MZDY v roku 2023.

Rok 2023, podobne ako rok predchádzajúci, je náročný už od svojho úvodu. Tomu zodpovedá aj stav legislatívy, realizácie nedotiahnutých zmien a samozrejme tento stav vytvára i tento rok veľa realizačných otáznikov.
Preto Vám chceme na jednom mieste prinášať pravidelné informácie o nových zmenách, úpravách v programe ale aj o iných skutočnostiach, ktoré so spracovaním miezd súvisia.

Stravovanie zamestnancov od 1.10.2023

Aktualizované 23.9.2023
Dňa 20.9.2023 bolo v Zbierke zákonov zverejnené opatrenie 368/2023 Z.z. o sumách stravného. Zo zmien je pre mzdovú agendu dôležitá úprava sumy stravného pri pracovných cestách v rozsahu 5-12 hodín a to zo sumy 7,30 na sumu 7,80. Dôsledkom je, že sa s účinnosťou od 1.10.2023 zmenia hodnoty:
 • minimálna hodnota ceny jedla je 5,85 (do 2023/09 je 5,48)
 • minimálna nominálna hodnota stravného lístka je 5,85 (do 2023/09 je 5,48)
 • minimálna suma finančného príspevku je 3,22 (do 2023/09 je 3,02)
 • maximálna suma finančného príspevku je 4,29 (do 2023/09 je 4,02)

V programe je potrebné vykonať tieto úpravy:
vo voľbe:
 Číselníky / Tabuľky / Mzdové konštanty 
je potrebné nastaviť tieto konštanty:
 • Hodonta finančného príspevku: medzi 3,22 ... 4,29
 • Hodnota poskytnutého jedla: aspoň 5,85
 • Hodnota stravného lístka: aspoň 5,85

Kedy je potrebné zmeniť uvedené mzdové konštanty?

Obdobie, kedy je potrebné uvedenú zmenu realizovať, závisí od toho, aký scenár pre poskytovanie stravného používate. Dva najbežnejšie scenáre sú popísané v tejto prezentácii.
Ak používate odporúčaný scenár
(dostatočná záloha, poskytovanie podľa skutočnosti)

tak je potrebné uvedené konštanty upraviť s platnosťou od obdobia 2023/10.
Tiež je treba zvážiť, či je už poskytnutá záloha (finančná na fin. príspevok, resp zálohovo poskytnuté stravné lístky) dostatočne vysoká na splnenie podmienok oslobodenia od dane. Ak nie je, je vhodné zálohu navýšiť rovnako, ako bola pôvodne poskytnutá (MZL 9521 pre fin. príspevok, stravné lístky alebo gastrokarty - bez evidencie mzdovou zložkou). Navýšenie zálohy je možné realizovať v mzde za september 2023 v októbri 2023.

Ak používate zastaralý často používaný scenár
(minimálna alebo žiadna záloha, poskytovanie vopred podľa skutočnosti minulého mesiaca)

tak je potrebné uvedené konštanty upraviť s platnosťou od obdobia 2023/09.


V oboch variantoch je vhodné opätovne preveriť aj nastavenie konštánt pre výšku príspevku nad limit a výšku príspevku zo Sociálneho fondu.

Inštalačný program od verzie 2.329 zo dňa 23.9.2023 upraví uvedené konštanty na hodnoty 4,29 / 5,85 / 5,85 s platnosťou od 2023/10 ak ešte neboli upravené manuálne.

Úľava "Potravinári" od augusta 2023 do januára 2024

Aktualizované 08.09.2023
Nedávnou novelou zákona o Sociálnom poistení došlo aj k dočasnej úprave v platení poistného vybranými zamestnávateľmi (tyv. Potravinármi). Táto úľava má však chrakter štátnej sociálnej pomoci, a preto stále nie je jasné, či takúto úľavu má realizovať Sociálna poisťovňa, alebo ju má realizovať priamo štát inými postupmi. Novela zákona je však prijatá, a tak je potrebné i keď "improvizačne" túto úľavu realizovať.
Tomuto (nejasnému) stavu zodpovedá i stav usmernenia SP k realizácii tejto úľavy.
O trocha jasnejšie je stanovisko finančnej správy k tejto úľave. Podľa vyjadrenia FSSR je potrebné z daňového a účtovného pohľadu nazerať na uplatnenie tejto úľavy tak, že sa tým zníži náklad účtovaný na účtoch 524 a súčasne je tým znížený i daňový náklad / výdavok. Na druhej strane sa znižuje záväzok zamestnávateľa voči SP. Takto sa má uplatnenie tejto úľavy premietnuť do účtovníctva a následne do výkazov a daňového priznania.

