Inštalačné súbory a nástroje na stiahnutie

Na tomto mieste nájdete všetky potrebné informácie o nových verziách nášho softwaru. V prípade, že hľadáte staršiu verziu, prípadne potrebujete jeden z naších podporných programov neváhajte a sitahnite si ich práve tu.

Všetky súbory sú prehľadne umiestnené tak, aby ste vedeli ten správny nájisť rýchlo a jednoducho. V prípade, že potrebujete poradiť prosím neváhajte sa na nás obrátiť.

Odbyt - Kompletný popis zmien a verzií

V-1.282 - 11.06.2024

 • Aktivácia zväčšovania objektov
  V programe bola aktivovaná podpora na riešenie problémov s veľkým DPI. Detailnejší technický popis problému a jeho riešení je na www.compeko.sk v užitočných prezentáciách alebo v časti technologickej podpory.

V-1.281 - 16.05.2024

 • Súbor do UCT
  Proces vytvorenia súboru do UCT bol výrazne zrevidovaný: štruktúra súboru do UCT sa generuje v najnovšej verzii pre UCT/FENIX, upravené sú procesy určenia mena a umiestnenia súboru a prepracovaná je aj operatíva účtovného súboru najmä z dôvodu rozšírenia štruktúry, ale obsahuje aj iné procesné vylepšenia.
 • Úprava účtovania skladových pohybov
  Pri vytváraní účtovných záznamov k skladovým pohybom sa stredisko dávalo iba na jednu účtovnú stranu. Pre možnosť variabilného účtovania na strediská bol program pre generovanie účtovných zápisov upravený tak, že strediská dáva do všetkých účtovných záznamov. Program UCT pri importe dávok si vyberie HS iba pri účtoch, pri ktorých je to potrebné podľa aktuálneho nastavenia UOS.

V-1.280 - 03.02.2024

 • Zmena kódovania zoznamov z FSSR
  Dňa 2.2.2024 Finančná správa oznámila, že s účinnosťou od 9.2.2024 vykoná zmenu kódovania diakritiky vo všetkých poskytovaných informačných zoznamoch (platitelia DPH, Zrušení platitelia, Rizikoví platitelia, Registrované banové účty, ...). Všetky programy, ktoré priamo preberajú dáta z webového sídla FSSR boli upravené tak, aby správne akceptovalia aj súčasné kódovanie aj nové kódovanie. Test kódovania mohol prebehnúť iba na simulovaných dátach podľa popisu FSSR, nakoľko reálne dáta ešte nie sú k dispzícii. Pre správne zobrazovanie znakov s diakritikou v číselníku ICDPH (a následne aj v číselníku obchodných partnerov) je potrebné túto verziu nainštalovať pred 9.2.2024.

V-1.279 - 01.02.2024

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2024 =====
  Táto verzia (1.279) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2024.
 • Tabuľka DPH na elektronických faktúrach
  Pri vytváraní elektronických faktúr typu HTML a PDF je možnosť určiť požiadavku na tlač (zobrazenie) tabuľky DPH rovnako, ako pre fyzicky tlačené faktúry, teda je možnosť aj tesne pred tlačou/vygenerovaním určiť, či sa tabuľka DPH požaduje alebo nie.

V-1.278 - 12.09.2023

 • Odosielanie mailov s TLS1.2
  Do programu bola dopracovaná podpora pre odosielanie mailov cez mailový server, ktorý požaduje použitie bezpečnostnej úrovne TLS 1.2. Podpora v programe je aktivovaná novou hodnotu parametra EVF_SMTPT - nová hodnota B znamená použitie TLS úrovne 1.2 alebo vyššie. Praktická realizácia je riešená tak, že v tomto prípade program nevyužíva pre odosielanie mailov program SendMail, ale využíva služby PowerShell. Táto služba je aktivovaná vo Windows 10 a vyššie automaticky, ale pre staršie verzie Windows ju treba aktivovať podľa návodov firmy Microsoft.
 • Individuálna pečiatka a podpis pre dokl.
  Do súboru užívateľakých kont je pridaná možnosť zadania mena súboru, ktorý obsahuje obrázok individuálnej pečiatky podpisu pre vloženie do dokumentov, ktoré umožňujú vloženie pečiatky a podpisu (napr. vyšlé faktúry). Ak tento údaj nie je uvedený, tak sa pre dokumenty použije pečiatka a podpis zo spoločného nastavenia (vo voľbe Servis / Nástroje / Podpisový záznam pre VF resp. EVF).
 • Verzia v štartovacej ikone
  Inštalačný program vloží do vytvorenej štartovacej ikony aj informáciu o nainštalovanej verzii (číslo a dátum verzie). Tento údaj je v položke "Comment" vo vlastnostiach ikony. Ak je objekt "Desktop" (pracovná plocha) aktívny, tak sa informácia o verzii zobrazí ako bublinková nápoveda pri ukázaní myšou na danú ikonu.
 • Predaj na faktúru
  V režime predaja na faktúru bolo zrealizovaných niekoľko prevádzkových úprav (predaj sa môže realizovať v ľubovoľnom nastavenom období - nevyžaduje sa "základne", zápis príjemcu tovaru a príjemcu faktúry má príjemnejšie ošetrenie v prípade nezadania, ...)

V-1.277 - 01.02.2023

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2023 =====
  Táto verzia (1.277) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2023.

V-1.276 - 22.08.2022

 • DPH sadzba 5%
  Pre realizáciu obchodov v novej zníženej sadzbe DPH 5% boli do číselníka DPH doplnené nové kódy ST5 a LAM. sú nasmerované do výkazu DPH do riadkov 1 a 2 resp. riadku 20. Podmienky na použitie tejto sadzby dane sú v §27 ods. (3) (stavby alebo ich časti v rámci podmienok pre štátom podporované nájomné bývanie) .
 • Spoločné technologické úpravy
  Do programu boli zapracované mnohé spoločné technologické úpravy, ktoré vylepšujú funčné možnosti prípadne odstraňujú nesprávnu funkcionalitu v niektorých špeciálnych prípadoch. Ide o zmeny v oblasti prevodu do PDF z textových podkladov, z reportov (najmä takých, ktoré obsahujú obrázky), zvýšenie stability vyhľadávania numerických položiek, generovania QR kódov, kontroly a aktualizácie pripraveného súboru do UCT pre priame zaúčtovanie zo satelitných podsystémov, zrýchlenie nastavenia oprávnení po prečítaní hesla, rozšírené možnosti pri priamom odosielaní mailov, úprava e-komunikácie s FSSR a mnohé ďalšie.
 • Oprava zápisu údajov INTRASTAT
  Pri priamom zápise údajov INTRASTAT počas zápisu príjmu alebo výdaja v niektorých prípadoch mohlo dôjsť k prekrytiu údajov INTRASTAT ich popisom a zapísané údaje neboli viditeľné. Problém bol identifikovaný a odstránený.

V-1.275 - 17.08.2022

 • Oprava zaokrúhlenia pri vrátení tovaru
  Pri vrátení tovaru sa zaokrúhlenie vypočíta správne, ale pri zápise do pohybových súborov bolo zapísané s opačným znamienkom, čo mohlo spôsobiť nesprávne zaúčtovanie zaokrúhlenia. Problém bol identifikovaný a odstránený.

V-1.274 - 01.07.2022

 • Finálne úpravy v hotovostnom predaji
  V programe pre hotovostný predaj boli vykonané finálne úpravy v detailoch technickej komunikácie s jednotlivými typmi pokladníc eKASA na základe reálnych testov po aktivácii procesov spojených so zaokrúhlovaním. Tieto procesy boli spustené 1.7.2022 o 00:00 a nebolo možné ich "naživo" otestovať skôr.

V-1.273 - 30.06.2022

 • Zaokrúhľovanie na vyšlých faktúrach
  V číselníku skupín vyšlých faktúr na záložke "Účtovanie" je pridaná nová možnosť voľby typu zaokrúhlenia: "5 - na 5 centov". Táto voľba sa reálne aktivuje na faktúrach, ktoré sú vystavené počnúc 1.7.2022 a v spôsobe úhrady majú údaj "HO" (hotovosť).

V-1.272 - 15.06.2022

 • Operatívy skladových pohybov
  V súvislosti s úpravami potrebnými pre hotovostný predaj bola upravená operatíva skladových pohybov tak, že pri položkách sa zobrazuje aj celková predajná cena za položku a v hlavičkových údajoch sa zobrazením ikony indikuje, či daný nákup bol hradený hotovostne alebo kartou.
 • Hotovostný predaj - zaokrúhľovanie
  Dňa 1.7.2022 nadobudne účinnosť novela zákona 18/1966 Z.z. o cenách, ktorou sa obmedzí kolobeh mincí v nominálnej hodnote 1 cent a 2 centy. Na základe uvedenej novely je potrebné každý nákup platený v hotovosti zaokrúhliť na "najbližších 5 centov". Jednoduchý princíp je však v reči zákonných ustanovení značne skomplikovaný a to tak, že v konečnom dôsledku zaokrúhľovanie riešia zariadenia eKasa. Hodnotu zaokrúhlenia však v zmysle platných predpisov NEPOSIELAJÚ do štátneho servera. Jednotlivé typy zariadení eKasa sa líšia v tom, či zaokrúhľovanie prijímajú od nadradeného softvéru (FT4000V a FT5000V s CHDÚ VAROS 5001) alebo zaokrúhľovanie riešia autonómne (FT4000B a FT5000V s CHDÚ BOWA). Preto pre správnosť zaúčtovania celkových tržieb bolo potrebné zrealizovať v hotovostnom predaji úpravu, kotrá si v zmysle platnej legislatívy nákup hradený hotovostne zaokrúhli a k nákupu vygeneruje potrebnú položku zaokrúhlenia. Tá sa v zmysle usmernenia finančnej správy má zaúčtovať na účty 548 alebo 648. Detaily riešenia sú popísané na webovej stránke compeko.sk v hlavných témach a/alebo v novinkách. Uvedená úprava môže byť nainštalovaná kedykoľvek od jej zverejnenia a aktivuje sa až 1.7.2022. Dôležité však je, objednať si potrebnú aktualizáciu zariadenia eKasa pre splnenie zákonných podmienok. Toto rieši servisné pracovisko k zariadeniam eKasa (Varos).
 • Operatívy - úprava zobrazenia
  V niektorých operatívnych prehľadoch sa mohlo stať, že neboli úplne alebo vôbec zobrazené talčidlá pre presun na ďalšiu obrazovku alebo ďalší záznam. Problém bol identifikovaný a odstránený.

V-1.271 - 08.05.2022

 • Spôsob generovania ICD - nový parameter
  v programe je nový parameter TI_ICD (Typ identifikátora pre ICD), ktorým sa určí, či sa ICD (Interné číslo dokladu) generuje s využitím technickej premennej ws_id (označujúcej interné označenie pracovnej stanice) alebo či sa použije poradové čílo konta práve prihláseného pracovníka.
 • Technická úprava zápisu príjmu a výdaja
  V programe bol upravený proces zápisu príjemok a výdajok tak, aby sa znížila pravdopodobnosť kolízie viacerých proesov, ktoré zapisujú približne v rovnakom čase doklady rovnakého druhu.

V-1.270 - 20.03.2022

 • Určenie druhu dokladu v skupine VF
  V definícii skupín vyšlých faktúr je možné v skupine zadefinovať požadovaný druh dokladu pre zaúčtovanie faktúry. Ak nie je uvedený, použije sa pri vytváraní účtovného súboru DD z parametrov.
 • Spojenie číselníkov bez arch. záznamov
  Pri spájaní číselníkov je k dispozícii nová voľba(zaškrtávacie políčko), ktorá umožní pre spojenie COP a COPBAN spracovať iba záznamy, ktoré nemajú príznak "archív".
 • INTRASTAT - Odoslanie
  Pre typ INTRASTAT hlásenia "Odoslanie" došlo zo strany FSSR ku zmene štruktúry XML súboru: je doplnený o údaje krajina pôvodu a IČD partnera. Program na generovanie XML súborov INTRASTAT bol v časti "Odoslanie" zmenený podľa dostupných informácií. Do údaja IČD vyberá prvý z vyplnených údajov partnera v tomto poradí: IČDPH, DIČ, IČO, RČ. Ak je údaj "Krajina pôvodu" nevyplnený, program ho v XML súbore vyplní hodnotou "SK".

V-1.269 - 01.02.2022

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2022 =====
  Táto verzia (1.269) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2022.

V-1.267 - 17.01.2022

 • On-line kontrola registr.BÚ
  FSSR dňa 10.1.2022 upresnila umiestnenie zverejňovaných zoznamov - najmä zoznamu registrovaných bankových účtov platiteľov. Súčasne FSSR oznámila, že už je možné využívať aj API prístup k vybraným dátam o platiteľoch DPH. To umožnilo zaviesť on-line kontrolu toho, či je bankový účet registrovaným účtom alebo nie. Aktivácia on-line kontroly sa vykoná nastavením parametra "On-line kontrola registr. BÚ" na hodnotu "A" (to je štandardná hodnota po inštalácii). Ak má tento parameter hodnotu "A", tak sa on-line kontrola vykonávy pri aktualizácii vlastných bankových účtov, pri aktualizácii bankovýc účtov obchodných partnerov, pri zápise došlej faktrúy, pri výbere pre úhradu z DF a pri zápise vyšlej faktúry. Pri hodnote "N" sa on-line kontrola nevykonáva a program na príslušných miestach vykonáva kontrolu podľa údajov zapísaných v číselníku vlastných bankovýc účtov alebo v čísleníku obchodných partnerov.
 • Automatické preberanie RBU z FSSR
  Do programu je doplnené automatické preberanie OÚD (Osobný účet daňovníka) a RBÚ (registrovaný bankový účet) z webového servera FSSR. Na základe parametra aarbu je možné preberanie nerealizovať, realizovať pri prvom štarte programu v daný deň, v daný mesiac, preberanie vždy alebo na otázku. Po prebratí OUD a RBU sa aktualizujú údaje v číselníku VBU (vlastné bankové účty) a COPBAN (bankové účty obchodných partnerov) - nastavia sa príznaky OUD a RegBU. Tie sa používajú na výstrahy programu pri vystavovaní VF, predaji na faktúru a automatickom vystavení faktúr.
 • Vyšlé faktúry, Predaj na faktúru, AVF
  "Vyšlé faktúry", "Predaj na faktúru" a "Automatické vystavenie faktúr" sú v časti zápisu vlastného bankového účtu rozšírené o kontrolu, či je zadaný účet registrovaný na Finančnej správe.
 • Bankové účty-nové príznaky: Reg.BU a OÚD
  V číselníku vlastných bankových účtov a v číselníku bankových účtov obchodných partnerov sú doplnené dva príznaky (zaškrtávacie políčka): Reg.BÚ - ak je políčko zaškrtnuté, tak to znamená, že účet je zaregistrovaný u FSSR ako účet, ktorý platiteľ dane (DPH) používa na svoje podnikateľské aktivity; OÚD - osobný účet daňovníka - ak je toto políčko zaškrtnuté, tak to znamená, že tento účet je bankový účet v štátnej pokladnici určený na platenie daní. Tieto nové príznaky sa od 1.1.2022 budú pužívať na upozornenie na finančné operácie (úhrady faktúr) na neregistrované bankové účty.
 • Vlastné bankové účty
  Číselník "Vlastné bankové účty" je rozšírený o príznaky "Registrovaný účet na Finančnej správe" a "Osobný účet daňovníka".

V-1.266 - 29.11.2021

 • Zrušenie príznaku exportu a importu VF
  Zápis vyšlých faktúr bol v častí "Iné" rozšírený o možnosť zrušenie príznaku exportu a importu faktúry.
 • Aktulalizovaný klient pre TeamViewer
  Do programu bola zaradená nová verzia podpory pre diaľkovú správu pre prepojenie typu "TeamViewer".
 • Zoznam IČDPH z FSSR
  Program pre preberanie zoznamov IČ DPH z portálu FSSR bol upravený tak, aby pri preberaní názvov firiem, ktoré obsahujú znak & (ampersand), bol tento správne prenesený do názvu v číselníku IČDPH.
 • EVF - odosielanie mailom
  Táto zmena sa týka iba tých používateľov, ktorí na rozosielanie faktúr používajú mailový server smtp.compeko.sk. Prevádzkovateľ domény compeko.sk zmenil nastavenia bezpečnosti mailovej komunikácie tak, že odosielateľ musí byť zhodný s mailovou schránkou, cez ktorú sa mail odosiela. Dôsledkom je, že pri používaní mailového servera mail.compeko.sk už musí byť ako odosielateľ uvedený mailer@compeko.sk a smtp server smtp.webglobe.sk. Program v tomto prípade upraví text mailu tak, že pôvodne uvedená spätná adresa sa u prijímateľa nezobrazí ako adresa odosielateľa, ale bude iba v texte mailu. Ako odosielateľ bude vždy mailer@compeko.sk.

V-1.265 - 06.10.2021

 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
  Finančná správa dňa 29.9.2021 oznámila, že s účinnosťou od 1.11.2021 prestane prevádzkovať doménu drsr.sk, na ktorej boli ukladané súbory s údajmi platiteľov DPH. Tieto zoznamy budú od 1.11.2021 dostupné iba na novej lokalite https://report.financnasprava.sk. V prechodnom období (od 1.10.2021 do 31.10.2021) budú zoznamy dostupné na oboch lokalitách. Táto skutočnosť si vyžiadala rýchlu zmenu do všetkých súčastí systému FENIX, ktoré pracujú so zoznamom platiteľov DPH. Aby sa číselník platiteľov správne aktualizoval aj po 1.11.2021, je potrebné nainštalovať si verziu z 06.10.2021 alebo novšiu.

V-1.264 - 20.09.2021

 • Import VF - dáta pre INTRASTAT
  Program pre import údajov VF bol upravený tak, aby bolo možné prijímať aj údaje pre zostavenie výkazu intrastat. Nové údaje pre INTRASTAT sa uvádzajú v položkách VF. Ich popis je na www.compeko.sk v sekcii FAQ, okruh Technológie, príspevok Výmena dát-štruktúry pre import dát.
 • Prílohy k VF
  V parametroch programu je doplnená nová cesta pre zápis obrazov príloh k vyšlým faktúram. Program doteraz využíval pre uloženie príloh VF spoločný adresár pre všetky obrazy.
 • Prílohy k prijatým objednávkam
  V parametroch programu je doplnená nová cesta pre zápis obrazov príloh k prijatým objednávkam. Program doteraz využíval pre uloženie príloh prijatých objednávok spoločný adresár pre všetky obrazy.
 • Prílohy k vydaným objednávkam
  V parametroch programu je doplnená nová cesta pre zápis obrazov príloh k vydaným objednávkam. Program doteraz využíval pre uloženie príloh vydaných objednávok spoločný adresár pre všetky obrazy.

V-1.263 - 04.07.2021

 • Export a import skladových kariet
  Export skladových kariet bol rozšírený o voľbu "Pri exporte zachovať štruktúru súboru", ktorá zabezpečí export súborov skladových kariet a skladových podkariet v rovnakej štruktúre ako sú dátové súbory skladových kariet. Import skladových kariet bol rozšírený o voľbu "Prevziať všetky údaje", ktorá zabezpečí import všetkých údajov súborov skladových kariet a skladových podkariet. Použitím nových volieb pri exporte a importe súborov skladových kariet sa zabezpečí identický stav súborov skladových kariet v dátach exportujúcej a importujúcej inštalácie.

V-1.262 - 06.06.2021

 • Export a import skladových pohybov
  Program bol v časti "Integrujúce väzby" rozšírený o možnost exportu a importu súborov skladových pohybov.
 • Naplnenie VF počas potvrdenia dokladu
  Číselník "Duh pohybu" má rozšírené možnosti pri zadávaní poľa "Naplnenie súborov VF". K pôvodným hodnotám A=Áno, N=Nie je pridaná možnosť D=Dialógové menu, pri ktorej sa generuje vyšlá faktúra na základe požiadavky užívateľa. UPOZORNENIE: Uvedená voľba je aktívna iba pri potvrdzovaní jedného výdajového dokladu. Pri hromadnom potvrdzovaní viacerých výdajových dokladov je dialógové menu potlačené a vyšlé fakúry sa vygenerujú automaticky pre všetky druhy pohybu s hodnotou poľa "Naplnenie súborov VF" A=Áno alebo D=Dialógové menu.

V-1.261 - 30.05.2021

 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
  Finančná správa dňa 26.5.2021 oznámila, že s účinnosťou po 3.6.2021 prestane aktualizovať rôzne informačné zoznamy na portáli FSSR vo formáte CSV a že príslušné informačné zoznamy budú ďalej aktualizované už iba vo formáte XML. Táto skutočnosť si vyžiadala rýchlu zmenu do všetkých súčastí systému FENIX, ktoré pracujú so zoznamom platiteľov DPH. Keďže súbory vo formáte XML sú výrazne väčšie ako súbory vo formáte CSV, môže načítanie aktuálneho číselníka platiteľov DPH (rizikových subjektov, ...) trvať o niečo dlhšie ako doteraz. Aby sa číselník platiteľov správne aktualizoval aj po 3.6.2021, je potrebné nainštalovať si verziu z 30.5.2021 alebo novšiu.

V-1.260 - 21.05.2021

 • Hotovostný predaj -> OFFLINE bločky
  V programe pre "Hotovostný predaj" bolo pri štarte programu doplnené dohľadávanie OFFLINE bločkov v súbore skladových pohybov (hodnota poľa UID v súbore hlavičiek skladových pohybov je "OFFLINE"). Pokiaľ je takýto doklad nájdený, program na základe jednoznačného čísla pokladničného dokladu (pridelené z CHDU v offline režime) dohľadá na serveroch Finančnej správy pridelené UID dokladu a zapíše ho do súboru hlavičiek skladových pohybov. Vzhľadom k tomu, že funkčnosť uvedenej úpravy je závislá na verzii tlačového manažéra, je potrebné zabezpečíť zo stránky http://www.varos.sk/ a sekcie "Software" jeho aktualizáciu. Programy boli odladené v spolupráci s tlačovým manežérom verzia 1.2.5. Vzhľadom k tomu, že funkčnosť uvedenej úpravy je závislá na verzii PPeKK BOWA (program eKasa klient slúžiaci na komunikáciu so serverom eKasa), je potrebné zabezpečíť upgrade uvedeného programu na verziu 116 a vyššiu.

