MZDY od januára 2021.

Rok 2021 je náročný už svojho úvodu. Tomu zodpovedá aj stav legislatívy, realizácie nedotiahnutých zmien a samozrejme tento stav vytvára oveľa viac otáznikov, ako v minulých rokoch.
Možno aj preto takmer ihneď po webinári k ročnej závierke došlo k úpravám v programe, ktoré plynulo pokračujú. Tiež sa k nám dostáva veľa praktických otázok. Odpovede na ne pre všetkých budeme postupne zverejňovať v tomto príspevku.

Pandemická PN od 1.12.2021

Na základe novely zákona o Sociálnom poistení s účinnosťou od 1.12.2021 sa rušia špeciálne "Pandemické PN", pri ktorých bol nárok na nemocenskú dávku od prvého dňa PN / karantény. Od 1.12.2021 sa "Pandemická PN" bude riešiť rovnako, ako bežná štandardná PN, teda prvých 10 dní platí zamestnávateľ (Náhrada príjmu pri DPN) a od 11. dňa je nárok na nemocenské. V programe sa bude riešiť rovnako, ako bežná PN, teda MZL 5A11.

Nový spôsob komunikácie so Sociálnou poisťovňou od 1.1.2022

Sociálna poisťovňa má na svojej stránke celkom nenápadné oznámenie, že súčasný spôsob prihlasovania sa pomocou GRID karty bude možný iba do 31.12.2021. Dovtedy je potrebné zmeniť si prihlásenie pomocou grid karty na modernejší spôsob pomocou autentifikácie cez mobiný telefón alebo špeciálnu aplikáciu stiahnutú do počítača.
Návody, ako to spraviť, sú na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Keďže sa tam dosť ťažko hľadajú, uvádzame tu niektoré priame linky:
Prechod z Grid karty na bezpečnejšie prihlasovanie do e-Služieb
Aktivácia prihlasovania pomocou mena a hesla, ak používam GRID kartu
Aktivácia prihlasovania bez smartfónu
Aktivácia prístupu pomocou eID (elektronického občianskeho preukazu)

RLFO - nová štruktúra platná po 16.11.2021

Sociálna poisťovňa oznámila, že po 16.11.2021 bude prijímať RLFO iba v novej štruktúre označenej ako V-22. V štruktúre RLFO je pridaný údaj ZecPomer - typ zamestnaneckého vzťahu, ktorý má nasledujúce hodnoty:
  • 1=Štátnozamestnanecký vzťah
  • 2=Pracovný vzťah
  • 3=Profesionálny športovec
  • 4=Iný právny vzťah
Tento údaj bude potrebný od januára 2022 pre určenie odvádzania príspevku zamestnávateľa do nového poistného fondu "PFP - Poistné na Fond Podpory pri skrátení práce", avšak už teraz musí byť uvádzaný v RLFO. Táto povinnosť je predbežne stanovená pre RLFO podávané po 16.11.2021.
Program je upravený tak, že tento nový údaj bude pri inštalácii nastavený na hodnotu "1" alebo "2" (podľa kmeňového údaja "Funkčný plat") a je možné ho zmeniť v obrazovkách OK05, OK06 a ASPP6 (pre SPP). Pravidlá pre vyplnenie tohto údaja sú na stránke Sociálnej poisťovne v poučení na vypĺňanie RLFO.
Program na základe dátumu vytvorí RLFO vo verzii V-21 alebo V-22.

RLFO - nové typy prerušenia

vzhľadom na dve nové novely (dlhodobé ošetrovné a predĺženie podporného obdobia) Sociálna poisťovňa vytvorila novú XSD schému pre RLZEC, kde sa pridávajú dva nové typy prerušenia:
  • 12 - prerušenie od 91. dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) druhom bode zákona v znení neskorších predpisov do skončenia tohto ošetrovania. (Upozornenie: Tento dôvod prerušenia uvádzať iba za obdobie od 1. apríla 2021).
  • 13 - prerušenie odo dňa nasledujúceho po uplynutí predĺženého podporného obdobia na čerpanie nemocenského, v prípadoch kedy podporné obdobie uplynulo počas trvania krízovej situácie, resp. v lehote šiestich mesiacov od jej skončenia podľa § 293fec zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 130/2021 Z. z. (Upozornenie: Tento dôvod prerušenia uvádzať iba za obdobia od 1. mája 2021, ak uplynulo predĺžené podporné obdobie a dočasná práceneschopnosť trvá.)
Nasadenie novej XSD schémy je naplánované na 18.5.2021.
V program MZDY je možné nové typy prerušenia zadávať od verzie 2.260 z 9.5.2021