V programe je realizovaná podpora pre realizáciu tejto časti novely zákona 461/2003, ktorá sa nachádza v prechodných ustanoveniach v par. 293fzh. Toto dočasné ustanovenie umožňuje vymedzeným subjektom neplatiť určenú časť poistného plateného zamestnávateľom za obdobia 2023/08-2024/01 (vrátane).
Potreba uplatnenia úľavy sa zadáva pri vyhotovení výkazu poistného do SP za určené obdobia. Program vypočíta výšku úľavy, vyhotoví protokol z výpočtu a vygeneruje samostatnú MZL 90SU. Pre túto je potrebné dodefinovať definíciu v prevodných príkazoch aj v účtovaní.
Detailnejší popis potrebných nastavení aj procesu spracovania je v tejto prezentácii.
Uvedená úprava je dostupná od verzie 2.328 z 08.09.2023.

Stravovanie zamestnancov od 1.6.2023

Aktualizované 21.5.2023
Dňa 20.5.2023 bolo v Zbierke zákonov zverejnené opatrenie 171/2023 Z.z. o sumách stravného. Zo zmien je pre mzdovú agendu dôležitá úprava sumy stravného pri pracovných cestách v rozsahu 5-12 hodín a to zo sumy 6,80 na sumu 7,30. Dôsledkom je, že sa s účinnosťou od 1.6.2023 zmenia hodnoty:
 • minimálna hodnota ceny jedla je 5,48 (do 2023/05 je 5,10)
 • minimálna nominálna hodnota stravného lístka je 5,48 (do 2023/05 je 5,10)
 • minimálna suma finančného príspevku je 3,02 (do 2023/05 je 2,81)
 • maximálna suma finančného príspevku je 4,02 (do 2023/05 je 3,74)

V programe je potrebné vykonať tieto úpravy:
vo voľbe:
 Číselníky / Tabuľky / Mzdové konštanty 
je potrebné nastaviť tieto konštanty:
 • Hodonta finančného príspevku: medzi 3,02 ... 4,02
 • Hodnota poskytnutého jedla: aspoň 5,48
 • Hodnota stravného lístka: aspoň 5,48

Kedy je potrebné zmeniť uvedené mzdové konštanty?

Obdobie, kedy je potrebné uvedenú zmenu realizovať, závisí od toho, aký scenár pre poskytovanie stravného používate. Dva najbežnejšie scenáre sú popísané v tejto prezentácii.
Ak používate odporúčaný scenár
(dostatočná záloha, poskytovanie podľa skutočnosti)

tak je potrebné uvedené konštanty upraviť s platnosťou od obdobia 2023/06.
Tiež je treba zvážiť, či je už poskytnutá záloha (finančná na fin. príspevok, resp zálohovo poskytnuté stravné lístky) dostatočne vysoká na splnenie podmienok oslobodenia od dane. Ak nie je, je vhodné zálohu navýšiť rovnako, ako bola pôvodne poskytnutá (MZL 9521 pre fin. príspevok, stravné lístky alebo gastrokarty - bez evidencie mzdovou zložkou). Navýšenie zálohy je možné realizovať v mzde za máj 2023 v júni 2023.

Ak používate zastaralý často používaný scenár
(minimálna alebo žiadna záloha, poskytovanie vopred podľa skutočnosti minulého mesiaca)

tak je potrebné uvedené konštanty upraviť s platnosťou od obdobia 2023/05.


V oboch variantoch je vhodné opätovne preveriť aj nastavenie konštánt pre výšku príspevku nad limit a výšku príspevku zo Sociálneho fondu.

Inštalačný program od verzie 2.321 zo dňa 21.5.2023 upraví uvedené konštanty na hodnoty 4,02 / 5,48 / 5,48 s platnosťou od 2023/06 ak ešte neboli upravené manuálne.

