KORONAVÍRUS

Vážení zákazníci,
v súvislosti so vznikom vážnej situácie spôsobenej šírením vírusu SARS-CoV-2, ktorý môže vyvolať ochorenie Covid-19 (CoronaVirusDisease) Vás chceme uistiť, že aj v aktuálnej situácii Vám budeme poskytovať naše služby minimálne v rovnakej kvalite a rozsahu, ako pred jej vznikom. Zdravie našich pracovníkov a našich klientov je pre nás veľmi dôležité, a preto jedinou činnosťou, ktorá bude obmedzená na minimálnu potrebnú úroveň, je riešenie Vašich požiadaviek spojené s osobnou návštevou. Tieto aktivity sú však obmedzované najmä opatreniami u Vás, našich klientov, ktoré majú tiež za cieľ čo najviac obmedziť osobný styk a tak minimalizovať možnosť šírenia koronavírusu.

Na tomto mieste Vám chceme prinášať aj akuálne informácie, ktoré súvisia s touto mimoriadnou situáciou a tiež s používaním našich produktov.


Náhrada mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru podľa §69 ods. (1) pís. b)

Aktualizované 04.03.2021

Súčasná ekonomická situácia prináša okrem iného aj roysiahlu prvotnú i druhotnú platobnú neschopnosť, ktorá v extrémnych prípadoch neumožní vyplatiť mzdy. Zamestnanec môže tento stav využiť na okamžité skončenie pracovného pomeru podľa ustanovenia §69 odsek (1) písmeno b) Zákonníka práce. Ak túto možosť využije, má nárok na náhradu mzdy v sume jeho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.
Aby bolo možné do mzdy jednoducho zadať tento nárok, bola vytvorená nová mzdová zložka 6222 Náhrada §69/1.b, ktorou sa automaticky vypočíta predmetný nárok. Na výpočet mesačného priemerného zárobku je použitý postup podľa §134 ods. (4) s tým, že priemerný počet pracovných hodín v mesiaci sa určí ako dohodnutý denný uväzok vynásobený číslom 21.74.
Túto mzdovú zložku je možné od 4.3.2021 naimportovať z webu aj bez nutnosti reinštalácie programu.
Import MZL priamo z webu je vo voľbe: Císelníky / Mzdové zložky / Definície a potom tlačidlo "Iné" voľba "Doplnenie MZL" klik na ikonu internetu.

Odmeny zdravotníckych pracovníkov v 1.línii a červenej zóne

Aktualizované 06.12.2020

MZSR v texte "Odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov ..." na svojej stránke oznámilo výšku odmeny pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí za stanovených podmienok vykonávali v období od 1.4.2020 do 31.7.2020 činnosť v 1.línii alebo v červenej zóne takto:
- za odpracovanú hodinu v 1. línii prislúcha odmena 0,9901251916 Eur / hod
- za odpracovanú hodinu v červenej zóne prislúcha odmena 1,9802503832 Eur / hod
Táto odmena podlieha dani a všetkým odvodovým povinnostiam. Má sa vyplatiť nahláseným pracovníkom v najbližšom výplatnom termíne po prijatí príspevku na odmeny na bankový účet poskytovateľa.
Uvedená suma predstavuje celkovú cenu práce.

Pre možnosť realizovať výplatu týchto odmien boli vytvorené dve nové MZL:
3K1L - Mim.odmena - 1.línia (brutto hodnota odmeny je 0,7323411182692308. Pre výpočet sa použije 0.7323)
3KCZ - Mim.odmena - červená zóna (brutto hodnota odmeny je 1,464682236094675. Pre výpočet sa použije 1.4647)
Pri týchto MZL je možné zadať počet hodín, za ktoré táto odmena patrí. Program sumu odmeny vypočíta z počtu hodín a brutto sadzby. Ak požadujeme vyplatenie inej sumy, je možné ju pre tieto MZL zapísať priamo.
3KZP - Mim.odmena zdravotníckym pracovníkom v 1. línii alebo v červenej zóne - iná. Mimoriadna odmena zdravotníckym pracovníkom, ktorí za stanovených podmienok vykonávali práce v 1.línii alebo v červenej zóne v období od 1.4.2020 do 31.7.2020. Táto MZL je určená na výplatu tejto mimoriadnej odmeny v neštandardných prípadoch (napr. pracujúci dôchodca, študent, ...ktorí majú iné ako bežné zrážanie príspevkov do poistných fondov). Pre túto MZL je preto potrebné brutto hodnotu odmeny na hodinu práce vypočítať a zadať na vstupe.

