Inštalačné súbory a nástroje na stiahnutie

Na tomto mieste nájdete všetky potrebné informácie o nových verziách nášho softwaru. V prípade, že hľadáte staršiu verziu, prípadne potrebujete jeden z naších podporných programov neváhajte a sitahnite si ich práve tu.

Všetky súbory sú prehľadne umiestnené tak, aby ste vedeli ten správny nájisť rýchlo a jednoducho. V prípade, že potrebujete poradiť prosím neváhajte sa na nás obrátiť.

Účtovníctvo - Kompletný popis zmien a verzií

V-1.398 - 26.03.2024

 • Poznámky k ÚZ
  V poznámkach k účtovnej závierke pre mikro, malé a neziskové ÚJ sa v trvalých údajoch už nezadáva zápis do obdhodného registra, ale tento sa pre tlač poznámok preberá priamo z parametrov. Údaj SK NACE: ak je uvedený v trvalých údajoch, tak bude použitý pre tlač poznámok. Ak nie je uvedený, použije sa SK NACE z parametrov.

V-1.397 - 10.03.2024

 • Inventarizácia PaZ - zmena ovládania
  Vo formulároch pre výber a tlač inventarizačných dokladov a zoznamov boli vykonané drobné zmeny pre zjednodušenie ovládania jednotlivých funkcií programu. Vlastná funkcionalita je nezmenená.

V-1.396 - 03.02.2024

 • Zmena kódovania zoznamov z FSSR
  Dňa 2.2.2024 Finančná správa oznámila, že s účinnosťou od 9.2.2024 vykoná zmenu kódovania diakritiky vo všetkých poskytovaných informačných zoznamoch (platitelia DPH, Zrušení platitelia, Rizikoví platitelia, Registrované banové účty, ...). Všetky programy, ktoré priamo preberajú dáta z webového sídla FSSR boli upravené tak, aby správne akceptovalia aj súčasné kódovanie aj nové kódovanie. Test kódovania mohol prebehnúť iba na simulovaných dátach podľa popisu FSSR, nakoľko reálne dáta ešte nie sú k dispzícii. Pre správne zobrazovanie znakov s diakritikou v číselníku ICDPH (a následne aj v číselníku obchodných partnerov) je potrebné túto verziu nainštalovať pred 9.2.2024.

V-1.395 - 01.02.2024

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2024 =====
  Táto verzia (1.385) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2024.

V-1.393 - 11.01.2024

 • Aktivácia poznámok pre rok 2023
  V programe boli aktivované poznámky pre rok 2023, formálne sú zhodné s poznámkami za rok 2022. Poznámky je možné vytvoriť pre Mikro, Malé aj Veľké ÚJ a tiež pre Neziskové ÚJ.
 • Nové tlačivo pre DPPO za rok 2023
  V programe je pripravené nové tlačivo pre daň z príjmov právnických osôb za rok 2023 vrátane upravených všetkých potrebných definícií. Od priznania za rok 2022 sa obsahovo nelíši. V distribučnej sade sa nachádza aj nový PDF vzor daňového priznania pre tlač DP pre internú potrebu a aj nová štruktúra XML súboru potrebného pre elektronické podanie DP. Tlačivo aj XML majú nezmenený interný identifikátor (v2022).

V-1.392 - 29.10.2023

 • Dodatočné DP k DPH
  Vo výpočte riadkov 36 a 37 dodatočného DP k DPH pre daňové obdobia od 2021/01 nebol realizovaný správny výpočet novej daňovej povinnosti. Problém bol identifikovaný a odstránený.

V-1.391 - 02.09.2023

 • Poznámky Úč NUJ 3-01
  Do programu je doplnená podpora na zostavenie poznámok Úč NUJ 3-01 - poznámky k závierke neziskových ÚJ. Technicky sa s poznámkami pracuje rovnako, ako s poznámkami pre mikro alebo malé ÚJ. V súčasnosti (v čase písania tejto informácie) však možnosť podania závierky NUJ vrátane poznámok nie je k dispozícii v produkte eDane / Win. Poznámky je teda (dočasne) potrebné podať cez portál FSSR alebo pomocou produktu eDane / Java.
 • Výkaz Úč NUJ
  Do programu je zaradená základná definícia výkazu Úč NUJ - Účtovná závierka pre neziskové ÚJ. Tak ako vo výkazoch pre riadne ÚJ aj tu je potrebné upraviť definíciu podľa individuálnych špecifík a podľa používaných analytických účtov na jednotlivé špecifické účely. Výkaz je preddefinovaný tak, že zdaňované činnosti sa preberajú zo stredísk s označením 7*******. Ak sa zdaňované činnosti účtujú na inom stredisku (inej skupine stredísk), je potrebné toto označenie zapísať do definície stĺpca 6.

V-1.390 - 28.08.2023

 • DPH-OOD z hybridných faktúr
  Proces výberu faktúr pre odpravu odpočítanej dane v niektorých prípadoch nemusel správne určiť hodnotu "riadnej" dane na vstupe pri kombinovaných faktúrach (tie, ktoré majú aj riadny odpočet DPH aj prenos daňovej povinnosti). Problém bol identifikovaný a po oprave program vyberie pre opravu odpočítanej dane časť fakejto kombinovanej faktúry, ktorá predstavovala iba "riadnu" daň na vstupe.
 • NaV za organizáciu
  program pre vytvorenie zostavy Nákladov a výnosov podľa organizácií bol upravený tak, že v prípade, že sa v účtovnom zázname nákladu / výnosu vyskytuje ID obchodného partnera, tak bude tento použitý bez ohľadu na ID partnera v iných záznamoch daného dokladu. Tento stav je možné dosiahnúť tak, že v atribútoch účtov sa navolí zadávanie údajov pre SDK aj na potrebných nákladových / výnosových účtoch (môže byť súčasne so zadávaním údajov pre kalkulácie).

V-1.389 - 22.06.2023

 • DPH-OOD - čísla dokladov
  V prípade, že OOD bolo potrebné vytvoriť k viacerým faktúram toho istého dodávateľa, tak pri voľbe číslovania dokladov 1 a 2 sa pre všetky opravy vytvoril jeden doklad (s rovnakým číslom), a to mohlo spôsobiť vznik chybného záznamu v EDD (jeden záznam so súčtom častí daní oboch faktúr). Aktuálna úprava zabezpečí vo všetkých variantoch samostatné číslo dokladu pre každú opravu dane.

V-1.388 - 16.06.2023

 • DPH-OOD z faktúr s TPD
  Proces výberu faktúr pre odpravu odpočítanej dane nevybral do opravy kombinované faktúry (tie, ktoré majú aj riadny odpočet DPH aj prenos daňovej povinnosti). Problém bol identifikovaný a po oprave program vyberie pre opravu odpočítanej dane časť fakejto kombinovanej faktúry, ktorá predstavovala odpočítanú daň na vstupe.
 • Poznámky pre malé ÚJ
  Pri tlači poznámok malej ÚJ bola v tlači technická chyba, ktorá spôsobila, že infomácia po pohľadávkach zabezpečených záložným právom sa vždy tlačila informácia, že ÚJ nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom. Ak ÚJ má pohľadávky zabezpečené záložným právom, tak po reinštalácii je potrebné poznámky vytvoriť úplne nanovo a následne vytlačiť a podať.
 • Verzia v štartovacej ikone
  Inštalačný program vloží do vytvorenej štartovacej ikony aj informáciu o nainštalovanej verzii (číslo a dátum verzie). Tento údaj je v položke "Comment" vo vlastnostiach ikony. Ak je objekt "Desktop" (pracovná plocha) aktívny, tak sa informácia o verzii zobrazí ako bublinková nápoveda pri ukázaní myšou na danú ikonu.

V-1.387 - 16.05.2023

 • Nový KVDPH od 2023/07
  Finančný správa oznámila, že počnúc zdaňovacím obdobím 2023/07 alebo 2023/3Q sa bude podávať KVDPH v novej štruktúre, ktorá umožní zapísanie aj iných sadzieb dane ako 10 a 20 (ide o možnosť vykázania 5% dane, ak sa použije na faktúrach). Nová štruktúra je už k dispozícii, ale správnosť súboru KVDPH v novej štruktúre sa ešte nedala overiť. Preto je táto úprava v programe vykonaná iba "na slepo".
 • Parametre výpočtu OZD a OOD
  Pred výpočtom a prípravou účtovného dokladu pre zaúčtovanie OZD (Oprava Základu Dane a dane) a OOD (Oprava Odpočítanej Dane) program skontroluje, či je v parametroch vyplnený účet pre zaúčtovanie OZD resp. OOD a tiež skontroluje, či zadaný účet pre výber údajov zo SDK nie je zadaný tak, že by sa do výpočtu vybral aj účet OZD resp. OOD, čo by spôsobilo chybu vo výpočte (tieto opravné doklady nesmú byť do výberu faktúr zahrnuté). V takom prípade program navrhne automatickú úpravu zadaných parametrov výpočtu. Po úprave (automatickej alebo manuálnej) program pokračuje v príprave a zaúčtovaní príslušných opravných dokladov.

V-1.386 - 10.04.2023

 • Operatíva HK a dokladov
  Ak sa v operatíve HK v režime hospodárskeho roku vybrala možnosť zobraziť ročné doklady, program nesprávne určil prvý mesiac pre výber dokladov. Problém bol identifikovaný a odstránený.
 • KVV pocas hromadnych uzavierok
  V niektorých prípadoch sa pri hromadných uzávierkách nemuseli kontroly vnútorných väzieb vykonať úplne a program pracoval tak, ako keby kontroly prebehli bez chýb. Problém bol identifikovaný a odstránený.
 • Párovanie v SDK - rozšírený výber dát
  V režime párovania v súbore SDK (saldokonta) je možný výber partnera podľa COP (čísla obchodného partnera) alebo časti jeho názvu, zotriedenie je možné aj podľa dátumu účtovnej operácie a vo filtri je možné zadať partnera alebo číslo faktúry. Za vybrané záznamy je možné zobraziť súčet.
 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2023 =====
  Táto verzia (1.385) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2023.

V-1.384 - 22.01.2023

 • Aktivácia poznámok pre rok 2022
  V programe boli aktivované poznámky pre rok 2022, formálne sú zhodné s poznámkami za rok 2021.
 • Nové tlačivo pre DPPO za rok 2022
  V programe je pripravené nové tlačivo pre daň z príjmov právnických osôb za rok 2022 vrátane upravených všetkých potrebných definícií. Od priznania za rok 2021 sa líši vo vynechaní niektorých údajov z prvej strany DP a vypustení všetkých väzieb na "Daňovú licenciu". V distribučnej sade sa nachádza aj nový PDF vzor daňového priznania pre tlač DP pre internú potrebu a aj nová štruktúra XML súboru potrebného pre elektronické podanie DP. V čase zostavenia tejto verzie bolo možné správnosť XML overiť iba vo všeobecných e-formulároch na portáli FSSR a v predbežnej verzii v produkte eDane.
 • DPH - sadzba 5%
  Pre realizáciu obchodov v novej zníženej sadzbe DPH 5% boli do číselníka DPH doplnené nové kódy ST5 a LAM. sú nasmerované do výkazu DPH do riadkov 1 a 2 resp. riadku 20. Podmienky na použitie tejto sadzby dane sú v §27 ods. (3) (stavby alebo ich časti v rámci podmienok pre štátom podporované nájomné bývanie) .
 • DPH: podpora pri neuhradených faktúrach
  V programe je v časti "Zostavy DPH" doplnená možnosť automaticky generovať opravu základu dane alebo opravu odpočítanej dane v súlade s novými ustanoveniami zákona o DPH v §25b a §53b. Prvýkrat sa postupy stanovené zákonom použijú pri vytváraní DP za január 2023 resp. 1.Q 2023. Postup a rozsah automatickej podpory budú podrobne vysvetlené na ročnom školení (25.1.2023) a budú k dispozícii v materiáloch z tohto školenia.
 • Oprava pokl. dokladu
  Pri oprave zapísaného pokladničného dokladu program niekedy neidentifikoval správne typ pokladničnej operácie a tiež niekedy mohol prepísať už priradené číslo pokladničného dokladu. Oba problémy boli identifikované a odstránené.
 • Protokol rozvrhnutia SN
  V protokole z rozvrhnutia SN (Súviciacich nákladov) bola chybne vypísaná hodnota prírastku zásob, i keď výpočet prebieha so správnou hodnotou. Kontrolný výpis bol opravený.

V-1.383 - 24.10.2022

 • eDane - problém s MSIE
  Program eDane na podávanie daňových priznaní a iných daňových dokumentov je podľa platnej dokumentácie viazaný na aktiváciu cez webový prehliadač Microsoft Internet Explorer (MSIE). Posledné bezpečnostné úpravy na strane stránky FSSR s dátami pre program eDane (približne v týždni do 21.10.2022) však mohli spôsobiť, že nainštalovaný IE v závislosti od verzie odmietol načítanie daných stránok z dôvodu indikovaného bezpečnostného konfliktu. Produkt MSIE však už je mimo podpory zo strany Microsoftu, preto bolo potrebné nájsť inú cestu aktivácie produktu eDane, aby bolo možné podať daňové priznanie k DPH v lehote do 25.10.2022. Alternatívne riešenie sa podarilo nájsť a je realizované ako nová voľba vo formulári na podávanie daňových dokumentov. Je tiež označená ako použitie produktu eDane. Pre používateľa je funkčnosť rovnaká, ako pri doterajšej voľbe.
 • Indiv.program pre úpravu SEPA výpisu
  Do parametrov programu bol pridaný nový parameter (PRGNISEPA), ktorým sa určí meno programu určeného na individuálnu úpravu načítaných dát SEPA pred ich ďalším spracovaním.
 • Zápis bankových dokladov
  Pri zápise bankových dokladov bolo vykonaných niekľko drobných úprav zameraných na zjednodušenie práce pri používaní klávesnice (upravené poradie údajov v rámci zápisu hlavičky aj detailu bankového dokladu, neaktivovanie náhľadu do saldokonta na kláves "S" v poli pre partnera a text prípadu, ...)
 • Spracovnie XML SEPA
  Pri spracúvaní súboru vo formáte XML SEPA vznikol problém s náhľadom do SDK, ak sa pri generovaní dokladov nepožadovalo generovanie aj na základe údajov z SDK. Problém bol identifikovaný a odstránený.

V-1.382 - 28.06.2022

 • Dodatočné pripojenie SCANu dokladu
  V operatíve účtovných dokladov je možné vykonať dodatočné pripojenie SCANu originálneho dokladu k účtovnému dokladu. Táto funkcia je aktivovaná iba pre tých pracovníkov, ktorí majú povolený zápis účtovných dokladov.

V-1.381 - 22.05.2022

 • Presun obrazov pri zaúčtovaní
  Ak bol k yapisaovanému účtovnému dokladu pripojený obraz originálneho účtovného dokladu, tak v procese zaúčtovania môže byť príslušný súbor prenesený do iného adresára na základe nového parametra TASCAN - Typ archivácie obrazov ÚD. Využitie tohto nového parametra je užitočné v prípade väčšieho počtu súborov s obrazmi dokladov pre rozlíšenie už použitých a ešte nepoužitých súborov.
 • Import dávok akceptuje obrazy dokladov
  Ak štruktúra importu obsahuje aj informáciu o pripojených obrazoch originálnych účtovných dokladov a tie sú pre program UCT prístupné, tak ich proces importu zaradí do obrazov účtovných dokladov a pri prezeraní dokladov bude možné do nich priamo nahliadnuť. Príslušné položky v štruktúre vstupnej dávky sú popísné na webe.
 • Spojenie číselníkov bez arch. záznamov
  Pri spájaní číselníkov je k dispozícii nová voľba(zaškrtávacie políčko), ktorá umožní pre spojenie COP a COPBAN spracovať iba záznamy, ktoré nemajú príznak "archív".
 • Kópie: IČ DPH v spol. číselníkoch
  Do spoločných číselníkov vo voľbe "Kópie" je pridaný aj číselník IČ DPH. Táto nová možnosť umožní jednoducho prebrať tento číselník v prevádzkach bez internetu alebo so slabším pripojením z iných zdrojov (napr. prenesením na USB kľúči z prevádzky s internetom).
 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2022 =====
  Táto verzia (1.380) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2022.

V-1.377 - 23.01.2022

 • Štruktúra XML DPPO
  V programe boli vykonané drobné štrukturálne úpravy XML súboru k DPPO za rok 2021 na základe publikovaných aktuálnych kontrol XML v produkte eDane.

V-1.376 - 19.01.2022

 • Tech.oprava DPH s Roč.vysp.koef
  V programe pre výpočet ročného vysporiadania koeficientu bola technická chyba (preklep = zámena 1 a 2), ktorá sa prejavila chybovou správou, ale i s chybnýv výpočtom vysporiadania koeficientu. Chyba bola identifikovaná a odstránená.

V-1.375 - 15.01.2022

 • On-line kontrola registr. BÚ
  FSSR dňa 10.1.2022 upresnila umiestnenie zverejňovaných zoznamov - najmä zoznamu registrovaných bankových účtov platiteľov. Súčasne FSSR oznámila, že už je možné využívať aj API prístup k vybraným dátam o platiteľoch DPH. To umožnilo zaviesť on-line kontrolu toho, či je bankový účet registrovaným účtom alebo nie. Aktivácia on-line kontroly sa vykoná nastavením parametra "On-line kontrola registr. BÚ" na hodnotu "A" (to je štandardná hodnota po inštalácii). Ak má tento parameter hodnotu "A", tak sa on-line kontrola vykonávy pri aktualizácii vlastných bankových účtov a pri aktualizácii bankovýc účtov obchodných partnerov. Pri hodnote "N" sa on-line kontrola nevykonáva.
 • Nové tlačivo pre DPPO za rok 2021
  V programe je pripravené nové tlačivo pre daň z príjmov právnických osôb za rok 2021 vrátane upravených všetkých potrebných definícií. Od priznania za rok 2020 sa líši v doplnení riadku s novým údajom "mikrodaňovník" a v úprave údajov o prijímateľoch 1% resp 2% (neuvádza sa právna forma a adresa). V distribučnej sade sa nachádza aj nový PDF vzor daňového priznania pre tlač DP pre internú potrebu a aj nová štruktúra XML súboru potrebného pre elektronické podanie DP. V čase zostavenia tejto verzie bolo možné správnosť XML overiť iba vo všeobecných e-formulároch na portáli FSSR. V produkte eDane zatiaľ toto priznanie nie je, tak tam nebolo možné overiť jeho správnosť a priamu cestu podania.

V-1.374 - 02.01.2022

 • Zápis dokladov s DPH
  Pri zápise dokladov s DPH je možné využiť nové parametre dokladu, ktoré umožňujú zobrazovať obraty dokladu bez základov DPH (resp bez podsúvahových účtov) a tiež je možné zadefinovať ponuku účovania pre 3 riadky dokladu (účet, stredisko, typ obratu).
 • Tlač HK bez súčtov
  Pri tlači analytickej HK je možné zvoliť tlač bez súčtových riadkov (teda bez riadkov za syntetický účet, skupinu a triedu). Aj v tejto voľbe sa však vytlačí celkový súčet.
 • Operatíva HK - názov účtu
  V operatíve HK sa v riadku zobrazuje aj názov účtu.
 • Automatické preberanie RBU z FSSR
  Do programu je doplnené automatické preberanie OÚD (Osobný účet daňovníka) a RBÚ (registrovaný bankový účet) z webového servera FSSR. Na základe parametra aarbu je možné preberanie nerealizovať, realizovať pri prvom štarte programu v daný deň, v daný mesiac, preberanie vždy alebo na otázku. Manuálne prevzatie OUD a RBU je možné vo voľbe "Servis / Špeciálne činnosti". Po prebratí OUD a RBU sa aktualizujú údaje v číselníku VBU (vlastné bankové účty) a COPBAN (bankové účty obchodných partnerov) - nastavia sa príznaky OUD a RegBU. Tie sa používajú na výstrahy programu pri vystavovaní VF, pri zápise DF a pri vystavovaní príkazu na úhradu DF.

V-1.373 - 16.12.2021

 • Import dávok - CSV
  Program pre import dávok bol pre súbory CSV upravený tak, že rozozná ako desatinný oddeľovač aj čiarku a automaticky vylúči z importu riadky, ktoré neobsahujú žiadne dáta.
 • Určenie SS pri platbách
  V programe je doplnený nový parameter, ktorým je možné určiť, ako má byť vyplnený SS pri úhradách smerovaných na účty v štátnej pokladnici (napr. úhrada daňovej povinosti).
 • Bankové účty-nové príznaky: Reg.BU a OÚD
  V číselníku vlastných bankových účtov a v číselníku bankových účtov obchodných partnerov sú doplnené dva príznaky (zaškrtávacie políčka): Reg.BÚ - ak je políčko zaškrtnuté, tak to znamená, že účet je zaregistrovaný u FSSR ako účet, ktorý platiteľ dane (DPH) používa na svoje podnikateľské aktivity; OÚD - osobný účet daňovníka - ak je toto políčko zaškrtnuté, tak to znamená, že tento účet je bankový účet v štátnej pokladnici určený na platenie daní. Tieto nové príznaky sa od 1.1.2022 budú pužívať v podsystéme FIN na upozornenie na finančné operácie (úhrady faktúr) na neregistrované bankové účty.
 • Zoznam IČDPH z FSSR
  Program pre preberanie zoznamov IČ DPH z portálu FSSR bol upravený tak, aby pri preberaní názvov firiem, ktoré obsahujú znak & (ampersand), bol tento správne prenesený do názvu v číselníku IČDPH.

V-1.372 - 06.10.2021

 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
  Finančná správa dňa 29.9.2021 oznámila, že s účinnosťou od 1.11.2021 prestane prevádzkovať doménu drsr.sk, na ktorej boli ukladané súbory s údajmi platiteľov DPH. Tieto zoznamy budú od 1.11.2021 dostupné iba na novej lokalite https://report.financnasprava.sk. V prechodnom období (od 1.10.2021 do 31.10.2021) budú zoznamy dostupné na oboch lokalitách. Táto skutočnosť si vyžiadala rýchlu zmenu do všetkých súčastí systému FENIX, ktoré pracujú so zoznamom platiteľov DPH. Aby sa číselník platiteľov správne aktualizoval aj po 1.11.2021, je potrebné nainštalovať si verziu z 06.10.2021 alebo novšiu.

V-1.371 - 25.08.2021

 • Nová verzia programu eDane
  FSSR oznámila, že aktuálna verzia programu eDane bude funkčná iba do 1.10.2021. Po tomto termíne bude možné podávať daňové dokumenty iba použitím novšej verzie označenej ako eDane / eIDAS. Na túto skutočnosť upozorňuje aj samotný program eDane pri spustení a to tak, že podáva inštrukcie na reinštaláciu novšou verziou. Prepojenie na program eDane z programu UCT bolo zmenené tak, že sa počnúc aktuálnou verziou (z 25.8.2021) realizuje už iba volanie (použitie) novšej verzie eDane-eIDAS. Ak ešte nebol program eDane reinštalovaný novšou verziou, tak pri aktivácii novšej verzie eDane sa webový prehliadač IE pokúsi o nainštalovanie eDane-eIDAS.

V-1.370 - 30.05.2021

 • Zoznam platiteľov DPH na portáli FSSR
  Finančná správa dňa 26.5.2021 oznámila, že s účinnosťou po 3.6.2021 prestane aktualizovať rôzne informačné zoznamy na portáli FSSR vo formáte CSV a že príslušné informačné zoznamy budú ďalej aktualizované už iba vo formáte XML. Táto skutočnosť si vyžiadala rýchlu zmenu do všetkých súčastí systému FENIX, ktoré pracujú so zoznamom platiteľov DPH. Keďže súbory vo formáte XML sú výrazne väčšie ako súbory vo formáte CSV, môže načítanie aktuálneho číselníka platiteľov DPH (rizikových subjektov, ...) trvať o niečo dlhšie ako doteraz. Aby sa číselník platiteľov správne aktualizoval aj po 3.6.2021, je potrebné nainštalovať si verziu z 30.5.2021 alebo novšiu.

V-1.369 - 09.05.2021

 • Automatický export do PDF
  V programe je nový parameter AGENPDF - Automatcké generovanie PDF. Týmto parametrom sa určí, či sa textové zostavy majú automaticky generovať aj do PDF súboru. Hodnota "N" znamená, že sa PDF generovať nemá. Ďalšie uvedené hodnoty znamenajú, že sa PDF má generovať, ale rôzne sa určuje meno súboru, ktorý vznikne. "A"=použije sa štandardné meno súboru ("UC"+<ID>), "B"=použije sa meno súboru priamo zadané za písmenom "B", "C"=použije sa zadané meno a pridá sa <ID> prihláseného pracovníka. "D"=Program ponúkne meno súboru v tomto parametri a umožní meno súboru zadať priamo. Vo voľbách "A","B" a "C" je možné uviesť aj úplnú cestu pre vytvorenie PDF súboru. Ak sa neuvedie, tak bude použitá cesta "pdfpth". Iná hodnota parametra znamená, že sa PDF súbor nevygeneruje.

V-1.368 - 01.05.2021

 • Priamy export do PDF
  Vo všetkých tlačových výstupoch je možné na záložke "Export" zvoliť aj export do PDF. Samotný PDF súbor sa vytvorí po zatvorení okna náhľadu zostavy. Technicky sa do PDF dajú exportovať zostavy, ktoré v riadku obsahujú maximálne 160 znakov. Novým parametrom "OPENPDF" sa určí, či sa po vytvorení PDF má tento súbor zobraziť alebo nie.

V-1.367 - 14.03.2021

 • Rekonstruckia SDK
  Do Špeciálnych činností v servise je pridaná operácia "Rekonštrukcia SDK". Táto operácia prevezme do SDK nanovo všetky prvotné záznamy od zadaného obdobia. Zadané obdobie môže byť aj účtovne uzavreté.
 • Kompenzácie: vlastné texty
  Pri zápise hlavičkových údajov kompenzačných dokladov je možné nastaviť si vlastné texty pre záznamy prevzaté priamo zo saldokonta a záznamy doplnené manuálne (spravidla vyrovnávací záznam na rozdiel medzi kompenzovanými pohľadávkami a záväzkami).
 • Zostavenie DPPO-hľadanie v dokladoch
  Pri zostavovaní daňového priznania k dani z príjmov (právnickej osoby) je možné k jednotlivým riadkov piramo vyberať doklady, ktoré majú tvoriť obsah daného riadku. V tomto režime je do procesu hľadania dokladov doplnená možnosť hľadať aj podľa textu - popisu účtovnej operácie.
 • Tabelárna HK - súčty za triedy
  V niektorých prípadoch sa mohli pri tlači tabelárnych hlavných kníh zobraziť chybne kumulatívne údaje za triedy účtov. Problém bol identifikovaný a odstránený.
 • Párovanie SDK - pridaný dátum
  V režime párovania v saldokontách je pridaný stĺpec "Dátum" pre lepšiu orientáciu najmä pri práci so starými PaZ.

V-1.366 - 27.02.2021

 • Link na AnyDesk
  Na pracovnú plochu je pridaná ikona na spustenie programu AnyDesk, ktorý je určený na prepojenie počítačov pre realizáciu vzdialenej podpory. Je to alternatívne prepojenie, ak sú na počítači problémy s prepojením pomocou programu TeamViewer.

V-1.365 - 08.02.2021

 • Všetky uzávierky-redukované kópie
  V procese hromadného vykonania uzávierok je možné zvoliť alternatívu vo vytváraní kópií a to takú, že pre mesiace február - november sa nevytvárajú kópie zo všetkých dát, ale iba tie najnutnejšie. Pri tejto voľbe sa ušetrí miesto na disku zabrané kópiami, ale neumožní sa návrat do mesiaco február - november. V prípade potrebného návratu je vtedy potrebné vrátiť sa až do januára požadovaného roku, následne vykonať opravy a potom znova spustiť všetky uzávierky.
 • Zmena v zaokrúhľovaní aj za rok 2020
  Na základe testov so zverejnenými elektornickými tlačivami k DPPO bolo upresnené, že úpravu v zaokrúhľovaní v zákone o dani z príjmov (všetky výpočty sa majú zaokrúhľovať aritmeticky na dve desatinné miesta - §47) berie finančná správa aj retroaktívne, teda aj vo výpočtoch dane za rok 2020. V tomto zmysle bola vykonaná úprava vo výpočte dane pri zostavovaní DPPO za rok 2020.
 • Otvárací a zatvárací doklad účtov HK
  Vo voľbe Vstupy / Počiatočné stavy sú pridané zostavy pre samostatnú a nezávislú tlač otváracieho a zatváracieho dokladu účtov HK. Technicky je možné obe zostavy tlačiť za ľubovoľné obdobie - minulé aj budúce.

V-1.364 - 01.02.2021

 • Export do EXCELu z operatívy a tlačí
  Pre určenie správania programu po exporte dát do EXCELu boli do programu zavedené dva parametre: OPEXCELRUN a TLEXCELRUN, ktorými sa určí správanie programu po exporte dát do EXCELu z operatívy alebo z tlačových zostáv. Ak má príslušný parameter hodnotu "E", tak sa po vytvorení súboru naštartuje program EXCEL, aby vytvorené dáta zobrazil. Ak má inú hodnotu, tak sa súbor iba vytvorí a nevyvolá sa žiadna ďalšia akcia.
 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2021 =====
  Táto verzia (1.364) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2021.

V-1.363 - 20.01.2021

 • Nové tlačivo pre DPPO za rok 2020
  V programe je pripravené nové tlačivo pre daň z príjmov právnických osôb za rok 2020 vrátane upravených všetkých potrebných definícií. Od priznania za rok 2019 sa líši v doplnení riadku 560 (výnosy), ktorý je potrebný na automatické určenie sadzby dane v riadku 550 (15% / 21%) , v rozšírení tabuľky D o jeden riadok a v rozšírení tabuľky H o jeden riadok. V distribučnej sade sa nachádza aj nový PDF vzor daňového priznania pre tlač DP pre internú potrebu a aj nová štruktúra XML súboru potrebného pre elektronické podanie DP. V čase zostavenia tejto verzie nebolo možné správnosť XML overiť, nakoľko vstup XML nie je dostupný ani v produkte eDane ani na portáli FSSR (resp. tam má realizované chybné kontroly).

V-1.362 - 06.01.2021

 • Nový výkaz DPH a KVDPH
  Do programu boli zabudované nové priznanie DPH a KVDPH v listinnej aj elektronickej forme. Tlač potvrdenia o podaní bola zámerne vypustená, nakoľko už nemá okrem veľmi výnimočných prípadov zmysel. Vhľadom na to, že na portáli FSSR ani v produkte e-Dane ešte nie je ku dňu realizácie uvedený KVDPH, nebolo možné ho k tomuto dňu reálne odskúšať.

V-1.361 - 30.12.2020

 • Úprava číselníka DPH od 2021/01
  V číselníku DPH boli vykonané obsahové úpravy potrebné pre správne zaznamenanie a vykázanie DPH od januára 2021. U všetkých kódov, ktoré vchádzajú do daňového priznnaia boli s platnosťou od 2021/01 upravené čísla riadkov podľa nového tlačiva k priznaniu DPH. Pre realizáciu úpravy základu dane / dane pri nevymožiteľných pohladávkach podľa par. 25a a par.53b boli vytvorené nové kódy DPH: NPV - Oprava základu dane u veriteľa, NPD - Oprava dane u dlžníka. K týmto kódom sú vytvorené i nové účty. Doplnenie nových i upravených kódov i potrebných účtov realizuje inštalačný program. Popis k použitiu nových kódov sa dá nájsť na www.compeko.sk v sekcii "Novinky" a budú tiež odprednášané na webinári k ročnej závierke.

