnimky).
 • Zrážky - tlačové zostavy
  V programe v časti "Zrážky" boli upravené tlačové zostavy tak, aby prvotné dáta zrážok správne dohľadali záznamy v súboroch "Súbor údajov pre PP" a "Adresy pre poukážky zo zrážok".
 • Export do FIN - zahr.platby
  Ak sa vykonáva export platobných údajov do FIN a k údajom platobného príkazu sa nájde záznam v číselníku CODZPS (zahraničný platobný styk obchodných partnerov), tak sa do vytvoreného príkazu na úhradu vo FIN nastaví príznak, že tento prevod treba realizovať ako cezhraničnú platbu.
 • Výpočet - nezadané priemery
  Ak program pre výpočet mzdy zistí, že je potreba použiť dovolenkový priemer alebo denný vymeriavací základ, a tieto nie sú v príslušnom pracovnom pomer zadané, vygeneruje do chybového protokolu chybu 207 resp 208.
 • Aktualizácia SPP4-9 zo zadávania MMZ
  Pri pokuse o aktualizáciu údajov SPP 4-9 priamo zo zadávania MMZ program nezobrazil údaje príslušného SPP. Problém bol identifikovaný a odstránený.
 • Zrážanie fondov - dôchodci
  Pri ponuke zrážania fondov pre typ poistného vzťahu "A" pre starobného dôchodcu program neodstránil "fajku" (zrážanie poistného) pre fond PvN. Ponukový program bol upravený.
 • Prepočet nároku na dovolenku
  Vo výpočte predpokladaného nároku na dovolenku (po zadaní dátumu vzniku alebo ukončenia PV) sa nepsrávne použil parameter zaokrúhľovania dovolenky, ak vznikol nárok na dovolenku za odpracované dni. Problém bol identifikovaný a odstránený. Pri prepočte nároku na dovolenku na základe odpracovaných dní bol upravený výpočet tak, že do doby neprítomností nezaráta MD, ktorá je zadaná MZL 5101, 5B31 alebo 5B32.

V-1.936 - 28.01.2013

 • ===== Rok 2013 =====
  Táto verzia (1.936) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2013.

V-1.935 - 24.01.2013

 • Zmeny pre rok 2013
  V programe bolo zrealizované množstvo zmien pre zabezpečenie správneho výpočtu miezd od januára 2013: nové kmeňové obrazovky OK06, OK07, ASPP6, rozšírenie možností aktualizácie kmeňových údajov počas zadávania mesačných MMZ, výpočet miezd aj za SPP v plnom rozsahu, automatická príprava údajov RLFO na základe testu výšky príjmu pre DoBPŠ s výnimkou, rozšírené spracovanie nepravidelných príjmov, rozšírená príprava údajov pre tvrobu tlačiva "Oznámenie o zmene platiteľa" pre ZP, nové výkazy do SP, nový prehľad za január 2013 a množstvo ďalších. V tejto verzii nie sú k dispozícii Prehľad od januára 2013 a Hlásenie za rok 2012 v elektronickej forme, nakoľko ešte nebola zverejnená nová štruktúra týchto dokumentov v elektronickej forme (XML). Sú k dispozícii iba v listinnej forme.
 • Zostavy jubileí pracovníkov
  V štandardných zostavách - veková štruktúra pribudli dve nové zostavy: Životné jubileá a Pracovné jubileá. Tie vytvoria zoznam pracovníkov, ktorí v zadanom období dosiahnu požadovaný vek alebo požadovaný čas trvania pracovného pomeru.

V-1.934 - 23.12.2012

 • RLFO 2013
  Do programu bola pridaná možnosť vytvoriť a priamo podať RLFO cez portál Sociálnej poisťovne v novej štruktúre platnej od 27.12.2012. Táto možnosť sa v programe môže aktivovať v dvoch režimoch. Prvý režim: vo voľbe "Aktualizácia kmeňových údajov" je pridané nove tlačidlo "RLFO", ktoré umožní v prvom kroku prevziať zo súborov PER a SPP do súboru údajov RLFO dáta zamestnancov pomocou účelových filtrov. Pomocou nich je možné vybrať dáta nastupujúcich pracovníkov, vystupujúcich pracovníkov, pracovníkov so zmenami kmeňových údajov, dohodárov, uplatnenie alebo zrušenie výnimky z platenia dôchodkového poistenia študentov a dohodárov prechádzajúcich z roka 2012 do roka 2013. Následne je možné priamo vytvoriť, skontrolovať, editovať a odoslať XML súbor pre RLFO cez portál SP. Druhý režim: v samostatnej voľbe "Registračný list FO" je umožnený univerzálny zápis údajov do súboru RLFO, prevzatie údajov zo súborov PER a SPP pomocou účelových filtrov a následné priame vytvorenie, kontrola, editovanie a odoslanie XML súboru pre RLFO cez portál SP. Údaje potrebné pre vytvorenie a odoslanie RLFO je možné zapísať v nových kmeňových obrazovkách OK06 - Poistné a dôchodky a OK07 - Poistné pre DoBPŠ a v obrazovke ASPP6-SPP-Poistné. Pre správne vytvorenie XML pre RLFO je potrebné vyplniť nový parameter IČZ v Soc. Poisťovni (voľba Servis / Parametrický súbor) Bližší popis je na www.compeko.sk.

V-1.933 - 11.12.2012

 • Aktualizácia kmeňa - význam kódu JÚZO
  V definícii kmeňových obrazoviek je pridaná nová možnosť: k údajom, ktoré sú kontrolované na číselník JÚZO, je možné pridať zobrazenie významu kódu, ktorý je hodnotou príslušného údaja. Napríklad údaj "rodinný stav": ak si zvolíme zobrazovanie významu JÚZO a zapíšeme kód "1", tak sa vpravo od údaja vypíše text "slobodný/slobodná". V distribučnej sade sú takto upravené niektoré údaje v kmeňových obrazovkách OK01, OK02, OK03 a OK04. Výber hodnoty údaja, ktorý je kontrolovaný na číselník JUZO, je možný aj stlačením pravého tlačidla myši.

V-1.932 - 29.11.2012

 • ELDP druh písma
  V tlačive ELDP je pre znak "X" v poli "opravný" použitý rovnaký druh písma akko pre znak "X" v poli "Vyplnené strojom".
 • LOG zmien kmeňových dát
  Služba "LOG zmien kmeňových dát" v časti "špeciálne činnosti" je upravená tak, že pri zadávaní údajov filtra je možné zadať požiadavku na zobrazenie iba posledných (ostatných) zmien. Ďalejje možné určiť výber obdobia, v ktorom bola posledná zmena realizovaná.
 • Zostava "Uplynutie skúšobnej doby"
  V skupine štandardných zostáv "Pohyb pracovnikov" je nová zostava "Uplynutie skúšobnej doby". V tejto zostave sú vybrané tie pracovné pomery, u ktorých v zadanom období uplynie skúšobná doba. Program má možnosť aj exportu údajov do EXCELu alebo DBF.

V-1.931 - 04.11.2012

 • Zostava "Ukončené pracovné pomery"
  V skupine štandardných zostáv "Pohyb pracovnikov" je nová zostava "Ukončené PP podľa typu". V tejto zostave sú vybrané ukončené pracovné pomery rozčlenené do 3 skupín: 1=ukončené PP v skúšobnej dobe, 2=ukončené PP uplynutím doby určitej a 3= ostatné ukončenia PP. Pre tlač je možné vybrať si, ktoré skupiny ukončení PP sa majú tlačiť. Program má možnosť aj exportu údajov do EXCELu alebo DBF.
 • Kmeňové zostavy - EXPORT
  Kmeňové zostavy sú v časti EXPORT upravené tak, že exportný súbor (DBF, XLS) obsahuje iba tie údaje kmeňového súboru pracovníkov, ktoré sú vybrané v záložke "Polia" výberového filtra. Program pri tvorbe exportného súboru zachová poradie vybraných polí.
 • Sumár čerpania dovolenky - EXPORT
  Sumár čerpania dovolenky je v časti EXPORT upravený tak, že exportný súbor (DBF, XLS) obsahuje aj hodnotu zostatku dovolenky.
 • LOG zmien kmeňových dát
  Služba "LOG zmien kmeňových dát" v časti "špeciálne činnosti" je upravená tak, že pri prezeraní zmien program zobrazuje aj význam príslušného (zmeneného) údaja a ak je údaj viazaný na číselník JUZO, tak sa zobrazuje aj význam jednotlivých kódov (stará i nová hodnota). V tlači sa zobrazuje iba význam novej hodnoty. Doplnený je aj export do EXCELu, v ktorom je tiež uvedený význam údaja i príslusného kódu JUZO (tam, kde má zmysel). Vo filtri je rozšírená podpora pre konštrukciu filtra a to dohľadaním mena súboru aj mena údaja priamym výberom z príslušného definičného číselníka. Zadefinovaný filter je možné uložiť (aj pomenovať) a následne pomenované uloženie vybrať (aktivovať).

V-1.930 - 22.10.2012

 • Zaokrúhľovanie nároku na dovolenku
  Pri výpočte nároku na dovolenku dochádza k tomu, že vypočítaný nárok po krátení predstavuje aj časti dní. Keďze zo zákonníka práce nevyplýva jednoznačný spôsob zaokrúhlenia takéhoto nároku a v praxi sa používajú rôzne metódy, bol do programu doplnený parameter (S_DOVRND), ktorým sa určí spôsob zaokrúhlenia nároku na dovolenku v dňoch. Parameter umožní zvoliť si zaokrúhlenie na celé dni alebo poldni, nadol, aritmeticky alebo nahor.

V-1.929 - 18.10.2012

 • Potvrdenie o zamestnaní
  Ak sa "Potvrdenie o zamestnaní" vytvára za jedného pracovníka, program dáva možnosť zapísať ľubovoľný text obsahujúci iné dôležité informácie, ktoré je potrebné uviesť na potvrdení. V súvislosti prípravou údajov pre potvrdenie o zamestnaní a v súlade s exekučným poriadkom je rozšírený súbor zrážok o meno exekútora. Tento údaj sa vypĺňa iba pre zrážky typu "Exekúcia".

V-1.928 - 15.10.2012

 • Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti
  V časti "Nepravidelné spracovanie" bola do programu doplnená možnosť vytvoriť výkaz "Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti". Výber mzdových zložiek, ktoré vstupujú do jednotlivých častí výkazu, je možné nadefinovať pomocou parametrov výkazu. Parametre výkazu sú prístupné pomocou voľby Ctrl+Enter na zodpovedajúcej pozícii v hlavnom menu programu.

V-1.927 - 09.10.2012

 • Vytvorenie účtovného súboru za stredisko
  Program pre vytvorenie uctovného súboru umožňuje korektne vytvoriť účtovný súbor aj za jedno alebo viac stredísk.

V-1.926 - 02.10.2012

 • Zmena tabuľky poistných fondov
  V zákone o Starobnom dôchodkovom sporení sa s účinnosťou od 1.9.2012 do 31.12.2016 znížila sadzba odvodu poistného do druhého piliera z 9% na 4%. Na realizáciu tejto zmeny bola vykonaná úprava v tabuľke pre výpočet poistných fondov a to v riadkoch prislúchajúcich fondu SP a SDS. Uvedená zmena bude mať za následok iba úpravu hodnôt fondov SP a SDS na páske a vo mzdovom liste, celková suma odvodov do Sociálnej poisťovne sa tým nemení. Zmenu tabuľky je možné vykonať aj manuálne. Verziu s touto úpravou doporučujeme nainštalovať po uzatvorení mesiaca august 2012.
 • Potvrdenie o zamestnaní
  V skupine zostáv nepravidelného spracovnai je nová zostava "Potvrdenie o zamestnaní". Potvrdenie je vyhotovené v súlade s §75 ods.2 aktuálneho Zákonnka práce. Program prehľadá výpočtové súbory z posledného roka a ak nájde MZL 623, nastaví informáciu, že danému pracovníkovi bolo vyplatené odchodné. Ak sa vytvára za jedného pracovníka, program dáva možnosť určiť, či bolo / nebolo zamestnancovi vyplatené odchodné a tiež program dáva možnosť zapísať informáciu o dohode o zotrvaní v pracovnom pomere. Program prevezme automaticky do potvrdenia tie zrážky, ktoré majú v údaji "druh zrážky" informáciu o tom, že je to výživné, exekúcia alebo iná pohľadávka. Bežné zrážky sa do potvrdenia neuvádzajú. Toto potvrdenie nahrádza už neplatný zápočtový list.
 • Pasívny používateľ
  Ak sa v heslách nastaví pre používateľa príznak "Pasívny", tak program bude blokovať prístup do všetkých "aktívnych" operácií, i keď budú uvedené, ako povolené. Do niektorých operácií vstup povolí, ale zneprístupní aktívne časti týchto operácií (napr. výpočet priemerov - neumožní zápis do kmeňových dát).
 • Prepočet dovolenky v aktualizácii KÚ
  Počas aktualizácie vybraných kmeňových údajov (napr dátum nástupu, výstupu, ...) sa môže automaticky prepočítať predpokladaný nárok na dovolenku (bez zohľadnenia skutočne odpracovaných dní, neprítomností, absencií, ....). V tomto výpočte bolo zosúladené zaokrúhľovanie so spôsobom zaokrúhlenia pri prepočte nároku na dovolenku a správne zohľadnený posledný deň mesiaca v dátume výstupu.
 • LOG zmien kmeňových dát
  Do programu je v časti "špeciálne činnosti" doplnená nová služba "LOG zmien kmeňových dát". Uvedený program slúži na prezeranie a tlač zmien kmeňových súborov automaticky evidovaných súbore MZLOG.dbf. Spôsob automatického zápisu zmien v kmeńových súboroch sa riadi parametrom AUDITKU - Zap.zmeny kmeň.údajov. Štandardná hodnota tohto parametra je "N" (= nezapisovať zmeny kmeňových údajov).
 • Editor výpočtového súboru - výber dát
  Editor výpočtového súboru si pri opätovnom štarte programu obnoví automaticky uložené posledné zadané hodnoty výberovej masky.
 • Užívateľské výkazy - interval období
  V tlači užívetľských výkazov je možné miesto jednoduchého obdobia zadať pre výber dát interval období.
 • Odosielanie súboru DDS mailom
  Vytváranie výkazov pre doplnkové dôchodkové sporenie je v prípade zadania formy výstupu to TXT súboru alebo XML súboru doplnené o možnosť automatického zaslania súboru do dôchodkovej sporiteľne. Mailovú adresu dôchodkovej sporiteľne, prípadne typ kompresie súboru a heslo na ochranu komprimovaného súboru je potrebné zadať v číselníku poisťovní. Ak požadujeme automatické odosielanie súboru DDS, musíme v parametroch určiť meno a prístupové kódy do SMTP (poštového) servera, ktorý sa na odosielanie bude používať.

V-1.925 - 06.09.2012

 • Nové MZL pre jubil. odmeny
  Do programu boli zaradené dve nové mzdové zložky 3811 - Jubilejná odmena zo zsiku a 3812 - Jubilejná odmena zo SF. Obe MZL sú nedefinované tak, že vyplatená suma je predmetom dane i vymeriavacích základov do sociálneho i zdravotného poistenia, avšak na rozdiel od MZL 381 (jubilejná odmena z nákladov) tieto nové MZL nevstupujú do vpočtu priemerného zárobku na pracovnoprávne účely.

V-1.924 - 24.08.2012

 • Kompresia účtovného súboru
  Pri kompresii účtovného súboru podľa UOS (účtovného rozvrhu) sa kompresia nevykonala správne pre niektoré saldokontné účty. Problém je odstráneny. Súčasne je zmenený spôsob určenia typu kompresie: nastavuje sa požiadavka vykonania úprav v účtovných záznamoch podľa UOS pred vlastnou kompresiou, ktorá potom prebieha podľa nastavených údajov pre kompresiu. Úprava podľa UOS znamená napríklad to, že údaje porebné pre saldokonto sa vynulujú pre účty, ktoré nie sú podľa UOS saldokontné.
 • Operatíva účt.súboru
  V operatíve účtovného súboru je možný výber údajov aj podľa ČBÚ a SKB.
 • Výpočet priemerov pre CN
  Počas výpočtu priemerov pre celodenné náhrady (tzv. dovolenkový priemer) je možné stlačiť kláves CTRL alebo "D" na získanie pomocných výpisov pre kontrolu alebo analýzu postupu výpočtu daných priemerov. Pri zadávaní parametrov pre výpočet priemerov je možné zaškrtnúť aj nové políčko "Tlačiť analýzu výpočtu". Ak toto políčko zaškrtneme, tak sa pri tlači priemerov za každým pracovníkom vytlačí aj analytický podklad: súpis všetkých údajov, z ktorých sa priemer počítal (vrátane komentára o krátení/nekrátení súm z dlhodobých mzdových zložiek podľa pomeru povinnej a odpracovanej doby).
 • Hromadná aktualizácia - protokol
  Pri hromadnej aktualizácii kemňových údajov sa pri potvrdení a zápise údajov vytvorí autormaticky protokol a vykonaných zmenách.