Platená OČR - 14 dní

S účinnosťou od 1.4.2021 sa predlžuje platená časť OČR na 14 dní. Od 15. dňa nastáva prerušenie poistenia. OČR, ktoré začali pred 1.4.2021 sa posudzujú "po starom", teda platených majú iba 10 dní.

TREXIMA - nový číselník SK ISCO 08

Po piatich rokoch bez zmeny sa s účinnosťou od 1.1.2021 zmenil číselník zamestnaní SK ISCO 08, ktorý sa využíva pri zostavovaní výkazu TREXIMA. Nový číselník aj program na pomoc pri konverzii kódov sú v programe MZDY vo verzii 2.254 z 21.3.2021. Viac detailov nájdete v samostatnom príspevku k tejto téme na hlavnom banneri stránky www.compeko.sk alebo v sekcii Novinky.

RZD - zaokrúhlovanie NČZD

Napriek tomu, že sa snažíme zrealizovať všetky úpravy čo najskôr a čo najlepšie, sa stalo, že v tomto množstve zmien, vyjadrení, stanovísk a výkladov sme neustriehli úpravu zaokrúhlovania NČZD pri výpočte dane v rámci RZD za rok 2020. Oprava vo výpočte je zrealizovaná vo verzii programu MZDY 2.254 z 21.3.2021. Zmena zaokrúhlovania zo zaokrúhlenia "nahor" na zaokrúhlenie aritmetické v niektorých prípadoch môže spôsoboť zmenu v určení odpočítateľnej čiastky na daňovníka alebo na manželku a v minimálnej miere ovplyvní hodnotu vypočítanej dane. Takáto úprava ale je potrebná pre vykázanie správnych údajov do hlásenia.
Ak ste RZD spracovali skôr (v mzdách za január alebo február), máte k dispozícii informačnú zostavu "Rozdiely zo zaokrúhlenia", v ktorej sa jednak správne vypočítajú hodnoty NČZD ale vypíšu sa aj tí zamestnanci, u ktorých nastáva rozdiel pri "starom" a "novom" spôsobe zaokrúhlenia. Po vytlačení zostavy program dá možnosť vygenerovať korekčné MZL k daňovému výsledku RZD (nedoplatok / preplatok) v hodnote 0,01 Eur. Správnosť a úplnosť korekcií je potrebné skontrolovať.
    Avšak vzhľadom na to, že kontroly výpočtu NČZD v hlásení (v produkte eDane aj na portáli FSSR) sú iba informatívne a navyše v niektorých prípadoch sú zaokrúhlené inak, ako stanovuje zákon, nie je potrebné nasilu realizovať žiadnu z uvedených úprav. Uvedené úpravy sú skôr pre tých, ktorí majú radi 100% presnosť.
Ak budete realizovať RZD vo verzii 2.254 alebo novšej, nie je potrebné nič upravovať, lebo výpočet už bude podľa stavu zákona účinného k 31.12.2020.

Náhrada mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru podľa §69 ods. (1) pís. b)

Súčasná ekonomická situácia prináša okrem iného aj rozsiahlu prvotnú i druhotnú platobnú neschopnosť, ktorá v extrémnych prípadoch neumožní vyplatiť mzdy. Zamestnanec môže tento stav využiť na okamžité skončenie pracovného pomeru podľa ustanovenia §69 odsek (1) písmeno b) Zákonníka práce. Ak túto možosť využije, má nárok na náhradu mzdy v sume jeho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.
Aby bolo možné do mzdy jednoducho zadať tento nárok, bola vytvorená nová mzdová zložka 6222 Náhrada §69/1.b, ktorou sa automaticky vypočíta predmetný nárok. Na výpočet mesačného priemerného zárobku je použitý postup podľa §134 ods. (4) s tým, že priemerný počet pracovných hodín v mesiaci sa určí ako dohodnutý denný uväzok vynásobený číslom 21.74.
Túto mzdovú zložku je možné od 4.3.2021 naimportovať z webu aj bez nutnosti reinštalácie programu.
Import MZL priamo z webu je vo voľbe: Císelníky / Mzdové zložky / Definície a potom tlačidlo "Iné" voľba "Doplnenie MZL" klik na ikonu internetu.