V-1.259 - 09.05.2021

 • Hotovostný predaj -> technické úpravy
  V programe pre "Hotovostný predaj" bol doplnený parameter "Zaznamenávať súbory INFO.TXT". Ak bude mať tento parameter hodnotu "A", tak sa do špeciálneho súboru (odpth\INFOTXT.[rmm]) bude zapisovať informácia o obsahu súborov INFO.txt. Informácia môže slúžiť na lokalizáciu vzniku prevádzkových problémov tzv. eKASA tlačiarní "eFT4000B" alebo "eFT5000B". Informácie z LOG súboru nie sú využiteľné užívateľsky, ale sú určené iba pre technické použitie pre IT support. Štandardné nastavenie je "A". V programe "Hotovostný predaj" v časti "F8=Voľná položka" bola rozšírená funkcionalita o možnosť zadávať voľné položky s mínusovým množstvom.
 • AVF, Predaj na faktúru->preberanie z POB
  "Automatické vystavenie faktúr" a "Predaj na faktúru" majú rozšírenú funkcionalitu pri preberaní údajov z prijatých objednávok. Poznámky zapísané na položkách prijatej objednávky, ktoré sú označené príznakom "Prenos do položky VF" sa pri nastavení parametra PS ODBYT "Používať poznámky v položke VF" na hodnotu "A" automaticky prenášajú do poznámok vyšlej faktúry. "Automatické vystavenie faktúr" a "Predaj na faktúru" majú pridaný nový parameter dokladu "Prenos príloh z POB do VF". Pri aktivácii uvedeného parametra sa prílohy z prijatej objednávky automaticky prenášajú do príloh vyšlej faktúry.
 • Zápis prijatých objednávok
  Zápis prijatých objednávok má rozšírenú funkcionalitu. Pre zápis položky objednávky, ktorá nie je naviazaná na sklad a číslo T/M/S, je v novom vstupnom poli doplnená možnosť zadávania kódu DPH.
 • Automatický export do PDF
  V programe je nový parameter AGENPDF - Automatcké generovanie PDF. Týmto parametrom sa určí, či sa textové zostavy majú automaticky generovať aj do PDF súboru. Hodnota "N" znamená, že sa PDF generovať nemá. Ďalšie uvedené hodnoty znamenajú, že sa PDF má generovať, ale rôzne sa určuje meno súboru, ktorý vznikne. "A"=použije sa štandardné meno súboru ("OD"+<ID>), "B"=použije sa meno súboru priamo zadané za písmenom "B", "C"=použije sa zadané meno a pridá sa <ID> prihláseného pracovníka. "D"=Program ponúkne meno súboru v tomto parametri a umožní meno súboru zadať priamo. Vo voľbách "A","B" a "C" je možné uviesť aj úplnú cestu pre vytvorenie PDF súboru. Ak sa neuvedie, tak bude použitá cesta "pdfpth". Iná hodnota parametra znamená, že sa PDF súbor nevygeneruje.

V-1.258 - 01.05.2021

 • Priamy export do PDF
  Vo všetkých tlačových výstupoch je možné na záložke "Export" zvoliť aj export do PDF. Samotný PDF súbor sa vytvorí po zatvorení okna náhľadu zostavy. Technicky sa do PDF dajú exportovať zostavy, ktoré v riadku obsahujú maximálne 160 znakov. Novým parametrom "OPENPDF" sa určí, či sa po vytvorení PDF má tento súbor zobraziť alebo nie.

V-1.257 - 08.03.2021

 • Výdajové doklady -> miesto uloženia
  Pri zápise výdajových dokladov bola v časti položiek upravená kontrola vstupného poľa "Miesto uloženia" tak, že je možné zapísať položku dokladu aj v prípade ak je údaj prázdny. Uvedená vlastnosť kontroly vstupného poľa sa môže využiť v prípadoch, ak v pri požiadavke na sledovanie miesta uloženia na niektorých skladových podkartách miesto uloženia nie je vyplnené.
 • Operatíva položiek skladových pohybov
  Operatíva položiek skladových pohybov bola v častiach "Zobrazenie vybraného záznamu výdajky" a "Oprava položky výdajového dokladu" upravená tak, že polia "Predajná cena bez DPH" a "Predajná cena vrátane DPH" sú zobrazované aj pre všetky doklady hotovostného predaja. Pred úpravou boli uvedené polia zobrazované iba pre typ pohybu "VYE"-Výdaj externý.

V-1.256 - 27.02.2021

 • Link na AnyDesk
  Na pracovnú plochu je pridaná ikona na spustenie programu AnyDesk, ktorý je určený na prepojenie počítačov pre realizáciu vzdialenej podpory. Je to alternatívne prepojenie, ak sú na počítači problémy s prepojením pomocou programu TeamViewer.

V-1.255 - 01.02.2021

 • Export do EXCELu z operatívy a tlačí
  Pre určenie správania programu po exporte dát do EXCELu boli do programu zavedené dva parametre: OPEXCELRUN a TLEXCELRUN, ktorými sa určí správanie programu po exporte dát do EXCELu z operatívy alebo z tlačových zostáv. Ak má príslušný parameter hodnotu "E", tak sa po vytvorení súboru naštartuje program EXCEL, aby vytvorené dáta zobrazil. Ak má inú hodnotu, tak sa súbor iba vytvorí a nevyvolá sa žiadna ďalšia akcia.
 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2021 =====
  Táto verzia (1.255) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2021.

V-1.254 - 27.11.2020

 • Zápis prijatých a vydaných objednávok
  Zápis prijatých a vydaných objednávok má rozšírenú funkcionalitu. Pri zápise hlavičky objednávky je doplnené nové vstupné pole "Dátum úhrady". Pri zápise položiek objednávky sú doplnené nové vstupné polia "Dátum úhrady" a "DP Incoterms".
 • Reporty prijatých a vydaných objednávok
  Do programu boli doplnené reporty, v ktorých je možné užívateľsky definovať záhlavie a obsah stĺpcov zostavy (POBA4RDS.fr*, VOBA4RDS.fr*). V prípade požiadavky na variabilný obsah objednávok pre jednotlivých obchodných patrnerov alebo za skupiny objednávok slúžia tieto distribuované reporty ako poklad pre klonovanie reportov s požadovaným obsahom záhlavia a stĺpcov zostavy.
 • Číselník JÚZO
  Do programu bol doplnený číselník JÚZO, ktorý umožňuje zápis rôznych údajov pre obchodné doklady (Interná objednávka, Kúpna zmluva). Pre potreby zápisu položiek prijatých a vydaných objednávok sú v tomto číselníku definované dodacie podmienky INCOTERMS.

V-1.253 - 07.10.2020

 • Zmena klasifikácie produkcie v SKK
  V číselníku "Tovar/Materiál/Služby" je rozšírená služba "Iné" o možnosť zmeny klasifikácie produkcie v súbore skladových kariet podľa klasifikácie produkcie v súbore T/M/S. Zmenu je možné zrealizovať jednotlivo za aktuálny záznam T/M/S alebo hromadne pre všetky záznamy T/M/S.

V-1.252 - 10.09.2020

 • PDF faktúra - jed.cena - poč.des.miest
  Tlač PDF faktúry bola upravená tak, že program si automaticky určí počet desatinných miest v jednotkovej cene (v rozsahu 2-5) na základe aktuálnej hodnoty jednotkovej ceny. Jednotková cena tak môže maž v každom riadku iný počet desatinných miest.
 • KVF daňová: položky mimo DPH
  V tlači KVF daňovej je rozdelený stĺpec s nulovou sadzbou DPH na dodania mimo dane a dodania s nulovou sadzbou (oslobodené a prenos DP).
 • Odoslanie chybovej správy
  Ak vznikne chybový stav (mimoriadna situácia), program má možnosť odoslať technickú správu k vzniku mimoriadnej situácie mailom. Na odoslanie správy doteraz program využíval štandardného mailového klienta (spravidla Outlook). V prostrediach, kde ale žiaden mailový klient nie je naištalovaný, odoslanie nebolo možné. Preto bola zrealizovaná úprava, ktorá umožní priame odoslanie mailu aj bez nainštalovaného štandardného mailového klienta. Pred odoslaním je možné upraviť text mailu, odosielateľa aj príjemcu (všetky uvedené údaje sú štandardne prednastavené).

V-1.251 - 25.08.2020

 • Typ označenia VF
  V skupinách VF aj v každej VF je možné zvoliť typ označenia vyšlej faktúry (1=faktúra, 2=predfaktúra, 3=zálohová faktúra, 4=faktúra k prijatej platbe, 5=opravná faktúra, 6= vyúčtovacia faktúra, 7,8,9=užívateľksé označenie). Vlastný text označenia sa prevezme z číselníka polí zostáv z príslušnhé záznamu L_NAZOV*. Označenie faktúry s uplatní pri tlači faktúr a pri vytvorení faktúry v elektronickom formáte HTML a PDF. Ak typ označenia nie je uvedený, bude uvedený tak, ako doteraz (Faktúra). Typy 1-6 sú distribuované vo všetkých základných jazykových mutáciach (Slovenčina, Čeština, Angličtina, Nemčina).
 • Tlač poznámky k hlavičke objednávok
  Tlač poznámky zapísanej k hlavičke objednávok má v tlačovom reporte zmenenú pozíciu tak, že je umiestnená nad zoznamom položiek objednávok.

V-1.250 - 10.08.2020

 • Zápis prijatých a vydaných objednávok
  Zápis prijatých a vydaných objednávok má rozšírenú funkcionalitu. Pre zápis položky objednávky, ktorá nie je naviazaná na sklad a číslo T/M/S, je v novom vstupnom poli doplnená možnosť zadávania mernej jednotky. Pri zápise prvej poznámky k položke objednávky je do údaja množstvo v poznámke prenesená hodnota množstva z položky objednávky. Pri zápise nasledujúcich poznámok k položke objednávky je do údaja množstvo v poznámke prenesená hodnota množstva z položky objednávky znížená o množstvá zo zapísanych poznámok prislúchajúcich k zodpovedajúcej položke objednávky.

V-1.249 - 23.07.2020

 • Chybová správa pri kontrole
  V programe bolo zjednotené správanie sa všetkých štandardných chybových procedúr pri výskyte chyby pri kontrole niektorého vstupného údaja na prítomnosť v číselníku. Vlastnosti kontroly vstupného údaja na prítomnosť v číselníku sa určujú hodnotou parametra "Chybová správa pri kontrole". Ak má tento parameter hodnotu "A", tak pri výskyte chyby sa najprv zobrazí chybová správa a potom sa ponúknu údaje z príslušného číselníka na výber. Ak má tento parameter hodnotu "N", tak sa chybová správa nezobrazí a priamo sa ponúknu údaje z číselníka na výber.
 • Vytvorenie faktúr v PDF
  Pri generovaní elektronických faktúr v tvare PDF sa po tabuľke DPH nezobrazovali položky čerpania nedaňových záloh. Problém bol identifikovaný a odstránený.

V-1.248 - 16.06.2020

 • Kópie prijatých a vydaných objednávok
  Kópie prijatých a vydaných objednávok majú rozšírenú funkcionalitu. Doplnená je možnosť zadania poľa "Nová skupina", ktorého hodnota sa v prípade zadania použije pri kópii ako nová skupina objednávok. Doplnené je aj zaškrtávacie pole "Vytvoriť ako odvolávku", pomocou ktorého sa kópia objednávky vytvorí ako odvolávka (aktuálna objednávka bude použitá ako nadradená).

V-1.247 - 07.06.2020

 • Tlačidlo "Iné" v položkách objednávok
  Pri zápise položiek prijatých a vydaných objednávok je tlačidlo "Iné" rozšírené o možnosti hromadnej zmeny dopĺňaných údajov položiek objednávky (Vydané/Vyfaktúrované resp. Prijaté/Uhradené). Hromadne je možné vykonať "Prevzatie všetkých hodnôt dopĺňaných údajov z objednaného množstva v položke objednávky", "Vynulovanie všetkých hodnôt dopĺňaných údajov v položke objednávky" a "Návrat pôvodných hodnôt všetkých dopĺňaných údajov v položke objednávky".
 • Klávesa F3 v položkách objednávok
  Pri zápise položiek prijatých a vydaných objednávok je vo vybraných poliach rozšírená funkcionalita pre klávesu F3. Pri zápise poľa "Množstvo" v položke hierarchicky podriadenej objednávky je možné na základe rozhodnutia užívateľa prevziať z nadradenej položky množstvo znížené o vyfaktúrované/uhradené množstvo, množstvo znížené o vydané/prijaté množstvo alebo iba množstvo z nadradenej položky. Pri zápise polí "Vydané", "Vyfaktúrované", "Prijaté" a "Uhradené" je možné prevziať do uvedených polí celú hodnotu z poľa "Množstvo". Všetky polia, v ktorých je možné využiť funkciu klávesy F3, majú pre svoje označenie použité podčiarknuté písmo.

V-1.246 - 02.06.2020

 • Objednávky- > dopĺňané údaje položky
  Prijaté a vydané objednávky majú na službe "Iné" alebo skrátenou voľbou Ctrl+U sprístupnenú aktualizáciu dopĺňaných množstevných údajov položky objednávky (Vydané/Vyfaktúrované resp. Prijaté/Uhradené). Aktualizácia dopĺňaných údajov v položke objednávky je rozšírená o prepočet dopĺňaných údajov vo všetkých zodpovedajúcich položkách nadradených objednávok.
 • SCAN prijatých / vydaných objednávok
  Pri zápise prijatých / vydaných objednávok je možné k dokladu pridať aj zoskenovaný obraz prijatej / vydanej objednávky (prípadne dalších súvisiacich dokumentov). Tieto obrazy dokumentov je potom možné prehliadať pri zápise prijatých / vydaných objednávok. Pri prehliadaní je možnosť aj vytlačiť zoskenovaný obraz dokumentov.

V-1.245 - 27.04.2020

 • Vytvorenie elektronickej faktúry
  Program si pamätá druh elektronickej faktúry (EF), ktorý používateľ použil pri poslednom vytváraní EF a tento typ ponúkne pri ďalšom vytváraní EF.
 • Evidencia mailom odoslaných faktúr
  Do programu bola pridaná evidencia mailom odoslaných faktúr. Zápis do evidencie sa vytvorí vždy, keď používateľ dá požiadavku na odoslanie faktúry mailom. Zaznamenávajú sa aj prípady neúspešného odoslania a príslušný chybový oznam (napr. nepripojenie na internet, formálne nepsrávna mailová adresa, ...). Zoznam odoslaných faktúr sa nachádza v operatíve. Prehľad umožňuje vybrať (filtrovať) zoznam faktúr podľa dátumu odoslania, adresy príjemcu, výsledku odoslania a ďalších kritérií. Počas prezerania zoznamu je možné zobraziť si prílohy odoslaného mailu (teda odoslanú faktúru, dodací list, ...). Zoznam je možné vytlačiť alebo exportovať do EXCELu.
 • Technická úprava pri tlači VF
  Pri tlači VF v rôznych formátoch (aj elektronických) sa pre tlač vytvára pracovný súbor, ktorý obsahuje všetky dáta faktúry, ktoré sú potrebné pre tlač. Do týchto pracovných dát sú pridané aj všetky záznamy z číselníka DOZ (Definície obsahu zostáv) zo skupiny "FAKTURA". V niektorých prípadoch sa mohlo stať, že počet "povinných" údajov + počet údajov z číselníka DOZ presiahol technický limit na počet polí v pracovnom súbore (255) a program ohlásil chybu "Prekročenie počtu polí". Spravidla sa v takomto prípade pracovný súbor vytvoril so všetkými potrebnými údajmi a faktúra sa vytlačila správne. Program pre tlač faktúr bol upravený tak, aby v prípade vzniku tejto situácie sám odstránil nepotrebné údaje na základe zvoleného formátu faktúry a faktúra sa následne vytlačí bez uvedeného chybového hlásenia.
 • Tlač zostáv účtovného súboru -> export
  Tlačové zostavy účtovného súboru "Mesačný účtovný súbor", "Mesačný účtovný súbor -> výber polí", "Analytická účtovná zostava" a "Rekapitulácia" sú rozšírené o možnosť exportu zobrazeného obsahu zostáv do formátu DBF a pre EXCEL.
 • Operatíva účtovného súboru -> filter
  Operatíva účtovného súboru má upravený výberový filter. Pokiaľ sa vyberie na zobrazenie exportovaný účtovný súbor, operatívny prehľad bude obsahovať údaje zo súboru, ktorý je určený na základe hodnoty poľa "Výber súboru" vybranej zo zoznamu jeho hodnôt.

V-1.244 - 15.04.2020

 • Hotovostný predaj -> vrátenie tovaru
  V programe "Hotovostný predaj" v časti "Vrátenie tovaru" v prípade dohľadávania čísla nákupu v archívnych súboroch program z archívnych súborov vybraného obdobia neidentifikoval unikátny identifikátor dokladu (UID), ktorý predstavuje číslo pôvodného dokladu ku ktorému sa vzťahuje aktuálna korekcia. Dôsledkom bolo zamietnutie vrátenia tovaru. Problém bol identifikovaný a odstránený.

V-1.243 - 04.03.2020

 • Export do formátov TXT, CSV, DBF. XLS
  "Integrujúce väzby" sú v časti "Export" rozšírené o univerzálny export súborov podsystému do formátov TXT, CSV, DBF, XLS.

V-1.242 - 14.02.2020

 • Zmena kontroly v číselníku pracovníkov
  Ak je podsysytém ODBYT prevádzkovaný spolu s podsystémom MZDY, využíva sa spoločný číselník pracovníkov. Číselník je v tomto režime umožnené aktualizovať iba v prostredi podsystému MZD. Nastavením parametra "Typ kontroly pre osobné číslo" na hodnotu "1" sa v podsystéme ODBYT pre kontrolu osobného čísla používa jednoduchý jednoúrovňový prehliadač, ktorý má možnosti dohľadávania, výberu a zmeny triedenia (osobné číslo resp. priezvisko). Nastavením parametra "Typ kontroly pre osobné číslo" na hodnotu "2" sa v podsystéme ODBYT pre kontrolu osobného čísla používa dvojúrovňový prehliadač, ktorý má možnosti zobrazenia dátového okna, dohľadávania, výberu a zmeny triedenia (osobné číslo resp. priezvisko). Nastavením parametra "Typ otvorenia číselníka CPRAC" na hodnotu "S" je v podsystéme ODBYT číselník pracovníkov otváraný v zdieľanom režime "SHARE", teda na čítanie a aktualizáciu. Nastavením parametra "Typ otvorenia číselníka CPRAC" na hodnotu "R" je v podsystéme ODBYT číselník pracovníkov otváraný v režime "READ ONLY", teda iba na čítanie. Nastavením parametra "Typ otvorenia číselníka CPRAC" na hodnotu "W" sa v podsystéme ODBYT vytvorí pracovná kópia číselníka pracovníkov ktorá je otváraná v režime "EXCLUSIV", teda výhradne.
 • Operatíva SKK -> skladové pohyby
  Operatíva skladových kariet je v časti zobrazenia skladových pohybov upravená tak, aby sa zobrazovali iba skladové pohyby zodpovedajúce skladu v operatíve zobrazovanej skladovej karty.
 • eFaktúry - prílohy s "medzerami"
  V časti programu pre odosielanie faktúr mailom bola vykonaná úprava, ktorá umožní ako prílohy uviesť aj súbory, v ktorých mene sa vyskytuje aj znak medzera. Jednotlivé mená súborov, ktoré majú byť zaslané ako ďalšie prílohy, je potrebné oddeliť čiarkou (a teda čiarka nemôže byť súčasťou mena súboru).
 • Zápis VF-zrušenie info. o zaúčtovaní
  V zápise VF vo voľbe "Iné" je nová možnosť "Zrušenie informácie o zaúčtovaní". Táto služba umožní zrušiť informáciu o zaúčtovaní faktúry a teda "uvoľní" faktúru na ďalšiu editáciu. Táto nová možnosť sa využíva iba výnimočne v prípade potreby zmeny dôležitých účtovných údajov vo faktúre po jej zaúčtovaní. Po takejto zmene je potrebné opätovne faktúru, alebo celú skupinu faktúr znova zaúčtovať a manuálne doriešiť správnosť zaúčtovania (napr vylúčením pôvodnej dávky v UCT, ak už bola zaúčtovaná). Po takejto činnosti je užitočné skontrolovať správnosť zaúčtovania údajov napr. spustením kontroly externých väzieb.
 • eFaktúry v PDF - vloženie ISDOC
  Pri tvorbe e-faktúry vo formáte PDF je pridaná možnosť vložiť faktúru vo formáte ISDOC priamo do PDF súboru alebo priložiť faktúru vo formáte ISDOC ako ďalšiu prílohu mailu.

V-1.241 - 01.02.2020

 • Inštalácia- > cesta pre pracovné súbory
  Inštalačný program nastaví cestu pre vytváranie pracovných súborov, ktoré vznikajú počas práce programu. Pri štandardnej novej inštalácii je to adresár C:\FENIX\FOXWORK\ODB+[cvj], kde [cvj] je číslo organizácie. Pri reinštalácii program skontroluje, či sa v definícii adresára nachádza rozlišovací podadresár "...\ODB+[cvj]". V prípade že sa nenachádza, je do definície adresára automaticky doplnený.
 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2020 =====
  Táto verzia (1.241) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2020.

V-1.240 - 16.12.2019

 • Informácia o odoslaní VF mailom
  V režime zápisu VF je zobrazovaný aj údaj o úspešnom odoslaní danej faktúry mailom. Pre takúto faktúru je stav faktúry podfarbený žltou farbou a v hornej časti okna sa zobrazí informácia o odoslaní danej faktúry mailom. Pri ukázaní myšou na tento údaj sa v bublikovej nápovede zobrazia ďalšie detaily odoslania.
 • Elektronické odosielanie VF
  Údaje potrebné pre odoslanie faktúr mailom alebo webovou službou je možné zapísať na dvoch miestach: v číselníku skupín VF a na záložke VF v číselníku COP (obchodných partnerov). Ak v číselníku COP je pre daného odberateľa uplatniteľná definícia údajov pre odoslanie mailom, tak sa definícia zo skupín VF nepoužije.