V-1.923 - 26.07.2012

 • Operatíva - prehľad spracovania
  V operatívnom prehľade priebehu spracovania je nová mžnosť výberu protokolov aj z viacerých období súčasne. Zobrazený prehľad je možné nechať zotriediť podľa obdobia, dátumu, textu operácie, identifikácie operátora alebo označenia počítača jednoduchým klikom na hlavičku príslušného stĺpca prehľadu.
 • Výber v číselníku "Obchodní partneri"
  Výber v číselníku "Obchodní partneri" je rozšírený o možnosti výberu podľa existencie záznamu v zviazaných číselníkoch "Poštová adresa", "Zahraničný platobný styk", "Počet dní splatnosti" a "Poznámka".

V-1.922 - 23.07.2012

 • Inštalácia- podpora pre WIN 7
  V niektorých prípadoch sa v prostredí WIN 7 stalo, že inštalačný program spustený pod užívateľom, ktorý nie je administrátor, nemal umožnený prístup k sieťovým alebo inak mapovaným diskom. V takom prípade inštalačný program ohlásil chybu "Invalid path or filename" napriek skutočnosti, že zadaný disk a adresár existujú. Problém zo strany užívateľského programu nie je možné vyriešiť, a preto bola do inštalačného programu daná možnosť na vytvorenie lokálnej kópie celej "rozbalenej" inštalačnej sady do fixného adresára C:\FENIX.INS\MZD. Ak sa následne spustí inštalačný program C:\FENIX.INS\MZD\MZDINS.EXE, problém s prístupom na sieťové disky sa neprejaví a inštalácia prebehne riadnym spôsobom.
 • TREXIMA-kody okresov 1996
  Od 1.1.1996 platí v SR nový číselník úzmeného členenia CIS0048, ktorým sa nahradil straší číselník CIS0041 platný do 31.12.1995. V aktualizovanom číselníku škôl je však pre rok 1996 pri jednotlivých školách uvedený kód územného členenia podľa začlenenia k začiatku príslušného školského roka, teda podľa "starého" číselníka CIS0041. Z toho dôvodu bola nutná úprava programu pre výber školy tak, že program pre výber školy s ukončeným štúdiom v roku 1996 ponúka na výber číselník územného členenia (okresov) podľa "starého" číselníka.

V-1.921 - 19.07.2012

 • Prehľad o zrazených ... -súbor k časti V
  Na základe internej informácie daňovej správy bola dopracovaná možnosť vytvoriť textový súbor s údajmi časti V (údaje o zamestnancoch) k mesačnému prehľadu, ktorý sa podáva v listinnej forme. Použiteľné druhy médií a detaily postupov pre podanie s využitím tejto možnosti je potrebné dohodnúť na príslušnom pracovisku finančnej (daňovej) správy.
 • Životné minimum a daňový bonus
  V programe sú nastavené aktuálne hodnoty konštánt, ktoré vyplývajú zo stanovenia hodnoty životného minima. To bolo stanovené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 181/2012 s účinnosťou od 1.7.2012. Zmenená je hodnota životného minima na sumu 194.58 EUR a hodnota daňového bonusu na 21.03 EUR. Daňový bonus za celý rok 2012 je vo výške 249.24 EUR.

V-1.920 - 16.07.2012

 • Aktualizácia číselníkov KOV
  V údajoch číselníkov vysokých škôl došlo k drobným aktualizáciám, ktoré si vyžiadali aj drobnú zmenu vo vyhľadávacom programe pre postupnú konštrukciu obsahu údaja "Kód obdobu vzdelania" na obrazovke OK03.

V-1.919 - 08.07.2012

 • Prehľad ... koniec štvrťroka
  Na portáli daňovej správy boli yrealiyované nové vstupné kontroly pre XML súbor prehľadu: štvrťrok (v časti III) môže byť vyplnený iba v prípade, že sa žiada o vrátenie daňového bonusu, a rok (v časti IV) môže byť vyplnený iba v prípade, ak sa žiada o vrátenie zam. prémie. Inak majú zostať tieto údaje nevyplnené. Program pre tvorbu XML súboru bol upravený v zmysle týchto nových kontrol.
 • Aktualizácia číselníkov KOV
  Na základe informácie z firmy TREXIMA boli aktualizované čísleníky KOV: číselník stredných škôl a číselník vysokých škôl. Číselníky zahŕňajú aj aktuálne školy, a tak umožňujú zaevidovať správne aj absolventov, ktorí skončili školu v roku 2012.
 • Stravné lístky - výber obdobia
  Zostava "Stravné lístky" bola upravená tka, že je možné si zvoliť ľubovoľné minulé obdobie, za ktoré chceme zostavu vytvoriť. Štandardne sa ponúka obdobie, ktoré predchádza spracovávanému obdobiu.
 • Výpočet nároku na dovolenku
  V programe bol opravený výpočet nároku na pomernú časť dovolenky, ak pracovník ukončil PV "v strede mesiaca".

V-1.918 - 17.06.2012

 • ELDP-tlač nulových VZ
  Na základe požiadavky SP bola upravená tlač nulových VZ v ELDP v riadkoch so znakom "A" tak, že stĺpec VZ nezostáva voľný, ale uvedie sa 0,00.

V-1.917 - 10.06.2012

 • Tlačová zostava "Stravné lístky"
  Do programu bola v časti "Definitívne spracovanie" doplnená tlačová zostava "Stravné lístky". Tlačová zostava môže mať formu prehľadovej tabuľky stravných lístkov alebo súpisu stravných lístkov za pracovníkov. Na základe neprítomností, ktoré sa dajú určiť v parametroch zostavy, sa vypočíta základný a upravený nárok na stravné listky za jednotlivých zamestnancov. Výpočet nezohľadňuje rôzne výnimky pri nepravidelnom rozvrhnutí pracovného času. V takom prípade je potrebné vypočítaný nárok skorigovať manuálne.

V-1.916 - 30.05.2012

 • Podpora pre UCT RO
  V programe boli vykonané drobné úpravy pre podporu účtovania v rozpočtových a príspevkových organizáciách (používajú sa účty v dĺžke až do 32 znakov, do KT UCT je možné zapísať účty uvedenej dĺžky, opis účtovného súboru aj rekapitulácia zobrazujú účty nastavenej dĺžky, ......). Detailnejší popis nastavenia celého systému pre používanie v RO/PO je na www.compeko.sk v sekcii podpora.

V-1.915 - 27.05.2012

 • Výpis kurzu
  Ak sa pre výpočet hodnoty mzdovej zložky zadanej zo vstupu alebo z nárokov použil kurz a nepožaduje sa žiadne vyplnenie textu poznámky, tak v tomto prípade program do textu poznámky zapíše hodnotu výmenného kurzu, ktorý bol použitý na prepočet hodnoty časti mzdy z cudzej meny.
 • Časť mzdy zo zdrojov v zahraničí
  Do programu boli vykonané úpravy a boli doplnené nové mzdové zložky pre zadanie mzdy dosiahnutej zo zdrojov v zahraničí. Nové mzdové zložky 1xxU (úkolová mzda), 1xxZ (časová mzda), 2xxZ (príplatky) a 3xxZ (prémie) sú vytvorené tak, že sa z príslušnej časti mzdy odvádzajú všetky poistné fondy, ale nevstupuje do základu pre daň (preddavok dane). Mzdové zložky sú pripravené tak, aby ich bolo možné skopírovať a rozčleniť podľa jednotlivých štátov (v inštalačnej sade sú prichystané MZL pre CZ a AT). Mzda dosiahnutá v zahraničí sa tak objaví v páske, na mzdovom liste a aj v hlavnej knihe mzdových zložiek. Pri mzdových zložkách je možné celkovú sumu zadať aj v inej mene. V tejto súvislosti sa rozšírili parametre pre zostavu "Potvrdenie o príjme": dá sa zvoliť, či sa do potvrdenia majú aôebo nemajú uvádzať oslobodené príjmy (závisí to od účelu, na ktorý sa potvrdenie vydáva).

V-1.914 - 22.05.2012

 • Dátum vzniku sociálneho poistenia
  Na základe oznámenia Sociálnej poisťovne je od 22.5.2012 povinnosť uvádzať na RLFO - typ "Odhláška" aj dátum vzniku poistenia. Takýto RLFO sa spravidla vytvára manuálne na portáli SP a netvorí sa programovo. Preto z tohoto dôvodu nedošlo k programovej zmene. V programe je však nová možnosť zapísať tento údaj (dátum vzniku sociálneho poistenia) do kmeňových dát pracovníka a to aj v údajoch riadneho pracovneho pomeru (obrazovky OK04 a OK11) aj v údajoch súbežného pracovného pomeru (obrazovka SPP).
 • Všeobecný vymeriavací základ
  V opatrení 136/2012 Z.z. zo dňa 19.4.2012 (zverejnené 27.4.2012 v čiastke 34) bol ustanovený všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok 2011 v sume 9432,00 EUR. V súlade s tým sú v distribučnej sade nastavené príslušné konštanty.

V-1.913 - 23.04.2012

 • Štatistický výkaz TREXIMA
  Program pre prípravu údajov do výkazu "TREXIMA" bol upravený tak, že do výkazu zahrnie iba tých pracovníkov, ktorí majú v kmeňovom údaju "Druh činnosti" uvedenú hodnotu 1 alebo 2 (t.j. sú zahrňovaní do evidenčného počtu pracovníkov).
 • Štatistický výkaz P2-04
  V programe pre zostavenie výkazu Práca 2-04 bola vykonaná zmena na presnejšie určenie údaja v riadku 18: mzdy a náhrady miezd nerezidentov: za nerezidenta sa teraz považuje pracovník, ktorý má v kmeňových údajov v štáte trvalého bydliska uvedený iný štát ako SR, Slovenko, a pod, nevykonáva práce na základe dohôd, ktorého druh činnosti je 1 alebo 2 a ktorého posledný pracovný vzťah k poslednému dňu vykazovaného obdobia netrval dlhšie ako jeden rok.
 • Štatistický výkaz ÚNP 1-01
  V program pre prípravu údajov pre štatistický výkaz ÚNP 1-01 boli vykonané drobné vnútorné zmeny v nasmerovaní niektorých mzdových zložiek do riadkov a bola pridaná možnosť upraviť pripravené hodnoty výkazu pred tlačou. Po úprave hodnôt sa automaticky nanovo prepočítajú súčtové riadky.
 • Operatívne prehľady MSD, VYP
  Operatívne prehľady "Mesačné vstupné údaje" a "Výpočtový súbor" majú doplnené triedenie podľa nasledujúcich kritérií: osobné číslo, priezvisko, kód mzdovej zložky+osobné číslo, kód mzdovej zložky+priezvisko, stredisko+osobné číslo a stredisko+priezvisko. Vyhľadávanie v súboroch zmení zotriedenie a aktuálne triediace kritéruim sa zobrazí v záhlaví príslušného stĺpca prehliadača. Triedenie v súboroch je možné zmeniť aj bez aktivácie vyhľadávania pomocou služby "Iné".
 • Aktualizácia trvalých zrážok
  Aktualizácia trvalých zrážok má pre druh platobného styku "2-Zrážka do SŠtSp" a "6-Zrážka do PABK-Poštovej banky súpiskou" sprístupnený zápis poľa "Kód zberného účtu".
 • Prístupové práva-dátový slovník, obraz.
  Počas inštalácie sa ponechajú bezo zmeny údaje definujúce prístup k jednotlivým prvkom dátového slovníka (pojmom) a k obrazovkám aj v prípade povinného prepisu iných atribútov obazoviek alebo pojmov. Toto neplatí, ak sa pri inštalácii požaduje kompletný zápis štandardných inštalačných nastavení.

V-1.912 - 15.04.2012

 • Tabuľkové výkazy - súčty a priemery
  Pri tlači zostavy "Tabuľkové výkazy" v Rekapituláciách boli vykonané drobné "estetické" úpravy v rôznych alternatívach požadovaných súčtov a priemerov (stránkovanie, oddeľujúce čiary, ...).
 • Evidenčný počet pracovníkov
  V zostave "Evidenčný počet pracovníkov" sa už zobrazuje aj prepočítaný evidenčný počet pracovníkov.
 • Oznámenie o zmene platiteľa
  Program pre prípravu údajov pre oznámenie o zmene platiteľa pripraví údaje aj na základe neplateného voľna, absencie a plnenia po skončení pracovného pomeru. Pre všetky tieto prípady nastaví kód "2Y". Štandardne program pripraví údaje do oznámenia z mzdových zložiek 354,513,514,515,5A,5B a 5102. Príprava nových údajov je vykonaná v súlade s metodickým usmernením Úradu ... MU č.3/3/2009 v znení neskorších noviel.
 • Prehľad za 2012/03
  V tvorbe prehľadu za marec 2012 boli vykonané ďalšie drobné úpravy súvisiace s formálnym označovaním konca štvrťroka. Pri nepsrávnom označení sa nevytlačí oddiel III - žiadosť o vrátenie ...
 • Hromadná aktualizácia MMZ
  Hromadná aktualizácia mesačných mzdových zložiek je rozšírená o možnosť "Priamy zápis". V prvej časti je prístupný číselník pracovníkov a mesačné mzdové zložky za aktuálneho pracovníka. V tejto časti je možný priamy hromadný zápis mesačných mzdových zložiek v ľubovoĺnej kombinácii osobného čísla a mzdovej zložky. V druhej časti sú pre potreby celkovej kontroly prístupné mesačné mzdové zložky za všetkých pracovníkov s možnosťou voľby rôznych triediacich a výberových kritérií.
 • Základný výber - stav pracovníkov
  Základný výberový filter má v časti "Stav pracovníkov" opravenú nepresnosť pre výberové kritérium "Vyňatí-pracovníci iba vyňatí".

V-1.911 - 28.03.2012

 • Výkaz do ZP - spojenie záznamov
  Pri tvorbe výkazu na odvod poistného na verejné zdravotné poistenie dáva program možnosť spojiť viac záznamov s rovnakým rodným číslom do jediného. Toto je potrebné v prípade, ak realizujeme viac pracovných pomerov s odvodom zdravotného poistenia tej istej osoby pod rôznymi osobnými číslami. Program v takom prípade spojí záznamy pod rôznymi osobnými číslami do jedného tak, že do záznamu s najnižším osobným číslom pripočíta hodnoty príjmu, vymeriavacieho základu, odvodu za zamestnanca a odvodu za organizáciu z ostatných záznamov s rovnakým rodným číslom. O počet "duplicitných" záznamov zníči celkový počet zamestnancov v záhlaví výkazu. Požiadavku na spojenie záznamov môžme zadať v obrazovke, v ktorej sa zadávajú údaje potrebné pre vyhotovenie výkazu poistného. Ak požiadavku nezadáme, výkaz sa vytvorí rovnakým spôsobom, ako doteraz.
 • Prehľad ... rozsahy údajov
  I keď v žiadnom oficálnom a verejne prístupnom oznámení nebolo zverejnené obmedzenie na dĺžku niektorých údajov v XML súbore pre prehľad ... za rok 2012, na základe stanoviska nepodpísaného pisateľa z daňovej správy k podaniu IM00077406 (cit.: Obmedzenia na pocet znakov v poli zodpovedaju oficialne vydanym tlacivam ktore vydalo MF SR) boli upravené počty znakov v jednotlivých údajoch prehľadu takto: údaje organizácie: názov:32, ulica:28, cislo:8, mesto:31; údaje zamestnanca: meno:15, priezvisko:15, ulica:15, cislo:7, mesto:15. V týchto údajoch program prenesie do XML súboru najviac uvedený počet znakov.