V-1.360 - 01.12.2020

 • Hromadná oprava SUD a DEN
  Vo voľbe "Kópie" je nová voľba F: Hromadná oprava SUD a DEN. Táto voľba umožní hromadne nastaviť aktuálnu štruktúru SUD a DEN všetkým súborom SUD a DEN zo zadaného intervalu období. Vybraný interval období môže zahrňovať aj už uzatvorené obdobia.
 • Univerzálny import faktúr
  Do programu bol doplnený univerzálny import údajov vyšlých faktúr, ktorý umožňuje automatickú prípravu účtovného súboru a následné zaúčtovanie vyšlých faktúr., ktoré sú programu poskytnuté v štandardnej všeobecnej štruktúre. Aktuálny popis štruktúry je možné nájsť na www.compeko.sk v časti FAQ / technológie / Výmena dát. Vlastné nadefinovania účtovania je možné na základe skupín faktúr a/alebo typov položiek faktúr. V dátach je možné uviesť stredisko a zákazku.
 • SCAN dokladov k účtovným zápisom
  Pri základných účtovných dokladoch je možné k účtovnému dokladu "pripojiť" scan pôvodného dokladu, na základe ktorého sa vykonáva zaúčtovanie. Doklad môže byť vo forme PDF, obrázok (JPG, GIF, TIFF, BMP, a množstvo ďalších formátv) alebo link ha webový dokument. Doklad je viazaný na obdobie, druh a číslo dokladu. Doklad je možné pripojiť v proces zápisu účtovných dokladov. Po zaúčtovaní je možné ho prezerať z operatívy účtovných dokladov. Umiestnenie vlasných dokladov môže byť na ktoromkoľvek mieste, ktoré je dosiahnuteľné z počítača, na ktorom sa účtuje resp. na ktorom sa prezerajú účtovné doklady (spoločný server, vymedzená web lokalita, ....). Pre určenie umiestnenia dokladov je určený nový parameter "Cesta pre scany dokladov". Ak je tento parameter prázdny, tak sa možnosť pripojiť doklad neaktivuje. Ak je vyplnený, tak sa v uvedenom adresári automaticky vytvára podadresár pre každé aktívne účtovné obdobie a program hľadá scany dokladov primárne v takomto podadresári.
 • OP-názov strediska, zákazky
  V definícii obratových predvách je možné použiť nové polia "Názov strediska" a "Názov zákazky". Ak sú tieto polia vybrané, budú exportované aj do EXCELu.
 • Deaktivácia nepoužívaných účtov
  V aktualizácii číselníka UOS je po stlačení tlačidla "Iné" realizovaná nová funkcia, ktorá umožní automaticky deaktivovať účty, ktoré sa nepoužili počnúc zadaným obdobím. Program vyberie všetky účty, ktoré sa od zadaného obdobia nepoužili v žiadnom účtovno doklade a ponúkne ich na deaktiváciu. Manuálne môžme túto ponuku upraviť (vybra tie účty, ktoré sa skutočne majú deaktivovať). Po ukončení manuálneho výberu program nastaví obdobie platnosti vybraných účtov do obdobia, ktoré predchádza zadanému obdobiu.

V-1.359 - 13.11.2020

 • Export OP - názov partnera
  Do exportu údajov pre EXCEL v tlači Obratových predváh bol pridaný údaj "Skrátený názov". Tento údaj sa do exportu pridá vtedy, ak sa požaduje jeho tlač vo vybranej zostave.
 • Poznámky Úč POD za rok 2020
  Vytvorenie poznámok k Úč POD (iba pre Malé ÚJ) je technicky prepracované tak, že sa pri spracovaní až po podanie poznámok nevyžaduje spolupráca s programom EXCEL. Všetky potrebné dáta, komentáre a tabuľky sa pripravujú v programe UCT aj s priamym vytvorením poznámok vo formáte PDF, ktorý je doporučený pre podanie. Poznámky k Úč POD pre veľké ÚJ sa vytvárajú rovnako, ako doteraz - teda na ich vytvorenie je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu Microsoft EXCEL minimálne vo verzii 2003.
 • Poznámky Úč MÚJ za rok 2020
  Vytvorenie poznámok k Úč MÚJ je technicky prepracované tak, že sa pri spracovaní až po podanie poznámok nevyžaduje spolupráca s programom EXCEL. Všetky potrebné dáta, komentáre a tabuľky sa pripravujú v programe UCT aj s priamym vytvorením poznámok vo formáte PDF, ktorý je doporučený pre podanie.
 • Zostavy DPH - ponuka období
  Vo všetkých zostavách a výkazoch DPH bola zjednotená ponuka daňových období na základe aktuálneho dátumu a parametra, ktorý popisuje, či je daňové obdobie mesiac alebo štvrťrok. Ponuka je nezávislá na nastavenom období spracovania UCT.

V-1.358 - 14.09.2020

 • Dátum pri spracovaní SEPA XML
  Novým parametrom (Dátum účt. operácie SEPA) v skupine "Účtovanie" je možné určiť, či sa ako dátum účtovnej operácie pri spracovaní výpisu SEPA má použiť dátum skutočnej transakcie alebo dátum zaúčtovania v bankovom systéme. Viac detailov je priamo v popise tohto nového parametra (Dátum účt. operácie SEPA).

V-1.357 - 24.08.2020

 • Tabuľky kalkulácií
  V zostave "Tabuľky kalkulácií" je možnosť zadať požiadavku na tlač riadkov s obsahom "Plán", "Skutočnosť", "Rozdiel", "Podiel" v ľubovoľnej kombinácii v jednej zostave.
 • SEPA - kartové operácie
  Niektoré banky v niektorých prípadoch (nepodarilo sa zatiaľ zistiť za akých podmienok) vo výstupe do účtopvníctva v tavare SEPA/camp.053 uvádzajú číslo karty v inom údaji a v inom formáte (miesto uvedenia prvých 6 a posledných 4 číslic uvádzajú iba posledné 4 číslice karty). Program pre spracovanie SEPA výpisov bol rozšírený tak, aby akceptoval aj toto neštandardné umiestnenie tohto údaja.
 • Tabelárna hlavná kniha
  Do tlačí hlavných kníh bola pridana nová zostava "Tabelárna hlavná kniha". Táto zostava umožní talčiť rôzne hlavné knihy s tým, že je možné definovať si obsah jednotlivých stĺpcov vrátane možnosti určenia posunu obdobia voči obdobiu, ku ktorému sa HK tlačí. To umožní vytvoriť si rôzne prehľady časového vývoja obratov alebo stavov po mesiacoch, po štvrťrokoch, polrokoch, .... HK je možné tlačiť bez členenia na strediská, s rozpisom stredísk pre jednotlivé účty alebo je možné vytvoriť sadu HK po strediskách. Pri exporte do XLSX budú v hlavičkách jednotlivých stĺpcov a údaje o období, z ktorého dáta daného stĺpca pochádzajú (rovnako ako v tlači). Pri exporte do XLS nie je technicky možné túto informáciu preniesť.

V-1.356 - 24.07.2020

 • Rušenie starých kópií dát
  V operácii rušenia starých kópií dát je prepracovanejšia analýza rôznych kópií mesačných dát a denníkov v hlavnom dátovom adresári. Program určuje obdobie každého súboru aj na základe dátumu účtovnej operácie. Ak nájde identický súbor aj v adresári pre riadne kópie (...\BACKUP\...), tak daný súbor označí na vymazanie. Tak sa dajú jednoduchšie identifikovať nadbytočné kópie dát najmä z príliš dávnych období (viac ako 7 rokov) a tie nechať automaticky a s kontrolou vymazať.

V-1.355 - 07.06.2020

 • Všetky uzávierky - realizácia RUP
  Ak sa v zadaní vykonania všetkých uzávierok zvolí aj prechod "cez roky" tak v uzatváraní 14. obdobia sa realizujú všetky zadané ročné účtovné prevody ako priame úpravy zostatkov účtov v HK bez vytvorenia dokladu zaúčtovania RUP. Ak doklad RUP nebol manuálne vytvorený, tak proces uzávierok upozorní na nevynulovanie zostatkov účtov nákladova / výnosov a na skutočnosť, že RUP sa v rámci uzávierok zrealizujú iba v HK. Tento proces je identický s procesom realizácie RUP pri predbežnom výpočte HK za budúce obdobia s prechodom "cez rok".

V-1.354 - 25.05.2020

 • Všetky uzávierky - prechod aj "cez" rok
  Voľba "Všetky uzávierky" je rozšírená o možnosť zadať ľubovoľné obdobie "DO", teda je umožnené vykonať naraz uzávierky i za niekoľko rokov vrátane vykonania ročných úprav v HK s aplikáciu prevodového môstika účtov a stredísk. Do údaja "DO" sa zapisuje posledné obdobie, ktoré má byť uzatvorené, teda ak chceme uzatvoriť napr. všetky obdobia od januára 2017 až po koniec roka 2019, zadáme obdobie "DO" ako 201914. Po vykonaní všetkých uzávierok bude program v období január 2020. Predpokladom správneho uzatvorenia účtovných rokov je, že boli vypočítané a zaúčtované všetky uzávierkové účtovné prípady vrátane zaúčtovania ročných účtovných prevodov (minimálne v rozsahu uzatvorenia účtov nákladov a výnosov).

V-1.353 - 16.04.2020

 • Import dávok - kontrola duplicity
  Pri importe dávok vo voľbe "Kontroly" je pridaná nová kontrola na duplicity. Táto kontrola preverí všetky importované doklady tak, že porovná druh/šíslo dokladu so zaúčtovanými dokladmi a v prípade, že doklad s rovnakým DD/CD je už zaúčtovaný, dá o tom informáciu. Porovnávanie obsahu dokladov (účet, stredisko, obraty, ...) sa nevykonáva.
 • Úpravy EDD - celý doklad
  V aktualizácii EDD (Evidencia dokladov DPH) je tlačidlo, ktoré umožňuje zobraziť celý účtovný doklad, z ktorého pochádza aktuálny záznam v EDD.
 • Operatíva Kalkulácií - prehľad dokladov
  V operatíve Kalkulácií je nové tlačidlo na zobrazenie všetkých dokladov od začiatku roka, ktoré sú účtované na CKJ/CTP/HS v aktívnom zázname kalkulácií.
 • Operatíva HK - prehľad dokladov
  V operatíve HK je nové tlačidlo na zobrazenie všetkých dokladov od začiatku roka, ktoré sú účtované na účte v aktívnom zázname HK.
 • Operatíva dokladov
  Operatíva účtovných dokladov je rozšírená o stĺpce CTP,CKJ a text. Výber dokladov je možné vykonať za ľubovoľný interval obdobi. V operatíve je nové tlačidlo "Rovnaké sumy", ktorým sa v novom okne zobrazia všetky doklady s rovnakými sumami, ako je suma obratu MD alebo DAL v aktuálnom zázname. Rovnaká suma sa môže vyskytovať na strane MD alebo DAL v absolútnej hodnote. Uvedené rozšírenia platia aj pre prehľady dokladov aktivované z iných operatív (Hlavná kniha, kalkulácie, EDD, ...).

V-1.352 - 20.03.2020

 • Číselník DPH
  V distribuovanom číselníku kódov DPH bola vykonaná úprava v definícii kódu OTY, ktorý už nepatrí do SV DPH. Súčasne bola vykonaná technická úprava programu pre aktualizáciu číselníka, ktorý pri pokuse odstrániť "fajku" pre SVDPH prechádzal cez chybu.

V-1.351 - 05.03.2020

 • Export do formátov TXT, CSV, DBF. XLS
  "Integrujúce väzby" sú rozšírené o univerzálny export súborov podsystému do súborov formátov TXT, CSV, DBF, XLS.

V-1.350 - 26.02.2020

 • DPPO - r.900
  Po diskusii s tvorcami eDane došlo k úprave kontrolných procesov na strane eDane a k zmene definície obsahu riadku 900. Identické úpravy boli vykonané aj do programu na zostavenie DPPO za rok 2019 (konkrétnejšie: riadok 900 sa v prípade požiadavky na započítanie daňovej licencie z predchádzajúcich rokov naplní fiktívnou hodnotou daňovej licencie vypočítanej podľa zákona účinného k 31.12.2017. Táto hodnota sa použije pre test výšky oprávneného odpočítania DL na riadkoch 910 a 920). Ak sa odpočet nepožaduje, všetky riadky 900, 910 a 920 sú nulové. Takto pripravené priznanie k DPPO po načítaní do eDane už nehlási chyby.

V-1.349 - 24.02.2020

 • DPPO - interné kontroly
  Na portáli FSSR aj v produkte eDane boli zverejnené eFormuláre pre DPPO. Na základe empiricky zistených kontrol boli tieto kontrolné procesy zapracované do zostavenia priznania k dani z príjmov PO. Ide napr. o úpravu v "zaškrtnutí" údajov "započítanie daňovej licencie ..." a "Platiteľ DPH ..." a tiež potlačenie vyplnania riadkov 900, 910, 920 a 1000, ak sa nepožaduje zápočet DL, nevyplnenie riadkov 1119-1190, ak nejde o dodatočné DP a ďalšie drobné úpravy. V čase zostavovania tejto verzie však na portáli FSSR aj v eDane sú chybne nastavené kontroly súvisiace s odpočitaním daňovej licencie minulých rokov, a preto zatiaľ nie je možné vytvoriť také dáta, ktoré by cez uvedené kontroly prešli (napr. požaduje sa vyplnenie riadku 900, ktorý ale v roku 2019 musí mať hodnotu 0). Po doriešení týchto problémov na strane FSSR budú vykonané adekvátne úpravy v zostavení DPPO. V prípade, že sa nepožaduje zápočítanie DL minulých rokov, podanie daňového priznania je bezproblémové.
 • Oprava základu dane
  V časti programu pre výpočet opráv základu dane boli rozšírené niektoré informačné texty, aby sa viac sprehľadnil proces výpočtu korekcie základu dane.
 • SV DPH - eDane
  Pri doplnení aktuálneho SV DPH do eDane autori použili iný interný kód pre uvedený výkaz, ako bol pôvodne očakávaný, a preto sa pri podaní SV DPH cez eDane neobjavil výkaz automaticky, ale bolo potrebné ho aktivovať "ručne". V programe je realizovaná zmena pozostávajúca z úpravy interného odu SV DPH na taký, ktorý je aktuálne použitý v programe eDane. Podanie SV DPH cez eDane teraz funguje spôsobom zvyčajným pre produkty radu FENIX.

V-1.348 - 01.02.2020

 • Inštalácia- > cesta pre pacovné súbory
  Inštalačný program nastaví cestu pre vytváranie pracovných súborov, ktoré vznikajú počas práce programu. Pri štandardnej novej inštalácii je to adresár C:\FENIX\FOXWORK\UCT+[cvj], kde [cvj] je číslo organizácie. Pri reinštalácii program skontroluje, či sa v definícii adresára nachádza rozlišovací podadresár "...\UCT+[cvj]". V prípade že sa nenachádza, je do definície adresára automaticky doplnený.
 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2020 =====
  Táto verzia (1.348) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2020.

V-1.347 - 06.01.2020

 • DPH od 2020/01
  V programe je podpora pre pracu s DPH od januára 2020. Podpora obsahuje nadefinovanie nových kódov pre obchodné transakcie typu Call-Off-Stock: CSP - premiestnenie, CSS - zmena odberateľa (pôvodný), CSN - zmena odberateľa (nový), CSV - vrátenie. Nové kódy sú "evidenčné" - teda neobsahujú daň a slúžia na záznam skutočností, ktoré je potrebné uviesť v súhrnnom výkaze. Môžu sa vyskytnúť v akomkoľvek doklade, ktorý sa týka akejkoľvek transakcie typu "Call-Off-Stock". Podpora ďalej obsahuje nové tlačivo priznania k DPH (zmena je v riadku 1+2-pridaná je daňová povinnosť pri zrušení registrácie), zmenený je obsah riadku 18 (daňová povinnosť pri porušení podmienok uskladňovania tovaru na osobitných, colných a daňových skladoch) a ďalej obsahuje zostavenie nového súhrnného výkazu platného od januára 2020. Test obdobia pre podanie SV obsahuje aj test povinnosti podať SV (testuje sa, či došlo k dodaniu tovaru alebo služieb, alebo čí boli uskutočnené transakcie v režime call-off-stock).

V-1.346 - 06.11.2019

 • HK bez mesačných obratov
  Pri tlači hlavnej knihy syntetickej a analytickej je pridaná možnosť tlače príslušnej HK bez mesačných obratov. V prípadoch, kedy nie je potreba pracovať s mesačnými obratmi, je takáto HK prehľadnejšia. V Exporte dát sa mesačné obraty exportujú vždy (teda bez ohľadu na nastavenie tlačenia mesačných obratov).
 • Nové tlačivo pre DPPO
  V programe je pripravené nové tlačivo pre daň z príjmov právnických osôb za rok 2019 vrátane upravených všetkých potrebných definícií. Od priznania za rok 2018 sa líši vo vynechaní nepotrebných riadkov týkajúcich sa daňovej licencie (za rok 2019 sa už neplatí ! ) a v rozšírení tabuľky E (zápočet dane zaplatenej v zahraničí). Tabuľka "K" (pre započítanie daňovej licencie z minulých období) zostáva bezo zmeny. V distribučnej sade sa nachádza aj nový PDF vzor daňového priznania pre tlač DP pre internú potrebu a aj nová štruktúra XML súboru potrebného pre elektronické podanie DP. V čase zostavenia tejto verzie nebolo možné správnosť XML overiť, nakoľko vstup XML nie je dostupný ani na portáli FSSR ani v produkte eDane.
 • Aktualizacia ICDPH
  Parameter AAICDPH pre určenie režimu automatickej aktualizácie číselníka IČDPH má novú možnosť označenú ako "1"-aktualizácia pri prvom štarte po 1. dni v mesiaci. Táto voľba je užitočná pre spracovateľov UCT v účtovných firmách, kde sa spravidla neúčtuje priebežne, takže tento režim aktualizácie IČDPH plne postačuje.
 • DPPO - zaúčtovanie a spriev. dok.
  V spracovaní daňového priznania k dani z príjmu PO je doplnená možnosť zaúčtovania daňového priznania (v definícii DP je možné určiť požadovanú predkontáciu pre ľubovoľný riadok DP; zaúčtovanie je realizované vo voľbách spracovania DP bežným spôsobom). Tiež je doplnená možnosť tlačiť "sprievodnú dokumentáciu" k zostaveniu DP (napr. oznámenie o výške dane, ...). Distribuovaná je jedna základná zostava, ale užívateľsky je možné nadefinovať si ľubovoľný počet zostáv / reportov, ktoré môžu tvoriť sprievodnú dokumentáciu k zostaveniu DP k DPPO. Pre väčšie pohodlie spracovania bolo vytvorenie zostavy "Oprava základu dane" prenesené do skupiny úloh pre prípravu DPPO. Súčasne došlo k priamemu prepojeniu výsledku opravy základu dane a procesu výpočtu hodnôt daňového priznania: teda údaje z opravy ZD sa automaticky prenesú na správne miesto do DPPO. Viac detailov je možné nájsť na www.compeko.sk v časti "Podpora/FAQ" alebo v materiáloch z ročného školenia.
 • Úprava importovaných dát
  Okno úpravy dát importovaných dávok má nové možnosti: kedykoľvek je možné zobraziť si v samostatnom okne celý doklad prislúchajúci k aktívnemu riadku (toto je vhodnou pomôckou, ak je potreba opraviť chybné stredisko alebo zákazku - máme k dispozícii prehľad o všetkých ostatných záznamoch daného dokladu); nové tlačidlo "Kontroly" umožňuje vykonať formálne kontroly účtu, ADS, strediska, ... ešte počas prezerania dát importovanej dávky pred spustením zaúčtovania.

V-1.345 - 04.09.2019

 • Nastavenie archívnych ID údajov firmy
  Vo voľbe "Servis / Špeciálne činnosti" je nová funkcia, ktorá umožňuje nastaviť pre (dočasné) spracovanie archívne identifikačné údaje organizácie. Program najprv zanalyzuje všetky archívne parametrické súbory a nájde všetky zmeny identifikačných údajov (názov, adresa, IČO, DIČ, .....). Následne ponúkne na výber prehľad vývoja týchto údajov a môžme si zvoliť, z ktorého obdobia chceme uvedené údaje nastaviť. S takto nastavenými údajmi je možné vytvoriť za archívne obdobia hlásenia, prehľady, výkazy alebo akékoľvek iné výstupy, ktoré budú obsahovať takto nastavené ID údaje. Pre obnovenie aktuálnych údajov je najlepšie ukončiť činnosť programu a program spustiť znova. Počas práce s nastavenými archívnymi ID údajmi je na pracovnej ploche výstražné okno, ktoré na daný stav upozorňuje.
 • Tlač obálky pre účtovné závierky
  V programe v časti uzávierok je možnosť vytlačiť obálku pre uzávierku mesiaca, ultima alebo roka. Pri tlači je možné určiť, ktoré vybrané údaje budú na obálke, ako sa majú vypočítať a aký obsah uzávierky sa má na obálku vytlačiť. Program si tieto údaje pamätá samostatne pre mesačné závierky, štvrťročné závierky, závierky ultima a závierky roka. Súčasťou obálky je vždy hlavná kniha účtovných tried. Pri tlači je možné určiť rok a mesiac, pre ktoré sa má obálka vytlačiť. Program ponúka aktuálne obdobie.

V-1.344 - 01.07.2019

 • Očakávané KS pri importe dávok
  Pri importe dávok je v režime modifikácie importovaného dokladu nová možnosť: zobrazenie očakávaných KS (konečných stavov) účtov/stredísk, ktoré sa v importovenej dávke vyskytujú. V stĺpci PS sa vyskytujú aktuálne KS z aktuálnej HK aktuálneho účtovného obdobia, v obratoch MD a DAL sú obraty účtov v importovanej dávke a v stĺpci KS sú očakávané koncové stavy jednotlivých účtov.
 • Automatické vytvorenie denníka
  V servisnej operácii SD (technická oprava SUD-DEN) je pridaná nová voľba "Vytvorenie DEN", ktorý vytvorí záznamy v DEN na základe označenia dávok v SUD. Z existujúcich záznamov v DEN ponechá dátum zaúčtovania a popis. Pri nových záznamoch v DEN bude dátum zaúčtovania a popis prázdny. Táto operácia je užitočná v prípadoch, keď sa technicky vážne poškodí súbor DEN, ale údaje v SUD sú správne.
 • Pokl. doklady - tlače
  Ak sa v pokladničných dokladoch vykonala oprava položky a následne sa zvolila tlač kontrolného opisu, tlač účtovania alebo tlač DPH, tak tieto operácie vytlačili iba údaje patriace poslednému opravovanému dokladu. Operácie boli upravené tak, aby sa vždy vytlačili dáta z celej dávky pokladničných dokladov.

V-1.343 - 04.03.2019

 • DPH: dobropisy s TPDP
  Pre úplné a korektné riešenie všetkých dôsledkov spracovania dobropisov / ťarchopisov v režime tuzemského prenosu daňovej povinnosti bol do KTDPH a UOS doplnený nový kód DPH "TPO - daňová povinnosť z tuzemského prenosu daňovej povinnosti - oprava" a príslušné účty 3437241 a 797241. Tento kód je potrebné použiť pri prijatom dobropise / ťarchopise v režime tuzemského prenosu daňovej povinnosti. Prehľadná tabuľka použitia je v "Ťaháku DPH" v materiáloch zo školenia 2019 na www.compeko.sk.

V-1.342 - 21.02.2019

 • DPPO - riadky 500 a P30/9
  Definícia súčtových riadkov P30/9 a II/500 boli upravené pre prípad, že prvotný výsledok z hlavnej činnosti je strata. Hodnota týchto riadkov je obmedzená nulou tak, aby v týchto riadkoch nemohlo vzniknúť súčtom záporné číslo.
 • XML pre podanie DPH
  Pri vytváraní XML pre podanie priznania k DPH sa údaj DIČ neuvádza, ak postavenie osoby je Platiteľ, Iná osoba registrovaná pre daň, osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona alebo Daňový zástupca podľa § 69a zákona. Ide o zosúladenie sémentických kontrol obsahu XML súboru pri jeho vytváraní a pri príjme na portáli FSSR resp cez eDane.

V-1.341 - 16.02.2019

 • Zaokrúhlenie daňovej povinnosti
  Vo výpočte daňovej povinnosti na riadku 600 DPPO bolo chybné zaokrúhlenie - nahor. Program je upravený - vypočítaná hodnota je zaokrúhlená na eurocenty nadol.

V-1.340 - 01.02.2019

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2019 =====
  Táto verzia (1.340) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2019.

V-1.339 - 20.01.2019

 • Prevzatie KL ECB
  S postupným zvyšovaním bezpečnosti webových stránok, pripojenia na web ale aj lokálnej bezpečnosti na počítačoch s Windows 10 sa môže stať, že doterajší štandardný spôsob preberania archívnych kurzových lístkov zo sídla ECB má buď zakázaný prístup na web, alebo prenos neprebehne úplne (a systém nič neoznámi) alebo nastane iný problém, ktorého výsledkom je, že nie je možné aktualizovať číselník zahraničných mien za požadované dni. Z toho dôvodu bola do číselníka zahraničných mien v časti "web" dopracovaná voľba "Technické alternatívy", v ktorej je možné zvoliť si iný spôsob preberania KL ECB. Všetky nové spôsoby využívajú štandardné produkty Microsoft určené na komunikáciu aplikácií s webom (knižnica MsXML2.XmlHttp, MsXML2.ServerXmlHttp, MsInet.ocx/InetCtls.Inet alebo URLMon.dll/URLDownloadToFile). V prípade, že štandardný prenos KL prestal fungovať správne, je potrebné vyskúšať, ktorá z nových alternatív je v danom prostredí fungujúca a tú je potom vhodné uložiť ako štandard pre budúce preberanie KL.
 • Výpočet a priznanie k dani z príjmov
  Do programu je doplnená podpora na interaktívnu prípravu, zostavenie a podanie DP k dani z príjmov právnickýh osôb. Podpora zahŕňa úpravu definície vo väzbe na účtovné doklady, základný automatický výpočet riadkov DP, aktualizácia s interakciou s účtovnými dokladmi celého roka a s možnosťou tlače obsiahleho dokumentu preukazujúceho postup zostavenia DP, tlač a vygenerovanie XML s následným podaním cez eDane a portál FSSR a tlač prípadne zobrazenie príkazu na úhradu dane s možnosťou zobrazenia / tlače QR kódu. Používanie je veľmi intuitívne. Napriek tomu popis funkcionality a spôsobu zostavenia DP je na www.compeko.sk v časti FAQ alebo v materiáloch z ročného školenia 2019 prípadne v užívateľskej príručke.
 • Číselník "Oprava základu dane"
  V distribučnej sade je aktualizovaný obsah číselníka "Oprava základu dane", teda definícia tých prípadov, ktoré sú daňovým výdavkom až po zaplatení. Tieto definície je možné doplniť do číselníka "Oprava základu dane" volbou "Import". Táto voľba ponechá aktuálne záznamy a knim doplní distribuované. Nepotrebné záznamy je nálsedne možné zrušiť.

V-1.338 - 08.01.2019

 • Poznámky 2018
  V programe sú k dispozícii poznámky za rok 2018 pre MÚJ (miktro účtovné jednotky) aj ostatné ÚJ (malé aj veľké) v dvoch verziách: 1. je veľmi jednoduchá a predstavuje vlastne iba wordový resp. RTF text so základnou identifikáciou firmy a osnovou pre poznámky. 2. verzia sú poznámky EQUILIBRIUM (v EXCELi). Postup použitia je technicky zhodný s použitím poznámok za rok 2014, ktorý bol prezentovaný na ročnom školení 2015 a je možné ho nájsť na www.compeko.sk. Program pri napĺňaní EXCEL súboru naplní spoločné trvalé údaje, prevezme maximum údajov zo stavov a ročných obratov účtov HK, zo saldokonta naplní tabuľky vekovej štruktúry pohľadávok a záväzkov a z ročných dokladov extrahuje informáciu o rozdelení zisku resp. úhrade straty. V poznámkach sa programovo nenapĺňajú údaje výkazu CashFlow. Pre úspešné podanie je potrebné, aby už bol vyhotovený výkaz "Účtovná závierka" (v správnej verzii pre mikro ÚJ UZMÚJ resp. pre malú alebo veľkú ÚJ UZPOD) za obdobie 2018/13. Podanie poznámok je možné iba spolu s účtovnou závierkou a je možné buď priamo cez portál FSSR alebo použitím produktu e-Dane.

V-1.337 - 04.01.2019

 • Zoznamy platitelov DPH z FSSR
  Finančná správa zmenila ku dňu 4.1.2019 obsah a štruktúry informačných zoznamov s údajmi o platiteľoch DPH, rizikových subjektoch, vymazaných subjektoch a subjektoch, ktoré využívajú osobitný režim DPH. Stručnú správu o tom zverejnili na svojom sídle vo večerných hodinách 3.1.2019. V programe pre načítanie údajov o registrovaných platiteľoch DPH priamo zo stránky FSSR je zrealizovaná úprava potrebná na správne načítanie a spracovanie dát v novej štruktúre.
 • Import dávok - kontrola podvojnosti
  Program pre import dávok bol upravený tak, že kontrola podvojnosti importovaných dát sa vykonáva podľa hodnoty parametra "Podvojnosť pri zaúčtov. dávky", teda buď za celú dávku alebo po jednotlivých dokladoch importovanej dávky.

V-1.336 - 14.09.2018

 • Rušenie starých dát a importov
  Počas práce s programom UCT vynikajú rôzne kópie dát, aby sa predišlo náhodnej strate údajov z dôvodu technických a iných porúch v prevádzke. Po čase sú už tieto dáta nepotrebné, ale zaberajú miesto na disku. V programe sú doplnené nové funkcie na riadené vymazanie starých nepotrebných kópií dát a starých už spracovaných importných súborov. Obe tieto funkcie sa nachádzajú vo voľbe "Kópie". V prvom kroku zozbierajú informácie o tom, kde sa nachádzajú "staré kópie" príslušných dát a podľa ich charakteru navrhnú ich vymazanie alebo ponechanie. Následne môžme manuálne určiť, ktoré súbory je potrebné skutočne vymazať a ktoré sa ponechajú. V ďalšom kroku program vymaže vybraté súbory a prípadne z nich na základe požiadavky vytvorí komprimovaný archív (ten zaberá približne 11% pôvodného miesta na disku). Rušenie starých dát je možné robiť po vybraných adresároch po vybraných obdobiach a s manuálnym dokončením výberu.
 • Reaktualizácie po vylúčení - nový design
  Po operáciách "Vylúčenie dávky", "Vylúčenie dokladu" a "Oprava dokladu" sa spúšťajú reaktualizácie (opätovné prepočty stavov) v HK, SDK, KAL a EDD a ďalšie technicky nutné operácie. Ich vykonanie si doteraz vyžadovalo povolenie každej z týchto reaktualizácií a vyžadovalo si pozornosť a aktívnu spoluprácu použivateľa. Design týchto reaktualizácií je zmenený tak, že požiadavku na reaktualizácie je možné zadať vopred a celú operáciu spustiť. Všetky reaktualizácie potom bežia samostatne až po vytvorenie záverečného protokolu bez viazania pozornosti používateľa. Toto je užitočné najmä pri veľkých dátach, kedy vykonanie reaktualizácií môže trvať dlhšiu dobu. Ak na výzvu voľby požadovaných reaktualizácií nereagujeme 30 sekúnd, spustia sa všetky reaktualizácie automaticky.