V-1.239 - 27.11.2019

 • Hotovostný predaj -> záhlavie bločku
  V časti "Hotovostný predaj" za účelom zosúladenia nemenného poradia položiek nákupného bločku (Jedn. cena, Množstvo, Suma) s jeho hlavičkou bolo zmenené a tomuto stavu prispôsobené záhlavie nákupného bločku.
 • Automatické uvoľnenie potvrdení dokladu
  Zapísaný parameter pre proces potvrdenia dokladov (CREGPDOK), ktorý po havárii siete alebo PC blokuje možnosť potvrdenia dokladu, sa automaticky vymaže v prípade opakovaného potvrdenia dokladu s rovnakým ID pracovníka, dátumom a PC, z ktorého bolo spustené potvrdenie dokladu ktoré spôsobilo haváriu a zanechalo zapisanú hodnotu parametra.

V-1.238 - 15.11.2019

 • Kritická oblasť "potvrdenia dokladov"
  Do programu bol do skupiny parametrov "Interné pre PS CPK" doplnený synchronizačný parameter pre proces potvrdenia dokladov (CREGPDOK). Pri začiatku potvrdenia dokladu sa do hodnoty tohoto parametra zapíše ID pracovníka, dátum a PC, z ktorého bolo spustené potvrdenie dokladu. Po skončení procesu potvrdenia dokladu sa hodnota parametra vymaže. V prípade, že je hodnota parametra neprázdna, žiadnen užívateľ nemôže spustiť proces potvrdenia dokladu. V prípade havárie PC, siete,..., ak zostane parameter zapísaný a blokuje možnosť potvrdenia dokladu, je potrebné vymazať jeho hodnotu v servisných nástrojov (Servis / Nástroje / Zrušenie info.o procese potvrdenia).

V-1.237 - 28.10.2019

 • Elektronické faktúry - odoslanie cez web
  V program je možnosť pre všetky typy elektronických faktúr odoslať faktúru príjemcovi aj cez webový portál alebo službu. Príslušná URL pre portál odberateľa sa zadáva v údajoch príjemcu faktúry na záložke "Údaje VF". Meno súboru s faktúrou je uložené v schránke, a preto je možné pri práci s portálom odberateľa vložiť meno súboru pomocou kombinácie kláves ctrl+v.
 • Elektronické faktúry v PDF
  V programe je nová možnosť: vytvárať elektronické faktúry vo formáte PDF. Vytvorenie PDF si nevyžaduje inštaláciu žiadneho externého produktu, všetko potrebné je súčasťou distribučnej sady FENIX/ODBYT. Pri vytváraní tohto typu EVF je možné zadať požiadavku na zobrazenie po vytvorení prípadne následné odoslanie faktúry elektronickou cestou (na základe údajov príjemcu faktúry v číslenku COP). Formát faktúry v PDF je fixný, nie je možné ho užívateľsky meniť. Vytvorený PDF súbor spĺňa podmienky štandardu PDF/A-3b.

V-1.236 - 04.09.2019

 • Nastavenie archívnych ID údajov firmy
  Vo voľbe "Servis / Špeciálne činnosti" je nová funkcia, ktorá umožňuje nastaviť pre (dočasné) spracovanie archívne identifikačné údaje organizácie. Program najprv zanalyzuje všetky archívne parametrické súbory a nájde všetky zmeny identifikačných údajov (názov, adresa, IČO, DIČ, .....). Následne ponúkne na výber prehľad vývoja týchto údajov a môžme si zvoliť, z ktorého obdobia chceme uvedené údaje nastaviť. S takto nastavenými údajmi je možné vytvoriť za archívne obdobia tlačové zostavy, prehľady, výkazy alebo akékoľvek iné výstupy, ktoré budú obsahovať takto nastavené ID údaje. Pre obnovenie aktuálnych údajov je najlepšie ukončiť činnosť programu a program spustiť znova. Počas práce s nastavenými archívnymi ID údajmi je na pracovnej ploche výstražné okno, ktoré na daný stav upozorňuje. V prípade prevzatia rozdielneho názvu organizácie z archívnych dát nie je možný zápis prijatých a vydaných objednávok, príjmových a výdajových dokladov, predaj na faktúru, automatické vystavenie faktúr a hotovostný predaj.

V-1.235 - 22.08.2019

 • Kódovanie súborov EDIFACT
  V distribučnej sade v časti "Kódovanie súborov EDIFACT" boli zmenené definície alias mena súboru pre dohľadanie údajov obchodného partnera z COD na COP.

V-1.234 - 13.06.2019

 • Storno príjmu na sklad - FIFO metóda
  Storno príjmu na sklad vo FIFO metóde oceňovania zásob je upravené tak, aby aj v prípade viacerých príjmov s rôznou jednotkovou skladovou cenou v jeden deň bol pri aktualizácii údajov v súbore skladových podkariet dohľadaný záznam s jednotkovou skladovou cenou zo stornovaného príjmového dokladu. Protokol storna príjmu je rozšírený o identifikáciu aktualizovaného záznamu skladovej podkarty ako aj o zmeny v disponibilnom množstve a celkovej hodnote skladovej karty.

V-1.233 - 17.04.2019

 • Hotovostný predaj -> eFT4000B, eFT5000B
  Do programu v časti "Hotovostný predaj" bola doplnená podpora projektu eKASA. Programová podpora je technicky naviazaná na riešenie eKASA od firmy VAROS, konkrétne na tlačiarne eFT4000B a eFT5000B. Pre aktiváciu tejto služby je potrebné správne nastaviť parametre v skupine "Hotovostný predaj". V súčasnosti používaný fiškálny modul "FM4000" je použiteľný maximálne do 31.12.2019. Od tohoto dátumu je potrebné používať výhradne fiškálnu tlačiareň "eFT4000B" alebo "eFT5000B", ktoré vyhovujú novelizovaným požiadavkám zákona 289/2008. Základné zmeny, ktoré si vyžadujú používanie fiškálnej tlačiarne "eFT4000B", "eFT5000B": ===================================================================================== Fiskálne tlačiarne eFT4000B a eFT5000B a prevádzkové prostredie z pohľadu novely zákona 289/2008 Z.z. musia byť modifikované tak, aby boli splnené nasledujúce poožiadavky: 1. Na každej prevádzke sa vyžaduje pripojenie na internet, miesta bez dostupnosti spojenia sa vybavujú individuálne 2. Termotlačiarne musia podporovať tlač QR-kódu cez riadiace sekvencie (staré verzie termotlačiarní to nepodporujú) 3. Ihličkové tlačiarne sa musia nahradiť termotlačiarňami, lebo nepodporujú tlač QR-kódu 4. Fiskálna pamäť sa musí deaktivovať a nahradiť chráneným dátovým úložiskom (CHDU) s dostatočnou kapacitou 5. Do FT4000B sa nahrá nová verzia firmware podporujúca komunikáciu s CHDU 6. S FT4000B sa komunikuje pomocou tlačového manažéra, ktorý je certifikovaný spolu s CHDU 7. Požaduje sa podrobnejšie sledovanie položiek dokladov (vrátených úhrad, dôvodu priradenia nulovej sadzby DPH)
 • SEPA - vlastné bank. účty
  Rozsah údaja "Cesta pre vytvorenie KM" v čísleníku vlastných bankových účtov je rozšírená na 128 znakov. Do číselníka vlastných bankových účtov bol doplnený nový údaj "Variant SEPA", do ktorého je možné zapísať údaj, ktorý variant SEPA sa má pri vytváraní príkazov k tomuto účtu použiť. Informácia sa využije pri vytváraní PP SEPA ako ponuka variantu.
 • Podpisový záznam na VF
  Všetky distribuované formáty vyšlých faktúr boli doplnené o objekt na zobrazenie podpisového záznamu. Obrázok, ktorý sa má použiť ako podpisový záznam, je možné zadať alebo nájsť a vybrať vo voľbe "Servis / Nástroje / Podpisový záznam pre VF".
 • Úhrada VF v hotovosti - podpora eKASA
  Do programu bola doplnená podpora projektu eKASA v prípade, ak sa požaduje komunikácia s fiškánou tlačiarňou pre úhradu vyšlej faktúry hneď pri jej vystavení. Podpora je technicky naviazaná na riešenie eKASA od firmy VAROS, konkrétne na tlačiarne eFT4000B a eFT5000B. Pre aktiváciu tejto služby je potrebné správne nastaviť parametre v skupine "Hotovostný predaj".

V-1.232 - 10.03.2019

 • Import VF z ISDOC
  V importe VF z formátu ISDOC boli vykonané ďalšie úpravy na väčšiu variabilitu možností určenia priradenia skupín faktúr a typov položiek na základe strediska v importovaných dátach.

V-1.231 - 14.02.2019

 • Prenos VS do hlavičky vyšlých faktúr
  Číselník obchodných partnerov je v časti "Údaje VF" rozšírený o možnosť zápisu variabilného symbolu a spôsobu kontroly variabilného symbolu pri zápise hlavičky vyšlých faktúr. V priamom zápise vyšlých faktúr, v programe "Predaj na faktúru" a v programe "Automatické vystavenie faktúr" je variabilný symbol definovaný v číselníku obchodných partnerov prenášaný do hlavičky vyšlých faktúr. V závislosti od nastavenia spôsobu kontroly je hodnota variabilného symbolu prenášaná priamo alebo na základe dialógového menu.

V-1.230 - 01.02.2019

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2019 =====
  Táto verzia (1.230) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2019.

V-1.229 - 20.01.2019

 • Prevzatie KL ECB
  S postupným zvyšovaním bezpečnosti webových stránok, pripojenia na web ale aj lokálnej bezpečnosti na počítačoch s Windows 10 sa môže stať, že doterajší štandardný spôsob preberania archívnych kurzových lístkov zo sídla ECB má buď zakázaný prístup na web, alebo prenos neprebehne úplne (a systém nič neoznámi) alebo nastane iný problém, ktorého výsledkom je, že nie je možné aktualizovať číselník zahraničných mien za požadované dni. Z toho dôvodu bola do číselníka zahraničných mien v časti "web" dopracovaná voľba "Technické alternatívy", v ktorej je možné zvoliť si iný spôsob preberania KL ECB. Všetky nové spôsoby využívajú štandardné produkty Microsoft určené na komunikáciu aplikácií s webom (knižnica MsXML2.XmlHttp, MsXML2.ServerXmlHttp, MsInet.ocx/InetCtls.Inet alebo URLMon.dll/URLDownloadToFile). V prípade, že štandardný prenos KL prestal fungovať správne, je potrebné vyskúšať, ktorá z nových alternatív je v danom prostredí fungujúca a tú je potom vhodné uložiť ako štandard pre budúce preberanie KL.

V-1.228 - 08.01.2019

 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
  Finančná správa zmenila ku dňu 4.1.2019 obsah a štruktúry informačných zoznamov s údajmi o platiteľoch DPH, rizikových subjektoch, vymazaných subjektoch a subjektoch, ktoré využívajú osobitný režim DPH. Stručnú správu o tom zverejnili na svojom sídle vo večerných hodinách 3.1.2019. V programe pre načítanie údajov o registrovaných platiteľoch DPH priamo zo stránky FSSR je zrealizovaná úprava potrebná na správne načítanie a spracovanie dát v novej štruktúre.

V-1.227 - 22.10.2018

 • VF - nové údaje pre tlač
  Distribuované formuláre VF s označením "profesionálna" sú doplnené o označenie zápisu v obchodnom registri a o označenie identifikátora príjemcu s uvedením jeho COP (číslo obchodného partnera). Obe označenia sú distribuované v štyroch základných jazykoch (slovenčina, čeština, angličtina, nemčina).
 • Kópie VF - uloženie nastavení
  Pre kópiu vyšlej faktúry aj hromadnú kópiu vyšlých faktúr si program uloží nastavenia kópie pre každého pracovníka samostatne a tieto použije ako ponuku pri ďalšej požiadavke na vykonanie kópie faktúry resp. hromadnej kópie faktúr.
 • Hromadná kópia VF - text a formát
  Pri hromadnej kópii faktúr je možné zadať aj požiadavku na prenos údajov hlavičky, päty a formátu faktúry a dodacieho listu zo skupiny každej kopírovanej faktúry miesto prenosu týchto údajov z kopírovanej faktúry.

V-1.226 - 02.10.2018

 • Import VF zo štruktúry ISDOC
  V programe je doplnená možnosť načítania vyšlých faktúr zo súborov v štruktúre ISDOC (do verzie 5.2). Pri importe je potrebné manuálne určiť ku každej importovanej faktúre skupinu faktúr. Importované faktúry sú do knihy vyšlých faktúr zapísané so stavom "T" - vytlačené. Po importe je možné s každou importovanou faktúrou pracovať tak, ako keby bola zapísaná manuálne. Ak sa v súboroch ISDOC vyskytuje aj odkaz na súbor s podkladom alebo prílohou príslušnej faktúry (tag <Supplements>), tak program pre import VF z ISDOC pridá tieto súbory ako prílohu vyšlej faktúry.
 • Prílohy k VF
  V programe je doplnená možnosť evidovať rôzne prílohy k vyšlým faktúram. Prílohami môžu byť ľubovoľné súbory s obrázkami (prípony JPG, GIF, TIFF, PNG, BMP), alebo textové prílohy (prípona TXT), alebo iné súbory (PDF, DOC, ...). Prílohy je možné prezerať a pridávať v režime zápisu faktúry. Prílohy typu obrázok a text je možné tlačiť súčasne s tlačou faktúry.

V-1.225 - 04.09.2018

 • Zadávanie VS vo vyšlých faktúrach
  V priamom zápise vyšlých faktúr, v programe "Predaj na faktúru" a v programe "Automatické vystavenie faktúr" je pridaná možnosť zapísať VS (variabilný symbol), ak má byť odlišný od čísla faktúry. Štandardne je zápis VS potlačený (údaj sa automaticky preskakuje), ale parametrami dokladu je možné preskočenie potlačiť a umožniť tak priamy zápis VS. Ak je VS zapísaný a odlišný od čísla faktúry, tak sa na štandardných formátoch faktúr vytlačí v záhlaví faktúry pri platobných symboloch. Pri vytváraní väzby do UCT sa VS použije ako párovací údaj pre saldokonto, ak je zadaný. Ak nie je zadaný, tak sa pre saldokonto použije ako párovací údaj číslo faktúry.
 • Nastavenie obdobia pri štarte programu
  V programe je nový parameter (Nastavenie obdobia), ktorým je možné určiť, aké obdobie sa má nastaviť pri štarte programu. Jednotlivé voľby umožňujú nastaviť základné obdobie (tak ako doteraz), posledné obdobie použité ľubovoľným užívateľom alebo posledné obdobie použité prihláseným užívateľom (teda to, ktoré bolo nastavené pri poslednom ukončení práce).
 • Pracovná plocha
  Na pracovnej ploche je priamy link (ikona) pre jednoduchšie aktivovanie klienta pre vzdialenú podporu (Quick Support - TeamViewer). Ďalej pri definovaní obsahu pracovnej plochy je možné pridať na plochu aj informáciu o fáze Mesiaca. V textovej informácii je uvedená fáza Mesiaca, dátum a čas pre aktuálny nov a spln.

V-1.224 - 17.08.2018

 • Výdajové doklady - typ pohybu VYE
  Výdajové doklady s typom pohybu "VYE-výdaj externý" majú v časti zápisu položiek dokladu súčasne sprístupnenú možnosť zápisu predajnej ceny bez DPH a predajnej ceny vrátane DPH spolu s funkciou vzájomného spätného prepočtu oboch údajov.
 • Automatické vystavenie faktúr
  Pre daňový režim "P-prenesenie daňovej povinnosti" je program "Automatické vystavenie faktúr" pre zdroj dát výdajové doklady alebo prijaté objednávky upravený tak, aby sa pri generovaní položiek vyšlej faktúry aj v prípade neaktivovania vytvárania predajnej ceny z definícií cenotvorby pri preberaní výdajky alebo objednávky v parametroch dokladu pri zmene kódu DPH, ktorý sa viaže na príslušný tovar pri prenose daňovej povinnosti, automaticky aktivoval prepočet predajnej ceny s DPH. Poznámka: Výdajový doklad typu VYE alebo prijatá objednávka majú v položkách kód DPH prevzatý z číselníka Tovar/materiál/služby (štandardne "PTT"), na základe ktorého je vypočítaná predajná cena tovaru vrátane DPH. V režime prenosu daňovej povinnosti, pri splnení všetkých podmienok na zmenu kódu DPH ktorý sa viaže na príslušný tovar pri prenose daňovej povinnosti (štandardne "PZO"), je potrebné pri generovaní položiek vyšlej faktúry okrem zmeny kódu DPH nanovo prepočítať predajnú cenu vrátane DPH. Pri aktivovaní vytváranie predajnej ceny z definícií cenotvorby pri generovaní položiek vyšlej faktúry z výdajky alebo objednávky v parametroch dokladu tento problém nenastával a predajná cena s DPH sa v tomto režime automaticky prepočítala.

V-1.223 - 13.06.2018

 • Výpočet retenčnej doby - zrýchlenie
  Výpočet retenčnej doby a dátumu povinného uchovania dokladu (príjem, výdaj, predaj na faktúru, automatické vystavenie faktúr, zápis vyšlej faktúry, objednávky) pri veľkom objeme dát spomaľovali zápis dokladov. Procedúry boli optimalizované na dosiahnutie maximálne možnej rýchlosti predmetných výpočtov.
 • Nastavenie údajov GDPR v číselníku COP
  Nastavenie údajov GDPR v číselníku "Obchodní partneri" pri veľkom objeme dát (vyšlé faktúry, skladoé pohyby) vykazovalo chybu v spracovaní. Chyba bola identifikovaná a odstránená.

V-1.222 - 01.05.2018

 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy
  V programe sú aktivované priame podporné procesy pre plnenie úloh GDPR. Sú to procesy pre iniciatívne vymazanie, výpis údajov, export údajov a právo na zabudnutie. Pri všetkých týchto procesoch sa využíva spoločný modul prehľadávania dát s možnosťami prehľadávania iba aktívnych dát, archívnych dát, celého aktuálneho disku alebo všetkých diskov. V podporných procesoch je aj možnosť priameho nastavenia parametrov GDPR a možnosť iniciálneho nastavenia retenčných dôb vo vyšlých faktúrach, skladových pohyboch, prijatých objednávkach, vydaných objednávkach a v číselníku COP. V prípade, že podsystém ODBYT pracuje nezávisle na podsystéme MZDY, iniciálne nastavenie retenčných dôb je možné aj v číselníku CPRAC. Z iniciálneho nastavenia retenčvých dôb sa vytvorí protokol. Viac detailov je na www.compeko.sk v sekcii Novinky alebo v informáciách zo seminára GDPR.

V-1.221 - 16.04.2018

 • Text záhlavia vyšlej faktúry
  Zápis textu záhlavia vyšlých faktúr bol upravený tak, aby zobrazovaný text vrátane automatického zalamovania zodpovedal čo najviac skutočnej tlači textu záhlavia pri použití fontu Courier,8,N alebo Compeko CS,8,N (fonty použité pri štandardnej definícii formulárov vyšlých faktúr).

V-1.220 - 03.04.2018

 • "Zabudnuté" dáta v účtovných súboroch
  Účtovný súbor sa vytvára s menom "ODUCUD."+[rmm], kde [rmm] je obdobie spracovania v skrátenom tvare (posledná číslica roka + mesiac). V prípade, že sa pri zaúčtovaní nepoužíva export účtovného súboru ale účtuje sa priamo prvotný účtovný súbor, môže tento vzhľadom k identickému menu súboru obsahovať účtovné dáta predchádzajúceho spracovania spred 10 rokov (účtovný súbor vytvorený za obdobie 2018/04 v tvare "ODUCUD.804" má rovnaké meno ako účtovný súbor z obdobia 2008/04) . V procese tvorby účtovného súboru (okrem predbežného účtovného súboru, ktorý sa vytvára vždy ako nový pracovný súbor) program na takýto stav upozorní a ponúkne možnosť staré dáta vymazať. Vymazanie starých účtovných dát je doplnené aj do procesu mesačnej a ročnej uzávierky.

V-1.219 - 03.03.2018

 • ODBYT (AVF) - zrušenie limitu 5000 Eur
  Zrušenie limitu 5000 Eur pri dodaniach podľa §69 ods.12 písm. f) a g) v praxi znamená, že príslušné dodania sa majú realizovať režimom tuzemského prenosu daňovej povinnosti bez ohľadu na sumu dodávky. Prenos daňovej povinnosti znamená, že dodávateľ je povinný vystaviť faktúru (nie zjednodušenú, napr. bloček z ERP), na faktúre neuvádza daň a musí uviesť slovnú formuláciu "Prenos daňovej povinnosti". Táto úprava sa týka aj dodania tovarov spadajúcich do kapitoly 72 (železo a oceľ) položky 7308 colného sadzobníka. V programe ODBYT v číselníku Tovar/materiál/služby je pre tento prípad rozšírená možnost definície kódu DPH a predajnej ceny výhradne pre režim prenosu daňovej povinnosti. Pre vyšlé faktúry v režime prenosu daňovej povinnosti sa použije vo vybraných záznamoch číselníka Tovar/materiál/služby do nového (farebne odlíšeného) poľa "Kód DPH pre PDP" kód "PZO"-Predaj výrobkov zo železa a ocele". Možnosť vystavovania faktúr s prenosom daňovej povinnosti je realizovaná v programe "Automatické vystavenie faktúr".