V-1.910 - 27.03.2012

 • Hlásenie .... rozsahy údajov
  I keď v žiadnom oznámení nebolo zverejnené obmedzenie na dĺžku niektorých údajov v XML súbore pre hlásenie ... za rok 2011, skusmo z chybových protokolov (technická podpora na daňovej správe na dotazy nereaguje) sa zistilo, že niektoré údaje majú vo vstupných kontrolách v EZU nastavené tieto limity: údaje organizácie: názov:32, ulica:28, cislo:8, mesto:31; údaje zamestnanca: meno:15, priezvisko:15, ulica:15, cislo:7, mesto:15. V týchto údajoch program prenesie do XML súboru najviac uvedený počet znakov.
 • Daňový prehľad - oprava bonusu
  V príprave údajov do daňového prehľadu sa v časti V rozdiel daňového bonusu z RZD aj oprava daňového bonusu (údaj 8B) započítavajú aj do údaja 8A. Údaje v časti I riadok 5 a v časti II riadok A boli správne a sú nezmenené.

V-1.909 - 26.03.2012

 • Dohody - počet dní
  V programe je možnosť manuálneho zadania počtu dní, ktoré sa majú uviesť vo výkaze do SP v prípadoch, kedy tento počet dní sa nedá automaticky vypočítať. Ide o prípady dohôd popri inom pracovnom vzťahu, ak v danom mesiaci dohoda trvala iný počet dní ako riadny PP, resp ak odmena patriaca k dohode je vyplatená po ukončení platnosti dohody. V takých prípadoch je možné počet dní zapísať pri mzdovej zložke 63* do poznámky (prvé dve pozície poznámky budú brané ako počet dní). Viac informácií je na www.compeko.sk v časti podpora / MZDY.
 • TREXIMA - nové údaje
  Štatistický výkaz TREXIMA (ISCP 1-04) je potrebné už za prvý štvrťrok 2012 odovzdať v novej štruktúre s novými údajmi o pracovníkoch. Novými údajmi sú "Kód pracovnej činnosti" a "Odbor vzdelania". Program v aktuálnej verzii prináša v obrazovke OK03 tieto nové údaje a plnú podporu na naplnenie týchto údajov zo štatistických číselníkov, ktoré sú v čase zostavenia verzie k dispozícii. Detailnejší popis k novej štruktúre je na stránke www.compeko.sk alebo www.trexima.sk .
 • Daňové hlásenie - štandardné parametre
  V štandardnom nastavení parametrov bola vykonaná zmena pre definovanie hodnoty v údaji "Základ dane". Súčasné nastavenie je 911D, teda mzdová zložka, ktorá obsahuje skutočne vypočítaný základ, z ktorého sa v jednotlivých mesiacoch vypočítaval preddavok na daň. Predchádzajúce nastavenie napr. nezohľadnilo zrazený nedoplatok z RZZP.

V-1.908 - 09.03.2012

 • SP: max VZ pri skončení prac. vzťahu
  Pri výpočte maxima VZ pre odvody do fondov sociálneho poistenia sa VZ kráti podľa počtu "povinných" dní aj vprípade, že v tomto (poslednom) mesiaci zamestnanec nemá iné doby prerušenia alebo neplatenia poistného. Maximum VZ na platenie ZP sa nekráti.
 • Prehľad - úprava výpočtu
  Vo výpočte prehľadu boli ešte vykonané drobné úpravy vo výpočte údajov v časti I a II tak, aby boli v súlade s aktuálnymi kontrolami v aplikáciách eDane a EZU.

V-1.907 - 08.03.2012

 • Mzdový list - viac PP v priebehu roka
  Tlač mzdového listu je upravená v časti výberu súboru základných údajov pracovníkov určujúcich obsah záhlavia mzdového listu pre prípady viacnásobného pracovného pomeru v priebehu kalendárneho roka. Ak je horná hranica intervalu mesiacov, za ktoré sa požaduje tvorba mzdového listu, menšia ako 12 (december požadovaného roka), takže sa vytvára "čiastkový mzdový list ", program umožní výber súboru základných údajov pracovníkov z obdobia určenom hornou hranicou intervalu mesiacov, za ktoré sa požaduje tvorba mzdového listu alebo ultima požadovaného roku. Sú to pripady, ked organizácia použije rovnaké osobné číslo v priebehu roka na viac pracovných pomerov Napríklad pracovník ukončí riadny pracovný pomer k 30.6.2011 ale potom ho vezmú napr. na dohodu od 1.9.2011. Pri tvorbe mzdového listu za riadny pracovný pomer (2011 01-06 ) je umožnené pre tvorbu mzdového listu určiť výber súboru základných údajov pracovníkov z obdobia 2011/06.
 • RZD a Prehlad
  Na základe diskusií a nových stanovísk a vyjadrení FSSR aj MFSR boli vykonané technické zmeny v procese RZD aj pri vytváraní prehľadu najmä z pohľadu logického prepojenia RZD a prehľadu v rôznych reálnych situáciách. Popis inovovaných postupov je na www.compeko.sk v časti "Aktuality / Mzdy v marci 2012".
 • EVP-obdobie v mene súboru
  Nový parameter v skupine parametrov pre EVP (Elektronické výplatné pásky) umožňuje vytvárať meno súboru s páskou tak, že súčaťou mena súboru je aj obdobie, za ktoré je páska vyhotovená. Toto sa s výhodou dá využiť pre jednoduchšiu a prehľadnejšiu archivávciu pások u príjemcov (zamestnancov).

V-1.906 - 04.03.2012

 • RZZP - doby trvania poistného vzťahu
  Na základe ďalších informácií boli vykonané ďalšie úpravy do programu pre prípravu údajov pre RZZP: - pracovníka na celoročnej RD (rodičovskej dovolenky) vôbec do súhrnného výkazu program nezaradí - ukončenie RD program spracuje ako vznik poistného vzťahu - ak došlo ku zmene RPP na dohodu alebo naopak na prelome mesiacov, tak program úplne vylúči dobu dohody z výkazu - ak došlo ku zmene RPP na dohodu alebo naopak v mesiaci, tak údaje o dobách v danom mesiaci treba opraviť manuálne - pre cudznicov program miesto RČ prevezme kmeňový údaj "Rodné číslo pre ZP", ak je tento údaj uvedený.

V-1.905 - 02.03.2012

 • VZ maximum
  Úprava vo výpočte maxima VZ pre SP v niektorých prípadoch sa mala týkať iba "krátených" VZ. V prípade odpracovania všetkých "povinných hodín" sa celková suma maxima VZ neupravuje. V programe bola vykonaná príslušná úprava.

V-1.904 - 29.02.2012

 • RZZP - počet dní
  Výpočet RZZ je upravený pre prípad, ak pracovník nastúpil v priebehu roka 2011. Pre mesiace, v ktorých pracovník ešte nebol v stave, zapíše sa do údaja počet dní trvania poistného vzťahu nulová hodnota.
 • Hlásenie za rok 2011 elektronicky
  Finančná správa aktivovala možnosť podania hlásenia .... za rok 2011 použitím XML súboru v aplikácii EZU a eDane. Program MZDY má na formulári pre výpočet a prípravu Hlásenia ... novú voľbu "Vytvorenie XML súboru", ktorá umožní ihneď po vytvorení XML súboru tento podať s použitím vybranej daňovej aplikácie (EZU alebo eDane; eTax podanie hlásenia s použitím XML súboru ku dnešnému dňu nepodporuje).

V-1.903 - 28.02.2012

 • Hlavná kniha MZL za interval období
  Program nevedel spracovať hlavnú knihu za zadaný interval období, ak sa súčasne uplatňoval výber alebo rozpis podľa kategórií. Problém bol identifikovaný a odstránený.
 • ELDP - manuálna úprava podkladov
  Pri manuálnej úprave podkladov pre ELDP sa mohlo stať, že po vytvorení kópie niektorého riadku bol nový alebo pôvodný riadok zaradený na nesprávne miesto. Problém bol odstránený.
 • VZ SP v špeciálnych prípadoch
  Pri zaokrúhľovaní vymeriavacích základov pre odvody do SP bolo na základe výkladu SP upresnené zaokrúhľovanie kráteného VZ podľa jednotlivých dní. Spravidla bez vplyvu na výšku odvodu poistného.

V-1.902 - 23.02.2012

 • Prehľad 2012 - zamestnanci bez príjmu
  Počas prípravy údajov pre "Prehľad ..." od januára 2012 sa úplne vylúčia záznamy takých zamestnancov, ktorí nemali v danom mesiaci príjem zo závislej činnosti, ani daňový preddavok, ani opravu dane, ani daňový bonus ani zamestnaneckú prémiu. Tým sa napríklad dosiahne, že v prehľade nebudú dohodári, ktorí v danom mesiaci nemali príjem.

V-1.901 - 22.02.2012

 • RZZP - Príjem po skončení PP
  V programe pre prípravu údajov pre RZZP bola vykonaná úprava, ktorá pridá do súboru pre RZZP aj takých zamestnancov, ktorí už v roku 2011 neboli zamestnancami, ale v roku 2011 mali príjem plynúci z predchádazjúceho pracovného vzťahu (ukončeného pred 1.1.2011). Na základe chybových správ sa zdá, že poisťovne požadujú aj tieto údaje, avšak vzhľadom na to, že poisťovne ani úrad so SW firmami nekomunikujú, nevieme, ako správne majú byť takíto zamestnanci v súbore uvedení: ide o počty dní, dobu zamestnania (ktorá vlastne nie je), a pod. Podľa informácie pracovníkov príslušnej pisťovne potom bude potrebné manuálne upraviť údaje takýchto pracovníkov (najmä dať ich do súladu s prípadnou prihláškou / odhláškou v roku 2011, ktorá sa ale v programe neeviduje).

V-1.900 - 20.02.2012

 • RZZP - počet dní
  Na základe upresnení zo zdravotných poistovní sa upravil obsah údaja "počet dní" v časti údajov poistného za jednotlivé mesiace: miesto počtu dní, za ktoré bolo platené poistné sa teraz uvádza počet dní trvania poistného vzťahu.

V-1.899 - 17.02.2012

 • RZZP - aktualizácia príjmov a poistného
  V programe je rozšírená funkcionalita v časti aktualizácie príjmov, sadzby poistného a preddavkov poistného. Pre aktualizáciu sú sprístupnené všetky polia okrem obdobia. Pridané je tlačidlo na vytvorenie nového záznamu. V tlačovej zostave "Podklad k výkazu" sú pridané kumulatívne hodnoty príjmu, preddavkov poistného zamestnávateľa a preddavkov poistného zamestnanca za príslušnú poisťovňu.

V-1.898 - 16.02.2012

 • Prehľad - spôsob podania
  Dňa 15.2.2012 boli na portáli DRSR aktivované ďalšie nové možnosti pri podávaní daňových priznaní a iných dokumentov elektronicky. V programe sú tieto možnosti zapracované tak, že pri vytvorení prrehľadu od 2012/01 sa ponúkne možnosť podať prehľad elektronicky ľubovoľným z troch spôsobov: cez aplikáciu EZU (nová aplikácia s využitím elektronického identifikátora), cez aplikáciu eDane (táto aplikácia s sama naštartuje, aktivuje sa formulár pre prehľad a naplní sa údajmi z pripraveného XML súboru - následne je možné odoslanie dokumentu s využitím ZEP alebo elektronickej značky) alebo cez elektronickú podateľnu (stará aplikácia využívajúca ZEP aj elektronickú značku). Podanie je možné urobiť postupne i viacerými spôsobmi (ak by niektorý práve nefungoval) a program dáva priamo možnosť editovať XML súbor (v prípade drobných opráv ako telefónne číslo, ...).

V-1.897 - 14.02.2012

 • RZZP - Kontrola poisťovní
  V programe je rozšírená funkcionalita kontroly poisťovní v rámci RZZP 2011: po zmene / aktualizácii poisťovní pre jednotlivých pracovníkov (stav k 31.12.2011 alebo k poslednému dňu, kedy bol zamestnanec poistencom pre účely zdravotného poistenia) program dáva možnosť ihneď automaticky vykonať všetky potrebné aktualizácie vo všetkých už pripravených údajoch RZZP. Teda ak po výpočte a kontrole zistíme, že všetky údaje pracovníka sú správne okrem kódu poisťovne, stačí v kontrole poisťovní jeho kód poisťovne zmeniť na správny a povoliť programu aktualizovať dáta. Prislušný pracovník bude okamžite "preradený" z nesprávnej do správnej poisťovne.

V-1.896 - 12.02.2012

 • Užív.výkazy za kategórie pracovníkov
  V definícii stĺpcov užívateľských výkazov je aktivované nové tlačidlo "Kategórie", ktorým je možné automaticky vytvoriť stĺpce výkazu tak, že obsahovo sú viazané na definíciu prvého stĺpca, ale do výberových podmienok stĺpcov sa automaticky nastaví výber podľa jednotlivých používaných kategórií pracovníkov. Do názvov stĺpcov sa nastavia názvy jednotivých kategórií z číselníka JUZO - prvok KATPR.
 • Prehľad 2012
  Tvorba prehľadu od roku 2012 bola upravená tak, že program si údaje týkajúce sa RZD (Ročného zúčovania dane) preberá priamo z interných údajov, ktoré vznikajú v procese výpočtu RZD. Údaj, či bolo alebo nebolo vykonané RZD určí zo skutočnosti, či sa v údajoch daného pracovníka v príslušnom mesiaci vyskytuje mzdová zložka 918 alebo 919 (ak je výsledok RZD nula a pracovník požiadal o RZD, tak program vygeneruje MZL 918 s nulovou hodnotou). Štandardné parametre prehľadu boli zmenené tak, že údaj "Úhrn príjmov" sa prevezme zo mzdových zložiek 911A a 911C.
 • RZZP za rok 2011
  V programe je podpora na vytvorenie údajov pre RZZP (Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia) za rok 2011 v listinnej forme a tiež vo forme dávky 580 podľa informácií, ktoré boli k dispozícii k 10.2.2012. Tieto údaje je zamestnávateľ povinný zaslať zdravotným poisťovniam do 28.2.2012. Technickú formu a spôsob odovzdania určujú jednotlivé poisťovne individuálne. Krátky návod na použitie tejto novej funkcie je na www.compeko.sk.

V-1.895 - 05.02.2012

 • Prehľad ... platný od 1.1.2012 - XML
  Pri vytváraní prehľadu od 2012/01 je pridaná možnosť tlače kontrolného opisu, v ktorom sa nachádzajú v úspornej forme vybrané údaje 1. a 2. strany a za každého zamestnanca sa vytlačí jeden riadok s údajmi uvádzanými v časti V (tretie strany prehľadu). Po konzultácii s IT oddelením daňovej správy sa dohodlo, že v názve daňového úradu sa bue uvádzať iba názov bez slov "Daňový úrad", teda v parametroch treba do označenia daňového úradu napísať napr "Bratislava", "Košice" a pod.
 • Prepočet nároku na dovolenku
  V prepočte nároku na dovolenku sa MZL 524 (preplatenie dovolenky bežného roka) zaráta do čerpania dovolenky. Ak sa požaduje prepočet dovolenky za predchádzajúci rok, tak sa rozsah denného dohodnutého uväzku prevezme z kópie kmeňového súboru z ultima požadovaného roka. Inak sa berie z aktuálneho kmeňového súboru.

V-1.894 - 02.02.2012

 • Prehľad ... platný od 1.1.2012 - XML
  V programe boli zrealizované drobné zmeny v štruktúre XML súboru k nového prehľadu pre rok 2012. Zmeny boli vykonané na základe oznámenia DRSR dňa 2.2.2012.
 • Časový vývoj kmeňového údaja
  V časti "Aktualizácia kmeňových údajpv " bola služba "Časový vývoj kmeňového údaja" rozšírená o možnosť vytvorenia tlačovej zostavy.