V-1.335 - 04.09.2018

 • Nastavenie obdobia pri štarte programu
  V programe je nový parameter (Nastavenie obdobia), ktorým je možné určiť, aké obdobie sa má nastaviť pri štarte programu. Jednotlivé voľby umožňujú nastaviť základné obdobie (tak ako doteraz), posledné obdobie použité ľubovoľným užívateľom alebo posledné obdobie použité prihláseným užívateľom (teda to, ktoré bolo nastavené pri poslednom ukončení práce).
 • Pracovná plocha
  Na pracovnej ploche je priamy link (ikona) pre jednoduchšie aktivovanie klienta pre vzdialenú podporu (Quick Support - TeamViewer). Ďalej pri definovaní obsahu pracovnej plochy je možné pridať na plochu aj informáciu o fáze Mesiaca. V textovej informácii je uvedená fáza Mesiaca, dátum a čas pre aktuálny nov a spln.
 • Operatíva dokladov
  Pri zobrazení detailu dokladov v operatíve sa pre väčšiu vypovedaciu schopnosť v "bublinke" zobrazuje názov účtu, názov strediska označenie typovej položky a označenie kalkulačnej jednice. Postačí myšou ukázať na príslušný údaj.
 • Tlač zatváracieho dokladu HK
  Pri tlači zatváracieho dokladu HK (pri ročnej závierke) program upozorní na prípadný rozdiel medzi zostatkami aktivných a pasívnych účtov.

V-1.334 - 01.05.2018

 • Podpora procesov GDPR - podporné procesy
  V programe sú aktivované priame podporné procesy pre plnenie úloh GDPR. Sú to procesy pre Iniciatívne vymazanie, výpis údajov, export údajov a právo na zabudnutie. Pri všetkých týchto procesoch sa využíva spoločný modul prehľadávania dát s možnosťami prehľadávania iba aktívnych dát, archívnych dát, celeho aktuálneho disku alebo všetkých diskov. V podporných procesoch je aj možnosť priameho nastavenia parametrov GDPR a možnosť iniciálneho nastavenia retenčných dôb v číselníku COP. Z iniciálneho nastavenia retenčných dôb sa vytvorí protokol. Viac detailov je na www.compeko.sk v sekcii Novinky alebo v informáciách zo seminára GDPR.
 • Tlač denníka účtovania
  Pri tlači denníka účtovania je pridaná možnosť výberu údajov aj podľa označenia (alebo časti označenia) dávky, mena pracovníka, ktorý danú dávku zaúčtoval, a podľa popisu obsahu dávky.

V-1.333 - 20.03.2018

 • Nové kódy DPH pre kombinované faktúry
  Do číselníka kódov DPH boli pridané nové kódy NAP, NBP, NCP a NDP pre zapísanie odpočítania dane pri tuzemskom prenose daňovej povinnosti. Tento kód je potrebné použiť vtedy, ak sme prijali "kombinovanú" došlú faktúru (obsahuje položky s tuzemským prenosom daňovej povinnosti a aj položky "bežné" - bez prenosu DP). V takom prípade je potrebné pre tuzemský prenos požiť dvojicu kódov TPD/NAP (resp. NBP, NCP, NDP podľa typu nároku na odpočítanie dane) a pre bežné položky kód NAT alebo iný. Pri zostavovaní KV DPH potom nepoužijeme spojenie údajov v B1 a B2. Pri použití týchto kódov bude správne aj daňové priznanie aj KV DPH.

V-1.332 - 19.03.2018

 • Číslovanie pokladničných dokladov
  V parametroch podsystému CUT je nový parameter v skupine "Účtovanie" ponuka čísla pokl. dokladu. Týmto parametrom je možné určiť, či sa pri zápise pokladničných dokladov bude ponúkať číslo dokladu na základe počítadla v čísleníku druhov dokladov alebo podľa počítadiel v číselníku pokladníc.
 • Stredisková HK - export do EXCELu
  Pri exporte údajov do EXCELu pri talči strediskových hlavných kníh sa do EXCEL súboru zapisuje na začiatku údajov každého strediska číslo a názov strediska.
 • Hromadné uzávierky - určenie obdobia
  Pri hromadných závierkách je možné určiť, po ktoré obdobie sa majú závierky vykonať. Program pritom kontroluje zadané obdobie tak, že nie je možné zadať staršie obdobie ani obdobie, ktoré by bolo po ultime aktívneho účtovného roka (vrátane účtovania v hospodárskom roku).

V-1.331 - 01.02.2018

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2018 =====
  Táto verzia (1.331) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2018.

V-1.330 - 31.01.2018

 • Podpora procesov GDPR - všeobecné zmeny
  Pre podporu procesov GDPR v systéme FENIX je parametrický súbor každého podsystému rozšírený o parametre GDPRRQ-"Podpora GDPR" (týmto parametrom sa aktivuje podpora GDPR v každom podsystéme samostatne; štandardná hodnota je "N"-bez aktivovania podpory GDPR.), GDPRRDUD-"Retenčná doba účtovných dokladov" (týmto parametrom sa určuje základná retenčná doba účtovných dokladov v mesiacoch; štandardná hodnota je 120 mesiacov.) a GDPRSPD-"Štandardná premlčacia doba" (týmto parametrom sa určuje základná retenčná doba na uchovávanie protokolov GDPR (napr. protokol o vymazaní údajov, protokol o exporte údajov, ...); štandardná hodnota je 48 mesiacov.). Číselník "Účtovanie DPH" je rozšírený o údaj "Štandardná retenčná doba (v mesiacoch) pre doklady s touto DPH", ktorým sa určuje štandardná retenčná doba (doba povinného uchovania v mesiacoch) pre doklady, v ktorých je použitý príslušný kód DPH. V novej voľbe "Servis / G.D.P.R" sú všetky funkcie na podporu procesov GDPR vrátane prezerania / tlače / exportu centrálnych protokolov o zrušení a exporte údajov fyzických osôb. Funkčné vlastnosti ostatných funkcií v tejto novej voľbe sú však pre každý podsystém iné. Viac informácií nájdete na www.compeko.sk.
 • Podpora procesov GDPR v UCT
  Všetky podporné činnosti GDPR okrem všeobecných sú v PS UCT sústredené vo voľbe "Servis / GDPR". Všetky retenčné doby a doby uchovania sa pre doklady, záznamy SDK, záznamy EDD a ďalšie určujú na základe aktuálne nastavených parametrov až v čase ich potreby, teda napríklad pri spustení požiadavky na "Analýzu výskytu". Detailný popis funkčných vlastností jednotlivých podporných funkcií je popísaný v www.compeko.sk v sekcii "Novinky" - téma GDPR a v sekcii "Podpora/FAQ" okruh "Ostatné podsystémy" téma "Aká je podpora procesov GDPR v produktoch FENIX ?"

V-1.329 - 18.01.2018

 • Poznámky 2017
  V programe sú k dispozícii poznámky za rok 2017 pre MÚJ (miktro účtovné jednotky) aj ostatné ÚJ (malé aj veľké) v dvoch verziách: 1. je veľmi jednoduchá a predstavuje vlastne iba wordový resp. RTF text so základnou identifikáciou firmy a osnovou pre poznámky. 2. verzia sú poznámky EQUILIBRIUM (v EXCELi). Postup použitia je technicky zhodný s použitím poznámok za rok 2014, ktorý bol prezentovaný na ročnom školení 2015 a je možné ho nájsť na www.compeko.sk. Program pri napĺňaní EXCEL súboru naplní spoločné trvalé údaje, prevezme maximum údajov zo stavov a ročných obratov účtov HK, zo saldokonta naplní tabuľky vekovej štruktúry pohľadávok a záväzkov a z ročných dokladov extrahuje informáciu o rozdelení zisku resp. úhrade straty. V poznámkach sa programovo nenapĺňajú údaje výkazu CashFlow.
 • Nové tlačivo a XML na DPH
  Pre podávanie priznania k DPH platí od zdaňovacieho obdobia 2018/01 nové tlačivo a nová schéma XML. Oproti predchádzajúcemu priznaniu sú zmeny iba na prvej strane priznania a to v časti určenia postavenia osoby (pridaná je nová možnosť "Daňový zástupca podľa §69aa"), a v časti osoby oprávnenej na podanie DP (telefón už nie je členený na predčíslie a číslo a pridaný je údaj "mail"). V tejto súvislosti je upravený parameter DPHPO - Postavenie osoby, kde je pridaná nová možnosť A-Daňový zástupca §69aa a pridaný je nový parameter DPHOOMAIL, do ktorého je možné zapísať mail oprávnenej osoby. Všetky ostatné procesy, dáta a postupy pre DPH sú nezmenené.

V-1.328 - 14.12.2017

 • Výkazy RO/PO (Fin *-04)
  Výkazy rozpočtového účtovníctva Fin 3-04, Fin 4-04 a Fin 5-04 boli upravené, čo sa týka obsahu aj formy predkladania výkazov cez systém RIS SAM aj cez Štátnu pokladnicu podľa Metodického usmernenia č. MF/008417/2016-31.
 • Prevodné príkazy k záväzkom
  V skupine zostáv zo saldokonta (Pohľadávky a záväzky) je nová zostava "Príkaz na úhradu záväzkov". Táto zostava umožní vybrať podľa rôznych kritérií zostatky faktúr v súbore saldokont (spravidla sa vyberajú záväzky) a k nim je možné pripraviť príkazy na úhradu vo výške záväzku vo forme Súpisu, Súpisu s QR kódmi na úhradu a vo forme SEPA XML. Vytvorené príkazy sa v programe ďalej neevidujú a neupravuje sa o ich hodnotu zostatok v SDK.

V-1.327 - 16.10.2017

 • Účtovanie Dod.DP DPH rozdielovo
  Pri zostavení dodatočného priznania k DPH program dáva možnosť zaúčtovať iba zmenu (obsah riadku 37) alebo zaúčtovať kompletné zaúčtovanie zostavenia priznania k DPH. Podľa obsahu vykonaných zmien je potrebné kvalifikovane sa rozhodnúť, či postačí iba rozdielové zaúčtovanie, alebo či je potrebné pôvodnú dávku zaúčtovania vylúčiť a DPH so zmenami zaúčtovať v plnom rozsahu.
 • Možnosť použitia TLS pri mailoch
  V skupine parametrov pre odosielanie elektronických príkazov na úhradu DPH je nový parameter UCT_SMTPT, ktorým je možné určiť, či sa v procese odosielania mailov má alebo nemá použiť šifrovanie pomocou protokolu TLS.
 • Tlač pokladničných dokladov
  Vo voľbe "Tlače / Pokladnice a banka" je nová voľba "Pokladničné doklady". Táto voľba slúži na dodatočné vytlačenie pokladničných dokladov, ktoré boli zaúčtované, ale z ľubovoľného dôvodu nebol vystavený pokladničný doklad. Tlačový výstup má formu riadneho pokladničného dokladu opatreného údajmi organizácie, identifikácou pokladne, dátumom, druhom a číslom dokladu a účtovacím predpisom. Je na ňom vyhradené miesto pre podpisy / podpisové záznamy. Tieto pokladničné doklady sa tlačia zo zaúčtovaných dát. Požadované doklady je možné vybrať podľa obdobia, typu, čísla dokladu a pokladnice. Formát tlačového výstupu je definovaný v číselníkoch (Číselníky / Reporty / Pokladničné doklady). Distribuovaný je vzor pre hotovostné operácie v Eur. Ak si užívateľ vytvorí viac definícií pre tlač pokladničných dokladov, pre reálnu tlač sa vyberie tá definícia, ktorá je uvedená ako prvá - je "navrchu". Ak sa pri účtoch 211 uvádza aj údaj o obchodnom partnerovi (napr k uctu 211*** je požadovaný zápis údajov pre SDK so spôsobom aktualizácie "bez zápisu"), tak na pokladničnom doklade bude pre príjemcu/platiteľa hotovosti uvedené meno kontaktnej osoby resp. názov obchodného partnera.

V-1.326 - 21.09.2017

 • Hlavička SEPA dokladu
  Pri tlači opisu vygenerovaných účtovných zápisov pri spracovaní SEPA výpisov je upravená hlavička aj obsah riadku: miesto údaja ČBÚ sa v zostave uvádza už iba COP.
 • Hlavička účtovného denníka
  Pri tlači denníka účtovania je upravená hlavička aj obsah riadku: miesto údaja ČBÚ sa v zostave uvádza už iba COP.
 • Import z iCompeko
  Z dôvodu zvyšovania bezpečnosti internetu a následného pridávania rôznych bezpečnostných záplat sa mohlo stať, že v niektorých prípadoch import údajov z iCompeko neprebehol a buď iba sa neprebrali žiadne dáta, alebo daný proces vyhlásil chybu. Proces importu bol prepracovaný tak, aby pracoval spoľahlivo vo všetkých v súčasnosti známych prostrediach Windows.

V-1.325 - 15.09.2017

 • Úplná reaktualizácia SDK
  Reaktualizácia SDK úplná mala štandardnú podporu na doporučované š otvorené (neuzatvorené) roky. Ak sa spustila z obdobia, po ktorom je otvorených viac ako 36 mesiacov, tak údaje z nasledujúcich mesiacov neboli do reaktualizácie zahrnuté. Program bol upravený tak, že akcpetuje dáta aj z viacerých - maximalne 7 rokov po obodbí, z ktorého sa úplná reaktualizácia spustí.

V-1.324 - 24.07.2017

 • Export súborov v tvare TXT,CSV,DBF,EXCEL
  V časti "Číselníky", "Definičné číselníky", "Súbory" bola do programu doplnená služba pre export obsahu súborov. Export obsahu súborov je možný v tvare TXT, CSV, DBF alebo EXCEL. Pri exporte v tvare TXT a CSV je možné zadať metódu kódovania diakritiky (kódová stránka, UTF-8 alebo UNICODE), oddeľovač a ďalšie definície pre vytvorenie rôznych variantov CSV súboru. Export v tvare EXCEL zohľadňuje nastavenie parametra "Typ exportu pre EXCEL".

V-1.323 - 17.05.2017

 • Tech.úpr. v tlači pokl. a bank. dokladov
  Pri tlači pokladničných alebo bankových dokladov sa pri stlačení tlačidla "Ulož" alebo "Vyber" zobrazila chyba "Neznámy člen RQDD". Chyba nemala vplyv na riadnu funkciu programu. V aktuálnej verzii je toto chybové hlásenie odstránené.

V-1.322 - 27.04.2017

 • Technické úpravy zobrazovania formulárov
  Niektoré aktualizácie WIndows prestávajú podporovať niektoré interné funkcie využívané pri zobrazovaní formulárov. To sa môže prejaviť vo vzniku chybového stavu pri zobrazení formulárov na obrazovke. Identifikované problémy boli ošetrené tak, že program nevyhlási chybu, ale príjme náhradné riešenie, ktoré sa môže prejaviť v nižšom komforte zobrazenia, ale nespôsobí žiadnu stratu dát.

V-1.321 - 14.04.2017

 • Technické úpravy formulárov - DPI
  Vo formulároch pre zápis účtovných dokladov boli realizované drobné úpravy súvisiace s lepším rozložením prvkov formulárov po ich zväčšení, hlavne pri automatickom zväčšení na základe nastavení DPI vo Windows.

V-1.320 - 10.04.2017

 • Hromadné uzávierky do konca roka
  V programe je v časti "Uzávierky" doplnená nová voľba "Všetky mesačné závierky", ktorá umožňuje v jednej operácii vykonať všetky mesačné závierky od aktívneho obdobia až po ultimum. Všetky voľby pre všetky uzávierky ako aj základné kontroly všetkých období sa vykonajú pred spustením tejto operácie, takže počas postupného uzatvárania jednotlivých mesiacov sa program na nič nepýta a samostatne preje až do obdobia Ultimum.
 • Podpora virtualizácie DPI
  V programe sú nové parametre, ktoré podporujú niektoré nastavenia na riešenie problému virtualizácie DPI (nastavenie veľkých rozlíšení monitora a následné upravovanie veľkosti jednotlivých objektov na monitore). Sú to parametre v skupine "PC prostredie" s označením "Program si sám riadi DPI", "Kvocient zväčšenia objektov" a "Automatické zväčšenie objektov". Detailnejšie vysvetlenie ich použitia je priamo v ich popise alebo v FAQ na www.compeko.sk.
 • KV DPH - kód STP
  Po intenzívnej komunikácii s FSSR bola vykonaná úprava obsahu KVDPH pri kóde STP tak, aby podanie KVDPH prešlo bez chybových správ všetkými cestami na podanie (eDane Win, eDane Java, portál FSSR).

V-1.319 - 24.03.2017

 • KV DPH - kód STP
  FSSR v priebehu februára požadovala v záznamoch, ktoré patria ku kódom STP (dodanie stavebných prác "F") , vyplnenie mernej jednotky a množstva hodnotami "ks" a 0.00, i keď v tomto prípade nemajú zmysel, ale boli potrebné na formálnu verifikáciu XML súboru. V priebehu marca už tieto údaje nie sú formálne potrené, ale ich uvedenie spôsobuje vznik chyby pri následnom spracovaní v interných procesoch FSSR (FSSR túto zmenu nikde neoznámila a uvedenie predmetných údajov nie je kontrolované pri prvotných kontrolách pri podávaní KVDPH cez eDane Java ani cez eFormuláre na portáli FSSR). V programe bola teda "odstránená" februárová úprava, ktorá "násilne" dopĺňala hodnoty "ks" a 0.00 do mernej jednotky a množstva. V súčasnom stave sa takto upravený súbor (bez údajov "ks" a 0.00) dá načítať do eFormulára na portáli FSSR ale pri načítavaní cez eDane v prvej fáze načítania dokumentu program eDane ohlási chyybu, že nie je vyplnený údaj merná jednotka a množstvo, ale pri spustení ďalšej kontroly je už súbor formálne v poriadku a je možné ho podať.

V-1.318 - 26.02.2017

 • DPH - drobnosti
  V oblasti DPH bolo vykonaných niekoľko "drobností", ktoré predstavujú iba rozšírenie možností interných kontrol , nemajú žiaden priamy vplyv na podávanie DPH ani SV DPH ani KV DPH. Realizované úpravy sú: - v priamych opravách EDD je v úvodnej mriežke vidno aj číslo pôvodnej faktúry - v operatíve EDD je v úvodnej mriežke vidno aj číslo pôvodnej faktúry a filter údajov je rozšírený o oddiel KV DPH - v kontrolnej tlači KV DPH je opravený chybný súčet oddielu D2 a pridaný chýbajúci súčet za oddiel B3* v rozpise dokladov. - pri zostavovaní KVDPH je pridaná kontrola na neuvedenie čísla pôvodnej faktúry v oddieli C (označené ako chyba, nie upozornenie).

V-1.317 - 15.02.2017

 • KV DPH - kód STP
  Po konzlutácii s FSSR je do záznamov, ktoré patria ku kódom STP (dodanie stavebných prác "F") , vyplnená merná jednotka "ks" a množstvo 0.00, i keď v tomto prípade nemajú zmysel, ale sú potrebné na formálnu verifikáciu XML súboru.
 • KV DPH vzor 2017
  Dňa 14.2.2017 bola daná do produkčnej verzie na portáli FSSR aj v aplikácii e-Dane nová schéme pre KVDPH vzor 2017. V tejto novej schéme mala byť úprava pre oddiel A2 v súvislosti s novou povinnosťou uvádzať v tomto oddieli faktúry za stavebné práce "F" sa prenosom daňovej povinnosti. Program pre vyhotovenie XML súboru pre KVDPH bol upravený v zmysle novej schémy. V schéme je však chyba, ktorá spôsobí, že pri pokuse o podanie KVDPH, ktorý obsahuje aj takéto stavebné práce, najprv program e-Dane oznámi chybu v údajoch "Množstvo" a "Merná jednotka", ale následne prehlási výkaz za správny a je možné ho podať.

V-1.316 - 05.02.2017

 • Detekcia "Starých" dát
  V časti programu pre mesačnú uzávierku, ročnú uzávierku a pre zmenu obdobia bolo doplnené rozšírenie na identifikáciu "starých" dát v nájdenom súbore nového obdobia, do kotrého sa vchádza po uzávierke alebo pri zmene obdobia. Toto rozšírenie otestuje dátum účtovnej operácie prvého záznamu v mesačnom súbore a ak je tento dátum aspoň o osem rokov starší ako aktuálny dátum, tak sa dáta považujú za "staré" (pravdepodobne pochádzajú z údajov spred 10 rokov, ktoré ale technicky neboli ešte presunuté do archívov, pričom mená súborov sa po 10 rokoch opakujú). Ak program takéto dáta zistí, dá možnosť tieto dáta zrušiť vrátane náväzných reaktualizácií.

V-1.315 - 01.02.2017

 • Aktualizovaný číselník SKB
  Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
 • ===== Rok 2017 =====
  Táto verzia (1.315) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2017.

V-1.312 - 16.01.2017

 • Poznámky 2016
  V programe sú k dispozícii poznámky za rok 2016 pre MÚJ (miktro účtovné jednotky) aj ostatné ÚJ (malé aj veľké) v dvoch verziách: 1. je veľmi jednoduchá a predstavuje vlastne iba wordový resp. RTF text so základnou identifikáciou firmy a osnovou pre poznámky. 2. verzia sú poznámky EQUILIBRIUM (v EXCELi). Postup použitia je technicky zhodný s použitím poznámok za rok 2014, ktorý bol prezentovaný na ročnom školení 2015 a je možné ho nájsť na www.compeko.sk. Program pri napĺňaní EXCEL súboru naplní spoločné trvalé údaje, prevezme maximum údajov zo stavov a ročných obratov účtov HK, zo saldokonta naplní tabuľky vekovej štruktúry pohľadávok a záväzkov a z ročných dokladov extrahuje informáciu o rozdelení zisku resp. úhrade straty. V poznámkach sa programovo nenapĺňajú údaje výkazu CashFlow.
 • MAP - preúčt. neuplatniteľnej DPH
  V mesačnej uzávierke je v automatických prevodoch nová funkcia: Preúčtovanie neuplatniteľnej DPH. Táto časť programu vyberie za dane účtovné obdobie všetky záznamy z evidencie DPH, pri ktorých nie je možné uplatniť DPH v plnom rozsahu, teda typy "B", "C", "D" a záznamy s vyznačením, že DPH sa odpočítava "Pomerne". K týmto záznamom program vyhľadá v om istom účtovnom období účtovný doklad s rovnakým číslom dokladu a z neho vyberie prvý záznam s vyhovujúcim nákladovým účtom. Ak sa taký nájde, tak na tento účet bude zaúčtovaná neuplatniteľná časť DPH. Ako súvzťažný účet sa použije účet pre príslušný typ neuplatniteľnej DPH z parametrov (ten je použitý pri zostavovaní priznania k DPH).
 • MAP - voliteľné storno v nasl. mesiaci
  Vo všetkých voľbách výpočtu a následného zaúčtovania automatických účtovných prevodov (napr. výpočet a zaúčtovanie kurzových rozdielov) je doplnená nová možnosť: voliteľne určiť, či sa k vypočítanej dávke po zaúčtovaní má vytvoriť aj storno tohto zaúčtovania a ak áno, tak je možné určiť, do ktorého účtovného obdobia (štandardne sa ponúka nasledujúci mesiac).
 • Výber dokladov podľa textu
  Výber dokladov v operatíve aj v tlači zostáv (Obratové predvahy) je možný aj podľa textu účtovnej operácie (alebo jeho časti).

V-1.311 - 11.12.2016

 • Export pre EXCEL - výber verzie
  Pre určenie verzie EXCELu, pre ktorú sa majú vytvárať exporty pre EXCEL, je možné určiť novým parametrom "Typ exportu pre EXCEL". Vybrať je možné export pre EXCEL 2.0, EXCEL 95 alebo EXCEL 97 a vyššie alebo je možné si zvoliť (štandard), že verzia bude určená zadanou príponou pre meno výstupného súboru. Pri exporte pre EXCEL 97 je vo vytvorenom XLSX súbore prvý riadok farebne odlíšený a zamknutý a šírky stĺpcov sú prispôsobené rozsahu exportovaných údajov. Toto pri súboroch XLS technicky nebolo možné.
 • Neuvedené ID partnera
  V niektorých prípadoch sa cielene stalo, že v doklade, ktorý obsahuje aj údaje o DPH, nebolo uvedené ID obchodného partnera. To následne spôsobilo problem, že pri zaúčtovaní resp reaktualizácii EDD sa program snažil dohľadať toho správneho partnera, ale často automatická náhrada doplnila nezmyselný údaj. Z toho dôvodu bola vykonaná zmena v programe pre aktualizáciu číselníka obchodných partnerov: program dovolí zapísať aj záznam bez uvedenia ID partnera. Takýto však môže byť iba jeden. Do jeho názvu vtedy doporučujeme zapísať text, ktorý sa uvedie na prehľadoch a zostavách zo saldokonta aj z EDD (daňovej evidencie) - napríklad "Neuvedený". Pri existencii takéhoto záznamu program potom nedohľadáva identifikáciu partnera, ale použije práve záznam s neuvedeným ID.
 • KV DPH od 2017/01
  MFSR opatrením 26/2016 ustanovilo nový vzor KV DPH. Oproti predchádzajúcemu sa líši iba v obsahovom vymedzení oddielu A2, v ktorom bude od januára 2017 potrebné uvádzať aj faktúry za dodania stavebných prác, ktoré patria do sekcie F klasifikácie produktov CPA. V programe je na tento účel zavedený nový kód DPH STP, ktorý nevstupuje do daňového priznania, ale vstupuje do KV DPH do oddielu A2 iba s minimálnymi údajmi (bez uvedenia množstva, mj, ...). V čase písania tejto informácie neboli na portáli FSSR ani v produkte eDane upravené kontroly v KVDPH ani zverejnené aktualizované poučenie k podávaniu KV DPH, a preto nebolo možné podanie nového KVDPH odskúšať.

V-1.310 - 27.11.2016

 • Kategória pertnera vo výkazoch
  V definíciách účtovných výkazov je realizovaná nová možnosť: zadať požiadavku, že do daného riakdu sa vyberú iba údaje zadanej kategórie obchodných partnerov, pričom jednotlivé kategórie možno zadať takto: B=bežní partneri, P=Prepojení partneri, U=Partneri s majetkovou účasťou. Pri výpočte výkazu potom program postupuje tak, že pre riadky, pri ktorých je zadaný teno spôsob výberu údajov, sa pre každý účet vstupujúci do daného riadku určí hodnota KS z HK a ďalej sa vyberú zo saldokonta zostatky na danom účte pre prepojených partnerov a partnerov s majetkovou účasťou. Zostatky sa vyberú k obdobiu, za ktoré sa zhotovuje výkaz. Ak je v riadku výberová podmienka "P", tak sa do hodnoty riakdu započíta hodnota zostatku za prepojených partnerov. Ak je v riadku výberová podmienka "U", tak sa do hodnoty riakdu započíta hodnota zostatku za partnerov s účasťou. Ak je v riadku výberová podmienka "B", tak sa do hodnoty riakdu započíta hodnota zostatku z HK znížená o hodnotu zostatku za prepojených partnerov aj za partnerov s účasťou. Tento postup sa uplatní iba pre tie riadky definície, v ktorých výraz pre výpočet hodnoty riaku je PS (počiatočný stav) alebo KS (koncový stav). Táto nová možnosť umožní potom účtovať všetky pohľadávky / záväzky na analytické účty, ktoré nemusia byť rozčlenené podľa typu obchodného partnera. Táto nová možnosť definovania výberu údajov je použitá v distribuovanej definícii výkazu Úč POD v riadkoch 043 (P), 044 (U) a 045 (B), pricom sada účtov pre zostavenie výkazu je vo všetkých troch riadkoch rovnaká. Podobne sú definované ďalšie trojice riadkov: 055, 056, 057, 104, 105, 106 a 124, 125, 126. Pri finálnej úprave definície výkazu k aktuálnemu vlastnému účtovnému rozvrhu však môžu nastať rôzne špeciálne prípady. Najčastejším môže byť prípad, kedy sa účtovalo napr o záväzkoch voči prepojeným partnerom na konkrétnom analytickom účte (napr 475200), ku ktorému sa ale nevedie saldokonto. Vtedy je možné do definície obsahu riadku 124 výkazu Úč POD zapísať účet 475200, ale zaznačiť, že sa nemá "testovať SDK". Vtedy sa do riadku 124 za tento účet započíta hodnota PS, resp. KS z hlavnej knihy.
 • Prepočtový kurz v operatívach
  V operatívnych prehľadoch dokladov a údajov z devízovej hlavnej knihy sa zobrazuje aj informatívny prepočtový kurz, ktorý sa získa priamym prepočtom zobrazených údajov v cudzej a domácej mene.
 • Zámena COP v dátach
  Vo voľbe "Servis / Špeciálne činnosti" je nová voľba "Zámena ID partnera v dátach". Touto operáciou sa vo všetkých dátových súboroch UCT zamení každý výskyt zadaného pôvodného ID partnera novým zadaným ID. Táto operácia je užitočná vtedy, keď z rôznych dôvodov vznike v čísleníku obchodných partnerov duplicitný záznam pre tú istú firmu a s oboma identifikátormi už existujú zaúčtované doklady. Program po zadaní pôvodného a nového ID vykoná opravu vo všetkých (aj archívnych) súboroch mesačných dát a vo všetkých "živých" súboroch, ktoré obsahujú pole "COP" (SDK, EDD, upomoenky, .....). O vykonanej zámene program vytvorí záznam v protokole mesačného spracovania.
 • Mesačná uzávierka - kontrola kópií
  Počas mesačnej uzávierky sa veľmi zriedka stalo, že z rôznych techncikých dôvodov sa nevytvorila správne základná kópia dôležitých súborov UCT. Po prechode do ďalšieho mesiaca tak z technických dôvodov mohlo dôjsť aj k čiastočnej strate údajov. Preto bola do mesačnej uzávierky doplnená kontola správnosti vytvorenia základnej kópie vybraných dôležitých súborov (denník, mesačné dáta, hlvaná kniha, saldokonto a kalkulácie). U týchto súborov sa po procese vytvorenia kópie skontroluje, či bol súbor skutočne vytvorený a či má rovnaký počet záznamov, ako pôvodný súbor. Ak dôjde čo i len k jednému rozdielu, uzávierka sa preruší. Technickú príčinu nevytvorenia správnej kópie uvedeného súboru je potrebné zistiť a odstrániť a potom spustiť uzávierku znova.
 • Spracovanie SEPA - "Kuk do SDK"
  Pri spracovaní elektronických bankových výpisov vo formáte SEPA cmat.053 je v záverečnej časti pri finalizácii účtovného dokladu výrazne vylepšený spôsob dohľadania chýbajúcich informácií v SDK. Po stlačení tlačidla SDK sa program snaží dohľadať k príslušnej položke bankového výpisu záznam v SDK postupne podľa viacerých kritérií. Ak sa to nepodarí automaticky, užívateľ má mnoho ďalších možností na "manuálne" dohľadanie záznamu v SDK podľa VS, podľa sumy, podľa rôznych kombinácií účtu, COP, VS, sumy, .... Program priebežne farebne informuje o zhode párovacích údajov medzi pripraveným dokladom a aktuálnym záznamom v SDK. Pre tieto účely program vyberá a zobrazuje údaje zo saldokonta iba po obdobie, za ktoré sa SEPA výpis spracúva (Údaje budúcich období v SDK nie sú v procese dohľadávania viditeľné).
 • "Kuk do SDK" v zápise bank. dokladov
  V zápise bankových dokladov bol odskok ("Kuk") do SDK upravený tak, že z SDK sa pre účel dohľadania faktúry veymú iba údaje DO aktuálneho obdobia a následne sa dohľadáva doklad tak, že program sa pokúša dohľadať doklad njprv podľa účtu, COP, CF a presnej sumy bankového prevodu; ak sa vhodný doklad nenájde, tak sa hľadá podľa COP,CF a presnej sumy; ďalej podľa cf a presnej sumy; ďalej podľa cf a znamienka obratov; ďalej podľa iba presnej sumy a ďalej iba podľa znamienka. Pri zobrazení údajov z SDK sa automaticky nastavuje filter na dokladz DO aktuálneho obdobia. Toto je ale možné zmeniť nastavením parametrov výberu dát.
 • Spracovanie SEPA - znaky < a >
  Spracovanie výpisu sepa (camt.053) bolo rozšírené o ošetrenie prípadu, kedy banka uvedie znaky < a > vo vnútri hodnoty ľubovoľného tagu. Koncový tag tak spôsobí návrat na predchádzajúcu úroveň parsovania i v prípade, keby hodnota tagu mala formu lexikálne správneho alebo aj nesprávneho výrazu. Niektoré banky začali podobné označovanie používať v niektorých špeciálnych prípadoch kartových operácií alebo v prípade zvláštnych operácií (napr platba cez PayPal).
 • Oprava zaúčtovaného dokladu
  Vo voľbe "Vstupy" je voľba "Oprava popisu dávok" zmenená na "Opravy v zaúčtovaných dátach". Táto inovovaná voľba obsahuje v sebe operácie: Vylúčenie dávok, Vylúčenie dokladov, Zmena popisu dávok, Oprava zaúčtovaného dokladu a Prezeranie opráv dokladov. Voľba "Oprava zaúčtovaného dokladu" umožňuje vykonať obmedzené úpravy v ľubovoľnom už zaúčtovanom doklade aktuálneho obdobia bez nutnosti jeho vylučovania, importu opravy a zaúčtovania. Podmienkou je, že počet záznamov v doklade sa nezmení. Pri úpravádh obsahu dokladu sa priebežne kontrolujú vybrané údaje na formálnu správnosť voči číselníkom (UOS, CHS, COP, CTP, CKJ, KZM). Po úprave dokladu sa tento zapáše späť do mesačného súpisu účtovných dokladov, aktualizuje sa denník účtovania a všetky súvisiace účtovného knihy (HK, SDK, KAL, EDD) a o vykonaných zmenách sa vytlačí protokol. Všetky vykonané priame zmeny je možné prezerať vo voľbe "Prezeranie opráv dokladov".
 • Vylúčenie dokladu - vylepšenia
  Vo vylúčení dokladu boli zrealizované drobné úpravy na podporu jednoduchšieho ovládania klávesnicou. Pri vytvorení kópie z vylučovaného dokladu sa o tom vytvorí záznam v protokole mesačného spracovania.

