MZDY - KURZARBEIT od marca 2022.

Zákon o podpore v čase skrátenej práce (Kurzarbeit)

Zákon 215/2021 nakoniec bez zmien (opráv chýb) vstúpil do platnosti 1.3.2022. Jeho zavedenie má priamy vplyv na zmenu vo výpočte a vykazovaní poistného do SP a týka sa prakticky všetkých zamestnávateľov bez ohľadu na to, či niekedy splnia alebo nesplnia podmienky na poskytnutie podpory. Zákon ukladá povinnosť odvodu do nového poistného fondu PFP (poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce) všetkým zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú zamestnancov v "Pracovnom vzťahu" (tento pojem je definovaný v zákone 215/2021, nie v zákonníku práce!) alebo zamestnávajú "Profesionálnych športovcov". Za týchto zamestnancov sa musí rozdeliť doterajšia platba zamestnávateľa do fondu PvN (1%) na dve časti: do PvN (0,5%) a do PFP (0,5%).
Sociálna poisťovňa oznámila, že pre podávanie výkazov od marca 2022 budú povinné nové tlačivá (štruktúry).
Všetky úpravy potrebné pre výpočet mzdy za marec 2022 sú realizované vo verzii z 28.3.2022. Táto verzia MZD podporuje nový výpočet a vykazovanie poistného.

Čo sa mení v programe:


 • do poistných fondov pribudol nový fond PFP (poistné do fondu na podporu v čase skrátenej práce)
 • do MZL pribudli nové MZL pre VZ a odvod poistného PFP (9008,9028,...)
 • v kmeňových dátach je od 2022/11 nový údaj "Typ pracovného pomeru", ktorý bol popísaný v novembri 2021 v súvislosti so zmenou v obsahu RLFO (viď ďalej v tomto príspevku)
 • v aktualizácii kmeňových údajov je v tlačidlo "Kontrola" doplnená kontrola na konzistenciu údajov "typ poistného vzťahu" a "typ pracovného vzťahu" a tiež na nastavenie zrážania poistného pri rôznych kombináciách
 • pri zapisovaní kmeňových dát - pri vyžiadaní pomoci pri nastavení zážania poistného (klávesom F2) program dáva ponuku korektného nastavenia zrážania do fondov aj s ohľadom na nový údaj "Typ pracovného pomeru".
 • v procese výpočtu je zabudovaná automatická úprava nastavenia zrážania poistného pre správny výpočet odvodu do PFP
 • vo výkazoch poistného sú nové výkazy do SP (červený aj zelený) v listinnej aj elektronickej forme
 • inštalačný program dovolí (na otázku) automaticky upraviť údaj "typ pracovného pomeru" tak, aby nebol v rozpore s údajom "Typ poistného vzťahu" a následne upraví aj nastavenie zrážania do poistných fondov


Čo potrebujeme spraviť, aby bol výpočet za marec správny a aby sa dali podať výkazy:


 • V MZD uzatvoriť mesiac február 2022
 • Nainštalovať aktuálnu verziu programu MZDY a povoliť inštalačnému programu vykonať úpravy v kmeňových dátach
 • Skontrolovať, či máme v registri zamestnancov v SP nastavené rovnaké hodnoty údaja "Typ pracovného pomeru" ako v programe MZDY (údaj ZecPomer, napr v OK06) a pri rozdieloch opraviť údaje v SP. Štandardne by mal tento údaj mať hodnotu 2 pre riadnych zamestnancov (typpv="A") a hodnotu 4 pre dohodárov, študentov, konateľov a pod.
  V programe MZDY je na tento krok podpora vo voľbe "Uzávierky / Špeciálne činnosti". Pozrite si návod, ako túto službu použiť.
 • Ak sme počas inštalácie nepovolili úpravu kmeňových dát, môžme rovnaké úpravy spustiť z voľby: "Uzávierky / Špeciálne činnosti / Aut. úprava typu prac. pomeru".
 • V aktualizácii kmeňových údajov nechať vykonať kontrolu konzistencie údajov (tlačidlo "Kontrola") V špeciálnych prípadoch preveríme alebo upravíme nastavenie údaja "Zrážať poistné" (napr na obrazovke OK06-poistné a dôchodky).
  Štandardné nastavenia v bežných prípadoch sú (v zátvorke je uvedený typ poistného vzťahu a typ pracovného pomeru):
  Typ zamestnanca Zrážanie poistnéhoPoznámky k zrážaniu poistného
  Bežný zamestnanec (A2) ...4.... . do fondu Pvn odvádza zamestnávateľ v zníženej sadzbe (0,5%)
  Zamestnanec dôchodca (A2) ..33.... . do fondu IP a PvN sa neodvádza, zamestnávateľ platí do PFP
  Dohodári (napr C4) ........ 3 neodvádza sa do fondu PFP, do PvN odvádza zamestnávateľ 1%
  Člen štatut. orgánu menovaný bez prac. zmluvy (A4)........ 3 neodvádza sa do fondu PFP, do PvN odvádza zamestnávateľ 1%
 • Pre mzdové zložky k fondu PFP (9008 a 9028) je potrebné zadefinovať ich účtovanie.