V-1.893 - 01.02.2012

 • Tlačová zostava "Zákazky"
  V časti "Definitívne spracovanie " boli výberové kritériá tlačovej zostavy "Zákazky" rozšírené o možnosť zadávania intervalu období.
 • RZD - oprava daňového bonusu
  Pri oprave údajov daňového bonusu sa údaj "Oprávnene vyplatený DB" prepočíta zo zobrazených údajov hneď pri prvom zobrazení príslušnej obrazovky. Doteraz sa prepočítaval až pri prvej zmene alebo potvrdení niektorého údaja.
 • Štandardné def. kmeňových výberov
  Inštalačný program prinesie základné štandardné definície vybraných zostáv zo skupiny "Kmeňové zostavy" a "Prehľad MZL po mesiacoch": sú to rôzne typy dovolenkových prehľadov, telefónny zoznam, platové zaradenie a ďalšie. Ak už takéto zostavy existujú, tak ich obsah sa inštaláciou nezmení.
 • ===== Rok 2012 =====
  Táto verzia (1.893) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2012.

V-1.892 - 26.01.2012

 • Prehľad ... platný od 1.1.2012 - XML
  Do programu je zaradené vytvorenie XML súboru pre Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti ..., ktorý je platný od januára 2012.

V-1.891 - 18.01.2012

 • Kmeňové obrazovky nástupu a výstupu
  Kmeňové obrazovky "Oprava nástupu" a "Oprava výstupu" boli doplnené o údaje "Druh pracovného vzťahu" a "Nárok na dovolenku". Dôvodom bolo, že tieto údaje úzko súvisia a pri zmene dátumu nástupu sa automaticky aj na základe druhu pracovného vzťahu prepočítava nárok na dovolenku. Ak dôjde k jeho zmene, program na to upozorní.
 • Hromadná aktualizácia MMZ
  Hromadná aktualizácia mesačných mzdových zložiek je v časti "Hromadne zadané mzdové zložky" rozšírená o možnosť zmeny triedenia súboru v základnom prehliadačí podľa osobného čísla alebo podľa priezviska. Zároveň je v tejto časti doplnená možnosť vyhľadávania a inkrementálneho vyhľadávania podľa osobného čísla alebo podľa priezviska. V častiach "Hromadne zadané mzdové zložky" a "Mzdové zložky za pracovníka" je doplnené tlačidlo "Súčet", ktoré napočíta a zobrazí celkový počet záznamov súboru mesačných dát, počet vybraných záznamov súboru mesačných dát, celkovo spočítateľnú sumu a celkovo spočítateľné hodiny, dni, smeny.
 • Ročné zúčtovanie dane za rok 2011
  Do programu bolo pridané ročné zúčtovanie dane za rok 2011 so všetkými zverejnenými novými tlačivami pre RZD. V programe sú zahrnutú tieto nové tlačivá: potvrdenie o príjme za rok 2011, ročné zúčtovanie preddavkov na daň, potvrdenie o zaplatení dane, Vyhlásenie o poukázaní sumy 2%. Ku dňu vytvorenia tejto verzie však ešte nie sú k dispozícii výklady a poučenia k novej metodike realizácie RZD, preto očakávame v tejto oblasti ešte drobné úpravy alebo zmeny.
 • Obsah záhlavia programu
  V programe je nový parameter CAPTYPE - Typ záhlavia programu, ktorým je možné určiť formu a obsah záhlavia programu (horná lišta okna programu a text úlohy na lište bežiacich úloh). Táto vlastnoť sa dá využiť najmä pri spracúvaní väčšieho počtu licencii na efektívne rozlíšenie bežiacich licencií na lište úloh. Popis možných nastavení je priamo v popise príslušného parametra, ktorý sa nachádza v skupine "Interné pre PS CPK".

V-1.890 - 05.01.2012

 • Určenie rozpadu nepravidelného príjmu
  Ak prvé obdobie rozpadu nepravidelného príjmu má byť iné ako január bežného roka, tak je toto obdobie možné uviesť do poznámky mzdovej zložky nepravidelného príjmu (napr.3532). Toto je možné využiť v prípade, ak sa konateľ, ktorý je aj riadnym zamestnancom, stal konateľom v priebehu roka.

V-1.889 - 04.01.2012

 • Tlačová zostava "Neprítomnosť a PN"
  Tlačová zostava "Neprítomnosť a PN" má upravený výber dát z archívnych súborov v závislosti na zadanom období alebo intervale období.

V-1.888 - 31.12.2011

 • Nové platobné symboly od 1.1.2012
  Typy variabilných symbolov pre drady daní boli rozšírené o dva ďalšie typy určené na úhradu zrážkovej dane (nie zo závislej činnosti!). Typ D má tvar 8100MMRRRR a je určený na úhradu zrážkovej dane s tým, že uvedené obdobie je zhodné s obdobím spracovania miezd (teda napr. pri spracovaní za január 2012 bude mať takýto variabilný symbol tvar 8100012012). Typ E má tvar 8100MMRRRR a je určený na úhradu zrážkovej dane s tým, že uvedené obdobie je obdobie nasledujúce po období spracovania miezd (teda napr. pri spracovaní za január 2012 bude mať takýto variabilný symbol tvar 8100022012).
 • RUZ - výpočet nároku na dovolenku
  V ročnej uzávierke je výpočet nároku na dovolenku realizovaný podľa ustanovení novelizovaného zákonníka práce iba v závislosti na veku zamestnanca. Ak dosiahne v nasledujúcom roku vek 33 rokov, tak má nárok na 5 týždňov, inak 4 týždne.
 • Prepočet nároku na dovolenku
  Do programu bol pridaný nový program na prepočet nároku na dovolenku so zohľadnením všetkých známych neodpracovaných dní. V zostave sa nachádza údaj o vypočítanom nároku, skutočnom čerpaní a aktuálnom zostatku alebo prečerpaní dovolenky. Zostava sa nachádza vo voľbe "Spracovanie / Štandardné zostavy / Dovolenkové prehľady". Zostavu je možné spustiť v ktoromkoľvek období, pričom pri výpočte sa bude predpokladať, že pracovný pomer bude trvať do konca príslušného kalendárneho roka (ak v kmeňových dátach už nie je vopred zapísaný dátum dohodnutého ukončenia pracovného pomeru). Ak sa zostava vytvára v 12 alebo 13 mesiaci, dá program možnosť zapísať vypočítané nároky do kmeňového súboru. Základnú výmeru dovolenky pre rok 2011 a staršie počíta program doterajším spôsobom. Základnú výmeru dovolenky pre rok 2012 a ďalšie počíta podľa novelizovaného zákonníka práce na základe veku zamestnanca.

V-1.887 - 18.12.2011

 • Nové platobné symboly od 1.1.2012
  Od 1.1.2012 je povinnosť používať pri úhrade daní, preddavkov .... nové platobné symboly a to aj pri platbách, ktoré sú v januári realizované za december 2011. Na tento účel sú v programe vytvorené dva nové typy variabilných symbolov: typ B pre tvar 1100MMRRRR . pre úhradu preddavkov na daň a typ C pre tvar 170099RRRR pre úhradu dane z ročného vyúčtovania. Nové variabilné symboly ale aj nové individuálne čísla účtov na daňovej správe je potrebné pred vytvorením prevodných príkazov v januári 2012 zapísať do kódovacej tabuľky prevodných príkazov.
 • Prehľad ... platný od 1.1.2012
  Do programu je zaradené vytvorenie a tlač Prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti ..., ktorý je platný od januára 2012. Tento prehľad sa má podávať mesačne. Platitelia DPH musia aj tento prehľad podávať výlučne elektronicky (od 1.4.2012). V čase zostavenia tejto verzie nie je k dispozícii popis súboru XML, ktorý je potrebné vytvoriť pre elektronické podanie.
 • Hromadná aktualizácia MMZ
  V časti "Vstupy " bola do programu doplnená služba "Hromadná aktualizácia MMZ". Hromadná aktualizácia mesačných mzdových zložiek je funkčná v režimoch "Zápis nových", "Oprava zapísaných " a "Zrušenie zapísaných".
 • Neprítomnosť a PN
  V časti "Definitívne spracovanie " bola do programu doplnená tlačová zostava "Neprítomnosť a PN".
 • Štatistický výkaz ÚNP 1-01
  V programe je aktivované vytvorenie a tlač ročného štatistického výkazu ÚNP 1-01. Program tlačí samostatne titulnú stranu a modul 378 výkazu (aby bolo možné aj na jednoduchých tlačiarňach vytlačiť výkaz obojstranne na jeden papier. Pre účely vyplnenia titulnej strany tohoto (ale aj ďalších výkazov) je potrebné v parametrickom súbore v skupine "ID organizácie" vyplniť parametre ZPOPCIN (slovný popis činnosti organizácie), ZNACE (štatistický kód ekonomickej činnosti SK NACE) a ZKODOK (kód okresu sídla organizácie).

V-1.886 - 02.12.2011

 • Príjem po skončení PV
  Na základe komunikácie so SP bola vykonaná drobná úprava v definícii MZL 5B31 a 5B32 a úprava vo výpočte rozpadu príjmu po skončení poistného vzťahu tak, aby pri príjme počas RD, ktorý súvisí v pracovným vzťahom počas MD, bol tento rozpočítaný do obdobia MD a poistné bolo v obdobiach MD odvedené iba do ÚP (cez "zelený" výkaz). Platí iba vtedy, ak MD bola ukončená po 31.12.2010. Pre MD ukončenú pred 1.1.2011 sa rozpočítavanie nerobí.
 • Rozviazanie prac.pomeru - pers. zostavy
  v časti "Vstupy - Rozviazanie pracovného pomeru" je možné priamo pre aktívneho zamestnanca tlačiť ľubovoľnú z personálnych zostáv vrátane úpravy danej zostavy pred tlačou.

V-1.885 - 21.11.2011

 • Nulové riadky v "Prehľade"
  Na základe požiadavky niektorých správcov dane bola vykonaná úprava v tlači "Prehľadu", ktorá spôsobí, že riadky s hodnotou 0 (nula) zostanú nevyplnené (v príslušných údajoch zostanú iba medzery, resp. predtlačené desatinné čiarky, miesto núl).

V-1.884 - 13.11.2011

 • Nová MZL 577
  Do distribučnej sady bola zaradená nová mzdová zložka 577 - lekárska prehliadka súvisiaca s tehotenstvom. MZL je nadefinovaná v súlade s §144 ods 2 písm a) bod 3: nezapočítava sa do limitu 7 dní na ošetrenie.
 • Rozpočet NP a II.pilier
  V programe bola vykonaná drobná zmena vo výpočte poistných fondov z nepravidelných príjmov a príjmov vyplatených po skončení pracovného pomeru (poistného vzťahu). Ak bol bývalý zamestnanec účastníkom II. piliera, tak pri výpočte rozpadu sa výpočet vykoná tak, ako keby bol zúčastnený iba v I. pilieri - na výkaze tieto sumy nie sú rozdelené ani sa samostatne nemajú kontrolovať na dosiahnutie maxima, .....

V-1.883 - 29.10.2011

 • XML pre "Prehľad"
  Pri tvorbe Prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, ..... je možné vytvoriť aj XML súbor určený pre elektronické podanie prehľadu prostredníctvom portálu DRSR. Program po vytvorení XML súboru dá možnosť tento súbor upraviť a následne dáva možnosť priamo spustiť webový prehliadač so stránkou DRSR na okamžité podanie Prehľadu. Meno vytvoreného súboru je v "nástenke" (clipborad), a preto nie je potrebné si ho zapamätať. Pri vyberaní mena súboru, z ktorého sa majú naplniť údaje prehľadu (po stačení tlačidla "Browse") potom stačí použiť klávesovú kombináciu CTRL+V, ktorá meno vytvoreného súboru priamo vloží do vyhľadávacieho poľa súboru. Následne stačí stlačiť tlačidlá "Open" ("Otvor") a "Vloženie údajov zo súboru".

V-1.882 - 19.10.2011

 • Úprava textu v PP
  V bankovom systéme SLSP po jeho inovácii nastali problémy so spracovním prevodných príkazov, ktoré v texte obsahovali reťazec "MZDY-". Preto pri generovaní PP pre SLSP bol reťazec "MZDY-" nahradený reťazcom "MZDY:".
 • Užívateľské tabuľky
  Do programu sú zaradené užívateľské tabuľky. Práca s nimi vychádza z princípov práce v DOS verzii, ale zahřňa v sebe možnosti WIN prostredia. Definícia výkazov obsahuje aj možnosť importu výkazov z DOS verzie.
 • Príjem počas vyňatia a VPP
  Ak je pracovník vo vyňatí 22 (rodičovská dovolenka), 30 (výkon verejnej funkcie) alebo 90(výkon trestu odňatia slobody) a počas tejto doby má príjem, ktorý sa viaže na platný pracovný vzťah (v prerušení povinnosti platiť poistné), tak sa dátum tohoto vyňatia považuje z pohľadu poistného za ukončenie pracovného vzťahu a príslušný príjem je potrebné zadať MZL 354. Tento bude rozpočítaný do všetkých období trvania pracovného pomeru a k jednotlivým čiastkám bude vypočítané poistné podľa aktuálneho znenia a výkladu k zákonu o sociálnom poistení. Následne bude toto poistné vykázané vo "Výkaze poistného a príspevkov" (nový "Zelený" výkaz). Pre príjmy v tomto období, ktoré sú iba predmetom dane a fondov, ale v skutočnosti sa nevyplácajú (napr. zvýhodnená úroková sadzba pri podnikovej pôžičke), je vytvorená nová MZL 7595.

V-1.881 - 11.10.2011

 • ELDP - viac VZ so SP
  Ak sa pri výpočte miezd vytvorilo v jednom mesiaci viac samostatných vymeriavacích základov pre odvod do fondu starobného poistenia (podľa legislatívnych úprav platných v tomto roku napr. odmena štatutárnemu orgánu popri riadnom PP), program pre prípravu podkladov pre ELDP ich spočíta.
 • Úprava súboru do UCT
  Pri vytváraní väzby do UCT je pre požadovanú úpravu pripraveného účtovného súboru k dispozícii komfortný nástroj umožňujúci vyhľadávať účet, stredisko..., zobraziť súčty a mnoho ďalších funkcií.

V-1.880 - 30.09.2011

 • Personálne zostavy - drobné úpravy
  Štandardný tvar personálnej zostavy bol upravený tak, aby akceptoval aj viacstranové dokumenty s tým, že miesto na podpis je iba na poslednej strane dokumentu (samoyrejme za každého pracovníka). Pri tlači mena je pre správne zobrazenie titulov akceptovaný údaj akademického titulu uvádzaného za menom. Tento titul je možné zadať v personálnej obrazovke OK01 - Menovka. V definícii personálnych zostáv je aj možnosť obnovy tvaru personálnych zostáv z distribuovaného štandardu.
 • Mzdový list - triediace kritériá
  Tlač mzdového listu je rozšírená o možnosť zadávania triediacich kritérií.
 • Operatíva MSD a VYP - opis dát
  Opis dát v operatívnych prehľadoch "Mesačný súbor dát " a "Výpočtový súbor" je rozšírený o rekapitulačné údaje celkovo spočítateľnej sumy a celkovo spočítateľných hodín.

V-1.879 - 21.09.2011

 • Hromadná aktualizácia kmeňa
  Pri hromadnej aktualizácii kmeňa je možné pre hromadnú úpravu číselných údajov určiť aj spôsob a rád zaokrúhlenia. Pred potvrdením aktualizácie je možné vytlačiť si kontrolný opis pripravených zmenených údajov.

V-1.878 - 07.09.2011

 • Kmeňový údaj "Zrážať poistné"
  V číselníku pojmov bola upravená definícia kontroly pojmu NP_ZRA_PO (zrážať poistné) tak, aby sa po zápise údaja v aktualizácii kmeňových údajov aktivovala kontrola na použiteľné kombinácie fondov SP a SDS a tiež aby sa aktivovala pomôcka pre nastavenie zrážania fondov stlačením klávesu F2.
 • Výkaz zdravotného poistenia
  Vo výkaze poistenia na verejné zdravotné poistenie v listinnej podobe bol upravený font pre tlač mailu tak, aby sa umožnilo vytlačenie aj dlhších mailových adries. Pre tlač je použitý fotn odvodený od fontu Arial narrow.