Tieto nové MZL sú už uložené v úložisku štandardných MZL na webe, odkiaľ sa môžu do programu MZD priamo importovať aj bez nutnosti reinštalácie. Ak neviete ako, tu nájdete postup.

Prvá pomoc PLUS

Aktualizované 11.11.2020

Vláda a parlament avízovali, že podpora podnikateľov a živnostníkov bude výrazne vyššia, jednoduchšia a bude sa týkať väčšieho okruhu dotknutých subjektov. Bohužiaľ realizácia úprav na strane štátu prebiehala veľmi pomaly s tým, že ku dnešnému dňu bolo konečne možné vytvoriť podklady na podanie nových výkazov. Návody k novým výkazom na stránke www.pomahameludom.sk sú zmätočné, rozporné a v praxi sa podľa nich nedá postupovať.
Nový projekt "Prvá pomoc PLUS" (ďalej ako PPP) je realizačne úplne odlišný od projektu Prvá pomoc. V Projekte PPP nie je možné vopred si pripraviť výkaz, ale všetky výkazy sa vypĺňajú on-line manuálne priamo na portáli slovensko.sk. Jedinou pomôckou môže byť načítanie údajov zamestnancov z CSV súboru i to neštandardným spôsobom (miesto uvedenia názvu súboru je potrebné preniesť obsah súboru).
Nová voľba v programe MZDY (spracovanie / nepravidelné spracovanie / výkaz pre podporu Prvá pomoc PLUS) pripraví príslušné CSV súbory a vloží ich do schránky (clipboard). Keďže návody na stránke pomahameludom.sk sú chybné a nedá sa podľa nich postupovať, pripravili sme pre Vás náš vlastný stručný návod na podanie výkazov. Prezrieť sa dá priamo z programu pre PPP alebo je možné si ho prezriet tu.

Zákaz vychádzania a neprítomnosť v práci

Aktualizované 27.10.2020

Dňa 23.10.2020 bol vyhlásený zákaz vychádzania v čase od 05:00 do 01:00 s platnosťou od 24.10.2020. Z tohoto zákazu platia isté výnimky (nákup potravín, cesta do zamestnania, cesta na "testy",...). Vo vybraných okresoch (Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov) sú podmienky nastavené prísnejšie: podmienkou výnimky (okrem cesty na testy) je aj skutočnosť, že ide o občana s negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu prípadne iného testu certifikovaného na území EÚ.
Vláda mieni takýto zákaz rozšíriť s platnosťou od 02.11.2020 na celé územie SR. Preto chceme vopred upozorniť na tieto dôsledky:

Zamestnanec, ktorý sa nedal testovať, má zákaz vychádzania a nemôže prísť do práce.
V tomto kontexte podľa Zákonníka práce nejde o prekážku na strane zamestnávateľa, ale o prekážku na strane zamestnanca.
Dôvod "Vládou vyhlásený zákaz vychádzania" však nie je dôvodom, pri ktorom by mal zamestnávateľ podľa §141 neprítomnosť ospravedlniť a poskytnúť pracovné voľno.
Preto sú v tomto stave možné tieto riešenia:
 • zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy
 • zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si ale zamestnanec dodatočne odpracuje
 • zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy
  Potom je potrebné
  • nahlásiť prerušenie poistenia do SP a ZP
  • zamestnanec sa musí prihlásiť ako samoplatiteľ do ZP a SP a zaplatiť poistné (ak nie je poistený z iného dôvodu - napr. dôchodca, SZČO, ...)
 • zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi pracovné voľno
  V tomto prípade pôjde o neospravedlnenú absenciu so všetkými dôsledkami (možnosť krátenia dovolenky až o dva dni za každý deň absencie, považovať absenciu za závažné porušenie pracovnej disciplíny s možnosťou okamžitého skončenia pracovného vzťahu, ...)
 • zamestnávateľ sa dohodne so zamestnancom na čerpaní dovolenky
 • zamestnávateľ sa dohodne so zamestnancom na práci z domu
Zvolené riešenia musia pokrývať celé obdobie zákazu vychádzania (o jeho ukončení zatiaľ nikto netuší). Výber spôsobu riešenia nie je stanovený žiadnym všeobecne platným predpisom a teda nie je nárokovateľný. Dôsledkom je, že rozhodnutie, ktorú formu použije, je úplne na zamestnávateľovi. Mnohí zametnávatelia (najmä zo štátneho sektoru) už v interných predpisoch oznámili, že budú postupovať tým najtvrdším spôsobom (absencia). Právne je to v poriadku, etická stránka je zatlačená do úzadia a nezohráva žiadnu rolu.