V-1.309 - 19.10.2016

 • Výber podľa kat.OP v zostavách SDK
  Vo všetkých zostavách zo saldokonta, kde to má obsahový zmysel, bola doplená možnosť výberu podľa kategórie obchodného partnera (údaj v číselníku obchodných partnerov: bežní, prepojení, s účasťou). Úprava sa týka týchto zostáv: Náklady a výnosy za organizácie, Zostatky v saldokontách, Nevypárovane / Vypárované / Všetky, PaZ po lehote, Tabuľka PaZ, Platobná analýza PaZ a Súčty za organizácie.
 • Vylúčenie dokladu
  V program je nová možnosť na prácu so zaúčtovanými dátami: vylúčenie dokladu. Táto nová voľba sa nachádza v menu "Kópie" hneď za vylúčením dávky. Vylúčenie dokladu umožní vybrať a následne vylúčiť ľubovoľný ucelený doklad. Pred vylúčením je možné do dokladu nahliadnúť. Počas vylučovania program dáva možnosť ku každému dokladu vytvoriť samostatnú kópiu a tú prípadne zaúčtovať s úpravami alebo v inom období.

V-1.308 - 26.09.2016

 • Uzávierky - drobné úpravy
  V proces mesačnej aj ročnej závierky bolo vykonaných niekoľko drobných rozšírení a úprav: "čistenie SDK" (teda presun do archívu) sa vykonáva už výhradne iba s údajov ID partnera; údaj ČBÚ sa už na čistenie nepoužíva, počas čistenia SDK sa zobrazuje viac údajov o priebehu čistenia, pri exporte dát je možné aj počas uzávierky zvoliť typ výstupného súboru a typ štruktúry výstupného súboru (pred prechodm na SEPA a po prechode.
 • Spracovanie SEPA a EPS
  Pri automatickom spracovaní elektronických výpisov v tvare SEPA a EPS sa pri určovaní ID partnera na základe bankového účtu použije najprv IBAN tvar účtu (ak je k dispozícii) a až potom klasický tvar účtu. Z číselníka obchodných partnerov sa pre dohľadanie použijú bankové účty partnerov bez archívnych záznamov.
 • Bankové účty partnerov - archívny záznam
  V číselníku obchodných partnerov je nová možnosť, označiť jednotlivé záznamy bankových účtov partnera ako archívne. Tento príznak sa využije napr pri automatickom spracovnaí elektronických bankových výpisov EPS a SEPA.
 • Zostavenie KVDPH - priebežná kontrola
  V proese zostavovania KV DPH je možné stlačiť kláves "D", čím sa aktivuje kontrolný režim zostavenia. V tomto režime program dáva možnosť nahliadnúť do priebežne aktualizovaného pracovného súboru, v ktorom sa pripravujú dáta do KVDPH. V režime náhľadu do pracovných dát je možné vyhľadávanie záznamov podľa CDD, CD, IČDPH, názvu, kódu DPH, sumy základu dane, sumy dane a ďalších údajov. Aktivácia tohto režimu nemá žiaden vplyv na vyhotovené dáta, iba dáva možnosť kontrolovať priebežne postup zostavenia a nájsť ľahšie prípadné chyby v dátach.
 • Import dávky-súvzťažný účet
  Pri importe dávky v režime úpravy importovaných dát je umožnené zobraziť / aktualizovať aj súvzťažný účet. Pri jeho zobrazení sa kontroluje jeho správnosť voči UOS v prípade, že je zadaný. Rovnako ako pri účte je možný výber účtu z UOS stlačením F2.
 • Aktualizácia IČDPH - synchronizácia
  V programe pre aktualizáciu číselníka platných IČ DPH bola vykonaná úprava na synchronizáciu viacerých procesov, ktoré dostali požiadavku na aktualizáciu tohoto číselníka. Snychronizácia sa realizuje iba v režime "P" - teda automatická aktualizácia číselníka prvým programom, ktorý je v daný deň spustený - a to tak, že tento proces sa sputí vždy v priebehu 15 minút iba raz. Dôsledkom je, že sa nespustia automaticky súčasne dva alebo viaceré procesy aktualizácie IČ DPH, čo mohlo mať za následok, že oba procesy vykonávali sice to isté, ale mohli sa navzájom príliš zdržovať (bežali veľmi pomaly).
 • EPS: import SEPA - dátumy
  Program pre spracovanie SEPA výpisov bol upravený pre spracovanie takých súborov SEPA výpisov, ktoré nemajú vyplnený údaj "Valuta" (tag "ValDt"), ktorý predstavuje dátum vykonania peňažnej operácie. Vtedy sa do dátumu účtovnej operácie prevezme dátum zaknihovania bankovej operácie (tag "BookDt"). Ak nie je uvedený ani tento dátum, tak sa do dátumu účtovnej operácie prevezme dátum, ku ktorému sa výpis vyhotovil (tag "CreDtTm"). Ak nie je uvedený ani tento dátum, tak sa do dátumu účtovnej operácie prevezme aktuálny dátum.

V-1.307 - 29.05.2016

 • Kontrola obsahu poľa MESTO
  V programe je nový parameter COPMESTO - Kontrola obsahu poľa MESTO. Rôzne nastavenia tohoto parametra umožnia vykonať kontrolu PSČ alebo mesta pri zápise adresy v číselníku obchodných partnerov. Špeciálna voľba umožní tiež skontrolovať, či zapísané mesto je v zozname registrovaných obcí pre účely vyplnenia výkazov pre NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií). Do aktualizácie číselníka obchodných partnerov bola tiež dopnená kontrola na prítomnosť (neprítomnosť) mesta v číselníku obcí MCZI

V-1.306 - 18.05.2016

 • KV DPH - spojenie B1 a B2
  Pri zostavovaní KV DPH je možnosť určiť požiadavku na spojenie údajov z oddielov B1 a B2 pre rovnaké ICDPH a CDD. Toto spojenie je vhodné vtedy, ak pre zápis / zaúčtovanie faktúr s prenosom daňovej povinnosti sa nepoužijú pre odpočítanie kódy napr AAU, AAM, ...., ale použijú sa kódy na odpočítanie bežnej DPH napr. NAT, NAS, ... . Požiadavka na spojenie záznamov v tomto prípade odpočítanie v B2 (napr. z kódu NAT) prenesie do odpočítania v príslušnom zázname v B1 a záznam v B2 sa zruší. Ak sa na vstupe vyskytnú kombinované faktúry, ktoré obsahujú aj riadne plnenia aj plnenia s prenosom daňovej povinnosti, tak pri takýchto faktúrach je potrebné použiť pre odpočtítanie dane y riadnych položiek kódy NAS, NAT, ... a pre odpočítanie dane z prenosu daňovej povinnosti kódy AAU, AAM, .... a voľba spojenia B1 a B2 NESMIE byť zaškrtnutá. Vtedy program rozdelí faktúru do oddielov B1 a B2 tak, ye do B1 dá iba plnenia s prenosom DP a do B2 bežné plnenia podliehajúce dani.
 • Zostavy zo saldokonta - drobné úpravy
  V zostave "Zostatky v saldokontách" je doplnená možnosť výberu stĺpca "Číslo bankového účtu". ČBÚ sa vytlačí, ak sa nachádza v doklade - v riadku saldokonta. V zostave "Tabuľky PaZ" je možnosť zvoliť požiadavku na tlač riadkov. Tie sa potom tlačia za príslušným súčtovým riadkom za celú organizáciu.
 • EPS: import SEPA - C+D v Ntry
  Program pre spracovanie SEPA výpisov bol upravený pre spracovanie takých súborov SEPA výpisov, ktoré obsahujú účet CR a DB v položke výpisu (štandardne súbory obsahujú buď CR alebo DB podľa typu operácie). Program je upravený tak, že podľa typu operácie ignoruje nepotrebný údaj (v debetných operáciách ignoruje DB účet a v kreditných CR účet). Takéto výpisy niekedy (nie vždy) vytvára SBERBANK.

V-1.305 - 24.04.2016

 • Pokl.doklady - export do EXCELu
  V zostave "Pokladničné doklady" je aktivovaná možnosť exportu vybraných pokladničných dokldov do EXCEl súboru. Do súboru sa vyberú príslušné účtovné doklady účtované na účtoch 211***.
 • KV DPH - oddiel B3 od 1.4.2016
  Dňa 19.4.2016 FSSR zverejnilo novú štruktúru KV DPH. V zmysle novely zákona o DPH sa mení obsah a teda aj štruktúra oddielu B3 prípade, ak suma dane v tomto oddieli je 300 Eur a viac. Vtedy sa do oddielu B3 uvádza súhrnná suma základov dane, dane a odpočítanej dane za každého dodávateľa. Inak je obsah oddielu B3 nezmený. Uvedená úprava je účinná od 1.4.2016, teda nová štruktúra sa použije prvýkrát pre KV DPH podávaný za apríl 2016 (najskôr 1.5.2016) alebo za 2. štvrťrok 2016 (najskôr 1.8.2016). Nová štruktúra KV DPH zatiaľ nemohla byť plnohodnotne otestovaná na protáli FSSR ani v produkte eDane, nakoľko podanie KVDPH v novom formáte je možné až od 1.5.2016.
 • SED - nevykonáva sa aut.úprava dát
  Od verzie 1.305 sa už nevykonáva počas inštalácie automatická úprava dát UCT v prípade, ak už nový číselník obchodných partnerov (COP) existuje a je naplnený údajmi. Ak tento číselník ešte neexistuje, tak sa spustí program na jeho vytvorenie a následne aj úprava všetkých dát UCT.
 • Nastavenie štand. údajov v SKB
  V číselníku SKB (Smerovacie kódy bánk) je aktivovaná nová možnosť cez tlačidlo "Iné": prevzatie štandardných nastavení údajov pre České a Slovenské banky. Po zvolení tejto voľby sa nastavia údaje kód banky, názov banky a SWIFT/BIC kód na základe zverejnených a aktualizovaných údajov o bankách na stránkach NBS a ČNB.
 • KV DPH - triedenie XML
  Pri vytváraní XML súboru pre KV DPH sa použije to isté triedenie ako je zvolené pre triedenie tlačovej opisnej zostavy. Rovanko sa použije aj pri zostriedení súboru vprípade požiadavky na manuálne priradenie oddielov jednotlivým záznamom. V XML súbore je však triedenie kontrolovateľné pohľadom iba pri triedení podľa IČDPH alebo podľa čísla faktúry (CDD), nakoľko iné typy triedenia sú založené na údajoch, ktoré sa do KV DPH neprenášajú (napr. názov obchodného partnera).
 • Import VF z iCOMPEKO
  Program pre import odberateľov a faktúr priamo z iCOMPEKO bol upravený tak, že v komunikácii so stránkou iCOMPEKO.sk ignoruje chyby SSL, ktoré môžu byť spôsobené nastavením príliš silnej ochrany komunikácie cez internet vo Windows 10 (i pri platnom certifikáte SSL). Tieto chybové stavy doteraz znemožnili prebratie a zaúčtovanie dát faktúr. Teraz i napriek indikovenj chybe SSL program dáta prevezme a pripraví na zaúčtovanie.

V-1.304 - 14.03.2016

 • EPS: import SEPA výpisov camt.053
  V programe je aktivovaný import elektronických výpisov SEPA vo formáte camt.053 s aplikovaním doteraz známych špeciálnych úprav obsahu výpisu platných pre slovenské a české banky na základe dohody SBA a ČBA. Výpis v tvare camt.053 obsahuje množstvo doplňujúcich údajov ku každej transakcii, ale pre automatické použitie na zaúčtovanie sú použiteľné iba niektoré. V súvislosti so spracovaním výpisov v tomto formáte sú v programe 4 nové parametre, ktoré slúžia na určenie KS (konštantného symbolu) pri vybraných operáciách, pri ktorých štandardne bankz platobné symboly neuvádzajú. Sú to tieto operácie: 1. Hotovostné operácie, 2. Kartové operácie, 3. Poplatky a 4. Úroky. Pre tieto KS je potom možné do KT ABO zapísať požadované predkontácie. V prípade kartových operácií program do VS preberie z výpisu číslo karty (prvých 6 a posledné 4 číslice), čo umožní v KT ABO zadať predkontáciu pre kartové operácie pre každú kartu samostatne, alebo pre všetky karty rovnako.
 • EPS: import vo formáte CLF
  Program pre import dát EPS/Euro pre formát CLF (štandardný clearingový formát) bol upravený podľa aktuálneho nepopísaného rozšírenia, pri ktorom niektoré banky uvádzajú v správach DI:, KI:, UD: alebo UK: účet vo formáte IBAN alebo v klasickej forme (BBAN). Ak je v týchto správach uvedený IBAN SK alebo CZ, tak program automaticky dekóduje z tohoto zápisu BBAN formu a pripraví adekvátny podklad pre zaúčtovanie platby.
 • Dodatočný SV DPH - suma
  Pri zostavovaní dodatočného súhrnného výkazu je v programe upravený spôsob výpočtu sumy na prvej strane: do sumy sa zarátajú hodnoty uvedené na druhej strane (stranách) dodatočného KV bez ohľadu na ich logiku.

V-1.303 - 01.02.2016

 • Identifikácia nepoužitých záznamov COD
  V časti "Špeciálne činnosti" bol doplnený servisný program "Identifikácia nepoužitých záznamov COD". Program sa využíva v procese prechodu COD->COP na identifikáciu použitia záznamov číselníka COD v dátach PS UCT. Použitie záznamov číselníka COD sa dohľadáva v súboroch prvotných účtovných dát za všetky dostupné obdobia.
 • ===== Rok 2016 =====
  Táto verzia (1.303) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2016.
 • OP-výber podľa DI a nové pole
  Pri zostave "Obratová predvaha" je možný výber údajov aj podľa údaja "Doplnková informácia" (z číselníka obchodných partnerov) a v poliach zostavy je možné vybrať aj skrátený názov obchodného partnera.

V-1.302 - 28.01.2016

V-1.301 - 15.01.2016

 • Rozšírenie možností COD->COP
  V časti programu pre vytvorenie nového číselníka COP boli pridané dve nové možnosti na určenie nového identifikátora z existujúceho COD s inkrementom a nová možnosť určenia spôsobu spojenia duplicitných záznamov do jedného. Úprava sa týka vytvorenia nového COP počas inštalácie aj pri aktivácii z už nainštalovaného programu.
 • Poznámky 2015
  V programe sú k dispozícii poznámky pre MÚJ (miktro účtovné jednotky) aj ostatné ÚJ (malé aj veľké) v dvoch verziách: 1. je veľmi jednoduchá a predstavuje vlastne iba wordový resp. RTF text so základnou identifikáciou firmy a osnovou pre poznámky. 2. verzia sú poznámky EQUILIBRIUM (v EXCELi). Postup použitia je technicky zhodný s použitím poznámok za rok 2014, bol prezentovaný na ročnom školení 2015 a je možné ho nájsť na www.compeko.sk. Program pri napĺňaní EXCEL súboru naplní spoločné trvalé údaje, prevezme maximum údajov zo stavov a ročných obratov účtov HK, zo saldokonta naplní tabuľky vekovej štruktúry pohľadávok a záväzkov a z ročných dokladov extrahuje informáciu o rozdelení zisku resp. úhrade straty. V poznámkach sa programovo nenapĺňajú údaje výkazu CashFlow.

V-1.300 - 15.12.2015

 • Podpora pre SEPA/IBAN end day.
  Prechod na SEPA / IBAN bol umožnený už od 1.2.2014, avšak od 1.2.2016 sa stáva povinným pre všetkých účastníkov platobného styku. Na túto skutočnosť upozorňujú banky už od leta 2015 a vyzývajú svojich klientov k tomu, aby aktualizovali svoj účtovný program tak, aby mali aj zo strany účtovných programov plnú podporu a kompatibilitu s platobným systémom SEPA. Dôležitým prvkom úplného prechodu na SEPA / IBAN je ukončenie možnoti používať bankové účty v klasickej forme. Preto aj najdôležitejšou súčasťou všetkých úprav v programoch FENIX pre podporu SEPA / IBAN je zmena v základnej identifikácii obchodných partnerov, ktorá bola doteraz postavená na používaní skutočných bankových účtov v klasickej forme. Nový číselník obchodných partnerov už na identifikáciu obchodného partnera nebude používať číslo bankového účtu, ale nový jedinenčný identifikátor, ktorý sa podľa zadania užívateľa vytvorí pri prvej inštalácii verzie podporujúcej SEPA / IBAN. Tento nový identifikátor bude automaticky doplnený do všetkých existujúcich dát. Vo všetkých vstupných formulároch, kde sa doteraz zadávalo číslo bankového účtu na identifikáciu obchodného partnera, sa po reinštalácii bude zadávať ktorýkoľvek údaj, ktorý identifikuje obchodného partnera a program si do dát uloži nový jedinenčný identifikátor. V parametroch podsystému sa nachádza nový parameter COPINUM, ktorým sa určí, či a ako má program ponúkať hodnotu identifikátora partnera pri vytváraní nových záznamov. Program môže ponúkať túto hodnotu na zákade nového počítadla (COP) alebo na základe posledného záznamu v novom číselníku COP. Viac o detailoch prechodu na verzie podporujúce SEPA / IBAN sa nájde na www.compeko.sk.
 • DPH - podpora režimu Cash Flow
  V program je realizovaná plná podpora na nový režim uplatňovania DPH podľa par. 68d (tzv. Cash Flow režim), kedy daňová povinnosť vzniká zaplatením (aj časti) faktúry, pričom pri čiastočnej úhrade vzniká daňová povinnosť pomerne. Úprava v programe je realizovaná na základe informácií k tomuto režimu ku dňu 13.12.2015. Úprava predstavuje doplnenie nových kódov DPH (PCF, RCF, NCF a MCF - evidenčné kódy) aj s potrebnými účtami a doplnenie novej operácie v uzávierkách "Preúčtovanie DPH v režime Cash Flow". Táto operácia vyhľadá pre daný mesiac príslušné úhrady faktúr v režime CashFlow a pripraví k nim preúčtovanie zodpovedajúcej časti DPH z účtov evidenčnej DPH na účty DPH daňovej povinnosti resp. odpočítania dane. Pri tomto postupe je potom správne vyplnené priznaie k DPH, KV DPH aj súpis daňových záznamov. K celému riešeniu je na www.compeko.sk k dispozícii krátka prezentácia.

V-1.235 - 07.08.2015

 • Reaktualizácia EDD - zmena obdobia
  V procese reaktualizácie EDD bola upravená časť, v ktorej dochádza ku zmene daňového obdobia u záznamov, ktoré už boli použité v niektorom daňovom priznaní. Príslušná časť programu bola upravená tak, že zmena sa nevykoná u dokladov s DPH "na vstupe", ak obdobie daňového priznania je váčšie ako obodbie vyplývajúce z dátumu dodania. Ďalšou úpravou programu je to, že o zmenách daňového obdobia sa vytlačí riadny tlačový protokol namiesto oznámenia na obrazovku. Protokol sa tlačí iba v prípade, že k nejakým zmenám obodbia došlo. Inak sa netlačí.
 • Kódovanie exportu - nové možnosti
  Vo všetkých kódovacích tabuľkách pre export údajov je rozšírená funkcionalita kódovania o možnosť kódovania celých skupín účtov / stredísk / CTP / CKJ. Tiež je možné po stlašení tlačidla "Iné" zistiť, ktoré účty / strediská /CTP / CKJ sa nebudú konvertovať - t.j pri exporte údajov zostatnú bezo zmeny.

V-1.234 - 19.07.2015

 • Úhrada DPH použitím QR kódu
  Ak pri zostavovaní priznania k DPH je výsledkom daňová povinnosť, tak program dáva niekoľko nových možností na realizáciu úhrady dane: 1. zostáva možnosť vytvorenia príkazu na úhradu do PS FIN (ak je nainštalovaný), 2. program dá možnosť zobraziť QR kód na priamu realizáciu úhrady dane použitím QR kódu "Pay By Square", 3. program dáva možnosť zobraziť a vytlačiť na papier príkaz s QR kódom, 4. program dáva možnosť odoslať QR kód aj s krátkym popisom mailom. Posledná možnosť je určená najmä účtovníckym firmám (spracovateľom UCT) na pohodlné odoslanie mailu na úhradu DPH príslušnému pracovníkovi klienta, ktorý má právo / povinnosť DPH uhrádzať. Detailnejší popis použitia týchto nových možností je na www.compeko.sk v aktualitách alebo v FAQ.
 • Aktualizácia číselníka SKB (SK, CZ)
  V číselníku SKB sú aktualizované štandardné záznamy slovenských a českých bánk vrátane ich aktuálnych SWIFT/BIC kódov.
 • Zápočty - preklasifikácia záporných PaZ
  Program pre tvorbu a účtovanie zápočtov bol upravený tak, že počas preberania údajov zo saldokonta môže automaticky preklasifikovať pohľadávky so záporným zostatkom na záväzky (s kladným zostatkom) a záväzky so záporným zostatkom na pohľadávky s kladným zostatkom. Ak program nájde aspoň jeden záznam v SDK so záporným zostatkom, tak sa opýta, či má vykonať uvedenú preklasifikáciu. Tento postup je užitočný vtedy, ak na účtovanie dobropisov nevyužívame účty 315 a 325, ale účtujú sa na účtoch 321 a 311 zápornými sumami a napriek tomu cih chceme pri tvorbe zápočtov používať tak, ako keby sme pre účtovanie používali účty 315 a 325 (t.j. na opačných účtovných stranách a s kladným znamienkom).
 • Zápočty - automatické vyrovnanie PaZ
  V časti programu pre tvorbu a účtovanie zápočtov je v časti výberu údajov zo saldokonta nové tlačidlo "Vyrovnaie PaZ", ktoré automaticky nastaví sumy zápočtu PaZ tak, aby rozdiel bo nulový. Pre automatické určenie započítaných súm je možné zvoliť požadovanú metódu: od faktúry s najväčšou hodnotu, od faktúry s najmenšou hodnotou, od najstaršej faktúry, ......

V-1.233 - 15.05.2015

 • KVDPH-Automatické spojenie C1 a C2
  V programe pre zostavenie KV DPH bola vykonaná úprava, ktorá automaticky vykoná "spojenie" záznamov v oddieloch C1 a C2 pre opravné faktúry prijaté z iného členského štátu s prenosom daňovej povinnosti, pri ktorých sa spravidla využili kódy DPH OZD/PRU alebo podobná kombinácia. Prvotne k takejto faktúre vzniknú dva záznamy - do oddielu C1 aj do oddielu C2. Ak sú všetky identifikačné údaje zhodné (IČDPH, CDD, CDD pôvodné, dátum dodania), tak program tieto dva záznamy spojí do jediného záznamu v oddieli C2. Záznam z oddielu C1 bude vylúčený.

V-1.232 - 20.04.2015

 • Výkaz DPH - "x" na prvej strane
  V programe pre yostavenie priznania k DPH ( v listinnej aj elektronickej forme) bola upravená podmienka pre nastavenie "x" na prvej stranek v údaji "V zdaňovacom období nevznikla daňová povinnost ani nárok na odpočítanie dane". Upravený program nastaví "x" do tohoto údaja iba vtedy, ak sú súčasne nulové riadky 15, 19, 20 a 21.

V-1.231 - 13.04.2015

 • Oznámenie o zrážkovej dani
  Do programu je pridaná podpora na vytvorenie a podanie "Oznámenia o zrážkovej dani". Oznámenie sa vyhotoví na základe účtovných zápisov obsahujúcich jednotlivé predpisy zrážkovej dane na účte 341431, 341432 alebo 341433 so súvzťažným zápisom na účte 321*** alebo 379***. Program tieto záznamy zaradí do oznámenia na základe údaja o zaplatení daného zdaniteľného príjmu, ktorý získa zo saldokonta. Takto prevzaté údaje je možné prezrieť alebo aktualizovať vo voľbe "Vstupy / Neúčtovné dáta / Aktualizácia údajov zrážkovej dane". Ďalej je možné z nich vytvorť tlačovú zostavu vo voľbe "Tlače / Zrážková daň / Súpis záznamov ZD" alebo vytvoriť "Oznámenie" v listinnej forme a tiež v elektronickej forme (XML súbor) určenej na priame podanie oznámenia cez portál FSSR (v aplikácii eDane k 13.4.2015 ešte nebolo možné toto oznámenie podať). Vo verzii k 13.4.2015 je možné vytvárať iba Oznámenie bez príloh (teda iba za zrážkovú daň v tuzemsku, nie za zrážkovú daň zrazenú daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou alebo za daňovníkov z nezmluvných štátov).

V-1.230 - 25.03.2015

 • ÚZ - automatické korekcie
  Automatické korekcie nového výkazu "Účtovná závierka" pre Mikro aj Ostatné ÚJ vykonáva podmienenú korekciu HV aj za predchádzajúce obdobie a z oboch korekcií vytvára bohatší a tlačiteľný protokol vykonaných korekcií.

V-1.229 - 17.03.2015

 • Poznámky - technické úpravy
  V programoch pre tvorbu poznámok pre Mikro aj ostatné ÚJ boli vykonané drobné technické úpravy pre jasnejšie zobrazenie štartu EXCELu, ukladania dát a pre odstránenie niektorých technických upozornení pri použití EXCEL 2007 a EXCEL 2010, ktoré ale EXCEL zobrazoval na pozadí v "neviditeľnom " okne.
 • Poznámky pre MÚJ - úprava
  Pri napĺňaní poznámok pre Mikro ÚJ program naplní aj trvalé údaje z odpisových plánov DNM a DHM a zo saldokonta prevezme hodnotu dlhodobých záväzkov.
 • Poznámky 2014 pre ostatné ÚJ
  V programe sú k dispozícii poznámky pre ostatné (nie mikro) ÚJ v dvoch verziách: 1. je veľmi jednoduchá a predstavuje vlastne iba wordový text so základnou identifikáciou firmy a osnovou pre poznámky. 2. verzia sú poznámky EQUILIBRIUM (v EXCELi). Postup použitia bol prezentovaný na ročnom školení a je možné ho nájsť na www.compeko.sk. Program pri napĺňaní EXCEL súboru naplní spoločné trvalé údaje, prevezme maximum údajov zo stavov a ročných obratov účtov HK, zo saldokonta naplní tabuľky vekovej štruktúry pohľadávok a záväzkov a z ročných dokladov extrahuje informáciu o rozdelení zisku resp. úhrade straty. V poznámkach sa programovo nenapĺňajú údaje výkazu CashFlow.
 • UZPOD v 14 v nemčine a angličtine
  Do programu boli zaradené nemecká a anglická verzia tlačovej formy výkazu UZPOD (pre nie mikro ÚJ - teda pre ostatné ÚJ). Obsah tlačív je produktom skupiny SW spoločností a nie je garantovaný štátnymi orgánmi, ktoré tieto výkazy v iných jazykoch okrem SJ nevydali.
 • Manuálna aktivácia poznámok
  Ak automatická aktivácia poznámok EQUILIBRIUM zlyhá (chybné pripojenie na internet, zablokovaný port 25, alebo iné prevádzkové dôvody), tak program ponúkne možnosť manuálnej aktivácie. K tejto aktivácii je potrebné vyžiadať si mailom na adrese compeko@compeko.sk alebo dekanek@compeko.sk manuálny aktivačný kód a ten potom programu zadať.

V-1.228 - 24.02.2015

 • Zoznam dodávateľov - kontrola IČDPH
  Kontrola na platnosť IČ DPH v zostave "Zoznam dodávateľov s IČ DPH" bola aktualizovaná k novému obsahu informačných zoznamov IČ DPH poskytovaných FSSR.