V-1.877 - 29.08.2011

 • Krátenie dní ošetrenia a sprevádzania
  Do programu bol zaradený nový parameter v nastavení SS MZD: S_KPDOS - Krátenie počtu dní ošetrenia a sprevádzania, kotrým je možné nastaviť požiadavku na krátenie príslušného počtu dní u novonastúpených pracovníkov v zmysle nového ustanovenia v zákonníku práce (par. 141 ods.6).
 • MZL 355 - konkurenčná doložka
  Do distribučnej sady je doplnená nová MZL 355 - Náhrada za OZČ (Náhrada za obmedzenie zárobkovej činnosti), ktorou sa rieši vyplatenie náhrady za obmedzenie zárobkovej činnosti podľa nového par. 83a v zákonníku práce.
 • Kontá pracovnej doby
  V programe je zabudovaná kompletná podpora pre všetky nové formy pružnej pracovnej doby, ktorú zavádza do života "veľká" novela zákonníka práce platná od 1.9.2011. Na tento účel sú distribuované nové mzdové zložky 151,152,153 a 5K2 a 5K3. Príslušné zostavy sú v časti "Nepravidelné spracovanie / kontá prac. doby".
 • Hromadná aktualizácia kmeňa
  V programe je aktivovaná voľba "Hromadná aktualizácia kmeňa", ktorá je určená na hromadné nastavenie alebo prepočet niektorého kmeňového údaja. Program dáva možnosť výberu zamestnancov podľa štandardného filtra, dáva možnosť výberu kmeňového súboru, ktorý treba aktualizovať a výber poľa v danom súbore, ktoré je potrebné aktualizovať. V tomto režime nie je možné aktualizovať pole OSCIS = osobné číslo.
 • MVP-počet dní pri dohodách
  V súlade s interným usmernením Sociálnej poisťovne bola tvorba Mesačného výkazu poistenia do SP (červený výkaz) pre riadky dohodára upravená tak, aby v údaji "počet dní" nemohla byť uvedená hodnota nula. Tento prípad mohol nastať vtedy, ak bola práca na dohodu vykonávaná popri riadnom pracovnom pomere a v tomto riadnom pracovnom pomere je celý mesiac prerušenie poistenia alebo dôvod na neplatenie poistenia (napr. rodičovská dovolenka). V takom prípade program do počtu dní zapíše počet dní trvania pracovného vzťahu.
 • Výplatná páska - označenie záp.riadkov
  V parametroch pre nastavenie výplatnej pásky je možné určiť, aké znaky sa majú tlačiť miesto označení "+", "-" resp medzera z definície mzdových zložiek pre položky (riadky pásky), ktoré obsahujú zápornú sumu.
 • Nástup - nastavenie ako dohodár
  Pri zadávaní údajov nového pracovníka vo voľbe "Nástup" je možné určiť, či sa má vykonať základné nastavenie kmeňových údajov ako pre dohodára.
 • Výber v aktualizácii kmeň. údajov
  Pri aktualizácii kmeňových údajov je možné vybrať pracovníkov podľa rôznych kritérií. V niektorých prípadoch po takomto výbere nebolo akceptované základné nastavenie prístupu ku strediskám. Problém bol identifikovaný a odstránený.
 • Proces tvorby mzd. listu
  Výpisy počas vytvárania mzdového listu boli upravené tak, aby boli ľahšie čiateľné a dávali lepší obraz o tom, s akými dátami práve program praduje. Vypisovanie obdobia spracúvaných dát je možné vypnúť / zapnúť stlačením tlačidla "q". Výpočet je možné prerušiť stlačením tlačidla ESC.
 • Parametre ŠV P-204
  Pri úprave parametrov pre zostavenie štatistického výkazu P-204 sa v niektorých prípadoch neštandardné parametre do definície nezapísali. Problém bol identifikovaný a odstránený.
 • Časový vývoj kmeňového údaja
  Počas aktualizácie základných kmeňových údajov pracovníka je možné získať prehľad o časovom vývoji kmeňového údaja, ktorý sa práve aktualizuje. Zobrazenie časového vývoja je možné stlačením tlačidla "Časový vývoj údaja" alebo stlačením tlačidla F3. Po zhromaždení potrebných údajov program umožní zobraziť všetky údaje, iba tie údaje, kedy došlo ku zmene, alebo v prípade numerických údajov zobrazí graf vývoja / priebehu hodnoty daného údaja.

V-1.876 - 19.07.2011

 • Nová skupina MZL 65
  V číselníku mzdových zložiek bola vytvorená nová skupina 65 - Sociálne príspevky. V tejto skupine je nadefinovaná mzdová zložka 6550 - Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa par.50a zákona 5/2004. Tento príspevok je predmetom dane z príjmu podľa par.5, je súčasťou VZ pre zdravotné poistenie a nie je súčasťou VZ pre sociálne poistenie.
 • Personálne zostavy
  Do programu sú zaradené základné personálne zostavy. Program umožňuje ich užívateľskú definíciu vo voľbe Císelníky / Definičné číselníky SS MZD / Personálne zostavy", ale tiež aj vo voľbách pre tlač. Vlastnú tlač personálnych zostáv pre jedného pracovníka môžme zvoliť tlačidlom "Tlač" v aktualizácii kmeňových údajov. Hromadnú tlač s možnosťou výberu a triedenia zamestnancov je možné realizovať vo voľbe "Spracovanie / Personálne zostavy". Pri vlastnej tlači je možné "telo" každej personálnej zostavy pred tlačou "editovať". Tým je umožnené pred vytlačením doplniť napr. ďalšie dohodnuté podmienky v pracovnej zmluve alebo predmet k dohode o vykonaní práce. Inštalačný program prinesie základné definície pre pracovnú zmluvu, DVP, DPČ, rozviazanie pracovného pomeru, výpoveď, ... Tieto definície je možné si upraviť alebo skopírovať a upravovať vzniknuté kópie.
 • Prehľad MZL po mesiacoch
  V časti "Rekapitulácie " bola do programu doplnená tlačová zostava "Prehľad MZL po mesiacoch". Pomocou programu je možné definovať prehľady mzdových zložiek v intervale maximálne 12 po sebe nasledujúcich období vrátane možnosti definovania triediacich a súčtovacích kritérií. Do distribučnej sady boli doplnené vzorové prehľady "Daňový bonus", "Prehľad čerpania dovoleniek - bežný rok", "Prehľad čerpania dovoleniek - minulý rok", "Prehľad čerpania dovoleniek - dodatková" a "Prehľad čerpania dovoleniek - spolu".
 • Zápočet dôb pre dovolenky
  V časti "Nepravidelné spracovanie " bola do programu doplnená tlačová zostava "Zápočet dôb pre dovolenky".

V-1.875 - 12.07.2011

 • Definitívny výpočet - zápis do protokolu
  Do protokolu spracovania sa zapisuje informácia o spustení definitívneho výpočtu miezd. Ako doplnková informácia sa uvedie, koľko zamestnancov bolo spočítaných. Ak je spočítaný jediný zamestnanec, uvedie sa aj jeho osobné číslo.
 • Výkaz preddavkov na zravotné poistenie
  Pri vytváraní výkazu program kontroluje a požaduje vyplnenie údajov "telefón" a "mail".

V-1.874 - 10.07.2011

 • Životné minimum, daňový bonus
  V programe sú nastavené aktuálne hodnoty konštánt, ktoré vyplývajú zo stanovenia hodnoty životného minima s platnosťou od 1.7.2011. Zmenená je hodnota životného minima na sumu 189.83 EUR a hodnota daňového bonusu na 20.51 EUR.
 • Výkaz preddavkov na zravotné poistenie
  Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou vydal vo Vestníku č. 5/2011 aktualizáciu Metodického usmernenia č.3/3/2008. Predmetom aktualizácie je rozšírenie výkazu preddavkov v listinnej i elektronickej forme o celkový počet zamestnancov poistených vo všetkých zdravotných poisťovniach. Ďalej sa ustanovuje, že zamestnávateľ je povinný podávať výkaz v elektronickej podobe, ak má celkovo (vo všetkých poisťovniach spolu) 3 a viac zamestnancov, ktorí sú zdravotne poistení. Podľa usemernenia ÚDZS by sa výkaz v aktualizovanej podobe mal predkladať už za máj 2011, avšak vzhľadom na jeho neskoré a nevhodné zverejnenie jednotlivé zdravotné poisťovne individuálne upravujú túto povinnosť na neskorší termín. Progam vytvára výkaz v listinnej aj elektronickej podobe podľa tohoto usmernenia počnúc obdobím spracovania máj 2011.
 • Práca 2-04
  V programe je aktivované vytvorenie a tlač stvrťročného štatistického výkazu Práca 2-04. Program tlačí samostatne titulnú stranu a modul 5 výkazu (aby bolo možné aj na jednoduchých tlačiarňach vytlačiť výkaz obojstranne na jeden papier. Pre účely vyplnenia titulnej strany tohoto (ale do budúcna aj ďalších výkazov) sú do súboru parametrov v skupine "ID organizácie" pridané nové parametre ZPOPCIN (slovný popis činnosti organizácie), ZNACE (štatistický kód ekonomickej činnosti SK NACE) a ZKODOK (kód okresu sídla organizácie).
 • TREXIMA za 2.Q
  Vo vytváraní výkazu TREXIMA za 2. štvrťrok bola chyba, ktorá sa prejavila hlásením: premenná RQRO nebyla nenalezena. Problém je odstránený.

V-1.873 - 18.06.2011

 • Výstupný list - poznámky
  Ak sa výstupný list vyhotovuje pre jediného pracovníka (nie hromadne), tak program dá možnosť zapísať na jeho koniec poznámky vo forme voľného textu v rozsahu cca 10 riadkov.
 • Kontrola ukončovacej MZL
  Do nastavenia SS MZK bol pridaný nový parameter S_PKZUMZL - kontrola zakladajúcej a ukočujúcej MZL pre PN. Ak je nastavený na hodnotu "A", tak sa pri ukončovaní PN kontroluje zhodnosť MZL, ktorá PN založila a MZL, ktorá PN ukončuje. Pri nezhode program zapíše oznam o nezhode do chybového protokolu.
 • Zostava zrážok a zákaziek
  Do zostáv z definitívneho spracovania bola zaradená zostava zrážok a zostava zákaziek. Zostava zrážok umožňuje výber zrážok zrealizovaných, nezrealizovaných alebo všetkých a umožňuje triedenie a súčtovanie podľa stredísk alebo výplatných miest. Zostava zákaziek umožňuje výber zákaziek, určenie masky pre medzisúčty, voľbu triedenia a voliteľný rozpis za pracovníkov, ktorí na danej zákazke pracovali.

V-1.872 - 23.04.2011

 • Užívateľské výbery
  V časti "Spracovanie" bola pre tlač zostáv kmeňového súboru pracovníkov do programu doplnená voľba "Užívateľské výbery". Pomocou programu je možné definovať užívataľské výbery z kmeňového súboru pracovníkov (výber polí zostavy, triedenie, súčty). Do distribučnej sady boli doplnené vzorové užívateľské výbery "Zoznam pracovníkov", "Platové zaradenie", "Dovolenkový prehľad" a "Telefónny zoznam". Súčtové hodnoty pre zadané triediace a súčtovacie kritériá sa vytvárajú za polia "Mzdová sadzba", "Osobné ohodnotenie", "Záloha trvalá", "Dovolenka-nárok", "Dovolenka z M.R", "Dodatková dovolenka ", "Čerpanie R.dovolenky", "Čerpanie dov.z MR", "Čerpanie D.dovolenky", "Hodiny sprev. RP" a "Hodiny ošetr/vyšet".

V-1.871 - 09.04.2011

 • MVZP - nová forma mesačného výkazu
  Pre vykazovanie preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie v listinnej forme je v programe doplnená nová forma tohoto výkazu v súlade s metodickým usmernením 3/2/2008, ktoré bolo aktualizované vo vestníku číslo 2/2011 Úradu na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podstatnou zmenou je, že listinná forma obsahuje už iba jednu stranu, nakoľko pri listinnej forme je možné mať najviac dvoch zamestnancov. Nová forma sa má použiť pre vykazovanie preddavkov od januára 2011. Už vyhotovené výkazy za mesiace január - marec 2011 nie je potrebné vyhotoviť nanovo.
 • Operatíva účtovného súboru-výber dát
  V operatíve účtovného súboru je rozšírená možnosť výberu kokrétneho súboru podľa typu vytvorenia: predbežný, riadny alebo exportovaný. V prípade exportovaného je možnosť vybrať jeden súbor zo všetkých skutočné exportovaných.

V-1.870 - 04.04.2011

 • Mzdový list - denné vymeriavacie základy
  V mzdovom liste, ktorý obsahuje údaje aj z roku 2011, sa už neuvádza údaj "DNP_DVZ - Denný vymeriavací základ pre dávky NP". Tento údaj vypočítava od tohoto roku už iba SP.
 • Páska z kontrolného výpočtu
  Tvorba výplatnej pásky bola upravená tak, že páska vytvorená v režime zadávania mesačných mzdových zložiek použije pre výpočet zostatku dovolenky údaje z kontrolného výpočtu.
 • Vstup MMZ - kmeňové údaje
  Do kmeňových údajov, ktoré je možné aktualizovať priamo pri zadávaní mesačných mzdových zložiek, bol pridaný údaj "Kontrolovať min. mzdu". Pre dohodárov sa tento údaj nastaví automaticky na hodnotu "N".

V-1.869 - 27.03.2011

 • Mzdový list pre bývalého zamestnanca
  Pre umožnenie tlačenia mzdového listu aj pre zamestnanca, ktorý už dávnejšie opustil organizáciu a bol už presunutý do "archívu", je možnosť pri výbere množiny zamestnancov vybrať aj voľbu "Celý súbor", ktorá zahřňa pre takéto prípady aj "archívnych" zamestnancov.
 • EVP-Elektronické pásky - heslo
  Ak sa po vytvorení elektronických pások požaduje automatické rozoslanie mailom, je možné určiť, že pred odoslaním sa majú pásky skomprimovať (spakovať) a prípadne je možné určiť aj ochranu takéhoto súboru heslom. Požiadavka na komprimáciu sa zadáva v parametroch alebo kmeňových údajoch na obrazovke OK02, požadované heslo sa zadáva v kmeňových údajoch na obrazovke OK02.

V-1.868 - 23.03.2011

 • Hlásenie ... nový vzhľad
  Vytvorenie Hlásenia o vyúčtovaní dane ... za rok 2010 má nový vzhľad, ktorý umožňuje samostatne vytvoriť podklady pre Hlásenie, opravovať ich, kontrolovať zdroje k údajom hlásenia, ..... Funkčnosť výpočtu a prípravy súboru zostáva nezmenená.
 • Potvrdenie o príjme pre bývalého zamest.
  Pre umožnenie tlačenia potvrdenia o príjme aj pre zamestnanca, ktorý už dávnejšie opustil organizáciu a bol už presunutý do "archívu", je možnosť pri výbere množiny zamestnancov vybrať aj voľbu "Celý súbor", ktorá zahřňa pre takéto prípady aj "archívnych" zamestnancov.
 • Vstup MMZ - údaj o vzniku PPV
  V operácii "Vstup mesačných mzdových zložiek" je do oblasti osobných údajov pracovníka pridaný aj údaj o vzniku PPV (pracovno-právneho vzťahu). Ak tento vznikol v aktuálnom roku, je údaj podfarbený zelenou farbou.
 • Aktualizácia kmeňa-počet obrazoviek
  V operácii "aktualizácia kmeňa" bol zvýšený maximálny počet aktívnych obrazoviek na 29. Ak by bol tento počet prekročený, program na túto skutočnosť upozorní aj s informáciou, ktoré obrazovky z tohoto dôvodu nie sú aktivované.

V-1.867 - 17.03.2011

 • Vstup MMZ - kláves F3 a kontroly
  Pri zápise mesačných mzdových zložiek je doplnená funkcionalita klávesu F3 na údajoch stredisko, zákazka, zrážka, sadzba, kód zahraničnej meny a text. Táto funkcionalita umožní stlačením klávesu F3 do príslušného údaja automaticky vložiť takú hodnotu, ktorá bola naposledy použitá pri zápise. Napríklad pri zapisovaní prác na stredisko sa posledné použité stredisko vnútorne zapamätá a pri zapisovaní ďalšej mzdovej zložky ho netreba písať, ale stačí stlačiť kláves F3. Súčasne je aktivovaná plná kontrola na príslušné číselníky a ponuka z nich pri údajoch stredisko a zákazka.
 • Tlač pások - dodatočný výber pracovníkov
  Ak je v systéme aktivované vytváranie elktronických výplatných pások, tak pri tlači bežných pások a sáčkov dá program možnosť dodatočného výberu pracovníkov: umožní vybrať iby tých, ktorým sa nevytvára elektronická výplatná páska.