V-1.218 - 21.02.2018

 • Zápis kódu nomenklatúry v položkách VF
  Pre režim zápisu kódu nomenklatúry v položkách VF bol do formulára pre zápis vyšlých faktúr doplnený parameter dokladu "Aktualizovať / Preskočiť Kód nomenklatúry". V prípade, že hodnoty parametra nie sú zadané (preddefinovaná hodnota), zápis kódu nomenklatúry je bez zmeny, t.j. vstupné pole sa sprístupní pre zápis a jeho hodnota sa zachová iba pre kódy DPH ktoré vyžadujú kód kombinovanej nomenklatúry. V prípade, že parameter pre aktualizáciu KN je zdaný, vstupné pole sa sprístupní pre zápis a jeho hodnota sa v položkách vyšlých faktúr zachová pre všetky kódy DPH. V tomto prípade je možné KN tlačiť v riadkoch vyšlej faktúry. V účtovnom súbore sa pri rozúčtovaní DPH kód nomenklatúry prenáša iba pre tie záznamy, kde kód DPH vyžaduje kód kombinovanej nomenklatúry.
 • Hromadná kópia VF
  V zápise vyšlých faktúr je nová operácia (tlačidlo) "Hromadná kópia faktúr". Touto operáciou sa vytvorí kópia všetkých vybraných a zobrazených faktúr do zadaného obdobia. Pri hromadnej kópii nie je možné zmneiť skupinu faktúry ani menu faktúry. Pri kópii je možné zadať spoločný dátum dodania, vystavenia a splatnosti.
 • Tlač faktúr - predkontácia na 1.kópii
  Časť programu pre tlač rozúčtovania faktúry na prvej kópii vyšlej faktúry bola upravená tak, že interne vytvorený účtovný súbor je skomprimovaný (obsahuje pre účely tlače iba kumulatíne záznamy) a k účtu sa zobrazí aj číslo strediska (ale iba jeho časť - počet číslic účtu a strediska môže byť najviac 12). Technicky je tlač možná pre maximálne 17 rôznych účtovných zápisov. Ak sa faktúra bude účtovať na viac ako 17 rôznych záznamoch, zvyšle záznamy (18-ty a ďalšie) nebudú zobrazené.
 • Export v tlačových zostavách knihy VF
  Tlačové zostavy "Kniha VF-základná", "Kniha VF-finančná" a "Kniha VF-daňová" vytvárajú súbor pre export v tvare DBF alebo pre excel so štruktúrou štandardne preddefinovaných polí zodpovedajúcich každej zostave. Všetky zostávajúce tlačové zostavy VF ostávajú bez zmien, súbory pre export vytvárali v preddefinovanej alebo užívateľom zvolenej štruktúre už v predchádzajúcich verziách.

V-1.217 - 01.02.2018

 • VF - zrušenie limitu 5000 Eur
  Zrušenie limitu 5000 Eur pri dodaniach podľa §69 ods.12 písm. f) a g) v praxi znamená, že príslušné dodania sa majú realizovať režimom tuzemského prenosu daňovej povinnosti bez ohľadu na sumu dodávky. Prenos daňovej povinnosti znamená, že dodávateľ je povinný vystaviť faktúru (nie zjednodušenú, napr. bloček z ERP), na faktúre neuvádza daň a musí uviesť slovnú formuláciu "Prenos daňovej povinnosti". Táto úprava sa týka aj dodania tovarov spadajúcich do kapitoly 72 (železo a oceľ) položky 7308 colného sadzobníka. V programe ODBYT v číselníku Tovar/materiál/služby je pre tento prípad rozšírená možnost definície kódu DPH a predajnej ceny výhradne pre režim prenosu daňovej povinnosti. Pre vyšlé faktúry v režime prenosu daňovej povinnosti sa použije vo vybraných záznamoch číselníka Tovar/materiál/služby do nového (farebne odlíšeného) poľa "Kód DPH pre PDP" kód "PZO"-Predaj výrobkov zo železa a ocele. V programe "Vyšlé faktúry" sa v režime prenosu daňovej povinnosti v prípade použitia typu položky faktúry "VAZBA NA TMS" z číselníka Tovar/materiál/služby automaticky ponúkne kód DPH "PZO"-Predaj výrobkov zo železa a ocele a do položky faktúry sa prenesie kód položky colného sadzobníka a predajná cena zodpovedajúca kódu DPH, ktorý je zadaný v poli "Kód DPH pre PDP". Pre tovary, ktoré nemajú vyplnený údaj "Kód DPH pre PDP" sa ponúkne štandardný kód DPH a zodpovedajúca predajná cena.
 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2018 =====
  Táto verzia (1.217) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2018.

V-1.216 - 31.01.2018

 • Podpora procesov GDPR - všeobecné zmeny
  Pre podporu procesov GDPR v systéme FENIX je parametrický súbor každého podsystému rozšírený o parametre GDPRRQ-"Podpora GDPR" (týmto parametrom sa aktivuje podpora GDPR v každom podsystéme samostatne; štandardná hodnota je "N"-bez aktivovania podpory GDPR.), GDPRRDUD-"Retenčná doba účtovných dokladov" (týmto parametrom sa určuje základná retenčná doba účtovných dokladov v mesiacoch; štandardná hodnota je 120 mesiacov.) a GDPRSPD-"Štandardná premlčacia doba" (týmto parametrom sa určuje základná retenčná doba na uchovávanie protokolov GDPR (napr protokol o vymazaní údajov, protokol o exporte údajov, ...); štandardná hodnota je 48 mesiacov.). Číselník "Účtovanie DPH" je rozšírený o údaj "Štandardná retenčná doba (v mesiacoch) pre doklady s touto DPH", ktorým sa určuje štandardná retenčná doba (doba povinného uchovania v mesiacoch) pre doklady, v ktorých je použitý príslušný kód DPH. V novej voľbe "Servis / G.D.P.R" sú všetky funkcie na podporu procesov GDPR vrátane prezerania / tlače / exportu centrálnych protokolov o zrušení a exporte údajov fyzických osôb. Funkčné vlastnosti ostatných funkcií v tejto novej voľbe sú však pre každý podsystém iné. Viac informácií nájdete na www.compeko.sk.
 • Podpora procesov GDPR - pohybové doklady
  Podpora pre procesy GDPR v podsystéme ODBTY predstavuje určenie doby uchovania príjmových a výdajových dokladov na základe definičných údajov v číselníku "Druh pohybu". Všetky ostatné podporné činnosti GDPR, okrem všeobecných, sú v PS ODBYT sústredené vo voľbe "Servis / GDPR". Všetky retenčné doby a doby uchovania sa pre príjmové a výdajové doklady prevezmú z príslušných súborov. Pre bankové údaje sa určia na základe aktuálne nastavených parametrov až v čase ich potreby, teda napríklad pri spustení požiadavky na "Analýzu výskytu". Detailný popis funkčných vlastností jednotlivých podporných funkcií je popísaný na stánke www.compeko.sk v sekcii "Novinky" - téma GDPR a v sekcii "Podpora/FAQ" okruh "Ostatné podsystémy" téma "Aká je podpora procesov GDPR v produktoch FENIX ?"
 • Podpora procesov GDPR - objednávky
  Podpora pre procesy GDPR v podsystéme ODBTY predstavuje určenie doby uchovania prijatých a vydaných objednávok na základe definičných údajov v číselníkoch "Položky objednávok" a "Skupiny objednávok". Všetky ostatné podporné činnosti GDPR, okrem všeobecných, sú v PS ODBYT sústredené vo voľbe "Servis / GDPR". Všetky retenčné doby a doby uchovania sa pre prijaté a vydané objednávky prevezmú z príslušných súborov. Pre bankové údaje sa určia na základe aktuálne nastavených parametrov až v čase ich potreby, teda napríklad pri spustení požiadavky na "Analýzu výskytu". Detailný popis funkčných vlastností jednotlivých podporných funkcií je popísaný na stánke www.compeko.sk v sekcii "Novinky" - téma GDPR a v sekcii "Podpora/FAQ" okruh "Ostatné podsystémy" téma "Aká je podpora procesov GDPR v produktoch FENIX ?"
 • Podpora procesov GDPR - vyšlé faktúry
  Podpora pre procesy GDPR v podsystéme ODBYT predstavuje určenie doby uchovania Vyšlých faktúr na základe definičných údajov v číselníkoch "Typy položiek vyšlých faktúr" a "Skupiny vyšlých faktúr". Všetky ostatné podporné činnosti GDPR, okrem všeobecných, sú v PS ODBYT sústredené vo voľbe "Servis / GDPR". Všetky retenčné doby a doby uchovania pre vyšlé faktúry sa prevezmú z príslušných súborov. Pre bankové údaje sa určia na základe aktuálne nastavených parametrov až v čase ich potreby, teda napríklad pri spustení požiadavky na "Analýzu výskytu". Detailný popis funkčných vlastností jednotlivých podporných funkcií je popísaný na stánke www.compeko.sk v sekcii "Novinky" - téma GDPR a v sekcii "Podpora/FAQ" okruh "Ostatné podsystémy" téma "Aká je podpora procesov GDPR v produktoch FENIX ?"
 • ODBYT - zrušenie limitu 5000 Eur
  Zrušenie limitu 5000 Eur pri dodaniach podľa §69 ods.12 písm. f) a g) v praxi znamená, že príslušné dodania sa majú realizovať režimom tuzemského prenosu daňovej povinnosti bez ohľadu na sumu dodávky. Prenos daňovej povinnosti znamená, že dodávateľ je povinný vystaviť faktúru (nie zjednodušenú, napr. bloček z ERP), na faktúre neuvádza daň a musí uviesť slovnú formuláciu "Prenos daňovej povinnosti". Táto úprava sa týka aj dodania tovarov spadajúcich do kapitoly 72 (železo a oceľ) položky 7308 colného sadzobníka. V programe ODBYT v číselníku Tovar/materiál/služby je pre tento prípad rozšírená možnost definície kódu DPH a predajnej ceny výhradne pre režim prenosu daňovej povinnosti. Pre vyšlé faktúry v režime prenosu daňovej povinnosti sa použije vo vybraných záznamoch číselníka Tovar/materiál/služby do nového (farebne odlíšeného) poľa "Kód DPH pre PDP" kód "PZO"-Predaj výrobkov zo železa a ocele". Možnosť vystavovania faktúr s prenosom daňovej povinnosti je realizovaná v programe "Predaj na faktúru".
 • UMS/URS - druhá záložná kópia
  V mesačnej a ročnej uzávierke pri vytváraní cesty pre druhú bezpečnostnú kópiu sa k preddefinovenej hodnote cesty alebo k zapamätanej ceste z poslednej uzávierky vždy pridá aj aktuálne obdobie. Ak sa cesta konči aktuálnym obodbím, automaticky sa uloží bez neho. Ak konči inak, uloží sa celá.

V-1.215 - 25.10.2017

 • Priame zaúčtovanie dát do UCT
  V programe, v časti "Spracovanie / Účtovný súbor" je doplnená nová voľba "Zaúčtovanie dát do účtovníctva". Touto voľbou sa pripravený účtovný súbor priamo zaúčtuje do účtovníctva bez potreby vytvoriť prenosový súbor a následne ho v UCT spracovať ako import. Pre aktiváciu tejto možnosti je potrebné do nového parametra UCTPTH zapísať cestu, kde sa nachádzajú dáta podsystému UCT. Tento adresár musí byť prístupný z programu ODBYT.
 • EVF: možnosť použitia TLS
  V skupine parametrov pre EVF (odosielanie elektronických vyšlých faktúr) je nový parameter EVF_SMTPT, ktorým je možné určiť, či sa v procese odosielania mailov má alebo nemá použiť šifrovanie pomocou protokolu TLS.

V-1.214 - 24.07.2017

 • Export súborov v tvare TXT,CSV,DBF,EXCEL
  V časti "Číselníky", "Definičné číselníky", "Súbory" bola do programu doplnená služba pre export súborov. Export súborov je možný v tvare TXT, CSV, DBF alebo EXCEL. Pri exporte v tvare TXT a CSV je možné zadať metódu kódovania diakritiky (kódová stránka, UTF-8 alebo UNICODE), oddeľovač a ďalšie definície pre vytvorenie rôznych variantov CSV súboru. Export v tvare EXCEL zohľadňuje nastavenie parametra "Typ exportu pre EXCEL".

V-1.213 - 22.05.2017

 • Technický problém pri zápise dokladov
  Dňa 19.5.2017 sa v programoch pracujúcich s dátami vo vstupných dokladoch prejavil vnútorný problém, ktorého dôsledkom bolo, že zapísané dáta sa neuložili alebo nezobrazili. Technická príčina vo väzbe na tento dátum bola identifikovaná a v programoch bola zrealizovaná zodpovedajúca úprava.

V-1.212 - 09.05.2017

 • Tlač v zápise dokladov->export pre EXCEL
  Tlačové zostavy v zápise dokladov "Príjem na sklad", "Výdaj zo skladu", "Prijaté objednávky" a "Vydané objednávky" sú doplnené o možnosť jednoduchého exportu súborov hlavičiek alebo súborov položiek pre EXCEL. Súbory sa exportujú v úplnej štruktúre samostatne za hlavičky a položky dokladov. Komplexnejšie exporty s možnosťou výberu polí alebo s možnosťou spájania súboru hlavičiek a súboru položiek zodpovedajúcich dokladov sa nachádzajú v príslušnych programoch tlačových zostáv.
 • Technické úpravy zobrazovania formulárov
  Niektoré aktualizácie Windows prestávajú podporovať niektoré interné funkcie využívané pri zobrazovaní formulárov. To sa môže prejaviť vo vzniku chybového stavu pri zobrazení formulárov na obrazovke. Identifikované problémy boli ošetrené tak, že program nevyhlási chybu, ale príjme náhradné riešenie, ktoré sa môže prejaviť v nižšom komforte zobrazenia, ale nespôsobí žiadnu stratu dát.

V-1.211 - 06.02.2017

 • Zrýchlenie operatívy KVF
  Prezeranie KVF v časti operatíva bolo hlavne pre sieťové prostredie zrýchlené použitím techniky "SnapShot". Táto technika umožní citeľné zrýchlenie, ale jej dôsledkom je, že zápis úhrad v operatíve nie je možný (umožniť sa dá iba pasívne prezeranie). Zmeny vykonané z iných počítačov sa zobrazia až pri nasledujúcom spustení operatívneho prehľadu KVF.

V-1.210 - 01.02.2017

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2017 =====
  Táto verzia (1.210) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2017.

V-1.209 - 26.01.2017

 • VF - tlač položiek a export pre EXCEL
  Tlačové zostavy "Položky vyšlých faktúr" a "Rekapitulácia položiek VF" sú upravená tak, že do exportu sa dostanú tie polia, ktoré sú určené/vybrané pre tlač.
 • Číselník T/M/S->zápis zmien do protokolu
  Číselník "Tovar/Materiál/Služby" je rozšírený o zápis zmien skladovej ceny, predajnej ceny a kódu DPH do protokolu mesačného spracovania.

V-1.208 - 19.12.2016

 • Export pre EXCEL - výber verzie
  Pre určenie verzie EXCELu, pre ktorú sa majú vytvárať exporty pre EXCEL, je možné určiť novým parametrom "Typ exportu pre EXCEL". Vybrať je možné export pre EXCEL 2.0, EXCEL 95 alebo EXCEL 97 a vyššie alebo je možné si zvoliť (štandard), že verzia bude určená zadanou príponou pre meno výstupného súboru. Pri exporte pre EXCEL 97 je vo vytvorenom XLSX súbore prvý riadok farebne odlíšený a zamknutý a šírky stĺpcov sú prispôsobené rozsahu exportovaných údajov. Toto pri súboroch XLS technicky nebolo možné.

V-1.207 - 26.09.2016

 • Bankové účty partnerov - archívny záznam
  V číselníku obchodných partnerov je nová možnosť, označiť jednotlivé záznamy bankových účtov partnera ako archívne.
 • Aktualizácia IČDPH - synchronizácia
  V programe pre aktualizáciu číselníka platných IČ DPH bola vykonaná úprava na synchronizáciu viacerých procesov, ktoré dostali požiadavku na aktualizáciu tohoto číselníka. Synchronizácia sa realizuje iba v režime "P" - teda automatická aktualizácia číselníka prvým programom, ktorý je v daný deň spustený - a to tak, že tento proces sa spustí vždy v priebehu 15 minút iba raz. Dôsledkom je, že sa nespustia automaticky súčasne dva alebo viaceré procesy aktualizácie IČ DPH, čo mohlo mať za následok, že oba procesy vykonávali sice to isté, ale mohli sa navzájom príliš zdržovať (bežali veľmi pomaly).
 • INTRASTAT - zmena schémy
  XSD schéma pre definovanie štruktúry súboru typu INSTAT.xml (pre priame podávanie hlásení INTRASTAT cez portál finančnej správy) sa mierne zmenila. Tejto zmene zodpovedá úprava v programe pre generovanie hlásenia INTRASTAT vo formáte INSTAT.

V-1.206 - 05.09.2016

 • VF - zrealizované úhrady
  Pri zápise vyšlých faktúr je možné k vytlačeným faktúram prezerať alebo zapisovať zrealizované úhrady. Program pre ich zápis bol upravený tak, aby ihneď po zápise úhrady bol aktualizovaný a zobrazený operatívny zostatok faktúry v domácej aj cudzej mene.

V-1.205 - 29.05.2016

 • Kontrola obsahu poľa MESTO
  V programe je nový parameter COPMESTO - Kontrola obsahu poľa MESTO. Rôzne nastavenia tohoto parametra umožnia vykonať kontrolu PSČ alebo mesta pri zápise adresy v číselníku obchodných partnerov. Špeciálna voľba umožní tiež skontrolovať, či zapísané mesto je v zozname registrovaných obcí pre účely vyplnenia výkazov pre NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií). Do aktualizácie číselníka obchodných partnerov bola tiež dopnená kontrola na prítomnosť (neprítomnosť) mesta v číselníku obcí MCZI

V-1.204 - 16.05.2016

 • VF-spôsob použitia vyúč.zál.v tab DPH
  V programe je nový parameter VFVZVTDPH - Vyúčtovanie zálohy v tab. DPH, ktorým sa učí, či DPH z položiek vyúčtovania zálohy (typ "V") majú byť v záverečnej tabuľke DPH zaradené do súčtu v riadkoch s príslušnou sadzbou dane, alebo či majú tvoriť samostatné riadky podľa sadzieb. Samostatné riadky majú označenie, že ide o vyúčtovanie zálohy. Samozrejme ide iba o tie zálohy, pri ktorých sa uvádza DPH, teda ku ktorým bola vystavená faktúra k prijatej platbe vopred.

V-1.203 - 18.04.2016

 • VF-možnosť určiť platiteľa
  V oblasti vyšlých faktúr je program rozšírený o možnosť zadať platiteľa faktúry - je to ďalší subjekt, voči ktorému vzniká účtovná pohľadávka. Subjektom pre DPH i v prípade zadania platiteľa zostáva príjemca faktúry. Pre možnosť ponuky platiteľa je v číselníku obchodných partnerov nový údaj "ID fin. partnera". Vlastné zadanie platiteľa, možnosť dohľadania prípadne preskočenia sa zadáva v parametroch zápisu vyšlých faktúr. Pre tlač faktúry je v prípade zadávania platiteľa možné vybrať, ktorý zo subjektov bude zobrazený v adresnej časti faktúry. Pre tlač faktúr so zadaním platiteľa je v distribúcii definovaný nový formulár pre tlač faktúr s označením 4PL.

V-1.202 - 04.04.2016

 • SED - nevykonáva sa aut.úprava dát
  SEPA End Day: od verzie 1.202 sa už nevykonáva počas inštalácie automatická úprava dát ODBYT v prípade, ak už nový číselník obchodných partnerov (COP) existuje a je naplnený údajmi. Ak tento číselník ešte neexistuje, tak sa spustí program na jeho vytvorenie a následne aj úprava všetkých dát ODBYT.
 • Nastavenie štand. údajov v SKB
  V číselníku SKB (Smerovacie kódy bánk) je aktivovaná nová možnosť cez tlačidlo "Iné": prevzatie štandardných nastavení údajov pre České a Slovenské banky. Po zvolení tejto voľby sa nastavia údaje kód banky, názov banky a SWIFT/BIC kód na základe zverejnených a aktualizovaných údajov o bankách na stránkach NBS a ČNB.
 • Tlač účtovného súboru
  Tlač účtovného súboru je rozšírená o voľbu "Mesačný účtovný súbor -> výber polí". Uvedená voľba umožňuje obsahovo definovať tlačovú zostavu účtovného súboru z vybraných polí a takúto definíciu vrátane triedenia a súčtovania uložiť formou pomenovaného uloženia. Zostava je okrem vlastných dát účtovného súboru doplnená o možnosť tlačiť názov účtu.

V-1.201 - 01.02.2016

 • Identifikácia nepoužitých záznamov COD
  V časti "Špeciálne činnosti" bol doplnený servisný program "Identifikácia nepoužitých záznamov COD". Program sa využíva v procese prechodu COD->COP na identifikáciu použitia záznamov číselníka COD v dátach PS ODBYT. Použitie záznamov číselníka COD sa dohľadáva v súboroch: 1. Pohyby na kartách - hlavičky 2. Príjemky - hlavičky 3. Výdajky - hlavičky 4. Prijaté objednávky - hlavičky 5. Vydané objednávky - hlavičky 6. Intrastat - súbor dát
 • ===== Rok 2016 =====
  Táto verzia (1.201) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2016.

V-1.200 - 28.01.2016

 • Rozšírenie možnosti COD->COP
  V časti programu pre vytvorenie nového číselnika COP boli pridané dve nové možnosti na určenie nového identifikátora z existujúceho COD s inkrementom a nová možnosť určenia spôsobu spojenia duplicitných záznamov do jedného. Úprava sa týka vytvorenia nového COP počas inštalácie aj pri aktivácii z už nainštalovaného programu.
 • Podpora pre SEPA/IBAN end day.
  Prechod na SEPA / IBAN bol umožnený už od 1.2.2014, avšak od 1.2.2016 sa stáva povinným pre všetkých účastníkov platobného styku. Na túto skutočnosť upozorňujú banky už od leta 2015 a vyzývajú svojich klientov k tomu, aby aktualizovali svoj účtovný program tak, aby mali aj zo strany účtovných programov plnú podporu a kompatibilitu s platobným systémom SEPA. Dôležitým prvkom úplného prechodu na SEPA / IBAN je ukončenie možnoti používať bankové účty v klasickej forme. Preto aj najdôležitejšou súčasťou všetkých úprav v programoch FENIX pre podporu SEPA / IBAN je zmena v základnej identifikácii obchodných partnerov, ktorá bola doteraz postavená na používaní skutočných bankových účtov v klasickej forme. Nový číselník obchodných partnerov už na identifikáciu obchodného partnera nebude používať číslo bankového účtu, ale nový jedinenčný identifikátor, ktorý sa podľa zadania užívateľa vytvorí pri prvej inštalácii verzie podporujúcej SEPA / IBAN. Tento nový identifikátor bude automaticky doplnený do všetkých existujúcich dát. Vo všetkých vstupných formulároch, kde sa doteraz zadávalo číslo bankového účtu na identifikáciu obchodného partnera, sa po reinštalácii bude zadávať ktorýkoľvek údaj, ktorý identifikuje obchodného partnera a program si do dát uloži nový jedinenčný identifikátor. V parametroch podsystému sa nachádza nový parameter COPINUM, ktorým sa určí, či a ako má program ponúkať hodnotu identifikátora partnera pri vytváraní nových záznamov. Program môže ponúkať túto hodnotu na zákade nového počítadla (COP) alebo na základe posledného záznamu v novom číselníku COP. Viac o detailoch prechodu na verzie podporujúce SEPA / IBAN sa nájde na www.compeko.sk.
 • DPH od 1.1.2016
  Na podporu nového ustanovenia v zákone o DPH v par.68d v číselníku daňových režimov (pre tlač vyšlých faktúr) pribudol nový záznam: daňový režim "F: daň sa uplatňuje na základe prijatia platby" (tiež nazývaný Cash Flow systém). V číselníku účtovania DPH sú nové kódy podporujúce nový daňový režim "F" (PCF, RCF).

