MZDY-úľava "Potravinári" od 2023/08

MZDY od augusta 2023
–––––
Úľava "Potravinári" 2023/08 - 2024/01


Nedávnou novelou zákona o Sociálnom poistení došlo aj k dočasnej úprave v platení poistného vybranými zamestnávateľmi (tyv. Potravinármi). Táto úľava má však chrakter štátnej sociálnej pomoci, a preto stále nie je jasné, či takúto úľavu má realizovať Sociálna poisťovňa, alebo ju má realizovať priamo štát inými postupmi. Novela zákona je však prijatá, a tak je potrebné i keď "improvizačne" túto úľavu realizovať.
Tomuto (nejasnému) stavu zodpovedá i stav usmernenia SP k realizácii tejto úľavy.
O trocha jasnejšie je stanovisko finančnej správy k tejto úľave. Podľa vyjadrenia FSSR je potrebné z daňového a účtovného pohľadu nazerať na uplatnenie tejto úľavy tak, že sa tým zníži náklad účtovaný na účtoch 524 a súčasne je tým znížený i daňový náklad / výdavok. Na druhej strane sa znižuje záväzok zamestnávateľa voči SP. Takto sa má uplatnenie tejto úľavy premietnuť do účtovníctva a následne do výkazov a daňového priznania.

V programe je realizovaná podpora pre realizáciu tejto časti novely zákona 461/2003, ktorá sa nachádza v prechodných ustanoveniach v par. 293fzh. Toto dočasné ustanovenie umožňuje vymedzeným subjektom neplatiť určenú časť poistného plateného zamestnávateľom za obdobia 2023/08-2024/01 (vrátane).
Potreba uplatnenia úľavy sa zadáva pri vyhotovení výkazu poistného do SP za určené obdobia. Program vypočíta výšku úľavy, vyhotoví protokol z výpočtu a vygeneruje samostatnú MZL 90SU. Pre túto je potrebné dodefinovať definíciu v prevodných príkazoch aj v účtovaní.
Detailnejší popis potrebných nastavení aj procesu spracovania je v tejto prezentácii.
Uvedená úprava je dostupná od verzie 2.328 z 08.09.2023.
*** Aktualizované 08.09.2023 11:37:15 ***