V-1.866 - 13.03.2011

 • Nepravidelné príjmy-zmena v rozpočítaní
  Pri výpočte poistného z nepravidelných príjmov konateľa bola na základe stanoviska SP zo dňa 13.3.2011 vykonaná úprava v rozpočítaní prjmu na jendotlivé mesiace tak, že pre určenie meisaca, v ktorom bolo odvedené z maxima sa poižije miesto vymeriavacieho základu, z ktorého sa skutočne poistné odviedlo, nekráttený vymeriavací základ. V prípade vyšších príjmov a súbehu s riadnym pracovným vzťahom tak dôjde k rozpočítaniu na menší počet mesiacov a odvod za organizáciu bude vyšší.

V-1.865 - 10.03.2011

 • Hlásenie ... za rok 2010-súbor
  Program pre tvorbu "Hlásenia ..." za rok 2010 je upravený tak, že súbor, ktorý sa môže vygenerovať a použiť ako príloha k hláseniu, je vytváraný v novej štruktúre zverejnenej pre rok 2011 (za rok 2010). Opäť po vytvorení súboru program vytlačí aj krátky návod na použitie takto vzniknutého súboru v súlade s usmernením zverejneným na stránkach drsr.sk .
 • RZZP za rok 2010 - kategória pracovníka
  V programe ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2010 je rozšírená štruktúra súborov o údaj "Kategória pracovníka". Nalpnenie údaja hodnotami z kmeňového súboru pracovníkov sa vykoná pri vstupe do programu v prípade aktivovania služby "Je potrebné aktualizovať zoznam pracovníkov v súbore pre ročné zúčtovanie ?". Tlačové zostavy zoznamu pracovníkov "Potvrdenie...","Ročné zúčtovanie..." a "Nepožiadali..." majú údaj "Kategória pracovníka" doplnený ako triediace a súčtovacie kritéruim.

V-1.864 - 06.03.2011

 • SP MvP - kontrola rodných čísel
  Vzhľadom na prísnejšie kontroly na formálnu štruktúru rodného čísla pri prijímaní MvP cez portál Sociálnej poisťovne sme zaradili do vytvárania MvP (červeného) konrolu na formálnu správnosť rodného čísla. Táto kontrola je silnejšia ako kontrola pri zavdávaní rodného čísla do kmeňových údajov pracovníka. Program iba upozorní na to, že pri uvedených rodných číslach môže dôsť k chybovému hláseniu pri preberaní výkazu do Sociálnej poisťovne a súbor XML vytvorí.

V-1.863 - 03.03.2011

 • RZZP - Oznamenie zamestnancovi
  V tlačive "Oznámenie výsledku RZZP zamestnancovi" bol rozšírený rozsah údaja "Poistné zamestnanca z ročného zúčtovania" na väčší počet miest pred desatinnou čiarkou.

V-1.862 - 28.02.2011

 • Štandardné tlačové zostavy
  V časti "Spracovanie", "Štandardné zostavy" boli do programu doplnené zostavy "Tvorba a čerpanie náhradného voľna", "Potvrdenie o príjme" a "Kalendáre".
 • Iné príjmy konateľa
  Prax doniesla potrebu spracovať aj iné príjmy konateľa s pravidelným príjmom - napr. zvýšenie zakladu dane za používanie vozidla. Na ten účel bola rozšírená štruktúra algoritmov mzdových zložiek o nový údaj: "Príjem konateľa s pravidelným príjmom". Ak sa v algoritme mzdovej zložky v tomto údaji uvedie "A", tak príslušná sumy z danej mzdovej zložky bude pripočítaná do vymeriavacieho základu pre odvod do fondov SP pre rolu konateľa. Ako ríklad je v distribučnej sade nadefinovaná mzdová zložka 75K1 pre zvýšenie základu dane z dôvodu použitia vozidla konateľom.

V-1.861 - 21.02.2011

 • Oprava niektorých konštánt
  V programe boli opravené niektoré konštanty v súvislosti s RZZP a RZD (iba pre určenie výšky zamestnaneckej prémie) na základe zverejnených príkladov ich výpočtu.

V-1.860 - 20.02.2011

 • RZZP za rok 2010
  V programe je k dispozícii druhá verzia ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2010, ktorá umožňuje vytlačenie všetkých dokladov potrebných k RZZP za rok 2010. V tejto verzii je zrealizované vytvorenie súborov 541 a 542 v štruktúre platnej pre RZZP za rok 2009, nakoľko ku dnešnému dňu neboli zverejnené nové štruktúry týchto súborov.

V-1.859 - 16.02.2011

 • Tlačové zostavy "Deti pracovníkov"
  V časti "Spracovanie", "Štandardné zostavy" bola do programu doplnená skupina zostáv "Deti pracovníkov".
 • Výkazy do SP
  Do programu sú doplnené upravené formuláre pre mesačný výkaz do Sociálnej poisťovne (MVP-červený) a nový výkaz poistného a príspevkov (VPP-zelený). XML súbor je vytvorený iba v testovacej verzii, nakoľko k dnešnému dňu ešte nie je k dispozícii kontrolný program pre preberanie XML k VPP cez elektronickú podateľňu SP. Ten by mal byť umiestnený na web SP 17.2.2011 a mal by akceptovať XML vytvorené podľa dohodnutej schémy. Pre realizáciu platby na základe VPP je do číselníka mzdových zložiek pridaná nová MZL 90SN - Celková suma poistného z nepravidelných príjmov, ktorá sa automaticky vygeneruje pri vytvorení výkazu VPP. V jej texte je číslo výkazu, ktoré je potrebné použiť ako SS pri platbe. V kódovacej tabuľke prevodných príkazov je v distribučnej sade nový prevod z MZL 90SN s novým typom SS (špecifického symbolu) B=SS prevzatý z textu poznámky na mzdovej zložke v súbore VYP. Túto definíciu je potrebné upraviť: zapísať správny aktuálny účet sociálnej poisťovne a správne symboly platby. Tento prevod je splatný do 8. dňa mesiaca nasledujúceho po výplate miezd!
 • Upravený výpočet odvodov z nepr.príjmov
  Výpočet odvodov z nepravidelných príjmov bol upravený podľa oznámenia novej metodiky určenia cieľových období pre rozpočítanie príjmu z workshopu dňa 14.2.2011. Podľa zmeneného výkladu sa suma nepravidelného príjmu rozpočítava do mesiacov, v ktorých ešte nebol vykonaný odvod z maximálneho vymeriavacieho základu, ale do úvahy sa berie iba odvod y nepravidelných príjmov. Odvod z pravidelných príjmov sa pre tento účel nezarátava.
 • Hlásenie a prehľad
  Do programu sú doplnené zostavy "Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch ..." aj za rok 2011 a "Hlásenie o vyúčtovaní dane ..." za rok 2010. Zatiaľ nie je k dispozícii súbor s údajmi časti V, nakoľko ku dňu 13.2.2011 ešte nie je známa požadovaná štruktúra tohoto súboru pre dáta za rok 2010.

V-1.858 - 09.02.2011

 • Nové mzdové zložky 2341 a 2351
  Pre možnosť zadávania odmeny alebo náhrady za pracovnú pohotovosť zadaním sadzby a počtu hodín boli do distribučnej sady pridané nové mzdové zložky 2341 a 2351.
 • On-line update - aut.ukončenie programu.
  Ak sa pri on-line update zvolí možnosť okamžitej reinštalácie programu, tak program automaticky skončí svoju činnosť do 15 sekúnd od spustenia inštalačného programu.
 • Tlačové zostavy "Veková štruktúra"
  V časti "Spracovanie", "Štandardné zostavy" bola do programu doplnená skupina zostáv "Veková štruktúra".
 • Vyňatie 22 a zdrav. poistenie
  Ak vyňatie typu 22 (=rodičovská dovolenka) nastalo pred prvým dňom vykazovaného mesiaca a v danom mesiaci nevznikol vymeriavací základ pre odvod zdravotného poistenia, tak sa daná osoba do výkazu poistného vôbec nevygeneruje (podľa zákona nie je v tom čase pre účely zdravotného poistenia zamestnancom). Odhlásenie a následné prihlásenie do príslušnej zdravotnej poisťovne je potrebné urobiť mimo program podľa pokynov tej-ktorej zdravotnej poisťovne.

V-1.857 - 08.02.2011

 • SP MvP - aktivácia portálu SP
  Pri vytvorení mesačného výkazu do SP je možnosť priamo z programu aktivovať elektronickú podateľňu Sociálnej poisťovne. Meno súboru, ktorý je potrebné odoslať, je umiestnené v schránke (clipboard) a je možné ho do poľa pre meno súboru vložiť stlačením klávsov CTRL+V.
 • SP MvP - súbeh PP a konateľ
  V programe bol upravený postup výpočtu mzdy pri súbehu riadneho pracovného vzťahu a pravidelne odmeňovaného konateľa tak, aby vytvorený mesačný výkaz bo správny v papierovej i elektronickej podobe. Zmena sa dotkla programu pre výpočet miezd, tabuľky fondov a programu pre zostavenie mesačného výkazu.

V-1.856 - 06.02.2011

 • Aktualizácia kmeňa - triedenie
  Pri aktualizácii kmeňa je možné zmeniť triedenie údajov podľa osobného čísla (základný nastavený štandard) alebo podľa priezviska. Pri vyhľadaní zamestnanca podľa priezviska sa automaticky nastaví triedneie podľa priezviska.
 • Programové zablokovanie zrážkovej dane
  Výpočet mzdy od januára 2011 bez ohľadu na nastavenie parametra S_DANZDAUT - Automaticky daniť zrážkovou daňou zrážkovú daň počítať nebude.
 • Zrýchlepie potvrdenia ...
  Vykonávanie programu pre tlač potvrdení o príjmoch, preddavkoch z príjmov a daňovom bonuse bolo zrýchlené. Zrýchlenie sa nemusí prejaviť vo všetkých prevádzkových podmienkach. V dobre nastavených sieťach sa zrýchlenie prejaví v menšej miere.
 • Zrýchlenie nápočtu dôb počas URS
  Proces napočítavania odpracovaných dôb počas ročnej uzávierky bol zrýchlený a priebežne sa zobrazuje postup výpočtu.
 • APS SlSP
  Do programu je pridaný export platobných údajov pre systém APS Slovenskej sporiteľne.

V-1.855 - 01.02.2011

 • Výpočet konateľa a odvod do ZP
  Pri výpočte MZL 3532 a 354, ak majú v nápočtoch nastavený aj odvod do ZP, tak sa ZP odvedie v období, v ktorom je príslušná mzdová zložka zúčtovaná (vypočítaná) spolu s prípadnými inými sumami, z ktorých sa odvádza poistné na verejné zdravotné poistenie.
 • SP MvP - oprava chyby-dohodár
  Program do noveho výkazu MvP do SP nezaradil hodnoty vypočítaných odovodov za dohodára. Problém bol identifikovaný a odstránený.
 • ===== Rok 2011 =====
  Táto verzia (1.855) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2011.

V-1.854 - 31.01.2011

 • SP MvP - pravidelne odm.konateľ
  Do mesačného výkazu odvodov do SP sa pre pravidelne odmeňovaného konateľa (mzdová zložka 3531) vytvorí samostatný riadok v súlade so súčasne známym výkladom SP.
 • RZZP za rok 2010
  V programe je k dispozícii prvá verzia ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2010. Táto verzia umožňuje vytlačenie "potvrdenia" (Doklad o výške príjmu a preddavkoch na poistné za rok 2010).
 • Mzdový list
  Do mzdového listu bol pridaný údaj "Čiastkový základ dane". Všetky priemery sú zobrazované na 4 desatinné miesta.
 • Materská dovolenka - 5101, 5B31
  Mzdová zložka 5101 aj 5B31 bola upravená tak, že do kľúča poznámky 2 je možné zadať medzeru (=riadna materská dovolenka 34 týždňov), alebo O (=materská dovolenka osamelej matky 37 týždňov) alebo P (= materská dovolenka pri narodení dvoch a viac detí 43 týždňov). Adekvátne je upravený číselník mzdových konštánt: mzdová konštanta MDLEN má aktualizované počty dní MD pre jednotlivé typy s platnosťou od 2011/01. "Staré" MD, ktoré vznikli v roku 2010 a neukončili sa k 31.12.2010, je potrebné "predĺžiť" manuálne vo voľbe Uzávierky / Špeciálne činnosti / B-Aktualizácia PN. V príslušnom riadku, ktorý zodpovedá predmetnej MD, treba upraviť dátum "DO" na správnu hodnotu.
 • SP MvP - nová XML schéma
  XML súbor pre mesačný výkaz poistného a príspevkov do SP je generovaný podľa zmenenej štruktúry platnej od januára 2011. Označenie verzie schémy je MVP-v2011.

V-1.853 - 22.01.2011

 • Poistné z nepravidelných príjmov
  Výpočet mzdy bol upravený tak, aby sa v zmysle novelizácie zákona 461/2003 správne vypočítali poistné odvody z príjmov vyplatených po skončení pracovného vzťahu a z nepravidelných príjmov. Výpočet je realizovaný podľa zákona 461 a výkladu MPSVaR zo dňa 21.01.2011. Z prevádzkového pohľadu si táto úprava vyžidala vznik dvoch nových súborov (MZxxxNPH.dbf a MZxxxNPP.dbf), v ktorých sú ukladané údaje potrebné pre ďalšie výpočty a vytvorenie nového "Výkazu poistého a príspevkov". Pre potreby zobrazenia týchto údajov v tlačovej podobe bola v časti "Spracovanie / Definitívne spracovanie / Výkazy poistného" pridaná nová zostava "Súpis poistného z nepravidlených príjmov SP". Pre potreby operatívneho zobrazenia týchto údajov bola v časti "Operatíva" pridaná nová voľba "Poistné z nepravidelných príjmov". Ak má užívateľ povolenie na vykonávanie špeciálnych činností, môže v tejto voľbe vykonať aj niektoré priame úpravy zaznamenaných údajov.
 • Zmena vo výpočte miním VZ do SP
  Pri výpočte odvodov do poistných fondov sociálneho poistenia sa od 1.1.2011 nepoužívajú minimá VZ. Táto úprava je realizovaná programovo a teda nie je potrebná zmena v tabuľke poistných fondov.
 • Výpočet DVZ
  Výpočet denného vymeriavacieho základu pre účely výpočtu náhrady príjmu pri DPN bol zmenený podľa nového znenia zákona 462/2003.
 • Štatistický výkaz ISCP - TREXIMA
  Do programu bolo doplnené vytvorenie štatistického výkazu ISCP (TREXIMA) podľa posledných známych požiadaviek. Program umožňuje okamžité odoslanie výkazu do firmy TREXIMA mailom alebo priamou aktiváciou elektronickej podateľne firmy TREXIMA.
 • Nové a upravené zmdové zložky
  Pre správny výpočet poistných odvodov z nepravidelných príjmov a z príjmov po skončení pracovného vzťahu boli do číselníka mzdových zložiek pridané nové mzdové zložky 3531,3532,354 a celá skupina MZL 90*H, 90*I, ..., 90*P. Pre správny výpočet a zdanenie vreckového pri zahraničných služobných cestách boli do čísleníka mzdových zložiek doplnené nové mzdové zložky 75V a 75VP. Z dôvodu zmien v zákone 461 (o sociálnom poistení) boli upravené nápočty do fondov v predmetných mzdových zložkách.