Ukončenie núdzového stavu

Aktualizované 10.06.2020

Dnes, 10.6.2020 vláda SR schválila, že núdzový stav, ktorý bol na Slovensku vyhlásený dňa 16.3.2020, končí ku dňu 13.6.2020. K tomuto dátumu končí aj zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk. Zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať sa ruší už od 10.6.2020. Núdzový stav na Slovensku bol vyhlásený dňa 16.3.2020 na základe uznesenia vlády SR č. 114 z 15.3.2020.
POZOR, mimoriadna situácia, ktorá bola vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 zo dňa 11.3.2020, však trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu. Preto dočasne zmeny v Zákonníku práce, v poistných zákonoch, či zmeny pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti platia naďalej, až do doby, kedy bude ukončená mimoriadna situácia (prípadne aj mesiac alebo dva mesiace po jej skončení podľa pôsobnosti jednotlivých zákonov).

Prvá pomoc - zmena výkazu 3B

Aktualizované 27.05.2020

Vo výkaze pre Opatrenie 3B došlo ku štrukturálnej zmene (niekedy po 14.5.2020): vypustený je stĺpec s vymeriavacími základmi.
Do programu MZDY bol zaradený aktuálne platný vzor výkazu pre Opatrenie 3B platný pre žiadosti za mesiac apríl 2020.

MZL pre výluku

Aktualizované 15.05.2020

Na základe skúseností z praktického používania a konzlutácií so SP, MPSVaR a ďalšími odborníkmi z pracovnoprávnej oblasti boli realizované v MZL pre výluku (korona) tieto úpravy:
Doba výluky pre ELDP
Všetky MZL skupiny 585 boli upravené tak, aby pri zostavovaní ELDP boli časy pri nich zarátané do vylúčiteľnej doby a sumy do sumy VZ počas vylúčiteľných dôb. (týka sa samozrejme iba zamestnancov narodených pred 31.12.1984)
Výluka počas sviatku
U zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní tak, že za sviatok im štandardne prislúcha náhrada (spravidla MZL 5311 v štandardnom "sviatkovom" kalendári), a tento sviatok bol prekrytý výlukou, je potrebné zvážiť, či vo sviatok nepracoval z dôvodu výluky alebo z iného dôvodu. Ak nepracoval z dôvodu výluky, prislúcha mu náhrada ako v ostatných dňoch výluky. Ak nepracoval z iného dôvodu (napr. že je sviatok, v ktorý bežne nepracuje), prislúcha mu náhrada rovnaká, ako keby k výluke nedošlo.
Napríklad pri výluke 4.5.-29.5. do tejto výluky padne sviatok 8.5. Ak by zamestnanec v tento deň nepracoval a za bežných okolností by mu prislúchala náhrada vo výške 100%, bude mu prislúchať náhrada 100% aj v prípade uvedenej výluky.
Na riešenie totho prípadu je do distribučnej sady MZL pridaná nová MZL 585E Výluka COVID80S, ktorá má výpočet zhodný s MZL 585D, ale platené sviatky počas výluky ponechá bezo zmeny.

K dnešnému dňu sú v súvislosti s pandemickými opatreniami k dispozícii tieto MZL:
585C - Výluka 60% - do 3.4.2020
585D - Výluka 80% - od 4.4.2020
585E - Výluka 80% s akceptáciou sviatkov - od 4.4.2020
585X - Výluka 100% - od 1.1.2002 - teda od platnosti pôvodne vyhláseného znenia zákona
5AC1 - Karanténa
5B2C - Dlhodobá OČR