Potvrdenie o príjme ... za rok 2023

Aktualizované 10.05.2023 22:49:18
Dňa 27.4.2023 FSSR na svojom webovom sídle zverejnila nový vzor tlačiva "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti" s platnosťou od 27.4.2023. Toto tlačivo je na rozdiel od predchádzajúcich vzorov zverejnené ako "zelené" tlačivo a podľa vyjadrenia pracovníkov FSSR by sa mal chápať ako záväzný vzor, teda mal by byť. vyhotovený presne podľa zverejneného vzoru. Technické podklady - súbory PDF/FDF určené na použitie v mzdových programoch - boli SW firmám dané k dispozícii až 05.05.2023.

V aktuálnej verzii programu MZDY je potvrdenie riešené v dvoch verziách:
 • ako záväzné tlačivo: dodané súbory PDF/FDF sa použijú na fyzické vytlačenie potvrdenia a odovzdanie zamestnancovi, alebo na doručenie mailom (aj hromadne). Dokument je dvojstránkový. Tento variant je potrebné použiť vtedy, ak zamestnanec potrebuje potvrdenie na "daňové účely" (teda napr. ako prílohu k vlastnému daňovému priznaniu a pod.)
 • ako doporučené (zjednodušené) tlačivo: má inú formu, ale obsahuje všetky údaje. Tento variant je možné automaticky odoslať mailom (aj hromadne) a je možné ho použiť na iné "nedaňové" účely (napríklad ako podklad pre iného zamestnávateľa, ktorý bude vykonávať zamestnancovi RZD a nevyžaduje údaje na povinnom tlačive a je ochotný a schopný komunikovať so zamestnancom elektronikcky).


Opravný a Aditívny výkaz pre zdravotné poistenie

Podľa aktuálneho stavu niektoré zdratovné poisovne požadujú opravné výkazy (napr. pri dodatočnom priznaní dôchodku) aj za staršie obdobia (napr. aj rok 2015). V niektorých prípadoch požadujú opravné dávky v pôvodnej štruktúre a niekdy v aktuálnej (i keď pre nové údaje neexistuje obsahová náplň). Preto sa program pri vytváraní opravného alebo aditívneho výkazu za staršie obdobia pýta, či má dávku 514 vytvoriť v aktuálne platnej štruktúre alebo v štruktúre platnej pre požadované obdobie výkazu. Program pre vytvorenie výkazov pre ZP podporuje aj možnosť vytvorenia aditívneho výkazu, avšak vzhľadom na jeho komplikovanú a nejasnú definíciu nemusí vždy prejsť kontrolami tej-ktorej ZP. Preto, ak je to možné, pri opravách starších období využite radšej možnosť vytvoriť opravný výkaz.

Nové príplatky od 1.6.2023

Novela zákonníka práce (Zákon 1/2023) vrátila s účinnosťou od 1.6.2023 systém výpočtu príplatkov z režimu priameho určenia súm príplatkov v zákone do režimu naviazania na hodnotu minimálnej mzdy (a opäť rovnako bez jasného určenia, či ide o násobok minimálnej mzdy určenej pre štandardný 40 hodinový týždeň alebo o násobok minimálnej mzdy prislúchajúcej k danej pracovnej pozícii).
Ide o príplatok (mzdové zvýhodnenie) za prácu v sobotu, nedeľu a v noci. Hodnoty príslušných mzdových konštánt sú v distribučnej sade už od verzie z januára 2023 a majú nastavenú platnosť od 2023/06.
Ide o tieto príplatky / konštanty:
Označenie príplatku Názov konštanty Hodnota Zákonník práce
Príplatok za prácu v sobotu PRIP_SO 2,0115   §122a
Príplatok za prácu v sobotu nižšia PRIP_SO / Z 1,8104   §122a
Príplatok za prácu v nedeľu PRIP_NE 4,0230   §122b
Príplatok za prácu v nedeľu nižšia PRIP_NE / Z 3,6207   §122b
Príplatok za nočnú prácu PRIP_NOC 1,6092   §123
Príplatok za nočnú prácu - riziko PRIP_NOC / R 2,0115   §123
Príplatok za nočnú prácu - väčšinouPRIP_NOC / V 1,4081   §123


Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2022

Dňa 3.3.2022 Štatistický úrad zverejnil, že priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR za rok 2022 je 1304,00 Eur. Následne túto informáciu zverejnila na svojom webovom sídle aj Sociálna poisťovňa ako aktuálnu hodnotu Všeobecného vymeriavacieho základu a to v mesačnej aj ročnej výške.
Uvedená konštanta ovplyvní v priebehu roka 2024 výpočet poistného (maxmálny VZ okrem ÚP je 9128.00 = 7*1304.00) ako aj maximálnu výšku náhrady príjmu pri DPN a niektoré ďalšie výpočty.
Inštalačná sada pre verzie po 28.3.2023 už v sebe obsahuje príslušné mzdové konštanty.