V-1.852 - 07.12.2010

 • Mesačný výkaz do SP
  SP bez upozornenia zmenila kontroly vo vstupnom XML súbore s údajmi mesačného výkazu. Dôsledkom ich úpravy je skutočnosť, že výkaz vyhotovený bežnou technikou neprejde a je odmietnutý s chybovou správou typu "Orientačné číslo môže mať maximálne 30 znakov", i keď samotné orientačné číslo obsahuje iba jednu alebo dve číslice. Oficiálny popis štruktúry na stránke sociálnej poisťovne však neobsahuje žiadne zmeny. Skusmo sa zistilo, že výkaz prejde, ak sa z daného údaja odstránia koncové medzery (predchádzajúca verzia však tieto medzery vyžadovala). Vzhľadom na to, že do SP nie je možné sa dovolať a na mailové otazky nikto neodpovedá, urobili sme rýchlu úpravu XML súboru s mesačným výkazom, ktorej predmetom je iba odstránenie koncových medzier v orientačnom čísle. Ostatné údaje zostávajú bezo zmeny. Testovací súbor vytvorený po tejto úprave cez testy SP prešiel. Vzhľadom na absenciu popisu zmien zo strany SP však táto úprava nemusí zaručiť úspešné podanie výkazu.

V-1.851 - 29.11.2010

 • Zostava "Potvrdenie pre ND"
  V skupine zostáv nepravidelného spracovania bola do programu doplnená zostava "Potvrdenie pre nárok na ND". Program sám určí rozhodné obdobie, pripraví rok a hodnoty VZ pre tlač a v prípade, že vznik poistenia aj nároku na ND je v tom istom mesiaci, program pripraví z kmeňových údajov predpokladaný VZ. Všetky údaje je možné pred tlačou v prehľadnej forme zmeniť a následne vytlačiť. IČZ pre tlač potvrdenia sa preberá priamo z mesačného výkazu poistného.
 • Zostava "Náhrady príjmu pri DPN"
  V skupine zostáv likvidácií DPN bola do programu doplnená zostava "Náhraddy príjmu pri DPN".

V-1.850 - 15.11.2010

 • Zápočet odpracovanej doby
  V skupine zostáv z nepravidelného spracovania bola do programu doplnená zostava "Zápočet odpracovanej doby".
 • Rozviazanie pracovného vzťahu
  Po zapísaní dátumu rozviazania pracovného vzťahu sa vykoná prepočet nároku na dovolenku v bežnom roku. Ak po tomto prepočte dôjde k "prečerpaniu dovolenky", program na to upozorní. Riešenie však zostáva na rozhodnutí organizácie, ako v takýchto prípadoch postupovať.
 • Výstupný list pracovníka
  V skupine zostáv z nepravidelného spracovania bola do programu doplnená zostava "Výstupný list pracovníka".
 • Štandardné zostavy - Pohyb pracovníkov
  Do programu bola doplnená celá skupina zostáv "pohyb pracovníkov", ktorá obsahuje tieto zostavy: - Stav pracovníkov - Vyňatí pracovníci - Nastúpení pracovníci - Vystúpení pracovníci Každú zostavu je možné vytvoriť z údajov podľa vybraného ľubovoľného intervalu období s medzisúčtami po strediskách alebo výplatných miestach a s možnosťou exportu do rôznych textových formátov vrátane HTML a s možnosťou exportu do EXCELu.
 • Špeciálne činnosti
  Časť programu "Špeciálne činnosti" je doplnená o tieto voľby: - Editor výpočtového súboru - Aktualizácia súboru PN - Automatické spárovanie PN a LPN - Dátumová kalkulačka

V-1.849 - 04.11.2010

 • Tabuľky hodnôt pri inštalácii
  Pri inštalácii sa automaticky vždy aktualizujú tabuľky DANM a MINMN bez ohľadu na typ inštalácie. Doteraz sa tak dialo iba pri neespresnej inštalácii. Zvyšné distribuované tabuľky hodnôt sa aktualizujú v neexpresnej inštalácii na základe otázky. V expresnej inštalácii sa ponechávajú bezo zmeny.
 • Minimálna mzda pre rok 2011
  Nariadením vlády 408 z 13.10.2010, ktoré bolo uverejnené v čiastke 156 Z.z. dňa 29.10.2010 sa stanovuje suma minimálnej mzdy s platnosťou od 1.1.2011 na hodnotu 317 eur za mesiac resp. 1,822 eura za každú odpracovanú hodinu. V distribučnej verzii sú na tieto hodnty nastavené konštanty MINMZDAM a MINMZDAH s platnosťou pre rok 2011.

V-1.848 - 24.10.2010

 • Oprava DDP a daňový odpočet
  Ak sa vykonala manuálna oprava DDP (napr pri vrátení príspevku) a daný pracovník už nemá žiaden aktívny záznam pre zasielanie príspevkov na DDP, tak program určil spôsob použitia DDP podľa starej metodiky a príspevok zamestnanca použil na úpravu základu dane (preddavku). Program bol upravený tak, aby v takomto prípade sumu opravy pre úpravu základu dane nepoužil.
 • Elektronická výplatná páska
  Do programu je zaradená úplne nová možnosť vytvorenia výplatnej pásky vo formáte vhodnom na bezproblémové zobrazovanie pásky v ľubovoľnom počítačovom prostredí a tiež na umožnenie zasielania takejto pásky zamestnancom alebo do pobočiek. Páska je vytváraná vo formáte HTML, čo umožňuje použiť vlastné prostriedky na zvýšenú ochranu pri zasielaní mailom. Pre aktiváciu EVP v plnom rozsahu je potrebné v kmeňových údajoch pracovníkov, ktorým sa majú pásky vytvoriť, uviesť požiadavku na vytvorenie elektronickej pásky a prípadne mailovú adresu, kam sa majú pásky odoslať. Toto je možné v kmeňovej obrazovke OK02 alebo OK05. V parametroch je tiež možné nastaviť všeobecný parameter EVP_ALL na hodnotu "A", čo potom znamená, že EVP sa bude vytvárať všetkým pracovníkom bez ohľadu na to, či uvedený údaj v kmeni majú nastavený alebo nie. Ďalej je potrebné v parametroch určiť adresár, do ktorého sa takéto pásky budú vytvárať (pre každého zamestnanca sa tvorí samostatný súbor). Ak požadujeme aj automatické rozosielanie pások, musíme v parametroch určiť meno a prístupové kódy do SMTP (poštového) servera, ktorý sa na rozosielanie bude používať. Počas vytvárania elektronických pások sa v zvolenom adresári (podľa parametrov) pre každé obdobie vytvorí jednoduchá webová stránka so súpisom EVP generovaných v danom období a rekapitulačný súbor v tvare DBF, XLS, TXT a CSV,

V-1.847 - 19.10.2010

 • Operatívne informácie
  V programe bol zjednotený spôsob filtrovania operatívnych informácií v prípade, že v heslách sú nastavené obmedzenia na používanie stredísk, takto: ak vo výberových podmienkach nie je uvedené stredisko, tak sa obmedzenie z hesiel použije iba na výber pracovníkov v kmeňovom súbore a zobrazené sú všetky údaje príslušného operatívneho prehľadu (napr. MSD - mesačné mzdové zložky - sú zobrazené všetky záznamy za pracovníkov na strediskách podľa obmedzení z hesiel). Ak sa vo filtri (výberových podmienkach) zadá konkrétme stredisko (strediská), tak sa tento filter uplatní na výber pracovníkov ale aj na výber údajov príslušného operatívneho prehľadu (napr. na výber iba tých záznamov zo vstupných údajov, ktoré majú zapísané zadané stredisko). Ďalej bol zjednotený spôsob kontroly povolení prístupu k údajom cez operatívu tak, že na prezeranie operatívnych údajov musí mať pracovník povolené prezeranie operatívnych dát, ale aj povolenie prístupu k prezeraným dátam. Príklad: na prezeranie operatívy MSD je potrebné mať povolenie prístupu k MSD aj k operatíve.
 • Rozšírenie LOG súboru
  V prípade výskytu neočakávanej chyby program zapisuje do protokolu mesačného spracovania viac technických informácií, ktoré môžu pomocť pri dodatočnom zisťovaní príčin problému. Táto informácia sa zobrazuje aj v operatíve protokolu spracovania.

V-1.846 - 07.09.2010

 • Úprava niektorých MZL
  Mzdové zložky v skupine 54 a 57, ktorým sa hodiny napočítavali do poľa 57 boli upravené tak, aby sa hodiny napočítavali do poľa 55 (neodpracované hodiny s náhradou príjmu) resp 56 (neodpracované hodiny bez náhrady príjmu) , kvoli správnemu výpočtu doplatku do minimálneho mzdového nároku v prípade príjmov blízko MMN. Do MZL bola doplnená nová skupina 7S a mzdová zložka 7SS na finančné vysporiadanie opráv platenia povinného sociálneho poistenia (napr. v rpípadoch dodatočného priznania dôchodkov).

V-1.845 - 01.09.2010

 • On-line Update
  Do programu je zaradená možnosť on.line update. Táto nová funkcia umožní priamo z programu preveriť, či je nainštalovaná najnovšia verzia programu alebo či je na www.compeko.sk k dispozícii novšia verzia, a navyše umožní spustiť inštaláciu priamo z prostredia programu bez nutnosti vyhľadávať inštalačný program na webe. On-line update je možné spustiť troma rôznymi spôsobmi: 1. manuálne z voľby "Servis / Nástroje / On-line update" 2. kliknutím na "On-line update progamu" na pracovnej ploche programu 3. automaticky pri spúšťaní programu na základe natavenia parametra "AUTOUPDATE" - ten umožňuje vykonať kontrolu aktuálnosti verzie programu pri každom štarte, raz za deň, raz za týždeň alebo raz mesačne.
 • Mzdový list - nové možnosti pre tlač
  V definícii pre Mzdový list je možné pre jednotlivé mzdové zložky alebo ich dkupiny určiť, či sa v časti súpisu mzdových zložiek majú tlačiť údaje "Hodiny", "Kalendárne dni" a "Pracovné dni" alebo ich rôzne kombinácie. Distribučná sada obsahuje štandardné nadefinovanie formy a obsahu tlače a inštalačný program ich pridá do definícií mzdového listu.
 • ELDP - drobná úprava pre RD
  Pri vytváraní podkladov pre tlač ELDP sa v riadkoch, v ktorých za celý rok je iba prerušenie a vylúčiteľná doba (napr. celoročná RD), ako znak uvedie medzera, i keď pracovník zostáva v stave zamestnancov.

V-1.844 - 28.08.2010

 • Výplatné sáčky
  Do programu je pridaná možnosť pohodlnej aktualizácie a tlače výplatného sáčku. Tvar sáčku je možné pohodlne modifikovať. Distribučne sú k dispozícii dva rôzne návrhy tvaru sáčku. Pri modifikácii tvaru sáčku je možné vybrať si z týchto typov alebo nadefinovať vlastný a potom uložiť pre účely tlače. Sáčky je možné tlačiť na ľubovoľnej tlačiarni, ktorá pracuje v textovom režime (teda aj ihličkové, reťazové a bubnové tlačiarne). Výber kódovej konverzie umožní prispôsobiť sa technickým možnostiam používanej tlačiarne v oblasti podpory diakritiky.

V-1.843 - 25.08.2010

 • Aktualizácia kmeňových údajov - výber
  V aktualizácii a operatíve kmeňových údajov je možné vybrať záznamy pracovníkov podľa týchto údajov: typ záznamu (archívny/nearchívny), osobné číslo, priezvisko, stredisko, pokladňa a kategória pracovníka.
 • Operatíva kmeňových údajov - obdobie
  V operatíve kmeňových údajov je možné zadať obdobie, ktoré sa následne použije pre výber údajov kmeňových dát aj údajov zo zviazaných kmeňových súborov (napr. súbežné pracovné pomery, deti, ...). Informácia o období, z ktorého sú dáta zobrazené, sa nachádza v záhlaví príslušného okna.
 • ELDP - technická úprava
  V programe pre prípravu údajov pre tlač ELDP bola vykonaná technická zmena, ktorá by pre niektoré typy serverov mohla zrýchliť proces prípravy údajov pre tlač.

V-1.842 - 18.08.2010

 • Tlačové zostavy "Dovolenkové prehľady"
  V časti "Štandardné zostavy" je do programu doplnená skupina tlačových zostáv "Dovolenkové prehľady" ("Čerpanie dovolenky", "Sumár čerpania dovolenky" a "Ohodnotenie dovolenky").
 • ELDP - RD po 1.7.2005
  Pri tvorbe údajov pre tlač ELDP sa precíznejšie spracúvajú údaje rodičovskej dovolenky pred a po 1.7.2005 a to bez ohľadu na to, či sa majú požívať nápočty z mzdových zložiek "starých" období alebo aktuálnych MZL. Počty dní vylúčiteľných dôb po1.7.2005 sa pripočítajú do najvhodnejšieho obdobia, ak to je možné. Ak také obdobie nie je, tak v ELDP bude riadok s nevyplnenými dátumami a počtom dní VD.
 • Mzdový list
  Do programu je zaradená tvorba úplného aj skráteného mzdového listu. Bez ohľadu na zvolený typ tlače sa mzdový list vždy tlačí v grafickej forme. Textový variant nie je k dispozícii.

V-1.841 - 11.08.2010

 • Výber vlastného BÚ pri tvorbe PP
  Pri vytváraní prevodných príkazov je možné vlastný bankový účet vyberať z číselníka účtov priamo po stlačení klávesu F2 alebo po stlačení tlačidla "Výber vlastného BÚ".
 • Neuvedený kód zdravotnej poisťovne
  Pri zadávaní kmeňových údajov program dovolí ponechať údaj "Kód zdravotnej poisťovne" prázdny (vhodné je to napr u dohodárov).
 • Servis - nastavenie obdobia
  Pri nastavení "budúceho" obdobia v servise sa automaticky vytvorí aj prázdny mesačný súbor vstupných údajov. V takto nastavenom období je možné zadávať vstupné dáta a vykonať kontrolný výpočet, avšak definitívny výpočet nie je možný.
 • Definície MZL: zaokrúhľovanie
  V definíciách MZL je možné zvoliť nové typy zaokrúhlenia hodnoty x alebo y na centy nadol (B), aritmeticky (C) alebo nahor (D).

V-1.840 - 05.08.2010

 • DDS Stabilita
  Na základe vyžiadaných podkladov pre úpravu obsahu textového súboru boli vykonané nasledovné zmeny v textovom súbore pre DDS Stabilita: - prehodenie obsahu stlpcov prispevok organizacie a prispevok zamestnanca - doplnenie udaja "hodnota penale" do hlavicky suboru. Štruktúra a obsah XML súboru, ktorý je spoločný pre všetky DDS, je bezo zmeny.
 • ELDP - "Staré" údaje
  V tlačive ELDP sa údaje týkajúce sa rokov 2008 a predchádzajúcich tlačia bez desatinných miest a bez desatinnej čiarky. Úprava bola vykonaná na základe nepublikovanej požiadavky Sociálnej poisťovne.

V-1.839 - 17.07.2010

 • Operatíva účtovného súboru
  V operatíve účtovného súboru sú nové možnosti: vyhľadávanie je možné aj podľa osobného čísla, mzdovej zložky a hodín, výber je možný aj podľa intervalu osobných čísel a masky mzdových zložiek. V dátovom okne sa zobrazujú aj údaje osobné číslo, mzdová zložka a hodiny.
 • Životné minimum, daňový bonus
  V programe sú nastavené aktuálne hodnoty konštánt, ktoré vyplývajú zo stanovenia hodnoty životného minima s platnosťou od 1.7.2010. Zmenená je hodnota životného minima na sumu 185.38 EUR a hodnota daňového bonusu na 20.02 EUR. Hodnota nezdaniteľnej časti je pre rok 2010 nezmenená v súlade s prechodnými ustanoveniami v zákone o dani z príjmov.
 • Účtovný súbor - rozvrhnutie poistného
  Pri rozvrhovaní súm platených do poistných fondov sú rozšírené možnosti zobrazovania priebežných čiastkových výsledkov rozvrhnutia ppoistného. Po rozvrhnutí sú nové záznamy v účtovnom súbore zaradené za pôvodný rozvrhovaný záznam (kvoli lepšej optickej kontrole rozvrhnutia réžie).
 • Účtovný súbor - rozvrhnutie réžií
  Pri rozvrhovaní presonálnych réžií sú rozšírené možnosti zobrazovania priebežných čiastkových výsledkov rozvrhnutia presonálnej réžie. Po rozvrhnutí sú nové záznamy v účtovnom súbore zaradené za pôvodný rozvrhovaný záznam (kvoli lepšej optickej kontrole rozvrhnutia réžie).
 • Účtovný súbor - tlače
  V tlači analytickej účtovnej zostavy a rekapitulácie účtovného súboru je pridaný nový stĺpec: rozdiel obratov MD-DAL vrátane celkového súčtu, ktorý je spravidla 0 (nula).