Prvá pomoc

Aktualizované 01.05.2020

17.4.2020 bol vládou spustený "Projekt podpory udržania zamestnanosti" s priamou podporou jeho fázy "Prvá pomoc" na stránke www.pomahameludom.sk, ktorú priamo zriadilo a prevádzkuje MPSVaR SR.
Na uvedenej stránke je v súčasnosti možné nájsť všetky dokumenty potrebné na vyplnenie a podanie žiadosti o príspevok na udržanie zamestnanosti. I keď sú na tejto stránke uvedené aj rôzne pomôcky a návody, viacero návodov je dobré pohľadať na iných webových sídlach - napríklad prehľadne spracovaný materiál k výpočtu výšky príspevku od Jozefa Mihála na stránke http://www.relia.sk
Podpora v programoch FENIX:
V programe MZDY sa od verzie 2.213 (26.04.2020) nachádza podpora pre vyplnenie "mzdovej" časti príslušných výkazov s použitím vzorových výkazov pre jednotlivé typy podpory (1, 3A a 3B). Vlastné výkazy doplnené o iné "nemzdové" údaje už potom je potrebné podať cez štátom zriadené linky. Tie sú podrobne popísané na stránke www.pomahameludom.sk.
Uvedená úprava v programe MZDY je k dispozícii od pondelka 27.4.2020.
Vo verzii programu z 1.5.2020 je doplnená možnosť kontrolného opisu a priameho exportu do EXCELu z údajov vybraných zamestnancov. Táto nová možnosť je užitočná v prípadoch, keď na počítači, na ktorom sa spracúvajú mzdy, nie je nainštaloavaný program EXCEL. Pri malom počte zamestnancov je možné zoznam si vytlačiť a potom na PC s EXCELom zamestnancov do výkazu zapísať manuálne. Pri väčšom počte je vhodné vytvoriť si priamo export pre EXCEL. Súbor potom prekopírovať do PC s EXCELom, súbor s údajmi zamestnancov otvoriť a následne pomocou ctrl+c a ctrl+v prekopírovať do výkazu MPSAVaR.

V súvislosti s uvedenými výkazmi upozorňujeme na to, že dňa 29.04.2020 doplnilo MPSVaR (po niekoľkých výzvach) definíciu pojmu tržba. Tú nájdete v aktuálnom znení Manálu k vypĺňaniu výkazu - Opatrenie 3B.


Odpustenie poistného

Aktualizované 23.04.2020

Novela zákona o sociálnom poistení z 22.4.2020 umožňuje za istých podmienok odpustiť zaplatenie poistného za niektoré z mesiacov marec, apríl ... Ak budú u Vás splnené podmienky, tak v takom prípade sa všetky výkazy vypĺňajú aj podávajú rovnako, ako keby k odpusteniu nedošlo, iba nie je potrebné finančné vysporiadanie záväzku, ktorý z výpočtu miezd vznikol.


Príspevky zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO

Aktualizované 08.04.2020

I keď sa táto téma priamo netýka produktov FENIX, máme dosť otázok, či nevieme, ako to je s príspevkami, aké sú podmienky, ....
Veľmi dobrý príspevok, ktorý túto tému rozoberá, je od Jozefa Mihála na stránke http://www.relia.sk

V súvislosti s vidinou príspevku štátu na refinancovanie aspoň časti náhrady miezd pri výluke sa viacero zamestnávateľov rozhodlo vyplatiť náhradu mzdy počas výluky vo výške 100% priemerného zárobku. Formálne v tomto prípade nemusí ísť o výluku z dôvodu mimoriadneho stavu podľa §250b ods. 6 (náhrada je stanovená presne hodnotou 80% priemerného zárobku), ale je možné postupovať podľa §142 ods 3 (náhrada je vo výške priemerného zárobku).
Na tento účel je pripravená nová MZL 585X - výluka 100%.

K dnešnému dňu sú v súvislosti s pandemickými opatreniami k dispozícii tieto MZL:
585C - Výluka 60% - do 3.4.2020
585D - Výluka 80% - od 4.4.2020
585X - Výluka 100% - od 1.1.2002 - teda od platnosti pôvodne vyhláseného znenia zákona
5AC1 - Karanténa
5B2C - Dlhodobá OČR