V-1.227 - 15.02.2015

 • Poznámky 2014 pre MÚJ
  V programe sú k dispozícii poznámky pre MÚJ v dvoch verziách: 1. je veľmi jednoduchá a predstavuje vlastne iba wordový text so základnou identifikáciou firmy a osnovou pre poznámky. 2. verzia sú poznámky EQUILIBRIUM (v EXCELi). Postup použitia bol prezentovaný na ročnom školení a je možné ho nájsť na www.compeko.sk.
 • Prepojenie Úč MUJ a Úč POD na eDane
  V aplikácii eDane je už možné zapisovať aj výkazy Úč MUJ a Úč POD za rok 2014. Z dôvodu drobných zmien v kontrolách XML súborov boli vykonané potrebné úpravy na strane FENIXu a oba výkazy je teraz možné priamo podať aj cez aplikáciu eDane.
 • Úprava výkazov Úč MÚJ a Úč POD
  V definícii výkazu Úč POD bola opravená technická chyba pri kopírovaní dát: z definície sa "stratila" definícia súčtov pre riadok 021. Definícia tohoto súčtového riadku bola doplnená. V oboch výkazoch bola upravená metóda výpočtu "párových" riadkov v súvahe (napr. 063/133) tak, že test znamienka zostatku sa vykonáva nie pre jednotlivé analytické účty ale pre vstupujúce sysntetické účty - každy SÚ samostatne.
 • Časové rozlíšenie podľa dní
  Pri výpočte časového rozlíšenia podľa dní je možné dátumy zadať bez obemedzenia bez ohľadu na nastavenie parametra pre kontrolu dátumov účtovného dokladu.
 • Nový spôsob aktualizácie zoznamu IČ DPH
  Na prelome rokov FSSR ymenila štruktúru a obsah informačných súborov, v ktorých sú verejne poskytované o platných registráciách IČ DPH, o zaradení na "čiernu listinu" a výmazu z "čiernej listiny". Program na aktualizáciu číselníka platných IČ DPH bol prepracovaný tak, aby preberal údaje z týchto troch súborov naraz (skrátil sa tým čas spracovania). Ďalej bola v tomto programe realizovaná úprava umožňujúca znížiť počet nutných aktualizácií číselníka IČ DPH na minimum a to tak, že v parametroch je zavedená nová cesta (govpth) pre rôzne fixné spoločné štátne číselníky a číselník IČ DPH je umiestnený na tejto ceste. Pri spracovateľských licenciách je možné mať túto cestu jedinú spoločnú pre všetky spracovávané licencie.

V-1.226 - 11.02.2015

 • KV DPH - voliteľná tlač upozornení
  Pre tlač výsledkov kontrol pri zostavovaní KV DPH je možné si zvoliť, či chceme alebo nechceme, aby sa do zostavy tlačili aj upozornenia.

V-1.225 - 27.01.2015

 • Zjednodušenie importu iCOMPEKO
  Import údajov z portálu iCOMPEKO bol zjednodušený v tom, že imprto dodávateľov aj faktúr bol spojený do jednoho formulára, čo zjednodušilo prácu pri importe za viac "fakturantov".
 • ===== Rok 2015 =====
  Táto verzia (1.202) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2015.

V-1.224 - 22.01.2015

 • Doplnenie výkazu Úč POD v.14
  Do distribučnej sady programu bol doplnený nový výkaz Úč POD v.14 - Účtovná závierka pre nie-mikro účtovnú jednotu. Tento výkaz je potrebné použiť pre uzatvorenie roka 2014. Obsahuje v sebe súvahu aj výkaz ziskov a strát a povinnou prílohou sú poznámky. Všeobecná definícia výkazu vychádza z definície stanovenej MFSR a je potrebné ju vždy upraviť podľa používaného účtovného rozvrhu - najmä v súvahe je potrebné v mnohých riadkoch určiť, z ktorých analytických účtov sa má daný riadok napĺňať. Program pre dokončenie tlače tohoto výkazu porovná HV zo súvahy a z VZaS a v prípade rozdielu sa pokúsi (na základe otázky) realizovať automatickú korekciu údajov v súvahe tak, aby HV boli rovnaké. Ak sa automatická korekcia nedá vykonať, dá o tom správu. Následne program umožní vytlačenie výkazu použitím PDF dokumentu dodaného FSSR a tiež umožní vytvorť XML súbor na okamžité podanie výkazu cez eDane alebo priamo cez portál FSSR.
 • Doplnenie výkazu Úč MÚJ v.14
  Do distribučnej sady programu bol doplnený nový výkaz Úč MÚJ v.14 - Účtovná závierka pre mikro účtovnú jednotu. Tento výkaz je potrebné použiť pre uzatvorenie roka 2014. Obsahuje v sebe súvahu aj výkaz ziskov a strát a povinnou prílohou sú poznámky. Všeobecná definícia výkazu vychádza z definície stanovenej MFSR a je potrebné ju vždy upraviť podľa používaného účtovného rozvrhu - najmä v súvahe je potrebné v mnohých riadkoch určiť, z ktorých analytických účtov sa má daný riadok napĺňať. Program pre dokončenie tlače tohoto výkazu porovná HV zo súvahy a z VZaS a v prípade rozdielu sa pokúsi (na základe otázky) realizovať automatickú korekciu údajov v súvahe tak, aby HV boli rovnaké. Ak sa automatická korekcia nedá vykonať, dá o tom správu. Následne program umožní vytlačenie výkazu použitím PDF dokumentu dodaného FSSR a tiež umožní vytvorť XML súbor na okamžité podanie výkazu cez eDane alebo priamo cez portál FSSR.

V-1.223 - 08.01.2015

 • Číselník DPH - výber aktívnych kódov
  Do číselníka DPH bola doplnená nová možnosť: označiť si najbežnejšie používané kódy DPH ako aktívne. Ak si takto niektoré kódy označíme, tak pri zápise dokladov sa v prvej ponuke budú zobrazovať iba takto označené aktívne kódy DPH. To zjednoduší bežnú rutinnú prácu pri zápise bežných dokladov. Ak je potrebné použiť v dokladoch, ktoré nie sú bežné, aj iné kódy DPH, ľahko sa dá prepnúť do zobrazenia všetkých kódov a pracovať tak, ako doteraz. Ak nie je ako aktívny označený žiaden kód, ponuka pri zápise dokladov je rovnaká ako doteraz: t.j. ponúkaný je celý číselník kódov DPH.
 • Číselník DPH - schéma MOSS
  V číselníku DPH bola v rámci podpory pre schému MOSS doplnená možnosť zadať nový typ dane "M" (=MOSS). Pre jednoduchší výber kódov bol zmenený design výberového filtra tak, aby sa okrem iného dali ľahko vybrať kódy DPH pre režim MOSS. Vo voľbe "Iné" je nová funkcia, ktorá umožní automaticky pridať všetky alebo len potrebné kódy pre podporu evidencie v režime MOSS (táto funkcia v dialógu pridá nové kódy aj potrebné účty do UOS pre všetky aktuálne sadzby dane v jednotlivých členských štátoch EÚ). Nový typ dane ("M") akcpetuje aj zostava "Súpis daňových záznamov", ktorá zobrazí doklady MOSS v samostatnej skupine a aj v samostatných riadkoch v rekapituláciách. Ak žiadne doklady MOSS nie sú zaevidované, súčtové riadky MOSS sa vôbec nezobrazia.
 • Prepojenie na portál iCOMPEKO
  Portál iCOMPEKO (www.icompeko.sk) slúži na jednoduchú on-line zdarma fakturáciu. Program UCT má úplné prepojenie s týmto portálom v úrovni preberania číselníka odberateľov a faktúr, ktoré vie plne automatizovane zaúčtovať. Na aktiváciu prepojenia je potrebné vložiť do zoznamu prepojení certifikát vytvorený na portáli iCompeko. Viac informácií sa nájde na www.compeko.sk alebo na www.iCompeko.sk
 • Definície výkazov - kontrolné tlače
  Vo voľbách pre kontrolné tlačové výstupy k definíciám výkazov pribudli dve nové možnosti: tlač priradenia účtov účtovného rozvrhu platných k zadanému obdobiu k riadkom výkazu a tlač priradenia účtov HK zadaného obdobia k riadkom výkazu. V oboch zostavách sa ku každému účtu vytlačí číslo riadku, do ktorého tento účet vstupuje, prípadne informácia, že daný účet nevstupuje do žiadneho riadku daného výkazu.

V-1.222 - 15.12.2014

 • Koeficient zníženia DPH
  V pokladničných dokladoch a v dokladoch s DPH je obnovená možnosť zapísať v rozpise DPH koeficient zníženia dane (ak sa to pre zadaný kód DPH podľa tabuľky DPH požaduje). Hodnota koeficientu sa prenesie do EDD a uplatní sa až pri zostavovaní priznania k DPH, v súpise daňových dokladov a pri zostavovaní KV DPH. Pri zostavovaní priznania k DPH bolo obnovené automatické účtovanie neodpočítateľnej DPH z dôvodu použitia koeficientu zníženia dane (§49. ods.5, bývalý §20. ods.4 pred 1.5.2004).

V-1.221 - 01.12.2014

 • Zápis údajov pre ROPO
  Do zápisu dodkladov je voliteľne doplnený zápis zložených účtovných zápisov s podporou pre jednoduchšie zadávanie účtov s doporučeným analytickým členením podľa rozpočtovej klasifikácie. K tomu je medzi ščíselníkmi nový číselník "Rozpočtová klasifikácia". Pre individuálne umiestnenie jednotlivých zložiek rozpočtovej klasifikácie do účtu slúži nový parameter "ROKLASPOS - Pozícia rozpočtovej klasifikácie v účte".
 • Export rozpočtov do RIS
  V zápise rozpočtov je doplnená funkcia pre export rozpočtov do systému RIS.SAM.

V-1.220 - 17.11.2014

 • Podpora pre účtovanie časových rozlíšení
  V zápise zložených účtovných zápisov a zápisov s DPH je zrealizovaná podpora pre automatické rozpočítanie a zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov / výnosov. Táto podpora sa môže aktivovať (spustiť) priamo zo zápisu detailu účtovnej položky alebo zo zoznamu pripravených účtovných záznamov stlačením tlačidla "Čas.rozlíšenie". Po zvolení tejto voľby sa objaví okno, v ktorom môžme určiť spôsob a rozsah rozpočítania celkovej sumy nákladu / výnosu (na základe dní, mesiacov, rokov), určíme účet časového rozlíšenia, a spôsob preúčtovania zostatku ČR v budúcich obdobiach. Po zadaní všetkých parametrov program vykoná rozpočet a dá možnosť náhľadu rozpočítania. Po potvrdení upraví záznamy v aktuálnej dávke a pripraví do všetkých dotknutých budúcich období dáta na zaúčtovanie vo voľbe "Import dávky". K tomuto pripraví aj podrobný tlačový protokol.

V-1.219 - 09.11.2014

 • KV DPH - kumulácia položiek
  Pri zostavovaní KV DPH je nová možnosť "Kumulácia položiek". Zvolením (zaškrtnutím) tejto voľby dáme programu požiadvku na kumuláciu položiek v KV DPH, ktoré majú všetky identifikačné znaky pre KV DPH rovnaké (sú to: oddiel KVDPH, IČDPH, č.daňového dokladu, č.pôv.daňového dokladu, dátum dodania, sadzba DPH, nomenklatúra, kód tovaru a merná jednotka). Kumulácia spôsobí to, že viaceré účtovné záznamy k tej istej faktúre (napr. aj storná a iné opravy so zápornými sumami) sa spočítajú do jedného záznamu a pri kontrolách FSSR sa nevyskytne chyba 2003. Štandardne by mala byť táto voľba zaškrtnutá (zvolená).
 • Export pre EXCEL z operatív
  Vo všetkých operatívnych prehľadoch, kde to bolo technicky možné, je pridané tlačidlo "EXCEL" na vytvorenie exportu zobrazených záznamov do EXCELovského súboru. Program si pred exportom vyžiada zadanie mena a umiestnenia exportného súboru.
 • Import dávok-komfortná úprava dávky
  Ak sa počas importu dávky vykoná dobrovoľná alebo vynútená úprava dávky (v prípade formálnych chýb), tak program robí priebežnú kontrolu všetkých údajov kontrolovaných na číselníky a taktiež dovolí priamy výber údaja z číselníka (stlačením klávesu F2). Kontrolované údaje sú: účet, ADS, stredisko, partner, typová položka, zákazka a kód zahraničnej meny.
 • KV DPH - pridaná kontrola 2003
  Do formálnych kontrol KV DPH bola v súlade s kontrolami FSSR pridaná kontrola s kódom 2003: daná chyba predstavuje uvedenie vyššieho odpočítania dane, ako je daňová povinnosť (v oddieli B2). Nad rámec kontrol FSSR bola pridaná kontrola, či odpočítanie nie je menšie, ako daňová povinnosť. Tento roydiel nie je označený ako chyba, ale iba ako upozornenie.
 • Bankové doklady - typ vyplnenia textu
  V parametroch dokladu pre manuálny zápis a účtovanie bankových výpisov je možné novým parametrom určiť, z akých údajov sa má predplniť text účtovnej operácie. Ten sa potom podla určeného poradia v reálnom zápise kodkladov uplatní aj podľa toho, či došlo / nedošlo k úspešnému vyhľadaniu záznamu v SDK a/alebo KT ABO.
 • Prevzatie názvu firmy z FSSR do COD
  Ak program identifikuje rozdiel medzi názvom organizácie v číselníku a v registri IČ DPH FSSR, tak ponúkne možnosť prebrať názov z evidencie IČ DPH do číselníka COD. Toto platí pri akejkoľvek práci s číselníkom COD (obchodní partneri).

V-1.218 - 29.10.2014

 • KV DPH - rozšírenia možností tlače
  Pri tlači KV DPH je možnosť zvoliť triedenie aj podľa druhu a čísla účtovného dokladu a zadať požiadavku na tlač rekapitulácie (súčtov za jednotlivé oddiely). Do interných formálnych kontrol obsahu KV DPH boli zaradené aj kontroly, ktoré plánuje FSSR zaradiť medzi formálne kontroly obsahu KVDPH podávaného cez portál FSSR. Ak sa pri zostavovaní KV DPH zistia chyby alebo potenciálne problémy, tak sa rovnako ako doteraz vypíšu priamo v zostave KV DPH, ale navyše sa vytvorí aj samostatný tlačový výstup iba z chybných dokladov. Označenie chýb obsahuje aj kódy chýb, ktoré FSSR plánuje použiť pri formálnych kontrolách obsahu KV DPH podávaných cez portál FSSR.

V-1.217 - 21.08.2014

 • Vzdialená podpora
  Nástroj na vzdialenú podporu (TeamViewer klient) bol aktualizovaný z verzie 7 na aktuálnu verziu 9.

V-1.216 - 18.08.2014

 • SV DPH-zmena limitu pre určenie obdobia
  V programe pre testovanie obdobia pre podávanie súhrnného výkazu je zmenený limit pre určenie možnosti podávania štvrťročne zo sumy 100 000,- na sumu 50 000,-. Nový limit sa uplatňuje pri obdobiach počnúc októbrom 2014. Podmienky podávania SV za obdobia končiace najneskôr 30.9.2014 sa určujú podľa zákona účinného do 30.9.2014 (teda s limitom 100 000,-). Zmena bola vynútená novelou zákona o DPH zákonom 218/2014 z 8.7.2014, ktorá bola zverejnená v zbierke zákonov v čiastke 72 dňa 5.8.2014. Príslušný výkad MFSR k tejto úprave bol k dispozícii 15.8.2014.

V-1.215 - 22.07.2014

 • Otvorenie účtov v HK budúceho obdobia
  Ak sa vytvára hlavná kniha pre budúce obdobia tak, že požadované budúce obdobie je v inom kalendárnom resp hospodárskom roku, tak v realizácii procesov ročnej závierky je doplnená nová funkcia, ktorá otvorí do nového kalendárneho resp. hospodárskeho roka iba tie účty HK, ktoré majú pre príslušný rok počiatočný zostatok.

V-1.214 - 08.07.2014

 • Zoznam IČDPH z portálu FSSR
  S platnosťou od 8.7.2014 prevadzkovatelia portálu FSSR zmenili umiestnenie informačného zoznamu IČDPH subjektov registrovaných pre DPH. Bolo potrebné zmeniť programy, ktoré si tento zoznam automaticky preberajú. Bez tejto aktualizácie program na aktualizáciu zoznamu IČDPH môže oznámiť chybu 404, alebo preberie posledný zverejnený zoznam na "starej" lokalite aktualizovaný naposledy k 7.7.2014.

V-1.213 - 29.06.2014

 • Nastavenie komplexity hesiel
  V programe je nový parameter v skupine parametrov "EIS prostredie" s označením "Komplexita hesiel". Týmto parametrom je možné nastaviť požiadavky na komplexitu zadávaných hesiel, kontrolu opakovania hesla, nutnosť zmeny, .... Detailný popis je priamo pri nastavovaní hodnoty tohoto parametra. V číselníku hesiel je možné nastaviť požiadavku na povinnú zmenu hesla pri prvom prihlásení a je možnosť manuálne heslo zablokovať / odblokovať.
 • KV DPH - kontrola medzery v č.f.
  Pri tlači údajov KV DPH sa vykonáva v oddieloch A,B a C kontrola na prítomnosť medzery v čísle faktúry resp. pôvodnej faktúry.
 • Dočasná zmena sadzby penále
  V programe pre tlač penalizačných faktúr je možnosť dočasnej zmeny sadzby penále. Tá sa uplatní iba pre tlač penalizačnej faktúry. Požadovan sadzba sa zadáva priamo v okne zobrazenej faktúry. Po zadaní novej sadzby sa ihneď prepočíta hodnota penále. Trvalú zmenu sadzby penále je možné vykonať v aktualizácii počiatočných stavov SDK (voľba "Vstup dát / Počiatočné stavy / PS saldokonta")alebo v režime namuálneho párovania v SDK (voľba "Vstup dát / Neúčtovné dáta / Párovanie v SDK").

V-1.212 - 31.05.2014

 • Aktualizácia IČDPH - nový formát
  FS zmenila dňa 29.5.214 formát a umietnenie súboru s údajmi o aktuálne platných slovenských IČDPH. Program pre automatickú aktualizáciu tohoto zoznamu je upravený na prevzatie nového zoznamu. Jeho nová štruktúra umožní rýchlejšie prevzatie aj spracovanie (cca o 30%).
 • Úhrada DPH - IBAN
  Pri tvorbe príkazu na úhradu DPH na základe vytvoreného daňového priznania program vygeneruje do súboru úhrad účty debet a kredit aj v tvare IBAN.

V-1.211 - 18.05.2014

 • KV DPH - kontr.platnosti IČ DPH
  Pri tlači údajov KV DPH sa vykonáva v oddieli B2 kontrola na patnosť slovenských IČ DPH. Ak uvedené IČ DPH nikdy nebolo evidované, vypíše sa v zostave chybový oznam. Správnosť údaja IČ DPH je potrebné preveriť.
 • KV DPH - dod.výkaz za 2014/01,02
  Pri vytváraní dodatočného KV DPH za obdobia 2014/01 alebo 2014/02 program upraví pôvodné dáta podľa v súčasnosti platných pravidiel, aby nedochádzalo k identifikácii fiktívnych rozdielov v pôvodnom a aktuálnom KV DPH. Úprava spočíva v tom, že pre všetky kódy okrem "PPP","PZO","PIO","PMT" sa do položiek nomenklatúra, druh tovaru, merná jednotka a množstvo zpíše prázdna hodnota. V začiatkoch podávania KV DPH bolo potrebné do údaja množstvo zapísať hodnotu 0.00, a to môže spôsobiť, že program toto identifikuje ako zmenu údajov KV DPH. Po tejto "normalizácii" starých údajov program identifikuje už iba skutočné zmeny v dátach a dodatočný KV DPH zostaví správne.
 • KV DPH - Opis údajov - Č.dokl.
  V kontrolnom opise údajov pre KV DPH sa nezobrazovalo celé číslo účtovného dokladu - chýbala posledná číslica. Tlačový riadok bol rozšírený tak, aby sa číslo dokladu vytlačilo celé (10 číslic).

V-1.210 - 28.03.2014

 • EPS: ČSOB Multicash
  Program pre import dát EPS/Euro bol upravený podľa aktuálneho popisu ČSOB tak, aby dokázal dekódovať viac údajov z aktuálneho výpisu zo systému MULTICASH - variant ČSOB.

V-1.209 - 22.03.2014

 • Zoznamy IČDPH z portálu FSSR
  Dňa 21.3.2014 prevadzkovatelia portálu FSSR zmenili bez predchádzajúceho upozornenia umiestnenie informačných zoznamov IČDPH a Rizikových subjektov. Bolo potrebné zmeniť programy, ktoré si tieto zoznamy automaticky preberajú. Bez tejto aktualizácie program na aktualizáciu zoznamu IČDPH oznámi chybu 404.

V-1.208 - 21.03.2014

 • Jednoduchá zmena obdobia pre DPH
  V programe je doplnená nová možnosť jednoduchej zmeny daňového obdobia ľubovoľného daňového záznamu priamo v evidencii daňových dokladov. Táto nová možnosť sa nachádza vo voľbe "Vstup dát / Neúčtovné dáta / Zmena obdobia pre DPH". Štandardne program ponúkne všetky doklady, ktoré patria do aktívneho obdobia účtovne alebo daňovo. Filtrom je možné doklady si vybrať podľa vlastnej potreby. Každému dokladu je možné samostatne určiť nové daňové obdobie. Program zobrazuje odlišnou farbou tie záznamy, v ktorých je daňové obdobie iné ako dátum dodania. Po úprave období program na záver pripomenie všetky obdobia, v ktorých nastali zmeny a v ktorých je teda potrebné znova vyhotoviť daňové priznanie resp KV DPH.
 • Obdobie pre DPH pri účtovaní.
  V programe je doplnená podpora pre jednoduchšie určovanie obdobia pre DPH pri účtovaní dávok alebo importov. Vo voľbách pre zaúčtovanie je možné určiť spôsob priradenia daňového obdobia daniam typu "N" (nákup v tuzemsku) a to na základe dátumu dodania alebo dátumu zaúčtovania.

V-1.207 - 03.03.2014

 • Poznámky za rok 2013 - tlač
  Pri tlači poznámok za rok 2013 mohol vzniknúť problém, ak neboli vytvorené poznámky za rok 2012. Problém bol identifikovaný a odstránený.
 • Doklady s DPH - opis DPH: oddiel KVDPH
  Do kontrolného opisu DPH v zložených doladoch s DPH bola pridaná informácia o zaradení príslušného riadku DPH do KV DPH, čo umožní rýchlejšiu obsahovú kontrolu správnosti zapísania dokladov a príslušných kódov DPH.
 • Číselník COD - kontroly
  Do programu na údržbu číselníka obchodných partnerov bola pridaná celá sada individuálnych a hromadných kontrol: Kontrola IBAN, Kontrola platnosti IČDPH, kontrola zhodnosti názvu v číselníku a na portáli FRSR, prevzatie názvov a/alebo adries z portálu FRSR, ....
 • Zoznam IČ DPH - import
  Import číselníka platných IČ DPH a rizikových subjektov bol upravený tak, aby správne preberal aj názvy subjektov, ktoré obsahujú niektoré špeciálne znaky (ampersand, apostrof a úvodzovky). Proces preberania údajov z portálu FRSR sa tiež pokúša opraviť prípadné technické chyby v číselníku IČDPH a celý proces preberania údajov je mierne zrýchlený.

V-1.206 - 24.02.2014

 • KV DPH-počty, súčty, ...
  V opisnej zostave ku KV DPH je riadku súčtu za oddiel uvedený aj počet záznamov oddielu. Opravená je súčtová chyba odpočítania dane v oddieli B3 a upravený je presun z oddielu B1/B2 do C2 na základe uvedenia čísla pôvodnej faktúry tak, že sa presúvajú a následne zjednotia oba záznamy prislúchajúce samozdaneniu.
 • KV DPH-úpravy pre eDane a FRSR
  V programe pre vyhotovenie a podanie KV DPH boli realizované ďalšie úpravy: tlačová zostava obsahuje pre umožnenie kviltnejšej kontroly a lepšieho dohľadania problémových dokladov aj meno obchodného partnera, druh a číslo dokladu a je možné ju triediť podľa IČDPH, názvu alebo CDD. Počas tlače zosatvy sa vykonávajú kontroly identické s kontrolami, ktoré prebiehajú na portáli FRSR alebo v programe eDane (realizovaný je stav známy k 23.2.214). Chby sú vypísané priamo v kontrolnej zostave. Pri generovaní XML súboru sa pre neuvedené IČDPH v oddieloch A1, B1, C1 a C2 automaticky vyplní znak 0 (nula). V oddieloch A2 a B2 musí byť IČ DPH uvedené vždy. Pre podávanie KVDPH je aktivované už aj prepojenie na program eDane.

V-1.205 - 19.02.2014

 • XML pre KV DPH
  Ak sa do XML súboru pre KV DPH zapísalo IČDPH v Európsom formáte (16 znakov), tak zadné medzery v Slovenskom IČDPH spôsobovali problémy pri načítaní takéhoto súboru a importovací program na portáli FRSR aj v eDane hlásli chybu štruktrúry DPH. Program pre vytváranie XML pre KVDPH bol upravený tak, že IČDPH sa doň zapisuje bez medzier.
 • Oprava údajov v EDD
  Program pre účtovanie aj pre reaktualizáciu EDD bol upravný tak, že pri opätovnom zaúčtovaní vylúčenej dávky, v ktorej sa opravovali iba niektoré údaje týkajúce sa DPH (číslo faktúry, množstvo, KN, ...), nastaví v EDD všetky ttieto údaje podľa opraveného dokladu. Potom sa zmena prejaví aj v novovytvorenom KVDPH.
 • Kód POU pre osobitnú úpravu
  Ak platiteľ uplatňuje postup podľa §66 zákona o DPH (osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých a zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare), tak pre zaúčtovanie daňovej povinnosti je potrebné vo forme zložených dokladov s DPH použiť nový kód POU. Do základu dane uvedieme rozdiel medzi predajnou cenou zníženou o daň a nákupnou cenou (marža). Pri zostavovaní priznania DPH bude táto daň zaradená do riadkov 3 a 4 a pri zostavovaní KVDPH program vynuluje hodnotu dane a zaradí faktúru do oddielu A1.

V-1.204 - 14.02.2014

 • KV DPH-súčty a export EXCEL
  V kontrolnom opise KV DPH sú pre jednoduchšiu kontrolu správnosti pridané súčty za oddiely A1,A2,B1,B2,C1 a C2. Pri tlači je možné zvoliž export údajov do DBF alebo EXCEL. Vtedy sa vyexportujú pôvodné údaje, z ktorých je KV DPH zostavený (teda za oddiely B3, D1 a D2 sú v exporte všetky daňové záznamy, nie iba sumárne hodnoty). V exportnom súbore sú uvedené aj údaje, ktoré sa v XML súbore neuvádzajú: kód DPH, názov organizácie a ak sa použil druhý spôsob zostavenia oddielu D2, tak aj právna forma organizácie.
 • Poznámky-prevzatie SUV 2013
  V niektorých prípadoch program nevedel správne zistiť, či bola vytvorená súvaha za obdobie 2013/13 a vypísal chybový oznam, že súvaha za 2013 nebola vytvorená. Problém bol identifikovaný a odstránený.
 • KV DPH-alternatívny výber do D2
  Podľa niektorých výkladov sa môže pri určovaní oddielu A1 / D2 postupovať aj iným spôsobom, ako je uvedené v základnom technickom výklade, podľa ktorého pracuje program v štandardnom režime. Preto bola do programu doplnená možnosť postupovať pri naplnení oddielu D2 aj iným spôsobom, a to na základe určenia typu odberateľa (ten sa určuje v číselníku obchodných partnerov v údaji "Právna forma organizácie"). Nová možnosť umožní zaradiť do oddielu D2 iba také faktúry, pri ktorých je odberateľom subjekt, ktorý má v údaji "Právna forma" uvedený kód 001-009 (t.j. bližie neurčená fyzická osoba). Oba režimy vytvoria správny XML súbor, ale nový variant je oveľa pracnejší (je potrebné presne určiť u dotknutých subjektov ich kód právnej formy) a je možné, že takýto súbor nemusí byť na portáli FS prijatý ako formálne správny (v oddieli A1 bude chýbať IČ DPH).

V-1.203 - 31.01.2014

 • Preberanie zoznamov IČ DPH a RS
  Na novom portáli finančnej srávy bolo zafixované nové (a už trvalé) umiestnenie súborv určených pre automatické stiahnutie zoznamov IČ DPH a RS DPH (Rizikových subjektov). Programy na automatickú aktualizáciu týchto zoznamov boli upravené tak, aby dáta preberali z tejto novej lokality.
 • Vylúčenie dávky
  V procese vylúčenia dávky je možné ešte vo fáze výberu dávok na vylúčenie zobraziť si náhľad údajov ľubovoľnej dávky. To umožní ľahšie rozhodnutie sa o tom, či dávku vylúčiť alebo nie.
 • Doklady s DPH
  Pri zápise dokladov s DPH je možnosť zapísať pri kódoch PPP,PZO,PIO a PMT množstvo a mernú jednotku pre účely vyplnenia KV DPH.

V-1.202 - 27.01.2014

 • ===== Rok 2014 =====
  Táto verzia (1.202) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2014.

V-1.201 - 24.01.2014

 • Drobné úpravy v XML KV DPH
  Na základe ďalších testov aktualizovanej štruktúry a obsahu XML na testovacej verzii portálu finančnej srpávy boli vykonané ďalšie drobné interné úpravy štruktúry a obsahu KV DPH.
 • Oprava chyby výpisu pri priznaní k DPH
  Pri zostavovaní výkazu DPH sa pri dlhsietrvajúcom spracovaní mohla objaviť chyba pri výpise informácie o preiebehu výpočtu na monitor. Chyba nemala vplyv na vypočítané hodnoty. Problém je odstránený.
 • Súpis daňových dokladov-filter
  Pri pokuse vytvlačiť súpis daňových dokladov so súčasným zadaním výberu podľa čísla daňového dokladu program ohlásil chybu. Problém bol identifikovaný a odstránený.
 • Podpora pre elektronické závierky
  V programe bola vytvorená základná podpora pre vkladanie elektronických závierok cez nový portál finančnej správy. V rámci tejto podpory boli upravené XML súbory vytvárané pri tlači štandardnej súvahy a výkazu ziskov a strát tak, aby tieto súbory bolo možné priamo vložiť do registra závierok prostredníctvom nového portálu finančnej správy. Rovnako je prispôsobené aj vytvorenie poznámok k účtovnej závierke za rok 2013. Väzba na produkt "eDane" zatiaľ nebola odskúšaná, nakoľko k dnešnému dňu tieto dokumenty v eDane nie sú k dispozícii.

V-1.200 - 27.12.2013

 • Podpora pre KV DPH
  V programe je zabudovaná základná časť podpory pre vyhotovenie KV DPH (Kontrolného výkazu DPH). Rozšírený je číselník DPH o nové údaje (oddiel KV DPH, potreba zadávať KN SCS) a má pridané nové kódy. Zápis dokladov s DPH je upravený tak, aby bolo možné zapisovať u vybraných kódov DPH aj KN SCS. V zostavách DPH sú rozšírené oblasti konrol v zostave "neštandardné doklady". Pridané je vytvorenie KV DPH a tlač KV DPH z archívu. Program vytvára aj XML súbor pre elektronické podanie, avšak v čase písania tohoto textu ešte nie je v prevádzke nový portál FSSR ani v produkte eDane nebolo možné súbor XML otestovať. Testovanie zatiaľ prebehlo iba na testovacej verzii portálu FSSR. Po aktivovaní nového portálu FSSR budú vykonané aj potrebné úpravy v časti programu pre generovanie a odoslanie XML súboru, ktorý obsahuje údaje KV DPH.
 • Zdieľanie oprávnení
  Do programu je doplnenná funkcionalita pre zdieľanie oprávnení. Zdieľanie oprávnení umožní zastupovanie pracovníkov bez nutnosti zverejnenia aktuálne platných prihlasovacích hesiel. V časti "Definícia zdieľania oprávnení" je pre pracovníka s oprávnením pre aktualizáciu hesiel umožnené nadefinovať zastupovanie pracovníkov na požadovaný dátumový interval. V časti "Nastavenie" môže zastupujúci prevziať prácu s systéme so všetkými nastaveniami a oprávneniami zastupovaného. Zdieľanie oprávnení sa ukončí prihlásením zastupujúceho v časti "Servis", "Identifikácia operátora".