Zdravotné poistenie - minimálny preddavok - od januára 2023

Aktualizované 08.01.2023 15:31:23
Dňa 22.12.2022 bola schválená novela zákona o Zdravotných poisťovniach a v tejto novele je vložená i rozsiahla zmena zákona o Zdravotnom poistení.
Z pohľadu spracovania miezd je dôležitou zmenou vloženie:
§13b sa bude týkať zdravotných poisťovní pri ročnom zúčtovaní ZP za rok 2023.
Avšak §16a sa bude týkať výpočtu miezd už za január 2023. Čo je vlastne obsahom tohto ustanovenia?
V odseku (1) je definovaný výpočet výšky minimálneho preddavku ZP (pre rok 2023 to bude 32,81€). Tento minimálny preddavok sa podľa odseku (2) znižuje pomerne k počtu dní, počas ktorých je zamestnanec v danom mesiaci:
 • SZČO
 • je na PN (presnejšie je osobou podľa §11 ods. 7 a 8)
 • je osobou so zdravotným poistením
 • je vyhlásený za nezvestnú osobu
 • nie je zamestnancom (napr. v mesiaci nástupu a výstupu)
Takto určený minimálny preddavok sa porovná so skutočným preddavkom (za zamestnanca aj zamestnávateľa spolu), a ak je skutočný preddavok menší, tak sa musí doplatiť ako zvýšenie preddavku zamestnanca. Poistné zamestnávateľa sa nemení!
Ak však má zamestnanec viac zamestnávateľov, môže sa rozhodnúť, že navýšenie na minimálny preddavok sa nemá realizovať. Toto rozhodnutie však musí oznámiť zamestnávateľovi písomne na tlačive, ktorého vzor. vydalo MZSR. Na rovnakom tlačive môže zamestnanec oznámiť aj skutočnosti, ktoré podľa odseku (2) budú "krátiť" vypočítaný minimálny preddavok (napr. informácia o tom, že zamestnanec je aj SZČO).
Každú zmenu v týchto údajoch by mal zamestnanec oznámiť zamestnávateľovi do 8 dní od zmeny. Reálne však zamestnávateľ skutočnosť, že u daného zamestnanca nemá uplatňovať minimálny preddavok, oznamuje poisťovni až v mesačnom výkaze poistného. Prakticky teda postačí zamestnávateľovi doručiť oznámenie pred výpočtom miezd za príslušný mesiac.

Čo je potrebné vykonať pre správny výpočet miezd od januára 2023:
 • od zamestnancov, ktorí chcú neuplatňovať inštitút minimálneho preddavku a spĺňajú dané podmienky, vyžiadať podpísané oznámenie
 • v obrazovke OK06 vyplniť nový údaj "Výnimka z MP" (postačí u tých zamestnancov, ktorí doručili oznámenie)
Pri zamestnancoch, ktorí oznámenie nedoručia, nie je potrebné vykonať nič, program štandardne bude uplatňovať inštitút minimálneho preddavku so znížením MP o dni PN a neprítomností, počas ktorých je platiteľom poistného štát. Automaticky sa tiež nebude inštitút MP uplatňovať v súlade s Usmernením MZSR k MP pri zamestnancoch, ktorí majú nastavený odvod do ZP v zníženej sadzbe (sú pre ZP osobou so zdravotným postihnutím) alebo do ZP sa im odvod nezráža (napr. dohoda dôchodcu).
Nový kmeňový údaj v obrazovke OK06 je k dispozícii vo verzii programu MZDY v-2.308 z 8.1.2023.

Zmeny v mzdách v roku 2022

Na tomto mieste si môžete zobraziť popis k dôležitým zmenám v mzdovej oblasti v roku 2022.


Aktualizované© 01.05.2023 06:32:37