Niektoré mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti

Aktualizované 06.04.2020

Neskoro v noci 4.4.2020 bol vyhlásený zákon 67/2020 Z.z. "o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19". Tento zákon upravuje podmienky na plnenie si bežných finančných povinností v podmeinkach mimoriadneho stavu - pandémie. Upravuje najmä podmienky posunu rôznych lehôt v oblasti daňovej, colnej a účtovnej. Tu si môžte prezrieť jeho vyhlásené znenie.
Pozitívnou zmenou pre osoby, ktoré nemajú povinnosť komunikovať elektronicky, je zjednodušujúce ustanovenie o elektronickej komunikácii v §3. Citujeme:
§ 3
Spôsob doručovania podania
 • (1) Podanie urobené elektronickými prostriedkami, ak nebolo podané spôsobom podľa osobitného predpisu, nie je potrebné doručiť aj v listinnej podobe. Takéto podanie sa považuje za doručené.
 • (2) Ak má podanie podľa odseku 1 nedostatky, pre ktoré nie je spôsobilé na prerokovanie, orgán príslušný na prerokovanie tohto podania vyzve daňový subjekt rovnakými elektronickými prostriedkami akými urobil podanie daňový subjekt, aby ich podľa jeho pokynu a v určenej lehote odstránil a súčasne hopoučí o následkoch spojených s ich neodstránením.
 • (3) Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na osoby, ktoré sú povinné doručovať finančnej správe podania elektronickými prostriedkami a na podania, ktoré majú predpísanú štruktúrovanú formu.
V praxi to znamená, že zamestnanec - občan môže podať svoje vlastné podanie na poskytnutie 2% zo zaplatenej dane i s potvrdením od zamestnávateľa, ktoré sa nemusí na 100% zhodovať s určenou tlačovou formou potvrdenia o zaplatení dane.
Táto skutočnosť otvorila možnosť doplniť v programe MZDY hromadné rozoslanie potvrdení o zaplatení dane pre účel použitia 2%. Táto nová funkcionalita je v programe MZDY vo verzii zo 6.4.2020.


Zmeny v zákonníku práce - Výluka počas mimoriadneho stavu

Aktualizované 04.04.2020

Dnes bola vyhlásená novela Zákonníka práce zákonom 66/2020 Z.z. (dátum vyhlásenia v zákone je uvedený 2.4.2020), ktorou sa riešia niektoré úpravy potrebné pre aktuálny mimoriadny stav. Do zákonníka práce je doplnená jedenásta časť "OSOBITNÉ USTANOVENIA V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE, NÚDZOVÉHO STAVU ALEBO VÝNIMOČNÉHO STAVU ", ktorá obsahuje §250b. Jeho odsek (6) stanovuje výšku náhrady mzdy počas výluky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo mimoriadneho stavu v sume 80% priemerného zárobku, najmenej však vo výške minimálnej mzdy.
Na realizáciu tohoto ustanovenia je vytvorená nová mzdová zložka 585D. Použitie tejto mzdovej zložky je možné na dni v čase účinnosti tejto novely (teda od 4.4.2020). Do dňa účinnosti tejto novely je potrebné použiť na tento účel už zavedené MZL 585 alebo 585C.
Táto nová MZL je už uložená v úložisku štandardných MZL na webe, odkiaľ sa môže do programu MZD priamo importovať aj bez nutnosti reinštalácie. Ak neviete ako, tu nájdete postup.

K dnešnému dňu sú v súvislosti s pandemickými opatreniami k dispozícii tieto MZL:
585C - Výluka 60% - do 3.4.2020
585D - Výluka 80% - od 4.4.2020
5AC1 - Karanténa
5B2C - Dlhodobá OČR

Daňové úľavy

Aktualizované 02.04.2020

Finančná správa na svojej webovej stránke zverejnila dostatok informácií v súvislosti s atuálnou situáciou. Informácie nájdete pod heslom "KORONAVÍRUS - OPATRENIA".
Z obsiahleho textu cheme upozorniť na tieto skutočnosti:
 • Nezvládate zaplatiť daň
  V prípade, že nepodáte oznámenie o predĺžení lehoty a podáte daňové priznanie do 30.6.2020 a zaplatíte daň v tejto lehote, nebudete musieť zaplatiť sankciu. Týka sa to aj tých subjektov, ktorí medzičasom už daňové priznanie k dani z príjmu podali a daň zatiaľ nezaplatili.
 • Nezvládate platiť preddavky na daň
  Požiadate o platenie preddavkov inak. V prípadoch odôvodnených dopadom koronavírusu, správca dane na žiadosť daňovníka určí platenie preddavkov na daň inak. Správca dane na základe žiadosti vydá rozhodnutie, v ktorom povolí platenie preddavkov inak. K žiadosti počas tejto mimoriadnej situácie nie je potrebné nič dokladať.
 • MÁTE OBAVY, ŽE FINANČNÁ SPRÁVA VÁS BUDE SANKCIONOVAŤ?
  Chceme Vás ubezpečiť, že finančná správa vyjde daňovníkom maximálne v ústrety. Našim cieľom je vďaka legislatívnym zmenám zabezpečiť, aby sa neuplatnili sankcie í v prípade zmeškania stanovených lehôt na podanie daňových priznaní, súhrnných a kontrolných výkazov a neuplatnenie sankcií v prípade nezaplatenia dane v stanovených lehotách.

