DPH od januára 2020.

V zákone o DPH došlo v priebehu roka 2019 k rozsiahlym úpravám, z ktorých mnohé priamo vplývajú na zmeny v programoch FENIX. O mhoných z nich budeme podrobne informovať na ročnom školení v januári 2020. Na niektoré skutočnosti však upozorníme aj v tomto predbežnom materiáli:

Call-Off-Stock
Pod týmto označením sa s platnosťou od 1.1.2020 zavádza nový režim v obchodovaní s inými členskými štátmi. Za podmienok stanovených v §8a je možné premiestniť tovar do IČŠ s tým, že k zdaneniu dôjde až v momente, keď si budúci nadobúdateľ tovar prevezme. Pri premiestnení tovaru musí byť známy budúci odberateľ a doba zotrvania tovaru na sklade je maximálne 12 mesiacov.
Možnosť tohoto "oslobodenia" je okrem iného viazaná aj na uvedenie príslušných transankcií v daňových záznamoch a v súhrnnom výkaze.
Na splnenie tejto časti povinností boli do programu doplnené nové kódy DPH:
CSP - pre premiestnenie tovaru v režime call-off-stock
CSV - pre vrátenie tovaru
CSS - pre zmenu budúceho odberateľa (pôvodný odberateľ)
CSN - pre zmenu budúceho odberateľa (nový odberateľ)

Všetky tieto kódy sú s nulovou sadzbou dane a hodnota "základu dane" je iba informatívna hodnota príslušnej transakcie (všetky tieto transakcie sa v Súhrnnom výkaze vykazujú bez hodnôt).
Použitie:
Uvedené kódy DPH je možné použiť pri ľubovoľnom doklade, ktorý sa v súvislosti v realizáciou transakcie má účtovať (napr. prevodka medzi skladmi, faktúra za prepravu, faktúra za uskladnenie, ...).


Nové daňové tlačivá
V súvislosti so zavedením režimu call-off-stock sa zmenilo tlačivo daňového priznania a hlavne tlačivo súhrnného výkazu. Obe nové tlačivá sú už k dispozícii v aktuálnej verzii programu UCT/FENIX. Prvý krát sa použijú (automaticky) pri podávaní DPH a SV za január 2020 resp 1.štvrťrok 2020.


Pripomienka
Ak ste v priebehu roka 2019 uplatňovali odpočítanie DPH koeficientom, nezabudnite posledné daňové prizanie vytvoriť vo voľbe

 Výkaz DPH s ročným vysporiadaním koeficientu 
.


Aktualizované© 07.01.2020 01:44:33