V-1.161 - 22.07.2015

 • Úprava veľkosti QR kódov vo faktúrach
  V štandardných reportoch pre vyšlé faktúry bola z dôvodu lepšej čiateľnosti upravená veľkosť QR kódov.

V-1.160 - 01.07.2015

 • QR kódy na vyšlých faktúrach
  Do programu pre tlač VF bola doplnená podpora pre vytvorenie a tlač QR kódov PayBySquare a InvoiceBySquare. Výber umiestnenia kódov na faktúre a požadovaných typov kódov je v nových parametroch v skupine "Vyšlé faktúry". Výber umiestnenia kódov je tiež v skupine vyšlých faktúr. Počas tlače faktúr je tiež možné zadať alebo zmeniť požiadavku na umiestnenie QR kódov. Takto sa dá dosiahnúť, že na tlačenej alebo elektronickej faktúre sa môže na určenom mieste zobraziť QR kód PayBySquare alebo InvoiceBySquare, oba alebo žiaden. QR kód PayBySquare umožňuje príjemcovi faktúry pomocou napr. smartfónu pohodlne a rýchlo zadať príkaz na úhradu faktúry - väčšina bánk už tento spôsob podporuje svojimi mobilnými aplikáciami. QR kód InvoiceBySquare umožňuje príjemcovi, ktorý má vo svojom informačnom systéme podporu na čítanie týchto kódov, priame vloženie údajov faktúry do evidencie došlých faktúr. Pri prvej inštalácii sa parametre nastavia tak, že sa požaduje tlač QR kódu PayBySquare v pravej časti faktúry hneď za sumou k úhrade.
 • Aktualizácia číselníka SKB (SK, CZ)
  V číselníku SKB sú aktualizované štandardné záznamy slovenských a českých bánk vrátane ich aktuálnych SWIFT/BIC kódov.

V-1.159 - 11.03.2015

 • Prehliadače súborových prepojení
  Prehliadače súborových prepojení sú rozšírené o možnosť vytvorenia exportu zobrazených záznamov do EXCELovského súboru. Program si pred exportom vyžiada zadanie mena a umiestnenia exportného súboru.

V-1.158 - 15.02.2015

 • Nový spôsob aktualizácie zoznamu IČ DPH
  Na prelome rokov FSSR zmenila štruktúru a obsah informačných súborov, v ktorých sú verejne poskytované o platných registráciách IČ DPH, o zaradení na "čiernu listinu" a výmazu z "čiernej listiny". Program na aktualizáciu číselníka platných IČ DPH bol prepracovaný tak, aby preberal údaje z týchto troch súborov naraz (skrátil sa tým čas spracovania). Ďalej bola v tomto programe realizovaná úprava umožňujúca znížiť počet nutných aktualizácií číselníka IČ DPH na minimum a to tak, že v parametroch je zavedená nová cesta (govpth) pre rôzne fixné spoločné štátne číselníky a číselník IČ DPH je umiestnený na tejto ceste. Pri spracovateľských licenciách je možné mať túto cestu jedinú spoločnú pre všetky spracovávané licencie.

V-1.157 - 27.01.2015

 • ===== Rok 2015 =====
  Táto verzia (1.157) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2015.

V-1.156 - 09.01.2015

 • Podpora schémy MOSS
  V číselníku DPH bola v rámci podpory pre schému MOSS doplnená možnosť zadať nový typ dane "M" (=MOSS). Pre jednoduchší výber kódov bol zmenený design výberového filtra tak, aby sa okrem iného dali ľahko vybrať kódy DPH pre režim MOSS. Vo voľbe "Iné" je nová funkcia, ktorá umožní automaticky pridať všetky alebo len potrebné kódy pre podporu evidencie v režime MOSS (táto funkcia v dialógu pridá nové kódy aj potrebné účty do UOS pre všetky aktuálne sadzby dane v jednotlivých členských štátoch EÚ). Zavedený je aj nový daňový režim "M-MOSS". Ten je možné použiť v číselníku skupín vyšlých faktúr pre určenie štandardného daňového režimu pre faktúry danej skupiny a samozrejme tiež pi zápise vyšlých faktúr. Ak sa pri faktúre určí tento daňový režim (MOSS), tak všetky zadávané kódy DPH na tejto faktúre musia byť typu "M".
 • Číselník DPH - výber aktívnych kódov
  Do číselníka DPH bola doplnená nová možnosť: označiť si najbežnejšie používané kódy DPH ako aktívne. Ak si takto niektoré kódy označíme, tak pri zápise dokladov sa v prvej ponuke budú zobrazovať iba takto označené aktívne kódy DPH. To zjednoduší bežnú rutinnú prácu pri zápise bežných dokladov. Ak je potrebné použiť v dokladoch, ktoré nie sú bežné, aj iné kódy DPH, ľahko sa dá prepnúť do zobrazenia všetkých kódov a pracovať tak, ako doteraz. Ak nie je ako aktívny označený žiaden kód, ponuka pri zápise dokladov je rovnaká ako doteraz: t.j. ponúkaný je celý číselník kódov DPH.

V-1.155 - 10.11.2014

 • Export pre EXCEL z operatív
  Vo všetkých operatívnych prehľadoch, kde to bolo technicky možné, je pridané tlačidlo "EXCEL" na vytvorenie exportu zobrazených záznamov do EXCELovského súboru. Program si pred exportom vyžiada zadanie mena a umiestnenia exportného súboru.

V-1.154 - 02.10.2014

 • INTRASTAT - zrýchlenie zápisu údajov
  Pre všetky doklady so zápisom údajov INTRASTATu bola doplnená možnosť zrýchlenia zápisu. Úprava spočíva v pridaní tlačidiel "Uloženie", "Výber" a "Zrušenie" na záložke určenej pre zápis údajov INTRASTAu. Vybraná údaje je možné uložiť formou pomenovaného uloženia a následne ich využiť ako šablóny. V prípade, že pre daný typ dokladu existuje pomenované uloženie, program automaticky ponúkne uložené hodnoty. V prvom kroku dohľadáva hodnoty z defaultného záznamu. V prípade, že neexistuje defaultný záznam, ponúknu sa uložené hodnoty z prvého najdeného záznamu ktorý zodpovedá danému typu dokladu. V prípade, že sú nájdené všetky požadované údaje pre zápis údajov INTRASTATu, program automaticky prenesie aktivitu na tlačidlo určené pre zápis údajov.
 • Obrázok v číselníku TMS a súbore SKK
  Číselník Tovar/materiál/služby je rozšírený o možnosť zadania obrázku k aktuálnemu záznamu. Obrázok sa zobrazuje v samostatnej záložke v operatíve skladových kariet. Aktivuje sa tlačidlom "Obrázok" alebo priamym prechodom zo zobrazeného detailu skladovej karty na nasledujúcu záložku. Obrázok sa zobrazuje v samostatnej záložke vo formulári pre výber skladových kariet pri zápise všetkých dokladov. Aktivuje sa tlačidlom "Obrázok" alebo priamym prechodom na záložku.
 • Prijaté objednávky - kontrola PC < SC
  Pri zápise položky prijatej objednávky bola doplnená kontrola zadanej predajnej ceny oproti hodnote skladovej ceny. Program upozorní na stav, kedy zadaná predajná cena je nižšia ako skladová cena. Skladová cena sa dohľadá v závislosti od zvolenej metódy oceňovania zásob nasledovne: 1. ako pevná cena z číselníka T/M/S v prípade metódy pevných (predom stanovených) cien 2. ako priemerná obstarávacia cena v prípade metódy priemerných cien 3. ako skutočná obstarávacia cena zo súboru skladových podkariet v prípade FIFO metódy V prípade FIFO metódy oceňovania zásob je dohľadanie skutočnej obstarávacej ceny zo súboru skladových podkariet riadené parametrom "Hodnota priradenej FIFO ceny". Ak sa požaduje vyhľadať maximálnu hodnotu skladovej ceny FIFO súboru, nastavíme hodnotu tohoto parametra na <M>. Ak sa požaduje vyhľadať minimálnu hodnotu skladovej ceny FIFO súboru, nastavíme hodnotu tohoto parametra na <N>. Nastavenie parametra na hodnotu <F> zoberie hodnotu prvej skladovej ceny príjmu do FIFO súboru. Nastavenie parametra na hodnotu <L> zoberie hodnotu poslednej skladovej ceny pre príjem do FIFO súboru.

V-1.153 - 21.08.2014

 • Vzdialená podpora
  Nástroj na vzdialenú podporu (TeamViewer klient) bol aktualizovaný z verzie 7 na aktuálnu verziu 9.

V-1.152 - 23.07.2014

 • Zápis prijatých a vydaných objednávok
  "Prijaté objednávky" a "Vydané objednávky" majú pre vybrané polia položiek dokladu (typ položky, sklad, zákazka, typová položka, typ položky VF) doplnenú službu pre prevzatie poslednej zadanej hodnoty. Uvedené služba sa vo vybraných poliach aktivuje pomocou klávesy F3. Vybrané polia sú identifikované podčiarknutým názvom.

V-1.151 - 08.07.2014

 • Zoznam IČDPH z portálu FSSR
  S platnosťou od 8.7.2014 prevadzkovatelia portálu FSSR zmenili umiestnenie informačného zoznamu IČDPH subjektov registrovaných pre DPH. Bolo potrebné zmeniť programy, ktoré si tento zoznam automaticky preberajú. Bez tejto aktualizácie program na aktualizáciu zoznamu IČDPH môže oznámiť chybu 404, alebo preberie posledný zverejnený zoznam na "starej" lokalite, kde nie je zaručená pravidelná aktualizácia zoznamu. Umiestnenie zoznamu rizikových subjektov sa zatiaľ nezmenilo.

V-1.150 - 07.07.2014

 • Súpis obratov z vyšlých faktúr
  Do programu v časti "Tlač zostáv vyšlých faktúr" bola pridaná tlačová zostava "Súpis obratov z vyšlých faktúr".
 • Nastavenie komplexity hesiel
  V programe je nový parameter v skupine parametrov "EIS prostredie" s označením "Komplexita hesiel". Týmto parametrom je možné nastaviť požiadavky na komplexitu zadávaných hesiel, kontrolu opakovania hesla, nutnosť zmeny, .... Detailný popis je priamo pri nastavovaní hodnoty tohoto parametra. V číselníku hesiel je možné nastaviť požiadavku na povinnú zmenu hesla pri prvom prihlásení a je možnosť manuálne heslo zablokovať / odblokovať.
 • Obdobie do textu účtovného súboru
  Do programu je pridaný nový parameter "OBDTOTEXT: Obdobie->text účtovného súboru", ktorý riadi možnosť pridávania obdobia do textu účtovného súboru. Parameter je pozične štrukturovaný s nasledujúcim významom jednotlivých častí: Prvá časť parametra (1 znak) určuje spôsob pridania obdobia do textu účtovného súboru: N - bez pridávania obdobia Z - na začiatok K - na koniec T - za text P - od zadanej pozície Druhá časť parametra (2 znaky) určuje pre hodnotu "P - od zadanej pozície" pozíciu, od ktorej bude obdobie do účtovného súboru pridané: P[nn] - od pozície zadanej hodnotou [nn] Tretia časť parametra (27 znakov) umožňuje nadefinovať ľubovoľný text, ktorý bude zapísaný do účtovného súboru. Štruktúra parametra je teda nasledovná: [cSpôsob - 1 znak] [nPozícia - 2 znaky] [cText - 27 znakov]. Príklad: N00 Obdobie sa do textu nepridáva Z00 Obdobie sa pridá na začiatok textu T00ODB Miesto textu sa použije pevný text "ODB" a za tento text sa pridá obdobie

V-1.149 - 03.06.2014

 • Aktualizácia IČDPH - nový formát
  FS zmenila dňa 29.5.2014 formát a umiestnenie súboru s údajmi o aktuálne platných slovenských IČDPH. Program pre automatickú aktualizáciu tohoto zoznamu je upravený na prevzatie nového zoznamu. Jeho nová štruktúra umožní rýchlejšie prevzatie aj spracovanie (cca o 30%).

V-1.148 - 02.04.2014

 • Zoznamy IČDPH z portálu FSSR
  Dňa 21.3.2014 prevadzkovatelia portálu FSSR zmenili bez predchádzajúceho upozornenia umiestnenie informačných zoznamov IČDPH a Rizikových subjektov. Bolo potrebné zmeniť programy, ktoré si tieto zoznamy automaticky preberajú. Bez tejto aktualizácie program na aktualizáciu zoznamu IČDPH oznámi chybu 404.

V-1.147 - 10.03.2014

 • Záporné hodnoty v zostavách pohybov II
  Pre skupinu tlačových zostáv skladových pohybov bola doplnená možnosť započítavať vybrané typy alebo kódy pohybov ako záporné hodnoty. Definícia je rozložená do nastavenia troch parametrov: 1. Parameter "Záporné hodnoty a tlač pohybov" umožňuje v tlačových zostavách skladových pohybov započítať doklady s vybraným typom alebo kódom pohybu ako záporné hodnoty. Hodnoty parametra môžu byť nasledovné: "N" - bez započítania záporných hodnôt (všetky typy a kódy pohybov sa započítavajú do súčtov ako kladné hodnoty) "A" - doklady s vybraným typom alebo kódom pohybu sa vždy započítajú ako záporné hodnoty "D" - dialógové menu na aktivovanie započítavania záporných hodnôt 2. Parameter "Typ pohybu pre záporné hodnoty" umožňuje určiť vybrané typy pohybov, ktoré sa budú v tlačových zostavách skladových pohybov započítavať ako záporné hodnoty. 3. Parameter "Kód pohybu pre záporné hodnoty" umožňuje určiť vybrané kódy pohybov, ktoré sa budú v tlačových zostavách skladových pohybov započítavať ako záporné hodnoty.

V-1.146 - 04.03.2014

 • Štand. formáty VF: BIC a CPF
  Vo všetkých štandardných formátoch vyšlých faktúr (aj vo formáte elektronickej faktúry) sú pridané údaje "Č.pôvodnej faktúry" a "BIC".
 • Číselník COD - kontroly
  Do programu na údržbu číselníka obchodných partnerov bola pridaná celá sada individuálnych a hromadných kontrol: Kontrola IBAN, Kontrola platnosti IČDPH, kontrola zhodnosti názvu v číselníku a na portáli FRSR, prevzatie názvov a/alebo adries z portálu FRSR, ....
 • Zoznam IČ DPH - import
  Import číselníka platných IČ DPH a rizikových subjektov bol upravený tak, aby správne preberal aj názvy subjektov, ktoré obsahujú niektoré špeciálne znaky (ampersand, apostrof a úvodzovky). Proces preberania údajov z portálu FRSR sa tiež pokúša opraviť prípadné technické chyby v číselníku IČDPH a celý proces preberania údajov je mierne zrýchlený.

V-1.145 - 19.02.2014

 • Aktivita užívateľov počas uzávierky
  Kontrola uktivity užívateľov v priebehu mesačnej, ročnej a mimoriadnej ročnej uzávierky je rozšírená o možnosť priameho zobrazenia aktivity užívateľov. V prípade zrušenia aktivity užívateľov uzávierka pokračuje nasledujúcimi krokmi bez nutnosti prerušenia uzávierkovej činnosti.
 • Záporné hodnoty v zostavách pohybov
  Pre skupinu tlačových zostáv skladových pohybov bola doplnená možnosť započítavať vybrané typy pohybov ako záporné hodnoty. Definícia je rozložená do nastavenia dvoch parametrov: 1. Parameter "Záporné hodnoty a tlač pohybov" umožňuje v tlačových zostavách skladových pohybov započítať doklady s vybraným typom pohybu ako záporné hodnoty. Hodnoty parametra môžu byť nasledovné: "N" - bez započítania záporných hodnôt (všetky typy pohybov sa započítavajú do súčtov ako kladné hodnoty) "A" - doklady s vybraným typom pohybu sa vždy započítajú ako záporné hodnoty "D" - dialógové menu na aktivovanie započítavania záporných hodnôt 2. Parameter "Typ pohybu pre záporné hodnoty" umožňuje určiť vybrané typy pohybov, ktoré sa budú v tlačových zostavách skladových pohybov započítavať ako záporné hodnoty.

V-1.144 - 31.01.2014

 • Preberanie zoznamov IČ DPH a RS
  Na novom portáli finančnej srávy bolo zafixované nové (a už trvalé) umiestnenie súborv určených pre automatické stiahnutie zoznamov IČ DPH a RS DPH (Rizikových subjektov). Programy na automatickú aktualizáciu týchto zoznamov boli upravené tak, aby dáta preberali z tejto novej lokality.

V-1.143 - 27.01.2014

 • ===== Rok 2014 =====
  Táto verzia (1.143) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2014.

V-1.142 - 14.01.2014

 • Zápis VF a operatíva VF -> zobrazenie ID
  Zápis vyšlých faktúr, operatíva vyšlých faktúr a operatíva položiek vyšlých faktúr sú na úrovni základných prehliadačov rozšírené o zobrazenie údaja o operátorovi, ktorý ako posledný aktualizoval záznam v knihe vyšlých faktúr alebo v súbore položiek vyšlých faktúr.
 • Parameter - preverenie názvu
  Do programu je v skupine parametrov "Práca s DPH" zaradený nový parameter: "Preveriť názov k IČDPH". Parameter určuje typ dokladov, v ktorých sa požaduje preverenie názvu subjektu v číselníku COD a v číselníku IČDPH k zadanému IČDPH. Pre jednotlivé typy dokladov musí hodnota parametra obsahovať: "VF"-vyšlé faktúry, "HP"-hotovostný predaj, "PO"-prijaté objednávky, "VO"-vydané objednávky. Ak sa označenie typu dokladu nenachádza v hodnote parametra, preverenie názvu zadaného IČDPH sa v príslušnom doklade nevykoná. Ak je parameter prázdny, preverenie sa vykoná vždy (pre slovenské IČ DPH). Ak chceme úplne potlačiť preverovanie názvov a ponechať ho iba pri aktualizácii číselníka obchodných partnerov, zadáme CODXX.

V-1.141 - 19.12.2013

 • Hotovostný predaj->bločky s diakritikou
  Hotovostný predaj je rozšírený o možnosť tlače predajných bločkov s diakritikou ktorá je zapísaná v skrátenom názve tovaru v súbore skladových kariet. V prípade, že sa požaduje tlač názvu tovaru na predajnom bločku vrátane diakritiky, je potrebné parameter "PRTCNV - Tlač bločku s konverziou kódov" nastaviť na hodnotu "** BEZ KONVERZIE **". Program v tomto prípade pri tlačí predajného bločku nevykoná konverziu názvu tovaru zapísaného v skladových kartách a vytlačí predajný bloček vrátane diakritiky. Ak názvy tovarov nie sú v systéme zaznamenané s diakritikou, v prvom kroku je potrebné prepísať s diakritikou všetky názvy v číselníku Tovar/Materiál/Služby. Potom pomocou služby "Iné", "Premenovanie všetkých SKK" vykonáme premenovanie všetkých skladových kariet podľa názvu zadaného v číselníku Tovar/Materiál/Služby.
 • Podpora pre kontrolný výkaz DPH
  V programe boli v častiach "Prijaté objednávky", "Vydané objednávky", "Automatické vystavenie faktúr", "Predaj na faktúru" a "Hotovostný predaj" vykonané rozsiahle zmeny na podporu tvorby KV DPH a splnenie náležitostí vyplývajúcich z novely zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2014. Novým parametrom sa riadi automatická aktualizácia nového číselníka IČDPH, ktorý obsahuje platné IČDPH a informáciu o subjektoch v "čiernej listine". Rozšírený a upravený je číselník DPH. Pri zápise prijatej objednávky sa vykonáva kontrola na platnosť registrácie IČDPH príjemcu faktúry. Pri zápise vydanej objednávky sa vykonáva kontrola na platnosť registrácie IČDPH dodávateľa. Pri zápise VF sa vykonáva kontrola na platnosť registrácie IČDPH príjemcu faktúry. Pre vymedzené kódy DPH sa požaduje zápis KN SCS a správne uvedenie mernej jednotky a množstva. V programoch "Automatické vystavenie faktúr", "Predaj na faktúru" a "Hotovostný predaj" je KN SCS automaticky preberaný z číselníka "Tovar/Materiál/Služby".
 • Zdieľanie oprávnení
  Do programu je doplnenná funkcionalita pre zdieľanie oprávnení. Zdieľanie oprávnení umožní zastupovanie pracovníkov bez nutnosti zverejnenia aktuálne platných prihlasovacích hesiel. V časti "Definícia zdieľania oprávnení" je pre pracovníka s oprávnením pre aktualizáciu hesiel umožnené nadefinovať zastupovanie pracovníkov na požadovaný dátumový interval. V časti "Nastavenie" môže zastupujúci prevziať prácu s systéme so všetkými nastaveniami a oprávneniami zastupovaného. Zdieľanie oprávnení sa ukončí prihlásením zastupujúceho v časti "Servis", "Identifikácia operátora".