Oprava mzdovej zložky 5B2C

Aktualizované 02.04.2020

V niektorých prípadoch sa mohlo stať, že v programe MZDY neboli upravené niektoré konštanty ešte z obdobia prechodu platenia nemocenských dávok zo zamestnávateľa na SP a v tom prípade pri použití MZL 5B2C došlo aj k vygenerovaniu nemocenskej dávky.
MZL 5B2C bola upravená tak, aby tomuto generovaniu zabránila bez ohľadu na nastavenie parametrov.
Upravená MZL je už súčasťou aj distibučnej sady v programe MZD aj v sade distribuovaných MZL určených na priame stiahnutie MZL z webu.

Nové mzdové zložky

Aktualizované 31.3.2020

Na realizáciu niektorých opatrení vlády v súvislosti s pandémiou COVID-19 boli vytvorené nové MZL:
  5AC1    PN pre karanténu nariadenú v súvislosti s COVID-19
je určená na zadanie neprítomnosti z dôvodu nariadenej karantény. Mzdová zložka eviduje neprítomnosť bez náhrady mzdy (nemocenskú dávku od 1. dňa rieši Sociálna poisťovňa) a bez prerušenia poistenia. Príslušná doba sa považuje za dobu, za ktorú sa poistné neplatí. Túto mzdovú zložku je možné použiť na karanténne opatrenia v čase od účinnosti príslušnej novely (teda od 27.3.2020). Pre PN (i z dôvodu nariadenej karantény) do 26.3.2020 vrátane je potrebné použiť MZL pre bežnú PN (teda napr. 5A11). Ak karanténa začala po 17.3.2020, tak na dni do 26.3.2020 sa pouyije MZL 5A11 a od 27.3.2020 až do ukončenia karantény MZL 5AC1
Príklad:
Karanténa zamestnanca trvá od 25.3.2020 do 8.4.2020. V jednotlivých mesiacoch zadáme do vstupov tieto MZL:
MesiacMZLODDO
marec 20205A112526
marec 20205AC12700
apríl 20205AC10008


  5B2C    OČR COVID-19
je určená na zadanie OČR, ktorá vznikla v dôsledku opatrení vlády v súvislosti s pandémiou COVID-19 (podmienky vzniku takejto OČR sú uvedené aj na stránke Sociálnej poisťovne). Zadáva sa na skutočný počet dní trvania potreby takejto OČR. Touto MZL sa vytvorí neprítomnosť, počas ktorej nedochádza k prerušeniu poistenia, ale vzniká obdobie, za ktoré sa poistné neplatí. Pre zadanie takejto OČR môžme použiť aj štandardnú MZL 5B21, ale použitím novej MZL 5B2C evidenčne odčleníme neprítomnosti v dôsledku pandemických opatrení.

I keď obe tieto MZL (5AC1, 5B2C) umožňujú štandardné zadávanie neprítomnosti "cez mesiace" (v období vzniku sa nevyplní údaj "DO", ale vyplní sa až v mesiaci ukončenia), doporučujeme tieto neprítomnosti zadávať za každý mesiac samostatne.
Príklad:
OČR trvá od 10.3.2020 do 5.5.2020. V jednotlivých mesiacoch zadáme do vstupov tieto MZL:
MesiacMZLODDO
marec 20205B2C1031
apríl 20205B2C0130
máj 2020 5B2C0105


K dnešnému dňu sú v súvislosti s pandemickými opatreniami k dispozícii tieto MZL:
585C - Výluka
5AC1 - Karanténa
5B2C - Dlhodobá OČR

Všetky uvedené MZL sú súčasťou aktuálnej verzie programu MZD, ale sú tiež uložené v úložisku štandardných MZL na webe, odkiaľ sa môžu do programu MZD priamo importovať aj bez nutnosti reinštalácie. Ak neviete ako, tu nájdete postup.

