Oznámenie bankových účtov platiteľmi DPH

Oznamovanie bankových účtov platiteľmi DPH

Dňa 15.11.2021 nadobudla účinnosť novela zákona o DPH. Podľa tejto novely majú platitelia dane povinnosť oznámiť Finančnej správe svoje bankové účty (tuzemské i zahraničné), ktoré používajú na podnikanie, ktoré je predmetom DPH podľa § 2 Zákona o DPH, teda tie bankové účty, ktoré používajú na príjem úhrad za zdaniteľné obchody podliehajúce slovenskej DPH.
Lehota na oznámenie bankových účtov je zákonom určená do 30.11.2021.

Povinnosť sa týka iba platiteľov DPH - teda osoby registrované pre daň podľa § 4, § 4b a § 5. Iné osoby (registrované podľa § 7, ... neplatitelia DPH, ...) túto povinnosť nemajú.

FSSR na svojom sídle pripravila rozsiahly informačný materiál a tiež v katalógu elektronických formulárov nájdete pripravený formulár na predmetné oznámenie.
To nájdete po prihlásení sa v tejto časti:


Po vstupe do formulára sa Vám vyplnia základné údaje, ale pozor! v mnohých prípadoch sa nevyplní štát, ktorý je povinnou položkou, tak ho musíte doplniť sami.
V ďalšej časti je potrebné zadať účty, ktoré podliehajú povinnej registrácii. Pri účte je však aj údaj "Začatie používania účtu", ktorý musíte vyplniť, ale nie je možné do tohto údaja zapísať dátum pred 10.11.2021 (a v poučení k danému tlačivu nie je k tomuto údaju žiadne vysvetlenie).


Keďže povinnosť registrácie vznikla 15.11.2021 uveďte v tomto údaji 15.11.2021.

Upozorňujeme, že táto povinnosť nie je jednorazová, ale platiteľ má povinnosť oznámiť každú zmenu (začiatok používania PRED pvým použitím a koniec, ihneď po skončení používania).

Dôvodom na oznámenie čísiel bankových účtov je skutočnosť, že s účinnosťou od 01.01.2022 vstúpi do platnosti ďalšie ustanovenie novely zákona o DPH, podľa ktorej, ak platiteľ dane uhradí za dodané tovary / služby inému platiteľovi dane na neoznámený bankový účet a dodávateľ daň neodvedie, bude za ňu ručiť odberateľ!

Príslušné úpravy v programoch FENIX v oblasti došlých aj vyšlých faktúr budú zrealizované až potom, ako FSSR začne zverejňovať zoznamy registrovaných / oznámených bankových účtov.
O úpravách Vás budeme bezodkladne informovať.


Aktualizované 15.11.2021 18:57:54