V-1.140 - 20.11.2013

 • Potvrdenie inventúrnych stavov
  Potvrdenie inventúrnych stavov zo skladových kariet a skladových podkariet je rozšírené o možnosť zadať kód pohybu pre výdaj inventúrneho schodku (zadaná hodnota nahrádza štandardné kódy pohybov pre výdaj inventúrneho schodku 990, 991, 992) a kód pohybu pre príjem inventúrneho prebytku (zadaná hodnota nahrádza štandardné kódy pohybov pre príjem inventúrneho prebytku 993, 994, 995).
 • Zrušenie kariet s nulovým stavom
  "Zrušenie skladových kariet s nulovým stavom" v časti "Špeciálne činnosti" je doplnené o skupinu činností, ktoré sú určené na vyčíslenie a úpravu finančnej hodnoty skladových kariet s nulovým množstvom, nulovým disponibilným množstvom a nenulovým zostatkom v EUR. Tlačidlo "1. Výber" sprístupní iba skladové karty s nulovým množstvom, nulovým disponibilným množstvom a nenulovým zostatkom v EUR, pričom zachová základný výber (napr. za sklad). Tlačidlo "2. Označenie" označí/odznačí na spracovanie skladové karty s nulovým množstvom, nulovým disponibilným množstvom a nenulovým zostatkom v EUR. Tlačidlo "3. Tlač" vytvorí kontrolný opis skladových kariet s nulovým množstvom, nulovým disponibilným množstvom a nenulovým zostatkom v EUR a vytvorí čiastkové súčty za jednotlivé sklady a celkový súčet. Tlačidlo "4. Vynulovanie" vo všetkých označených skladových kartách vynuluje nenulové zostatky v EUR a zároveň vytvorí protokol obsahujúci čiastkové súčty za jednotlivé sklady a celkový súčet.
 • Generovanie čiarových kódov EAN128
  Číselník "Tovar/materiál/služby" je doplnený o generovanie čiarového kódu EAN128 vo formáte JPG. Generovanie je možné za aktuálny záznam číselníka alebo hromadne za všetky vybrané záznamy.

V-1.139 - 13.11.2013

 • Predaj na faktúru
  Predaj na faktúru je doplnený o možnosť vytvárať dodací list vo väzbe na výdajové doklady alebo vyšlú faktúru. Výber zdroja dát pre generovanie dodacieho listu je riadený parametrom dokladu "Väzby dodacieho listu", ktorý môže nabobúdať hodnoty "V" = k výdajkám alebo "F" = k vyšlej faktúre.

V-1.138 - 13.10.2013

 • Doplnkové informácie vyšlých faktúr
  Doplnkové informácie vyšlých faktúr v časti hlavičky faktúry sú rozšírené o možnosť zápisu druhej doplnkovej informácie označenej ako "Doplnková informácia 2".
 • Zmena typu položky VF a účtovanie
  Účtovanie pri zmene typu položky vyšlej faktúry v režime opravy existujúceho záznamu je riadené novým parametrom dokladu "Účtovanie pri zmene typu položky". Pri hodnote parametra "N" ostáva účtovanie bez zmeny. Pri hodnote parametra "A" sa účtovanie automaticky prevezme z číselníka typov položiek vyšlých faktúr. Pri hodnote parametra "D" sa aktivuje dialógový režim, v ktorom je umožnené užívateľsky prevziať rozdielne hodnoty účtovania z nového typu položky vyšlej faktúry.
 • Predaj na faktúru, AVF, VF
  "Vyšlé faktúry", "Predaj na faktúru" a "Automatické vystavenie faktúr" majú v časti "Položky" doplnenú možnosť zneprístupniť údaje "Text poznámky", "Účet", "Stredisko", "Typová položka" a "Zákazka". Definícia prístupnosti uvedených údajov pri aktualizácii položiek faktúry je doplnená v parametroch dokladu pridaním možnosti "Aktualizovať/Preskočiť ..." pre vybrané polia položiek faktúry.
 • Zápis príjmových a výdajových dokladov
  Zápis dokladov pre "Príjem na sklad" je v časti zápisu hlavičky dokladu rozšírený o stĺpcové zobrazenie údaja "Vydaná objednávka". Služby "Výber" a "Hľadanie" sú rozšírené o prácu s údajom "Vydaná objednávka". Zápis dokladov pre "Výdaj zo skladu" je v časti zápisu hlavičky dokladu rozšírený o stĺpcové zobrazenie údaja "Prijatá objednávka". Služby "Výber" a "Hľadanie" sú rozšírené o prácu s údajom "Prijatá objednávka".

V-1.137 - 15.08.2013

 • Zápis príjmových a výdajových dokladov
  Zápis dokladov pre "Príjem na sklad" je v časti zápisu hlavičky dokladu rozšírený o stĺpcové zobrazenie údaja "Číslo faktúry" a "Dodací list". Služby "Výber" a "Hľadanie" sú rozšírené o prácu s údajom "Číslo faktúry" a "Dodací list". Zápis dokladov pre "Výdaj zo skladu" je v časti zápisu hlavičky dokladu rozšírený o stĺpcové zobrazenie údaja "Číslo faktúry". Služby "Výber" a "Hľadanie" sú rozšírené o prácu s údajom "Číslo faktúry".
 • Objednávky->identifikácia dodávky
  Hlavička prijatých a vydaných objednávok je rozšírená o možnosť zápisu poľa "Identifikácia dodávky".

V-1.136 - 20.05.2013

 • INTRASTAT - nová štruktúra hlásenia
  V zápise údajov INTRASTATu je sprístupnený nový čiastočne povinný údaj "dodatková merná jednotka". Vytvorenie výstupných súborov pre podanie hlásení INTRASTAT bolo upravené podľa aktuálnych popisov k štruktúram XML súborov. Aktuálne formáty sú označené ako INSTAT (pre on-line podanie hlásenia cez portál colnej správy) a INTRASTAT (pre vstup do programu Intrastat-CS, ktorý vytvorila Colná správa na prípravu hlásení a ich následné odoslanie). Ponechaný je aj starší formát INTRASTAT - DBF, ktorý je určený na vstup do programu od firmy IntrastatSoft. Pri použití formátu INSTAT sa automaticky spustí štandardný internetový prehliadač a prejde na stránku colnej správy (https://intrastat.colnasprava.sk). Meno vytvoreného súboru je v schránke (clipboard) na uľahčenie podávania hlásenia (pri výbere súboru stačí stlačiť ctrl+v). Otestovanie súborov je možné, ak sa na portáli colnej správy prihlásime s menom TEST a heslom test (názov spravodajskej jednotky a IČDPH musia mať hodnotu TEST).
 • Zrušenie kariet s nulovým stavom
  "Zrušenie skladových kariet s nulovým stavom" v časti "Špeciálne činnosti" je v úvodnej časti doplnené o možnosť "Zobraziť aj skladové karty s nenulovým zostatkom v EUR ?". Na základe tejto voľby sa v základnom prehliadači zobrazia aj skladové karty s nulovým množstvom, nulovým disponibilným množstvom a nenulovým zostatkom v EUR. Uvedený stav na skladovej karte môže nastať ako dôsledok zaokrúhľovacích chýb pri spracovaní príjmu a výdaja ak sa nepožaduje zabezpečiť finančnú stabilitu skladu (parameter "Presná finančná hodnota skladu" je nastavený na hodnotu "N").
 • Inštalácia z lokálnej kópie
  Ak je pri inštalácii potrebné použiť možnosť inštalácie z lokálnej kópie inštalačnej sady (v prípade nastavenia príliš silnej úrovne ochrany počítača), tak sa na ploche automaticky vytvorí štartovacia ikona pre štart inštalácie z vytvorenej lokálnej kópie inštalačnej sady.

V-1.135 - 24.03.2013

 • Tlačové zostavy skladových pohybov
  Tlačové zostavy skladových pohybov sú rozširené o možnosť výberu vybraných polí sledovania INTRASTAT do zostavy (Obchodný názov TMS, Hmotnosť v kg, Množstvo, Faktúrovaná suma v DM, Faktúrovaná suma v ZM). Uvedené polia sú v prípade požiadavky zaradené aj do exportu tlačových zostáv skladových pohybov.

V-1.134 - 13.03.2013

 • Cesta pre lokálny LOG dokladov
  Do programu bol doplnený parameter "Cesta pre lokálny LOG dokladov". Hodnota parametru určuje úplnú cestu (bez posledného \) pre lokálny LOG dokladov. Ak je hodnota parametra vyplnená, tak sa informácia o vzniku nových záznamov v súboroch skladových pohybov (PDH, PDP) bude zapisovať okrem štandardného súboru (odpth\ODLOG.[rmm]) aj do špeciálneho súboru (logpth\ODLOG.[rmm]). Pre hotovostný predaj sa informácia o tlači bločku a vzniku nových záznamov v súboroch skladových pohybov (PDH, PDP) bude zapisovať okrem štandardného súboru (odpth\HPLOG_[pwid].[rmm]) aj do špeciálneho súboru (logpth\HPLOG_[pwid.[rmm]). Informácia môže slúžiť na lokalizáciu vzniku prevádzkových problémov v súborových systémoch. Informácie z LOG súboru nie sú využiteľné užívateľsky, ale sú určené iba pre technické použitie pre IT support. Štandardne sa adresár určený hodnotou parametra užívateľsky vytvára na lokálnom disku pracovnej stanice. Informácie o vzniku nových záznamov v súboroch skladových pohybov (PDH, PDP) sú v tomto prípade čiastkové za konkrétnu pracovnú stanicu.
 • Elektronická VF do EÚ
  Vo vyšlej faktúre vystavenej elektronicky s danovým režimom "P" (prenos daňovej povinnosti) sa nezobrazuje sadzba DPH a takisto sa vôbec nezobrazuje rekapitulačná tabuľka dph.

V-1.133 - 28.01.2013

 • ===== Rok 2013 =====
  Táto verzia (1.133) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2013.

V-1.132 - 21.12.2012

 • Štand.daňový režim v skupine VF
  V číselníku "Skupiny vyšlých faktúr" je na záložke "Účtovanie" doplnený nový údaj "Štandardný daňový režim". Tento sa využije pri zápise novej faktúry tej-ktorej skupiny faktúr ako ponuka daňového režimu konkrétnej faktúry.
 • Počítadlá - kontrola období
  Pri kontrole prekryvu číselných radov počas definície nových počítadiel pre rok 2013 program spracoval počítadlá platné pre rok 2013 a pre rok 2003 ako počítadlá z toho istého obdobia a ohlásil chybu prekryvu hodnôt. Problém bol zidentifikovaný a odstránený.

V-1.131 - 10.12.2012

 • Daňové režimy DPH
  Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2013 ustanovuje nové požiadavky na obsah prípadne formu faktúry. Z toho vyplynula potreba vo vymedzených prípadoch uvádzať na faktúre presný text vymedzený zákonom (prenesenie daňovej povinnosti, oslobodenie od dane, ....). Tieto texty aj v jazykových verziách (slovenčina, čestina, angličtina a čiastočne nemčina) sa nachádzajú v novom spoločnom číselníku "Daňové režimy DPH". V tomto číselníku je možné upraviť si text príslušného režimu okrem slovenčiny. Ten je pevne daný. Následne je upravený aj zápis vyšlej faktúry, predaj na faktúru a automatické vystavenie vyšlých faktúr tak, že do hlavičky sa povinne uvádza kód daňového režimu. Príslušný text (v požadovanej jazykovej verzii) sa potom objaví aj na faktúre určenej pre tlač aj v elektronickej (html) faktúre. Uvádzanie presne určených textov je povinné od 1.1.2013.

V-1.130 - 03.12.2012

 • Hotovostný predaj->spôsob platby
  Predajný bloček pre hotovostný predaj je rozšírený o informáciu o spôsobe platby. Spôsob platby môže byť hotovosť alebo platba pomocou platobnej karty.
 • Hotovostný predaj->účtovný súbor
  Hotovostný predaj je v časti vytvárania účtovného súboru rozšírený o atribúty účtovania "FIH hotovostný predaj-hotovosť" a "FIP hotovostný predaj-platobná karta". Atribúty umožňujú nadefinovať rôzne účtovanie tržieb z predaja tovaru pre úhradu v hotovosti alebo pre úhradu platobnou kartou. V prípade použitia atribúty "FIH hotovostný predaj-hotovosť" a "FIP hotovostný predaj-platobná karta" nahrádajú pôvodný atribút "FIS hotovostný predaj".

V-1.129 - 18.10.2012

 • Inštalácia -> podpora pre WIN 7
  V niektorých prípadoch sa v prostredí WIN 7 stalo, že inštalačný program spustený pod užívateľom, ktorý nie je administrátor, nemal umožnený prístup k sieťovým alebo inak mapovaným diskom. V takom prípade inštalačný program ohlásil chybu "Invalid path or filename" napriek skutočnosti, že zadaný disk a adresár existujú. Problém zo strany užívateľského programu nie je možné vyriešiť, a preto bola do inštalačného programu daná možnosť na vytvorenie lokálnej kópie celej "rozbalenej" inštalačnej sady do fixného adresára C:\FENIX.INS\ODBYT. Ak sa následne spustí inštalačný program C:\FENIX.INS\ODBYT\ODBINS.EXE, problém s prístupom na sieťové disky sa neprejaví a inštalácia prebehne riadnym spôsobom.

V-1.128 - 01.10.2012

 • Hotovostný predaj->vrátenie tovaru
  Hotovostný predaj je v časti vrátenie tovaru v prípade zápisu údajov v hlavičke dokladu rozšírený o možnosť zadávania rôznych kódov príjmových pohybov.

V-1.127 - 06.08.2012

 • Dodacie listy z výdajok->nové polia
  Tlač dodacích listov z výdajových dokladov je rozšírená o možnosť výberu polí "Termím expedície" a "Dátum expedície", ktoré sú do dodacieho listu preberané z položiek výdajových dokladov.

V-1.126 - 26.07.2012

 • Operatíva - priebeh spracovania
  V operatívnom prehľade priebehu spracovania je nová možnosť výberu protokolov aj z viacerých období súčasne. Zobrazený prehľad je možné nechať zotriediť podľa obdobia, dátumu, textu operácie, identifikácie operátora alebo označenia počítača jednoduchým klikom na hlavičku príslušného stĺpca prehľadu.
 • Výber v číselníku "Obchodní partneri"
  Výber v číselníku "Obchodní partneri" je rozšírený o možnosti výberu podľa existencie záznamu v zviazaných číselníkoch "Poštová adresa", "Zahraničný platobný styk", "Počet dní splatnosti" a "Poznámka".

V-1.125 - 04.06.2012

 • Účtovanie v rozpočtových organizáciách
  Do programu bola doplnená podpora účtovania v rozpočtových organizáciách. Na základe nastavenia rozsahu poľa "UCET" v definičnom číselníku "Pojmy" sa použitím služby "Vytvorenie/oprava všetkých súborov" v definičnom číselníku "Súbory" v programe vo všetkých súboroch automaticky nastaví rozsah polí súvisiacich s účtovaním podľa definovaného rozsahu poľa "UCET".

V-1.124 - 20.05.2012

 • Sklady - triedenie podľa názvu skladu
  Číselník skladov je rozšírený o triedenie podľa názvu skladu. Funkcie vyhľadávania a inkrementálneho vyhľadávania prepínajú triedenie číselníka podľa čísla skladu alebo názvu skladu.
 • Tlač faktúr - rozúčtovanie na faktúre
  Pri tlači vyšlých faktúr (jednotlivo aj hromadne) je možné zadať požiadavku na tlač rozúčtovania na prvej faktúre. Ak je táto požiadavka zvolená (zaškrtnuté príslušné zaškrtávacie políčko), tak sa na prvom tlačenom exemplári faktúry zobrazí zjednodušené rozúčtovanie faktúry (účet, MD,DAL). Na druhom a ďalších exemplároch sa rozúčtovanie netlačí. Rozúčtovanie sa objaví na faktúre pri použití distribuovaných formátov faktúr. Ak sa používajú vlastné formuláre a požaduje sa tlač rozúčtovania, je potrebné ich upraviť (prekopírovať do nich zo štandardných formulárov objekt pre tlač rozúčtovania).
 • Tlač faktúr jednotlivo - dodací list
  Pri jednotlivej tlači faktúr (z režimu zápisu vyšlých faktúr) je možné zvoliť počet vytlačených exemplárov faktúry, počet exemplárov dodacieho listu a požiadavku na tlač likvidačného listu (rozúčtovania) vyšlej faktúry. Pri aktivovaní zápisu vyšlých faktúr z prostredia PS ODBYT je obsah a forma dodacieho listu riadená nastaveniami definovanými v PS ODBYT so zachovaním možnosti aktivovania doplnkových programov pre individuálnu úpravu obsahu dodacieho listu.

V-1.123 - 21.02.2012

 • Presun T/M/S do archívu
  V časti "Servis", "Špeciálne činnosti" bola do programu doplnená služba "Presun T/M/S do archívu", ktorá je určená na hromadný presun záznamov číselníka Tovar/Materiál/Služby do archívu. V prípade požiadavky je možné zároveň do archívu presúvať aj zodpovedajúce záznamy skladových kariet.

V-1.122 - 01.02.2012

 • Hotovostný predaj->finančné operácie
  V programe "Hotovostný predaj" boli vykonané úpravy v časti spracovania finančných operácií "Príjem úhrady faktúry" a "Vrátenie úhrady faktúry" tak, aby počas zápisu bolo možné zadávať aj príjemcu faktúry.
 • ===== Rok 2012 =====
  Táto verzia (1.122) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2012.

V-1.121 - 13.01.2012

 • Obsah záhlavia programu
  V programe je nový parameter CAPTYPE - Typ záhlavia programu, ktorým je možné určiť formu a obsah záhlavia programu (horná lišta okna programu a text úlohy na lište bežiacich úloh). Táto vlastnoť sa dá využiť najmä pri spracúvaní väčšieho počtu licencii na efektívne rozlíšenie bežiacich licencií na lište úloh. Popis možných nastavení je priamo v popise príslušného parametra, ktorý sa nachádza v skupine "Interné pre PS CPK".

V-1.120 - 23.12.2011

 • Kontrola vnútorných väzieb SKK<->SKP
  Kontrola vnútorných väzieb skladových kariet a skladových podkariet má mimo FIFO metódy oceňovania zásob (F) pri aktivovanej práci so súborom skladových podkariet (miesto uloženia alebo označenie dávky) ako prvý krok doplnenú možnosť množstevného prepočtu stavu skladových kariet zo stavu skladových podkariet. Prepočet sa aktivuje odpoveďou na otázku "Prepočítať aj množstvo v skladových kartách podľa množstva v skladových podkartách ?". Po tejto časti bez ohľadu na požiadavku množstevného prepočtu sa podľa zvolenej metódy oceňovania zásob aktivuje prepočet finančných hodnôt skladových kariet (P,I) resp. výpis súčasných priemerných cien výdaja (O).
 • Vytváranie kópie objednávok s položkami
  V prípade, ak prijatá alebo vydaná objednávka vo svojich položkách obsahuje odkaz na archívny záznam T/M/S alebo archívnu skladovú kartu, vytváranie kópie objednávok s položkami nie je povolené.
 • Časovanie spracovania bločku
  Časovanie spracovania bločku fiškálnou tlačiarňou VAROS FT4000 za účelom jeho oneskorenia oproti operačnému systámu a počítaču je upravené tak, aby bolo umožnené v jeho hodnote zadávať dve celé pozície a tri desatinné pozície.

V-1.119 - 10.12.2011

 • Stav pokladničnej hotovosti
  "Stav pokladničnej hotovosti" je v časti "Import údajov predaja z PDH/PDP" a "Spočítať tržby...", t.j. pri výpočte údajov daného dňa z položiek hotovostného predaja upravený tak, že do hodnoty "Počiatočný stav" preberie finančnú hodnotu dokladov s pohybom "534 - Vklad počiatočnej hotovosti" a do hodnoty "Koncový stav skutočný" preberie finančnú hodnotu dokladov s pohybom "634 - Výber záverečnej hotovosti". Mincovka počiatočného stavu generuje na fiškálnej tlačiarni vklad do pokladne a zároveň generuje pohybový doklad s druhom pohybu "534 - Vklad počiatočnej hotovosti". Pred generovaním dokladov vkladu počiatočnej hotovosti sa v súbore skladových pohybov prepočíta finančná hodnota dokladov s pohybom "534 - Vklad počiatočnej hotovosti" za požadovaný deň. V prípade, že takéto doklady existujú a v systéme už sú evidované vklady počiatočnej hotovosti, doklady z mincovky počiatočných stavov sú generované v finančnej hodnote ktorá je daná rozdielom finančnej hodnoty mincovky počiatočného stavu a finančnej už sú evidovaných vkladov počiatočnej hotovosti.
 • Hotovostný predaj->finančné operácie
  Číselník "Druh pohybu" je pre skupinu druhov pohybov pre vklad do pokladne (typická hodnota 53) rozšírený o pohyb "534 - Vklad počiatočnej hotovosti". Číselník "Druh pohybu" je pre skupinu druhov pohybov pre výber z pokladne (typická hodnota 63) rozšírený o pohyb "634 - Výber záverečnej hotovosti". Pohyby "534 - Vklad počiatočnej hotovosti" a "634 - Výber záverečnej hotovosti" sú štandardne nastavené tak, že nevytvárajú účtovnú väzbu z finančných hodnôt dokladov.
 • Hotovostný predaj->záver bločku nákupu
  Hotovostný predaj je v časti "Parametre dokladu", "Nákup" rozšírený o možnosť užívataľskej definície textu umiestneného v záverečnej časti nákupného bločku.
 • Obraty na skladových kartách
  Tlačová zostava "Obraty na skladových kartách" je obsahovo rozšírená tak, že umožňuje sledovať množstevné obraty (Množstvo v MJ) a finančné obraty (Čiastky v EUR).