Potvrdenie o dobe a mieste výkonu práce

Uznesenie vlády č. 123 z 28.2.2021 zverejnené 2.3.2021 nariaďuje s účinnosťou od 3.3.2021, aby zamestnanec, ktorý ide do zamestnania, lebo nemôže svoju prácu vykonávať z domu, mal od zamestnávateľa potvrdenie o mieste výkonu práce ale aj o jeho pracovnej dobe. Do programu bola teda operatívne doplnená nová personálna zostava "Miesto výkonu práce UV123". Zostava je koncipovaná všeobecne, preto je potrebné pre konkrétne použitie upraviť jej text v časti určenia pracovnej doby. Táto zostava je k dispozícii vo verzii programu 2.250 z 03.03.2021.

Stravné od 1.3.2021

4.2.2021 bola v parlamente schválená novela zákonníka práce. Predmetom novely je aj nezanedbateľná zmena v znení §152 (Stravovanie zamestnancov). Novela bola zverejnená v Zbierke zákonov 18.2.2021. Na základe už známeho znenia novely schválenej v parlamente sme pre Vás pripravili materiály k tejto téme a tiež je k dispozícii aj úprava programu potrebná na realizáciu rôznych variantov pre splnenie povinnosti zamestnávateľa v oblati stravovania zamestnancov.
Všetky detailné informácie vrátane ukážky, ako v programe budete tento problém riešiť, ste mohli sledovať na webinári, ktorý sa mal uskutočniť v stredu 24.2.2021 v čase 9:00-12:00. Pre extrémne malý záujem bol však webinár zrušený.
Materiály s detailným popísaním legislatívy, postupov a zmien v programe sú na webovej stránke zverejnené v sekcii "Novinky" v príspevku "Webinár: MZDY od 1.3.2021".
23.4.2021 aj na náš podnet FSSR vydala metodický pokyn k podmienkam uplatnenia úľavy na dani najmä v súvislosti s poskytovaním finančného príspevku na stravu. Kedže uvedený pokyn sa na súdle FSSR hľadá dosť ťažko, poskytujeme Vám tu jeho znenie k 23.4.2021.

Príplatky v roku 2021

Často dostávame otázky typu "Ktoré MZL treba používať na príplatky v roku 2021?"
Aktuálne sú pre legisltaívu platnú v roku 2021 pripravené tieto MZL:
  • 2261 - príplatok za prácu v sobotu 1,79 Eur/hod
  • 2281 - príplatok za prácu v nedeľu 3,58 Eur/hod
  • 264 - príplatok za nočnú prácu 1,43 Eur/hod
  • 218D - príplatok za prácu vo sviatok 3,58 Eur/hod

Aby tieto nové príplatky dávali správne výsledky, je potrebné, aby v mzdových konštantách boli správne nadefinované nové konštanty týchto príplatkov. Inštalačný program by mal konštanty nastaviť podľa nasledujúceho obrázka, ale pre istotu si to skontrolujte:
mzdové konštanty pre príplatky

RLFO na doprihlásenie DP

Včera (10.02.2021) nám Sociálna poisťovňa upresnila obsah niektorých kontrol RLFO, ktoré spôsobili zamietnutie niektorých podaných RLFO. Išlo o prípady prihlášky na dopoistenie študenta alebo dôchodcu s výnimkou pri príjme presahujúcom 200,00 Eur. Ak začiatok tohto "dopoistenia" bol po 1.1.2021 ale pred 14.01.2021, tak sa "NESMIE" uvádzať IČPV, i keď je pridelené a RLFO sa podáva po 14.1.2021.
Potrebná úprava v programe bola ihneď zrealizovaná a je vo verzii 2.247 z 10.2.2021. Ak máte takýto prípad, je potrebné túto verziu si naištalovať alebo potrebnú úpravu XML zrealizovať ručne.Aktualizované© 08.11.2021 01:55:26