V-1.838 - 25.06.2010

 • Oznámenie o zmene platiteľa
  Do programu je pridané oznámenie o zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie. Program dáva možnosť úpravy údajov pred vlastnou tlačou. Umožňuje tlačiť potrebné údaje na predpísanom tlačive a tiež umožňuje vytvoriť dávku 601 pre elektronické podanie oznámenia.
 • Rozsah priemeru pre CN na páske
  Vo všetkých distribuovaných formátoch pásky bol rozšírený údaj "priemer pre CN" tak, aby sa technicky zobrazili všetky desatinné miesta (4) aj v inštaláciách, kde fonty pre použité druhy písma neumožnili zobrazenie celého údaja.

V-1.837 - 08.06.2010

 • RZZP 09 - dávka 541 a 542
  Po diskusii s pracovníkmi poisťovne UNION došlo k ďalšej dohodnutej úprave formátu dávok 541 a 542.
 • Potvrdenie o prevzatí pásky
  Do programu je pridaná zostava "Potvrdneie o prevzatí pásky". V zostave je osobné číslo, meno a prietor na podpis.

V-1.836 - 05.06.2010

 • Operatívne prehľady
  Do programu sú doplnené operatívne prehľady v častiach "Výplaty pokladňou", "Zrážky", "Nároky", "Dávky nemocenského poistenia", "Doplnkové dôchodkové sporenie", "Priebeh zamestnania", "Prehľad znalostí" a "Rodinní príslušníci".

V-1.835 - 02.06.2010

 • RZZP 2009 - Oznámenie poisťovniam
  V časti programu v RZZP za rok 2009 pri vytváraní oznámenia poisťovniam bola odstránená chybová správa pri aktualizácii údajov potrebných pre vrátenie preplatku z niektorej poisťovne na bankový účet.
 • Operatíva kmeňových údajov
  Do programu sú doplnené operatívne prehľady kmeňových údajov pracovníkov.
 • Export "TEST" pre analýzu výpočtu
  Do programu bol pridaný export údajov vybraných pracovníkov, ktoré sú určené na odoslanie na analýzu výpočtu mzdy. Táto analýza je potrebná v špeciálnych prípadoch, kedy výsledok výpočtu dáva neočakávané výsledky a bežnou konzultáciou (napr telefonickou) nie je možné v rozumnom čase zistiť dôvody, prečo program dáva výsledky také, ako dáva. Program pripraví kmeňové údaje určených pracovníkov a tiež všetky nastavenia systému, ktoré ovplyvňujú výpočet. Osobné údaje sú "anonymizované" v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, a preto je možné takto upravené dáta odoslať mailom na analýzu. Vytvorené dáta je možné odoslať tak, ako boli vytvorené, komprimácia nie je nutná, avšak nie je vylúčená.

V-1.834 - 24.05.2010

 • Tlačivo ELDP
  Do programu je zaradená príprava údajov, ich manuálna korekcia a vytlačenie ELDP.
 • Operatíva MSD, VYP
  Do programu sú doplnené operatívne prehľady v častiach "Mesačné vstupné údaje " a "Výpočtový súbor".

V-1.833 - 04.05.2010

 • Nový všeobecný vymeriavací základ
  Opatrením 164/2010 ministerstva práce uverejneným 27.4.2010, sa ustanovuje všeobecný vymeriavací základ za rok 2009. V distribučnej sade sú nastavené nové hodnoty konštánt pre piemernú mzdu v národnom hospodárstve (PRIEMNHM a PRIEMNHR potrebné pre výpočet odvodov do ZP v obdobiach 201101-2001120 a aj pre všeobecný vymeriavací základ (VSEOVZM a VSEOVYR potrebný pre výpočet odvodov do SP v obdobiach 201007-201106). Ročná hodnota je 8934,00 Eur, mesačná hodnota je 744,50 Eur.

V-1.832 - 28.04.2010

 • RZZP 2009 - davka 541 a 542
  Po dohode s pracovníkmi VšZP boli do programu pre vytváranie dávok 541 a 542 vykonané drobné formálne úpravy na uľahčenie prečítania danej dávky v zdravotnej poisťovni.
 • RZZP 2009 - prijaté oznámenia "P"
  Ak si ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonal zamestnanec sám a doručil nám oznámenie o výsledku zamestnávateľa, tak pri zápise údajov takéhoto oznámenia si program pýtal aj údaje "Číslo platiteľa" a "IČO", ktoré sú v tomto prípade nepovinné. Program bol upravený tak, aby v tomto prípade program dané údaje nepožadoval a nekontroloval.
 • Triedenie pások, výplatných listín ...
  Pre prípad, že sa pre tlač pások alebo výplatných listín požaduje triedenie podľa priezviska, bola v programe realizovaná úprava, ktorá v novších verziách WINDOWS (XP, VIsta, 7) používa štandardné "Slovenské" triedenie prebraté priamo z prostredia WINDOWS.

V-1.831 - 24.04.2010

 • Mesačná uzávierka - výpočty priemerov
  Program pre výpočet priemerov v rámci mesačnej (ročnej) uzávierky bol upravený tak, že výpočet sa vykoná vždy - t.j. aj vtedy, ak je stlačené tlačidlo "Návrat". V takomto prípade sa príslušný výpočet vykoná, ale nevytlačí sa protokol výpočtu priemerov. Táto úprava sa týka výpočtu priemerov pre celodenné náhrady (tzv. dovolenkové priemery), úpravy týchto priemerov (podľa minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov) a výpočtu denných vymeriavacích základov.
 • Tlač výplatných pások za dohodárov
  V parametroch tlače pások je nová možnosť, ktorá umožní netlačiť výplatné pásky za dohodárov bez príjmu (t.j. takých, ktorí nemajú po výpočte miezd žiadnu zložku v triede 1 alebo 6).

V-1.830 - 18.04.2010

 • Prehľad o zrazených preddavkoch ...
  V programe je k dispozícii vytvorenie tlačív prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch ..., ktoré sú platné pre prehľad za rok 2010. Vo voľbe "Spracovanie / nepravidelné spracovanie / daňové hlásenia a prehľady / Prehľad o zrazených preddavkcoh na daň (Q)" je k dispozícii výpočet hodnôt prehľadu, ich úprava 9s automatickým uložením podľa obdobia (štvrťroka), tlač prehľadu vo forme určenej daňovou správou a tlač potvrdenia o odovzdaní prehľadu.

V-1.829 - 04.04.2010

 • Heslá a prístup do podsystémov
  V okne pre zápis údajov hesiel je nové pole "Maska podsystémov". Do tejto masky je možné zadať názvy podsystémov, do ktorých je pre dané heslo vstup povolený alebo zakázaný. Ak je toto pole prázdne, tak je vstup povolený do všetkých podsystémov. Príklady: UCT = vstup je povolený iba do podsystému UCT UCT,FIN = vstup je povolený iba do podsystémov UCT a FIN -MZD = vstup do podsystému MZD je zakázaný, do ostatných podsystémov je povolený -MZD,FIN = vstup je povolený iba do podsystému FIN (zákaz vstupu do MZD je nadbytočný)

V-1.828 - 31.03.2010

 • Potvrdenie o zaplatení dane
  V tlačive "Potvrdenie o zaplatení dane" z ročného súčtovania dane bol opravený preklep v čísle riadku 04.

V-1.827 - 25.03.2010

 • Parametre hlásenia o vyúčtovaní dane
  Do štandardných parametrov pre hlásenie o vyúčtovaní dane .... pre údaj "Základ dane" bola doplnená mzdová zložka 9S1- Táto úprava je potrebná pre tie inštalácie, v ktorých sa v priebehu roka 2009 použila mzdová zložka 9S** na opravu poistného napr po spätnom priznaní dôchodku.
 • Tlač výkazu ZP - úprava formy ČBÚ
  Formulár pre tlač prvej strany výkazu preddavkov na verejné zdravotné poistenie je upravený tak, že tlačí vždy v správnom formáte číslo bankového účtu, z ktorého sa poistné uhrádza a tiež vždy tlačí správne názov banky.
 • Tlač výkazu do DDS
  V tlači výkazu pre odvod do DDS boli urobené drobné zmeny tvaru výkazu pre tlač rodného čísla resp. čísla zmluvy.

V-1.826 - 19.03.2010

 • RZD - prevzatie vlastných dát
  V ročnom zúčtovaní dane je možné prevziať vlastné dáta. Táto operácia okrem iného napočítava do údaja "počet mesiacov nároku na uplatnenie nezdaniteľných častí" počet mzdových zložiek 9102, ktoré sa v danm roku pre daného pracovníka objavia vo výpočtových súboroch. Pri opakovanom spustení prevzatia vlastných údajov program nemusel vynulovať tento údaj a potom sa jeho hodnota "kumulovala". Problém bol odstránený = prevzatie je možné vykonať aj viackrát.
 • Viac poisťovní s rovnakým kódom
  Ak sa v číselníku poisťovní nachádza viac záznamov s rovnakým kódom pre tvorbu mesačného výkazu (napr. VZP), tak program pri tlači riadneho výkazu vytvoril výkaz iba pre prvý takýto záznam. Do programu bola realizovaná úprava, ktorá zabezpečí, že výkaz poistného sa vytlačí pre každý záznam s rovnakým kódom. Takto by sa výkaz odovzdávať nemal, a preto tento postup je skôr upozornením na to, že v číselníku poisťovní je potrebné vykonať nápravu (aby pre každý kód poisťovne existoval vždy práve jeden záznam)
 • Technické kolízie v spracovat. inštal.
  V spracovateľských inštaláciách dochádza z času na čas ku technickým kolíziám pri prístupe k spoločným definičným súborom. Problém sa prejavil ako chyba 1705 prípadne oznam, že súbor nie je možné otvoriť, alebo podobný. V programe boli vykonané úpravy, ktoré by mali znížiť výskyt týchto kolízií na minimum.

V-1.825 - 15.03.2010

 • RZZP 2009 - dávky 541 a 542
  Do programu je doplnené generovanie dávok 541 a 542 podľa neoficiálne zverejnenej štruktúry týchto dávok. Po oficiálnom zverejnení je možné, že dôjde k drobným zmenám v týchto dávkach.

V-1.824 - 11.03.2010

 • Zapisovanie údajov pre DDS
  Pri zapisovaní údajov DDS je prehľadnejšia kontrola / výber príslušnej DDS-ky.
 • Údaje zdravotných poisťovní
  V distribučnej sade sú v číselníku poisťovní už iba tri existujúce zdravotné poisťovne s aktualizovanými údajmi. Interné kódy poisťovní sú 024,025 a 027. Ak takéto záznamy v číselníku poisťovní neexistujú, inštalácia ich doplní.
 • Výplatná listina dobierok-iba nenulové
  Pri tlači výplatných listín dobierok je možné v parametroch pre túto zostavu nastaviť požiadavku na tlač iba tých záznamov, v ktorých suma na výplatu je nenulová.

V-1.823 - 10.03.2010

 • Prihlasovanie sa do programu
  Pri prihlasovaní sa do programu bola vykonaná nasledovná úprava: ak sa do priezviska zadajú presne dva znaky, tak program sa najprv pokúsi vyhľadať pracovníka podľa jeho iniciáliek a až potom hľadá podľa priezviska. Pri inom počte znakov je postup dohľadania bezo zmeny: teda najprv sa hľadá podľa priezviska a v prípade neúspechu sa hľadá podľa iniciálok.
 • Preddavky na ZP - CPP v súbore
  Pri vytváraní súboru s údajmi preddavkov na verejné zdravotné poistenie program nemusel správne vybrať číslo platiteľa poistného a údaj v súbore mohol zostať nevyplnený. Program bol upravený tak, aby vždy preberal číslo platiteľa z číselníka poisťovní.

V-1.822 - 07.03.2010

V-1.821 - 04.03.2010

 • Prevodné príkazy - korekcia súm
  Ak sa požaduje korekcia súm vytvoreného príkazu na úhradu, tak program sa snažil aktivovať okno, ktoré nevyhovovalo bežným podmienkam zobrazenia a program ohlásil chybu. Problém bol identifikovaný a okno pre úpravu súm alebo všetkých údajov PP sa v prípade potreby riadne otvára.
 • RZD vylepšenie nastavenia nezd.častí
  V časti programu pre RZD bola vylepšená funkcia pre preberanie údajov o príjmoch zamestnanca tak, že presnejšie analyzuje použitie nezdaniteľných častí v priebehu roka a podľa toho nastaví počet mesiacov pre uplatnenie nezdaniteľných častí.
 • Potvrdenie o podaní daň.hlásenia
  V spracovaní hlásenia o vyúčtovaní dane ... je možné vytlačiť aj "Potvrdenie o podaní hlásenia", ktoré je vytvorené podľa doporučeného vzoru drsr.
 • Tvorba sociálneho fondu
  V programe je doplnená tvorba sociálneho fondu v alternatívach: - za celú organizáciu jendou sumou - samostatne za každé stredisko - samostatne za každú zákazku Základ pre výpočet SF sa určí v parametroch zostavy TSF. Štandardne je nastavený na MZL 1,2,3 a 4. Percento pre tvorbu SF je v mzdových konštantách. Štandardné nastavenie konštanty PERTSF je 0,6 %.
 • RZZP za rok 2009
  V programe je k dispozícii prvá verzia ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2009. V tejto verzii nie je vytvorenie súborov 541 a 542 , nakoľko ku dnešnému dňu neboli zverejnené štruktúry týchto súborov.

V-1.820 - 25.02.2010

 • Oprava kódovej stránky
  V údržbe dát (voľba "Servis") je k dispozícií servisná opravná funkcia na nastavenie kódovej stránky pre ľubovoľný DBF súbor vrátane kontroly nastavenia a zobrazenia dát zo súboru.
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane
  V programe je k dispozícii vytvorenie tlačív hlásenia o vyúčtovaní dane, ktoré sú platné pre hlásenie za rok 2009. vo voľbe "Spracovanie / nepravidelné spracovanie / daňové hlásenia a prehľady / Hlásenie o vyúčtovaní dane" je k dispozícii tlač podkladu na vyplnenie hlásenia, tlač strán 1-2, tlač tretích strán a vytvorenie súboru s údajmi tretích strán. Tlač strán 1-2 a tlač tretích strán je vo forme určenej daňovou správou.
 • Zaokrúhľovanie vo výkaze pre ZP
  Pri tvorbe výkazu preddavkov na zdravotné poistenie sa v niektorých prípadoch mohlo stať, že sa aktivoval postup výpočtu odvodu za organizáciu, ktorý bol platný do augusta 2005. Tým mohlo dôjsť k centovým rozdielom v sume odvodu za organizáciu. Problém bol identifikovaný a odstránený.

V-1.819 - 08.02.2010

 • RZD-zamestnanecká prémia
  Výpočet zamestnaneckej prémie v prípade dosiahnutého príjmu medzi 6*minmzda a 12*minmzda bol upravený podľa opravy textu v tlačive ročného rúčtovania zverejnenej na portáli DRSR 8.2.2010.
 • Parameter ZDIC
  Do parametrov bol doplnený parameter ZDIC "Vlastné DIČ", ktorý obsahuje DIČ organizácie tak, ako ho je potrebné uvádzať na daňových dokumentoch. Ak bolo DIČ zapísané v údaji ZRCPD, ktorý sa používal do 1.5.2004, tak sa hodnota pri reinštalácii prenesie do nového údajo ZDIC.

V-1.819 - 01.02.2010

 • ====== ROK 2010 ======
  Táto verzia vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2010. Označenie verzie je zosynchronizované v DOS verziou k 1.2.2010.

V-1.000 - 29.01.2010

 • Prvá verzia
  Uvoľnená je prvá verzia programu MZDY určená na samostatný kompletný výpočet, finančné aj účtovné vysporiadnie miezd. Pre rôzne štatistiky však je nutné prevádzkovať túto verziu súčasne s DOS verziou programu MZDY. Popis inštalácie ako aj návod na prechod z DOS prostredia do WINDOWS je na www.compeko.sk v sekcii "Podpora / How To".