V-1.118 - 28.11.2011

 • Hotovostný predaj->finančné operácie
  V programe "Hotovostný predaj" pre prípad spolupráce s ľubovoľnou elektronickou pokladnicou VAROS z radu FT4000 boli vykonané úpravy v časti spracovania finančných operácií "Vklad do pokladne", "Výber z pokladne", "Príjem úhrady faktúry" a "Vrátenie úhrady faktúry". Výberové menu finančných operácií sa aktivuje pomocou klávesy "Iné" alebo klávesovou skratkou Ctrl+I. Spracovanie finančných operácií štandardne generuje pohybové doklady viazané na zadaný kód pohybu a sklad finančných operácií. V prípade požiadavky môže byť generovanie pohybových dokladov obsluhou potlačené (napr. pri nahravaní zostatku pkladničnej hotovosti v pokladnici z predchádzajúceho dňa pre potreby správnych údajov uzávierky typu "X"). Základné súborové zmeny: 1. do parametrického súboru sú v časti "Hotovostný predaj" doplnené skupiny pohybov pre jednotlivé typy finančných operácií a sklad finančných operácií. 2. do číselníka skladov je doplnený sklad finančných operácií. 3. do číselníka pohybov sú doplnené pohyby pre finančné operácie. 4. do kódovacej tabuľky pohybov sú doplnené predkontácie pre finančné operácie označené atribútom účtovania "FIN".
 • Úhrada VF v hotovosti
  V programe je vytvorená kompletná podpora pre odoslanie direktívy do ERP pre tlač dokladu k úhrade vyšlej faktúry v hotovosti. Táto možnosť sa dá využiť, ak je v počítači nainštalovaná ľubovoľná elektronická pokladnica VAROS z radu FT4000 a ak organizácia má povinnosť evidovať úhrady faktúr cez ERP podľa zákona 289/2008. Technické parametre pre komunikáciou s ERP sa nastavujú v parametroch v skupine "Hotovostný predaj", požiadavka na tlač dokladu ... sa nastavuje v skupinách vyšlých faktúr na karte "Účtovanie". Uvedené nastavenia sa uplatnia iba pri jednotlivej tlači faktúr.

V-1.117 - 06.10.2011

 • Úprava súboru do UCT
  Pri vytváraní väzby do UCT je pre požadovanú úpravu pripraveného účtovného súboru k dispozícii komfortný nástroj umožňujúci vyhľadávať účet, stredisko..., zobraziť súčty a mnoho ďalších funkcií.

V-1.116 - 26.08.2011

 • Zotriedenie podkariet pri kontrole
  V programe bola rozšírená funkcionalita parametra "Zotriedenie FIFO pri kontrole". Parameter určuje triedenie súboru skladových podkariet pri kontrole vstupných údajov výdajových dokladov. Parameter nie je aktívny v prípade použitia FIFO metódy oceňovania zásob. "U" - základné triedenie = miesto uloženia "D" - základné triedenie = označenie dávky "E" - základné triedenie = dátum expirácie. Vstupný formulár skladových kariet v má záložke podkariet v časti "Iné" pri neúčtovných zmenách súboru skladových podkariet doplnené možnosti zmeny prvotného triedenia. Zmena triedenia je možná aj pomocou príkazov Ctrl+U, Ctrl+D, Ctrl+E alebo kliknutím myšou na hlavičku príslušného stĺpca. Vstupný formulár skladových podkariet má v časti "Iné" pri kontrole údajov "Miesto uloženia" a "Označenie dávky" pri zápise položiek výdajových dokladov doplnené možnosti zmeny prvotného triedenia. Zmena triedenia je možná aj pomocou príkazov Ctrl+U, Ctrl+D, Ctrl+E alebo kliknutím myšou na hlavičku príslušného stĺpca. Operatíva skladových podkariet má v časti "Iné" doplnené možnosti zmeny prvotného triedenia. Zmena triedenia je možná aj pomocou príkazov Ctrl+U, Ctrl+D, Ctrl+E.

V-1.115 - 10.07.2011

 • Tlač predajného cenníka
  V časti "Tlače", "B-Tlač skladových zostáv II" bola do programu doplnená tlačová zostava "Predajný cenník". Zdroj dát pre tlač predajného cenníka môžu byť údaje zo základného cenníka, predajné ceny definované v číselníku Tovar/Materiál/Služby alebo predajné ceny definované v číselníku Tovar/Materiál/Služby doplnené o údaje zo základného cenníka. Ako doplnkové výberové kritérium vzhľadom na skladová karty je možné zadať sklad a množstvo na sklade.

V-1.114 - 30.06.2011

 • Generovanie PDH/PDP z LOGu predaja
  V časti "Servis", "Špeciálne činnosti" bola služba "Generovanie PDH/PDP z LOGu predaja" v časti hlavičiek dokladov rozšírená o zobrazovanie udajov o spôsobe platby (hotovosť / kartou) a v časti položiek dokladov o hodnotu jednotkovej predajnej ceny bez DPH a jednotkovej predajnej ceny vrátane DPH.

V-1.113 - 05.06.2011

 • Hotovostný predaj->inicializácia predaja
  Hotovostný predaj má doplnený parameter "Inicializácia predaja". Ak sa požaduje pri štarte hotovostného predaja sprístupniť inicializačné nastavenia, zadáme do parametra hodnotu "A". V prípade nastavenie parametra na hodnotu "N" inicializácia hotovostného predaja nie je aktivovaná. Inicializačné nastavenia umožňujú kontrolu a nastavenie hodnôt času predaja, dátumu predaja a obdobia predaja.
 • Hotovostný predaj->počítadlo pre výdaj
  V prípade, ža sa pri hotovostnom predaji z dôvodu technickej poruchy fiškálnej tlačiarne nepodarí ani opakovane vytlačiť nákupný bloček, program vráti počítadlo pre výdajový doklad na hodnotu pred neukončeným predajom. Ak je medzičasom hodnota počítadla aktualizovaná inou pokladňou (prevádzkuje sa viac pokladní v sieťovom prostredí), program hodnotu počítadla na stav pred predajom nevráti.
 • Hotovostný predaj->sklad pre vrátenie
  Hotovostný predaj je v časti "Parametre dokladov" rozšírený o parameter dokladu "Sklad pre vrátenie T/M/S". V prípade nastavenia hodnoty parametra na hodnotu niektorého skladu z číselníka skladov sa vrátený tovar zaskladní na sklad určený hodnotou parametra (samostatný sklad vráteného tovaru alebo reklamácií). Ak je parameter prázdny, zaskladnenie vráteného tovaru sa vykoná na sklad z ktorého bol realizovaný prvotný predaj.
 • Hotovostný predaj->výber skl. podkarty
  Do programu bol pridaný paremeter "Výber skladovej podkarty ". V prípade oceňovania zásob metódami pevných (predom stanovených) cien, priemerných cien na vstupe (nová priemerná cena sa vypočíta pri potvrdení príjmových dokladov) alebo priemerných cien na výstupe (priemerná cena výdaja sa vypočíta pri potvrdení výdajových dokladov) a súčasnej požiadavke na sledovanie miesta uloženia alebo označenia dávky je týmto parametrom možné počas hotovostného predaja riadiť sprístupnenie zápisu miesta uloženia alebo označenia dávky a tým aktivovať priamy výber skladovej podkarty. Nastavenia parametra na hodnotu "A" sprístupní zápis miesta uloženia alebo označenia dávky a umožní priamy výber skladovej podkarty obsluhou počas predaja. Nastavenia parametra na hodnotu "N" zabezpečí automatický výber skladovej podkarty pri potvrdení dokladu.
 • VF - tlačiť meno vystaviteľa VF
  V parametroch v skupine parametrov pre Vyšlé faktúry je nový parameter "Tlačiť meno vystaviteľa VF". Ak bude mať tento parameter hodnotu "A", tak sa pri tlači faktúr na faktúre vytlačí ako meno vystaviteľa meno toho, kto faktúry vytvoril resp. naposledy modifikoval. Ak bude mať parameter inú hodnotu, tak sa na faktúre vytlačí meno toho, kto je počas tlače faktúr prihlásený.

V-1.112 - 13.04.2011

 • Inštalácia a definícia štruktúry CPRAC
  Inštalačný program má v definičnom súbore CPKSUBP.dbf pre prípad samostatnej inštalácie programu "Odbyt" zosúladenú definíciu štruktúry súboru CPRAC.dbf so štruktúrou skutočne vytváraného súboru. V prípade samostatnej inštalácie programu "Odbyt" sa súbor CPRAC.dbf vytvára v obmedzenom rozsahu potrebnom pre spracovanie skladových pohybov (dĺžka vety 215, polia OSCIS, PRIEZ, MENO, TITUL, ULICA, PSC, MESTO, TELB, TELP, FAX, RODCIS, HS, LUID, LUDAT). Štrukrúra súboru sa rozširuje iba v prípade spoločnej inštalácie s programom "Mzdy", kedy sa súbor CPRAC.dbf stáva z prostredia programu "Odbyt" neprístupným a jeho aktualizácia je umožnená výlučne z programu "Mzdy".

V-1.111 - 30.03.2011

 • Prehliadače súborových prepojení
  Prehliadače súborových prepojení "Prepojenie faktúry->výdajky", "Prepojenie príjem->objednávky" a "Prepojenie výdaj->objednávky" majú doplnenú možnosť určenia obdobia pre výber skladových pohybov.

V-1.110 - 06.03.2011

 • Typ položky VF v skladových kartách
  V číselníku "Sklady" je možné definovať typ položky vyšlých faktúr. V prípade zakladania novej skladovej karty sa typ položky vyšlej faktúry definovaný v číselníku skladov ponúkne ako preddefinovaná hodnota typu položky vyšlej faktúry v skladovej karte. V prípade rozdielnosti zadávanej hodnoty v skladovej karte a hodnoty uvedenej v číselníku skladov program na túto skutočnosť upozorní.
 • VF -> program pre doplnkovú informáciu
  V číselníku "Skupiny vyšlých faktúr" je možné zadať meno programu pre naplnenie a kontrolu doplnkovej informácie v hlavičke faktúry. "Automatické vystavenie faktúr", "Predaj na faktúru" a "Vyšlé faktúry" počas zápisu hlavičky faktúry aktivujú pri prechode poľa "Doplnková informácia" tento program.

V-1.109 - 19.02.2011

 • Výberová maska skladových pohybov
  Vo výberových maskách skladových pohybov bol odstránený problém pri uložení a následnom výbere hodnôt výberovej masky. Chyba sa prejavovala oznamom "Pre zadané výberové kritériá nie sú žiadne dáta".
 • Automatické vystavenie faktúr
  Automatické vystavenie faktúr má v parametroch dokladu v častiach "Výber výdajových dokladov" a "Výber objednávok" doplnenú možnosť výberu všetkých dokladov alebo iba vlastných dokladov.

V-1.108 - 01.02.2011

 • Hotovostný predaj -> účtovný súbor
  Vytvorenie účtovného súboru v časti rozúčtovania hotovostného predaja má opravené zaokrúhľovanie základu dane počítaného odpočtom z predajnej ceny vrátane DPH.
 • ===== Rok 2011 =====
  Táto verzia (1.108) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2011.

V-1.107 - 07.01.2011

 • Spôsob aktualizácie číselníka DPH
  Do inštalačného programu bola doplnená voľba pre spôsob aktualizácie číselníka DPH. Číselník je možné aktualizovať nasledujúcimi spôsobmi: "1=Prebrať štandardné nastavenie celého číselníka", "2=Doplniť iba nové kódy", "3=Aktualizovať iba existujúce kódy", "4=Aktualizovať v existujúcich kódoch iba čísla riadkov", "5=Ponechať číselník bezo zmeny".
 • Zmena metódy oceňovania zásob
  V časti "Servis", "Špeciálne činnosti" bola do programu doplnená služba "Zmena motódy oceňovania zásob". Doplnené boli programy pre zmeny metód "FIFO - Pevné ceny" a "FIFO - Priemerné ceny". Programy pre zostávajúce zmeny metód oceňovania zásob budú dopĺňané priebežne podľa požiadaviek užívateľov.
 • Úpravy v tlači faktúr
  Pri tlači faktúr sa zobrazované percento DPH prevezme zo skutočne počítanej DPH na faktúre. Ak sa vyšlé faktúry vystavujú na roznych pracoviskách s rozdielnym nastavením parametra FAKTVF (určenie príjemcu podľa interného čísla alebo ČBÚ), tak po importe faktúr sa tlač faktúr riadi údajom zaznamenaným v knihe vyšlých faktúr (vyhľadanie odberateľa sa vykoná takým spôsobom, aký bol aktívny pri záspise faktúry).
 • DPH pre rok 2011
  Do distribučnej verzie boli pridané upravené kódy DPH pre daň platnú od 1.1.2011. Samotné kódy sú obsahovo nezmenené, zmenila sa iba vnútorná definícia sadzby dane na 20% s platnosťou od obdobia 2011/01. Všetky programy, ktoré pre svoju činnosť potrebujú spoluprácu s číselníkom "Účtovanie DPH", boli upravené v časti dohľadania sadzby dane za požadované obdobie (napr. kód dane PTT do obdobia 2010/12 pracuje so sadzbou dane 19%, od obdobia 2011/01 pracuje so sadzbou dane 20%). Pre správne prepočty predajnej ceny od obdobia 2011/01 je potrebné zrealizovať REINŠTALÁCIU programu verziou V-1.107 zo dňa 19.12.20010 alebo nasledujúcou.
 • Prepočet predajnej ceny pri zmene DPH
  Do číselníkov "Tovar/materiál/služby" a "Základný cenník" bol na samostatnej záložke "Zmena DPH" doplnený všeobecný nástroj na prepočet predajnej ceny pri zmene kódu DPH alebo sazdby dane. Prepočet predajných cien je možné vykonať v predstihu bez zmeny aktuálnych predajných cien. V požadovanom období (napr. pri prechode na inú sadzbu dane) je možné pripravené predajné ceny presunom aktivovať na použitie pri predaji.

