DPH od júla 2024.

V zákone o DPH došlo v priebehu roka 2024 k rozsiahlym úpravám najmä novelou zákonom 102/2024, ktorý bol vyhlásený 17.5.2024. Veľká väčšina zmien je takého charakteru, že priamo nevplývajú na zmeny v programoch FENIX. O mhoných z nich budeme podrobne informovať na ročnom webinári v januári 2025. Na niektoré skutočnosti nie len z tejto novely však upozorníme aj v tomto predbežnom materiáli:

Od 01.01.2024 došlo k úprave pravidiel pri uplatňovaní sazby dane na alkoholické nápoje podávané v rámci reštauračných služieb
S platnosťou od 1.1.2024 je možné pri reštauračných službách uplatnoť sadzbu dane 10% iba na nápoje, pri ktorých obsah alkoholu nepresiahne 0,5% jeho objemu.

Zmeny súvisiace s vyhlásením zákona o premenách obchodných spoločností
Na základe rôznych typov premien definovaných v tomto zákone sa zdaniteľná osoba môže v jednotlivých prípadoch stať platiteľom zo zákona.

Zmeny v pravidlách registrácie od 01.01.2025
Opäť dochádza ku zmene pravidiel registrácie najmä v týchto prípadoch:

 • zmeny v postupoch registrácie
  V postupch pre registráciu je zavedený nový inštitút "predbežnej" registrácie. Takto pridelené IČDPH budú mať koncovku EX. Osoba s takýmto IČ DPH NIE JE platiteľom !!! Zákonom sú stanovené podmienky na prechod do režimu štandardného platiteľa DPH.
 • zmena kedy sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom DPH
 • skrátenie lehoty na povinnú registráciu do 5 dní
  toto ustanovenie bude zamenať zmenu v interných postupoch, nakoľko pre identifikáciu vzniku registračnej povinnosti nebude postačujúce sledovať faktúry, ale bude potrebné ohodnotiť a sledovať dodania.
 • úprava obdobia pre účely sledovania obratu pre účely DPH
  Od 1.1.2025 vznikne registračná povinnosť na základe dosiahnutého obratu v kalendárnom roku. Sledovanie obratu v "plávajúcich" 12 mesiacoch sa ruší. Mení sa aj sledovaná výška obratu takto:
  • Ak zdaniteľná osoba presiahne v kalendárnom roku obrat 50 000,00 €, stáva sa platiteľom k 1.1. naledujúceho kalendárneho roka
  • Ak zdaniteľná osoba presiahne v kalendárnom roku obrat 62 500,00 €, stáva sa platiteľom v deň dodania, ktorým s tento obrat presiahol.
 • možnosť posunúť si registráciu až od 1. januára nasledujúceho roka za predpokladu splnenia podmienok
 • opätovná registrácia pre oslobodené plnenia (napr. prenájom nehnuteľností, finančné a poisťovacie služby)


Osobitná úprava pre malé podniky
Od 1.1.2025 budú môcť malé podniky využívať možnosť oslobodenia alebo zjednodušenia povinností v súvislosti s DPH.

Samozdanenie pri dovoze tovaru
Od 1.7.2025 by malo dôsť k zavedeniu inštitútu samozdanenia pri dovoze tovaru cez daňové priznanie. Avšak uplatňovať ho budú môcť iba vybrané daňové subjekty.

Zmena v podmienkach na odpočítanie dane podľa §49 ods.2 písm. c)
Od 1.1.2025 nebude potrebné pre samozdanenie a odpočítanie dane mať od zahraničného dodávateľa faktúru, ale bude postačovať iný doklad preukazujúci cenu dodania.

Doklady z ERP
Od 1.1.2025 sa za zjednodušenú faktúru bude považovať doklad z ERP/VRP iba do hodnoty 400,00 € a to bez ohľadu na typ platby.

Krádež tovaru
Od 1.1.2025 sa pojem krádež tovaru rozširuje na akýkoľvek typ nezákonného prisvojenia si tovaru.

Viac detailov a aktuálnych informácií sa dozviete na webinári v januári 2025.


Aktualizované© 23.06.2024 21:42:50