V-1.199 - 31.10.2013

 • SEPA - príprava na spracovanie výpisov
  V programe boli vykonané prípravné úpravy potrebné na spracovanie výpisov SEPA: vo vstupoch je nová voľba "Import údajov EPS-SEPA". V tejto voľbe sa iba vyberie súbor elektronických výpisov z banky, ktorý je vyhotovený podľa jednotného SEPA formátu výpisov (ISO 20022, camt 053.001.02).
 • Zaúčtovanie penalizačných faktúr
  V programe je aktivovaná nová voľba: pri tlači penalizačných faktúr je možné zvoliť požiadavku na automatické zaúčtovanie vystavených penalizačných faktúr. Účtovanie (predkontácia) je zadefinovaná v novom číselníku "Účtovanie penále".
 • Dáta EPS - hromadné platby
  V spracovaní dát EPS (nové formáty) je v časti finálnej prípravy účtovného dokladu doplnená nová možnosť podporujúca komfortný rozpis hromadných (kumulatívnych) platieb. Pri rozpise sa sleduje naplnenie celkovej sumy hromadnej platby a je možný náhľad do údajov saldokonta s automatickým prenosom čísla faktúry a obratu do rozpisu platby.
 • Inventarizácie PaZ - výber podľa názvu
  V celej skupine zostáv "Inventarizácie PaZ" je možnosť výberu podľa názvu organizácie rozšírená o možnosť výberu názvu zo zoznamu použiteľných názvov. Výber sa aktivuje klikom myši na "lupu" alebo klávesom F2.
 • Pohľadávky pre ČSOB
  Do programu bola pridaná nová voľba, ktorá umožní vytvoriť XLS súbor pohľadávok pre potreby ČSOB (faktoring, resp. úverovanie pohľadávok). Do súpisu je možné vybrať aj dobropisy. Pre správny obsah súboru je potrebné v číselníku obchodných partnerov správne vyplniť údaje "Úplný názov", "štát sídla organizácie" a pre zahraničných partnerov bez IČO treba pridelený kód zapísať do údaja EIČO. Export údajov pre ČSOB nájdeme vo voľbe "Tlače / Pohľadávky a záväzky / Pohľadávky pre ČSOB".

V-1.198 - 17.07.2013

 • Dĺžka názvu účtu
  Ak bude nastavená pre názov účtu neštandardná dĺžka (iná ako 30 znakov), tak sa zostavy Hlavná kniha syntetická a analytická upravia tak, aby bol názov účtu zobrazený v plnom rozsahu (vrátane exportov do DBF a EXCELu).
 • Aktualizácia výkazov ROPO
  V programe boli zaktualizované niektoré výkazy pre RO/PO (rozpočtové a príspevkové organizácie). Pre výkaz FIN 1-12 bol upravený obsah DBF súborov (označenie časti výkazu). Pre výkaz FIN 2-04 bola upravená definícia podporného štandardného výkazu FIN 2-04 a boli upravené zvyšné časti programu pre správny export výkazu do DBF a do tlačovej formy. Pre výpočet výkazu FIN 3-04 bola doplnená podpora na realizáciu mínusových súčtových riadkov.

V-1.197 - 14.06.2013

 • Zaokrúhlenie penále
  V sprograme je nový parameter, ktorým sa určuje počet desatinných miest pre zaokrúhlenie vypočítaného penále. Štandardná hodnota tohoto parametra je 0 (teda zaokrúhlenie na celé EUR).
 • EPS: MCA ČSOB
  V programe pre prijímanie bankových výpisov vo formáte MULTICASH pre ČSOB boli vykonané úpravy súvisiace s rozšírením obsahu údajov zahraničného platobného styku na strane banky. V programe je tento prijímaný formát označovaný ako MCA CSOB.

V-1.196 - 09.06.2013

 • Doplnková informácia a saldokonto
  V niektorých zostavách zo saldokonta bola doplnená možnosť výberu prípadne triedenia podľa údaja "Doplnková informácia", ktorú je možné vyplniť v údajoch obchodného patnera. Upravené sú tieto zostavy: Zostatky v saldokontách, Vypárované, Nevypárované, Všetky a Platobná analýza PaZ. Vhodným vyplnaním tohoto údaja je tak možné získať prehľad o pohľadávkach / záväzkoch pre vybrané skupiny obchodných partnerov, členov skupiny, záujmovej skupiny odberateľov a pod.

V-1.195 - 23.05.2013

 • Obdobie DPH pri účtovaní
  Proces určenia daňového obdobia počas účtovania a reaktualizácie EDD bol upravený tak, že parametre odphzdz a dphdz sa už nevyužívajú. Obdobie pre DPH sa pri účtovaní určí vždy z dátumu, ktorý je uvedený pri účtoch základu dane. Ak dôjde ku zmene obdobia v doklade, ktorý už bol použitý pri zostavení daňového priznania (napr. po vylúčení dávky a jej opätovnom zaúčtovaní po oprave dátumov dodania), program zmení daňové obdobie, vymaže informáciu o použití dokladu v daňovom priznaní a do protokolu zaúčtovania vypíše informáciu o zmene daňového obdobia. Tiež na túto skutočnosť upozorní informačným oznamom pri skončení účtovania dávky. Proces reaktualizácie EDD rovnako určí daňové obdobie z dátumu pri účte základu dane. Ak už bol príslušný záznam v EDD použitý v niektorom daňovom priznaní, ponechá daňové obdobie bezo zmeny.

V-1.194 - 06.05.2013

 • Doplnenie výkazu FIN 6-04
  Vo výkazoch pre RO/PO bol dopnený nový výkaz FIN 6-04 (Bankové účty a záväzky ...)
 • Doplnenie výkazu FIN 5-04
  Vo výkazoch pre RO/PO bol výkaz FIN 6-04 nahradený novým výkazom FIN 5-04 (Úvery, ...)

V-1.193 - 12.04.2013

 • Doplnenie výkazu FIN 1-12
  Vo výkazoch pre RO/PO bol výkaz FIN 1-04 nahradený novým výkazom FIN 1-12.
 • Úprava RUP a PMU pre ROPO
  V programe boli vykonané úpravy na podporu ročncýh uzávierkových procesov vykonávancýh pre ROPO (rozpočtové a príspevkové organizácie). Do tabuľky RUP (ročné účtovné prevody) aj do PMU (prevodový môstik - účty) je možné zapisovať účty nastavenej požadovanej dĺžky. Záznamy s "dlhými účtami" sa korektne spracujú v príslušných uzávierkových činnostiach. Zmenu štruktúry uvedených tabuliek vykoná reinštalácia.

V-1.192 - 15.03.2013

 • Poznámky - rozšírená verzia
  Do programu je zaradená aktuálna verzia rozšírených poznámok (pre audítorov).
 • Obdobie DPH v EDD - dan na výstupe
  Pri zaúčtovaní dokladov sa obdobie DPH pre daň na výstupe (predaj, odoslanie a vývoz) určí vždy z dátumu dodania bez ohľadu na nastavenie parametrov. Rovnako sa nastaví aj pri reaktualizácii EDD, ak daný záznam v EDD ešte nebol použitý v žiadnom daňovom priznaní. Ak už bol použitý, tak sa obdobie pre DPH nezmení.

V-1.191 - 03.03.2013

 • Príloha k RUZ - jednoduchší variant
  V programe je pridaná možnosť pripraviť dáta pre poznámky k RUZ. Tlač je zatiaľ možná iba v jednoduchšom variante (podľa MFSR). Popis práce s poznámkami bol prezentovaný na ročnom školení a prezentácia k nemu je k dispozícii na stránke www.compeko.sk v časti aktuality - ročné školenie 2013.

V-1.190 - 13.02.2013

 • Výsledovka a súvaha v XML
  Pri vytváraní účtovných výkazov "Výkaz ziskov a strát" a "Súvaha" vo forme platnej od roku 2011 sa môže vytvoriť aj XML súbor s údajmi výkazu, ktorý je možné priamo použiť na odoslanie výkazu správcovi dane prostredníctvom aplikácie eDane alebo eTax. Možnosť vytlačiť výkaz v listinnej podobe s využitím PDF/FDF súborov zostáva nezmenená.

V-1.189 - 28.01.2013

 • ===== Rok 2013 =====
  Táto verzia (1.189) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2013.

V-1.188 - 10.11.2012

 • Zostavy zo saldokonta - obch.partner
  Vo všetkých zostavách a oepratívach, ktoré sa tvoria z údajov saldokont, je možné pre vyplnenie názvu alebo CBÚ obchodného partnera využiť ponuku z číselníka po stlačení F2 alebo po kliknutí na "lupu" pri údaji CBÚ alebo názov.
 • Rozvrhovanie réžií - strediská
  V definícii rozvrhovania réžií je možné pri určení rozvrhovej základne zadať aj masku pre výber stredísk.
 • Bankové doklady . aktivácia SDK
  Ak sa pri zápise bankových dokladov požaduje aktivácia vstupu do saldokonta po zapísaní VS, tak sa táto aktivácia vykoná iba v prípade, že VS je zadaný (t.j. jeho hodnota >0).

V-1.187 - 27.08.2012

 • Číselník DPH - nový kód OTM
  Do číselníka DPH bol pridaný nový kód OTM - "Odoslanie tovaru s montážou" pre zachytenie dodávok tovaru s montážou do iného členského štátu. Dodanie sa neuvádza v daňovom priznaní ani v súhrnnom výkaze, ale musí sa evidovať v daňovej evidencii. Samostatný kód je vytvorený kvôli možnosti vybrať z daňovej evidencie tieto dodania pre vlastnú potrebu alebo potrebu kontrolných orgánov.
 • Parametre tlačových zostáv
  V niektorých prípadoch sa mohlo stať, že program "nestihol" zobraziť zvolené nastavenia parametrov tlače niektorých zostáv. V procese štartovania okna pre tlač zostáv boli vykonané úpravy, ktoré zabezpečia zobrazenie nastavených parametrov tlače. Vlastná funkcionalita tlačí sa týmto nemení.

V-1.186 - 26.07.2012

 • Operatíva - priebeh spracovania
  V operatívnom prehľade priebehu spracovania je nová mžnosť výberu protokolov aj z viacerých období súčasne. Zobrazený prehľad je možné nechať zotriediť podľa obdobia, dátumu, textu operácie, identifikácie operátora alebo označenia počítača jednoduchým klikom na hlavičku príslušného stĺpca prehľadu.
 • Výber v číselníku "Obchodní partneri"
  Výber v číselníku "Obchodní partneri" je rozšírený o možnosti výberu podľa existencie záznamu v zviazaných číselníkoch "Poštová adresa", "Zahraničný platobný styk", "Počet dní splatnosti" a "Poznámka".

V-1.185 - 25.06.2012

 • Dodatočné priznanie k DPH
  Pri tlači dodatočného priznania k DPH sa zapísné hodnoty rozdielu DP a dane na úhradu vytlačili v riadkoch 36 a 37 miesto správnych riadkov 37 a 38. Teraz sa už uvedené hodnoty tlačia v správnych riadkoch a rovnako sú uvedené aj súboroch XML pre elektronické podanie priznania.

V-1.184 - 04.06.2012

 • Úpravy pre RO / PO
  V programe boli vykonané drobné technické úpravy pre podporu použitia pre RO/PO (Rozpočtové a príspevkové orgranizácie). Úpravy sa týkajú použitia účtu v dĺžke až do 32 znakov. Požadovaná dĺžka účtu sa nastavuje vo voľbe "Definičné číselníky / Dátový slovník" pre pole UCET. Po jeho zmene doporučujeme vykonať reinštaláciu, ktorá zabezpečí zmenu dĺžky účtu vo všetkých súboroch. Detailnejší popis nastavenia celého systému pre používanie v RO/PO je na www.compeko.sk v sekcii "Podpora / How to".

V-1.183 - 01.04.2012

 • Zmena obdobia
  Pri zmene obdobia sa kontroluje, či požadované obdobie je v takom rozsahu, že po prevode na krátky tvar (potrebný ako prípona mien súborov) a spätne na dlhý tvar zostane obdobie nezmenené. V prípade zvolenia obdobia, pre ktoré by uvedené neplatilo, program nedovolí takúto zmenu obdobia vykonať. Spravidla je to obmedzenie na 36 mesiacov vpred od aktuálneho obdobia.
 • Autoarchivácia dát pri ukončení programu
  Pri ukončení činnosti programu sa na základe parametra AUTOARCHIV môžu vykonať kópie aktívnych súborov. Táto funkcia bola doplnená o ošetrenie možného chybového stavu, kedy by mohla nastať požiadavka na prepísanie už uzatvorených archívnych dát. Program v tomto prípade kópiu príslušných súborov nevykoná.

V-1.182 - 15.03.2012

 • Príloha - rozšírená
  Rozšírená príloha k ročnej závierke je upravená tak, že sa údaje zo súvah (2010 aj 2011) preberajú do tabuliek F.a/1, F.a/2, F.a/3, F.a/4, F.j/1 a F.j/2. Všetky doteraz preberané údaje zostali bezo zmeny. V týchto uvedených tabuľkách (aj v mnohých ďalších) sa súčty počítajú priamo v PDF dokumente, teda pri manuálnej úprave finálneho dokumentu sa súčty upravia automaticky.

V-1.181 - 14.03.2012

 • Príloha
  V programe je aktivovaná príprava niektorých údajov do prílohy k ročnej závierke. Program umožňuje pripraviť prílohu v dvoch variantoch, každý s iným obsahom pripravených dát. Program pripraví do príloh tieto údaje údaje označené znakom *) sa neprenášajú do prílohy v zjednodušenej forme údaje označené znakom **) sa neprenášajú do prílohy v rozširenej forme Titulná strana, časť A, tabuľka E d) Spôsob zostavenia odpisového plánu program prevezme všetky trvalé, ktoré boli zapísané pre vytvorenie prílohy za rok 2010. Ak tieto údaje nenájde, použije údaje z parametrov. Všetky trvalé údaje, ktoré budú aktualizované, program odloží pre použitie do zostavovania prílohy za rok 2012. D. b) c) d) e) Vybrané údaje zo súvahy a výsledovky za 2011/13 *) Program priamo prevezme údaje z výkazov tak, ako boli vytlačené. D. g) Údaje na podsúvahových účtoch *) Program pripraví a umožní upraviť koncové stavy na systetických účtoch 75-79. D. k) Údaje o prehľade zmien vlastného imania *) Program priamo prevezme údaje z riadkov 067,068,073,080,084 a 087 zo súvahy za 2011/13 tak, ako boli vytlačené. F. a) j) Údaje o majetku **) Program pripraví údaje o majetku na základe údajov zo súvahy 2011/13 a 2010/13. Vo voľbe "Údaje zo súvahy 2011" repl 2010 je možné tieto údje čiastočne upraviť. Údaje však program vie preniesť iba do zjednodušenej verzie prílohy (celkom 6 tabuliek) F. q/2) Pohľadávky Program prevezme a umožní upraviť pohľadávky zo saldokonta rozdelené na pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti F. r) Veková štruktúra pohľadávok Program prevezme a umožní upraviť pohľadávky zo saldokonta a súvahy za 2011/13 rozdelené obsahovo podľa vybraných riadkov z 039 - 054 (dáta vyberie na základe účtov prevzatých z definície súvahy) a rozdelené na pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti. G. c) Záväzky Program prevezme a umožní upraviť záväzky zo saldokonta rozdelené na záväzky do lehoty a po lehote splatnosti G. d) Veková štruktúra záväzkov *) Program prevezme a umožní upraviť záväzky zo saldokonta a súvahy za 2011/13 rozdelené obsahovo podľa riadkov 094 - 118 (dáta vyberie na základe účtov prevzatých z definície súvahy) a rozdelené podľa zostatkovej doby splatnosti do 1, do 5 a nad 5 rokov.
 • Podanie SV elektronicky
  V programe pre vytvorenie súhrnného výkazu DPH sa po vytvorení XML súboru ponúknu tri možnosti podania SV DPH: cez aplikáciu EZU (nová aplikácia s využitím elektronického identifikátora), cez aplikáciu eDane (táto aplikácia s sama naštartuje, aktivuje sa formulár pre SV DPH a naplní sa údajmi z pripraveného XML súboru - následne je možné odoslanie dokumentu s využitím ZEP alebo elektronickej značky) alebo cez elektronickú podateľnu (stará aplikácia eTAX využívajúca ZEP aj elektronickú značku). Rovnako sa podáva aj priananie k DPH (v XML súbore boli opäť vykonané drobné úpravy.) Podanie je možné urobiť postupne i viacerými spôsobmi (ak by niektorý práve nefungoval) a program dáva priamo možnosť editovať XML súbor (v prípade drobných opráv ako telefónne číslo, ...).

V-1.180 - 28.02.2012

 • Tlač DPH z archívu
  Pri tlači DPH z archívu program vybral nesprávne tlačivo pre DPH za obdobia od 2012/01. Problém bol identifikovaný a odstránený.

V-1.179 - 21.02.2012

 • Označenie CKJ písmenami
  V programe je rozšírená podpora používania písmen v CKJ aj na bankové doklady, kde doteraz bolo možné používať iba numerické CKJ.

V-1.178 - 19.02.2012

 • Oprávnenia z hesiel
  V celom programe boli preverené a prípadne aktualizované obmedzenia prístupu k jednotlivým operáciám na základe zapísaných oprávnení v heslách.

V-1.177 - 16.02.2012

 • Elektronické podanie DPH
  Dňa 15.2.2012 boli na portáli DRSR aktivované ďalšie nové možnosti pri podávaní daňových priznaní a iných dokumentov elektronicky. V programe sú tieto možnosti zapracované tak, že pri vytvorení priznania k DPH sa ponúkne možnosť podať priznanie elektronicky ľubovoľným z troch spôsobov: cez aplikáciu EZU (nová aplikácia s využitím elektronického identifikátora), cez aplikáciu eDane (táto aplikácia s sama naštartuje, aktivuje sa formulár pre DPH a naplní sa údajmi z pripraveného XML súboru - následne je možné odoslanie dokumentu s využitím ZEP alebo elektronickj značky) alebo cez elektronickú podateľnu (stará aplikácia využívajúca ZEP aj elektronickú značku). Podanie je možné urobiť postupne i viacerými spôsobmi (ak by niektorý práve nefungoval) a program dáva priamo možnosť editovať XML súbor (v prípade drobných opráv ako telefónne číslo, ...).

V-1.176 - 15.02.2012

 • Doklady s DPH - hodnota dane
  V zápise dokladov s DPH bola vykonaná úprava, ktorá umožní zapísať aj atypické hodnoty daní (iné, ako hodnoty vypočítané zo základu dane a sadzby dane). Program upozorní na rozdiel, ale dovolí zapísanú hodnotu ponechať. Táto vlastnosť sa dá využiť napríklad pri priamom účtovaní opravy dane k dodaniu z minulého roka, ak bola daň uplatňovaná s použitím koeficientu alebo pri oprave odpočítanej dane 10%.

V-1.175 - 06.02.2012

 • Označenie stredísk písmenami
  V programe je zabudovaná podpora, ktorá umožní využívať písmená na označovanie kódov stredísk. Pre uplatnenie tejto možnosti je potrebné v parametroch nastaviť vhodnú masku strediska (napr. "!!!!!!!!" umožní zadávať písmená na všetkých 8 pozíciách a všetky budú zmenené na veľké, "99X99" umožní zapisovať 5-miestny kód strediska s tým, že iba 3. pozícia sa dá využiť na zápis písmena, ktoré nebude zmenené na veľké).
 • Priznanie DPH od 2012/01-XML
  XML súbor k priznaniu DPH od 2012/01 bol upravený podľa aktuálnych upresnení IT služby FSSR zo dňa 5.2.2012.

V-1.174 - 01.02.2012

 • ===== Rok 2012 =====
  Táto verzia (1.174) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2012.

V-1.173 - 22.01.2012

 • Výkazy v angličtine a nemčine
  Do programu boli integrované formuláre pre Súvahu a Výkaz ziskov a strát za rok 2011, ktoré boli z daňového servisu poskytnuté v prekladoch do angličtiny a nemčiny. Výber jazyka pre tlač výkazu zvolíme v poslednej fáze pred tlačou štátnych výkazov. Ak vytlačíme ten istý výkaz v rôznych jazykoch, tak sa súbor s údajmi pre tlač výkazu (voľba Servis / Tlač súborov FDF") uloží s rôznymi názvami (napr. súvaha v slovenčine z obdobia 2011/13 bude v súbore Suv_1113.fdf, tá istá súvaha v angličtine bude v súbore SuvE1113.fdf). kontrolná tlač, talč analytického podkladu ... nie sú týmto vôbec ovplyvnené a tlačia sa v slovenčine.

V-1.172 - 16.01.2012

 • Technicky problem - klavesnica
  V niektorých prípadoch mapovania klávesnice sa objavil problém, ktorý sa mohol prejaviť posunom kurzora napr pri dohľadávaní údajov v SDK pri zápise bankových dokladov. Keďže sa jedná o systémový problém, nebol vyriešený, ale v programe pre dohľadanie údajov v SDK je úprava, ktorá problém eliminuje.

V-1.171 - 12.01.2012

 • Nové kódy DPH od 2012/01
  Po prekonzultovaní výkladu k vyplneniu nového priznania k DPH bolo potrebné doplniť ešte niektoré nové kódy pre detailné rozlíšenie rôznych typov opráv dane na vstupe aj výstupe. Nové pridané kódy (a priradené nové účty) sú: QZD Oprava základu dane (§25/1-3) 10% (343881,79881), OZ0 Oprava základu dane (§25/1-3) 0% (79882), QZS Oprava základu dane (§25/1-3) 0% s väzbou na súhrnný výkaz (79883), OOC Oprava odpočítanej dane z bežného roka typ "C" - odpočítanie koeficientom (343815,79815).

V-1.170 - 10.01.2012

 • Podpora účtovania o zákazkách
  V programe je realizovaná základná podpora pre účtovanie o zákazkách v zmysle opatrenia MF/25822/2010-74. Ak sa pri účtovaní využíva účtovaie aj na kalkulačné jednice vrátane automatických prevodov v UOS, tak v UOS je možné tieto transformácie vylúčiť pre tie CKJ, ktoré predstavujú zákazky v zmysle vyššieuvedeného opatrenia (napr. automatické preúčtovanie nákladov na úpčty 121/611 - pre zákazky sa účtuje na účet 606 iba "skutočný výnos" napr. na základe vystavenej etapovej faktúry).

V-1.169 - 07.01.2012

 • Upomienky
  Do programu je pridaná evidencia vystavených upomienok. Zápis do súboru upomienok sa navolí pri tlači upomienok. Pred tlačou (počas prípravy údajov pre tlač upomienok) je možné aktualizovať informácie o už vystavených upomienkach k tej-ktorej faktúre. Na základe informácií o vystavených upomienkach program automaticky prideľuje číslo upomienky. To sa zobrazuje v záhlaví štandardnej distibuovanej upomienky. Prehľad o vystavených upomienkach je v operatíve.

V-1.168 - 29.12.2011

 • Priznanie DPH od 2012/01-XML
  K priznaniu DPH sa vytvára už aj súbor XML podľa štruktúry poskytnutej z DRSR dňa 29.12 v popoludňajších hodinách.

V-1.167 - 28.12.2011

 • Priznanie DPH od 2012/01
  V programe je nové tlačivo pre daňové priznanie DPH a potvrdenie o podaní DP platné od 1.1.2012. Prvýkrat sa použije pre priznanie DPH za január 2012 resp. 1.štvrťrok 2012. Súbor XMl pre elektronické podanie priznania sa ešte nevytvára, nakoľko nová štruktúra XML ku dňu zostavenia tejto verzie nebola zverejnená. Z dôvodu nového tlačiva daňového priznania nebolo potrebné vytvárať nové kódy DPH ani nové účty, iba sa u niektorých kódov zmenili čísla riadkov. Zmena nastala u kódov OZD, OOD, NP0, VDA, PR1, PR3, OT2.

V-1.166 - 22.12.2011

 • Súhrnný výkaz - súčty
  V zostave "Predbežný súhrnný výkaz DPH" (iba pre internú potrebu) sú pridané súčty celkovej hodnoty dodaných tovarov a služieb aj na strane 2 výkazu aj v rozpise jednotlivých dodaní (faktúr).
 • Obsah záhlavia programu
  V programe je nový parameter CAPTYPE - Typ záhlavia programu, ktorým je možné určiť formu a obsah záhlavia programu (horná lišta okna programu a text úlohy na lište bežiacich úloh). Táto vlastnoť sa dá využiť najmä pri spracúvaní väčšieho počtu licencii na efektívne rozlíšenie bežiacich licencií na lište úloh. Popis možných nastavení je priamo v popise príslušného parametra, ktorý sa nachádza v skupine "Interné pre PS CPK".

V-1.165 - 16.11.2011

 • VS pri platbe DPH
  V programe je zapracované ustanovenie vyhlášky 378/2011 o platobných symboloch pri platbe daní. Úprava je v časti prípravy príkazu na úhradu DPH. Ak dátum úhrady bude po 1.1.2012, tak VS bude vytvorený v súlade s menovanou vyhláškou v tvare 1100MMRRRR alebo 1100QQRRRR. Nové individuálne číslo bankového účtu je potrebné nastaviť pri prvom vytváraní prevodného príkazu na úhradu DPH.
 • Koniec minulého roka vo výkazoch
  V definícii účtovných výkazov je rozšírená možnosť určenia konca minulého kalendárneho (hospodárskeho) roka o možnosť zadať U=ultimum predch.kalendárneho alebo hospodárskeho roka a Z=Záver predch.kalendárneho alebo hospodárskeho roka. Použitie týchto možností napr. vo výkaze ziskov a strát závisí od zvolenej metodiky účtovania závierkových účtovných prípadov do decembra (resp. posledného mesiaca hospodárskeho roka) alebo do ultima prípadne do záveru. Štandardné nastavenie VZS je "K" = koniec predch.kal roka, t.j. december.

V-1.164 - 02.11.2011

 • Úprava práce s COD v zlých sieťach
  V programe bola vykonaná drobná úprava, ktorá s istým prevádzkovým rizikom zrýchli niektoré operácie s číselníkom COD v zle navrhnutých alebo realizovaných lokálnych sieťach, ktoré majú nedostatočnú dátovú priepustnosť.

V-1.163 - 29.10.2011

 • Zostavy so SDK - mesto v názve org.
  V trojici zostáv zo saldokonta (Vypárované/Nevypárované/Všetky) sa skrátený aj úplný názov pre tlač, triedenie a súčtovanie vytvorí tak, že súčasťou skráteného alebo úplného názvu je aj mesto (alebo jeho časť). Takto sa pre rovnakú firmu vo viacerých mestách pri triedení podľa názvu vytvoria samostatné záznamy podľa miest.

V-1.162 - 21.09.2011

 • Priama oprava ADS v zaúčtovaných dátach
  Vo vstupoch - v neúčtovných dátach bola plne oživená funkcionalita opravy ADS v zaúčtovaných dátach. Touto operáciou je možné zmeniť zadané kódy ADS v zaúčtovaných dátach ľubovoľného obdobia (minulého, aktuálneho aj budúceho). Zmeny sú kontrolované na číselník ADS platný v období, z ktorého dáta upravujeme.
 • SV DPH - diakritika v označení DÚ
  V konštrukcii Súhrnného výkazu DPH v elektronickej forme (súbor typu XML) došlo k drobnej zmene v spôsobe zápisu označenia daňového úradu. Program, ktorý vytvára príslušný XML súbor bol upravený tak, aby zapísal označenie podľa posledných zámych požiadaviek. Táto zmena sa prejaví iba v prípade, ak sa v označení daňového úradu používajú znaky s diakritikou.

V-1.161 - 26.07.2011

 • EPS - MCA Unicredit
  V programe pre prijímanie bankových výpisov vo formáte MULTICASH pre UnicrediBank boli vykonané ďalšie úpravy súvisiace s uvádzaním nepopísaných priebežných (neúčtovných) položiek v súbore generovanom bankou.

V-1.160 - 19.07.2011

 • KONTO pri zmene charakteru uctu
  Ak sa v priebehu uctovania zmenil charakter suvahoveho uctu tak, že sa od určitého odobia bude pri tomto účte účtovať aj na strediská a v PS HK neboli PS rozpísané po strediskách, tak zostava KONTO nevedela identifikovať celkový počiatočný stav. Program bol upravený tak, aby aj bez úpravy dát zobrazil správny PS, aksa KONTO tlačí za všetky strediská.

V-1.159 - 07.07.2011

 • EPS - MCA Unicredit
  V programe pre prijímanie bankových výpisov vo formáte MULTICASH pre UnicrediBank boli vykonané úpravy súvisiace s drobnými zmenami formátu na strane banky. V programe je tento prijímaný formát označovaný ako MCA UNCR.
 • DPH - obdobie výkazu a RVK
  V programe je nový parameter: DPHOVMQ = Obodbie výkazu DPH, ktorým sa určí, či obdobie pre zostavenie výkazu (priznania) k dph je mesiac alebo švrťrok. Na základe tohoto parametra potom program upraví ponuku obodbí pre zostavenie výkazu. Pri vyhotovení priznania DPH s ročným vysporiadaním koeficientu je možné explicitne určiť obdobie, od ktorého sa má ročné vysporiadanie realizovať. Program toto obdobie sám navrhne, ale v špeciálnych prípadoch (ukončenie registrácie, nová registrácia, zmena kalendárneho roka na hospodársky, ...) je potrebné túto hodnotu skontrolovať a prípadne nastaviť podľa skutočnej potreby.

V-1.158 - 09.06.2011

 • Aut.prevody - úprava pripr.dokladu
  Vo všetkých automatických prevodoch (mesačných aj ročných) je možnosť upraviť automaticky vygenerované dáta pred zaúčtovaním. Režim úpravy umožňuje zmeniť jednotlivé sumy, účty strediská, ... a zistiť súčty obratov pripravenho dokladu.
 • Aktivácia exportov dávok
  V programe bola reaktivovaná voľba pre export dávok. Program umžňuje exportovať dávky vo forme jednoduchých a zložených účtovných zápisov. Zvyšné formy sa exportovať nedajú.

V-1.157 - 31.03.2011

 • Spracovanie importov dát EPS-EURO
  Pri spracovaní importov elektronických bankových výpisov skupiny EURO (s úpravami po prechode na menu EURO) sú rozšírené možnosti určenia spôsobu preberania údajov zo saldokonta a priamej aktualizácie pripraveného účtovného súboru. Tiež je upravený režim náhľadu do súboru saldokonta, v ktorom je viac možností dohľadania záznamu k aktuálnemu bankovému dokladu a tiež možnosť okamžitého prenosu údajov zo saldokonta do bankového účtovného dokladu.
 • RUZ-úprava pre názvy so znakom ampersand
  Ak sa v názve firmy, alebo v ľubovoľnom inom texte pre RUZ objavil znak ampersand, tak tento spôsobil v programe Acrobat Reader chybu pri citani súboru FDF. V programe UCT bola vykonaná zmena, ktorou sa znaky ampersand v ľubovoľnom údaji nahradia špeciálnym reťazcom, ktorý už nespôsobuje chybu v AR a zabezpečí vytlačenie znaku ampersand na potrebnom mieste.