V-1.106 - 12.12.2010

 • Generovanie PDH/PDP z LOGu predaja
  V časti "Servis", "Špeciálne činnosti" bola do programu doplnená služba "Generovanie PDH/PDP z LOGu predaja". Využitie služby sa doporučuje v tých prípadoch, kde dochádza ku strate dát, príliš oneskorenému skutočnému zápisu dát v sieti a v iných prípadoch neštandardného chovania sa aplikácie. Súbory LOGu predaja sa nachádzajú v dátovom adresári PS ODBYT s označením HPLOG_[pwid].[rmm].
 • Generovanie PDH/PDP z LOGu prevádzky
  V časti "Servis", "Špeciálne činnosti" bola do programu doplnená služba "Generovanie PDH/PDP z LOGu prevádzky." Využitie služby sa doporučuje v tých prípadoch, kde dochádza ku strate dát, príliš oneskorenému skutočnému zápisu dát v sieti a v iných prípadoch neštandardného chovania sa aplikácie. Súbory LOGu prevádzky sa nachádzajú v dátovom adresári PS ODBYT s označením ODLOG.[rmm].
 • Počet nulových záznamov v PDH, PDP
  Do programu doli doplnené parametre "Počet nulových záznamov v PDH" a "Počet nulových záznamov v PDP". Pomocou parametrov sa nastavuje počet predpripravených prázdnych záznamov v súbore hlavičiek skladových pohybov (ODxxxPDH.dbf) a v súbore položiek skladových pohybov (ODxxxPDP.dbf) pred potvrdením dokladov. Program predpripraví hodnotou parametrov daný počet prázdnych záznamov vo všetkých častiach zápisu a potvrdenia dokladov, operatívnych a tlačových predhľadov skladových pohybov. Využitie nastavenia parametrov na hodnotu väčšiu ako nula sa doporučuje v tých prípadoch, kde dochádza ku strate dát, príliš oneskorenému skutočnému zápisu dát v sieti a v iných prípadoch neštandardného chovania sa aplikácie. V prípade nastavenia parametra "Zaznamenávať nové PDH, PDP" na hodnotu "A" sa bude informácia o počte predpripravených záznamov zapisovať do špeciálneho súboru (odpth\ODLOG.[rmm]).
 • Doklady v rôznych merných jednotkách
  "Príjem na sklad" v časti zápisu položiek pri zápise novej položky v prípade rôznej obstarávacej a skladovej mernej jednotky ponúkne ako preddefinovanú hodnotu mernej jednotky obstrávaciu mernú jednotku. "Výdaj zo skladu" v časti zápisu položiek pri zápise novej položky v prípade rôznej skladovej a predajnej mernej jednotky ponúkne pre výdajové pohyby typu "VYE-Výdaj externý" ako preddefinovanú hodnotu mernej jednotky predajnú mernú jednotku.
 • Tlač dodacích listov z vyšlých faktúr
  Tlač dodacích listov zo súborov vyšlých faktúr má v parametroch dokladu doplnené polia pre možnosť výberu z knihy vyšlých faktúr podľa stavu faktúry.
 • Presun skladových kariet do archívu
  Presun skladových kariet do archívu (vykonaný v časti "Vstupy", "Skladové karty" alebo v časti "Číselníky", "Tovar/materiál/služby") je rozšírený o kontrolu zaznamenania pohybu na archivovanej skladovej karte v súbore príjemok, výdajok a skladových pohybov. Presun skladových kariet do/z archívu je zaznamenaný do protokolu mesačného spracovania. Do protokolu mesačného spracovania je zaznamenané aj zrušenie skladovej karty a zrušenie skladovej podkarty.
 • Rozšírenie LOG súboru
  V prípade výskytu neočakávanej chyby program zapisuje do protokolu mesačného spracovania viac technických informácií, ktoré môžu pomocť pri dodatočnom zisťovaní príčin problému. Táto informácia sa zobrazuje aj v operatíve protokolu spracovania.
 • On-line Update
  Do programu je zaradená možnosť on.line update. Táto nová funkcia umožní priamo z programu preveriť, či je nainštalovaná najnovšia verzia programu alebo či je na www.compeko.sk k dispozícii novšia verzia, a navyše umožní spustiť inštaláciu priamo z prostredia programu bez nutnosti vyhľadávať inštalačný program na webe. On-line update je možné spustiť troma rôznymi spôsobmi: 1. manuálne z voľby "Servis / Nástroje / On-line update" 2. kliknutím na "On-line update progamu" na pracovnej ploche programu 3. automaticky pri spúšťaní programu na základe natavenia parametra "AUTOUPDATE" - ten umožňuje vykonať kontrolu aktuálnosti verzie programu pri každom štarte, raz za deň, raz za týždeň alebo raz mesačne.
 • Dynamický ON LINE monitoring pokladní
  Pre hotovostný predaj je rozšírený dynamický ON LINE monitoring činnosti fiškálnych pokladní. Počas aktualizácie súboru skladových kariet a súborov skladových pohybov pri predaji je medzi záznamy "Potvrdenie výdajky - ŠTART" a "Potvrdenie výdajky - KONIEC" zaznamenaný každý chybový stav, ktorý by mal za následok nepotvrdenie výdajového dokladu (skladové oprávnenia, pohybové oprávnenia, uzamknutie skladu, povinné položky dokladu, definovanie počítadiel, prepočítavacie koeficienty, obdobie dokladu). Počas aktualizácie súboru skladových kariet a súborov skladových pohybov pri vrátení tovaru je medzi záznamy "Potvrdenie príjemky - ŠTART" a "Potvrdenie príjemky - KONIEC" zaznamenaný každý chybový stav, ktorý by mal za následok nepotvrdenie príjmového dokladu (skladové oprávnenia, pohybové oprávnenia, uzamknutie skladu, vyplnenie miesta uloženia, povinné položky dokladu, definovanie počítadiel, prepočítavacie koeficienty, obdobie dokladu).
 • Operatíva skladových pohybov
  Operatívne prehľady "Pohyby na skladových kartách" a "Položky skladových pohybov" sú v prípade využívania hotovostného predaja rozšírené o zobrazenie čísla nákupu a možnosť vyhľadávania čísla nákupu.
 • Hotovostný predaj - vrátenie tovaru
  Hotovostný predaj je rozšírený v časti vrátenie tovaru o automatické generovanie vrátenia pomernej časti poskytnutej predajnej zľavy. Program pri vrátení tovaru analyzuje poskytnutie predajnej zľavy. V prípade, že zľava bola poskytnutá, automaticky sa vypočíta pomerná časť zľavy na finančnú hodnotu položky vráteného tovaru a ponúkne sa možnosť vygenerovania záznamu s vrátením pomernej časti predajnej zľavy.
 • Analýza LOGu hotovostného predaja
  V časti "Servis", "Špeciálne činnosti" je doplnená služba "Analýza LOGu hotovostného predaja". Jedná sa o analýzu súboru pre dynamický ON LINE monitoring činnosti včetkých pripojených fiškálnych pokladní.
 • Dodávateľský cenník
  Pri použití dodávateľského cenníka sa do protokolu tvorby nákupnej ceny zobrazí dátumový interval platnosti nájdeného záznamu dodávateľského cenníka.
 • INTRASTAT - nová štruktúra XML
  Pri vytváraní súboru na elektronické podanie hlásenia INTRASTAT (od apríla 2010 je možné ho podať iba elektronicky), je možné vytvoriť príslušný XML súbor v "starom" (INTRASTAT) aj "novom" (INSTAT) formáte. Pre elektronické podanie bude pravdepodobne možné použiť iba súbor v novom formáte (INSTAT). Pre import do programu INTRASTAT-CS (colnej správy) je možné použiť oba formáty. Po prípadných manuálnych úpravách je možné údaje INTRASTATu odoslať priamo z tohoto programu. Je však potrebné mať nainštalovanú aktuálnu verziu.
 • Výberová maska skladových kariet
  Výberová maska skladových kariet je upravená v spracovaní údajov z časti "G-Príjem" a "H-Výdaj". Pokiaľ je v týchto výberových kritériách zadaný zhodný atribút príjmového kumulatívu a atribút výdajového kumulatívu (napr. 1-mesačný v MJ), výberová podmienka sa vytvorí spojením kritérií zadaných do častí "G-Príjem" a "H-Výdaj". Pri nezhodných alebo neurčených atribútoch sa každá podmienka vyhodnocuje samostatne. Spájanie výberových kritérií sa užívateľsky prejaví farebným rozlíšením vstupných polí. Vytvorenú výberovú podmienku je možné zobraziť v závere tlačovej zostavy. Príklady použitia (atribút príjmu, príjem OD, príjem DO - atribút výdaja, výdaj OD, výdaj DO): 1. s pohybom v danom mesiaci: (1 1 0 - 1 1 0) 2. iba s príjmom v danom mesiaci: (1 1 0 - 1 0 0) 3. iba s výdajom v danom mesiaci: (1 0 0 - 1 1 0) 4. s pohybom v danom roku: (3 1 0 - 3 1 0) 5. iba s príjmom v danom roku: (3 1 0 - 3 0 0) 6. iba s výdajom v danom roku: (3 0 0 - 3 1 0) 7. bez pohybu v danom mesiaci: (1 0 0 - 1 0 0) 8. bez pohybu v danom roku: (3 0 0 - 3 0 0)
 • Dynamický ON LINE monitoring pokladní
  Do programu pre hotovostný predaj je doplnený dynamický ON LINE monitoring činnosti všetkých pripojených fiškálnych pokladní. Počas predaja je zabezpečený dynamický zápis vykonávaných činností do súboru aktivity užívateľov. Pre každého užívateľa (pokladníka) sa zapisujú informácie o realizovaných položkách predaja a o stave predaja (systém čaká na predaj, prebieha platba kartou, tlačí sa pokladničný blok).
 • Súvisiace náklady v zahraničnej mene
  Do programu je doplnená možnosť evidovať súvisiace náklady v zahraničnej mene (napr. dopravné náklady). Predpokladom je nastavenie skladu a kódu skladovej zásoby pre evidenciu súvísiacich nákladov tak, aby pracovali aj so zahraničnou menou (pole "Sledovanie zásob v ZM" v príslušnom číselníku). V takom prípade pri zápise príjmu súvisiaceho nákladu program povolí zadanie nulového množstva (pre jednotkovj cene 1 EUR zodpovedá hodnote súvisiaceho nákladu v EUR). Po zadaní zahraničnej meny a celej hodnoty súvisiaceho nákladu v zahraničnej mene program automaticky prepočíta hodnotu súvisiaceho nákladu v EUR.
 • Príjem pri priemeroch na výstupe
  Pre oceňovanie zásob pomocou metódy výpočtu priemernej ceny na výstupe bol pre potreby príjmového dokladu doplnený parameter dokladu "Finančné údaje položky". Pomocou parametra sa sprístupňuje zápis polí "Vstupná cena" (jednotková cena) a "Spolu" (finančná hodnota položky dokladu). Možné hodnoty sú: "C" - zadáva sa jednotková cena, prepočíta sa finančná hodnota položky dokladu "F" - zadáva sa finančná hodnota položky dokladu, prepočíta sa jednotková cena "B" - zadáva sa jednotková cena aj finančná hodnota položky dokladu, položky sa vzájomne prepočítavajú
 • Operatíva skladových pohybov
  Operatívne prehľady "Pohyby na skladových kartách" a "Položky skladových pohybov" sú v časti opravy vybraných údajov hlavičky rozšírené o možnosť opravy údaja "Platba kartou".
 • Hotovostný predaj -> FM4000, VeriFone
  Hotovostný predaj umožňuje spoluprácu s fiškálnym modulom "FM4000" (v niektorých konfiguráciach označovaný aj ako fiškálna tlačiareň FT4000). V súčasnosti používaný fiškálny modul "FM3000", vyhovujúci zákonu 55/1994, je použiteľný maximálne do 31.12.2010. Od tohoto dátumu je potrebné používať fiškálny modul "FM4000", ktorý vyhovuje požiadavkám zákona 289/2008. Základné zmeny, ktoré si vyžadujú používanie fiškálneho modulu "FM4000": ======================================================================== 1. Výber a vklad peňažnej hotovosti do pokladne sa stávajú daňovými úkonmi, doposiaľ boli nedaňové (služba "Iné", časť "Vklad do pokladne", "Výber z pokladne"). Tieto činnosti sú z hľadiska prevádzkovania fiškálnej pokladne od 1.1.2011 povinné. 2. V prípade záporných položiek je potrebné upresniť, o aký typ zápornej položky sa jedná. Záporné doklady a následne kumulatívy dennej uzávierky sa musia deliť na: A - vrátenie tovaru (v programe F5-Vrátenie tovaru, typ položky "V") B - zľava (v programe F7-Zľava percentuálna / F7-Zľava sumárna, typ položky "Z") C - záporná položka, napr. odkúpenie vratných obalov (realizuje sa ako predaj s mínusovým množstvom), typ položky "M" D - storno - znamená to okamžité storno, pokiaľ sa doklad neuzavrie (nie je programom podporované) UPOZORNENIE: Fiškálny modul FM4000 nevykonáva mesačnú a ročnú závierku. Hotovostný predaj umožňuje spoluprácu s a platobným terminálom "VeriFone".
 • Hotovostný predaj -> vstupy, operatíva
  Hotovostný predaj je v časti "Vstupy" rozšírený o voľbu "Stav pokladničnej hotovosti". Hotovostný predaj je v časti "Operatíva" rozšírený o voľbu "Hotovostný predaj-rekapitulácie".
 • Heslá a prístup do podsystémov
  V okne pre zápis údajov hesiel je nové pole "Maska podsystémov". Do tejto masky je možné zadať názvy podsystémov, do ktorých je pre dané heslo vstup povolený alebo zakázaný. Ak je toto pole prázdne, tak je vstup povolený do všetkých podsystémov. Príklady: MAJ = vstup je povolený iba do podsystému MAJ MAJ,ODB = vstup je povolený iba do podsystémov MAJ a ODB -MZD = vstup do podsystému MZD je zakázaný, do ostatných podsystémov je povolený -MZD,POK = vstup je povolený iba do podsystému POK (zákaz vstupu do MZD je nadbytočný)
 • Zaznamenávať nové PDH, PDP
  Do programu je doplnený parameter "Zaznamenávať nové PDH, PDP". Ak bude mať tento parameter hodnotu "A", tak sa do špeciálneho súboru (odpth\ODLOG.[rmm]) bude zapisovať informácia o vzniku nových záznamov v súboroch skladových pohybov (PDH, PDP). Informácia môže slúžiť na lokalizáciu vzniku prevádzkových problémov v súborových systémoch. Informácie z LOG súboru nie sú využiteľné užívateľsky, ale sú určené iba pre technické použitie pre IT support. Štandardné nastavenie je "N".
 • Súvislosť číselných radov dokladov
  Do programu je doplnený parameter "Súvislosť číselných radov dokladov". Parametrom sa aktivuje kontrola súvislosti číselných radov dokladov pri štarte programu. Možné hodnoty sú: "N" - bez kontroly "A" - kontrola sa automaticky aktivuje pri štarte programu "D" - kontrola sa aktivuje na základe dialógového menu
 • Aktualizácia súborov PDH, PDP
  Do programu je doplnený parameter "Aktualizácia súborov PDH, PDP". Parametrom sa nastavuje spôsob aktualizácia súborov PDH, PDP pri potvrdení dokladov. Využitie zmeny nastavenia parametra doporučuje v tých prípadoch, kedy dochádza ku strate dát, príliš oneskorenému skutočnému zápisu dát v sieti a v iných prípadoch neštandardného chovania sa aplikácie. Možné hodnoty sú: "S" - Insert SQL Command "A" - Append Blank+Replace
 • Číselník pracovníkov zdielaný s PS MZDY
  V programe je upravená práca s číselníkom pracovníkov pre prípad, že tento je zdielaný s PS MZDY. Pri kontrole alebo ponuke údajov z číselníka pracovníkov sa v základnom prehliadači zobrazia iba nearchívne záznamy. Archívne záznamy môžu byť sprístupnené pomocou rozšíreného výberu v číselníku. Archívne záznamy sú farebne odlíšené a zároveň je zobrazovaný oznam "Archívny záznam". V prípade, že je užívateľom do dokladu úmyselne preberaný archívny záznam, program na túto skutočnosť upozorní.
 • Zápis príjmových a výdajových dokladov
  "Prijem na sklad", "Výdaj zo skladu", "Jednoduchý príjem", "Jednoduchý výdaj" zobrazujú pri zápise položky dokladu v závislosti od nastavenia hodnoty parametra "Názov v skladových kartách" skrátený alebo úplný názov TMS. "Prijem na sklad", "Výdaj zo skladu" majú pre vybrané polia položiek dokladu (stredisko, zákazka, typová položka, osobné číslo) doplnenú službu pre prevzatie poslednej zadanej hodnoty. Uvedené služba sa vo vybraných poliach aktivuje pomocou klavesy F3. Vybrané polia sú identifikované podčiarknutým názvom.
 • INTRASTAT - vytvorenie súboru XML
  Pri vytváraní súboru typu XML z údajov INTRASTATu nastal problém pri preberaní údajov, ak bol rok zadaný v súlade s popisom štruktúry dát (iba posledná číslica roka). Program bol upravený tak, že do údaja "rok" sa zapíšu posledné dve číslice roka. Takto upravený súbor je možné prebrať do aplikácie INTRASTAT Colnej správy bez problémov s určením vykazovaného obdobia.
 • Výberové masky skladových pohybov
  Výberové masky skladových pohybov pre tlačové zostavy a operatívne prehľady majú rozšírenú funkcionalitu pre výberové kritériá "Štát sídla obchodného partnera" a "Štát sídla príjemcu tovaru". Pre potreby výberov je možné zadávať úplnú výberovú masku s vlastnosťami: ","=oddelenie hodnôt, "-"=vylúčenie hodnôt, "*"=skupinový výber

V-1.105 - 12.01.2010

 • Skladová cena pri priemeroch na výstupe
  Pre oceňovanie zásob pomocou metódy výpočtu priemernej ceny na výstupe bola pre potreby tlačových zostáv skladových kariet do číselníka "Polia zostáv" doplnená položka s označením "Skladová cena->(stavdm/stavmj)". Skladová cena sa vypočíta ako podiel finančnej hodnoty skladovej karty a množstva na skladovej karte. Skladová cena má iba informačný charakter, predstavuje skladovú cenu časovo najbližšieho výdaja. Pre oceňovanie zásob pomocou metódy výpočtu priemernej ceny na výstupe bol v operatíve skladových kariet upravený obsah stĺpca skladová cena. Skladová cena sa vypočíta ako podiel finančnej hodnoty skladovej karty a množstva na skladovej karte. Skladová cena má iba informačný charakter, predstavuje skladovú cenu časovo najbližšieho výdaja.
 • Tlačové zostavy hotovostného predaja
  Tlačové zostavy hotovostného predaja "Rekapitulácia predaja" a "Rekapitulácia predaja s prepočtom MJ" majú upravené triedenie a súčtovanie.
 • Inštalácia
  Ak je počas inštalácie potreba prevziať alebo aktualizovať inštalačné kľúče zo súboru, program má novú možnosť priameho stiahnutia súboru aktuálnych inštalačných kľúčov z webu (zo stránky www.compeko.sk). Podmienkou je, že počítač, z ktorého sa inštalácia vykonáva, má aktívne pripojenie na web.
 • Tlač faktúr s dlhými záhlaviami a pätami
  Tlač faktúr a všetky distribuované formáty faktúr boli upravené tak, že časť záhlavia a päty môžu mať ľubovoľnú dĺžku; príslušná časť faktúry sa dynamicky posunie. Pre záhlavie a pätu sú nastavené neproporcionálne formáty: teda do textov záhlavia a päty je možné zapísať "tabuľku" a tá bude správne vytlačená.
 • Príjmové doklady -> generovanie z VOB
  V procese generovania položiek príjmových dokladov z vydaných objednávok je pre výpočet finančnej hodnoty položky dokladu vo FIFO metóde oceňovania zásob nákupná cena z objednávky zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.
 • Dohľadanie v číselníku COD
  Pre dohľadávanie obchodného partnera je možné v parametroch zadať aj novú možnosť "N" - dohľadáva sa v skrátenom názve. Adekvátne sú upravené aj výbery v zostavách skladových pohybov a objednávok: ak je prvé dohľadávacie kritérium "N", tak sa výber vykoná pre skrátený názov, inak sa robí pre COD.
 • V príkaze FLUSH použiť FORCE
  Parameter "FFENABLED - V príkaze FLUSH použiť FORCE": ===================================================== Príkaz FLUSH slúži na zapísanie obsahu vyrovnávacej pamäti (buffera) priamo na disk. V prostredí WINDOWS sa tento príkaz realizuje tak, že vyrovnávacie pamäte VFP sú vyprázdnené do vyrovnávacích pamätí WINDOWS. Systém Windows použitím techniky "lazy write" potom postupne dáta skutočne zapisuje na disk alebo odosiela na server. Tento proces môže však v závislosti od zaťaženia systému trvať dlho, prípadne sa niektoé dáta vôbec nezapíšu. Ak sa použije v príkaze FLUSH klauzula FORCE, tak VFP vyprázdni vlastné vyrovnávacie pamäte a využitím funkcie API zadá do WINDOWS požiadavku na okamžitý zápis na disk resp okamžité odoslanie dát serveru. Ak má tento parameter hodnotu "A", tak sa príkaz FLUSH bude vykonávať s klauzulou FORCE, inak bez nej. Štandardné nastavenie tohoto parametra je "N". Nastavenie "A" a doporučuje v tých prípadoch, kedy dochádza ku strate dát, príliš oneskorenému skutočnému zápisu dát v sieti a v iných prípadoch neštandardného chovania sa aplikácie. Pri zvýšení prevádzkovej bezpečnosti môže toto nastavenie spôsobiť určité spomalenie činnosti programu.
 • Operatíva a tlač VF:výber podľa stavu
  Výber faktúr podľa účtovného stavu a operatívneho stavu v operatíve a zostavách VF je rozšírený o novú možnosť: Neuhradené+Čiastočne uhradené+Bez informácie. Do výberov je pridaný nový výberový stav "Účtovno-operatívny zostatok". Má rovnaké možnosti ako účtovný a operatívny zostatok, ale výber faktúr sa pre každú jednotlivú faktúru robí takto: ak bola faktúra zaúčtovaná (je v stave "U") a operáciou "Prebratie účtovného stavu" boli zo saldokonta prenesené údaje o faktúre, tak sa výber faktúry do zostavy určí na základe hodnoty účtovného zostatku. Inak sa určí na základe operatívneho zostatku.
 • Kópia, obnova, indexovanie....
  Riadiaci súbor pre vytváranie záložných kópií, obnovu súborov zo záložných kópií a tvorbu indexov je presmerovaný z programového adresára do adresára pre tvorbu pracovných súborov. Pôvodné meno súboru BACKUP.dbf je rozšírené o identifikáciu užívateľa na BACKUP[pwid].dbf, kde pwid je identifikácia užívateľa.
 • Tlač LLF k VF
  Pri tlači LLF k VF dochádzalo niekedy k chybovej správe RQDEB nie je definovane (alebo k podobnej). Problém bol identifikovaný a odstránený. V tlači LLF k VF je miesto hodnoty kurzu (priameho) tlačená hodnota referenčného výmenného kurzu (nepriameho), ktorý sa v SR používa od 1.1.2009.
 • Autom.aktualizácia kurzového lístka
  V programe je nová možnosť automatickej aktualizácie kurzového lístka pri štarte programu. Režim aktualizácie sa nastavuje novým parametrom "AACZM-Režim aktualizácie Kurz.lístka". Štandardné nastavenie tohoto parametra z inštalácie je na hodnotu "N"=aktualizácia sa nevykonáva.
 • Hromadná tlač vyšlých faktúr
  Hromadná tlač vyšlých faktúr v prípade výskytu viacstránkovej faktúry vykazovala chybné stránkovanie nasledujúcich faktúr. Tento problém je v tlačových reportoch vyšlých faktúr odstránený.
 • VF - skupiny VF - vznik DP
  V číselníku skupín vyšlých faktúr na karte "Účtovanie" je možné nastaviť, ktorý dátum sa použije pri účtovaní DPH ako dátum vzniku daňovej povinnosti. Povolené hodnoty tohoto údaja sú D (pre dátum dodania, čo by mal byť štandard) a V (pre dátum vystavenia faktúr). Hodnota nového údaja sa použije iba pri vytváraní účtovnej väzby z VF.
 • INTRASTAT - export XML
  Export údajov INTRASTATu v tvare XML pre import do programu colnej správy bol upravený tak, že všetky textové údaje sú odosielané bez diakritiky. Bola tiež preverná správnosť importu dát do aktuálnej verzie programu pre INTRASTAT CS od Colnej správy.
 • INTRASTAT - priamy zápis údajov - mena
  V priamom zápise údajov INTRASTATu sa správne zobrazuje domáca mena podľa zadaného obdobia dokladu: teda pre obdobia od 200901 sa zobrazuje EUR a pre obdobia staršie SKK. Pri zápise cudzej meny sa z číselníka zahraničných mien preberie kurz alebo referenčný výmenný kurz príslušný k danému obdobiu a dátumu dokladu.
 • Automatické vystavenie faktúr
  Automatické vystavenie faktúr z výdajových dokladov v režime tvorby faktúry z celého výdajového dokladu má upravené preberanie sadzby dane v závislosti od kódu DPH zadaného v hlavičke faktúry.
 • Tlačová zostava "Stav a pohyb zásob"
  Tlačová zostava "Stav a pohyb zásob", vytváraná ako účtovný stav skladových kariet za obdobie január 2009, duplicitne prepočítala finančné hodnoty skladových kariet za predchádzajúce obdobie, t.j. za obdobie Ultimum 2008. Vzhľadom na to, že zostava je v tomto prípade vytváraná metódou odpočtu pohybových dokladov budúcich období od súčasného stavu skladových kariet, prepočet konvezným kurzom nie je potrebný. Finančné hodnoty skladových kariet z obdobia Ultimum 2008 pre zostavu, ktorá je vytváraná ako celkový stav, sú pre všetky metódy oceňovania zásob v zostave správne prepočítané konverzným kurzom (úprava zo dňa 15.2.2009).

V-1.104 - 15.02.2009

 • Tlačová zostava "Stav a pohyb zásob"
  Tlačová zostava "Stav a pohyb zásob" vytváraná za obdobie január 2009 preberala nesprávne finančné hodnoty skladových kariet za predchádzajúce obdobie, t.j. za obdobie Ultimum 2008. Finančné hodnoty skladových kariet z obdobia Ultimum 2008 (evidované v SKK) sú pre všetky metódy oceňovania zásob v zostave správne prepočítané konverzným kurzom.
 • Výdajové doklady - generovanie VF
  V programe bola v časti "Výdajové doklady" odstránená chyba pri generovaní vyšlej faktúry (numerické pretečenie).
 • Prepočet SC - priemerné ceny na výstupe
  V prípade oceňovania zásob pomocou metódy výpočtu priemernej ceny na výstupe je do programu doplnený prepočet skladovej ceny. Priemerná skladová cena sa prepočíta v časti "Vstupy", "Skladové karty", "Iné", "Priemerné ceny výdaja na skladových kartách". Prepočet je možné vykonať za jednu alebo všetky skladové karty. Priemerná skladová cena má v prípade oceňovania zásob pomocou metódy výpočtu priemernej ceny na výstupe informatívny charakter (používa sa iba v tlačových a operatívnych prehľadoch).
 • Úprava prepočtu základu DPH vo VF
  Pri zápise vyšlej faktúry v cudzej mene sa spresnil prepočet základu dane z cudzej meny. Vypočítava sa s použitím RVK, ktorý platí v predchádzajúci deň na dve desatinné miesta.
 • Pri zápise dokladov v CM sa používa RVK
  Pri zápise dokladov v cudzej mene (príjmové doklady, výdajové doklady, prijaté objednávky, vydané objednávky, predaj na faktúru, automatické vystavenie faktúr) sa na prepočet na domácu menu (EURO) používa RVK (Referenčný výmenný kurz). Toto platí pre doklady zapisované od obdobia 2009/01. Úprava vyšlých faktúr zapísaných do obdobia 2009/01 v staršej verzii sa vykoná autoamticky počas reinštalácie, ale je možné ju vykonať aj manuálne vo voľbe "Servis / Nástroje / Oprava RVK a DM v KVF".
 • Predajná cena s rozsahom 3 desatiny
  V programe bola upravená práca s predajnou cenou. Predajnú cenu je možné v prípade potreby zadávať s rozsahom 3 desatinnných miest. Úpravy sa týkajú častí programu: ================================ 1. Číselník Tovar/materiál/služby 2. Základný cenník 3. Výdaj zo skladu 4. Automatické vystavenie faktúr 3. Predaj na faktúru 6. Hotovostný predaj 7. Prijaté objednávky

V-1.103 - 12.01.2009

 • Objednávky -> triedenie podľa odberateľa
  Prijaté objednávky majú v hlavičke rozšírený počet indexových výrazov o triedenie podľa odberateľa. Nové indexové výrazy umožňujú prepínanie triedenia súboru v základnom prehliadačí aj podľa názvu odberateľa. Vyhľadávanie odberateľa v hlavičke prijatej objednávky automaticky prepína index a triedenia súboru v základnom prehliadačí podľa názvu odberateľa. Vydané objednávky majú v hlavičke rozšírený počet indexových výrazov o triedenie podľa dodávateľa. Nové indexové výrazy umožňujú prepínanie triedenia súboru v základnom prehliadačí aj podľa názvu dodávateľa. Vyhľadávanie dodávateľa v hlavičke vydanej objednávky automaticky prepína index a triedenia súboru v základnom prehliadačí podľa názvu dodávateľa.
 • Doplnenie položiek výdajky z kusovníka
  Doplnenie položiek výdajky z kusovníka zohľadňuje definíciu typu zaokrúhľovania a rádu zaokrúhľovania z číselníka "Výrobné kusovníky".
 • Cenotvorba -> všeobecný cenový násobiteľ
  V programe je opravená časť pre cenotvorbu - generovanie predajnej ceny na základe definície všeobecného cenového násobiteľa (všeobecný násobiteľ je násobiteľ bez zadania odberateľa).
 • Hotovostný predaj -> účtovný súbor
  V procese vytvárania účtovného súboru z hotovostného predaja je upravené vnútorné zaokrúhľovanie celkovej predajnej ceny položky nákupu z jedného na dve desatinné miesta.
 • Služba "Iné" pri predaji (FIS, VF)
  Služba "Iné" pri hotovostnom predaji a predaji na faktúru je upravená tak, že dymanicky mení obsah menu podľa prítomnosti účelových užívateľských programov v programovom adresári. Mená špeciálnych programov pre hotovostný predaj musia byť v tvare OD#VFIS[?].FXP. Mená špeciálnych programov pre predaj na faktúru musia byť v tvare OD#VPRE[?].FXP.