Návrh zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

Aktualizované 31.3.2020

Dnes 31.3.2020 bol na stránke úradu vlády SR zverejnený "Návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach ....". Jeho úplné znenie nájdete na https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24687/1
Z obsahu, ktorý môže byť pre Vás účtovníkov a mzdárov zaujímavý, vyberáme:
 • § 4 Zmeškanie lehoty
  Zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; to neplatí pre podanie daňového priznania a platenie dane.
  Poznámka:Toto ustanovenie je možné uplatniť napríklad na lehoty doručenia dokumentov súvisiacich s ročným zúčtovaním dane.
 • OPATRENIA V OBLASTI ÚČTOVNÍCTVA: § 21
  (1) Počas obdobia pandémie sa lehoty podľa osobitných predpisov považujú za dodržané, ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 22 ods. 1, podľa toho ktorá z lehôt uplynie skôr.
  (2) Ak počas obdobia pandémie účtovná jednotka nemohla objektívne splniť z personálnych alebo technických dôvodov povinnosti podľa osobitného predpisu, z dôvodu negatívnych následkov pandémie, nepovažuje sa za porušenie týchto povinností, ak účtovná jednotka tieto povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
  Poznámka:Toto ustanovenie bude zrejme užitočné v účtovných firmách, pri problémoch s dodržaním lehoty uzávierkových prác, ...
 • § 23 Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov
  (1) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
  (2) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov podľa osobitného predpisu najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie spôsobom podľa osobitného predpisu
  Poznámka:Táto informácia je užitočná pre mzdárov: potvrdenia o zaplatení dane pre účel 2% je možné doručiť zamestnancom až nastane kľud po skončení pandémie.

OČR jednoduchšie

Aktualizované 25.3.2020

Dnes 25.3.2020 SP potvrdila, že s prihliadnutím na vyhlásený mimoriadny stav v SR v súvislosti s nákazou koronavírusu COVID-19 a s uzavretím školských/predškolských zariadení z rozhodnutia zriaďovateľa, resp. po vyhlásení mimoriadnych opatrení ústredným krízovým štábom a v súlade s rozhodnutím príslušných orgánov o zatvorení škôl, Sociálna poisťovňa bude priznávať ošetrovné pri potrebe osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku (10 rokov + 364 dní) počas celého obdobia určeného orgánom, príslušným prijímať rozhodnutia súvisiace s vyhlásenou mimoriadnou situáciou/núdzovým stavom.
Po uplynutí 10 dní potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku teda nedôjde k prerušeniu povinného sociálneho poistenia zamestnanca/SZČO (od 11. dňa pôjde naďalej o vylúčenie povinnosti platiť poistné). Z uvedeného dôvodu nie je potrebné, aby zamestnávateľ a povinne poistená SZČO po uplynutí 10 dní tejto potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku oznamovali Sociálnej poisťovni prerušenie povinného sociálneho poistenia.

V programe MZDY sa takáto OČR bude zapisovať MZL 5B21 s uvedením všetkých dní OČR. Ak OČR bude prechádzať aj do ďalšieho mesiaca, tak v bežnom mesiaci môžme zadať do dňa "DO" posledný deň v mesiaci a v nasledujúcom mesiaci opäť zadáme 5B21 od 1. dňa.

Príklad:
OČR trvá od 10.3.2020 do 5.5.2020. V jednotlivých mesiacoch zadáme do vstupov tieto MZL:
MesiacMZLODDO
marec 20205B211031
apríl 20205B210130
máj 2020 5B210105
Pri takomto zadaní nedôjde k prerušeniu poistenia (a teda nie je potrebné odosielať RLFO), ale doba OČR sa považuje za dobu, za ktorú sa poistenie neplatí.

Nová štruktúra RLFO od 1.4.2020

Aktualizované 25.3.2020

Dnes 25.3.2020 zverejnila SP na svojom webovom sídle novú štruktúru RLFO, ktorá bude platná od 1.4.2020 00:00. Overili sme tak, že úpravy v programe z 22.3.2020 pre generovanie RLFO sú v súlade s aktuálne nastavenými kontrolami na strane SP.
Keďže platnosť novej štruktúry RLFO na strane portálu SP bude od 1.4.2020 00:00, je potrebné nainštalovať verziu 2.207 alebo novšiu pred prvým podaním RLFO po 1.1.2020. Túto verziu je možné nainštalovať aj pred 1.4.2020, nakoľko program použije novú štruktúru RLFO až pri vytváraní RLFO po 31.3.2020.