V-1.156 - 20.03.2011

 • Výsledovka a Súvaha 2011
  Do programu sú doplnené všeobecné verzie nových výkazov Súvaha a Výsledovka platné pre rok 2011 (za rok 2010 sa ešte používajú výkazy z roku 2009!). Nové výkazy sú zatiaľ iba v základnej forme (riadny ročný výkaz). Odvodené formy - mesačné a priebežné budú doplnené v blízkej budúcnosti. Nové výkazy pridá do zoznamu výkazov inštalačný program v každom type inštalácie (teda aj v expresnej).
 • RUZ - príprava údajov a tlač RUZ
  Do programu v časti "Uzávierky" je pridaná nová voľba "RUZ - tlač prílohy k RUZ". Jednotlivé voľby najprv umožnia prípravu jednotlivých skupín údajov (Trvalé údaje o firme, údaje z HK a SDK, Údaje zo súvahy) a potom umožní vytlačenie celej prílohy k ročnej účtovnej závierke s tým, že všetky pripravené údaje a údaje z už vytlačenej Súvahy a Výkazu ziskov a strát prenesie do PDF súboru, ktorý je následne možné editovať (= ľubovoľne prepisovať). Pri týchto úpravách sa však už nevykonávajú žiadne kontrolné ani aritmetické operácie. Následne je možné takto upravený dokument vytlačiť, priamo odoslať mailom alebo uložiť aj s dátami prijatými z programu a doplnenými manuálne.

V-1.155 - 18.03.2011

 • RUZ - príprava údajov a tlač RUZ
  Do programu v časti "Uzávierky" je pridaná nová voľba "RUZ - tlač prílohy k RUZ". Jednotlivé voľby najprv umožnia prípravu jednotlivých skupín údajov (Trvalé údaje o firme, údaje z HK a SDK, Údaje zo súvahy) a potom umožní vytlačenie celej prílohy k ročnej účtovnej závierke s tým, že všetky pripravené údaje a údaje z už vytlačenej Súvahy a Výkazu ziskov a strát prenesie do PDF súboru, ktorý je následne možné editovať (= ľubovoľne prepisovať). Pri týchto úpravách sa však už nevykonávajú žiadne kontrolné ani aritmetické operácie. Následne je možné takto upravený dokument vytlačiť. V tejto verzii ešte nie je možné takto upravený dokument uložiť do súboru.

V-1.154 - 13.03.2011

 • Účtovné výkazy - predch. obdobia
  Pri výpočte účtovných výkazov, v ktorých sa používa v stĺpcoch výkazu posun typu K (koniec minulého kalendárneho roka) resp H (koniec hospodárskeho roka), bol program upravený tak, že za koniec roka považuje mesiac december resp. posledný mesiac hospodárkeho roka. Tento výpočet je rovnako realizovaný aj v prípade, ak sa príslušný výkaz vytvára v období ultimum alebo záver.
 • On-line update - Aut.ukončenie programu
  Ak sa pri on-line update zvolí možnosť okamžitej reinštalácie programu, tak program automaticky skončí svoju činnosť do 15 sekúnd od spustenia inštalačného programu.

V-1.153 - 01.02.2011

 • ===== Rok 2011 =====
  Táto verzia (1.153) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2011.

V-1.152 - 21.01.2011

 • Priznanie k DPH je odblokované
  Dňa 21.1.2011 sa podarilo spoločným úsilím vyriešiť problém daňových priznaní v tvare PDF/FDF, ktorý doteraz neumožňoval uložiť zobrazené daňové priznanie i s dátami a tým ani neumožňoval priamo odoslať tento dokument mailom. Od uvedeného dňa sú k dispozícii všetky aktuálne daňové dokumenty vo verzii, ktorá umožňuje ich uloženi i so zobrazenými dátami. V praxi to napríklad znamená, že pri vytváraní priznania k DPH môžme ihneď pri zobrazení priznania v AcrobatReaderi zvoliť voľbu "Pridat k mailu" ("Attach to email") a priznanie môžme takto ihneď odoslať príjemcovi.
 • Tab.ročných prevodov-štand.nastavenie
  V tabuľke ročných účtovných prevodov je aktívne tlačilo "Dist.nastavenie", ktorým je možné nastaviť celú tabuľku na distribuované hodnoty. Túto voľbu môžme využiť vtedy, ak sme vykonávali inštaláciu expresným spôsobom (kedy sa táto tabuľka neprepisuje0, alebo sme počas inštalácie nedovolili inštalačnému programu prepísať tabuľku ročných prevodov. Obsah distribuovanej tabuľky je v zhode s novelizovanou doporučenou metodikou uzatvárania roka s využitím systému 14 období.
 • Zmena systému uzávierok - 14 období
  Celý systém uzatvárania roka bol zmenený tak, že do logiky uzatvárania roka je pridané ďalšie technické obdobie "Záver". Základná filozofia zmeny vychádza z toho, že v období december sa zaúčtujú iba skutočne bežne doklady obdobia december. V období Ultimum sa zaúčtujú všetky uzávierkové doklady (nové ohodnotenie DAaP, preúčtovanie materiálu/tovaru na ceste, kurové rozdiely na bakových účtoch a vo valutových pokladniach, výpočet a zaúčtovanie daňovej povinnosti, ....). V období Záver sa vykoná uzatvorenie nákladových a výnosových účtov na účet 710 prípadne ďalšie technické prevody a tiež finálny prechod do ďalšieho roka. Výhodou bude, že v období xxxx13 zostanú aj po uzatvorení roka k dispozícii všetky dáta, z ktorých je potrebné (hoci aj dodatočne) tlačiť rôzne závierkové doklady. Rovnaký postup sa vykonáva aj pri organizáciách účtujúcich v hospodárskom roku.

V-1.151 - 17.12.2010

 • Priznanie k DPH pre rok 2011
  Do programu bol doplnený formulár priznania k DPH platný od januára 2011.

V-1.150 - 15.12.2010

 • Kódy DPH pre rok 2011
  Do distribučnej verzie boli pridané upravené kódy DPH pre daň platnú od 1.1.2011. Samotné kódy sú obsahovo nezmenené, zmenila sa iba vnútorná definícia sadzby dane na 20% s platnosťou od 201101. Bezo zmeny zostávajú účty aj riadky daňového priznania. Pre opravy základu dane k dodaniam pred 1.1.2011 je k dispozícii nový kód P19, ktorý sa použije vtedy, ak potrebujeme opraviť základ dane u "starých" dodaní (dobropisy alebo ťarchopisy k dodávkam spred roku 2011). V programe je zatiaľ upravená iba tlač podkladu na vyplnenie daňového priznania, nakoľko ešte nie je zverejnená nová štruktúra XML súboru ani nie je k dispozícii nové tlačivo v elektronickej forme.

V-1.149 - 26.10.2010

 • Zostava "Náklady/Výnosy za organizácie"
  V zostavách je nová zostava "Náklady/Výnosy za organizácie". Táto zostava umožní vybrať záznamy nákladov / výnosov a k nim priradiť na základe určeného účtu (saldokontného) príslušneho obchodného partnera. Zostava potom obsahuje jednotlivé účtovné doklady nákladov / výnosov s doplnenými údajmi obchodného partnera (ak sú v doklade uvedené). Táto zostava neobsahuje informáciu o zaplatení. Takúto informáciu obsahuje zostava "Úhrady NaV" v skupine zostáv zo saldokonta.

V-1.148 - 16.10.2010

 • DPH - prepočet SKK -> EUR
  Pri všetkých zostávách DPH bola vykonaná drobná úprava v prepočte hodnoty dane (prípadne základu dane) z SKK na EUR. Vo verziách do 1.147 vrátane sa prepočet vykonal vždy pre zdaniteľné obchody zrealizované pred 1.1.2009, teda aj v prípade, ak bol dátum ZO neuvedený. Po úprave vo verzii 1.148 sa tento prepočet vykoná iba v prípade, že dátum je uvedený a je pred 1.1.2009. Táto úprava je v programe pre zostavenie priznania k DPH a v súpise daňových záznamov.
 • Obnovený kód DPH NP0
  V číselníku účtovania DPH bol obnovený kód NP0 určený na odpočítanie dane pri registrácii platiteľa podľa §55 zákona o DPH. Tento kód používa účet 343500 pre hodnotu dane, ktorú je možné odpočítať a nepoužíva žiadne účty pre hodnotu základu dane. Pre správny výpočet daňového priznania pri použití tohoto kódu je potrebné mať nainštalovanú verziu 1.148 alebo vyššiu.
 • Úpravy v EDD - formát IČ DPH
  V aktualizácii EDD bol upravený formát údaja IČDPH tak, aby bolo možné zapisovať písmená na všetkých pozíciách údaja.
 • SV DPH - automatická aktualizácia z COD
  Ak sa v číselníku obchodných partnerov zmení (opraví) názov organizácie alebo IČDPH, tak sa tieto údaje automaticky aktualizujú v EDD (evidencii daňových dokladv) aj pri vytváraní súhrnného výkazu. SV je potom už vytvorený podľa aktualizovaných údajov.
 • Upomienky - celkový súčet
  V zostave "Upomienky" v celkovej rekapitulácii je nový stĺpec: prepočet upomínanej hodnoty na domácu menu (EUR) a prbudol celkový súčet týchto prepočítaných hodnôt.
 • Inventarizácie - rozdelenie PaZ
  Zostava "Invetarizácia PaZ" bola rozdelená na dve samostatné zostavy: "Invetnarizácia pohľadávok" a "Inventarizácia záväzkov". Spôsob obsluhy programu je v oboc prípadoch rovnaký, ale výpočet zostatku je samozrejme iný. Rozdelením pribudla aj nová voľba vo vlastných číselníkoch - reportoch: pribudla voľba "Inventarizácia záväzkov", v ktorej je možné editovať alebo si vyrobiť vlastný formulár pre tlač inventarizácií záväzkov.
 • Rozšírenie LOG súboru
  V prípade výskytu neočakávanej chyby program zapisuje do protokolu mesačného spracovania viac technických informácií, ktoré môžu pomocť pri dodatočnom zisťovaní príčin problému. Táto informácia sa zobrazuje aj v operatíve protokolu spracovania.
 • Reaktualizácia SDK - tech.úprava
  V procese reaktualizácie SDk bola vykonaná technická úprava, ktorá by mala odstrániť možné kolízie s prácou v iných podsystémoch alebo funkciách, ktoré na svoju činnosť potrebujú pracovať s údajmi UOS (účtovnej osnovy / rozvrhu).
 • Import dát EPS-EURO a zaúčtovanie
  V procese importu dát EPS-EURO je možné pred vlastným zaúčtovaním dáta upraviť: zmeniť účty, zmeniť obraty na MD a DAL, zmeniť strediská, .... . Tak sa mohlo stať, že pri takýchto úpravách sa omylom vytvorili dáta formálne nepsrávne (napr. s nevyrovnanými obratmi). Program takúto dávku dovolil zaúčtovať a následne nastal problém. Preto je do tlačidla "Zaúčtovanie" dodaná formálna kontrola na vyrovnanosť obratov, správnosť účtu a správnosť HS ešte pred spustením účtovania.

V-1.147 - 01.09.2010

 • On-line update
  Do programu je zaradená možnosť on-line update. Táto nová funkcia umožní priamo z programu preveriť, či je nainštalovaná najnovšia verzia programu alebo či je na www.compeko.sk k dispozícii novšia verzia, a navyše umožní spustiť inštaláciu priamo z prostredia programu bez nutnosti vyhľadávať inštalačný program na webe. On-line update je možné spustiť troma rôznymi spôsobmi: 1. manuálne z voľby "Servis / Nástroje / On-line update" 2. kliknutím na "On-line update progamu" na pracovnej ploche programu 3. automaticky pri spúšťaní programu na základe natavenia parametra "AUTOUPDATE" - ten umožňuje vykonať kontrolu aktuálnosti verzie programu pri každom štarte, raz za deň, raz za týždeň alebo raz mesačne.

V-1.146 - 25.08.2010

 • DPH: drobné úpravy v priznaní - XML
  Pri vytváraní XML pre elektronické podanie priznania k DPH bola upravená metóda korekcie (pokazenia) daňového priznania pre účely podania pri použití ZEP - pre úspešné podanie je potrebné upraviť základy DPH v riadkoch 1,3,5 a 7.

V-1.145 - 21.08.2010

 • Import dár EPS - kuk do salda
  V importe dát EPS EURO, v časti úpravy pripraveného účtovného súboru je možnosť prezretia údajov saldokonta. Údaje saldokonta sú zotriedené podľa účtu, bankového účtu a čísla faktúry. K dispozícii je hľadanie záznamova podľa rôznych údajov (účet, názov, obraty, ...). Pota sa žiadne údaje neprenášajú späť do pripraveného dokladu.
 • Kurzové rozdiely z jednoriad.záznamov
  Štandardne sa kurzové rozdiely počítajú k dokladom (faktúram), ktoré majú v saldokonte aspoň dva záznamy. V špeciálnych prípadoch sa požaduje výpočet KR aj v prípade, že záznam v SDK má iba jeden záznam (spravidla účtovanie na strane MD aj DAL tak, že hodnoty v cudzej mene sú rovnaké). Pri výpočte kurzových rozdielov z uzatvorených položiek je nové zaškrtávacie políčko, ktorým je možné určiť, že požadujeme výpočet kurzových rozdielov aj k takýmto "jednoriadkovým" záznamom v SDK (v danom riadku musí byť uvedený kód zahraničnej meny a hodnoty MD a DAL v zahraničnej mene musia byť rovnaké).
 • Kurzové rozdiely - nulové doklady
  Pri výpočte kurzových rozdielov zo saldokonta sa pre informáciu vypisujú aj doklady, ktoré majú nulové obraty. Tento výpis bol rozšírený o názov organizácie a text príslušnej účtovnej operácie.
 • Halierové vyrovnanie - KZM
  Pri generovaní dokladov halierového vyrovnania s účtami, pri ktorých sa má účtovať aj v cudzej mene, je obrat v cudzej mene vždy 0 (nula), ale kód zahraničnej meny s prevezme z prvého (najstaršieho) záznamu k danej faktúre. Doteraz bol tento kód neuvedený (prázdny = obsahoval medzery).
 • RIS pre TABA - IČO
  Pri vytváraní súboru pre systém RIS Tatrabanky sa IČO prevezme z čísleníka obchodných partnerov z údaja "IČO v externom formáte" (EIČO), ak je tento údaj zapísaný. Vtedy sa prevezme tak, ako je zapísané. Ak tento údaj nie je vyplnený, tak sa IČO prevezme z údaja "IČO" a v prípade, že má menej číslic ako 8, bude zľava doplnené nulami do celkového rozsahu 8 číslic.

V-1.144 - 06.07.2010

 • DPH: drobné úpravy
  V spracovaní DPH boli vykonané niektoré drobné úpravy: - pri vytváraní dodatočného DP sa správne predplnia (ponúknu) hodnoty riadkov 36 a 37 - pri výpočte priznania s ročným vysporiadaním koeficientu je rozšírený protokol výpočtu ročného koeficientu, správne sa spracujú údaje ADP starších období a program dá možnosť zápisu nového koeficientu do parametrov - pri vytváraní XML súboru pre elektronické podanie DP cez portál DRSR je možnosť automaticky upraviť XML súbor tak, aby vyhovoval (chybným) kontrolám pre akceptovanie XML súboru. Táto voľba umožní prepočítať celkovú hodnotu základov dane v riadkoch 01,03,05 a 07 z celkovej hodnoty príslušných daní. Takto upravený (i keď nesprávny) súbor XML je potom v procedúre podania priznania k DPH akceptovaný. Informácia o úprave základov je v protokole k zostaveniu daňového priznania. - v protokole o zostavení priznania je aj informácia o vytvorení XML súboru (je uvedené úplné meno súboru vrátane úplnej cesty k nemu).
 • Užívateľská kontrola dát
  V programe je vytvorená možnosť zadať v parametroch meno užívateľského programu, ktorý sa má použiť na individuálnu formálnu kontrolu správnosti dát, ktoré sú určené na zaúčtovanie. Ak je parameter vyplnený a progrma existuje, tak sa spustí v proces prípravy účtovania dávok, účtovania automatických prevodov a účtovania importov.
 • Účtovné výkazy
  V programe pre výpočet a tlač účtovných výkazov bola rozšírená interná štruktúra pre spracovanie filtra stredísk, čo umožní do definície výkazu zapísať väčší počet stredísk pre výber údajov pre jednotlivé bunky výkazu.

V-1.143 - 03.06.2010

 • RIS pre TABA
  Pri vytváraní súboru RIS pre TATRABANKU sa mohlo stať, že označenie domácej meny (a tým aj súboru) bolo SKK. Program bol upravený tak, aby domáca mena vždy bola označená ako EUR a rovnako aj súbor s tuzemskými pohľadávkami.

V-1.142 - 29.04.2010

 • Vypárované položky SDK
  V programe pre mesačnú uzávierku neboli správne testy pre identifikovanie vypárovaných položiek saldokonta, ktorých dôsledkom mohlo byť, že niektoré vypárované položky v saldokonte sa počas uzávierky nepreniesli do archívneho saldokonta. Problém bol nájdený a odstránený. Navyše je vo voľbe "Servis / Nástroje" nová voľba "Presun SDK -> SDA", ktorou sa dajú "manuálne" preniesť vypárované záznamy SDK do SDA (program prenesie iba tie, ktoré sú vypárované k poslednému uzatvorenému obdobiu).

V-1.141 - 26.04.2010

 • Tlač konta "cez" rok 2010
  V tlači zostavy "Konto účtu" boli pri výbere období "cez rok 2010" (napr 200901-201003) doklady chybne zotriedené. Problém bol identifikovaný a odstráneny.

V-1.140 - 20.04.2010

 • Tlač SV z archívu
  Pri tlači SV (Súhrnného výkazu z archívu) sa vyskytla chyba. Problém bol identifikovaný a odstránený.

V-1.139 - 14.04.2010

 • XML pre SV a priznanie DPH
  Od 25.2.2010, kedy bol vyriešený spôsob prenosu diakritických znakov v XML súboroch pre daňové priznanie DPH a súhrnný výkaz DPH, došlo k viacerým zmenám vo funkčnosti (nefukčnosti) portálu DRSR, ktorých dôsledkom bolo chybné preberanie diakritických znakov a neprevzatie údajov prílohy k SV. Dňa 14.4.2010 boli v programe vykonané úpravy, ktoré realizujú také vytvorenie XML pre priznanie DPH a SV DPH, ktoré je daný deň spracované na portáli DRSR správne. Ani tentokrát však nie je možné predpovedať, ako v ďalších dňoch portál drsr tieto dáta spracuje.

V-1.138 - 02.04.2010

 • Heslá a prístup do podsystémov
  V okne pre zápis údajov hesiel je nové pole "Maska podsystémov". Do tejto masky je možné zadať názvy podsystémov, do ktorých je pre dané heslo vstup povolený alebo zakázaný. Ak je toto pole prázdne, tak je vstup povolený do všetkých podsystémov. Príklady: UCT = vstup je povolený iba do podsystému UCT UCT,FIN = vstup je povolený iba do podsystémov UCT a FIN -MZD = vstup do podsystému MZD je zakázaný, do ostatných podsystémov je povolený -MZD,FIN = vstup je povolený iba do podsystému FIN (zákaz vstupu do MZD je nadbytočný)

V-1.137 - 17.03.2010

 • Prepísanie FDF súborov k výkazom
  Ak sa k výkazov vytvárajú aj súbory pre opakovanú priamu tlač (súbory PDF/FDF) a súbory pre dané obdobie už existujú, program sa spýta, či môže existujúce súbory prepísať práve vytvorenými súbormi. V prípade, že sa výkaz vytvoril omylom, je takto možné uchovať odložené správne hodnoty výkazu.
 • Technické kolízie v spracovat.inštal.
  V spracovateľských inštaláciách dochádza z času na čas ku technickým kolíziám pri prístupe k spoločným definičným súborom. Problém sa prejavil ako chyba 1705 prípadne oznam, že súbor nie je možné otvoriť, alebo podobný. V programe boli vykonané úpravy, ktoré by mali znížiť výskyt týchto kolízií na minimum.

V-1.136 - 25.02.2010

 • XML pre SV a priznanie DPH
  K 25.2.2010 bol vyriešený spôsob prenosu diakritických znakov v XML súboroch pre daňové priznanie DPH a súhrnný výkaz DPH. Vo väzbe na aktuálny stav portálu DRSR tento prenos fungoval, avšak vzhľadom na permanentné zmeny na portáli DRSR môu opäť nastať v zobrazovaní diakritiky problémy. Pri ich výskyte sa budú operatívne riešiť.
 • Počiatočné stavy kalkulácií
  Pri zápise počiatočných stavov kalkulácií je upravená funkcia zrušenia záznamov: po zrušení jednotlivého záznamu alebo "celej" kalkulačnej jednice sa kurzor nastaví na prvý záznam nasledujúcej zákazky. Pri oprave dovolí zapísať aj takú kombináciu CKJ+CTP+HS, ktorá už existuje. Po ukončení aktualizácie PS KAL program spočíta cekové obraty za rovnako identifikované časti zákaziek.

V-1.135 - 16.02.2010

 • DPH - nový kód: PHM a úprava OSS, OSM
  Do číselníka DPH bol zaradený nový kód "PHM" - práce na hnuteľnom majetku. Z podľadu priznania a SV je identický s kódom OSS (bez dane a zahrnie sa do súhrnného výkazu), ale umožní vybrať tieto služby z evidencie daňových dokladov (t.j. je umožnené vytlačiť zostavu daňových dokladov, ktoré predstavujú práce na hnuteľnom majetku). V číselníku DPH bola realizovaná úprava v definícii kódov OSS a OSM tak, že tieto kódy sa mjú zarátavať do čitateľa aj menovateľa pre výpočet koeficientu. Toto nastavenie sa uplatní až pri vyhotovovaní daňového priznania za december 2010.
 • XML pre SV a priznanie DPH
  Pri riadnom vytvorení priznania k DPH a súhrnného výkazu sa automaticky vytvorí aj XML súbor určený na priame naplnenie elektronického priznania DPH resp. Súhrnného výkazu na portáli Daňového riaditeľstva SR. Súbor sa vytvorí do adresára, ktorý je určený novým parametrom: "Cesta exportov dát XML pre DÚ". Štandardne sa pri inštalácii vytvorí ako \FENIX\UCT\XMLDUxxx, kde xxx je licenčné číslo používateľa programu. Vytvorený XML súbor sa potom použije takto: (príklad je pre súhrnný výkaz) - Prihlásime sa do portálu DRSR (www.drsr.sk) - nájdeme elektronický formulár súhrnného výkazu - tlačidlom "Prehľadávať" nájdeme vytvorený XML súbor - tlačidlom "Vloženie údajov do súboru" vložíme dáta súhrnného výkazu do elektronického tlačiva Potom postupujeme podľa pokynov DRSR k elektronickému podaniu SV (napr. dokument podpíšeme aodošleme). V súčasnosti nie je doriešený stabilný prenos dát s použitými diakritickými znakmi (dĺžne a mäkčene), a preto sa dočasne XML súbor pre súhrnný výkaz generuje bez diakritiky (v názve organizácie,mene ulice a mene oprávnenej osoby).
 • ===== Rok 2010 =====
  Táto verzia vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2010.

V-1.134 - 30.01.2010

 • Oprava základu dane
  Do programu bola zaradená nová zostava "Oprava základu dane", ktorá je určená na výpočet niektorých položiek upravujúcich účtovný výsledok na základ dane. Ide o určenie nezaplatených vybraných nákladov a výnosov a o určenie dodatočne zaplatených vybraných nákladov a výnosov, ktoré je potom možné použiť ako hodnoty zvyšujúce alebo znižujúce základ dane. Program testuje náklady a výnosy, ktoré sú určené v kódovacej tabuľke pre riadenie výpočtu opravy základu dane.

V-1.133 - 22.01.2010

 • DPH - vysp roč. koef a daň z 2008
  Pri vysporiadavaní ročného koeficientu DPH program zahrnul dane z dokladov roku 2008 do výpočtu v SKK bez prepočtu na EURO, čo mohlo spôsobiť miernu chybu vo výpočte korekcie použitia koeficientu. Úprava v programe zabezpečuje správny výpočet aj pre doklady, ktoré majú dátum dodania pred 1.1.2009 a boli použité pre DPH v roku 2009.
 • DPH - obdobie pre SV podla MP DRSR
  Zosúladenie určenia obdobia pre podávanie súhrnného výkazu s metodickým pokynom Daňového riaditeľstva SR k podávaniu SV zo dňa 22.1.2010. Týmto metodickým pokynom sa upresňuje posudzovanie splnenia podmienky, ktorá umožňuje podávať SV štvrťročne.

V-1.132 - 04.01.2010

 • Inštalácia - doplnenie kódov a účtov DPH
  V inštalačnom programe vo voľbách pre aktualizáciu UOS je nová voľba "Pridať iba účty DPH". Ak počas inštalácie zvolíme pre číselník DPH voľbu "Pridať iba nové kódy", tak sa súčasne do UOS pridajú aj účty, ktoré tieto nové kódy používajú.

V-1.131 - 21.12.2009

 • Úpravy pre DPH od 1.1.2010
  Do programu bol doplnený formulár pre potvrdenie o podaní priznania k DPH platný pre obdobia po 1.1.2010 a formulár súhrnného výkazu platného pre obdobia po 1.1.2010. (Formulár bude zverejnený asi 22.12.2009).
 • EPS - ABO ČSOB
  Do rozpoznávaných formátov pre prijímané elektronické výpisy z banky je pridaný nový formát ABO pre ČSOB. Nachádza sa v skupine formátov "EPS-EURO", ktoré sú bankami upravené na podmienky po prechode na menu EURO.

V-1.130 - 15.12.2009

 • Úpravy pre DPH od 1.1.2010
  Do programu bol doplnený formulár pre priznanie k DPH platný pre obdobia po 1.1.2010. (Formulár bol zverejnený 15.12.2009).
 • Zložené účt. zápisy - ponuka obratu
  Pri zápise zložených účtovných zápisov program pri novom zázname ponúka rozdiel obratov predchádzajúcich záznamov ako nový obrat MD alebo DAL (podľa znamienka rozdielu). Túto štandardnú funkciu môžeme v prípade potreby potlačiť vhodným nastavením nového prametra dokladu "Ponúkať obrat MD alebo DAL". Štandardne je hodnota tohoto parametra "A" (zafajknuté).
 • Kontrola CTP a CKJ pri importe dávok
  Do programu je zaradený nový parameter KCKJIMP = Kontrolovať CKJ pri importe. Ak má tento parameter hodnotu "A", tak sa pri importe dávok pred vlastným zaúčtovaním bude kontrolovať aj správnosť použitých čísel typových položiek kalkulácií (CTP) a čisel kalkulačných jednic (zákaziek) voči aktuálnemu číselníku CTP resp. CKJ. Pri inej hodnote parametra sa kontrola použitých CTP a CKJ nevykonáva.
 • Inventarizácie PaZ - výber tlačiarne
  Všetky zostavy v skupine zostáv "Inventarizácia PaZ" boli upravené tak, že pri tlači reagujú na nastavenie parametrov "Výber tlačiarne" a "Potvrdiť pred tlačou". Ak má ľubovoľný z týchto parametrov hodnotu "A", tak pri tlači je možné vybrať tlačiareň, na ktorej fyzická tlač prebehne.
 • Úpravy pre DPH od 1.1.2010
  DO programu boli zrealizované základné úpravy pre podporu novely zákona o DPH platnej od 1.1.2010 v rozsahu zverejnených informácií k 3.12.2009. Zmeny sú nasledovné: - doplnené sú nové kódy DPH: - PRS=Daňová povinnosť pri prijatí služby (§69/3) - OSS=dodanie služby v zahraničí, ktorá sa má uviesť v súhrnnom výkaze - OSM=dodanie služby v zahraničí, ktorá sa nemá uviesť v súhrnnom výkaze - u všetkých kódov, ktoré šli do riadkov výkazu 11-36 boli zmenené čísla riadkov podľa nového (očakávaného) výkazu - vo výpočte priznania DPH je vykonaná úprava pre výpočet nového daňového priznania - upravené je zostavenie súhrnného výkazu - pribudla nová zostava "Súhrnný výkaz-test obdobia", ktorá slúži na určenie, či je daňovník povinný podať SV mesačne alebo štvrťročne.

V-1.129 - 26.11.2009

 • Halierové vyrovnanie-označenie dávky
  Pri generovaní halierového vyrovnania sa do označenia dávky ponúkne text z prvého vygenerovaného záznamu doplnený o akutálne účtovné obdobie. Doteraz sa ponúkal fixný text "Halierové vyrovnanie" s aktuálnym účtovným obdobím.

V-1.128 - 19.11.2009

 • Zostavy z SDK: nové pole OBD
  V zostavách z SDK/SDA, v tkorých je možné voliť si štruktúru riadku výberom polí, je možné vybrať aj pole "OBD" = obdobie dokladu.
 • Doplnenie chýbajúcich duplicít v SDA
  V archívnom saldokonte sa môžu vyskytnúť záznamy, ktoré sú zhodné vo všetkých významných poliach (duplicity). Takéto záznamy môžu byť v priebehu mesačnej uzávierky vylúčené ako neželané duplicity. Dlsedkom potom je, že faktúra v archíve (kde sú iba vysporiadané položky) sa stane nevysporiadaná. Nová operácia v servise (Doplnenie duplicít do SDA) sa pokúsi dohľadať v originálnych dátach chýbajúce duplicity a tieto doplní do SDA tak, že v nich upraví text operácie takým spôsobom, že nebudú považované za duplicitné. Pred touto operáciou je vhodné spustiť operáciu "Dorovnanie SDA".
 • Dorovnanie SDA po prechode na EURO.
  Po prechode na EURO sa mohlo stať, že záznamy v SDA, ktoré sú vždy vyrovnané, mohli zostať nevyrovnané o niekoľko centov z dôvodu zaokrúhľovacej chyby pri viacerých záznamoch k tej istej faktúre. Na korekciu týchto chýb je v nástrojoch nová servisná operácia "Dorovnanie SDA po prechode na EURO".
 • Export údajov pre RUZ rozšírený o SUD
  Export údajov pre RUZ (Ročnú Účtovnú Závierku - produkt fy. BlueSoft) je rozšírený o možnosť exportu prvotných účtovných údajov za vybrané obdobia.

V-1.127 - 03.11.2009

 • Organizácia v likvidácii - uzávierky
  Ak je organizácia v likvidácii, tak sa ročné uzávierky nevykonávajú a vo všetkých obdobiach (vrátane ultima) sa vykonáva mesačná uzávierka. V niektorých prípadoch mohlo dôsť k tomu, že mesačná uzávierka v ultime sa nevykonala. Problém bol identifikovaný a odstránený.

V-1.126 - 29.10.2009

 • EPS - MULTICASH ČSOB
  Do rozpoznávaných formátov pre prijímené elektronické výpisy z banky je pridaný nový formát MULTICASH pre ČSOB. Nachádza sa v skupine formátov "EPS-EURO", ktoré sú bankami upravené na podmienky po prechode na menu EURO.
 • Inštalácia
  Ak je počas inštalácie potreba prevziať alebo aktualizovať inštalačné kľúče zo súboru, program má novú možnosť priameho stiahnutia súboru aktuálnych inštalačných kľúčov z webu (zo stránky www.compeko.sk). Podmienkou je, že počítač, z ktorého sa inštalácia vykonáva, má aktívne pripojenie na web.
 • Účtovné výkazy-údaje zo starších období
  Ak sa vytvára výkaz za obdobia po prechode na EURO a požadujú sa do výkazu aj údaje z období pred prechodom na EURO (napr výsledovka), tak sa údaje v SKK automaticky prerátajú na EURO. Doteraz boli uvedené v SKK.
 • Parametre pre tlač protokolu zaúčtovania
  Program si pre každého pracovníka, ktorý má oprávnenie účtovať dávky, zapamätá nastavenie parametroc pre tlač protokolu zaúčtovania a tieto parametre ponúkne pri ďalšom spustení účtovania.