Úpravy potrebné pre prípravu podkladu pre vytvorenie Žiadosti o podporu v čase skrátenej práce sú realizované vo verzii z 30.3.2022. Táto verzia má podporu pre vytvorenie podkladu k žiadosti vo voľbe
Spracovanie / Nepravidelné spracovanie / Žiadosť o podporu kurzarbeit 
.
Ako táto podpora pracuje a čo sa vytvorí?
Po zadaní obdobia program pripraví údaje zamestnancov, na ktorých je možné žiadať podporu, (majú typ poistného vzťahu "A" a typ pracovného pomeru 2 alebo 3), program ďalej preverí splnenie časových podmienok zo zákona (po kalendárnych týždňoch: na výluke je aspoň 1/3 zamestnancov a každý z nich je na výluke aspoň 10% jeho týždenného pracovno času). Program ďalej pripraví údaje zamestnancov, na ktorých je možné žiadať podporu. Niektoré údaje je možné dodatočne manuálne upraviť (hlavne ide o splnenie niektorých podmienok, ktoré v mzdách nie sú (napr existencia dohody o tom, že zamestnávateľ podá žiadosť ... a bude vyplácať náhradu príjmu vo výške 80%).
Výstupom je CSV súbor, ktorý by sa ma dať použiť na import údajov pracovníkov pri podávaní Žiadosti cez portál Slovensko.sk. V čase písania tohto materiálu nebolo možné riadne odskúšať správnosť štruktúry daného súboru.
Pre zadanie výluky, ktorá má byť chápaná ako prekážka v práci podľa zákona 215/2021, sú pripravené MZL 585V a 585W. Obe vypočítajú náhradu príjmu podľa hodnoty mzdovej konštanty KA_SNAHR (štandardne 0,8 = 80%, ale kolektívnou zmluvou sa môže dohodnúť iná - vyššia - sadzba). Pri MZL 585W sa táto náhrada nezahrnie do vymeriavacích základov pre odvody do fondov (použije sa vtedy, ak vláda v zmysle zákona vyhlási oslobodenie od fondov).

RLFO - nová štruktúra platná po 16.11.2021

Sociálna poisťovňa po 16.11.2021 prijíma RLFO iba v novej štruktúre označenej ako V-22. V štruktúre RLFO je pridaný údaj ZecPomer - typ zamestnaneckého vzťahu, ktorý má nasledujúce hodnoty:
 • 1=Štátnozamestnanecký vzťah
 • 2=Pracovný vzťah
 • 3=Profesionálny športovec
 • 4=Iný právny vzťah
Tento údaj bude potrebný od marca 2022 pre určenie odvádzania príspevku zamestnávateľa do nového poistného fondu "PFP - Poistné na Fond Podpory pri skrátení práce", avšak už od 16.11.2021 musí byť uvádzaný v RLFO.
Pred podaním výkazov poistného za marec 2022 je potrebné skontrolovať si, či majú zamestnanci správne nastavený tento nový údaj, nakoľko hodnota tohto údaja ovplyvní výpočet a vykazovanie poistného. Tento údaj je možné zmeniť v obrazovkách OK05, OK06 a ASPP6 (pre SPP). Pravidlá pre vyplnenie tohto údaja sú na stránke Sociálnej poisťovne v poučení na vypĺňanie RLFO.


Aktualizované© 05.04.2022 23:48:44