TREXIMA: nový číselník SK ISCO 08

Nový číselník zamestnaní SK ISCO 08 pre výkazy TREXIMA


Nová vyhláška Štatistického úradu 449/2020, ktorou sa ruší vyhláška 384/2015 zaviedla s účinnosťou od 1.1.2021 novú štatistickú klasifikáciu zamestnaní s označením SK ISCO-08_2020.
Pre potreby organizačných jednotiek, ktoré majú spravodajskú povinnosť pri štatistickom sledovaní Trexima, bol do distrubučnej sady doplnený aktualizovaný číselník "SKISCO08-Kódy pracovnej činnosti" s platnosťou zmien od 1.1.2021. Výkaz o štruktúre miezd zamestnancov Trexima je rozšírený o možnosť aktualizácie kódov pracovnej činnosti v kmeňových údajoch pracovníka kódmi ktoré sú uvedené v číselníku SKISCO08. Pomocou kombinácie kláves Ctrl+Enter na menu "Trexima ŠDMZ a ISPZ" sa sprístupní možnosť ' Aktualizácia údaja "Kód pracovnej činnosti" v kmeňovom súbore pracovníkov'. Všetky zmeny typu "Vyradenie", "Preradenie", "Zmena kódu" a "Zlúčenie" program vykoná automaticky. Zmeny typu "Rozdelenie" nie možné vykonať automaticky, je potrebné ich na základe protokolu vykonať manuálne (v aktualizácii kmeňových údajov v obrazovke OK03 treba vybrať jeden z nových kódov, na ktoré sa uvedený kód rozdelil). Na záver program skontroluje výskyt nevyplnených kódov pracovnej činnosti v kmeňových dátach a výskyt kódov, ktoré nie sú definované v aktualizovanom číselníku "SKISCO08-Kódy pracovnej činnosti".
Pre spravodajské jednotky je potrebné tieto kódy aktualizovať pred prvým vytvorením výkazov TREXIMA za rok 2021.

Ak chcete vedieť niečo viac o vlastnom štatistickom zisťovaní, k dispozícii sú tieto prezentácie:
Dôvody zmeny číselníka SK ISCO 08
Nový portál na zber štatistických údajov TEXIMA

*** Aktualizované 21.03.2021 20:05:45 ***