V-1.125 - 18.10.2009

 • Zostavy z SDK aj SDA
  Ak sa tlačila niektorá zo zostáv zo sladokonta s tým, že sa požadovali dáta z SDK aj SDA súčasne, tak v prípade, že tá istá faktúra sa nachádza aj SDK aj v SDA, mohlo dôjsť k chybnému spočítaniu zostatku faktúry. Problém je odstránený.

V-1.124 - 11.10.2009

 • Inštalácia sprac verzií
  Pri inštalácii viacero nových licencií v neexpresnom režime mohlo prísť ku chybe "Alias sa už používa". Problém bol identifikovaný a odstránený.
 • Tabelárna zostava dokladov
  Do programu je zaradená úplne nová zostava "Tabelárna zostava dokladov". Táto zostava dáva možnosť vytlačiť (alebo exportovať) súpis dokladov s obratmi na vybraných účtoch alebo skupinách účtov. Pre výber dokladov je možné zadať rôzne podmienky: dátum, použité alebo zakázané účty, .... Pre každý sĺpec zostavy (max.10) je možné zvoliť ľubovoľnú skupnu účtov.
 • KVV: SUD <--> EDD
  Pri kontrole vnútorných väzieb SUD --> EDD je zabudovaný nový typ kontroly: kontrola celkových súčtov za zadané účtovné obdobie (obdobia) podľa typov DPH (N,D,R,P,V,O) i s uvedením rozdielu (ak vznikol). Kontrola funguje správne aj za minulé obdobia, ale pre určenie typu dane z účtovných dokladov používa aktuálnu tabuľku účtovania DPH. Typ dane z EDD preberá taký, aký tam je zapísaný.
 • Operatíva EDD - výber období ...
  V operatíve EDD je zablokované upozorňovanie na to, že zadané obdobie je mimo intervalu +- 13 mesiacov a teda je možné zadávať ľubovoľný interval období. V súčtovej tabuľke bol upravený formát zobrazovania čísel na lepšei čitateľnú formu.

V-1.123 - 29.09.2009

 • Inštalácia - nové možnosti
  Pri inštalácii v neexpresnom režime je možné zvoliť počas inštalácie typ nastavenia ciest (relatíne, absolútne, ...). Pri prvej inštalácii, ak je v neexpresnom režime, je možné hromadne nastaviť niektoré atribúty účtov účtovej osnovy (dá sa zvoliť, ako sa majú tvoriť analytické účty, či sa má účtovať na strediská a v ktorých účtovných triedach a či sa majú používať kalkulácie a pri ktorých účtovných triedach - vrátane základného hromadného nastavenia typových položiek).
 • Rozvrhnutie réžií - debug mode
  V rozvrhnutí réžií je možné stlačením klávesu "D" počas výpočtu aktivovať kontrolný (debug) režim výpočtu rozvrhnutia. V tomto režime program vypisuje postupne údaje z jednotlivých krokov výpočtu. Novou vlastnosťou je, že ďalšie vypisovanie týchto medzivýsledkov je možné potlačiť, resp. prerušiť ďalší výpočet.
 • KVV - možnosť potlačiť výpisy
  Pri kontrolách vnútorných väzieb spustených manuálne (nie z uzávierky) je možné potlačiť výpisy na obrazovku. To je užitočné v prípade väčšieho počtu rozdielov, keby je jednoduchšie vyhodnotiť rozdiely z tlačového výstupu.
 • Nastavenie typov ciest v parametroch
  V súbore parametrov je nová možnosť vo voľbe "Iné", ktorá umžňuje nastaviť všetky cesty ako relatívne alebo absolútne a to vrátane alebo bez cesty pre vytváranie pracovných súborov. Táto cesta býva spravidla nasmerovaná na lokálny pracovný disk (napr. C:, D:, ...). Pojem "relatívna cesta" znamená, že daná cesta (adresár) neobsahuje meno disku a vytvorí sa teda na štandardnom (default) disku. Pojem "absolútna cesta" znamená, že daná cesta (adresár) obsahuje aj meno disku a vytvorí sa teda iba na presne určenom disku.

V-1.122 - 26.08.2009

 • Výkazy - nepoužité účty
  V definícii účtovných výkazov je nová možnosť pri tlači definície výkazu, ktorá umožní vytlačiť účty z HK zvoleného obdobia, ktoré nebudú zahrnuté do zostavenia výkazu. Podobne pri tlači výkazu je možné zvoliť požiadavku na tlač účtov HK, ktoré neboli použité pri zostavovaní výkazu.
 • Zostava SDK v SKK
  V zostave "Zostatky v SDK" je nová voľba (zaškrtávacie políčko) označená ako "SKK". Táto voľba je aktívna iba vtedy, ak už bol vykonaný prechod do EURO a požadujú sa údaje zo saldokonta za obdobia pred prechodom na EURO (teda najviac do obdobia 200812). Ak túto voľbu nezvolíme, zostava bude vyhotovená s hodnotami obratov v domácej mene v EUR. Ak túto voľbu zvolíme (políčko zaškrtneme), tak bude zostava vytvorená s pôvodnými hodnotami obratov v SKK. Mena, v ktorej je zostava vytvorená, je zobrazená v záhlaví zostavy (SKK alebo EUR).
 • Banka - parametre dokaldu aj pre CBU
  Prametre dokladu pri nahrávaní údajov banky je možné zadať tak, že daná sada parametrov môže byť platná pre konkrétny bankový účet. Teda je možné nastaviť iné správanie sa programu pre účet devízový, a iné pre účet v domácej mene (napr. iný spôsob prepočtu zahraničnej a domácej meny).

V-1.121 - 21.08.2009

 • Triedenie podľa obratov
  Pre zostavy "Obratová predvaha" a "Zostatky v saldokontách" je možné v poliach zostáv nastaviť pre položku "OBRATY" možnosť "Položka sa môže použiť pre triedenie", a následne použiť túto položku pre triedenie v uvedených zostavách. Triedenie potom prebieha podľa maxima z aboslútnych hodnôt obratov MD a DAL.
 • Dohľadanie v COD podľa čísla
  Pre dohľadávanie obchodného partnera podľa čísla je možné v parametroch zadať aj novú možnosť "N" - dohľadáva sa v skrátenom názve. Úprava umožní počas zápisu dokladov vyhľadávať organizáciu podľa čísla, ak skrátený názov začína číslom, ktoré je jedinečné.

V-1.120 - 11.08.2009

 • Úplná reaktualizácia SDK
  Pri úplnej reaktualizácii SDK sa v niektorých prípadoch mohlo stať, že k dokladom budúcich období nebolo správne do súboru SDK zapísané obdobie dokladu. Následne sa mohol pri KVV objaviť rozdiel obratov SDK a SUD prípadne SDK a HK. Problém je odstránený.

V-1.119 - 30.07.2009

 • Definície výkazov - výber podľa účtu
  V definíciách výkazov je možnosť výberu riadkov podľa účtu, ktorý je použitý v definícii ich obsahu.
 • Drobné úpravy v účtovných výkazoch
  V základnej definícii výkazu "Súvaha", ktorý je platný od roku 2009, boli vykonané niektoré drobné úpravy pre lepšiu vypovedaciu schopnosť výkazu, ak sa použije bez úprav (taký, ako je distribuovaný). Úpravy sa týkali nasmerovania jednotlivých analytických účtov účtu 221 do riadkov 057 a 118 a nasmerovania účtu 323 do riadku 091 miesto riadku 093.

V-1.118 - 22.07.2009

 • Zostava SNO je na dve des. miesta
  Zostava "Sladokonto nadmerných odpočtov" zo skupiny zostáv DPH je upravená tak, že všetky číselné hodnoty sda tlačia na dve desatinné miesta.
 • Nové účtovné výkazy pre rok 2009
  Do programu sú zaradené základné definície výkazov Výsledovka a Súvaha v štruktúre platnej pre rok 2009. Oba výkazy sú distribuované ako základné s prepojením na tlač výkazu vo forme stanovenej DRSR a tiež aj ako mesačná verzia bez tlače oficiálneho tvaru. Inštalačný program v neexpresnej inštalácii dáva pre každý výkaz viacero možností: prepísať existujúcu definíciu alebo prebrať výkaz, ktorý je nový, pridať výkaz s novým menom, daný výkaz pri inštalácii nepoužiť (nezaradí sa do naištalovanej verzie). Pre tlač oficiálnych tlačív je v programe nový parameter SKNACE, do ktorého treba vpísať štatistickú klasifikáciu ekonomických činností podľa vyhlášky 306/2007 Z.z. Ak sú do účtovného rozvrhu dodané nové vlastné systetické účty, je potrebné adekvátne upraviť definíciu niektorých riadkov výkazov. Rovnako treba upraviť definíciu podľa vlastného rozvrhu, ak pre určenie konkrétneho riadku výkazu sa používajú vlastné analytické účty v niektorých skupinách účtov. Prehľad priradenia účtov do riadkov výkazu sa získa v jednej z opisných zostáv definície účtovného výkazu.

V-1.117 - 06.07.2009

 • Kópie, obnova, indexovanie, oprava, ...
  Riadiaci súbor pre vytváranie záložných kópií, obnovu súborov zo záložných kópií a tvorbu indexov je presmerovaný z programového adresára do adresára pre tvorbu pracovných súborov. Pôvodné meno súboru BACKUP.dbf je rozšírené o identifikáciu užívateľa na BACKUP[pwid].dbf, kde pwid je identifikácia užívateľa.
 • Zostavy DPH
  Pri zostavovaní priznania k DPH aj pri tlači súpisu daňových záznamov program upozorní na skutočnosť, že boli použité doklady, pri ktorých dátum dodania je pred 1.1.2009 (daň z týchto dokladov je prepočítaná konverzným kurzom). V zostave "Súpis daňových záznamov" je na konci nová záverečná rekapitulácia: celkové súčty za triedy daní (nákup, dovoz, prijatie, predaj, vývoz, odoslanie) a celkové súčty za daň na vstupe a výstupe.

V-1.116 - 22.06.2009

 • Preúčtovanie záznamov v EUR - cd, text
  Pri vytváraní dokladov vo voľbe "Preúčtovanie záznamov v EUR" sa do účtovného záznamu pre "nový účet" použije text účtovnej operácie zo saldokonta. Pri zadávaní údajov pre účtovanie je možné zvoliť, či dátum dokladu bude aktuálny alebo pôvodný a tiež či číslo dokladu má byť pevne zadané, alebo či sa má prebrať z pôvodného dokladu.

V-1.115 - 09.06.2009

 • Poistenie pohľadávok
  V skupine zostáv pohľadávok a záväzkov je nová zostava, ktorou je možné vytvoriť podklad potrebný pre poistenie pohľadávok. Ak sa zvolí export do excelu, tak vytvorený súbor obsahuje minimálne povinné stĺpce. Pre účely poistenia sa vytvárajú dve zostavy: "Pomocná" a "Hlavná".
 • Operatíva nezaúčt. importov
  V operatívne nezaúčtovaných importov je možné zadať požiadavku na zrušenie niektorých súborov. V niektorých prípadoch potom program označené súbory zrušil, ale mohol vypísať chybovú správu typu "Chybná funkcia - chýba )"
 • Banka - par.dokladu - saldokonto
  Pri zápise bankových údajov je možný predvoelný "odskok" do saldokonta, resp tento odskok je možný stlačením tlačidla "Saldokonto" = prevzatie údajov zo zaldokonta. Ak sa tejto funkcii podarí na základe platobných údajov pohľadať jednoznačne vyhovujúci záznam v saldokonte, tak údaje SDK sa nezobrazia, iba sa do dokladu prevezmú údaje potrebné pre správne zaúčtovanie. Nový parameter dokladu "Zobraziť údaje SDK vždy" umožní zvoliť taký režim práce, kedy sa údaje saldokonta zobrazia vždy bez ohľadu na výsledok automatického dohľadania zodpovedajúceho dokladu. Ďalšie parametre umožnia určiť, kam sa má vrátiť kurzor po uzatvorení okna saldokonta. Štandardne sa program po uzatvorení okna SDK nastaví na údaj "Text".

V-1.114 - 14.05.2009

 • Tabuľka PaZ po lehote - výber dát
  V zostavách "PaZ po lehote" a "Tabuľka PaZ po lehote" je možný výber obhodného partnera aj podľa názvu.
 • Autom.aktualizácia kurzového lístka
  V program ej nová možnosť automatickej aktualizácie kurzového lístka pri štarte programu. Režim aktualizácie sa nastavuje novým parametrom AACZM. Štandardné nastavenie tohoto parametra z inštalácie je na hodnotu "P" = aktualizácia prebehne pri prvom štarte v daný deň.
 • Export kurzov pre SAP - typ kurzu
  Pri exporte kurzov cudzích mien pre SAP je možné zvoliť typ exportovaného kurzu: Priamy alebo Nepriamy. Vysvetlenie príslušných pojmov je priamo na obrazovke exportu. Dôvodom je, že niektoré súčasti SAP vyžadujú iba jeden typ kurzu.
 • Banka-zobrazenie saldokonta
  Pri zápise bankových údajov je možný predvoelný "odskok" do saldokonta, resp tento odskok je možný stlačením tlačidla "Saldokonto" = prevzatie údajov zo zaldokonta. Ak sa tejto funkcii podarí na základe platobných údajov pohľadať jednoznačne vyhovujúci záznam v saldokonte, tak údaje SDK sa nezobrazia, iba sa do dokladu prevezmú údaje potrebné pre správne zaúčtovanie. Nová funkcionalita tohto tlačidla umožní prezretie údajov saldokonta aj v prípade, že program nájde v SDK vyhovujúci záznam. Dosiahne sa to kliknutím pravým tlačidlom myši.
 • Banka-dohľadanie kurzu
  Vzhľadom na veľa chýb pri napĺňaní kurzového lístka aj komerčnými kurzami bánk bola zmená postupnosť dohľadávania kurzu pre zápis bankových dokladov. Kurz sa dohľadáva v tomto poradí: 1. nájde sa kurz príslušnej banky platný v deň bankovej operácie 2. ak sa taký nenájde, hľadá sa kurz NBS platný v predchádzajúci deň 3. ak sa taký nenájde, hľadá sa kurz NBS platný v niektorý starší deň 4. ak sa taký nenájde, hľadá sa kurz príslušnej banky platný v ľubovoľný starší deň Ak sa ani taký nenájde, program ohlási chybu a je potrebné kurz si vybrať alebo zadať manuálne.
 • Zostatky v SDK - export do EXCELu a DBF
  Ak sa zo zostavy "Zostatky v saldokontách" požaduje export do EXCELu alebo DBF, je možné zadať požiadavku, aby as súčet za faktúru uvádzal iba v prvom zázname faktúry (inak sa štandardne uvádza vo všetkých záznamoch faktúry). Požiadavka sa nastaví na karte "Filter B".

V-1.113 - 29.04.2009

 • Zlozené účt.zápisy - import dát
  Pri importe dát do zložených účtovných zápisov je možné zadať požadovanú činnosť s importovaným súborom po vykoanní úspešného importu. Možnosti sú: 1. ponechať súbor bezo zmeny 2. premenovať príponu súboru (iba ak je zhodná s aktuálnym účtovným obodobím) 3. premiestniť súbor do archívu (do podadresára ARCH v adresári, kde sa súbor nachádza) 4. vymazať súbor
 • Kompenzácie - súčet za ľubovoľnú menu
  V zápise kompenzačných dokladov je možné v súčtovej oblasti priamo zapísať cudziu menu, za ktorú chceme zobraziť súčet kompenzovaných položiek. Táto mena sa automaticky nastaví podľa meny zadanej v hlavičke kompenzačného dokladu.
 • Súpis daňových záznamov - ulož/vyber
  V zostave daňových záznamov (DPH) nefungovala dvojica tlačidiel Ulož/Vyber. Problém je odstránený.
 • Súhrnný výkaz DPH - zaokrúhlenie
  V niektorých prípadoch mohlo dôjsť pri zostavovaní súhrnného výkazu k zaokrúhleniu niektorých riadkov výkazu iank, ako v súčasnosti stanovuje zákon. Program bol upravený tak, aby zaokrúhľovanie bolo realizované matematicky za každý riadok výkazu samostatne.
 • Obratové predvahy - triedenie podľa KZM
  V tlači obratových predváh nefungovalo triedenie a súčtovanie podľa KZM. Problém je odstránený.
 • Bankové doklady - použitie KTABO
  Pri zápise banových dokladov je zrealizovaná úprava, ktorá pri požiadavke na použitie KT ABO (v parametroch dokladu) zabezpečí, že sa program pokúsi použiť KT ABO po zapísaní VS, KS aj SS.

V-1.112 - 26.04.2009

 • Prevzatie archívnych KL ECB
  V číselníku zahraničných mien je možné prebrať priamo archívne kurzové lístky ECB za zvolené dátumy. Ak sa preberajú kurzy za dni staršie ako 90 dní, tak sa z lokality ECB preberie najprv kompletný súbor kurzov od 1.1.1999. Táto činnosť môže trvať v závislosti od kvality internetového pripojenia aj dlhšiu dobu.
 • Zápis ZUZ s DPH v ZM
  Pri zápise viac dokladov s DPH v zahraničnej mene program niekedy neumožnil zápis kódu zahraničnej meny. Problém bol odstránený.
 • Výkaz DPH platný od apríla 2009
  V programe je plná podpora na vytvorenie výkazu DPH za apríl 2009 a ďalšie obdobia. Pre riadnu tlač je použitý aktuálny elektronický vzor tlačiva vo formáte PDF. Ak pri výpočte daňového priznania vznikne nadmerný odpočet, program sa opýta, či sú splnené podmienky par.79.ods.2 na nárok na vrátenie NO do 30 dní. Túto skutočnosť potom vyznačí na daňovom priznaní. Program umožňuje počas vytvárania daňového priznania použiť do DP ktorúkoľvek nepoužitú daň na vstupe z predchádzajúcich období, čím sa realizuje ustanovenie par.51.ods.2 (odpočítanie dane v ľubovoľnom odobobí od jej vzniku až do konca kalendárneho roka).

V-1.111 - 07.04.2009

 • EDD / COD - účty s predčíslím
  Vo všetkcýh operáciách s EDD (Zápis a zaúčtovanie dokladov, priame opravy, tlače a reaktualizácia) bol zjednotený spôsob dohľadania názvu organizácie v prípade, že v COD je zaznamenaný daný bankový účet aj s predčíslím (Program sa najprv pokúsi nájsť záznam v COD vrátane predčíslia (aj nulového) a ak sa taký záznam nenájde, hľadá sa záznam iba na základe cbu+skb).
 • Prechod na EUR: SDK po strediskách
  V ročnej uzávierke v časti podpory prechodu na EURO je možnosť vykonať prechod s ignorovaním stredísk v saldokonte. Ak sa požaduje práca so saldokontami po strediskách a údaje v saldokonte nesúhlasia po strediskách presne s HK, tak pri prechode na EURO sa z týchto rozdielov budú rátať kurzové rozdiely. Ak pre účely rátania kurzových rozdielov nechceme saldokonto spracovať po strediskách, ale iba za celý účet, ponecháme štandardné nastavenie voľby "Ignorovať HS v SDK" (štandardne je táto voľba "zafajknutá").
 • Úplná reaktualizácia SDK
  Vo voľbe kópie je nová voľba "Reaktualizácia SDK - úplná". Táto voľba vykoná reaktualizáciu údajov saldokonta za aktuálne obdobie a všetky budúce obdobia (maximálne 36).
 • Bankové doklady - parametre dokladu
  V parametroch pre riadenie zápisu bankových dokladov je nová skupina parametrov, ktoré umožnia určiť, kedy sa má aktivovať okamžité párovanie v saldokonte. Samostatne je možné určiť, po ktorej položke sa má párovanie aktivovať pre kladné a pre záporné sumy. Počas zápisu položky je možné kedykoľvek manuálne aktivovať nastavenie predkontácie podľa KT ABO (kódovacej tabuľky bankových operácií) a tiež je možné si prezrieť obsah tejto tabuľky (pravý klik na tlačidle "ABO").
 • Drobnosti ...
  V programe boli opravené drobné "chybičky krásy" alebo vykonané drobné úpravy: - v zápise počiatočných stavov je možné zrušiť všetky vybrané (zobrazené) položky - údaj "bankový účet" v údajoch zahraničného platobného styku je rozšírený na 32 znakov - Pri účtovaní halierového vyrovnania program vždy generoval dd="HALV". Teraz je možné DD zadať.

V-1.110 - 22.03.2009

 • Prepojenie do programu RUZ
  V programe je realizovaná podpora prepojenia do programu RUZ - Ročná účtovná uzávierka. Program RUZ je určený na vytlačenie všetkých dokladov potrebných na ročnú úzávierku. Vychádza z údajov hlavnej knihy. Tieto je možné do programu RUZ naimportovať z dát, ktoré sa v programe WUCT vytvoria v novej voľbe Vstup dát / Integrujúce väzby / Export HK pre RUZ. Bližší popis funkcií programu RUZ je na stránke www.bluesoft.sk. Načítanie údajov vytvorených z WUCT COMPEKO je vo verzii RUZ 9.11.
 • Súpis dokladov DPH v graf.režime
  Pri tlači súpisu daňových dokladov v grafickom režime sa nezobrazoval podnadpis zostavy, ktorý obsahuje obsahové určenie danej skupiny daňových záznamov. Problém vo väzbe na štandardný tlačový report pre grafické výstupy bol odstránený.

V-1.109 - 16.03.2009

 • Operácie s kalkuláciami
  Niektoré operácie v programe boli viazané na vygenerované povolenie práce s kalkuláciami (napr kontrola správnosti CTP/CKJ pri importe a zaúčtovaní dát, nulovanie kumulatívov pri ročnej uzávierke, ...). Program bol upravený tak, že všetky operácia s kalkuláciami sa vykonávajú bez ohľadu na to, či v inštalačnom kľúči je alebo nie je vygenerovaná práca s kalkuláciami.

V-1.108 - 12.03.2009

 • DPH-súpis dokladov
  Ak sa v súpise daňových dokladov (k DPH) za obdobia po 1.1.2009 vyskytnú doklady s dátumom dodania (vzniku daňovej povinnosti), ktorá je pred 1.1.2009, tak údaje "základ dane" a "daň" budú vydelené konverzným kurzom 30.126 .
 • Kontrola dávky po importe do ZUZ
  Po vykonaní importu dávky do zložených účtovných zápisov môže nastať situácia, že dáta sú formálne chybné (v dávke sú už neplatné účty, nevyplnené strediská, nesprávne ČBÚ a pod). Doteraz sa takýto formálny nedostatok prejavil až v momente zaúčtovania. V zápise zložených účtovných zápisov je nová funkcia "Kontroly", ktorá umožní kedykoľvek vykonať zvolené formálne kontroly všetkých údajov v dávke.
 • Kontrola ČBÚ pri importe dávok
  V program ej nový parameter, ktorým je možné stanoviť, že pri importe dávok sa má kontrolovať aj ČBÚ voči číselníku COD. Štandardné nastavenie "N" zodpovedá doterajšiemu stavu (ČBÚ sa pri importe dávok nekontrolovalo).
 • DPH-Súhrnný výkaz
  V programe je plná podpora na vytvorenie súhrnného výkazu DPH za 1.Q 2009 a ďalšie obdobia. Pre riadnu tlač je použitý aktuálny elektronický vzor tlačiva vo formáte PDF. Hodnoty vo výkaze sú v súlade s usmernením DRSR zaokrúhlené aritmeticky na celé eurá.
 • DPH-potvrdenie o podaní DP
  Pri riadnom vytvorení priznania k DPH sa program opýta, či je potrebné vytlačiť aj potvrdenie o podaní daňového priznania. Ak odpovieme "Áno", tak sa vytlačí potvrdenie so všetkými údajmi prevzatými z daňového priznania. Údaje posledného potvrdenia z daného mesiaca (štvrťroka) sa ukladajú do súboru DPHrrmmP.FDF a je možné ich využiť na priamu opätovnú tlač potvrdenia napríklad vo voľbe Servis / Opakovaná tlač dokumentov PDF.
 • DP DPH - záporné sumy
  V novom výkaze DPH (ktorý je platný od januára 2009) sa inak vnútorne spracovávajú riadky so zápornými hodnotami. Program mohol na finálnom tlačive DPH chybne zobraziť niektoré tekéto riadky. Chyba je odstránená.

V-1.107 - 04.03.2009

 • Dodatočné DP k DPH za rok 2009
  Pri vytváraní dodatočného daňového priznania k DPH za rok 2009 program umožní pri ručnom zadávaní rozdielu zapísať sumy s dvoma desatinnými miestami.

V-1.106 - 01.03.2009

 • ===== Rok 2009 =====
  Táto verzia vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2009.
 • KZS z uzatvorených položiek po chybe
  AK neprebehlo prepočítanie zostatkov v SDK alebo ak neprebehlo celé korektne, mohli sa niektoré kurzové rozdiely z uzatvorených položiek vypočítať nepsrávne. V progame bola vykonaná úprava, ktorá zabezpčeí, že výpočet KR z uzatvorených položiek bude správny, aj keď predchádzajúci výpočet zostatkov v SDK neprebehol alebo neprebehol bez chyby.

V-1.105 - 06.02.2009

 • DPH v pokladničných dokladoch
  Pri výpočte DPH v pokladničných dokladoch bola DPH za 200901 zaokruhlovaná na 1 desatinné miesto. Chyba je odstránená.
 • Výkaz DPH platný od januára 2009
  V programe je plná podpora na vytvorenie výkazu DPH za január 2009 a ďalšie obdobia. Pre riadnu tlač je použitý aktuálny elektronický vzor tlačiva vo formáte PDF. Ak sa použije odpočítanie dane, ktorá bola zaúčtovaná v roku 2008 (v SKK), tak sa táto daň prepočíta konverzným kurzom s aritmetickým zaokrúhlením. Ak sa môže započítať nadmerný odpočet z obdobia 200812 (v SKK), tak sa preráta konverzným kurzom so zaokrúhlením nahor. Zostatok v saldokonte nadmerných odpočtov bude v tomto prípade prepočítaný na SKK. Hodnoty vo výkaze sú zobrazené na dve desatinné miesta a sú uvedené iba v EUR.

V-1.104 - 03.02.2009

 • Zápis dokladov a zmena kurzu
  Ak sa pri zápise dokladov povolila zmena kurzu, tak pri aktualizácii kurzu mohlo prísť k situácii, že sa pri prepočte výmenného kurzu na kurz nepoužila hodnota poctu jednotiek meny. Vypočítaný kurz tak mohol byť nesprávny 9i keď ho už program pre tento rok nepoužíva). Programy pre vstup dát boli upraven tak, aby pri aktualizácii kuru priamo z dokladu akceptovali aj počet jednotiek meny.

V-1.103 - 29.01.2009

 • Zostatky v SDK
  Program pre tlač zostavy "Zostatky v SDK" pri tlači zostavy "cez EURO" valúčil aj faktúry, ktoré boli vypárované v budúcom období (teda napr. 200901). Potom sa takéto faktúry do zostavy všetkých resp. vypárovaných faktúr nedostali. Chyba je odstránená.

V-1.102 - 25.01.2009

 • Úpravy EDD - výber dát
  V režime manuálnych úprav EDD je možné nastaviť výber dát podľa účtovného obdobia, daňového obdobia, kódu DPH a názvu organizácie.
 • EDD - partner s predčíslím v ČBÚ
  Ak sa účtovali doklady s DPH s obchodným partnerom, ktorý má číslo bankového účtu aj s predčíslim, tak sa do daňovej evidencie nemusel zapísať názov organizácie ani IČ DPH. Problém vo fáze zaúčtovania aj reaktualizácie EDD je odstránený. Proces reaktualizácie EDD navyše opraví takéto neúplné záznamy tak, že do nich doplní chýbajúci názov aj IČ DPH.
 • Zostavy kalkulácií - Ulož/Vyber
  V zostavách z kalkulácií (Kalkulačné listy a Tabuľky kalkulácií) bola upravená funkcionalita tlačidiel Ulož a Vyber tak, aby sa ukladali a vyberali všetky zadané dáta zostáv okrem období.
 • Pri zápise dokladov sa používa RVK
  Pri zápise dokladov sa na prepočet cudzej a domácej meny používa RVK (Referenčný výmenný kurz) vyhlásený ECB a platný v deň predchádzajúci dátumu účtovnej operácie. V prípade bankových dokladov sa použije kurz platný v deň bankovej operácie a ak je zapísaný, tak sa použije výmenný kurz nákup alebo predaj platný pre danú banku. Inak sa použije kurz ECB. Uvedená práca s RVK je v tejto verzii realizovaná v jednoduchých dokladoch, zložených dokladoch, dokladoch s DPH, pokladničných a bankových dokladoch.
 • Obsah zostatkov v SDK za rok 2009
  Program pre tlač zostavy "Zostatky v SDK" bol upravený tak, že pri tlači údajov SDK za rok 2009 pred vykonaním prechodu na EURO sa pre účely zostavy najprv zo saldokonta vylúčia uzatvorené položky k 31.12.2008 a až potom sa vykoná prepočet jednotlivých položiek na EURO.
 • Zmena štruktúry a údajov v CZM
  Číselník zahraničným mien je rozšírený o údaje referenčného výmenného kurzu, ktoré banky uvádzajú od 1.1.2009. Program na základe dátumu platnosti kurzu dovolí zapisovať hodnoty kurzu alebo výmenného kurzu.
 • Priame prevzatie KL ECB
  V číselníku cuzích mien vo voľbe "Iné" je nová možnosť pre priame prevzatie aktuálneho kurzového lístka z webovej lokality ECB (Európskej centárlnej banky). Po zvolení tejto voľby stačí zvoliť, či sa majú prevziať všetky kurzy alebo iba kurzy k evidovaným menám. Po stlačení tlačidla pre prevzatie kurzov sa program pokúsi priamo prostredníctvom internetu napojiť na webovú lokalitu ECB a automaticky prebrať súbor s aktuálnym kurzovým lístkom. Po úspešnom prebratí sa tento súbor automaticky spracuje a vytlačí sa protokol o prebratých kurzoch. Pre správnu funkciu je potrebné, aby počítač, z ktorého sa táto funkcia spúšťa, mal možsnosť priameho napojenia na internet.
 • Prevzatie kurzových lístkov ECB/NBS
  Pri preberaní kurzových lístkov ECB alebo NBS sa určí počet jednotiek meny tak, aby pri prepočte výmenného kurzu na kurz došlo k čo najmenším odchýlkam (teda napr. pre kurz USD sa počet jednotiek meny kurzu stanoví na 1000).

V-1.101 - 08.01.2009

 • Kurzový lístok NBS
  Súbor XML, ktorý obsahuje denné kurzy Eura vyhlasované ECB ale distribuovaný NBS, má inú štruktúru, ako súbor XML distribuovaný priamo ECB. Preto bol upravený import KL v číselníku zahraničných mien tak, aby akceptoval aj štrutkúru súboru XML z NBS. Rozdiel a správne určenie typu súboru vykoná program automaticky.