MZDY od júla 2018.

V legislatívne, ktorá upravuje spracovanie mzdovej agendy, došlo k mnohým zmenám. Ďalšie zmeny sú účinné od 1.7.2018. Týkajú sa najmä možnosti uplatnenia výnimky z platenia poistného na dôchodkové poistenie pre dôchodcov pracujúcich na dohody. Realizácia podpory pre tieto nové ustanovenia si vyžiadala tieto zmeny v programe MZDY:

  • Doplnenie nových kódov poistného vzťahu podľa inštrukcií Sociálnej Poisťovne
  • Úprava zadávania kmeňových údajov
  • Úprava procesu nastavenia zrážania do poistných fondov
  • Príprava RLFO na "doprihlásenie/doodhlásenie" iba dôchodkového poistenia
  • Zmena vo výpočte mzdy - uplatnenie výnimky
  • Úprava zostavenia MVP - červený výkaz
  • Úprava zostavenia VPP - zelený výkaz

Stručný popis obsahu legislatívnych zmien aj spôsobu realizácie v programe MZDY je v tomto materiáli.

Všetky potrebné úpravy sú už v programe zrealizované, avšak nová verzia bude na webe zverejnená tesne pred nasadením nových XML schém na portáli SP (nasadenie je naplánované zo strany SP dňa 26.6.2018 o 23:59:59).
Novú verziu programu je nutné reinštalovať najneskôr pred výpočtom miezd za júl 2018.
Ak je potrebné prihlásiť nových zamestnancov od 1.7.2018 alebo uplatniť výnimku pri trvajúcej dohode dôchodcu už k 1.7.2018, na splnenie tejto povinnosti bude potrebné použiť už novú XML schému RLFO. V takom prípade je potrebné novú verziu reinštalovať pred vytvorením RLFO na prihlásenie tohto nového zamestnanca (týka sa všetkých prihlášok, nie iba zvýhodnených dohôd dôchodcov).

Aktualizované 21.06.2018 06:19:23; 25.06.2018 09:14:22