Zaokrúhľovanie nákupov od 1.7.2022

Zaokrúhľovanie nákupov od 1.7.2022

dňa 2.11.2021 bola schválená novela zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. Táto novela nadobúda po úprave účinnosť dňa 1.7.2022. Novela zákona ovplyvňuje aj zákon 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.
Cieľom novely zákona je zavedenie zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí. Jedno a dvoj centové mince aj naďalej však zostanú zákonným platidlom. Touto úpravou dôjde k zjednodušeniu vydávania mincí pri hotovostnom platobnom styku, znížia sa výdavky na poplatky bankám za spracovanie hotovostných transakcií 1 a 2 centových mincí, a aj k pozitívnemu efektu na životné prostredie znižovaním použitia obalového materiálu a počtu prepráv týchto mincí.

Čo sa vlastne mení?


Novela zákona 18/1996 stanovuje, že cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na najbližších 5 centov. Toto ustanovenie sa týka všetkých platieb, nie teda iba platieb cez registračnú pokladnicu. Z pohľadu DPH je zaokrúhlenie platba, ktorá nie je predmetom dane. Toto treba vziať do úvahy pri účtovaní hotovostných operácií na strane predávajúceho aj kupujúceho.
Podľa usmernenia Finančnej správy je potrebné toto zaokrúhlenie u predávajúceho účtovať na účet 648 a u kupujúceho na účet 548.
Tiež platí, že platidlá 1 cent a 2 centy zostávajú i naďalej platnými platidlami, teda kupujúci môže požadovanú sumu (zaokrúhlenú podľa zákona) uhradiť aj mincami 1 a 2 centy.

Zriedkavým prípadom môže byť uplatnenie uvedeného postupu pri vystavovaní faktúr, ak vieme, že faktúra má byť uhradená v hotovosti. Legislatívne tento prípad nie je úplne jasný, teda z textu zákona nevyplýva jednoznačne, či úhradu faktúry v hotovosti treba považovať za platbu, ktorá podlieha predmetnej úprave zákona o cenách, nakoľko nejde o úhradu ceny za tovar ale o finančné vyrovnanie záväzku. V rôznych diskusiách sa ale stretávame s výkladom, že aj takáto platba by mala byť zaokrúhlená. Navyše platí, že okrem špeciálnych prípadov zákon o cenách nezakazuje do spôsobu určenia ceny zahrnúť aj individuálny spôsob zaokrúhlenia.
Aby sme podporili prípadnú požiadavku na zaokrúhlenie hodnoty faktúry, ktorá má byť hradená hotovostne, rozšírili sa možnosti určenia zaokrúhlenia vyšlých faktúr takto:
  • V číselníku skupín vyšlých faktúr na záložke "Účtovanie" je možné zadať spôsob zaokrúhlenia. Od 1.7.2022 je možné v tomto údaji zapísať aj novú hodnotu "5 - zaokrúhlenie na 5 centov". Pre zaúčtovanie by mal byť uvedený účet 648xxx.
  • Pri faktúrach, ktoré sú vystavené 1.7.2022 a neskôr a majú v údaji "Spôsob úhrady" uvedenú hodnotu "HO" (hotovosť), sa výsledná suma faktúry zaokrúhli na 5 centov podľa ustanovenia zákona 18/1996.
  • Zaokrúhlenie je na faktúre zobrazené na samostatnom riadku.
  • Do účtovníctva sa zaokrúhlenie zaúčtuje podľa účtu nastaveného v príslušnej skupine VF (spravidla 311xxx/648xxx)
  • Uvedená úprava je k dispozícii v podsystémoch FIN a ODBYT vo verziách z 30.6.2022 a novších.


V programe POK (Podniková pokladňa) nie sú z tohto dôvodu vykonané žiadne úpravy, nakoľko operácie vykonávané v pokladni sú spravidla iba finančným riešením zúčtovacích vzťahov a nie predajom tovaru alebo služieb. Ak by predsa len bolo potrebné zaokrúhlenie výnimočne uplatniť, doporučujeme zadať na tento účel zaokrúhlenie manuálne samostatnou položkou. K tomu účelu doporučujeme vytvoriť si novú príjmovú operáciu napr. s označením PZA - Zaokrúhlenie s účtovaním pre DAL stranu na účet 648xxx.

Špeciálnym technickým problémom je realizácia ustanovení zákona o cenách pri predaji prostredníctvom registračnej pokladnice. Týka sa tých používateľov programov FENIX, ktorí používajú program ODBYT aj na predaje cez registračnú pokladnicu. Riešenie predstavuje viacero netriviálnych krokov, ktoré je potrebné zrealizovať do 30.6.2022. Detailný popis, čo treba vykonať a nastaviť, aby boli ustanovenia zákona splnené, je v tejto prezentácii.

Aktualizované© 30.06.2022 10:01:29