Výluka z dôvodu COVID-19 a priamy import MZL z webu.

Aktualizované 22.3.2020

Pre zaznamenanie výluky z dôvodu uplatňovania opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 (s nárokom na náhradu mzdy) je vytvorená nová MZL 585C Výluka COVID-19. Funkčne je zhodná s MZL 585, ale líši sa svojím kódom a textom a takto dáva možnosť dodatočne tieto časy pre účely štatistík jednoznačne určiť, vybrať a spočítať (napr. ak by vznikla možnosť požiadať o refundáciu náhrad miezd z dôvodu COVID-19, ľahko sa vyberú podklady k takejto žiadosti.)

Vzhľadom na očakávané ďalšie opatrenia v súvislosti so šírením vírusu korona predpokladáme, že bude potrebné v blízkej budúcnosti vytvoriť viacero účelových mzdových zložiek na riešenie špecifických neprítomností a rôznych finančných kompenzácií. Aby v takýchto prípadoch nebolo nutné vykonať kompletnú reinštaláciu, doplnili sme v programe pre aktualizáciu číselníka mzdových zložiek fukciu importu MZL priamo z webu. Táto voľba je v okne importu označená ikonou prehliadača IE a priamo prevezme sadu distribuovaných všeobecných štandardných MZL z webového sídla www.compeko.sk. Následný import je rovnaký, ako pri importe z iného zdroja. Tento spôsob aktualizácie MZL tiež umožní prebrať si do vlastných MZL iba tie, ktoré skutočne potrebujete, pričom všetky aktuálne distribuované MZL sú Vám kedykoľvek k dispozícii na stiahnutie.

Odloženie daňovej povinnosti bez sankcií

Aktualizované 19.3.2020

Dňa 19.3.2020 bolo zverejnené nariadenie vlády č.48/2020 Z.Z. s komplikovaným názvom
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov.

V praxi toto nariadenie znamená, že ak podáte daňové priznaie k dani z príjmov najneskôr do 30.6.2020 a v tejto lehote aj daň zaplatíte (bez oznámenia predĺženia lehoty), tak prípadná sankcia za oneskorené podanie zanikne dňom 1.1.2021.
POZOR !!! Toto nariadenie sa týka iba daňového priznania k dani z príjmov.
Všetky iné daňové povinnosti sú zatiaľ nezmenené.
Na základe tejto úľavy nebudú realizované žiadne úpravy v programoch FENIX.

OČR jednoduchšie

Aktualizované 17.3.2020

Od pondelka 16.3.2020 došlo k celoplošnému uzatvoreniu škôlok, skôl a voľnočasových aktivít minimálne na 14 dní, čo je dôvodom na čerpanie OČR v rozsahu 14 dní. Sociálna poisťovňa vyšla občanom v ústrety tým, že žiadosť o čerpanie takéhoto voľna je možné podať elektronicky aj bez nutnosti návštevy lekára.
V programe MZDY je možné na tento účel použiť MZL 5B21, v ktorej je možné uviesť i viac ako 10 dní. Počas týchto dní sa negeneruje prerušenie poistenia. Finančné vysporiadanie rieši priamo SP. Pre takéto použitie tejto MZL (viac ako 10 dní) bude užitočné, aby zamestnanec takýto nárok preukázal existenciou súhlasu SP s OČR v tomto rozsahu (SP dáva súhlas elektronicky, rovnako by ho mohol zamestnanec poskytnúť zamestnávateľovi).

Miesto výkonu práce - nová personálna zostava

Aktualizované 13.3.2020

V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia vírusu COVID-19 vznikla potreba zamestnávateľov vydať v prípadoch, kedy je to žiadúce (napr. v prihraničných oblastiach), potvrdenie o mieste výkonu práce. Preto bola do personálnych zostáv doplnená špeciálna jednoduchá zostava "Potvrdenie o mieste výkonu práce". Táto zostava sa automaticky nainštlauje vo všetkých režimoch inštalácie (teda nie je potrebné na tento účel nič potvrdzovať, zadávať, ...).


Vytvorené© 22.03.2020 23:47:48


Aktualizované© 08.04.2020 20:25:17